KIO 41/20 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Marzena Teresa Ordysińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  15  stycznia  2020  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

8 stycznia  2020    r.  przez 

wykonawcę  Towarzystwo  Handlowe  ALPLAST  spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  w  Niekaninie  w postępowaniu 

prowadzonym przez zamawiającego -  Prokuraturę Krajową w Warszawie 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Towarzystwa  Handlowego 

ALPLAST  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

spółka komandytowa w Niekaninie kwoty 13 500 zł 00  gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu, 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt KIO 41/20 

U z a s a d n i e n i e 

Prokuratura  Krajowa  w  Warszawie 

(dalej:  Zamawiający)  prowadzi  postępowanie 

udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie 

infrastruktury  techniczno-

systemowej  dla  POPD  w  ramach  projektu  „Rozwój  Systemu 

Digitalizacji  Akt  Postępowań  Przygotowawczych  w  Sprawach  Karnych  (iSDA  2.0)”;  znak 

sprawy: PK XF 261.53.2019. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843;  dalej: Prawo zamówień publicznych). 

W 

tymże  postępowaniu,  w  dniu  8  stycznia  2020  r.,  przez  wykonawcę  Towarzystwo 

Handlowe  ALP

LAST  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa 

w Niekaninie 

(dalej: Odwołujący), zostało wniesione odwołanie. 

Termin posiedzenia wyznaczono na dzień 22 stycznia 2020 r. 

W dniu 15 stycznia 2020 r. 

Odwołujący cofnął odwołanie. 

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 Prawa zamówień 

publicznych, umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie z art. 187 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Izba postanowiła o zwrocie na 

rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

W konsekwencji orzeczono, jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


wiper-pixel