KIO 414/20 WYROK dnia 13 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 414/20 

WYROK 

z dnia 13 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Brzeska  

Protokolant:   

Aldona Karpińska   

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

w  dniu  27  lutego  2020  r.  przez 

wykonawcę  L.  M.,  H.  J.  Autoryzowana  Stacja  Obsługi 

Samochodów s.c. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim w postępowaniu prowadzonym 

przez 

Zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Wędrzynie 

przy  udziale  wykonawcy  G.  F. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  Firma 

Budowlana  EUROBUD  G.  F. 

z  siedzibą  w  Nowogrodzie  Bobrzańskim  zgłaszającego 

przystąpienie po stronie Zamawiającego  

orzeka: 

Oddala odwołanie;  

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę:  L.  M.,  H.  J.  Autoryzowana  Stacja 

Obsługi Samochodów s.c. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim i: 

1)  zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr. 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę L. 

M.,  H.  J. 

Autoryzowana  Stacja  Obsługi  Samochodów  s.c.  z  siedzibą  w 

Gorzowie Wielkopolskim 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy  L.  M.,  H.  J.  Autoryzowana  Stacja  Obsługi 

Samoch

odów s.c. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim  kwotę 852 zł 00 gr. 

(słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa złote zero groszy) na rzecz Zamawiającego: 


45  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy  z  siedzibą  w  Wędrzynie  stanowiącą 

koszty strony 

poniesione z tytułu noclegu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

z późn. zm.)

na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. 

Przewodniczący: 

…………………… 


Sygn. akt KIO 414/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawia

jący  –  45  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy  w  Wędrzynie  prowadzi 

na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (zwanej 

dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.  

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Wykonawca L. M., H. J. 

Autoryzowana Stacja Obsługi Samochodów s.c., z siedzibą 

w  Gorzowie  Wielkopolskim  (zwany 

dalej:  „Odwołującym”)  w  dniu  27  lutego  2020  r.  (data 

wpływu  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej)  złożył  odwołanie  na  czynność  odrzucenia 

oferty Odwołującego, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 

87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania 

czynności unieważnienia odrzucenia oferty Odwołującego oraz dokonania poprawek oferty w 

trybie  art

.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp,  nakazanie  Zamawiającemu  ponownego  badania  i 

oceny  oferty  Odwołującego  w  ramach  zadania  nr  1,2,3,5,  6.  Nakazanie  Zamawiającemu 

ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zadania 1,2, 3, 5, 6, zasądzenie od 

Zamawiającego na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów postępowania.  

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz 

postanowienia  SIWZ, 

ofertę  wykonawcy  L.  M.,  H.  J.  Autoryzowana  Stacja  Obsługi 

Samochodów  s.c.,  z  siedzibą  w  Gorzowie  Wielkopolskim  jak  również  oświadczenia  i 

stanowiska  stron  oraz  uczestnika 

postępowania  złożone  w trakcie  rozprawy,  skład 

orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:  

O

dwołanie,  wobec  nie  stwierdzenia  na  posiedzeniu  niejawnym  braków  formalnych 

oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu.  

Ponadto  Izba  us

taliła,  że  Odwołujący  przekazał  Zamawiającemu  kopię  niniejszego 

odwołania.  

Izba  potwie

rdziła  skuteczność  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie  Zamawiającego  wykonawcy  G.  F.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 


nazwą  EUROBUD  G.  F.,  z  siedzibą  w  Nowogrodzie  Bobrzańskim  (zwanego  dalej  również: 

Przystępującym”).  

Krajowa Izba 

Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  oświadczenia 

i  

stanowiska  stron  oraz  uczestnika  postępowania  przedstawione  podczas  rozprawy,  Izba 

uznała, iż  odwołanie podlega oddaleniu.  

Zdaniem 

Odwołującego jego oferta powinna zostać poprawiona na podstawie art. 87 

ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  a  Zamawiający  nie  miał  żadnych  podstaw  do  odrzucania  oferty 

Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

W  zaistniałym  stanie faktycznym  Izba  zgodziła się z  Zamawiającym  a  zaoferowanie 

marży  w  wysokości  0,0000001%  nie stanowiło omyłki  w  rozumieniu  przepisu art.  87  ust.  2 

pkt 3 ustawy Pzp. Zgodzić należało się, że zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp  Zamawiający  odrzuca  ofertę  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Natomiast w  świetle 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na 

niezgodności  oferty  ze  specyfikacją,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty  – 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Nie ulega 

wątpliwości,  że  Odwołujący  zaoferował  w  formularzu  ofertowym  marżę  na  części  w 

wysokości  0,0000001%.  Przedmiotowa  wysokość  marży  została  wpisana  w  5  zadaniach  w 

formularzu  ofertowym,  w  każdej  części  w  tej  samej  wysokości.  Trudno  zgodzić  się  z 

Odwołującym  –  wobec  postanowień  SIWZ  –  aby  owa  wartość  została  w  sposób 

niezamierzony przekręcona.  

Nie  ulegało  wątpliwości,  że  marża  cenowa  stanowiła  pozacenowe  kryteria  oceny 

ofert. 

Nie  ulega  również  wątpliwości,  że  w  2019  r.  ofertę  złożył  Przystępujący  proponując 

marżę w wysokości 0,01% podczas, gdy Odwołujący zaproponował marżę w wysokości 2%. 

Zgodzić należało się z Zamawiającym, że Odwołujący mógł domniemywać, że Przystępujący 

w  następnym  roku  złoży  ofertę  w  niniejszym  postępowaniu  i  chcąc  wygrać  Odwołujący 

zaproponował marżę najniższą  - t.j. marżę w wysokości 0,00000001%.  

Istotne znaczenie w tej sprawie miały również postanowienia SIWZ, część XIII pkt 3 z 

którego wynikało, że wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym  oraz ostateczne 

wynagrodzenie  muszą  być  naliczone  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  Nie 


można  zgodzić  się z  Odwołującym,  że przytoczone  postanowienie dotyczy  wyłącznie kwot. 

Słusznie  zauważył  Zamawiający,  że  przytoczone  postanowienie  wskazuje  na  stwierdzenie 

„wartości” oraz „ostateczne wynagrodzenie” muszą być naliczane z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

Zgodzić  należało  się  z  Zamawiającym  że  niniejsze  postanowienie  SIWZ  dotyczyło 

również  marży  i  postanowienie  to  nie  pozastawiało  żadnego  pola  manewru  w  interpretacji, 

zatem Zamawiający zasadnie dokonał odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 

ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  Nie  można  również  zgodzić  się  z  Odwołującym,  że  niniejsza 

„omyłka” jak twierdzi nie była istotna w świetle wymagań SIWZ.  

Wobec  tak  zaistniałego  stanu  faktycznego  Krajowa  Izba  Odwoławcza  nie  znalazła 

podstaw  do  uwzględnienia  niniejszego  odwołania.  W  konsekwencji  mając  na  względzie 

okoliczności  niniejszej  sprawy,  orzeczono  jak  w  sentencji,  na  podstawie  przepisu  art.  192 

ust. 1 ustawy Pzp. 

Zatem, odwołanie podlega oddaleniu.  

Wobec powyższego, orzeczono jak na wstępie.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.), tj. stosownie do wyniku postępowania. 

Przewodniczący: 


wiper-pixel