KIO 415/20 WYROK dnia 12 marca 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 415/20 

WYROK 

  z dnia 12 marca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

 Protokolant:    

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  P

rezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w dniu 27 lutego 2020 r. przez wykonawcę  Althea 

Polska 

Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie

postępowaniu  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  1  im. 

prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

orzeka:  

Uwzględnia  odwołanie  i nakazuje  Zamawiającemu:  unieważnienie  czynności 

wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  i  powtórzenie  czynności  wezwania 

Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentu  JEDZ  zgodnie  z  treścią  wezwania 

zamieszczonego na platformie elektronicznej w dniu 13 lutego 2020 r.; 

Kosztami postępowania obciąża Samodzielny Publiczny  Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. 

Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i: 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  18 600  zł  00  gr 

(słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą 

uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Szczecinie.  

Przewodniczący:      ………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  1  im.  prof.  Tadeusza 

Sokołowskiego  Pomorskiego  Uniwersytetu  Medycznego  w  Szczecinie 

  prowadzi  w trybie 

przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa 

stałej  obsługi  serwisowej  oraz  bieżących  napraw  rezonansu  magnetycznego  GE  Discovery 

MR450 1,5 T

. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  22  listopada  2019  r.  pod  numerem  2019/S  226-

W  dniu  27  lutego  2020  r.  wykonawca  Althea  Polska  Sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie 

wobec  czynności  wykluczenia  go  z  postępowania.  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie art. 10b ustawy Pzp  w z

w. z: art. 61 § 2 Kc, art. 6 Kc, art. 14 Kc, art. 26 ust. 3 

ustawy  Pzp,  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp.  Na  wypadek 

nieuwzględnienia  powyższego  zarzutu,  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  art.  26  ust.  3 

w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący  wskazał,  że  wartość  zamówienia  przekracza  tzw.  progi  unijne,  a  zatem 

komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym  a  wykonawcami  ubiegającymi  się  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  odbywa  się  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej. 

uwagi  na  powyższe,  w  treści  SIWZ  Zamawiający  wskazał  (w  rozdziale  III,  punkt  2),  że 

komunikacja  z  wykonawcami  będzie  odbywała  się  za  pośrednictwem  Portalu  PZP 

dostępnego  pod  adresem  https://portal.smartDZp.pl/spsklszczecin/  („Platforma  SmartPZP"). 

Za  datę  wpływu  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień,  zaświadczeń  oraz  informacji 

przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Każdy z wykonawców zobowiązany był założyć 

na  Platformie  Smart

PZP  swoje  indywidualne  konto  niezbędne  do  prowadzenia 

korespondencji  z 

Zamawiającym.  Konto  założone  na  tej  platformie  było  przypisane  do 

wskazanego  przez  wykonawcę  adresu  poczty  elektronicznej,  na  który  kierowane  były 

generowane  automatycznie  przez  Platfor

mę  SmartPZP  powiadomienia  o  dodanej 

korespondencji 

do 

wykonawcy. 

przypadku  Odwołującego  adresem  tym  był 

p|[email protected] 

Ten  sam  adres  został  także  wskazany  przez  Odwołującego 

treści formularza JEDZ w punkcie dotyczącym informacji o wykonawcy (str. 2 JEDZ). 

Odwołujący podał, że 7 lutego 2020 r. Zamawiający wezwał go na podstawie art. 90 

ust. 1 ustawy Pzp do przedstawienia wyjaśnień co do zaoferowanej ceny. Informacja o tym 

wezwaniu  została  zapisana  na  Platformie  SmartPZP,  a  platforma  ta  wygenerowała 


automatyczne powiadomienie o fakcie dodania nowej korespondencji przez Zamawiającego, 

które  zostało  przesłane  pocztą  elektroniczną  na  adres  mailowy  przypisany  na  Platformie 

SmartPZP do konta Odwołującego ([email protected]). W dniu 11 lutego 2020 r. 

Odwołujący odpowiedział na wezwanie przedstawiając stosowne wyjaśnienia. Z kolei w dniu 

13  lutego  2020  r.  o  godz.  8:09  Zamawiający  wezwał  Odwołującego  (poprzez  zapisanie 

odpowiedniego dokumentu na Platformie Smart PZP) na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

do  uzupełnienia  treści  JEDZ.  Uzasadnieniem  dla  powyższego  był  fakt,  że  Odwołujący 

JEDZ  załączonym  do  oferty  nie  zamieścił  informacji  dotyczącej  spełnienia  kryteriów 

kwalifikacji  (sekcja  a  lub  sekcje  A-

D  części  IV  JEDZ).  Zgodnie  z  pouczeniem  zawartym 

treści  tego  wezwania,  Odwołujący  uzupełniając  swój  JEDZ  mógł  ograniczyć  się  do 

wypełnienia wyłącznie sekcji a w części IV JEDZ i nie musiał wypełniać żadnej z pozostałych 

sekcji w części IV. 

Odwołujący zaznaczył, że wezwanie z 13 lutego 2020 r. nosi datę 12 lutego 2020 r., 

bo  tego  dnia  dokument  został  dodany  przez  Zamawiającego  na  Platformę  Smart  PZP 

(dokładnie:  12  lutego  2020  r.  o  godz.  13:26),  jednak  jeszcze  bez  przekazania  jej  do 

Odwołującego.  Owo  przekazanie  (innymi  słowy:  wysłanie  do  Odwołującego  za 

pośrednictwem  platformy)  nastąpiło  dopiero  13  lutego  2020  r.  o  godz.  8:09.  W  treści 

Wezwania  z  13  lutego  2020  r.  Zamawiający  wskazał  termin  na  uzupełnienie  żądanego 

dokumentu 

–  17  luty  godz.  9:00.  Żadne  automatyczne  powiadomienie  o  tym  fakcie  nie 

zostało przesłane do Odwołującego na przypisany do jego konta adres poczty elektronicznej 

(tak  jak  miało  to  miejsce  przy  dotychczas  prowadzonej  korespondencji  z  Zamawiającym). 

Tym  samym,  pomimo  że  wezwanie  z  13  lutego  2020  r.  zostało  zapisane  na  Platformie 

SmartPZP,  Odwołujący  nie  był  tego  świadomy.  W  konsekwencji,  nie  odpowiedział  na  to 

wezwanie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (17 lutego 2020 r., godz. 9:00).  

Odwołujący  wskazał,  że  jeszcze  tego  samego  dnia  (tj.  17  lutego  2020  r.),  niecałe 

dwie  godziny  po  upływie  wyznaczonego  terminu  na  uzupełnienie  przez  Odwołującego 

dokumentu  (godz.  10:57),  Zamawiający  wgrał  na  Platformę  Smart  PZP  informację 

o wyklu

czeniu  Odwołującego  z  Postępowania,  a  o  godz.  12:18  przekazał  ją  (także  za 

pośrednictwem  tej  platformy)  do  Odwołującego.  W  tym  przypadku  Odwołujący  otrzymał 

automatyczne  powiadomienie  o  dodaniu  przez  Zamawiającego  nowej  korespondencji  na 

Platformie  Smart  P

ZP,  które  zostało  przesłane  pocztą  elektroniczną  na  adres  mailowy 

przypisany  na  tej  platformie  do  konta  Odwołującego.  Dopiero  z  chwilą  otrzymania 

powiadomienia o dodaniu nowej  korespondencji z  17  lutego 2020  r. Odwołujący  zalogował 

się na Platformę Smart PZP i pobrał treść tej korespondencji. To z kolei doprowadziło go do 

tego, że w jego skrzynce odbiorczej znajdowało się także (wcześniej niepobrane) wezwanie 

z  13  lutego  2020  r.  i  dopiero  wówczas  zapoznał  się  z  jego  treścią.  Odwołujący  będąc 


zdziwiony  fakte

m,  że  nie  otrzymał  pocztą  elektroniczną  jakiegokolwiek  automatycznego 

powiadomienia  o  dodaniu  przez  Zamawiającego  wezwania  z  13  lutego 2020  r.,  postanowił 

wyjaśnić tę sprawę z operatorem Platformy Smart PZP, tj. Portal PZP Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie 

(„Operator  Platformy").  W  dniu  18  lutego  2020  r.  zwrócił  się  do  Operatora 

Platformy z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji zawierającą jej dokładny opis. Intencją 

Odwołującego  było  ustalenie,  dlaczego  nie  otrzymał  on  mailowego  powiadomienia 

z Platfor

my Smart PZP o fakcie dodania przez Zamawiającego Wezwania z 13 lutego 2020 r. 

W  odpowiedzi  na  powyższe,  przedstawiciel  Operatora  Platformy  oświadczył,  że 

powiadomienia  mailowe  otrzymywane  z  platformy  SmartPZP  są  na  stałe  wpisane 

funkcjonalność  platformy.  W  związku  z  dodaniem  nowego  dokumentu  w  korespondencji 

oferty w postępowaniu ZP-261- 70/2019 o godzinie 08:09 dnia 13-02-2020 zostało wysłane 

do  Państwa  powiadomienie  w  systemie.  Powiadomienie  mailowe  z  uwagi  na  przejściowe 

trudności w działaniu systemu mailingowego nie zostało wysłane. Przedstawiciel Operatora 

Platformy  potwierdził  także,  że  Odwołujący  po  raz  pierwszy  pobrał  treść  Wezwania  z  13 

lutego  2020  r.  dopiero  17  lutego  2020  r.  o  godz.  12:36  (a  zatem  18  minut  po  skutecznym 

doręczeniu mu informacji o wykluczeniu z Postępowania i po ponad 3,5 godzinach od upływu 

terminu  na  uzupełnienie  żądanego  treścią  wezwania  dokumentu).  Odwołujący  załączył  do 

odwołania korespondencję mailowa z przedstawicielem Operatora Platformy. 

Odwołujący podniósł, że brak przesłania jakiegokolwiek powiadomienia o dodaniu 13 

lutego  2020  r.  nowej  korespondencji  przez  Zamawiającego  potwierdza  także  inna 

korespondencja prowadzona pomiędzy przedstawicielem Odwołującego a przedstawicielem 

Operatora Platformy, którą to korespondencję Odwołujący załączył do odwołania. 

Odwołujący zaznaczył, że Zamawiający do dnia wniesienia niniejszego odwołania nie 

unieważnił  swojej  decyzji  o  wykluczeniu  Odwołującego  ani  nie  wystąpił  do  niego 

powtórnym  wezwaniem  do  uzupełnienia,  wyjaśnienia  zaistniałej  sytuacji,  mimo  że  jego 

przedstawiciele byli informowani telefonicznie o zaistniałej sytuacji. 

Odwołujący podniósł, że zgodnie z art. 10b ustawy Pzp zamawiający zapewnia, aby 

narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie 

dostępne  oraz  interoperacyjne  z  produktami  służącymi  elektronicznemu  przechowywaniu, 

przetwarzaniu  i  przesyłaniu  danych  będącymi  w  powszechnym  użyciu  oraz  nie  mogły 

ograniczać  wykonawcom  dostępu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  W  świetle 

przywołanego  przepisu  to  Zamawiający  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  prawidłowość 

działania  środków  komunikacji  elektronicznej  wykorzystywanych  do  komunikacji 

z wykonawcami. 

Ryzyko  niesprawnego  funkcjonowania  systemu  elektronicznego  należy 

więc  uznać  za  jedno  z  wielu  ryzyk  procesu  komunikowania  się,  nieróżniące  się  w  istocie 


niczym np. od ryzyka niesprawnego działania operatora pocztowego. Adresat oświadczenia 

nie może być tym ryzykiem obciążony, z zastrzeżeniem oczywiście możliwości ustanowienia 

przez  ustawodawcę  wyjątków  w  przepisach  szczególnych  albo  odmiennych  postanowień 

w umowie stron. 

Zdaniem  Odwołującego  wezwanie  z  13  lutego  2020  r.  nie  zostało  mu  przekazane 

w s

posób  pozwalający  adresatowi  na  zapoznanie  się  z  jego  treścią  z  powodów 

obciążających  Zamawiającego.  Z  uwagi  na  przejściowe  trudności  w  działaniu  systemu 

automatycznego  powiadamiania  o  dodanej  korespondencji  w  ramach  Platformy  Smart  PZP 

Odwołujący nie został bowiem skutecznie powiadomiony o przesłaniu wezwania. Wprawdzie 

korespondencja  skierowana  do  Odwołującego  została  fizycznie  załadowana  na  Platformę 

Smart  PZP,  jednak  Odwołujący  nie  otrzymał  standardowo  otrzymywanego  przy  takich 

działaniach automatycznego powiadomienia kierowanego na skrzynkę mailową wykonawcy. 

Brak  powiadomienia  miał  zatem,  po  pierwsze,  charakter  obiektywny  (w  sytuacji 

Odwołującego  mógł  znaleźć  się  każdy  wykonawca,  który  akurat  tego  dnia  otrzymałby 

jakąkolwiek  korespondencję  od  Zamawiającego).  Ponadto  brak  powiadomienia  miał 

charakter niezależny od Odwołującego. Wynikał on wyłącznie z przyczyn leżących po stronie 

Operatora  Platformy,  którego  przedstawiciel  przyznał  tę  okoliczność  w  skierowanej  do 

Odwołującego  korespondencji.  W  związku  z  powyższym  –  w  ocenie  Odwołującego  –  nie 

można przyjąć, wezwanie zostało mu skutecznie doręczone. 

Odwołujący podniósł, że cena skuteczności doręczenia oświadczenia składanego za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej podlega z kolei art. 61 § 2 Kc, zgodnie z którym 

oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy 

wprowadzono je do  środka komunikacji  elektronicznej  w  taki  sposób,  żeby  osoba  ta mogła 

zapoznać  się  z  jego  treścią.  Zgodnie  z  ogólną  regułą  art.  6  KC,  na  składającym 

oświadczenie woli (nadawcy) spoczywa ciężar dowodu, że jego oświadczenie woli doszło do 

adresata w taki sposób, że adresat mógł się z  nim zapoznać  w normalnym toku czynności 

(w 

tym  przypadku  ciężar  ten  obciąża  Zamawiającego).  W  przypadkach  komunikacji 

elektronicznej podstawę do ustalenia chwili złożenia oświadczenia przyjęto wprowadzenie tej 

informacji  "do  środka  komunikacji  elektronicznej".  Jednakże,  nie  jest  to  jeszcze  moment 

uznany za złożenie oświadczenia woli. Aby go ustalić, należy jeszcze wziąć pod uwagę, że 

powinno to nastąpić w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z treścią oświadczenia 

w normalnym toku czynności. Taki stan rzeczy może się więc ziścić później niż w momencie 

wprowadzenia informacji do środka komunikacji adresata. Odwołujący powołał się na wyrok 

Sądu  Apelacyjnego  w  Katowicach  z  6  kwietnia  2018  r.  (sygn.  V  Aga  259/18),  w  którym 

stwierdza się, że dla uznania, że doręczenie faktycznie miało miejsce, nie jest wystarczające 

wyłącznie  wprowadzenie  oświadczenia  do  systemu  komunikacji  elektronicznej,  ponieważ 


stan taki  nie stwarza pewności  co do  tego,  czy  rzeczywiście trafiło ono do  operatora usług 

telekomunikacyjnych,  a  następnie  stało  się  dostępne  dla  adresata  tak,  aby  ten  miał 

możliwość zapoznania się z jego treścią. 

Odwo

łujący  wskazał,  że  Zamawiający  nie  wprowadził  jakiegokolwiek  domniemania 

skuteczności  doręczenia  korespondencji  do  wykonawców.  Tym  bardziej  zatem  istotne 

znaczenie  miały  automatycznie  generowane  powiadomienia  wysyłane  na  adres  poczty 

elektronicznej  wykonaw

ców,  które  dawały  możliwość  uzyskania  wiedzy  o  nowej 

korespondencji,  a  zatem  stwarzały  realną  (a  nie  formalną)  możliwość  zapoznania  się 

oświadczeniem skierowanym do wykonawcy. W zaistniałym w sprawie stanie faktycznym, 

brak  takiego  powiadomienia  skutkowa

ł  tym,  że  Odwołujący  miał  ograniczoną  możliwość 

zapoznania  się  z  treścią  korespondencji  niż  by  miał,  gdyby  narzędzie  do  komunikacji 

zapewnione przez Zamawiającego (Platforma Smart PZP) nie miało akurat w dniu 13 lutego 

2020  r. 

przejściowych  trudności  w  działaniu  systemu  mailingowego.  Powyższe  było 

bezpośrednią i jedyną przyczyną bierności Odwołującego. 

W  ocenie  Odwołującego  zupełnie  irrelewantną  pozostaje  należyta  staranność 

wykonawcy,  której  Odwołującemu  nie  sposób  odmówić.  Nie  można  przecież  oczekiwać  od 

wykonawcy  (takiego  jak  Odwołujący,  który  bierze  udział  w  kilkunastu  równolegle 

prowadzonych  przetargach  w  Polsce,  obsługiwanych  przez  rozmaite  platformy  zakupowe), 

aby  co  kilka  godzin  logował  się  na  każdą  platformę,  w  oparciu  o  którą  prowadzone  są 

postępowania,  w  których  bierze  udział.  Sytuację  taką  można  by  porównać  do  tej,  kiedy 

przedsiębiorca  w  oczekiwaniu  na  ważną  przesyłkę  listową  codziennie  miałby  chodzić  do 

urzędu  pocztowego  (na  wszelki  wypadek)  i  każdorazowo  upewniać  się,  czy  jakiś  list  nie 

został  do  niego  awizowany  (bo  przecież  listonosz  mógł  przez  omyłkę  nie  zostawić 

skrzynce awiza). W tym sensie ewentualna argumentacja Zamawiającego sprowadzająca 

się  do  uznania,  że  skoro  Odwołujący  pozostaje  podmiotem  prowadzącym  działalność 

gospodarczą  (profesjonalista),  to  należy  wymagać  od  niego  należytej  staranności  (choć 

tym  przypadku  lepszym  określeniem  byłaby  chyba  „nadzwyczajna"  staranność) 

i w 

związku z tym, powinien on regularnie sprawdzać Platformę Smart PZP pod kątem nowej 

korespondencji,  byłaby  zbyt  daleko  posunięta.  Ponadto  brak  samodzielnego  sprawdzenia 

zawartości  ewentualnej  korespondencji  na  Platformie  Smart  PZP  był  w  tym  konkretnym 

przypadku  uzasadniony  nie  tylko  brakiem  otrzymania  automatycznie  generowanego 

powiadomienia  o  nowej  korespondencji

.  Należy  bowiem  zauważyć,  że  dwa  dni  przed 

wezwaniem  z  13  lutego  2020  r.,  Odwołujący  przesłał  do  Zamawiającego  (także  za 

pośrednictwem  owej  platformy)  wyjaśnienia  dotyczące  ceny  zaoferowanej  w  postępowaniu 

(zob.  punkt  1.8  treści  uzasadnienia  niniejszego  odwołania).  Tym  samym,  Odwołujący  miał 

pełne  prawo  przypuszczać,  że  brak  jakichkolwiek  automatycznie  generowanych 


powiadomień ma związek z procesem badania przedłożonych przez niego dwa dni wcześniej 

wyjaśnień (o przedstawieniu, których otrzymał automatycznie generowane powiadomienie na 

skrzynkę pocztową). 

Odwołujący  stwierdził,  że  skoro  Odwołujący  nie  został  skutecznie  wezwany  do 

uzupełnienia dokumentów w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (wezwanie to nie odniosła 

jakichkolwiek  skutków  prawnych),  to  tym  samym  jego  wykluczenie  oparte  na  tej  podstawie 

jest również wadliwe. Niezależnie od powyższego, czynność Zamawiającego polegająca na 

wykluczeniu Odwołującego z postępowania jest także niezgodna z podstawowymi zasadami 

udzielania  zamówień  publicznych,  a  także  tezami  płynącymi  z  orzecznictwa  Izby.  Po 

pierwsze,  wykluczenie  Odwołującego  wydaje  się  nie  do  pogodzenia  z  zasadą 

proporcjonalności  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Jak 

wskazuje  się  w  motywie  101  do  Dyrektywy  2014/24/UE,  drobne  nieprawidłowości  powinny 

jedynie w wyjątkowych okolicznościach prowadzić do wykluczenia wykonawcy. Trudo byłoby 

w zaistniałym w sprawie stanie faktycznym mówić o tym, że brak zaznaczenia jednej kratki 

w formularzu  JEDZ  nie  stanowi  drobnej,  jedynie  formal

nej,  nieprawidłowości.  Po  drugie, 

wykluczenie  Odwołującego  w  zaistniałym  w  sprawie  stanie  faktycznym  miało,  co  najmniej, 

charakter  przedwczesny.  Gdyż  Zamawiający  nie  powinien  podejmować  decyzji 

wykluczeniu  wykonawcy  z  postępowania  nie  mając  absolutnej  pewności  co  do  tego,  że 

wykonawca  ten  nie  spełnia  warunków  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego.  Powyższe  wskazuje  na  to,  że  nie  powinny  istnieć  jakiekolwiek  wątpliwości  co 

do słuszności decyzji o wykluczeniu wykonawcy. Gdyby bowiem takie wątpliwości istniały, to 

należałoby  je  rozstrzygnąć  na  korzyść  wykonawcy  jako  słabszej  strony  w  stosunku  do 

Zamawiającego.  Zdaniem  Odwołującego,  biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  Odwołujący  złożył 

postępowaniu  ofertę,  zabezpieczył  ją  wadium  w  wysokości  30.000  złotych,  oświadczył, 

formularzu  ofertowym,  że  zapoznał  się  z  treścią  SIWZ  i  że  ją  akceptuje,  aktywnie 

uczestniczył w Postępowaniu, odpowiadającej na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnienia 

ceny  ofertowej  Odwołującego,  trudno  byłoby  przyjąć,  że  Odwołujący  nie  spełnia  warunków 

udziału  w  postępowaniu  (bo  przecież  do  złożenia  wyłącznie  takiego  oświadczenia 

sprowadzało się wezwanie z 13 lutego 2020 r.). Tym bardziej, że Odwołujący począwszy od 

26  stycznia  2018  r.  do  25  stycznia  2020  r.  świadczył  u Zamawiającego  usługi  serwisowe 

rezonansu magnetycznego, będące przedmiotem Postępowania. 

Odwołujący powołał się na opinię prawną dotyczącą sposobu postępowania z ofertą 

elektroniczną,  opublikowanej  w  Informatorze  3/2019.  Wskazano  w  niej,  że  w  sytuacji 

wystąpienia  problemów  technicznych  zamawiający  jest  zobligowany  do  podjęcia  czynności 

mających  na  celu  wyjaśnienie,  jaka  jest  przyczyna  zaistniałych  problemów,  gdyż  ma  to 

kluczowe  znaczenie  dla  dalszego  przebiegu  postępowania  i  determinuje  dalsze  czynności 


zamawiającego.  Odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  zaniechał  w  tym  przypadku 

jakichkolwiek  czynności  weryfikacyjnych,  mimo  że  powinny  zaistnieć  u  niego  obiektywne 

wątpliwości  co  do  zasadności  dalszych  działań.  Wątpliwości  powinny  były  pojawić  się 

Zamawiającego,  tym  bardziej  że  jego  działania  zmierzały  ku  jednej  z  najpoważniejszych 

sankcji  przewidzianych  przepisami  Pzp  w  stosunku  do  wykonawcy 

–  wykluczenia 

postępowania. Co za tym idzie, Zamawiający powinien był te wątpliwości wyjaśnić. Gdyby 

taką próbę podjął, z łatwością ustaliłby, że wezwanie nie zostało Odwołującemu doręczone, 

co musiało skutkować skierowaniem do niego ponownego wezwania.  

Dalej Odwołujący podniósł, że nawet przyjmując założenie (z którym Odwołujący się 

nie  zgadza),  że  wezwanie  z  13  lutego  2020  r.  zostało  skutecznie  doręczone  (tj.  w  sposób 

umożliwiający  mu  faktyczne  zapoznanie  się  z  jego  treścią),  to  i  tak  Zamawiający  wobec 

oczywistych  wątpliwości  w  zakresie  bierności  Odwołującego,  był  w  pełni  uprawniony  do 

ponownego wezwania Odwołujących do uzupełnienia formularza JEDZ.  

Zdaniem Odwołującego treść art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie wskazuje, ani tym bardziej 

nie  nakazuje  zamawiającym  na  jednorazowy  obowiązek  wzywania  wykonawców  do 

uzupełnienia  dokumentów  i  oświadczeń.  Przepis  ten  nie  zawiera  bowiem  jakiejkolwiek 

wskazówki,  która  przemawiałaby  za  taką  tezą.  Przekonanie  o  jednokrotności  wezwania 

ukształtowało  się,  błędnie,  na  podstawie  orzecznictwa  KIO  i  sądów  powszechnych. 

Argumentacja  taka  opiera  się  na  ogólnym  i  nieuzasadnionym  twierdzeniu,  jakoby  inna 

wykładnia  tego  przepisu  miała  naruszać  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  zasadę  uczciwej 

konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  Trudno  byłoby  jednak  zakładać,  bez 

odniesienia się do konkretnych okoliczności faktycznych, że wskazana zasada rzeczywiście 

zostaje  naruszona  poprzez  skierowanie  ponownego  wezwania.  Za  słusznością  poglądu 

możliwości wielokrotnego wzywania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 

3 ustawy Pzp przemawia także fakt, że ustawodawca tam, gdzie zamierzał wyraźnie określić 

„jednorazowość" obowiązku, wskazał to jednoznacznie w ustawie, czego przykładem jest art. 

85  ust.  2  ustawy  Pzp.  Tam  zaś,  gdzie  wolą  ustawodawcy  jest  jednoznaczne  wskazanie 

jednocześnie ograniczenie ilości możliwych wezwań, przyjmuje on w tym zakresie stosowne 

regulacje,  na  co  wskazuje  przykładowo  art.  42  ust.  2  ustawy  z  dnia  13  maja  2011  r. 

przygotowaniu  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  obiektów  energetyki  jądrowej  oraz 

inwestycji  towarzyszących,  zgodnie  z  którym  zamawiający  wzywa  do  złożenia  uzupełnień 

dokumentów  nie  więcej  niż  trzykrotnie.  Tam  więc,  gdzie  ustawodawca  zamierza  wyraźnie 

przewidzieć określone obowiązki oraz prawa zamawiających, odzwierciedla to jednoznacznie 

przepisach. W pozostałych przypadkach  pozostawia margines  swobody  zamawiającemu, 

który  to  margines  należy  zawsze  interpretować  w  związku  z  naczelnymi  zasadami 

prowadzenia  postępowań  przetargowych  i  w  odniesieniu  do  konkretnych  okoliczności 


danego stanu faktycznego. Nie jest jednak upr

awnione przyjmowanie, że ewentualne kolejne 

wezwanie  Odwołującego  do  uzupełnienia  formularza  JEDZ  na  podstawie  art.  26  ust.  3 

ustawy  Pzp    zawsze  i  w  każdej  sytuacji  jest  równoznaczne  z  naruszeniem  art.  7  ust.  1 

ustawy. 

Odwołujący  podniósł,  że  zarówno  wykładnia  językowa,  jak  również  prounijna 

(w 

szczególności brzmienie art. 56 ust. 3 Dyrektywy 2014/24/UE) art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

wskazują na brak zasady jednokrotności w zakresie wzywania wykonawcy do uzupełnienia 

dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  co  wprost  wskazuje  na  błędną  jego  interpretację  i  zastosowanie 

przez  Zamawiającego.  Nieznajdującym  uzasadnienia  w  zasadach  prawa  zamówień 

publicznych jest działanie Zamawiającego sprowadzające się do wykluczenia Odwołującego 

tylko  z  powodu  wątpliwego  braku  formalnego  (braku  zaznaczenia  krzyżykiem  jednej  kratki 

sekcji  a  w  części  IV  JEDZ)  w  sytuacji,  w  której  brak  ten  mógł  zostać  z  łatwością 

uzupełniony  poprzez  skierowanie  do  Odwołującego  ponownego  wezwania.  Takie  ponowne 

wezwanie  nie  naruszałoby  w  tym  przypadku  zasady  równego  traktowania  wykonawców, 

ponieważ  powinno  było  zostać  skierowane  do  każdego  wykonawcy  uczestniczącego 

postępowaniu,  który  znalazłby  się  w  sytuacji  analogicznej  co  Odwołujący.  W  świetle 

powyższego,  zaniechanie  ponownego  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia 

oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  stanowiło  naruszenie  art.  26 

ust. 3 ustawy Pzp. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia  czynności 

wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  oraz  powtórzenie  czynności  wezwania 

Odwołującego do uzupełnienia dokumentów zgodnie z treścią wezwania z 13 lutego 2020 r. 

Zamawiający  w  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o  jego  oddalenie, 

stwierdzając,  że  określone  przez  Zamawiającego  zasady  komunikacji  nie  obejmowały 

systemu mailingowego, na którego wadliwe działanie powołuje się Odwołujący. 

Na  podstawie  dokument

acji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska stron, Izba 

ustaliła i zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp  przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w uzyskaniu 

zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować 

poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 


W Rozdziale 

III SIWZ (Sposób komunikacji) pkt 2 Zamawiający podał: 

Komunikacja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcami,  w  tym  wszelkie  oświadczenia, 

wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje,  przekazywane  są  w  formie  elektronicznej  za 

pośrednictwem  Portalu  PZP  pod  adresem  https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/, 

zakładce  „Korespondencja”.  Za  datę  wpływu  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień, 

zaświadczeń  oraz  informacji  przyjmuje  się  datę  zapisania  na  serwerach.  Aktualna  data 

godzina,  zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym 

rogu  Portalu  PZP.  Wykonawca  cele

m  złożenia  oferty  rejestruje  się  na  platformie  pod 

adresem:  https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/  klikając  przycisk  „Załóż  konto”. 

Wykonawca  rejestrując  się  akceptuje  warunki  korzystania  z  Portalu  PZP,  określone 

w Regulaminie podczas rejestracji oraz u

znaje go za wiążący. Korzystanie z Portalu PZP jest 

bezpłatne.  Podgląd  i  pobieranie  dokumentacji  postępowania  nie  wymaga  logowania. 

WAŻNE! Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany. 

Szczegółowe  informacje  dot.  sposobu  wykonania  tych  czynności  znajdują  się  w  „Instrukcja 

obsługi  Portalu  e-Usług  SmartPZP”,  dostępnej  na  stronie  Platformy  pod  adresem 

https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/elearning. 

Na  tej  stronie  znajduje  się  również  treść 

Regulaminu Portalu PZP, o którym mowa powyżej.  

W dniu 13  lutego 2020 r.  Zamawiający  zamieścił  na  platformie elektronicznej  Portal 

PZP  skierowane  do  Odwołującego  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  wezwanie 

datowane  na  12  lutego  2020  r.  Zam

awiający  wezwał  Odwołującego  do  złożenia  części  IV 

Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia  –  Kryteria  kwalifikacji.  Zamawiający 

podał:  W załączonym  do  oferty  JEDZ  Wykonawca  nie  umieścił  informacji  dotyczącej 

spełniania  kryteriów  kwalifikacji  (sekcja  α  lub  sekcje  A-D  w  niniejszej  części).  Wykonawca 

może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej 

pozostałych  sekcji  w  części  IV.  Zamawiający  zobowiązał  Odwołującego  do  dostarczenia 

dokumentu w formie elektroniczn

ej za pośrednictwem Portalu PZP do dnia 17 lutego 2020 r. 

godz. 9.00 pod rygorem wykluczenia z postępowania. 

Po upływie ww. terminu Zamawiający poinformował Odwołującego o wykluczeniu go 

z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. W uzasadnieniu faktycznym 

Zamawiający  podał,  że  pismem  z  12  lutego  2020  r.  (przesłanym  13  lutego  2020  r.  za 

pośrednictwem  portalu  e-usług  Smart  PZP)  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  do 

uzupełnienia  dokumentu  JEDZ  oraz  że  w  wyznaczonym  terminie  wykonawca  nie 

odpowiedzi

ał na wezwanie. 


Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Stan  faktyczny  niniejszej  sprawy  podlegał  ocenie  z  uwzględnieniem  następujących 

przepisów: 

  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp

,  zgodnie  z  którym  zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji i 

równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności 

przejrzystości; 

  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp, 

który  stanowi,  że  jeżeli  wykonawca  nie  złożył  oświadczenia, 

którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1,  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających 

okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 

błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich 

złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez 

siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub 

udzielenia  wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby 

unieważnienie postępowania; 

  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp

,  zgodnie  z  którym  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału 

postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo 

ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

  art. 10b ustawy Pzp 

zgodnie z którym zamawiający zapewnia, aby narzędzia i urządzenia 

wykorzystywane  do  komunikacji  z  wykonawcami  przy  użyciu  środków  komunikacji 

elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne 

oraz  interoperacyjne  z  produktami  służącymi  elektronicznemu  przechowywaniu, 

przetwarzaniu  i  przesyłaniu  danych  będącymi  w  powszechnym  użyciu  oraz  nie  mogły 

ograniczać wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia;  

§ 2 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

o

raz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 

stosownie  do  którego  zamawiający  wskazuje  w  ogłoszeniu  lub  w  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  albo  w  innym  dokumencie  rozpoczynającym 

postępowanie  o udzielenie  zamówienia  środki  komunikacji  elektronicznej,  przy  użyciu 

których  będzie  komunikował  się  z  wykonawcami  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia, wraz z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi wysyłania i odbierania 

dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu; 


art. 61 § 2 Kc § Kc, który stanowi, że oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej 

jest  złożone  innej  osobie  z  chwilą,  gdy  wprowadzono  je  do  środka  komunikacji 

elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. 

Okoliczność, że Odwołujący nie otrzymał powiadomienia mailowego o skierowaniu do 

niego  wezwania  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  z

ostała  przez  Izbę  uznana  za 

udowodnioną.  Odwołujący  przedstawił  na  potwierdzenie  tej  okoliczności  treść  odpowiedzi 

uzyskanych od przedstawiciela spółki prowadzącej Portal PZP. W mailu z 17 lutego 2020 r. 

Odwołujący  otrzymał  następującą  informację:  Uprzejmie  informujemy,  że  w  związku 

z dodaniem  nowego  dokumentu  w korespondencji  ofert  w  post

ępowaniu  ZP-261-70/2019 

dnia  13.02.201  zostało  wysłane  do  Państwa  powiadomienie  w  systemie.  Powiadomienie 

mailowe  nie  zostało  wysłane.  Z  kolei  w  mailu  z  18  lutego  2020  Odwołujący  uzyskał 

następującą  informację  od  podmiotu  prowadzącego  platformę  elektroniczną:  (…) 

powiadomienia  mailowe  otrzymywane  z  platformy  Smart  PZP  są  na  stałe  wpisane 

funkcjonalność  platformy.  W  związku  z  dodaniem  nowego  dokumentu  w  korespondencji 

ofer

ty  w  postępowaniu  ZP-261-70/2019  o  godzinie  08.09  dnia  13.02.2020  zostało  wysłane 

do  Państwa  powiadomienie  w  systemie.  Powiadomienie  mailowe  z  uwagi  n  przejściowe 

trudności w działaniu systemu mailingowego nie zostało wysłane. Ponadto informujemy,  że 

dokum

ent został przez Państwa pobrany po raz pierwszy o godzinie 12.36 dnia 2020.02.17

Z  powyższej  korespondencji  jednoznacznie  wynika,  że  powiadomienie  mailowe 

skierowaniu do Odwołującego wezwania do uzupełnienia dokumentów nie zostało do niego 

wysłane oraz że Odwołujący pobrał to wezwanie z platformy elektronicznej po raz pierwszy 

już po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na uzupełnienie JEDZ. 

Zamawiający  natomiast  nie  tylko  nie  przedstawił  dowodów  przeciwnych,  ale  też 

ogóle  nie  zakwestionował  tych  okoliczności.  Zasadność  wykluczenia  Odwołującego 

postępowania  Zamawiający  wywodził  z  przysługujących  mu  uprawnień  do  określenia 

zasad komunikacji z 

wykonawcami oraz z postanowień SIWZ określających te zasady. 

Istotą  sporu  było  więc  to,  czy  fakt  nieotrzymania  powiadomienia  mailowego 

skierowaniu  do  wykonawcy  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów  usprawiedliwia 

niezareagowanie  na  to  wezwanie. 

W  ocenie Izby  w  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy 

nie można  uznać,  że  wezwanie  zostało  wykonawcy  doręczone  w  sposób  gwarantujący  mu 

możliwość zastosowania się do tego wezwania.  

Za  udowodnione  uznano,  że  platforma  posiada  funkcjonalność  wysyłania 

powiadomień  mailowych  o  zamieszczeniu  na  platformie  elektronicznej  korespondencji 

skierowanej  do  wykonawców.  Wynika  to  nie  tylko  z  przedstawionej  przez  Odwołującego 

korespondencji  z  przedstawicielem  spółki  Portal  PZP,  ale  również  z  tego,  że


zamieszczeniu  wcześniej  kierowanej  korespondencji  wykonawca  został  poinformowany 

mailowo.  Podobnie,  został  poinformowany  o  zamieszczeniu  na  platformie  informacji 

wykluczeniu  go  z  postępowania.  W  związku  z  tym  nie  sposób  podzielić  argumentacji 

Zamawiającego,  że  wykonawca  dopiero  z  późniejszej  korespondencji  z  przedstawicielem 

Portalu  PZP  uzyskał  informację  o  istnieniu  takiej  funkcjonalności.  Udowodnione  zostało 

również,  że  Odwołujący  po  raz  pierwszy  pobrał  wezwanie  już  po  upływie  terminu 

wyznaczonego na uzupełnienie dokumentu.  

W związku z powyższym nie można uznać, że przedstawione przez Zamawiającego 

dowody  w  postaci  umowy  o  świadczenie  usług  elektronicznych  oraz  instrukcji  obsługi 

platformy  elektronicznej  potwierdzają  zasadność  stanowiska  Zamawiającego.  Niezależnie 

bowiem  od  informacji  wynikających  z  tych  dowodów  faktem  jest,  że  Portal  PZP  posiada 

funkcjonalność  powiadomień  mailowych  i  że  powiadomienia  te  były  do  wykonawców 

wysyłane. 

Skoro więc Odwołujący miał wiedzę, że taka funkcjonalność na platformie istnieje, to 

mógł  działać  w  zaufaniu  do  sposobu  jej  funkcjonowania  i  uznać,  że  brak  informacji 

mailowych  oznacza,  że  żadna  nowa  korespondencja  nie  została  do  niego  skierowana. 

tych  okolicznościach  nie  można  Odwołującemu  zarzucić  niedołożenia  należytej 

staranności 

w związku 

zaniechaniem 

bieżącego 

monitorowania 

platformy 

zamieszczanych na niej dokumentów.  

Oceny tej nie zmienia 

brzmienie postanowień SIWZ odnoszących się do komunikacji 

między  Zamawiającym  a  wykonawcą.  W  ocenie  Izby,  nawet  jeśli  postanowienia  te  nie 

przewidywały powiadomień mailowych, to nie ulega wątpliwości, że powiadomienia takie były 

do  wykonawców  wysyłane,  a  w  jednym  przypadku,  na  skutek  błędu  w  działaniu  platformy, 

powiadomienie takie 

nie nastąpiło.  

Ponadto,  zdaniem  Izby, 

z  postanowień  SIWZ  dotyczących  sposobu  komunikacji 

między Zamawiającym a wykonawcą nie wynika domniemanie, że zamieszczenie wezwania 

na pl

atformie jest równoznaczne z jego doręczeniem. Ze sformułowania „za datę wpływu (…) 

przyjmuje  się  datę  zapisania  na  serwerach”  takie  domniemanie  jednoznacznie  nie  wynika. 

Nie  wiadomo, 

co  Zamawiający  rozumie  przez  datę  wpływu,  literalnie  sformułowanie  to  nie 

oznacza daty doręczenia. W związku z nieprecyzyjnym brzmieniem tego postanowienia, nie 

może  być  ono  interpretowane  na  niekorzyść  wykonawcy  i  stanowić  podstawy  do  wniosku 

zaistnieniu podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania. 

W  związku  z  powyższym  Izba  doszła  do  przekonania,  że  Odwołujący  w  sposób 

niezawiniony nie zapoznał się z wezwaniem, a w konsekwencji nie mógł na nie zareagować.


Skład orzekający w niniejszej sprawie podziela stanowisko wyrażone w uzasadnieniu 

wyroku Izby w sprawie o sygn. akt KIO 1748/19, wydanego w podobnym stanie faktycznym. 

Izba wskazała w nim: Biorąc pod uwagę opisane powyżej okoliczności Izba uznała, że brak 

jest podstaw do stwierdzenia, że nieskuteczne doręczenie nastąpiło z przyczyn leżących po 

którejkolwiek  ze  Stron.  Co  istotne,  w  ocenie  Izby,  wykazane  zostało,  że  wykonawca  nie 

przyczynił się do braku możliwości zapoznania się z treścią wezwania wystosowanego przez 

Zamawiającego. Izba nie przychyliła się do stanowiska Zamawiającego, który stwierdził,  że 

wykonawca  powini

en  monitorować tok postępowania logując się na  platformę bez  względu 

na  otrzymywane  powiadomienia  lub  ich  brak.  Izba  uznała,  biorąc  pod  uwagę  sposób 

działania platformy, tj. system wysyłania powiadomień na podane przez wykonawcę adresy 

poczty  elektroniczne

j,  że  nie  można  wyciągać  wobec  wykonawcy  konsekwencji  z  tytułu 

zaniechania  poszukiwania  aktywności  Zamawiającego  na  platformie  w  sytuacji,  gdy 

wykonawca  nie  otrzymał  powiadomień  o  takiej  aktywności.  Należy  zauważyć,  że  system 

powiadomień  został  utworzony  właśnie  po  to,  aby  nie  było  konieczne  nieustanne 

monitorowanie czy na platformie pojawiła się jakakolwiek korespondencja.  

Niezależnie  od  powyższej  argumentacji,  pomocniczo  wskazać  również  należy  na 

wynikającą  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  zasadę  proporcjonalności,  zobowiązującą 

zamawiającego  do  podejmowania  takich  działań,  które  są  niezbędne  do  osiągnięcia  celów 

postępowania.  Biorąc  pod  uwagę  zakres  nieprawidłowości  w  przedstawionym  przez 

Odwołującego  dokumencie  JEDZ  (brak  zaznaczenia  odpowiedniej  kratki  w  sekcji  α)  oraz 

okoliczności,  z  powodu  których  nie  doszło  do  jego  uzupełnienia,  należy  stwierdzić,  że 

wykluczenie Odwołującego z postępowania nie było zgodne z zasadą proporcjonalności. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  Izba  stwierdziła,  że  wykluczenie  Odwołującego 

postępowania było niezasadne, a Zamawiający naruszył art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 7 

ust. 1 ustawy Pzp. 

Ponieważ naruszenie to może mieć istotny wpływ na wynik postępowania, 

odwołanie  –  stosownie  do  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp  –  podlegało  uwzględnieniu,  a  Izba 

nakazała  Zamawiającemu  ponowienie  wezwania  o  takiej  samej  treści,  jak  wezwanie 

skierowane do Odwołującego 13 lutego 2020 r.  


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia  15  marca  2010  r.  w 

sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z 2018  

r.  poz.  972),  stosownie  do  wyniku  postępowania  obciążając  kosztami  postępowania 

Zamawiającego. 

Prze

wodniczący:      ………………… 


wiper-pixel