KIO 407/20 POSTANOWIENIE dnia 11 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 407/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

Protokolant:   

 Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron  w  dniu  11  marca  2020  r.,  w  Warszawie, 

o

dwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  lutego  2020  r. 

przez 

wykonawcę Olax sp. z o.o., z siedzibą w Mikołowie, 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Suszec, 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

2.  nakaz

ać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień 

Publicznych na rzecz wykonawcy Ola

x sp. z o.o., z siedzibą w Mikołowie kwoty 

,00  złotych  (słownie:  dziewięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 

zasądza  od  wykonawcy  Olax  sp.  z  o.,  z  siedzibą  w  Mikołowie  na  rzecz 

zamawiającego  Gminy  Suszec  kwotę  1081,74  złotych  (słownie:  tysiąc 

osiemdziesiąt  jeden  złotych  siedemdziesiąt  cztery  grosze)  tytułem  zwrotu 

kosztów dojazdu oraz kwotę 68 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem złotych) 

tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictw.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w  Katowicach. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 407/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  25  lutego  202

0  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie  

wykonawcy  Ola

x  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Mikołowie  (dalej  „Odwołujący”)  zarzucając 

zamawiającemu  Gminie  Suszcu  (dalej  „Zamawiający”)  naruszenie  w  postępowaniu  pn. 

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu przy ul. Piaskowej” 

(dalej „Postępowanie”): (i) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z art. 83 ustawy Pzp w zw. z 

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ustawy P

zp ,poprzez ich błędną interpretację i 

błędne  przyjęcie,  że  oferta  Odwołującego  jest  niezgodna  z  SIWZ  w  zakresie  parametrów 

zbiornika  na  wody  opadowe  oraz  stanowi  ofertę  wariantową  w  zakresie  zbiornika  na  wody 

opadowe,  podczas  gdy  oferta  odwołującego  była  zgodna  z  SIWZ  i  nie  miała  charakteru 

wariantowego,  a  n

astępnie bezpodstawne odrzucenie oferty Odwołującego i bezpodstawne 

unieważnienie  przetargu,  mimo  że  oferta  Odwołującego  była  zgodna  z  SIWZ  i  zawierała 

cenę  niższą  od  kwoty,  którą  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie 

zamówienia; (ii) art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i art. 

83 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ustawy Pzp 

poprzez ich błędną interpretację i błędne przyjęcie, 

że oferta Odwołującego jest niezgodna z SIWZ w zakresie zbiornika na wody opadowe oraz 

stanowi  ofertę  wariantową  w  zakresie  zbiornika  na  wody  opadowe,  a  w  konsekwencji 

bezpodstawne  unieważnienie  Postępowania,  mimo  ze  oferta  Odwołującego  była  zgodna  z 

SIWZ,  a  zaproponowana  przez  Odwołującego  cena  mieściła  się  w  kwocie,  którą 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Mając  na  względzie  opisane  wcześniej  zarzuty,  Odwołujący  wniósł  o:  (i)  uwzględnienie 

odwołania  w  całości;  (ii)  unieważnienie  czynności  Zamawiającego,  polegającej  na 

odr

zuceniu  oferty  Odwołującego;  (iii)  unieważnienie  czynności  Zamawiającego,  polegającej 

na  unieważnieniu  Postępowania;  (iv)  nakazanie  Zamawiającemu  wykonania  czynności 

ponownej  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty  Odwołującego,  w  szczególności  poprzez 

przyjęcie, że oferta Odwołującego odpowiada treści SIWZ; (v) przeprowadzenie dowodów z 

dokumentów wskazanych w treści odwołania; 

W dniu 10 marca 2020 r. do Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo prawidłowo 

umocowanego  pełnomocnika  Odwołującego,  w  którym  oświadczył,  że  cofa,  w  imieniu 

Odwołującego, wniesione odwołanie.   


jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8  ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze 

podlega umorzeniu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp – 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi

e § 5 ust. 1 pkt 3 

lit.  a)  i  b)  rozpo

rządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzec

z Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w  wysokości 9 00,00 zł oraz 

zasądziła od Odwołującego na rzecz Zmawiającego koszty dojazdu oraz koszty związane z 

opłatami skarbowymi od pełnomocnictw. W ocenie Izby nie ma podstawy prawnej w ustawie 

Pzp  i  przepis

ach  wykonawczych  wydanych  na  jej  podstawie  do  zasądzenia  na  rzecz 

Zamawiającego kosztów diet.  

Przewodniczący:   ………………………………  


wiper-pixel