KIO 408/20 POSTANOWIENIE dnia 6 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 408/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 6 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodnicząca: 

Ewa Sikorska  

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 6 marca 2020 r. odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 lutego 2020 roku przez Intaris Spółkę z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

postanawia:  

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Intaris 

Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie  kwoty  6  750  zł  00  gr 

(słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1,  198b  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), na niniejsze postanowienie, w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie. 


Sygn. akt: KIO 408/20 

U z a s a d n i e n i e 

W dniu 6 marca 2020 roku, przed otwarciem rozprawy, Intaris 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Warszawie, cofnęła odwołanie wniesione w dniu 25 lutego 2020 roku. 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 

ust. 8 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843), umorzyła postępowanie odwoławcze. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych,  Izba 

postanowiła zwrócić na rzecz odwołującej 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

………………………………… 


wiper-pixel