KIO 412/20 POSTANOWIENIE dnia 10 marca 2020 roku

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 412/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 marca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Justyna Tomkowska 

Członkowie:   

Renata Tubisz 

Przemysław Dzierzędzki 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeni

u  z  udziałem  stron  i  Uczestników  postępowania  w  dniu  10 

marca  2020  roku  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  26  lutego  2020  roku  przez  wykonawcę  Recycling  Logo  Group  

Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  z  siedzibą  w  Rudzie  Śląskiej  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego: Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu 

przy  udziale  wykonawcy 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

po stronie zamawiającego: Foxmet Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 10 000zł 

00  gr  (słownie:  dziesięciu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  kwotę  uiszczonego  wpisu  na 

rzecz 

wykonawcy 

Odwołującego 

– 

Recycling 

Logo 

Group  

Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - 

w  terminie  7  d

ni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:       

……………………………. 

Członkowie: 

…………………………… 

…………………………… 


sygn. akt KIO 412/20 

UZASADNIENIE 

W dniu 26 lutego 2020 roku, na podstawie art. 179 ust. 1 w zw. z 180 ust. 1 i 2 pkt 4 

ustawy  Pzp  do  Prezesa  Krajow

ej  Izby  Odwoławczej  w  Warszawie  odwołanie  złożył 

wykonawca: Recycling Logo Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, dalej jako 

„Odwołujący” lub „Recycling Logo”.  

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  dla  zadania  o  nazwie  „Likwidacja  estakady  węglowej  pomiędzy  szybem 

„Roździeński  a  Zakładem  Przeróbki  Mechanicznej  Węgla  przy  szybie  „Pułaski”  dla  Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” prowadzi 

Zamawiający:  Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  z  siedzibą  w  Bytomiu.  Ogłoszenie  

o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej z dnia 05 listopada 2019 pod 

nr 618431-N-2019.  

Odwołanie  złożono  od  czynności  Zamawiającego  wezwania  do  wyjaśnień  rażąco 

niskiej ceny, oceny wyjaśnień Odwołującego  oraz odrzucenia oferty Odwołującego. 

Odwołujący  zarzucał Zamawiającemu naruszenie: 

art.  89  us

t.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  przyjęcie,  że  oferta  Odwołującego  

zawiera rażąco niską cenę, 

art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  przyjęcie  nieprawidłowej  oceny,  że 

wyjaśnienia  Odwołującego  dotyczące  rażąco  niskiej  ceny  potwierdziły;  że  oferta 

Odwołującego zawiera rażąco niską cenę; 

art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  wezwanie  Odwołującego  do  złożenia 

szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej w sytuacji, gdy podstawą szacowania ceny ofertowej 

w postępowaniu był program funkcjonalno-użytkowy. 

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 

ponownej oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 

Odwołujący  Recycling  Logo  wyjaśnił,  że  jest  wykonawcą  mającym  interes  w 

uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  a  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego 

przepisów  ustawy  Pzp  może  ponieść  szkodę,  w  związku  z  czym  jest  podmiotem 

legitymowanym  do  wniesienia  odwołania.  W  wyniku  odrzucenia  oferty  Odwołującego 

niezgodnie  z  przepisami  ustawy  Pz

p uszczerbku doznał  interes Odwołującego, gdyż  został 

on pozbawiony możliwości uzyskania zamówienia, a tym samym poniósł szkodę majątkową. 

Kopia  odwołania  wraz  z  załącznikami  została  zgodnie  z  dyspozycją  art.  180  ust.  5 

ustawy Pzp przesłana Zamawiającemu, Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości.  


Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Ustalono,  że  odwołanie  wniesiono  zostało  w  ustawowym  terminie.  Kopia  odwołania 

została  prawidłowo  przekazana  Zamawiającemu.  Odwołujący  uiścił  wpis  w  wymaganej 

wysokości na rachunek UZP. Odwołanie nie zawierało więc braków formalnych i podlegało 

merytorycznemu rozpoznaniu. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  iż  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  przystąpił  następujący  wykonawca:  Foxmet  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Czerwionce-Leszczynach. 

Izba potwie

rdziła skuteczność przystąpienia. 

W dniu 9 marca 2020 

roku Zamawiający na podstawie art. 186 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  uznał  w  całości  zarzuty  Odwołującego.  Wobec 

uwzględnienia zarzutów Zamawiający wnosił o umorzenie postępowania.  

Przystępujący  w  dniu  10  marca  2020  roku,  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  i 

Uczestnika postepowania przed Izbą, wezwany do złożenia sprzeciwu wobec uwzględnienia 

odwołania w całości, oznajmił, ze nie będzie korzystał z przysługującego mu uprawnienia.  

Powyższe oznacza, że postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186 

ust. 3 ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 

W  sytuacji  umorzenia  postępowania  w  związku  z  uwzględnieniem  zarzutów, 

ustawodawca  nałożył  na  Zamawiającego  obowiązek  wykonania,  powtórzenia  lub 

unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym  w  odwołaniu.  Zamawiający  zatem  zobowiązany  jest  do  dokonania  czynności,  

w taki sposób, który uczyni zadość postulatom postawionym w odwołaniu.  

Skoro Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie oświadczył, że po przeanalizowaniu 

stanowiska  Odwołującego  uznał  w  całości  słuszność  argumentacji  Odwołującego  

i uwzględnił odwołanie, natomiast przystępujący do postępowania po stronie Zamawiającego 

podmiot, który mógłby skorzystać z prawa do  wniesienia sprzeciwu wobec uwzględnionych 

zarzutów, nie skorzystał z przysługującego mu prawa, to stwierdzić należy, że - stosownie do 

dyspozycji art. 186 ust. 3 ust

awy Pzp, postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.  


Zatem mając na uwadze, że: 

Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu,  

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpili  wykonawcy, 

którzy nie skorzystali z prawa do wniesienia sprzeciwu 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  zachodzą  przesłanki  do  wydania 

postanowienia 

o umorzeniu postępowania odwoławczego. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem 

posiedzenia i rozprawy, zatem koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 

6  pkt  2b  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności 

zwrotu  kwoty  wpisu  uiszczonego 

przez  Odwołującego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień 

Publicznych, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  Nr  41, 

poz.  238  ze  zmianami)

,  odmawiając przyznania  kosztów  zastępstwa procesowego z  uwagi 

na niezłożenie rachunków potwierdzających ich wysokość . 

Przewodniczący:       

……………………………. 

Członkowie: 

…………………………… 

…………………………… 


wiper-pixel