KIO 409/20 POSTANOWIENIE dnia 10 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 409/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski    

Protokolant: Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  10  marca  2020  r.  w Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 
Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę  Almax-Dystrybucja 
Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Panieńszczyźnie  w  gminie  Jastków  w  postępowaniu  prowadzonym 
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na 

rzecz  wykonawcy  Almax-

Dystrybucja  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Panieńszczyźnie  w  gminie 

Jastków  kwoty  6  750  zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero 
groszy) stanowiącej 90 % uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  te

rminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący…………………… 


Sygn. akt KIO 409/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie wszczął 

postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę artykułów spożywczych do 
SPZOZ w Parczewie”, nr SPZOZ.ZP.3520.2.2020. 

Przedmiotowe  zamówienie  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych z 2020, nr pozycji: 506263-N-2020 w dniu 27 stycznia 2020r. 

W  dniu  20  lutego  2020r.  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  Zamawiający 

przesłał  Odwołującemu:  Almax-Dystrybucja  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Panieńszczyźnie  w 
gminie  Jastków  informację  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w  zakresie  zadania  6 
Wykonawcy  Hurt  i  Detal  Art.  Spożywczo-Rolne  A.  S.  ul.  Szpitalna  24,  18-200  Wysokie 

Mazowieckie. 

Nie  zgadzając  się  z  powyższym  rozstrzygnięciem  przetargu  Odwołujący  w  dniu  25 

lutego 2020r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec: 

(i) 

nie odrzucenia oferty Hurt i Detal Art. Spożywczo- Rolne A. S. ul. Szpitalna 24, 

200  Wysokie  Mazowieckie  mimo,  że  została  złożona  na  produkt  niezgodny  z  opisem 

przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  zadania  6  pozycja  2  -  chrzan  na  kwasku  cytrynowym, 
słoik op. do 1 kg o zawartości przetartego korzenia chrzanu min 70%, 

(ii) 

nie odrzucenia oferty Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne A. S. ul. Szpitalna 24, 

200 Wysokie Mazowieckie mimo, że została zawierała błąd w obliczeniu ceny w zakresie 

części 6 pozycja 27 - liść laurowy,  

(iii) 

wybrania oferty Hurt i Detal Art

. Spożywczo-Rolne A. S. ul. Szpitalna 24, 18-

200 Wysokie Mazowieckie w zadaniu 6 mimo, że jej oferta winna zostać odrzucona (iv), 

(iv) 

nie wybrania oferty Odwołującego mimo, iż pozostała najkorzystniejszą ofertą 

spośród nie podlegających odrzuceniu w zakresie zadania 6. 

Odwołujący przedstawił zwięzłe zarzuty odwołania wskazując na naruszenie:  

(I) 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843),  zwanej  dalej  ustawa  Pzp  lub  PZP  i  ust.  3  PZP  -  poprzez 

nieprzeprowadzenie rzetelnego badania i oceny ofert,  

(II) 

art. 89 ust.1 pkt 2 PZP - poprzez nie odrzucenie oferty Wykonawcy oferty Hurt 

i Detal Art. Spożywczo-Rolne A. S. ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie mimo, że 
jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  zakresie 


zadania 6, 

(III) 

 art. 89 ust.1 pkt 6 PZP - poprzez nie odrzucenie oferty oferty Hurt i Detal Art. 

Spożywczo-Rolne A. S. ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie mimo, że zawierała 
błąd w obliczeniu ceny w zakresie pozycji 27 zadanie 6, 

(IV) 

art.  91  ust.  1  PZP  w  zw.  z  art.  2  pkt  5  PZP  poprzez  uzna

nie,  że  oferta 

Odwołującego nie jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w 

zakresie zadania 6. 

Jednocześnie  Odwołujący  wnioskował  co  do  rozstrzygnięcia  odwołania  w 

następujący sposób:  

(1) unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,  
(2) nakazanie czynności badania i oceny ofert, a w jej wyniku, 
(3)  odrzucenie  ofert  Wykonawcy  oferty  Hurt  i  Detal  Art.  Spożywczo-Rolne  A.  S.  ul. 

Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie w zakresie zadania 6, 

(4)  wyboru  ofer

ty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  spośród  ofert  złożonych  w 

postępowaniu, a nie podlegających odrzuceniu, w zakresie zadania 6,  

(5)  obciążenie  kosztami  postępowania  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego, 

poprzez zasądzenie kwoty stanowiącej uzasadnione koszty Odwołującego się z tytułu wpisu 
od odwołania oraz z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Po analizie dokumentów z przedmiotowego przetargu, a także postanowień SIWZ w 

przedmiotowym postępowaniu, Odwołujący zauważył, że w zadaniu 6 Zamawiający w trakcie 
badania i oceny ofert popełnił błędy mające wpływ na wynik postępowania.  

Zwrócił uwagę, że Zamawiający w czasie badania oferty Hurt i Detal Art. Spożywczo-

Rolne A. S. ul. Szpitalna 24, 18-

200 Wysokie Mazowieckie pominął w zadaniu 6 w pozycji 2 - 

chrzan na kwasku cytrynowym, słoik op. do 1 kg o zawartości przetartego korzenia chrzanu 
min  70%  czynność  badania,  czy  wskazany  przez  tego  Wykonawcę  produkt  -  Chrzan 
producenta Frutico spełnia opis przedmiotu zamówienia.  

Odwołujący wskazał, że z informacji na etykiecie wskazanego chrzanu, potwierdzonej 

u producenta wynika, iż ma on w swoim składzie jedynie 52 % przetartego korzenia chrzanu. 

Dalej,  Odwołujący  zauważył,  że  w  pozycji  27  zadania  6  Zamawiający  zażądał 

dostawy  liścia  laurowego,  co  –  w  ocenie  Odwołującego  -  oznaczał,  że  ten  wymagał 
dostarczenia  produktu  objętego  kodem  PKWiU  01.28.19.0  „Pozostałe  nieprzetworzone 
rośliny  przyprawowe  i  aromatyczne”,  gdzie  zgodnie  poz.  13  zał.  nr  10  do  ustawy  o  VAT 
właściwa stawka VAT dla tego produktu to 5%.  


Według Odwołującego - zastosowanie w tej pozycji stawki podatku Vat w wysokości 

jest błędem w obliczeniu ceny, o którym mowa a art. 89 ust.1 pkt 6.  

W tym stanie rzeczy Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

W  dniu  7 

marca  2020r.,  przed  wyznaczoną  rozprawą,  do  siedziby  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  wpłynęło  drogą  elektroniczną  pismo  Odwołującego  z  tej  samej  daty  o 

wycofaniu 

odwołania.  

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust.8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 wraz ze zm.), 
postanowiła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzyć.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zd.2  ustawy  Pzp  Izba  postanowiła  zwrócić  na  rzecz 

Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Wobec powy

ższego, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na  podstawie 

przepisu art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i § 5 ust.1 pkt. 3 

lit.  a  i  ust.  

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 
wraz ze zm.).  

Przewodniczący…………………… 


wiper-pixel