KIO 404/20 KIO 447/20 WYROK dnia 10 czerwca 2020 roku

Data: 1 lipca 2020

KIO 404/20, KIO 447/20 

Sygn. akt:  

KIO 404/20 

KIO 447/20 

WYROK 

z dnia 10 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

Aldona Karpińska  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  13  marca  2020  roku  oraz  8  czerwca  2020  roku                         

w  Warszawie  odwołań  wniesionych  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu                          

25 lutego 2020 roku (sygn. akt KIO 404/20) oraz 2 marca 2020 roku (sygn. akt KIO 447/20) 

przez 

wykonawców: 

T. 

Ż.  Ł.  Kancelaria  Adwokacka  i  Radców  Prawnych  Spółka  Partnerska,  ul.  3  Maja  14, 

300 Dąbrowa Górnicza (sygn. akt KIO 404/20), 

E. K.

, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego E. 

K.

, ul. Łużycka 16/126, 44-100 Gliwice (sygn. akt KIO 447/20) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Spółkę  Restrukturyzacji  Kopalń 

S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom 

przy  udziale  wykonawcy  K.  N.,  prowadz

ącej  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

Kancelaria Radcy Prawnego K. N., ul. Biskupa Nankera 154,    41-

949 Piekary Śląskie

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego (sygn. akt KIO 404/20) 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  404/20  w  zakresie  zarzutu    zaniechania 

wykluczenia wykonawcy K. N.

, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria 

Radcy Prawnego K. N., ul. Biskupa Nankera 154, 41-

949 Piekary Śląskie z tego względu, iż 


KIO 404/20, KIO 447/20 

wykonawca  ten  nie  wykazał,  że  spełnia  warunek  udziału    w  postępowaniu  w  zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej i nakazuje    

zamawiającemu  –  w  części  II  zamówienia:  unieważnienie  aukcji  elektronicznej  oraz 

ponowienie  czynności    badania  i  oceny  ofert,  a  w  jej  ramach  wykluczenie  wykonawcy                 

K. N.

, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego K. N., 

ul.  Biskupa  Nankera  154,  41-

949  Piekary  Śląskie  z  tego    względu,  iż  wykonawca  ten  nie 

wykazał, że spełnia warunek udziału w postępowaniu  w zakresie zdolności technicznej lub 

za

wodowej; w pozostałym zakresie zarzuty odwołania w sprawie o sygn. akt KIO 404/20 nie 

potwierdziły się, oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 447/20. 

kosztami  postępowania  zamawiającego  Spółkę  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.,                          

ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom (sygn. akt KIO 404/20) E. K., prowadzącą 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Kancelaria  Radcy  Prawnego  E.  K.,  ul.  Łużycka 

16/126, 44-100 Gliwice (sygn. akt KIO 447/20) i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  30 000  zł  00  gr  (słownie: 

trzydzieści tysięcy złotych zero groszy), w tym: 

kwotę  15 000  zł  00  gr  (słowie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

wykonawc

ę T. Ż. Ł. Kancelaria Adwokacka i Radców Prawnych Spółka Partnerska, ul. 3 

Maja 14, 41-

300 Dąbrowa Górnicza  tytułem wpisu   od odwołania (sygn. akt KIO 404/20), 

kwotę  15 000  zł  00  gr  (słowie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

wykonawcę 

E. 

K.

prowadzącą 

działalność 

gospodarczą 

pod 

nazwą                    

Kancelaria Radcy Prawnego E. K.

, ul. Łużycka 16/126, 44-100 Gliwice  tytułem wpisu od 

odwołania (sygn. akt KIO 447/20), 

zasądza  od  zamawiającego  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.,  ul.  Strzelców 

Bytomskich  207,  41-914  Bytom  na  rzecz  wykonawcy  T. 

Ż.  Ł.  Kancelaria  Adwokacka  i 

Radców Prawnych Spółka Partnerska, ul. 3 Maja 14,  41-300 Dąbrowa Górnicza kwotę 

600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) tytułem wpisu od 

odwołania  (15 000  zł  00  gr)  oraz  wynagrodzenia  pełnomocnika  (3 600  zł  00  gr)  [sygn.  akt 

KIO 404/20]. 


KIO 404/20, KIO 447/20 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  w  terminie 7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:  …………………………………... 


KIO 404/20, KIO 447/20 

U z a s a d n i e n i e 

Sygn. akt KIO 404/20 

– odwołanie dotyczy części II zamówienia 

W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  przekraczającej  kwoty 

określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia                                          

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) [dalej „ustawa 

Pzp”]  na  „Świadczenie  obsługi  prawnej  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  w  okresie                            

36  mies

ięcy  od  daty  zawarcia  umowy”  przez  Spółkę  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.,                             

ul.  Strzelców  Bytomskich  207,  41-914  Bytom  (dalej  „zamawiający”)  wykonawca  T.  Ż.  Ł. 

Kancelaria  Adwokacka  i  Radców  Prawnych  Spółka  Partnerska,  ul.  3  Maja  14,  41-300 

Dąbrowa Górnicza (dalej „odwołujący”) złożył odwołanie wobec: 

zaniechania  przez  zmawiającego  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu  wykonawcy 

radcy  prawnego  K.  N.

,  prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Kancelaria 

Radcy Prawnego K. N. 

w Piekarach Śląskich (dalej „Kancelaria KN” albo „wykonawca 

KN”)  oraz  odrzucenia  oferty  tego  wykonawcy,  na  podstawie    art.  24  ust.  1  pkt  12) 

ustawy  Pzp  z  uwagi  na  brak  wykaza

nia  spełnienia  określonych    w  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) warunków udziału  w postępowaniu w 

zakresie wymaganego doświadczenia przez minimum 4 adwokatów i radców prawnych 

przez  wymagany  ok

res  odpowiednio  pięciu  (dla  prawnika  wiodącego)  i  trzech  lat  (dla 

pozostałych  prawników)  w  szczególności  w  zakresie  restrukturyzacji  zatrudnienia  w 

likwidowanych  kopalniach,  wypłaty  ekwiwalentu  pieniężnego  z  tytułu  prawa  do 

bezpłatnego węgla, rekompensaty wynikającej z ustawy z dnia 12 października 2017 r. 

o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. z 

2017  r.  poz.  1971)  oraz  ustawy  z  dnia 

23  listopada  2018  roku  o  świadczeniu 

rekompensacyjnym 

z  tytułu  utraty  prawa  do  bezpłatnego  węgla  oraz  z  tytułu 

zaprzestania  pobierania  bezpłatnego  węgla  przez  osoby  niebędące  pracownikami 

przedsiębiorstwa  górniczego  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  29)  oraz  wadliwej  oceny  oferty 

Kancelarii KN, poprzez brak wykluczenia tego wykonawcy, odrzucenia jego oferty oraz 

przyjęcia,  że  złożono  dwie  oferty  niepodlegające  odrzuceniu  i  wyznaczenia  oraz 

zaproszenia  w

ykonawców  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej,  czym  zamawiający 

naruszył przepis art. 91a ust. 1 ustawy Pzp, 

zaniechania 

przez zmawiającego wykluczenia z udziału w postępowaniu Kancelarii KN 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 160 i 17) ustawy Pzp 

z uwagi na to, że: 

a) 

w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadziła 

z

amawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  iż  spełnia  warunki  udziału                       


KIO 404/20, KIO 447/20 

w postępowaniu, a co najmniej: 

b) 

z  uwagi  na  to,  że  w  wyniku  lekkomyślności  i  niedbalstwa  przedstawiła  informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego co do: 

 

faktycznej  liczby  adwokatów  i  radców  prawnych  dedykowanych  do  realizacji 

zamówienia, 

 

faktycznego  wymaganego  przez  za

mawiającego  specjalistycznego  doświadczenia  11 

adwokatów i radców prawnych w  wymaganym okresie odpowiednio pięciu i trzech lat 

dedykowanych do realizacji zamówienia, 

 

kosztów  wykonania  zamówienia,  które  są  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia  i  budzą  poważne  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu 

zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  i  w  sposób 

wskazany  przez  tego  w

ykonawcę,  czyli  rzekomo  przez  11  adwokatów  i  radców 

prawnych  rzekomo  posiadających  specjalistyczne  doświadczenie  w  wymaganych 

okresie,  a  przedstawione  informacje  mają  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane 

przez  z

amawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia,  który                   

z uwagi na powyższe informacje: 

nie  wykluczył  tego  wykonawcy  pomimo  nie  spełniania  przez  niego  warunków  udziału                  

w postępowaniu, 

w  zaproszeniu  do  udziału  w  akcji  elektronicznej,  w  oparciu  o  wprowadzające  w  błąd 

informacje zawarte w ofercie Kancelarii KN na podstawie art. 91 b ust. 2 pkt 1) ustawy 

Pzp

,  dokonał  błędnego  obliczenia  otrzymanej  przez  wykonawców  punktacji  za  liczbę 

osób dedykowanych do realizacji zamówienia oraz za doświadczenie tych osób. 

Jako  zarzut  ewentualny 

–  zaniechania  odrzucenia  oferty  Kancelarii  KN  na  podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 4) i art. 90 ust. 3 ustawy Pzp z uwagi na to, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

wstrzymania  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej,  a  gdyby  się  odbyła,  jej 

unieważnienia, 

przeprowadzenia  ponownej  oceny  oferty  złożonej  przez  Kancelarię  KN  i  wykluczenie 

tego wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz odrzucenie oferty tego wykonawcy. 

Wniósł nadto o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania odwoławczego. 

W odniesieniu do braku wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez 

Kancelarię  KN  odwołujący  podał,  że  zamawiający  w  pkt.  5.3.2.  SIWZ  wskazał,  że  uzna 

waru

nek  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  za  spełniony,  jeżeli  wykonawca 


KIO 404/20, KIO 447/20 

wykaże  się  dysponowaniem  osobami  skierowanymi  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia  publicznego  dla  części  II  (tj.  Świadczenia  obsługi  prawnej  spraw  z  zakresu 

prawa  pracy 

i  windykacji  należności  związanych  z  obsługiwanym  obszarem  dla  Spółki 

Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.)  będącymi  zespołem  osób  składającym  się  z  osób 

posiadających  tytuł  zawodowy  adwokata  lub  radcy  prawnego  oraz  doświadczenie                            

i kwali

fikacje zawodowe w sprawach, jakie zostaną im powierzone tj. co najmniej: 

a) 

Prawnik  wiodący  –  jedna  osoba  posiadająca  co  najmniej  5-letnie  doświadczenie 

zawodowe w 

obsłudze przedsiębiorstw m.in. w zakresie: 

współpracy ze związkami zawodowymi, 

kształtowania zasad wynagrodzeń, 

roszczeń  ze  stosunku  pracy  lub  z  nim  związanych  (wypłaty  zaległych  wynagrodzeń,                    

w tym za pracę w nadgodzinach itp.) oraz roszczeń ze zmiany stosunku pracy, 

spraw  bhp,  odszkodowań  i  zadośćuczynień  z  tytułu  wypadku  przy  pracy  i  chorób 

zawodowych, 

restrukturyzacji  zatrudnienia  w  likwidowanych  kopalniach,  wypłaty 

świadczeń  z  tytułu  rent  wyrównawczych,  ekwiwalentu  pieniężnego  z  tytułu  prawa  do 

bezpłatnego węgla, rekompensaty wynikających z: 

ustawy 

z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty 

prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. z 2017 r., poz. 1971) 

ustawy z dnia 23 listopada 2018 roku o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty 

prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla 

przez  osoby  niebędące  pracownikami  przedsiębiorstwa  górniczego  (Dz.U.  z  2019  r., 

poz. 29), w okresie, w którym przepisy te obowiązują, 

występowania  przed  sądami  powszechnymi  i  polubownymi  w  sprawach  związanych                 

z obsługiwanym obszarem, 

udziału w negocjacjach i mediacjach związanych z obsługiwanym obszarem, 

windykacji należności związanych z obsługiwanym obszarem; 

b) 

Prawnik 

–  min.  3.  osoby  posiadające  co  najmniej  3  letnie  doświadczenie  w  obsłudze 

prawnej  przedsiębiorstw  m.in.  w  zakresie  jak  dla  prawnika  wiodącego  (strona  3-5 

SIWZ). 

Odwołujący  uzupełnił,  że  z  §  5  ust.  1  pkt  10  projektu  umowy  będącego  załącznikiem 

stanowiącym  integralną  część  SIWZ  wynika,  że  zamawiający  wymaga,  aby  wykonawca 

oświadczył,  że  posiada  doświadczenie  w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstw  górniczych                     

w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla 

kamiennego - t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1374, 2341. 

Wskazał,  że  przez  przedsiębiorstwo  górnicze  w  rozumieniu  powyższego  przepisu 

rozumie się: 


KIO 404/20, KIO 447/20 

a) 

spółkę  węglową  –  jednoosobową  spółkę  Skarbu  Państwa,  która  prowadzi  wydobycie 

węgła  kamiennego  na  podstawie  koncesji  lub  która  prowadzi  likwidację  zakładu 

górniczego oraz działania polikwidacyjne na terenach górniczych, 

b) 

spółkę,  w  której  Skarb  Państwa  lub  spółki  węglowe,  posiadają  akcje  albo  udziały, 

prowadzącą wydobycie węgła kamiennego na podstawie koncesji albo która prowadzi 

likwidację  zakładu  górniczego,  działania  polikwidacyjne  na  terenach  górniczych  albo 

zabezpie

cza  kopalnie  przed  zagrożeniami  wodnymi,  gazowymi  oraz  pożarowymi  po 

zakończeniu likwidacji kopalni, 

c) 

spółkę  zależną  lub  współzależną  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  września  1994  r.                  

o  rachunkowości  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  395,  398  i  650)  od  spółki  w  której  Skarb 

Państwa  posiada  akcje  lub  udziały,  prowadzącą  wydobycie  węgla  kamiennego  na 

podstawie koncesji, 

d) 

jednoosobową  spółkę  Skarbu  Państwa,  wykonującą  zadania  w  zakresie  naprawiania 

szkód  wywołanych ruchem  zakładu górniczego po  zakończeniu jego likwidacji,  w  tym 

szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów; 

Podał,  że  przez  kopalnię  rozumie  się  wyodrębnioną  jednostkę  organizacyjną 

przedsiębiorstwa górniczego prowadzącą zakład górniczy. 

Odwołujący  podkreślił,  że  pomimo  wniosku  o  wykreślenie  oświadczenia  zawartego                   

w  §  5  ust.  1  pkt  10  projektu  umowy,  zamawiający,  odpowiadając  na  pytanie  nr  29                           

w wyjaśnieniach do SIWZ datowanych na dzień 18 grudnia 2019 roku podtrzymał ten zapis 

projektu  umowy,  wobec 

czego    oczywistym  jest,  że  posiadanie  przez  wykonawcę 

doświadczenia  w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstw  górniczych  w  rozumieniu  art.  2  ustawy                 

z  dnia  7  września  2007  roku  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego  jest  dla 

zamawiającego uzasadnione i istotne, a dla wykonawcy obowiązkowe. 

Stwierdził,  ze  oferta  Kancelarii  KN  nie  spełnia  wskazanych  warunków  udziału                       

w  postępowaniu  w  zakresie  wymaganego  przez  zamawiającego  doświadczenia,  co 

zobowiązuje zamawiającego do wykluczenia tego wykonawcy z postępowania na podstawie 

art. 26 ust. 1 pkt 12) Pzp i odrzucenia jego oferty. 

Stwierdził dalej, że Kancelaria KN nie dysponuje co najmniej 4 osobami skierowanymi 

do  realizacji  zamówienia,  które  miałyby  doświadczenie  i  kwalifikacje  zawodowe  wymagane     

w  SIWZ;  prawnik  wiodący  wskazany  w  Wykazie  osób  (Załączniku  nr  5a)  nie  posiada  co 

najmniej  5  letniego,  a  pozostali  prawnicy  co najmniej  3 letniego  doświadczenia w  obsłudze 

prawnej przedsiębiorstw w szczególności w zakresie: 

restrukturyzacji zatrudnienia w likwidowanych kopalniach, 

wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, 

rekompensaty  wynikającej  z  ustawy  z  dnia  12  października  2017  r.  o  świadczeniu 

rekompensacyjnym  z  tytułu  utraty  prawa  do  bezpłatnego  węgla  (Dz.  U.  z  2017  r.                      


KIO 404/20, KIO 447/20 

poz.  1971)  oraz  ustawy  z  dnia  23  listopada  2018  roku  o  świadczeniu 

rekompensacyjnym 

z  tytułu  utraty  prawa  do  bezpłatnego  węgla  oraz  z  tytułu 

zaprzestania  pobierania  bezpłatnego  węgla  przez  osoby  niebędące  pracownikami 

przedsiębiorstwa górniczego (Dz.U. z 2019 r., poz. 29). 

ad 1) 

Wskazał,  że  zasady  restrukturyzacji  zatrudnienia  w  kopalniach  likwidowanych 

określone  są  w  ustawie  z  dnia  7  września  2007  roku  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla 

kamiennego  (art.  1  pkt  2a  tej  ustawy)  i  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  tej  ustawy  likwidacja  kopalni 

polega  na  zaprzestaniu  wydobycia  węgla  kamiennego  i  likwidacji  zakładu  górniczego  lub 

jego  oznaczonej  części.  W  myśl  zaś  art.  8.  ust.  1  tej  ustawy  przedsiębiorstwo  górnicze, 

którego  podstawowym  przedmiotem  działalności  jest  prowadzenie  likwidacji  kopalni, 

zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, 

w  trakcie  i  po  zakończeniu  likwidacji  kopalni,  zagospodarowywanie  majątku  likwidowanej 

kopalni,  zbędnego  majątku  przedsiębiorstwa  górniczego,  tworzenie  nowych  miejsc  pracy,          

w  szczególności  dla  pracowników  likwidowanej  kopalni,  wykonuje  te  czynności  z  dotacji 

budżetowej  oraz  innych  źródeł  finansowania,  jeżeli  likwidację  tej  kopalni  rozpoczęto  przed 

dniem 1 stycznia 2019 r. 

Podał  nadto,  ż  zgodnie  z  art.  8a  tej  ustawy  przedsiębiorstwo  górnicze  może  przed 

dniem  1  stycznia  2019  r.  zbyć  nieodpłatnie  na  rzecz  przedsiębiorstwa,  o  którym  mowa                     

w art. 8 ust. 1, kopalnię, zakład górniczy lub jego oznaczoną część, prowadzące wydobycie 

węgla  kamiennego  lub  roboty  górnicze,  w  celu  przeprowadzenia  ich  likwidacji  (ust.  1)

Zbycie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  jest  równoznaczne  z  podjęciem  decyzji  o  likwidacji,                        

o której mowa w art. 6 (ust. 2). 

Odwołujący wskazał także, że przedsiębiorstwem górniczym, o którym mowa w art. 8 

ust. 1 tej ustawy jest zamawiający oraz była nim Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń 

Sp.  z  o.o.,  wobec  czego  tylko  te  podmioty  przeprowadzają  restrukturyzację  zatrudnienia                     

w likwidowanych kopalniach w rozumieniu wyżej cytowanych wskazanych w SIWZ wymagań 

co do doświadczenia wykonawców.  

Podał,  że  z  Rozdziału  3a  ustawy  z  dnia  7  września  2007  roku  o  funkcjonowaniu 

górnictwa  węgla  kamiennego  Restrukturyzacja  zatrudnienia  w  kopalniach  likwidowanych 

wynika,  że  restrukturyzacji  taka  prowadzona  jest  w  okresie  likwidacji  kopalni,  zakładu 

górniczego  lub  jego  oznaczonej  części,  nabytych  po  dniu  1  stycznia  2015  r.  przez 

przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i polega ona na udzielaniu (przyznawaniu)              

i  wypłacie  pracownikom  nieposiadającym  uprawnień  emerytalnych  urlopów  górniczych, 

urlopów  dla  pracowników  zakładu  przeróbki  mechanicznej  węgla,  albo  jednorazowych 


KIO 404/20, KIO 447/20 

odpraw pieniężnych. 

Podkreślił,  że  przy  wykonywaniu  powyższych  zadań  z  zakresu  restrukturyzacji 

zatrudnienia  w  likwidowanych  kopalniach  pojawiają  się  liczne  problemy  prawne  budzące 

poważne  wątpliwości, które  zamawiający  przy  pomocy  osób  świadczących obsługę  prawną 

zobowiązany  jest  na  bieżąco  rozwiązywać.  Dodał,  że  z  uwagi  na  to,  że  finansowane                        

z  dotacji  budżetowych  koszty  realizacji  tych  zadań  sięgają  setek  milionów  złotych  rocznie, 

konieczna  jest  pomoc  prawna  takich  radców  prawnych  i  adwokatów,  którzy  posiadają 

doświadczenie w tym zakresie.  

Oświadczył,  że  z  powszechnie  dostępnych  informacji  oraz  dokonanego  przez 

odwołującego rozpoznania wynika, że żadna z osób wskazana w Wykazie osób dołączonym 

do  oferty  Kancelarii  KN  nie  świadczyła  obsługi  prawnej  na  rzecz  zamawiającego  czy 

Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. Oświadczył, że jedynie radca prawny A. 

K. 

w  niewielkim  zakresie  prowadziła  na  rzecz  zamawiającego  postępowania  sądowe 

jednakże  jedynie  o  zapłatę  wynagrodzenia  za  pracę  i  wynagrodzenia  za  pracę                      

w  godzinach  nadliczbowych,  a  zatem  nie  w  zakresie  restrukturyzacji  zatrudnienia                              

w likwidowanych kopalniach).  

Uznał, że Kancelaria KN nie posiada żadnego doświadczenia w powyższym zakresie. 

ad 2) 

W odniesieniu do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa 

do bezpłatnego węgla odwołujący podał, że zgodnie z art. 12. ustawy z 7 września 2007 roku 

o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego  byłemu  pracownikowi  kopalni  postawionej                 

w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 r., uprawnionemu do bezpłatnego węgla, który 

uzyskał  emeryturę  lub  rentę  przed  tym  dniem,  jest  wypłacany  przez  Zakład  Ubezpieczeń 

Społecznych  (dalej  „ZUS”),  oprócz  emerytury  łub  renty,  ekwiwalent  pieniężny,                                        

z  zastrzeżeniem  ust.  2  (ust.  1).  Pracownikowi  kopalni  likwidowanej  wchodzącej  w  skład 

przedsiębiorstwa,  o  którym  mowa  w  art.  8  ust.  1,  który  uzyska  emeryturę  lub  rentę,  jest 

wypłacany przez ZUS, oprócz emerytury lub renty, ekwiwalent pieniężny (ust. 2). 

Podał  także,  że  w  myśl  §  4  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra  Energii  z  dnia                          

27  czerwca  2016  r.  w  sprawie  dotacji  budżetowej  przeznaczonej  na  finansowanie 

ekwiwalentu  pieniężnego  z  tytułu  prawa  do  bezpłatnego  węgla  oraz  rent  wyrównawczych 

(Dz.  U.  z  dnia  29  czerwca  2016  r.  poz.  931) 

przedsiębiorstwo  górnicze,  o  którym  mowa                     

w  art.  8  ust.  1  ustawy  z  dnia  7  września  2007  r.  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla 

kamiennego wys

tępuje z wnioskiem do ZUS o wypłatę ekwiwalentu dla emeryta lub rencisty, 

po ustaleniu jego uprawnienia do bezpłatnego węgla w naturze. 

Stwierdził,  że  wiele  wątpliwości  budzi  ustalenie  (spośród  potencjalnie  uprawnionych 

dziesiątek  tysięcy  osób)  kogo  należy  uznawać  za  byłego  pracownika  kopalni  postawionej               


KIO 404/20, KIO 447/20 

w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 r., a kogo za pracownika kopalni likwidowanej 

wchodzącej  w  skład  przedsiębiorstwa,  o  którym  mowa  w  art.  8  ust.  1;  podobnie 

skomplikowanym  jest  ust

alenie  kto  posiadał  i  posiada  prawo  do  bezpłatnego  węgla                       

w  naturze,  gdyż  wymaga  to  analizy  wielu  układów  zbiorowych  pracy,  porozumień,  czy 

regulaminów wynagradzania. 

Oświadczył,  że  z  powszechnie  dostępnych  informacji  oraz  dokonanego  przez 

odwołującego rozpoznania wynika, że żadna z osób wskazana w Wykazie osób dołączonym 

do  oferty  Kancelarii  KN  nie  świadczyła  obsługi  prawnej  na  rzecz  zamawiającego  czy 

Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. Oświadczył, że jedynie  radca prawny 

A.  K. 

w  niewielkim  zakresie  prowadziła  na  rzecz  zamawiającego  postępowania  sądowe 

jednakże  jedynie  o  zapłatę  wynagrodzenia  za  pracę  i  wynagrodzenia  za  pracę                           

w  godzinach  nadliczbowych,  a  zatem  nie  w  zakresie  wypłaty  ekwiwalentu  pieniężnego                     

z tytułu prawa do bezpłatnego węgla). 

Uznał,  że  Kancelaria  KN    nie  posiada  żadnego  doświadczenia  także  w  powyższym 

zakresie. 

Zauważył,  że  zamawiający  powstał  w  2000  roku,  natomiast  Bytomska  Spółka 

Restrukturyzacji  Kop

alń  Sp.  z  o.o.  funkcjonowała  w  latach  2000  -2009  –  w  tym  czasie 

obsługę  prawną  na  rzecz  tych  podmiotów  świadczyło  kilkudziesięciu  radców  prawnych                    

i  adwokatów,  wobec  czego  uznać  należy,  że  w  celu  spełnienia  warunków  udziału                         

w  postępowaniu  przez  Kancelarię  KN  możliwe  było  skorzystanie  z  potencjału                                 

i doświadczenia takich prawników. 

ad 3) 

Odwołujący  podał,  że  zamawiający  wymaga  doświadczenia  zawodowego  minimum  4 

osób  w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstw  w  zakresie  wypłat  rekompensat  wynikających        

z  ustawy  z  dnia  12  października  2017  r.  o  świadczeniu  rekompensacyjnym  z  tytułu  utraty 

prawa  do  bezpłatnego  węgla  oraz  ustawy  z  dnia  23  listopada  2018  r.  o  świadczeniu 

rekompensacyjnym  z  tyt

ułu  utraty  prawa  do  bezpłatnego  węgła  oraz  z  tytułu  zaprzestania 

pobierania  bezpłatnego  węgla  przez  osoby  niebędące  pracownikami  przedsiębiorstwa 

górniczego.  Uznał,  że  nie  ulega  wątpliwości,  że  chodzi  tu  o  doświadczenie  w  obsłudze 

prawnej  przedsiębiorstw  w  zakresie  wypłat  tych  rekompensat,  a  zatem  przedsiębiorstw 

dokonujących  takich  wypłat  wobec  czego  nie  spełnia  tego  warunku  ewentualne 

doświadczenie  w  obsłudze  osób  fizycznych,  czyli  wnioskodawców  ubiegających  się                         

o  zapłatę  rekompensaty,  czy  też  ewentualnie  przy  doradztwie  na  rzecz  osób  fizycznych 

ubiegających się o rekompensatę, a rzekomo zatrudnionych w przedsiębiorstwach innych niż 

dokonujących wypłat np. za pośrednictwem organizacji związkowych.  

Stwierdził,  że  inne  przedsiębiorstwa  nie  dokonują  wypłat,  a  zatem  nie  sposób  tam 


KIO 404/20, KIO 447/20 

nabyć  wymaganego  przez  zamawiającego  doświadczenia  w  obsłudze  przedsiębiorstwa                     

w zakresie wypłat rekompensat.  

Uzupełnił,  że  przedsiębiorstwem  wypłacającym  w  rozumieniu  art.  2  pkt  3  ustawy                      

z  dnia  12  października  2017  r.  o  świadczeniu  rekompensacyjnym  z  tytułu  utraty  prawa  do 

bezpłatnego  węgla  oraz  art.  2  ust.  1  pkt  3  ustawy  z  dnia  23  listopada  2018  r.                             

o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu 

zaprzestania  pobierania  bezpłatnego  węgla  przez  osoby  niebędące  pracownikami 

przedsiębiorstwa  górniczego  odpowiedzialnym  za  wypłatę  rekompensaty  są  tylko                             

i  wyłącznie  zamawiający,  Tauron  Wydobycie  S.A.,  LW  „Bogdanka”  S.A.  oraz  Jastrzębska 

Spółka  Węglowa  S.A.,  stwierdzając,  że  wiedza  w  powyższym  zakresie  jest  powszechnie 

znana  i  wynika  chociażby  z  informacji  o  podmiotach,  w  których  można  składać  wnioski                   

o  wypłatę  rekompensaty  zamieszonej  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  Aktywów 

Państwowych (wcześniej Ministerstwa Energii). 

Dowód:  informacja  o  podmiotach,  w  których  można  składać  wnioski  o  wypłatę 

rekompensaty  zamieszona  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  Aktywów  Państwowych 

(wcześniej 

Ministerstwa 

Energii) 

pod 

adresem 

https://www.gov.pl/web/aktywa-

panstwowe/od-22-  stycznia-2019-r-mozna-skladac-wnioski-o-rekompensate-z-tytulu-utraty-

prawa-do- bezplatnego-wegla

Oświadczył,  że  z  powszechnie  dostępnych  informacji  oraz  dokonanego  przez 

odwołującego  rozpoznania  wynika,  że  żadna  z  11  osób  wskazanych  przez  Kancelarię  KN      

w Wykazie osób nie świadczyła obsługi  prawnej  na  rzecz  żadnego z  podmiotów  będącego 

przedsiębiorstwem  wypłacającym  rekompensaty  w  rozumieniu  powyższej  ustawy,  czyli  na 

rzecz  zamawiającego,  Tauron  Wydobycie  S.A.,  LW  „Bogdanka”  S.A.  oraz  Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej S.A. Oświadczył, że jedynie radca prawny A. K. świadczyła pomoc prawną 

na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., jednakże nie w zakresie wypłat rekompensat. 

Podsumował,  że  wykonanie  zadań  dla  zamawiającego  wymaga  biegłej  znajomości 

regulacji  ustawowych  w  zakresie  restrukturyzacji  zatrudnienia  w  likwidowanych  kopalniach,      

w  zakresie  wypłaty  ekwiwalentu  pieniężnego  z  tytułu  prawa  do  bezpłatnego  węgla  wypłat 

rekompensat, w tym definicji osób uprawnionych, procedur rozpoznania wniosku, wypłat lub 

wydawania  odmów,  aktualnych  i  archiwalnych  przepisów  wewnątrzzakładowych                            

o  zasadach  przyznawania  deputatu  węglowego,  a  przede  wszystkim  dotychczasowej 

praktyki  przedsiębiorstw  wypłacających  oraz  orzecznictwa  sądów  powszechnych  w  takich 

sprawach. 

Podkreślił,  że  regulacje  prawne  w  powyższym  zakresie  są  skomplikowane  i  budzą 

wiele  wątpliwości,  o  czym  świadczy  wiele  wyroków  sądów  odwoławczych,  które  zmieniają 

rozstrzygnięcia  sądów  pierwszej  instancji;  występują  istotne  rozbieżności  w  wykładni  tych 


KIO 404/20, KIO 447/20 

samych regulacji w sądach okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach w porównaniu z sądami 

okręgu  Sądu  Okręgowego  w  Katowicach,  a  czasem  nawet  w  orzecznictwie  tego  samego 

sądu. 

Dowody:  

 

zeznania świadka Pani J. G. - Dyrektora Biura ds. Pracy Zamawiającego (wezwanej na 

adres  Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  ul.  Strzelców  Bytomskich  207,  41-914 

Bytom), 

 

zeznania  świadka  H.  H.  –  byłego  Dyrektora  Biura  Zamawiającego  zajmującego  się 

sprawami  świadczeń  z  zakresu  restrukturyzacji  zatrudnienia  oraz  ekwiwalentu 

pieniężnego (wezwanej na adres ul. Łokietka ., 41-933 Bytom), 

 

z przesłuchania przedstawiciela odwołującego. 

dla  wykazania  zasadności  wymagania  przez  zamawiającego  doświadczenia  w  obsłudze 

prawnej  przedsiębiorstw  w  szczególności  w  zakresie  restrukturyzacji  zatrudnienia                          

w  likwidowanych  kopalniach,  wypłaty  ekwiwalentu  pieniężnego  z  tytułu  prawa  do 

bezpłatnego  węgla,  rekompensaty  wynikającej  z  ustawy  z  dnia  12  października  2017  r.                    

o świadczeniu rekompensacyjnym  z  tytułu utraty  prawa do  bezpłatnego  węgla oraz  ustawy                   

z  dnia  23  listopada  2018  r. 

o  świadczeniu  rekompensacyjnym  z  tytułu  utraty  prawa  do 

bezpłatnego  węgla  oraz  z  tytułu  zaprzestania  pobierania  bezpłatnego  węgla  przez  osoby 

niebędące  pracownikami  przedsiębiorstwa  górniczego,  stopnia  skomplikowania  problemów 

faktycznych i prawnych występujących u zamawiającego i niezbędnego nakładu pracy osób 

świadczących pomoc prawną w zakresie prawa pracy i windykacji należności tego obszaru, 

ilości  prawników  wykonujących  świadczących  pomoc  prawną  na  rzecz  Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz na rzecz Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., 

posiadania przez Kancelarię KN oraz osób dedykowanych przez nią do realizacji zamówienia 

doświadczenia w wymaganym przez zamawiającego zakresie. 

Oświadczył,  że  wniósł  o  udostępnienie  wszystkich  ewentualnie  dokonanych  przez 

Kancelarię  KN  uzupełnień  złożonej  oferty  oraz  ewentualnie  złożonych  wyjaśnień  do  oferty, 

jednak

że do chwili wniesienia odwołania żadnych materiałów nie uzyskał.  

Stwierdził, że nie znając treści tych dokumentów, a nadto stanowiska zamawiającego 

w  związku  z  odwołaniem,  działając  z  ostrożności  wnosi  o  przesłuchanie  w  charakterze 

świadków  wszystkich  prawników  dedykowanych  przez  Kancelarię  KN  do  realizacji 

zamówienia  na  okoliczność  braku  doświadczenia  do  realizacji  zamówienia  wymaganego 

przez zamawiającego. 

W odniesieniu do wprowadzania zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, 

że spełnia przesłanki udziału w postępowaniu odwołujący podał, że zgodnie z pkt. 6. a) ppkt 


KIO 404/20, KIO 447/20 

2  SIWZ  oferta  miała  zawierać  wykaz  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień, 

doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  zgodnie                                 

z załączonym wzorem – załącznikiem nr 5a.  

Podał,  że  w  ww.  załączniku  (Wykaz  osób)  wykonawca  zobowiązany  być  oświadczyć, 

że realizację przedmiotu zamówienia wykona z udziałem wskazanych w nim osób – należało 

podać  Doświadczenie  w  latach  oraz  Opis  posiadanego  doświadczenia,  uprawnień, 

kwalifikacji zawodowych. 

Wskazał  także,  że  zgodnie  z  §  6  ust.  1  projektu  umowy  bieżąca  obsługa  prawna 

zamawiającego świadczona będzie: 

a) 

siedzibie zamawiającego, 

b) 

od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  8.00  do  15.00  oraz  poza  tymi  godzinami                      

w  czasie  wykonywania  czynności  objętych  umową  poza  siedzibą  zamawiającego                       

w czasie reprezentacji zamawiającego, 

c) 

przez 4 radców prawnych/adwokatów. 

Wskazał  nadto,  że  w  §  6  ust.  2  projektu  umowy  przewidziano  wpisanie  liczby 

prawników  wykonujących obsługę ogółem, w tym prawników wskazanych w ust. 1 oraz, że    

w pkt 16 SIWZ „Opis kryteriów oceny ofert” zamawiający ustalił następujące kryteria: 

a) 

cena oferty 

– znaczenie 50 %, 

b) 

liczba adwokatów i radców prawnych dedykowanych do realizacji części II zamówienia 

– znaczenie 20 %, 

c) 

doświadczenie  adwokatów  i  radców  prawnych  dedykowanych  do  realizacji  części  II 

zamówienia – znaczenie 30 %; zamawiający miał  uwzględniać jedynie doświadczenie 

osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, do oceny ofert zamawiający 

przewidział, że przyjmie sumę lat doświadczenia poszczególnych osób dedykowanych 

do realizacji zamówienia spełniających wymagania stawiane w niniejszej SIWZ. 

Podkreślił,  że  zamawiający  w  wyjaśnieniach  do  SIWZ  datowanych  na                                      

13  grudnia  2019  r.

,  odpowiadając  na  pytanie  nr  3  wskazał,  iż  liczba  prawników  wskazana                 

§ 6 wzorów umów musi być zapewniona przez wykonawcę każdego dnia realizacji umowy, 

oddzielnie dla każdej części, a także, odpowiadając na pytanie nr 4 oświadczył, iż wymaga, 

aby  każdy  z  członków  zespołu  (prawnik  wiodący  oraz  pozostali  prawnicy)  posiadali 

doświadczenie określone przez zamawiającego dla danej części (zadania).  

W ocenie odwołującego z powyższych postanowień SIWZ i wyjaśnień zamawiającego 

wynika, iż: 

w  załączniku  nr  5a  Wykaz  osób  należało  wskazać  co  najmniej  czterech  adwokatów                         

i  radców  prawnych,  którzy  posiadają  co  najmniej  3  letnie  kierunkowe  specjalistyczne 

doświadczenie  wymagane  dla  części  II  w  punkcie  5.3.2.  SIWZ  z  wyjątkiem  prawnika 


KIO 404/20, KIO 447/20 

wiodącego,  który  musi  posiadać  co  najmniej  5-cio  letnie  doświadczenie;  każdy                                    

z  adwokatów  i  radców  prawnych  osobno  ma  posiadać  takie  doświadczenie;  brak 

takiego  doświadczenia  zobowiązuje  zamawiającego  do  uznania,  że  wykonawca  nie 

spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wymaganego  doświadczenia 

oraz  zobowiązuje  zamawiającego  do  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania                        

o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12)  ustawy  Pzp  oraz 

odrzucenia  oferty  tego  wykonawcy  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2)  i  pkt  5)  ustawy 

P

zp;  wskazanie  osób,  które  wymaganego  doświadczenia  nie  spełniają  będzie 

działaniem  wprowadzającym  zamawiającego  w  błąd  nie  tylko  co  do  spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  ale  także  będzie  miało  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego,  albowiem  na  skutek  takiego  oświadczenia 

wykonawcy  zaniecha  on  jego  wykluczenia  przyjmując,  że  spełnia  warunki  udziału                      

w  postępowaniu;  takie  wprowadzanie  w  błąd  winno  skutkować  wykluczeniem                               

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16)  i  17) 

ustawy Pzp oraz odrzucenia oferty tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2)                  

i pkt 5) ustawy Pzp; 

każdy  adwokat  i  radca  prawny  wskazany  w  załączniku  nr  5a  Wykaz  osób  musi 

posiadać  wymagane  specjalistyczne  doświadczenie  wobec  czego  nie  spełnia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wymaganego  doświadczenia 

wykonawca,  który  np.  wskazałby  czterech  prawników  posiadających  wymagane 

doświadczenie,  a  pozostali  takiego  doświadczenia  by  nie  posiadali;  wskazanie  osób, 

które  wymaganego  doświadczenia  nie  spełniają  byłoby  działaniem  nie  tylko 

niezgodnym ze SIWZ, lecz nadto działaniem wprowadzającym zamawiającego w błąd 

nie tylko co do  spełniania warunków  udziału  w  postępowaniu,  ale także będzie miało 

istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego,  albowiem  ilość 

prawników  wskazanych  w  Wykazie  osób  jest  jednym  z  trzech  kryteriów  oceny  ofert 

mającym  znaczenie  20  %;  takie  działanie  wykonawcy  winno  skutkować  jego 

wyklucz

eniem z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

16)  i  17)  ustawy  Pzp  oraz  odrzucenia  oferty  tego  wykonawcy  na  podstawie  art.  89                   

ust. 1 pkt 2) i pkt 5) ustawy Pzp; 

w  załączniku  nr  5a  Wykaz  osób  w  kolumnie  Doświadczenie  w  latach  należało  podać 

ilość lat wymaganego specjalistycznego doświadczenia adwokatów i radców prawnych, 

bo  tylko  podanie  ilości  lat  takiego  doświadczenia  pozwala  zamawiającemu  na 

zweryfikowanie,  czy  wskazani  prawnicy  spełniają  wymóg  doświadczenia minimalnego 

tj.  5  lat  dla  prawnika  wiodącego  oraz  3  lata  dla  pozostałych  prawników;  zamawiający 

tylko  na  podstawie  tego  oświadczenia  wykonawcy  ma  możliwość  zweryfikowania 

wymogu  posiadania  wymaganego  doświadczenia;  wskazanie  łącznej  ilości  lat 


KIO 404/20, KIO 447/20 

wykonywani

a  zawodu  adwokata  lub  radcy  prawnego  i  posiadania  ogólnego 

doświadczenia w wykonywaniu tych zawodów zamiast wskazania wymaganego przez 

zamawiającego  doświadczenia  specjalistycznego  jest  działaniem  nieprawidłowym                        

i wprowadzającym zamawiającego w błąd nie tylko co do spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, ale także będzie miało istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego,  albowiem  liczba  lat  doświadczenia  adwokatów  i  radców  prawnych 

dedykowanych  do  realizacji  zamówienia  wskazana  w  Wykazie  osób  jest  jednym                       

z  trzech  kryteriów  oceny  ofert  mającym  znaczenie  30  %;  takie  działanie  wykonawcy 

zobowiązuje zamawiającego do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) ustawy Pzp oraz odrzucenia oferty 

tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust, 1 pkt 2) i pkt 5) ustawy Pzp; 

wszyscy wskazani przez wykonawcę w Wykazie osób, a następnie w § 6 ust. 2 umowy, 

adwokaci  i  radcowie  prawni  muszą  wykonywać  obsługę  prawną  zamawiającego  od 

poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  8.00  do  15.00;  wprowadzaniem  w  błąd 

zamawiającego  byłoby  wskazanie  więcej  niż  4  adwokatów  i  radców  prawnych 

dedykowanych do realizacji zamówienia w celu uzyskania dodatkowych ilość punktów 

za  doda

tkowe  osoby  przy  ocenie  ofert,  a  następnie  faktyczne  wykonywanie 

zamówienia od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 15.00 przez mniejszą ilość 

osób  albo  świadczenie  przez  te  osoby  obsługi  prawnej  w  mniejszym,  czy 

incydentalnym rozmiarze czasowym; zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) ustawy Pzp 

takie zabiegi wykonawcy obligują zamawiającego do wykluczenia wykonawcy. 

Odwołujący  podniósł,  że  skoro  na  dzień  25  lutego  2020  roku  wyznaczono  aukcję 

elektroniczną  z  udziałem  Kancelarii  KN  to  zamawiający  na  podstawie  niezgodnych                            

z  rzeczywistością  i  wprowadzających  w  błąd  oświadczeniach  zawartych  w  ofercie  tej 

Kancelarii  uznał,  że  wykonawca  ten  spełnia  określone  w  SIWZ  warunki  udziału                             

w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia.  

Stwierdził,  że  żaden  z  11-stu  adwokatów  i  radców  prawnych  wskazanych                          

w  załączniku  nr  5a  Wykaz  osób  przez  Kancelarię  KN  nie  spełnia  wymaganego  przez 

zamawiającego  kierunkowego  doświadczenia  w  ogóle,  a  zatem  nie  sposób  przyjąć,  aby 

osoby  te  miały  łącznie  160  lat  takiego  doświadczenia  wobec  czego  podane  przez  tego 

wykonawcę informacje wprowadziły w błąd zamawiającego. 

Podniósł,  że  niezgodne  z  rzeczywistością  i  wprowadzające  w  błąd  oświadczenia 

zawarte  w  of

ercie  Kancelarii  KN  miały  wpływ  także  na  błędne  obliczenia  otrzymanej  przez 

wykonawców  punktacji  za  liczbę  osób  dedykowanych  do  realizacji  zamówienia  oraz  za 

doświadczenie  tych  osób.  W  ocenie  odwołującego  przeprowadzenie  aukcji  elektronicznej 

przy  takim  ob

liczeniu  punktów  poszczególnych  wykonawców  prowadziłoby  do  oczywiście 


KIO 404/20, KIO 447/20 

błędnych  rezultatów  i  rażącego  naruszenia  zasady  konkurencyjności  postępowania                          

o udzielenie zamówienia. 

W  podsumowaniu  odwołujący  skonstatował,  że  przedstawiane  przez  Kancelarię  KN                   

w  ofercie  informacje  co  do  spełnienia  przez  tego  wykonawcę  warunków  udziału                                  

w  postępowaniu  oraz  co  do  ilości  posiadających  wymagane  przez  zamawiającego 

doświadczenie  adwokatów  i  radców  prawnych,  a  także  co  do  ilości  lat  tego doświadczenia 

były  zamierzonym  działaniem  lub  dokonane  w  wyniku  rażącego  niedbalstwa,  które 

wprowadziło  zamawiającego  w  błąd  w  rozumieniu  art.  24  ust.  1  pkt  16)  ustawy  Pzp.  Co 

najmniej informacje te, podane w wyniku 

lekkomyślności i niedbalstwa, były wprowadzające 

w  błąd  i  miały  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego                                 

w postępowaniu w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 17) ustawy Pzp.  

Uzupełnił,  że  w  każdym  z  powyższych  wariantów  zamawiający  zobowiązany  był  do 

wykluczenia Kancelarii KN z postępowania o udzieleniu zamówienia i odrzucenia oferty tego 

wykonawcy.  

W odniesieniu do tego, że oferta Kancelarii KN zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do  przedmiotu  zamówienia  odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie części II zamówienia kwotę 2.514 577,15 zł brutto, natomiast oferta Kancelarii 

KN zawiera cenę w wysokości 1.749.060 zł – jest niższa o ponad najmniej 30% od wartości 

zamówienia. 

Podał, że miesięczne koszty podstawowe związane z wykonywaniem zamówienia to: 

wynagrodzenie  minimalne  dla  pracownika  administracyjno-biurowego  2  600,00  brutto, 

przy  czym  całkowity  koszt  wynagrodzenia  po  stronie  pracodawcy  wynosi  3  132,48  zł 

lub  wynagrodzenie  minimal

ne  z  umowy  zlecenia  2  600  zł  brutto,  a  całkowity  koszt 

wynagrodzenia  po  stronie  zleceniodawcy  wynosi  3  066,18  zł  (do  dalszych  obliczeń 

przyjęto niższe wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia), 

czynsz najmu w wysokości 413,85 zł netto, czyli 509,04 zł brutto, 

opłaty za media w wynajmowanym lokalu średnio około 500 zł netto, czyli około 615 zł 

brutto, 

materiały biurowe, eksploatacyjne (papier do druku, do ksero, koperty), serwis drukarki                    

i kserokopiarki ok. 500 zł netto, czyli 615 zł brutto, 

licencja na dostęp bazy prawnej około 600 zł netto, 738 zł brutto, 

ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 

gospodarczej  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  wymaganą  przez 

zamawiającego sumę gwarancyjną minimum 1.000.0000 zł około 750 zł – razem około 

5.830,03  zł  netto  i  6.293,22  zł  brutto  miesięcznie,  czyli  za  36  miesięcy  209.881,08  zł 

netto i 226.555,92 zł brutto. 


KIO 404/20, KIO 447/20 

Wskazał,  że  po  pomniejszeniu  zaproponowanej  przez  wykonawcę  kwoty                           

060 zł brutto o wyżej wskazane koszty stałe tj. o 226.555,92 z brutto, pozostaje kwota 

1.522.504,08 zł za 36 miesięcy.  

Stanął na stanowisku, że pomimo iż radca prawny KN sama nie zamierza uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia (nie wskazała siebie w Wykazie osób) lecz zamierza w całości 

podzlecać  wykonanie  całości  zamówienia  osobom  trzecim  racjonalnie  należy  założyć,  że 

zaciągając  tak  odpowiedzialne  zobowiązanie  na  36  miesięcy  powinna  osiągnąć  jakiś  zysk                   

z takiego przedsięwzięcia. Uznał, że gdyby przyjąć ten zysk na minimalnym poziomie 10 %, 

będzie to kwota 152.250,40 zł brutto za 36 miesięcy, czyli 4.229,17 zł brutto miesięcznie. 

Stwierdził, że: 

 

główny  koszt  wykonywania  zamówienia  to  wynagrodzenie  dla  adwokatów  i  radców 

prawnych, 

 

Kancelaria KN za

deklarowała 11 prawników do realizacji zamówienia, przy czym każdy 

ze wskazanych w 

Wykazie osób prawników ma wykonywać czynności każdego dnia od 

poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 15.00, 

 

na wynagrodzenia dla 11 prawników pozostanie kwota 1.370 253,68 zł (1.522.504,08 - 

–  dzieląc  powyższą  kwotę  na  11  osób,  na  wynagrodzenie  jednego 

prawnika  mogłaby  zostać  przeznaczona  kwota  124.568,56  zł  brutto,  czyli  3460,23  zł 

brutto miesięcznie,  a  po  pomniejszeniu  tej  kwoty  o  23  %  podatek  VAT  (każdy  z  tych 

adwokatów i radców prawnych współpracuje z wykonawcą na umowie zlecenia, przez 

co  jest  przedsiębiorcą  zobowiązanym  do  zapłaty  podatku  VAT)  pozostaje  kwota 

2.813,19  zł  netto;  każdy  taki  przedsiębiorca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  składek  na 

ubezpieczenie 

społeczne  i  zdrowotne  w  aktualnej  wysokości  1.431,48  miesięcznie                  

(z ubezpieczeniem chorobowym), a zatem po odliczeniu tych składek pozostaje kwota 

1.381,71  zł  (2813,19-1431,48  zł),  którą  jeszcze  należy  pomniejszyć  o  podatek 

dochodowy  18% 

–  pozostaje  kwota  1.170.94  zł  netto  miesięcznie  tytułem 

wynagrodzenia  dla  adwokata  lub  radcy  prawnego  ze  średnim  doświadczeniem  około 

15 lat pracy (160/11 = 14,54 lat jak wynika z 

Wykazu osób) za 5 dni pracy w tygodniu 

od  godziny  8.00  do  15.00.  Uzupełniająco:  kwota  ta  nie  uwzględnia  kosztów  dojazdu 

adwokata  lub  radcy  prawnego  do  siedziby  zamawiającego,  do  sądów  przy 

reprezentacji zamawiającego czy kosztów posiłku w czasie pracy od 8.00 do 15.00. 

Podsumował,  że  jest  to  wynagrodzenie  znacznie  niższe  od  wynagrodzenia 

minimalnego,  które  nie  uwzględnia  wzrostu  minimalnego  wynagrodzenia  oraz  wzrostu  cen           

i  towarów  na  przestrzeni  36  miesięcy,  co  oznacza,  że  powyższa  kalkulacja  w  sposób 

oczywisty  dowodzi,  że  oferta  Kancelarii  KN  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia. 

Sygn. akt KIO 447/20 

– odwołanie dotyczy części V zamówienia 


KIO 404/20, KIO 447/20 

W  tym  samym  postępowaniu  odwołanie  złożył  wykonawca  E.  K.,  prowadząca 

działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego E. K.,    44-100 Gliwice, ul. 

Łużycka .. (dalej „odwołujący II”), a to wobec:  

zaniechania przez zamawiającego wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawcy 

K.  P.

,  prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Kancelaria  Radcy  Prawnego 

K. P.

, Plac Wolności 3/3 A, 40-478 Katowice (dalej „wykonawca KP”), 

zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy KP, 

zakończenia  badania  i  oceny  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  KP  w  następstwie, 

którego  wykonawca  ten  został  dopuszczony  do  udziału  w  aukcji  wyznaczonej  na 

25.02.2020r., 

czynności  zamawiającego  z  20.02.2020r.,  polegającej  na  zaproszeniu  do  udziału                      

w aukcji elektronicznej wykonawcy KP, podjętej na skutek wadliwej oceny oferty tegoż 

wykonawcy, 

zaniechania unieważnienia aukcji elektronicznej przeprowadzonej 25.02.2020 r.  

Odwołujący  II  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy 

Pzp: 

a) 

art  24  ust.  1  pkt  12)  w  związku  z  art.  24  ust.  4,  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

wykonawcy KP (i w konsekwencji uznania 

oferty tego wykonawcy za odrzuconą), który 

to  wykonawca  nie  wykazał  spełniania  warunków  w  postępowaniu  zgodnie  z  SIWZ                   

w  zakresie  w  zdolności  technicznych  oraz  zawodowych,  tj.  iż  zespół  osób  jakimi 

dysponuje  wykonawca  dedykowanych  do  reali

zacji  zadania  posiada  doświadczenie                   

i kwalifikacje w sprawach j

akie zostaną im powierzone, tj. iż prawnik wiodący posiada 

co  najmniej  5  letnie  doświadczenie  zawodowe  w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstw 

jako  podmiotów  odpowiedzialnych  za  szkody  górnicze  i  degradacje  środowiska                         

i  odpowiedni  8  prawników  posiada  co  najmniej  3  letnie  doświadczenie  zawodowe                      

w  obsłudze  przedsiębiorstw  jako  podmiotów  odpowiedzialnych  za  szkody  górnicze                   

i  środowiska  –  w  szczególności  w  zakresie  spornych  spraw  dotyczących  roszczeń                    

o  naprawę  szkód  górniczych,  stosowania  ustawy  prawo  geologiczne  i  górnicze                        

w zakresie likwidacji szkód górniczych, stosowania ustawy o funkcjonowaniu górnictwa 

węgla  kamiennego  w  zakresie  likwidacji  szkód  górniczych  i  nie  wykazał  w  toku 

składanych wyjaśnień braku podstaw wykluczenia, bowiem zgodnie z zapisami SIWZ: 

a.1)  pkt  5.3  ppkt  2.1  SIWZ,  tj.  zgodnie  z  zapisem  o  dysponowaniu  osobami  po

siadającymi 

doświadczenie  i kwalifikacje w sprawach jakie zostaną im powierzone wynika wprost, 

że  wymagane  przez  zamawiającego  od  prawnika  wiodącego,  jak  i  od  pozostałych 

prawników  doświadczenie  i  kwalifikacje  zawodowe  to  doświadczenie  nabyte                             

w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstw,  które  zobowiązane  są  do  naprawy  szkód 


KIO 404/20, KIO 447/20 

górniczych  będących  skutkiem  eksploatacji  węgla  kamiennego,  a  zatem  będących 

sprawcą tych szkód bądź podmiotem zobowiązanym do ich naprawy, a przy tym przez 

podmiot,  k

tóry  realizuje  przedmiotowe  zobowiązania,  poprzez  dotacje  budżetowe. 

Zamawiający  nie  powierzy  wykonawcy  sprawy,  w  której  byłby  poszkodowanym 

działalnością górniczą; eksploatacją węgla kamiennego, 

a.2) § 5 ust. 1 pkt 9 załącznika nr 3 do SIWZ „Projekt umowy na świadczenie obsługi prawnej 

w  zakresie  szkód  górniczych,  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej  dla  Spółki 

Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.",  który  to  załącznik  stanowi  integralną  część  SIWZ                  

(str.  25) 

  „Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  doświadczenia  w  obsłudze  prawnej 

przedsiębiorstw górniczych w rozumieniu art. 2 pkt 1 (omyłkowo oznaczony jako pkt 2) 

ustawy z 07.09.2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego". 

Tymczasem,  jak  wskazane  zostało  przez  wykonawcę  KP  w  wyjaśnieniach                                    

z 20.01.2020 r. i 30.01.2020 r. oczekiwane przez zamawiającego doświadczenie w sprawach 

o  naprawę  szkód  górniczych,  zarówno  tego  wykonawcy  jak  i  wszystkich  dedykowanych  do 

realizacji  zamówienia  osób miało  zostać  przez  nich  nabyte  w  trakcie  świadczenia  usług  na 

rzecz Centralnej Pompowni Bolko sp. z o.o. w sytuacji, gdy spółka ta, podobnie jak Zakład 

Górniczo  Hutniczy  Orzeł  Biały  nigdy  nie  prowadziły  eksploatacji  węgla  kamiennego  – 

przedmiotem  górniczej  eksploatacji  wymienianego  zakładu  były  rudy  metali  (fakt  znany 

powszechnie:  zakładka  „Historia„  na  stronie  internetowej  orzel-bialy.com.pl),  natomiast 

Centralna Pompownia Bolko sp. z o.o. nie prowadzi eksploatacji tak węgla kamiennego, jak                      

i  rud  metali  wobec  cz

ego  brak  jest  wykazania  przez  wykonawcę  KP  i  osoby  przez  niego 

wskazane  posiadania  doświadczenia  w  prowadzeniu  spraw,  jakie  zostaną  powierzone,  to 

jest prowadzenia spraw i wykonywania czynności wymienionych w pkt 5.3. ust 2.1 SIWZ na 

rzecz  podmiotu  zobowiązanego  na  naprawy  szkód  górniczych  będących  skutkiem 

eksploatacji węgla kamiennego, w tym stosowania ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla 

kamiennego;  radca  prawny  K.  P.

,  ani  żadna  z  osób  przez  nią  wskazanych  nie  posiada 

doświadczenia  w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstw  górniczych  w  rozumieniu  ustawy  z 

07.09.2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego", jako, że: 

 

radca  prawny  K.  P. 

świadczy  usługi  obsługi  prawnej  wyłącznie  na  rzecz  Centralnej 

Pompowni Bolko sp. z o.o. (a wszys

tkie osoby dedykowane do wykonania zamówienia 

współpracują z jej Kancelarią przy wykonywaniu obsługi), które to przedsiębiorstwo nie 

jest przedsiębiorstwem górniczym w rozumieniu w/w ustawy, 

 

usługi,  jakie  świadczone  są  przez  wykonawcę  KP  na  rzecz  Tauron  Wydobycie  S.A. 

(będącym  przedsiębiorstwem  górniczym  w  rozumieniu  w/w  ustawy)  nie  są  obsługą 

prawną  tego  przedsiębiorstwa  w  sferze  spraw  dotyczących  naprawy,  likwidacji  szkód 

górniczych  będących  skutkiem  eksploatacji  węgla  kamiennego  prowadzonej  przez  to 

prze

dsiębiorstwo; doświadczenie wynikające z obsługi prawnej tegoż przedsiębiorstwa 


KIO 404/20, KIO 447/20 

można by ewentualnie przypisać jedynie w/w wykonawcy (co do 5 osób dedykowanych 

do  realizacji  zamówienia,  tj.  M.  S.,  M.  S.,  M.  G.  i  P.  W.  wykonawca  KP  korzysta  z 

wiedzy i doświadczenia M. S., M. S., M. G. i P. W. – tym samym osoby te nie posiadają 

doświadczenia  w  obsłudze Tauron Wydobycie S.A.  zgodnie z  pkt  5.3 ppkt  2.1 SIWZ, 

co  z  kolei  prowadzi  do  wniosku,  że  wykonawca  KP  nie  dysponuje  wymaganą  przez 

zamawiającego ilością osób (min. 9) o odpowiednich kwalifikacjach, a w konsekwencji 

oferta 

– jako niespełniająca wymagań SIWZ – podlega odrzuceniu, 

 

z  osób  wskazanych  w  ofercie  wykonawcy  KP  (4  osoby  dedykowane  do  wykonania 

zamówienia ewentualnie sam wykonawca), co z kolei prowadzić musi do wniosku, że 

wykonawca  ten  nie  dysponuje  wymaganą  przez  zamawiającego  ilością osób  (min.  9)                       

o  odpowiednich  kwalifikacjach, 

a  w  konsekwencji,  że  oferta  ta  –  jako  niespełniająca 

wymagań  SIWZ  –  podlega  odrzuceniu;  brak  jest  wykazania  przez  wykonawcę  KP 

posiadania  doświadczenia  w  w/w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstw  górniczych                         

w  rozumieniu  ustawy  z  07.09.2

007  r.  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego 

przez wymaganą w SIWZ ilość osób, 

b]  art.  24  ust.  1  pkt  16)  i  17)  w  związku  z  art.  24  ust.  4,  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

wykonawcy  KP  (i  w  konsekwencji  uznania  oferty  tego  wykonawcy  za  odrzuconą), 

pod

czas  gdy  wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa  lub  co  najmniej  w  wyniku  lekkomyślności  ewentualnie  niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 

wykluczeniu  i  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  tym  samym  podając 

zamawiającemu  informacje  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. iż: 

spełnia warunek w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych opisanych w pkt 5.3. 

ppkt 2.1. SIWZ, 

osoby wskazane w Załączniku nr 5d fo druku Formularza Ofertowy wykaz osób posiadają 

faktyczne  doświadczenie w sprawach jakie zostaną im powierzone, 

dysponuje  wszystkimi  osobami  wskazanymi  w  Załączniku  nr  5  do  druku  Formularz 

Ofe

rtowy wykaz osób, 

zarówno wykonawca jak i osoby wskazane w Załączniku nr 5 do druku Formularz Ofertowy 

posiadają  doświadczenie  w  zastępstwie  procesowym  przed  sądami  powszechnymi, 

polubownymi, arbitrażowymi oraz innymi organami orzekającymi w sprawach likwidacji szkód 

górniczych  w  wymiarze  5  lat  dla  prawnika  wiodącego  i  3  lata  dla  pozostałych  8  prawników                  

i to w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw jaki zostaną im powierzone, 

wykonawca KP wykonywała zastępstwo procesowe Centralnej Pompowni Bolko Sp. z o.o. 

w  sprawach  o  naprawienie  szkód  górniczych,  reprezentując  przedsiębiorstwo  zobowiązane 

do naprawienia szkody w związku z zakończoną w przeszłości działalnością zlikwidowanego 


KIO 404/20, KIO 447/20 

zakładu  górniczego  wchodzącego  w  skład  byłych  Zakładów  Górniczo-Hutniczych  „Orzeł 

Biały”, 

podczas,  gdy  żadna  z  osób  wskazanych  w  Załączniku  nr  5d  do  druku  Formularz  Ofertowy 

nie  posiada  doświadczenia  „w  sprawach  jakie  zostaną  im  powierzone"  we  wszystkich 

obszarach dla części V wymienionych w pkt. 5.3 ppkt 2.1 SIWZ. Nadto ani Zakłady Górniczo-

Hutnicze  „Orzeł  Biały”  ani  Centralna  Pompownia  „Bolko”  nigdy  nie  prowadziły  eksploatacji 

węgla kamiennego (a jedynie pierwsza z nich – eksploatację rud metali. 

Co więcej wykonawca KP wezwany przez zamawiającego do wykazania posiadanego 

doświadczenia  w  dwukrotnie  złożonych  wyjaśnieniach  wskazał  ,  iż  był  zobowiązany  do 

zastępstwa procesowego Centralnej Pompowni Bolko Sp. z o.o. co nie oznacza, że zarówno 

on  jak  i  zespół  posiadają  doświadczenie  (faktycznie  byli  pełnomocnikami  procesowymi) 

przed  sądami  powszechnymi,  polubownymi,  arbitrażowymi  oraz  innymi  organami 

orzekającymi  w  sprawach  likwidacji  szkód  górniczych  w  wymiarze  odpowiednio  5  (prawnik 

wiodący)  i  3  (pozostali  prawnicy)  lat  i  to  w  zakresie  obsługi  prawnej  przedsiębiorstw                           

w sprawach jakie zostaną im powierzone, czego nie można uznać za faktyczne wykonywanie 

zastępstwa  procesowego,  ale  pozostawanie  w  gotowości  do  jego  wykonywania.  Nadto 

eksploatacja  związana  z  Zakładem  Górniczo-Hutniczym  „Orzeł  Biały"  nie  tylko,  że  nie 

dotyczyła węgla kamiennego (lecz „jedynie" rud metali) to nadto zakończyła się w latach 80-

tych  i  wobec  tego  nastąpiło  uspokojenie  terenu  górniczego,  doszło  do  przekształceń 

podmiotowych  i  w  konsekwencji  Centralna  Pompownia  Bolko  Sp.  z  o.o.,  nie  jest 

przedsiębiorcą  górniczym  w  rozumieniu  ustawy  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla 

kamiennego,  nie  odpowiada  za  szkody  górnicze,  tym  samym  nie  sposób  uznać  za 

wiarygodne 

wykonywanie 

zastępstwa 

procesowego 

przez 

wykonawcę 

KP                                        

w  postępowaniach,  w  których  reprezentowałby  przedsiębiorstwo  odpowiedzialne  za  szkody 

górnicze  (gdyby  takie  doświadczenie  posiadał  to  w  wyjaśnieniach  odniósłby  się  do  tych 

postępowań sądowych, wskazując przykładowo ich liczbę oraz czas trwania]. 

Podobnie  wykonawca  KP  w  wyjaśnieniach  z  20.01.2020  r.  wskazał,  że  w  związku                     

z  umową  z  Tauron  Wydobycie  S.A.  zobowiązany  jest  do  zastępstwa  procesowego  tegoż 

podmiotu,  czego  nie  można  w  ogóle  uznać  za  faktyczne  wykonywanie  tego  zastępstwa 

(czego  wymaga  zamawiający  jako  warunek  w  SIWZ),  a  co  więcej  w  świetle  oświadczenia 

wykonawcy  KP  w  wyjaśnianych  z  20.02.2020  r.,  że  „świadczy  nadzór  prawny  i  usługi 

doradztwa  prawnego  w  ramach  realizacji  zamówienia  publicznego  -  Etap  I  inwestycji                        

pt.  Roboty  budowlane  wykonywane  przez  generalnego  wykonawcę  Etapu  I  inwestycji 

budowy  szybu 

„  Grzegorz"  wraz  z  budową  infrastruktury  powierzchniowej  dla  Tauron 

Wydobycie 

5.A.",  ewentualne  postępowania  sadowe  (których  de  facto  wykonawca  w  ogóle 

nie  wskazał)  pozostają  poza  warunkiem  określonym  w  SIWZ,  tj.  doświadczeniem                             

w zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi, polubownymi, arbitrażowymi oraz 


KIO 404/20, KIO 447/20 

innymi organami orzekającymi w sprawach likwidacji szkód górniczych.  

Uzupełnił, że radca prawny K. P. wskazane doradztwo świadczy od listopada 2018 r., 

tym  samym  nie  wykazuje  5  letniego  doświadczenia  w  tym  zakresie  wymaganego  dla 

prawnika wiodącego. 

c]  art.  89  ust.  1  pkt  2,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  KP,  podczas gdy 

oferta złożona przez tegoż wykonawcę nie odpowiada treści SIWZ a to załącznikowi nr 3 do 

SIWZ „Projekt umowy na świadczenie obsługi prawnej w zakresie szkód górniczych, ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.", który to załącznik 

stanowi  integralną  cześć  SIWZ  (str.  25)  bowiem  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  9  Projektu 

„Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  doświadczenia  w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstw 

górniczych w rozumieniu art. 2 pkt. 1 (omyłkowo oznaczony w załączniku nr 3 do SIWZ jako 

pkt  2) 

ustawy z dnia 07.09.2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego", podczas 

gdy  oferta  złożona  przez  wykonawcę  KP  w  szczególności  Załącznik  nr  5d  do  druku 

Formularz  Ofertowy  wykaz  osób,  w  rubryce  „opis  posiadanego  doświadczenia,  uprawnień, 

kwalifikacji  zawodowych

"  nie  zawiera  informacji,  że  wykonawca  (i  żadna  z  osób 

dedykowanych  do  realizacji  zamówienia)  posiada  doświadczenia  w  obsłudze  prawnej 

przedsiębiorstw  górniczych  w  rozumieniu  art.  2  pkt  1  ustawy  z  07.09.2007  r.                                         

o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego,  informacja  taka  nie  została  również 

umieszczona  w  wyjaśnieniach  składanych  przez  wykonawcę  KP  bowiem  Centralna 

Pompownia  Bolko  Sp.  z  o.o.  (który  to  podmiot  wykonawca  KP  wskazuje  w  wyjaśnieniach 

jako  przedsiębiorstwo,  na  rzecz  którego  świadczy  obsługę  prawną)  nie  jest 

przedsiębiorstwem  górniczym  w  rozumieniu  ustawy  z  07.09.2007  r.  o  funkcjonowaniu 

górnictwa  węgla kamiennego.  Natomiast  usługi,  jakie  świadczone  są  przez  wykonawcę  KP 

na rzecz Tauron Wydobycie S.A. (będącym przedsiębiorstwem górniczym w rozumieniu w/w 

ustawy)  świadczone  są  w  sferze  innej  niż  sprawy  szkód  górniczych  będących  skutkiem 

eksploatacji  węgla  kamiennego  prowadzonej  przez  to  przedsiębiorstwo.  Nadto 

doświadczenie  wynikające  z  obsługi  prawnej  tego  przedsiębiorstwa  można  by  ewentualnie 

przypisać jedynie części z osób wskazanych w ofercie wykonawcy KP (4 osoby dedykowane 

do wykonania zamówienia i ewentualnie sam wykonawca KP), a zamawiający wymagał min. 

9 osób o odpowiednim doświadczeniu. 

d)  art.  91b  ust.  1,  poprzez  dokonanie  czynności  zaproszenia  do  aukcji  wykonawcy  KP                          

w  sytuacji,  gdy  oferta  tego  wykonawcy,  z  przyczyn  opisanych  w  lit.  a,b,c    winna  zostać 

wykluczona/odrzucona, 

e) art. 91a ust. 1 w zw. z art. 91b ust. 2 pkt 3), poprzez dokonanie czynności wyznaczenia 

przez  zamawiającego  aukcji  elektronicznej  w  postępowaniu  w  części  V  pomimo  braku 

przesłanek do jej przeprowadzenia albowiem w części V złożone zostały dwie oferty z czego 

oferta  tego  wykonawcy  KP,  z  przyczyn  opisanych  w  lit.  a,  b, 

c  winna  zostać 


KIO 404/20, KIO 447/20 

wykluczona/odrzucona. 

Odwołujący II wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności zaproszenia wykonawców do aukcji elektronicznej, 

unieważnienia decyzji o wyznaczeniu terminu aukcji elektronicznej, 

unieważnienia aukcji elektronicznej przeprowadzonej z udziałem wykonawcy KP i bez 

udziału odwołującego II, 

dokonania  ponownego  badania  i  oceny  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  KP                            

i  wykluczenia 

– na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12), ewentualnie 16), 17) ustawy Pzp 

wykonawcy KP i skutkiem tego uznanie oferty tego wykonawcy za odrzuconą (art. 24 

ust. 4 ustawy Pzp), 

ewentualnie odrzucenia oferty wykonawcy KP na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy 

Pzp jako oferty nie odpowiadającej treści SIWZ, 

przeprowadzenie dowodów z dokumentacji postępowania oraz z dowodów powołanych 

w uzasadnieniu odwołania na okoliczności tam wskazane, 

zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego II kosztów postępowania 

odwoławczego. 

Z  ostrożności,  na  wypadek  nie  uwzględnienia  zarzutów  wcześniejszych  odwołujący  II 

wniósł  odwołanie  wobec  czynności  zamawiającego,  polegającej  na  wadliwym, 

nieskutecznym  zaproszeniu  odwołującego  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej                                          

i przeprowadzenia tej aukcji, zarzucając zamawiającemu naruszenie przepisu art. 91b ust 1 

w  zw.  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  brak  wypełnienia  obowiązku  skutecznego 

zaproszenia  odwo

łującego  II  do  udziału aukcji  elektronicznej  w  części  V  i  przeprowadzenie 

tej aukcji bez udziału odwołującego w sytuacji, gdy odwołujący II nie potwierdził otrzymania 

zaproszenia (ust. 3 pkt 1 ppkt b i ust. 4 pkt  4.1, ppkt 2 Załącznika nr 4 do SIWZ), jako że, 

zaproszenie to do odwołującego II nie dotarło, a tym samym zamawiający naruszył  zasady 

przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący II wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienie  aukcji  elektronicznej  przeprowadzonej  25  lutego  2020  r.  z  udziałem 

wykonawcy KP,  

unieważnienia czynności zaproszenia wykonawców do aukcji elektronicznej, 

unieważnienia decyzji o wyznaczeniu terminu aukcji elektronicznej, 

ponownego  dokonania  czynności  skutecznego  zaproszenia  wykonawców  do  udziału                     

w aukcji elektronicznej, 

ponownego przeprowadzenia aukcji elektronicznej, 


KIO 404/20, KIO 447/20 

o  przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentacji  postępowania,  z  informacji  COIG  S.A                    

z siedzibą w Katowicach (administratora strony [email protected] szyk.srk.com/pl) zawierającej 

wskazanie, czy system elektronicznej korespondencji kierowanej przez zamawiającego 

do wykonawców zawierał wymóg potwierdzenia przez adresata jej otrzymania, poprzez 

znajdujący  się  w  treści  zaproszenia  link,  czy  też  wymogu  takiego  nie  zawierał  na 

okoliczność  braku  możliwości  skutecznego  zapoznania  się  z  treścią  zaproszenia  do 

udziału  w  aukcji  przez  odwołującego  II  i  przyjętego  przez  zamawiającego                                    

w  postępowaniu  wymogu  potwierdzenia  przez  wykonawcę  otrzymania  zaproszenia 

(celem  przeprowadzenia  wnioskowanego  dowodu  wniósł  o  zwrócenie  się  do  COIG 

S.A.,  ul.  Mikołowska  100,  40-065  Katowice  o  nadesłanie  wnioskowanej  informacji, 

ewentualnie  o  zobowiązanie  zamawiającego  do  pozyskania  w/w  informacji                              

i  przedłożenia  w  postępowaniu  odwoławczym,  a  także  z  pozostałych  dowodów 

powołanych w uzasadnieniu odwołania na okoliczności tam wskazane, 

o zasądzenie od zamawiającego na jego rzecz kosztów postępowania odwoławczego. 

Odwołujący  II  podał,  że  zamawiający  –  Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  (dalej 

zamawiający”) powstała w oparciu o art. 11 ustawy z 26.11.1998 r. o dostosowaniu górnictwa 

węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych 

uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych i jest: 

 

spółką,  o  której  mowa  w  art.  8  ust.  1  ustawy  z  07.09.2007  r.  o  funkcjonowaniu 

górnictwa  węgla  kamiennego,  której  przedmiotem  działalności  jest  prowadzenie 

likwidacji  kopalń  węgla  kamiennego,  zagospodarowanie  majątku  likwidowanych 

kopalń, zbywanie zbędnego majątku spółek węglowych oraz tworzenie nowych miejsc 

pracy w szczególności dla pracowników likwidowanych kopalń i wykonuje te czynności 

z  dotacji  budżetowej  oraz  innych  źródeł  finansowania,  jeżeli  likwidację  tej  kopalni 

rozpoczęto przed 1 stycznia 2019 r., 

 

przedsiębiorstwem  górniczym  w  rozumieniu  art.  2  pkt  1  ustawy  z    07.09.2007  r.                         

o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego.  Ponadto,  zgodnie  z  art  8a  ustawy                     

o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego  zamawiający  na  podstawie 

nieodpłatnych  umów  od  oznaczonych  podmiotów  poszczególne  kopalnie,  zakłady  lub 

ich  oznaczone  części.  Jednocześnie  zamawiający  jako  przedsiębiorstwo,  o  którym 

mowa  w  art  ustawy  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego,  w  związku                          

z  nabywaniem  kopalń,  zakładów  górniczych  i  ich  zorganizowanych  części  (obecnie 

zamawiający  posiada  11  Oddziałów  –  nabył  w  tym  trybie  14  kopalń  lub  ich 

zorganizowanych  części)  zgodnie  z  art  8c  ust.  1  i  2  wstąpił  we  wszystkie  prawa                         

i  obowiązki  nabytych  kopalni,  zakładu  górniczego  lub  jego  oznaczonej  wynikające                    

z  ustawy  z  09.06.20

11  r.  Prawo  geologiczne  i  górnicze  oraz  innych  ustaw  w  takim 


KIO 404/20, KIO 447/20 

zakresie,  w  jakim  jest  to  niezbędne  do  prowadzenia  zakładu  górniczego,                               

w  szczególności  stał  się  stroną  umowy  o  ustanowienie  użytkowania  górniczego 

dotyczącego złoża nabytej kopalni, zakładu górniczego oznaczonej części oraz wstąpił 

w prawa i obowiązki wynikające z koncesji oraz innych decyzji wydanych na podstawie 

ustawy z 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Z dniem nabycia, o którym mowa 

w  art.  8a  ust.  1,  prz

edsiębiorstwo,  o  którym  mowa  w  art.  8  ust.  1,  przejmuje 

zobowiązania z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód 

powstałych  w  wyniku  reaktywacji  starych  zrobów.  Środki  na  finansowanie  tych 

zobowiązań pochodzą z dotacji budżetowej. 

S

twierdził na powyższej podstawie, że zamawiający został powołany w szczególności 

do  likwidacji  nie  prowadzących  wydobycia  kopalń  węgla  kamiennego,  w  oparciu                                  

o  otrzymywaną,  stosownie  do  ustawy  z  26.11.1998  r.  oraz  obecnie  obowiązującej  ustawy                   

o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, dotację celową budżetu państwa. Uzupełnił, 

że  utworzenie  zamawiającego  stanowiło  jeden  z  mechanizmów  realizacji  programu 

rządowego  w  zakresie  zmian  organizacyjnych  w  górnictwie  zatytułowanego  „Reforma 

górnictwa  węgla kamiennego w  Polsce w  latach  1997-2002" mającego na  celu oddzielenie 

procesu likwidacji kopalń od procesów naprawczych w innych kopalniach. 

Wskazał,  że  powyższe  zadania  i  cele  zostały  sprecyzowane  oraz  znalazły 

od

zwierciedlenie  także  w  statucie  zamawiającego  (§  6  Statutu),  którego  jedynym 

akcjonariuszem jest Skarb Państwa. 

Podał, że obecnie, wobec przejęcia z 29.06.2017 r., wskutek podziału węglowej spółki 

kapitałowej, jaką była Kompania Węglowa S.A. w Katowicach, a następnie wskutek przejęcia 

spółki  Katowicki  Holding  Węglowy  S.A.  w  Katowicach,  zamawiający  jest  podmiotem 

zobowiązanym  do  naprawy  skutków  eksploatacji  węgla  kamiennego,  jaka  w  przeszłości 

prowadzona była przez kilkadziesiąt zakładów górniczych; kopalń węgla kamiennego. 

Wskazał, że zamawiający został utworzony w celu zaspokajania potrzeb o charakterze 

powszechnym (ogólnym), nie mających charakteru przemysłowego ani handlowego i cele te 

realizuje  także  obecnie;  istotny  zakres  działalności  zamawiającego  i  wynikający  z  niego 

szeroki  zakres  działalności  stanowi  działalność  związaną  z  naprawą  szkód  górniczych 

spowodowanych  przez  likwidowane  i  zlikwidowane  kopalnie,  rekultywacja  terenów 

zdegradowanych działalnością górniczą; eksploatacją węgla kamiennego. 

Uznał,  że  powyższe  resume  wskazuje,  iż  obsługa  prawna  tego  podmiotu  wymaga 

bardzo  szerokiej,  specjalistycznej  wiedzy  prawniczej,  popartej  doświadczeniem,  wiedzą                     

i  umiejętnościami  dotyczącymi  w  szczególności  przekształceń  w  odniesieniu  do 

prze

dsiębiorstw górniczych sektora górnictwa węglowego oraz innych zadań o strategicznym 

charakterze i znaczeniu dla tego sektora, 


KIO 404/20, KIO 447/20 

Podał, że zamawiający w pkt 5.3 ppkt 2.1 SIWZ wskazał, iż uzna warunek w zakresie 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej  za  spełniony,  jeżeli  wykonawca  wykaże  się 

dysponowaniem  osobami  skierowanymi  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia 

publicznego 

–  zespołem  osób  składającym  się  z  osób  posiadających  tytuł  zawodowy 

adwokata lub radcy prawnego oraz doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w sprawach jakie 

zostaną im powierzone, tj. co najmniej: 

a) Prawnik wiodący: jedna osoba posiadająca 5-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze 

przedsiębiorstw m.in. w zakresie: 

 

spornych spraw dotyczących roszczeń o naprawę szkód górniczych, 

 

spraw  związanych  z  roszczeniami  z  tytułu  zabezpieczeń  budowli  przez  skutkami 

wpływu eksploatacji górniczej, 

 

stosowania  ustawy  prawo  geologiczne  i  górnicze  w  zakresie  likwidacji  szkód 

górniczych,  

 

stosowania przepisów ochrony środowiska, 

 

stosowania  ustawy  o  funkcjonow

aniu  górnictwa  węgla  kamiennego  w  zakresie 

likwidacji szkód górniczych, 

 

udziału w negocjacjach, rokowaniach i mediacjach z poszkodowanymi, 

 

współpracy  z  gminami  w  zakresie  usuwania  skutków  eksploatacji  górniczej  oraz 

ochrony środowiska i rekultywacji powierzchni, 

 

zastępstwa procesowego w sprawach likwidacji szkód górniczych. 

b) prawnik: minimum 8 osób posiadających co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe 

m.in. jak dla prawnika wiodącego. 

Odwołujący  II  stanął  na  stanowisku,  że  z  przywołanego  postanowienia  SIWZ  wynika 

wprost,  że  wymagane  przez  zamawiającego  od  prawnika  wiodącego,  jak  i  od  pozostałych 

prawników  doświadczenie  i  kwalifikacje  zawodowe  to  doświadczenie  nabyte  w  obsłudze 

prawnej  przedsiębiorstw,  które  zobowiązane  są  do  naprawy  szkód  górniczych  powstałych 

wskutek  eksploatacji  węgla  kamiennego  (będących  sprawcą  tych  szkód  ,  bądź  podmiotem 

zobowiązanym do ich naprawy). 

W  ocenie  odwołującego  II  wynika  to  zarówno  ze  stawianego  przez  zamawiającego 

wymogu  posiadania  doświadczenia  w  sprawach,  „jakie  zostaną  Wykonawcy  powierzone

(zobowiązanego  do  naprawy  szkód  górniczych),  jaki  i  z  treści  tiret  6  czy  7  analizowanego 

postanowienia  SIWZ,  w  których  przywołane  zostały:  udział  w  negocjacjach,  rokowaniach                   

i  mediacjach  z  poszkodowanymi  oraz  w

spółpraca z gminami  w  zakresie  usuwania skutków 

eksploatacji górniczej oraz ochrony środowiska i rekultywacji powierzchni, a zatem czynności 

(działania)  podejmowane  wyłącznie  przez  podmiot  zobowiązany  do  usuwania  eksploatacji 


KIO 404/20, KIO 447/20 

górniczej. 

Zdaniem odwołującego sformułowanie  „doświadczenie i kwalifikacje w sprawach jakie 

zostaną  powierzone"  odnosi  się  zatem  do  przedmiotu  działalności  zamawiającego  oraz 

ustawowych i statutowych celów do jakich zamawiający został powołany.  

Stwierdził, że zamawiający wymaga, aby obsługa prawna zamówienia była świadczona 

przez  profesjonalnych  pełnomocników,  którzy  posiadają  doświadczenie  w  obsłudze 

przedsiębiorstw  będących  sprawcami  szkód  górniczych  i  degradacji  środowiska,  bowiem 

sam  zamawiający  nie  jest  poszkodowanym,  ale  sprawcą  szkód  wyrządzonych  dzielnością 

eksploatacyjną  poszczególnych  kopalń  węgla  kamiennego  lub  podmiotem  zobowiązanym 

ustawowo do naprawy szkód wyrządzonych ruchem likwidowanych i zlikwidowanych kopalń 

węgla kamiennego. 

Według  zamawiającego  odmienna  wykładnia  byłaby  nie  tylko  sprzeczna  z  treścią 

SIWZ, ale i interesem zamawiającego, który wymaga, aby obsługa prawna świadczona była 

na  najwyższym  poziomie,  tym  bardziej,  iż  konsekwencją  poszczególnych  decyzji                                 

w przedmiocie treści i zapisów ugód zawieranych przez zamawiającego z poszkodowanymi       

o  naprawienie  szkód  górniczych  spowodowanych  działalnością  poszczególnych  kopalń 

węgla kamiennego oraz wyroków sądowych jest wydatkowanie środków budżetu państwa.  

Za oczywiste uznał, że dla właściwego wykonania przez wykonawcę przedmiotowego 

zamówienia  niezbędne  jest  posiadanie  przez  niego  doświadczenia  w  wypełnianiu  przez 

zamawiającego  ciążących  na  nim  zobowiązań  z  zakresu  obowiązku  naprawy  szkód 

górniczych,  który  to  obowiązek  jest  (wyłącznie)  zobowiązaniem  sprawcy  szkody  (podmiotu 

prowadzącego  eksploatację  węgla  kamiennego),  bądź  podmiotu  odpowiedzialnego  do 

usuwania  tych  skutków  (następca  prawny  kopalni  węgla  kamiennego,  bądź  zamawiający 

jako podmiot zobowiązany z mocy ustawy). 

Odwołujący  II  podał,  że  wykonawca  KP  w  obu  swych  wyjaśnieniach  wskazał,  że 

posiada wymagane przez  zamawiającego  doświadczenie w  zakresie stosowania przepisów 

ustawy  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego  w  zakresie  likwidacji  szkód,  ze 

szczególnym  uwzględnieniem  przepisu  art.  8c  tej  ustawy  (wyjaśnienia  z  20.01.2020  r.),                     

w swej praktyce dotyczącej szkód górniczych stosowała również przepisy kodeksu cywilnego 

i ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

Za  bezsporne  przyjął,  że  dla  poszkodowanych  skutkami  eksploatacji  węgla 

kamiennego i ich pełnomocników istotna jest znajomość ustawy o funkcjonowaniu górnictwa 

węgla  kamiennego  w  części  objętej  przepisami,  które  określają  podmiot  zobowiązany  do 

naprawy  szkody  powstałej  wskutek  eksploatacji  górniczej  prowadzonej  przez  zlikwidowaną 

kopalnię węgla kamiennego (art. 8c w/w ustawy). 

Stwierdził,  że  przywołanego  zakresu  regulacji  prawnych  nie  sposób  uznać  za 


KIO 404/20, KIO 447/20 

wypełnienie  stawianego  przez  zamawiającego  wymogu  posiadanego  doświadczenia                        

w  pro

wadzeniu  spraw,  jakie  zostaną  wykonawcy  powierzone,  a  to  wobec  faktu,  że 

zamawiający,  będąc  zobowiązanym  z  mocy  ustawy  do  naprawy  szkód  górniczych,  koszty 

którego  to  zobowiązania  finansowane  są  przez  budżet  państwa  środkami  dotacyjnymi, 

zobowiązany  jest  stosować zarówno  w/w  ustawy,  jak  i rozporządzenie  Ministra Środowiska           

z  12.03.2018  r. 

w  sprawie  warunków  udzielania  pomocy  publicznej  na  cele  ochrony 

środowiska  wynikające  z  zamknięcia  jednostek  produkcyjnych  węgla,  zasady  i  warunki 

notyfikacji  pom

ocy  publicznej  dla  sektora  górnictwa  węgla  kamiennego,  jak  i  ustawę                         

o finansach publicznych oraz ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 

Wskazał,  że  związany  i  wynikający  z  faktu  finansowania  przez  zamawiającego 

środkami  budżetowymi  obowiązku  usuwania  szkód  górniczych  powstałych  wskutek 

eksploatacji  zlikwidowanych  kopalń  węgla  kamiennego  obowiązek  stosowania  i  ścisłego 

przestrzegania w/w uregulowań prawnych występuje wyłącznie w takich przedsiębiorstwach, 

które  (jak  zamawiający  czy  poprzednio  również  Kompania  Węglowa  S.A.)  przedmiotowe 

zobowiązania naprawy szkód górniczych finansowała i finansuje z dotacji budżetowej. 

Uznał  wobec  powyższego,  że  nie  są  prawdziwe  twierdzenia  wykonawcy  KP,  że 

świadcząc usługi prawne na rzecz Centralnej Pompowni Bolko sp. z o.o. nabyła ona (i osoby 

przez  nią  wskazywane)  doświadczenie  w  stosowaniu  wymienionych  powyżej  uregulowań 

prawnych  (poza  ustawami  wymienionymi  w  tiret  ostatnie 

–  aczkolwiek  nie  w  zakresie 

związanym z naprawa szkód górniczych). 

Podał, że zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, stanowiącym integralną część SIWZ – 

„Projektem  umowy  na  świadczenie  obsługi  prawnej  w  zakresie  szkód  górniczych,  ochrony 

środowiska i gospodarki  wodnej  dla Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń SA",  jej  §  5 ust  1  pkt  9 

Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  doświadczenia  w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstw 

górniczych w rozumieniu art 2 pkt. 1 ustawy z dnia 07.09.2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa 

węgla kamiennego", wskazując iż:   

po pierwsze 

zamawi

ający  nie  dokonał  szczegółowej  analizy  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  KP 

pod kątem spełnienia przez tego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych 

w SIWZ wraz Załącznikami.  

Zgodnie  z  SIWZ  zamawiający  wymaga,  aby  osoby  dedykowane  do  realizacji 

zamówienia posiadały doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w sprawach „jakie zostaną im 

powierzone”, toteż analiza ofert i wyjaśnień wykonawcy KP winna skutkować wykluczeniem 

tegoż  wykonawcy,  czego  zamawiający  zaniechał,  bowiem  wykonawca  KP  nie  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ w zakresie zdolności technicznych oraz 


KIO 404/20, KIO 447/20 

zawodowych,  tj.  iż  zespół  osób  jakimi  dysponuje  wykonawca  dedykowanych  do  realizacji 

zadania  posiada  doświadczenie  i  kwalifikacje  zawodowe  w  spraw  zostaną  im  powierzone,                   

tj.  iż  prawnik  wiodący  posiada  co  najmniej  5  letnie  doświadczenie  z  w  obsłudze  prawnej 

przedsiębiorstw  jako  podmiotów  odpowiedzialnych  za  szkody  górnicze  i  środowiska                            

i  odpowiednio  min.  8  prawników  posiada  co  najmniej  3  letnie  doświadczenie  zawodowe                     

w  obsłudze  przedsiębiorstw  jako  podmiotów  odpowiedzialnych  za  szkody  górnicze                             

i degradacje środowiska w szczególności w zakresie spornych spraw dotyczących roszczeń 

o  n

aprawę  szkód  górniczych,  stosowania  ustawy  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla 

kamiennego  w  zakresie  likwidacji  szkód  górniczych  i  nie  wykazał  w  toku  składanych 

wyjaśnień podstaw wykluczenia. 

Stwierdził  że  ani  wykonawca  KP,  ani  żadna  z  osób  przez  wskazanych  nie  posiada 

doświadczenia  w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstw  górniczych  w  rozumieniu  ustaw                         

o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, jako, że: 

 

K. P. 

świadczy usługi obsługi prawnej wyłącznie na rzecz Centralnej Pompowni Bolko 

sp.  z  o.o. (a wszystkie osoby  dedykowane do  wykonania zamówienia współpracują  z 

jej  Kancelarią  przy  wykonywaniu  obsługi),  które  to  przedsiębiorstwo  nie  jest 

przedsiębiorstwem  górniczym  w  rozumieniu  w/w  ustawy,  co  więcej  ustawa                            

o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego  nie  ma  w  ogóle  zastosowania  do 

działalności  przedsiębiorstwa  (Centralnej  Pompowni  Bolko  sp.  z  o.o.)  za 

pośrednictwem  którego  wykonawca  KP  próbował  wykazać  posiadane  przez  siebie                      

i pozost

ałe osoby dedykowane do realizacji zamówienia; 

 

usługi,  jakie  świadczone  są  przez  wykonawcę  KP  na  rzecz  Tauron  Wydobycie  S.A. 

(będącym  przedsiębiorstwem  górniczym  w  rozumieniu  w/w  ustawy)  nie  są  obsługą 

prawną  tego  przedsiębiorstwa,  a  świadczone  są  w  sferze  innej  niż  sprawy  szkód 

górniczych  będących  skutkiem  eksploatacji  węgla  kamiennego  prowadzonej  przez  to 

przedsiębiorstwo.  Nadto  doświadczenie  wynikające  z  obsługi    prawnej  tego 

przedsiębiorstwa można  by  ewentualnie przypisać jedynie części  z  osób wskazanych 

w  ofercie  (4  osoby  dedykowane  do  wykonania  zamówienia  i  ewentualnie  sam 

wykonawca), co z kolei prowadzić musi do wniosku, że wykonawca KP nie dysponuje 

wymaganą  przez  zamawiającego  ilością  osób  (  min.  9  osób)  o  odpowiednim 

doświadczeniu, a w konsekwencji, że oferta ta – jako niespełniająca wymagań SIWZ – 

podlega odrzuceniu. 

Odwołujący  II  podkreślił,  że  w  wyjaśnieniach  z  20.01.  i  30.01.2020  r.  wykonawca  KP 

wskazała,  że  zarówno  ona,  jak  i  dedykowane  do  realizacji  zamówienia  osoby  dysponują 

doświadczeniem  w  sprawach  o  naprawę  szkód  górniczych  nabytym  w  trakcie  świadczenia 

usług na rzecz Centralnej Pompowni Bolko sp. z o to spółka, jak i Zakład Górniczo Hutniczy 

„Orzeł Biały” nigdy nie prowadził eksploatacji węgla kamiennego. 


KIO 404/20, KIO 447/20 

Podał,  że  przedmiotem  górniczej  eksploatacji  wymienianego  zakładu  były  rudy  metali 

(fakt  znany  powszechnie:  zakładka  „Historia„  na  stronie  internetowej  orzel-bialy.com.pl) 

uzupełniając,  że  –  jak  wynika  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  –  Centralna  Pompownia 

Bolko sp. z o.o. nie jest następcą prawnym Zakładu Górniczo Hutniczego „Orzeł Biały”, nie 

jest i nie była zatem odpowiedzialna/zobowiązana do naprawy szkód wyrządzonych ruchem 

wymienionego zakładu górniczego (eksploatacją rud metali). 

Przypomniał, że wykonawca KP w wyjaśniani wskazał, że Centralna Pompownia Bolko 

została  założona  jako  centralna  stacja  do  odwadniania  zrobów  rud  ołowiowych  w  regionie 

Niecki  Bytomskiej  w  celu  ochrony  lokalnych  obszarów  (...)  przed  podtopieniem                                   

i  zabagnieniem  (...)  zgodnie  z  usta

wą  o  dotacji  dla  niektórych  podmiotów  (t.j.  Dz.U. 

Dowód:  wyjaśnienia  wykonawcy  KP  z  20.01.2020  r.  i  30.01.2020r.  oraz  wydruk  zakładki 

„Historia” ze strony orzel-bialy.com.pl. 

Skonstatował,  że  prowadzona  przez  Centralną  Pompownię  Bolko  działalność  to 

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ust 4 pkt 1 do 5 w/w ustawy: działania wykonywane 

po  zakończeniu  likwidacji  zakładu  górniczego  wchodzącego  w  skład  byłych  Zakładów 

Górniczo-Hutniczych  "Orzeł  Biały"  w  Bytomiu  (zajmujących  się  w  przeszłości  eksploatacją 

jedynie rud metali, a nie węgla kamiennego), polegające na: 

zabezpieczeniu kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, 

likwidacji zbędnej infrastruktury związanej z wykonywaniem działania, o którym mowa 

w pkt 1, 

naprawianie szkód powstałych w wyniku wykonywania działań, o których mowa w pkt 1 

i 2, 

opracowanie, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów, projektów, 

dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem działań wymienionych 

w pkt 1-3, 

sprawowanie ogólnego zarządu. 

oraz, 

że  żadna  z  powierzonych  ustawą  Centralnej  Pompowni  Bolko  sp.  z  o.o.  taksatywnie 

wymienionych działalności  nie jest  eksploatacją, w  tym  eksploatacją  węgla kamiennego,  jej 

działalność  tym  samym nie może wyrządzić  szkody,  która  byłaby  skutkiem  tej  eksploatacji, 

nie  nakłada  na  w/w  spółkę  obowiązku  naprawy  szkód  wyrządzonych  prowadzoną                            

w przeszłości przez Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" eksploatacją rud metali. 

Stwierdził w dalszej kolejności, że Centralna Pompownia Bolko sp. z o.o. nie jest (nie 

może być) sprawcą szkód górniczych, nie jest tym samym podmiotem zobowiązanym do ich 

naprawy, żaden z przywołanych przepisów nie nałożył na tę spółkę takich zadań. 

Uzupełnił,  że  prowadzone  przez  Centralną  Pompownię  Bolko  sp.  z  o.o.  procesy 

sądowe o naprawę szkód górniczych, będących skutkiem eksploatacji węgla kamiennego to 


KIO 404/20, KIO 447/20 

sprawy,  w  których  spółka  ta  –  jako  poszkodowany  –  dochodzi  roszczeń  o  naprawę 

przedmiotowych szkód wyrządzonych wskutek tej eksploatacji w jej majątku. 

Podsumował,  że  wykonawca  KP  i  osoby  przez  w  ofercie  wskazane  nie  posiadają 

doświadczenia  w  prowadzeniu  spraw,  jakie  zostaną  im  powierzone,  to  jest  w  prowadzeniu 

spraw i wykonywaniu czynności wymienionych w pkt 5.3. ust 2.1 SIWZ) na rzecz podmiotu 

zobowiązanego  na  naprawy  szkód  górniczych  będących  skutkiem  eksploatacji  węgla 

kamiennego,  w  tym  między  innymi  stosowania  ustawy  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla 

kamiennego  oraz,  że  wykonawca  KP  nie  posiada  doświadczenia  w  obsłudze  prawnej 

przedsiębiorstw  górniczych  w  rozumieniu  ustawy  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla 

kamiennego. 

Dowód:  wniósł  o  zwrócenie  się  do  Centralnej  Pompowni  Bolko  sp.  z  o.o.  o  udzielenie 

informacji na okoliczność czy spółka ta posiada koncesję na wydobycie węgla kamiennego, 

czy  węgiel  ten  wydobywa (lub  wydobywał  jej  poprzednik),  czy  przeciwko spółce toczyły  się 

sprawy  sądowe  o  naprawę  szkód  będących  skutkiem  prowadzonej  przez  spółkę,  bądź  jej 

poprzedników prawnych eksploatacji węgla kamiennego, a jeśli tak to czy w procesach tych 

wykonawca  KP  oraz  poszcze

gólne  osoby  dedykowane  do  realizacji  zamówienia  wskazane              

w  ofercie  zastępowały  ten  podmiot  jak  i  wskazania  czy  posiada  koncesję  na  wydobycie 

kopali innych niż węgiel kamienny.  

Odnosząc się  do  doświadczenia wykonawcy  KP w  obsłudze Tauron Wydobycie S.A., 

odwołujący  II  podał,  że  w  wyjaśnieniach  wykonawca  wskazał,  że  świadczy  nadzór  prawny                   

i usługi doradztwa prawnego w ramach realizacji zamówienia publicznego – Etap I inwestycji 

pt.  Roboty  budowlane  wykonywane  przez  generalnego 

wykonawcę  Etapu  I  inwestycji 

budowy  szybu  „Grzegorz"  wraz  z  budową  infrastruktury  powierzchniowej  dla  Tauron 

Wydobycie S.A., podnosząc że taki zakres usług nie spełnia wymogów SIWZ.  

W  ocenie  odwołującego  II  co  najwyżej  można  przyjąć,  jak  wynika  z  wyjaśnień 

wykonawcy  KP,  że  wyłącznie  sam  wykonawca  świadczy  "nadzór  prawny  oraz  usługi 

doradztwa" 

w  ramach  jednostkowej  inwestycji  budowlanej  związanej  z  wydrążeniem  szybu                 

i  budowy  wierzy  wyciągowej  na  rzecz  Tauron  Wydobycie  S.A,  czego  jednak  nie  można 

uznać za obsługę prawną w rozumieniu kwalifikującym do udziału w przetargu. 

Podkreślił,  że  wykonawca  KP  nie  świadczy  zastępstwa  procesowego  za  Tauron 

Wydobycie  S.A.  w  sprawach  likwidacji  szkód  górniczych,  co  uniemożliwia  powoływania  się 

na w/w doświadczenie w obsłudze tego podmiotu. 

Uzupełniająco  stwierdził,  że  co  prawda  wykonawca  wskazał,  iż  „w  ramach  umowy                   

z Turon Wydobycie S.A.  zobowiązania jest do  zastępstwa procesowego w postępowaniach 

przedsądowych  polubownych  (mediacjach  arbitrażowych),  sądowych  przed  wszystkimi 


KIO 404/20, KIO 447/20 

sądami  powszechnymi  oraz  administracyjnymi  i  postępowaniach  administracyjnych",  to 

jednak  poza  tak  ogólnym  sformułowaniem  wskazującym  wyłącznie  na  zobowiązanie                           

i gotowość wykonawcy, nie jest to równoznaczne z wykonywaniem zastępstwa procesowego 

w okresie od października 2018 r. 

Zdaniem  odwołującego  II  wykonawca  wezwany  do  złożenia  wyjaśnień,  tym  bardziej 

gdy  jest  nim  profesjonalny  pełnomocnik  procesowy,  radca  prawny  –  winien  w  sposób 

szczegółowy, konkretny wykazać, że posiada doświadczenie w obszarach zgodnie z SIWZ,     

a zamawiający takich właśnie wyjaśnień winien oczekiwać. 

Podał,  że  wykonawca  KP  nie  wskazał  przykładowo,  że  prowadzi/prowadził  w  okresie 

od  października  2018  roku  tyle  i  tyle  spraw  sądowych  w  imieniu  Turon  Wydobycie  S.A.                         

w  sprawach  likwidacji  szkód  górniczych,  prowadzi/prowadził  w  okresie  od  października                 

2018  roku 

tyle  i  tyle  spraw  przed  sądem  polubownym  w  imieniu  Turon  Wydobycie  S.A.                                 

w sprawach likwidacja szkód górniczych. 

Wedle odwołującego II i ile w SIWZ zamawiający nie wymagał podania w/w liczb, to 

jednak,  skoro  wykonawca  KP  został  wezwany  do  złożenia  wyjaśnień  to  wykonawca  winien                       

w s

posób szczegółowy wykazać, że wymagane doświadczenie posiada. 

Stwierdził,  że  zamawiający  nie  dokonał  wnikliwej  oceny  wyjaśnień  wykonawcy  KP,                    

a w konsekwencji zaniechał wykluczenia tego wykonawcy i w rezultacie odrzucenia złożonej 

przez t

ego wykonawcę oferty. 

Dodał,  że  w  wyjaśnieniach  z  30.01.2020  r.  wykonawca  KP  wskazuje,  iż  w  wyżej 

opisanym zakresie, tj. obsługi Tauron Wydobycie S.A. korzysta z wiedzy i doświadczenia M. 

S., M. S., M. G. i P. W., tym samym 

– zdaniem odwołującego II – wymienione cztery osoby 

nie  posiadają  doświadczenia  zawodowego  w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstwa  Tauron 

Wydobycie S.A., a jedynie służą swoją wiedzą i doświadczeniem K. P.; nie łączy ich żaden 

stosunek  cywilnoprawny  z  Tauron  Wydobycie  S.A,  źródłem  którego  byłoby  świadczenie 

przez  te  osoby  usług  prawnych  na  rzecz  tego  podmiotu,  przykładowo  nie  reprezentowały 

Tauron  Wydobycie  S.A.  w  postępowaniach  sądowych  jako  profesjonalni  pełnomocnicy. 

Nieupraw

nione  i  błędne  jest  przyjęcie,  że  służenie  swoją  wiedzą  i  doświadczeniem 

wykonawcy KP (co należy – według odwołującego II – rozumieć jako koleżeńskie, zawodowe 

konsultacje  i  wymianę  doświadczeń  )  stanowi  doświadczenie  zawodowe  w  obsłudze 

przedsiębiorstwa  Tauron Wydobycie  S.A.  –  taka  interpretacja  prowadziłaby  do  wniosku,  że 

nawet każdy kto posiada tylko dostęp do systemu np. Lex, Legalis może powoływać się na 

wiedzę  osób,  których  publikacje  znajdują  się  w  tym  Systemie  Informacji  Prawniczej,  co 

stanowiło  sytuację  kuriozalną.  Powoływanie  się  na  takie  doświadczenie  przez  wykonawcę 

KP  pozostaje  nie  tylko  w  sprzeczności  z  SIWZ,  ale  jest  swoistą  próbą  wprowadzenia 

zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że  wykonawca  ten  nie  podlega 

wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu wynikające co najmniej z niedbalstwa. 


KIO 404/20, KIO 447/20 

Nadto pozostałe osoby dedykowane do realizacji zadania, tj. D. P.,  M. N., Ł. M., W. B. 

posiadają  doświadczenie  w  obsłudze  wyłącznie  jednego  przedsiębiorstwa,  tj.  Centralnej 

Pompowni Bolko sp. z o.o. 

Uwzględniając  ww.  okoliczności  wnikliwa  analiza  wyjaśnień  wykonawcy  KP  winna 

skutkować podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy z postępowania. 

Dowód:  odwołujący  II  wniósł  o  zwrócenie  się  do  Tauron  Wydobycie  S.A.  na  adres:                         

ul. Grunwaldzka 37,43-

600 Jaworzno o udzielenie informacji na okoliczność czy wykonawca 

KP  i  pozostałe  osoby  wskazane  jako  zespół  do  realizacji  zamówienia  świadczyły  obsługę 

prawną Tauron Wydobycie S.A. w zakresie określonym w pkt 5.3 pkt 2.1 SIWZ; wskazania 

sądów  i  sygnatur  postępowań  sądowych  w  których  wykonawca  KP  i  poszczególne  osoby 

dedykowane  do  realizacji  zamówienia  wskazane  w  ofercie  zastępowały  Tauron Wydobycie 

S.A.  w  postępowaniach  sądowych  dotyczących  w  sprawach  o  likwidację  szkód  górniczych 

jako sprawcy szkód górniczych. 

Dowód:  odwołujący  II  wniósł  o  zobowiązanie  wykonawcy  KP  do  udzielenia  informacji: 

wskazania listy spraw sądowych, polubownych, arbitrażowych z podaniem sądu i sygnatury, 

daty  złożenia  pełnomocnictwa  do  akt  postępowania  sądowego  i  ewentualnie  daty 

prawomocnego  zakończenia  postępowania  sądowego,  w  których  wykonawca  KP 

reprezentował  Centralną  Pompownię  Bolko  sp.  z  o.o.  w  sprawach  o  naprawienie  szkód 

górniczych  jako  przedsiębiorcy  odpowiedzialnego  za  wyrządzenie  szkód  górniczych  lub 

zobowiązanego  do  ich  naprawy,  wskazania  listy  spraw  sądowych,  polubownych, 

arbitrażowych  (osobno  co  do  każdej  z  osób  wskazanych  w  ofercie)  z  podaniem  sądu, 

sygnatury,  daty  złożenia  i  ewentualnie  pełnomocnictwa  substytucyjnego  i  ewentualnie  daty 

prawomocnego  zakończenia  postępowania  sądowego,  w  których  osoby  wskazane  przez 

wykonawcę  KP  reprezentował  Centralną  Pompownię  Bolko  sp.  z  o.o.  w  sprawach                            

o  naprawienie  szkód  górniczych  jako  przedsiębiorcy  odpowiedzialnego  za  wyrządzenie 

szkód górniczych lub zobowiązanego do ich naprawy. 

Powołując  się  na  swoją wiedzę  oświadczył,  że  wykonawca  KP  jest  pełnomocnikiem 

procesowym  w  dwóch  postępowaniach,  w  których  reprezentuje  Centralną  Pompownię 

„Bolko” sp. z o.o., ale jako pełnomocnik poszkodowanego przedsiębiorstwa, majątek którego 

uległ  uszkodzeniu  wskutek  eksploatacji  górniczej  (nie  w  sprawach  jakie  zostaną  jej 

powierzone zgodnie z SIWZ). 

Oświadczył  także,  że  w  tych  postępowaniach  sądowych  osoby  wymienione  przez 

wykonawcę  KP  w  wykazie  osób  nie  są  pełnomocnikami  procesowymi/pełnomocnikami 

substytucyjnymi. 

Podsumował,  że  wykonawca  KP  nie  posiada  doświadczenia  w  zakresie  zastępstwa 

procesowego  przed  sądami  powszechnymi  polubownymi,  arbitrażowymi  przedsiębiorstw                  


KIO 404/20, KIO 447/20 

w  sprawach  jakie  zostaną  mu  powierzone  przez  zamawiającego  i  już  z  uwagi  na  ten  brak 

wykonawca KP winien zostać wykluczony. 

Po drugie 

Odwołujący  stanął  na  stanowisku,  że  wykonawca  nie  posiada  doświadczenia                         

w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstw  górniczych  w  rozumieniu  art.  2  pkt.  1  ustawy                                 

o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego,  który  to  wymóg  zamawiający  przewidział                      

w § 5 ust. 1 pkt 9 projektu umowy. 

Wskazał,  że  w  rubryce  „  opis  posiadanego  doświadczenia,  uprawnień,  kwalifikacji 

zawodowych"  wykazu  osób  wykonawca  KP  nie  zawarł  informacji,  że  wykonawca  i  żadna                     

z osób dedykowanych do realizacji zamówienia posiada doświadczenia w obsłudze prawnej 

przedsiębiorstw  górniczych  w  rozumieniu  art.  2  pkt  1  ustawy  o  funkcjonowaniu  górnictwa 

węgla  kamiennego;  informacja  taka  nie  została  również  umieszczona  w  wyjaśnieniach 

składanych przez wykonawcę KP. 

Powołując  się  na  definicją  ustawową  (ustawa  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla 

kamiennego)  przedsiębiorstwa  górniczego  i  kopalni  stwierdził,  że  Centralna  Pompownia 

„Bolko"  sp.  z  o.o.,  z  którym  wykonawca  KP  wiąże  doświadczenie  swoje  i  wszystkich  osób 

dedykowanych do realizacji zamówienia nie jest przedsiębiorstwem górniczym w rozumieniu 

ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ani Skarb Państwa, ani żadna spółka 

węglowa nie posiada udziałów w Pompowni Centralnej Pompowni „Bolko" sp. z o.o., a przy 

tym  ani  ta  spółka,  ani  żaden  z  zakładów  górniczych,  z  działalnością  których,  mocą  ustawy                    

z  30.08.2013r.  o  dotacji  dla  niektórych  podmiotów  (t.j.  Dz.  U.  2019.1771),  związana  jest 

działalność  Centralnej  Pompowni  Bolko  sp.  z  o.o.  nie  prowadził  eksploatacji  węgla 

kamiennego.  

Dowód: KRS Centralnej Pompowni „Bolko” sp. z o.o. oraz KRS Pumech sp. z o.o., wydruk 

strony internetowej Orzeł Biały. 

Po trzecie 

Odwołujący  II  stwierdził,  że  wykonawca  KP  wprowadził  w  błąd  zamawiającego                       

w  zakresie  spełniania  kryterium  doświadczenia  w  przedmiocie  współpracy  z  gminami                        

w zakresie usuwania skutków eksploatacji górniczej i rekultywacji.  

Podniósł,  przyjmując  zakończenie  działalności  eksploatacyjnej  kopalń  „Orła  Białego"               

w roku 1982 

– stosownie do treści art. 30 ust.4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie 

gruntów i leśnych rekultywację gruntów prowadzi się w miarę, jak grunty te stają się zbędne 

całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia działalności przemysłowej oraz 

kończy się w okresie przewidzianym w dokumentacji rekultywacyjnej i zagospodarowani lub 

terminie  do  4  lat  od  zaprzestania  tej  działalności  (według  aktualnie  obowiązującej  ustawy                 


KIO 404/20, KIO 447/20 

z  3  lutego  1995  r. 

–  art 20  ust.4 –  okres  ten  wynosi  maksymalnie 5  lat  bez  odniesienia do 

dokumentacji rekultywacyjnej).  

Stwierdził,  że  jakakolwiek  rekultywacja,  do  której  zobowiązana  mogłaby  być 

Pompownia  Bolko  Sp.  z  o.o.  po  „Orle  Białym"  musiałaby  skończyć  się  dawno  przed 

podjęciem przez wykonawcę KP obsługi prawnej Centralnej Pompownia Bolko Sp. z o.o. 

Uzupełnił,  że  w  wpisu  do  KRS  spółki  Centralna  Pompownia  „Bolko"  Sp.  z  o.o.  nie 

wynika, aby spółka ta była następcą prawnym byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł 

Biały" w Bytomiu i jako utworzona przez Przedsiębiorstwo Usług Mechanicznych „PUMECH -

ORZEŁ"  Sp.  z  o.o.  z  całą  pewnością  nie  jest  podmiotem  bezpośrednio  odpowiedzialnym 

(byłym  przedsiębiorcą  górniczym  lub  jego  następcą  prawnym)  za  następstwa 

wcześniejszego  ruchu  zakładu  górniczego  ZGH  „Orzeł  Biały",  a  więc  nie  jest  podmiotem 

zobowiązanym w myśl Prawa geologicznego i górniczego do wykonywania działań innych niż 

(wyłącznie) te, które wymienione zostały  w przepisach ustawy  z 30.08.2013 r. o dotacji dla 

niektórych podmiotów. 

Dowód: KRS Centralnej Pompowni „Bolko" sp. z o.o., KRS Pumech sp. z o.o., wydruk strony 

internetowej Orzeł Biały S.A orzel-bialy.com.pl., zakładka Historia. 

Podsumował, że zgodność oferty z treścią SIWZ winna być rozpatrywana w kontekście 

stanu  faktycznego,  a  nie  polegać  na  bezrefleksyjnym  przyjmowaniu  prawdziwości 

oświadczeń wykonawcy, jak –według odwołującego II – postąpił zamawiający. 

Odwołujący  II  wskazał  następnie,  że  zgodnie  z  wymaganiami  SIWZ  do  kontaktów 

odwołujący II wskazał zamawiającemu swój adres e-mai: 

[email protected]

Oświadczył,  że  na  adres  ten  nie  otrzymał  zaproszenia  do  udziału  w  aukcji 

elektronicznej, termin której ustalony został na 25.02.2020 r. oraz, że codziennie przeglądał               

i  przegląd  wskazaną  pocztę  elektroniczną  –  „przeoczenie"  otrzymanej  korespondencji  jest 

wykluczone. 

Dowód: przesłuchanie odwołującego.    

Odwołujący  II  oświadczył,  że  o  fakcie  przeprowadzenia  przez  zamawiającego  

25.02.2020 r. aukcji elektronicznej dowiedział się w tym dniu w godzinach popołudniowych – 

na stronie internetowej zamawiającego zamieszczone zostało ogłoszenie o wynikach aukcji.  

Uzupełnił, że z wyjaśnień, jakie zostały mu udzielone przez zamawiającego wynika, że 

20.02.2020 r. zaproszenie do udziału w aukcji przesłane zostało do serwera obsługującego 

domenę @wp.pl . 

Dowód:  korespondencja  stron:  pismo  odwołującego  z  25.02.2020  r.,  pismo  zamawiającego            

z 27.02.2020 r.  

Odwołujący II podał, że zgodnie z przepisem art. 91b ust 1 ustawy Pzp w sytuacji, gdy 


KIO 404/20, KIO 447/20 

w  postępowaniu  zamawiający  przewiduje  przeprowadzenie  aukcji  elektronicznej, 

obowiązkiem  zamawiającego  jest  zaproszenie  drogą  elektroniczną  do  udziału  w  tej  aukcji 

wszystkich wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu. 

Podał także, że zgodnie z postanowieniami Załącznika numer 4 do SIWZ: 

 

zaproszenie  do  udziału  w  aukcji  przesłane  zostać  ma  przez  zamawiającego  na 

wskazany  przez  wykonawcę  adres  e-mail  za  pośrednictwem  Portalu  Aukcji 

Publicznych (ust. 3 pkt 1 ppkt 1a), 

 

wykon

awcy  potwierdzą  drogą  elektroniczną  na  adres  e-mail 

[email protected]

otrzymanie 

zaproszeń (ust. 3 pkt 1 ppkt 1 b). 

Podniósł,  że  ciążący  na  zamawiającym  z  mocy  przepisu  art.  91b  ust.  1  ustawy  Pzp 

obowiązek  zaproszenia  wykonawców  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej  to  obowiązek 

dokonania skutecznego zaproszenia. 

W  ocenie  odwołującego  nie  sposób  uznać,  że  samo  przesłanie  na  adres  e-mail 

zaproszenia wypełnia wymóg dokonania tej czynności w sposób skuteczny. 

Powołał się na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2018 r. sygn. 

akt V Ga 259/18, zgodnie, z którym: „Dla uznania,  że doręczenie faktycznie miało miejsce, 

nie  jest  wystarczające  wyłącznie  wprowadzenie  oświadczenia  do  systemu  komunikacji 

elektron

icznej, ponieważ stan taki nie stwarza pewności co do tego, czy rzeczywiście trafiło 

ono  do  operatora  usług  telekomunikacyjnych,  a  następnie  stało  się  dostępne  dla  adresata 

tak,  aby  ten  miał  możliwość  zapoznania  się  z  jego  treścią.  Dowód  w  jakiej  dacie  nastąpiło 

doręczenie oświadczenia woli, obciąża nadawcę. Może on skorzystać z usługi potwierdzenia 

komunikatu  elektronicznego  lub  - 

w  razie  posłużenia  się  podpisem  elektronicznym  - 

potwierdzenia  udzielanego  przez  akredytowaną  instytucję  certyfikacyjną,  ale  również                         

z innych przewidzianych w k.p.c. dowodów.

Podkreślił,  że  notoryjnym  jest  fakt,  że  poczta  elektroniczna  zawiera  mechanizmy 

identyfikowania  napływającej  korespondencji  jako  niepożądanej  i  automatycznego 

„przerzucania"  jej  do  spamu,  ponadto  możliwe  są  sytuacje  -  uwarunkowane  przyczynami 

technicznymi  niezależnymi  od  oferenta,  w  których  nadana  wiadomość  nie  dociera  do 

adresata.  Dla  wykluczenia  zaistnienia  właśnie  takich  sytuacji,  to  jest  braku  skutecznego 

dotarcia  do  wiadomości  wykonawcy  zaproszenia  do  udziału  w  aukcji,  w  przywołanym 

postanowieniu SIWZ przewidziany został wprost obowiązek potwierdzenia przez wykonawcę 

otrzymania  przedmiotowego  zaproszenia;  brak  tegoż  potwierdzenia  zobowiązywał 

zamawiającego do sprawdzenia, czy przesłana elektroniczne korespondencja dotarła do jej 

adresata. 

Odwołujący  II  oświadczył,  że  obecnie  jest  mu  wiadomym,  że  otwarta  przez  adresata 


KIO 404/20, KIO 447/20 

korespondencja zawierała opcję „potwierdź"  (niezależnie od zawartego w SIWZ obowiązku 

wykonawcy  potwierdzenia  przy

jęcia  zaproszenia  do  udziału  w  aukcji  na  adres 

[email protected]

Zdaniem  odwołującego  II  zamawiający,  aby  uniknąć  sytuacji,  w której  wykonawcy  nie 

mieliby  możliwości  zapoznania  się  z  treścią  zaproszenia  do  udziału  w  aukcji  przewidział                   

w  SIWZ  obowiązek  potwierdzenia  otrzymania  zaproszenia  na  adres 

[email protected]

  oraz 

z

aproszenie  do  udziału  aukcji  wysłane  za  pośrednictwem  Platformy  Aukcji  Elektronicznej 

zawierało  wymóg  potwierdzenia  przez  adresata jego  otrzymania,  poprzez  znajdujący  się  w 

treści zaproszenia link. 

Uznał,  że  naprowadzone  fakty,  a  w  szczególności  przyjęty  w  postępowaniu, 

ukształtowany przez zamawiającego sposób przesyłania oświadczeń w formie elektronicznej 

(tj. za potwierdzeniem otrzymania przez adresata) nakazują stwierdzić, że brak jest podstaw 

do  przyjęcia,  że  odwołujący  II  został  przez  zamawiającego  w  sposób  skuteczny 

poinformowany  o  zaproszeniu  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej;  zamawiający  –  wobec 

braku  potwierdzenia  przez  odwołującego  II  otrzymania  zaproszenia  do  udziału  w  aukcji  – 

winien uznać swą czynność zaproszenia do udziału w akcji elektronicznej za wadliwą (wobec 

braku skuteczności zaproszenia) i czynność tę powtórzyć. 

St

wierdził,  że  zaniechanie  powyższego  sprawiło,  że  odwołujący  II  pozbawiony  został 

przez  zamawiającego  możliwości  udziału  w  aukcji  elektronicznej,  jaka  przeprowadzona 

została w postępowaniu 25.02.2020 r. 

Na  podstawie  dokumentacji  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, przekazanej Izbie przez zamawiającego na informatycznych nośnikach danych 

płyty  CD)  [wpływ  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  9  marca  2020  r.]  – 

dokumentów  przywołanych  w  dalszej  części  uzasadnienia,  dodatkowego  stanowiska 

pisemnego  odwołującego  –  pismo  z  dnia  8  czerwca  2020  r.  (sygn.  akt  KIO  404/20), 

wskazanych  w  dalszej  części  uzasadnienia  wiadomości  e-mail,  złożonych  przez 

zamawiającego na rozprawie (sygn. akt KIO 447/20), a także oświadczeń i stanowisk stron                   

i przystępującego, zaprezentowanych w toku rozprawy skład orzekający Izby ustalił i zważył, 

co następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących odrzuceniem któregokolwiek z odwołań w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie 

stwierdziwszy ich, skierował odwołanie do rozpoznania na rozprawę. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił  nadto,  że  odwołujący  posiadają  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia  (odpowiednio  w  części  II  i  V),  kwalifikowany  możliwością 

poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów,  o których mowa 


KIO 404/20, KIO 447/20 

w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania  odwołania, 

wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Sygn. akt KIO 404/20 

– odwołanie dotyczy części II zamówienia 

Zarzut  zaniechania  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu  wykonawcy  KN  oraz 

odrzucenia  oferty  tego  wykonawcy  z  uwagi  na  brak  wykazania  spełnienia  określonych                     

w  SIWZ  w  za

kresie  wymaganego  doświadczenia  przez  minimum  4  adwokatów  i  radców 

prawnych  przez  wymagany  okres  odpowiednio  5  (

dla  prawnika  wiodącego)  i  3  lat  (dla 

pozostałych  prawników)  w  szczególności  w  zakresie  restrukturyzacji  zatrudnienia                     

w  likwi

dowanych  kopalniach,  wypłaty  ekwiwalentu  pieniężnego  z  tytułu  prawa  do 

bezpłatnego  węgla,  rekompensaty  wynikającej  z  ustawy  z  dnia  12  października  2017  r.                   

o  świadczeniu  rekompensacyjnym  z  tytułu  utraty  prawa  do  bezpłatnego  węgla                              

(Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1971)  oraz  ustawy  z  dnia  23  listopada  2018  r. 

o  świadczeniu 

rekompensacyjnym  z  tytułu  utraty  prawa  do  bezpłatnego  węgla  oraz  z  tytułu  zaprzestania 

pobierania  bezpłatnego  węgla  przez  osoby  niebędące  pracownikami  przedsiębiorstwa 

górniczego  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  29),  a  w  konsekwencji  przyjęcia,  że  złożono  dwie 

niepodlegające odrzuceniu oferty i wyznaczenia, a także przeprowadzenia aukcji potwierdził 

się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Zgodnie  z  pkt. 

5.3.  „Warunki  udziału  w  postępowaniu”  ppkt  2  „Zamawiający  uzna 

warunek  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca 

wykaże  się:  1)  dysponowaniem  osobami  skierowanymi  przez  Wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia  publicznego:  (…)  dla  części  II  –  zespół  osób  składający  się  z  osób 

posiadających  tytuł  zawodowy  adwokata  lub  radcy  prawnego  oraz  doświadczenie                          

i kwalifikacje zawodowe, w sprawach jakie zostaną im powierzone, tj. co najmniej:  

a)  Prawnik  wiodący  –  jednak  osoba  posiadająca  co  najmniej  5  –  letnie  doświadczenie 

zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorstw m.in. w zakresie:  

– współpracy ze związkami zawodowymi, 

– kształtowania zasad wynagrodzeń, 

–  roszczeń  ze  stosunku  pracy  lub  z  nim  związanych  (wypłaty  zaległych  wynagrodzeń,                     

w tym za pracę w nadgodzinach, itp.) oraz roszczeń ze zmiany stosunku pracy, 

–  spraw  bhp,  odszkodowań  i  zadośćuczynień  z  tytułu  wypadków  przy  pracy  i  chorób 

zawodowych, 

– restrukturyzacji  zatrudnienia w likwidowanych kopalniach, wypłaty świadczeń  z tytułu rent 


KIO 404/20, KIO 447/20 

wyrównawczych,  ekwiwalentu  pieniężnego  z  tytułu  prawa  do  bezpłatnego  węgla, 

rekompensaty wynikającymi z: 

 

ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu prawa 

do bezpłatnego węgla (Dz. U. z 2017 r., poz. 1971), 

 

ustawy  z  dnia  23  listopada  2018  r.  o  świadczeniu  rekompensacyjnym  z  tytułu  utraty 

prawa do bezpłatnego oraz  z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez 

osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 29) 

w okresie (…) 

–  występowania  przed  sądami  powszechnymi  i  polubownymi  w  sprawach  związanych                     

z obsługiwanym obszarem, 

– udziału w negocjacjach i mediacjach związanych z obsługiwanym obszarem, 

– windykacji należności związanych z obsługiwanym obszarem, 

b) Prawnik 

– min. 3 osoby posiadające co najmniej 3 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej 

przedsiębiorstw m.in. w zakresie jak dla prawnika wiodącego.” 

Zgodnie  z  pkt.  6  „Dokumenty  i  oświadczenia  składane  przez  wykonawcę  do  oferty” 

ppkt 8 lit. a) „spełnianie warunków udziału w postępowaniu” pkt 2 na potwierdzenie warunku 

wykonawcy  mieli  złożyć  „Wykaz  osób,  skierowanych  przez  Wykonawcę  do    realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu 

wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi 

osobami 

– wzór dokumentu”. 

Opracowany  przez  zamawiającego  wzór  Wykazu  osób  przewidywał  podanie  przez 

wykonawcę  następujących  informacji:  Imię  i  nazwisko,  Zakres  wykonywanych  czynności                   

w  realizacji  zamówienia,  Doświadczenie  w  latach,  Opis  posiadanego  doświadczenia, 

uprawnień, kwalifikacji zawodowych, Podstawa do dysponowania osobami. 

Zgodnie  z  pkt  16  SIWZ    „Opis  kryteriów  oceny  ofert”  zamawiający  przewidział  cenę 

oraz  dwa  kryteria  pozacenowe,  tj.  liczba  adwokatów  i  radców  prawnych  dedykowanych  do 

realizacji  tej  części  zamówienia  oraz  doświadczenie  adwokatów  i  radców  prawnych 

dedykowanych  do  realizacji  tej  części  zamówienia  (suma  lat  doświadczenia)  jako  kryteria 

oceny ofert. 

Wykonawca  KN  złożyła    wraz  z  ofertą  Wykaz  osób,  a  następnie  nowy  Wykaz  osób  

(odpowiadając 21 stycznia 2020 r. na wezwanie zamawiającego z 16 stycznia 2020 r.) oraz 


KIO 404/20, KIO 447/20 

wyjaśnienia, sprowadzające się w istocie do potwierdzenia posiadania doświadczenia przez 

o

soby  wchodzące  w  skład  zespołu  z  wykorzystaniem  opisu  zakresów  doświadczenia                       

z SIWZ. 

Na  wezwanie  zamawiającego  z  10  lutego  2020  r.,  w  którym  zamawiający  zwrócił  się                 

o złożenie wyjaśnień w zakresie dotyczącym podmiotów na rzecz, których usługi te były lub 

są wykonywane oraz okresu świadczenia tych usług w zakresie ujętym w złożonym wykazie.” 

w

ykonawca  KN  stwierdził  na  wstępie,  że  wezwanie  zamawiającego  „jest  nadmierne                                 

i  nieuprawnione  w  odniesieniu  do  treści  SIWZ    i  żądanego  przez  Zamawiającego  Wykazu 

osób  według  wzoru  dokumentu  opracowanego  przez  Zamawiającego,  a  także  wobec 

uprawnień  żądania  dokumentów  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału                    

w postępowaniu”, udzielając jednak w dalszej części wyjaśnień, polegających na wskazaniu 

przedsiębiorstw, w których osoby wchodzące w skład zespołu uzyskały doświadczenie. 

Jak wynika z wyjaśnień z 12 lutego 2020 r. żadna z osób (z wyjątkiem A. K. – praca w 

JSW  S.A.) 

nie  świadczyła  obsługi  prawnej  w  przedsiębiorstwie  zamawiającego,  Tauron 

Wydobycie S.A., LW „Bogdanka” S.A. lub JSW S.A.. 

W  opracowanym  przez  zamawiającego  wzorze  Formularza  Ofertowego  w  pkt.  5 

zamawiający  przewidział  złożenie  przez  wykonawcę  oświadczenia  o  treści:  „Akceptujemy 

projekt umowy i w razie wybr

ania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.” 

Wykonawca KN w ofercie

, w Formularzu ofertowym złożył ww. oświadczenie. 

W projekcie umowy  w § 5 ust. 1 zamawiający przewidział m.in., że wykonawca złoży 

następujące  oświadczenie: „Wykonawca  oświadcza,  że posiada doświadczenie w  obsłudze 

prawnej  przedsiębiorstw  górniczych  w  rozumieniu  art.  2  pkt  2)  ustawy  z  dnia  7.09.2007  r.                     

o  funkcjonowaniu  g

órnictwa  węgla  kamiennego  (t.j.  Dz.  U.  2018  1374  z  późniejszymi 

zmianami)”. 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Tytułem  wstępu  podkreślić  należy  odrębność  wymagań  zamawiającego  co  do 

zespołu osób, z udziałem, których wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia (wymagania 

z pkt. 

5.3. ppkt 2 SIWZ) oraz co do samego wykonawcy (§ 5 ust. 1 projektu umowy), a także 

odrębność  wymagań  zamawiającego  co  do  sposobu  potwierdzenia  doświadczenia  zespołu 

osób  (pkt  6    SIWZ  –  Wykaz  osób)  oraz  wykonawcy  (brak  wskazania  w  SIWZ  wymagań  

zamawiającego co do sposobu potwierdzenia doświadczenia wykonawcy na etapie badania          

i oceny ofert). 

Skład orzekający Izby podnosi: 


KIO 404/20, KIO 447/20 

 

po pierwsze, kwestionowane przez odwołującego oświadczenie (wykonawcy, którego oferta 

zostanie  uz

nana  przez  zamawiającego  za  najkorzystniejszą  i  którego  zamawiający  zaprosi 

do  podpisania  umowy),  błędnie  kwalifikowane  przez  odwołującego  jako  element  warunku 

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, wymagającego 

weryfikacj

i na etapie badania i oceny ofert wedle reguł podanych w SIWZ ma zostać złożone 

przez  wykonawcę  przy  podpisaniu  umowy  –  jest  to  zatem  oświadczenie,  które  dopiero 

zostanie  złożone  (w  przyszłości)  wobec  czego  nie  stanowi  treści  złożonej  już  przez 

wykonawcę oferty  (oferta w  sensie largo jako ogół  oświadczeń  i  dokumentów  składających 

się na ofertę), 

 

po  wtóre,  niedopuszczalną  jest  ocena  możliwości  złożenia  przez  wykonawcę  KN                               

w  przyszłości  prawdziwego  oświadczenia  co  do  posiadanego  przez  wykonawcę 

doświadczenia przez pryzmat doświadczenia wymaganego dla zespołu osób, któremu mają 

zostać  powierzone  sprawy  (i  odwrotnie  !),  ponieważ  zamawiający  innego  doświadczenia 

oczekuje  od  wykonawcy,  a  innego  od  zespołu  osób;  oczekiwanie  zamawiającego  wobec 

wykonawcy zostało opisane bardzo ogólnie (w obsłudze prawnej przedsiębiorstw górniczych 

w  rozumieniu  art.  2  pkt  2)  ustawy  z  dnia 

7.09.2007  r.  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla 

kamiennego

), natomiast wobec zespołu osób opisane zostało zupełnie odrębnie w pkt. 5.3. 

ppkt  2  SIWZ 

szerzej  i  z  większym  stopniem  szczegółowości  [np.  co  do  ustawy                                  

o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego  –  „stosowanie  ustawy  o  funkcjonowaniu 

górnictwa  węgla  kamiennego  w  zakresie  likwidacji  szkód  górniczych”,  którego  to  elementu 

„w zakresie likwidacji szkód górniczych”) – w § 5 ust. 1 projektu umowy brak), 

  po  trzecie

,  co  nie  mniej  istotne,    jedynie  w  odniesieniu  do  doświadczenia  zespołu  osób 

zamawiający  przewidział  sposób  w  jaki  doświadczenie  to  będzie  weryfikował  (pkt  6  SIWZ 

Dokumenty  i  oświadczenia  składane  przez  wykonawcę  do  oferty”),  co  sprowadzało  się  do 

wypełnienia  i  złożenia  przez  wykonawcę  Wykazu  osób.  Dokumentu  dotyczącego 

doświadczenia  wykonawcy  w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstw  górniczych  w  rozumieniu                

art.  2  pkt  2)  ustawy  z  0

7.09.2007  r.  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego 

zamawiający  nie żądał  i  wykonawca  KN  dokumentu takiego nie  złożył;  niedopuszczalne  są 

zatem próby weryfikacji przyszłego oświadczenia wykonawcy KN na etapie badania i oceny 

ofert 

i  oczekiwanie  od  zamawiającego,  że  będzie  prowadził  w  tym  zakresie  jakiekolwiek 

analizy. 

Przypomnienia  wymaga,  że  specyfika  postępowań  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  (w  tym  formalizm  tego 

postępowania)  oraz  zasady  równego  traktowania                          

i  uczciwej  konkurencji  wymagają,  aby  zamawiający  badał  i  oceniał  oferty  wykonawców 

dokładnie  tak,  jak  przewidział  to  w  SIWZ,  nie  przekraczając  ustanowionych  i  wspólnych 

wszystkim wykonawcom reguł i nie zaskakując wykonawców żądaniami, których nie wskazał 

w SIWZ.   


KIO 404/20, KIO 447/20 

W konsekwencji ba

danie doświadczenia wykonawcy KN według opisu doświadczenia 

i  w  sposób  przewidziany  dla  zespołu  osób  (wg  Wykazu  osób  i  wyjaśnień  do  niego  się 

o

dnoszących)  jest  niedopuszczalne,  a  wnioski  płynące  z  takiego  badania  zupełnie 

nieprzydatne. 

Uwzględniając  wynikający  z  przepisu  art.  192  ust.  7  ustawy  Pzp  zakaz  („Izba  nie 

może orzekać co do  zarzutów, które nie były  zawarte w odwołaniu”), skład orzekający Izby 

rozpoznał  przedmiotowy  zarzut  [pomimo  użycia  przez  odwołującego  w  odwołaniu 

sformułowania  „w  szczególności  w  zakresie  (…)”]  jako  ten,  którym  odwołujący  kwestionuje 

wskazane zakresy doświadczenia wykonawcy KP, tj. : 

 

restrukturyzacji zatrudnienia w likwidowanych kopalniach,  

 

wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla,  

 

rekompensaty  wynikającej  z  ustawy  z  dnia  12  października  2017  r.  o  świadczeniu 

rekompensacyjnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. z 2017 r., poz. 1971), 

oraz  ustawy  z  dnia  23  listopada  2018 

r.  o  świadczeniu  rekompensacyjnym  z  tytułu 

utraty prawa do bezpłatnego oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla 

przez  osoby  niebędące  pracownikami  przedsiębiorstwa  górniczego  (Dz.  U.  z  2019  r., 

poz. 29) w okresie (…)”. 

Obowiązkiem  zamawiającego  jest  opracowanie  SIWZ,  a  w  jej  ramach  ujęcie  m.in. 

opisu  przedmiotu  zamówienia  (art.  36  ust.  1  pkt  3)  ustawy  Pzp),  warunków  udziału                                  

w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp) oraz wykazu oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw 

wykluczenia (art. 36 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.  

Powyższe  oznacza,  że  wskazane  powyżej  obligatoryjne  elementy  SIWZ  mają 

odrębny  charakter  (tak  ze  względu  na  ich  ujęcie  w  odrębnych  punktach,  jak  i  przede 

wszystkim  ze  względu  na  inny  zakres  co  do  meritum)  oraz,  że  tylko  w  dokumencie  SIWZ 

zamawiający  ma możliwość opisu  swoich oczekiwań  (ochrony  swoich interesów)  –  intencje 

zamawiającego,  które  nie  zostały  wyartykułowane  w  SIWZ  lub  warunki  czy  opis 

oświadczeń/dokumentów na ich potwierdzenie, które wynikać by miały z innych dokumentów 

nie mogą stanowić podstawy badania i oceny ofert. Na przeszkodzie temu stoi przepis art. 36 

ust.  1  ustawy  Pzp,  jak  i  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  wymagający  od  zamawiającego 

przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  w  sposób  zapewniający  zachowanie 

u

czciwej konkurencji i równe traktowanie oferentów. 

Żadne  zatem  dodatkowe  informacje,  zaczerpnięte  z  innych  niż  SIWZ  dokumentów       

np.  ze  statutu  zamawiającego  (jak  próbował  czynić  to  odwołujący),  jak  i  fragmenty  SIWZ 

dedykowane odrębnym celom (opis przedmiotu zamówienia) przez pryzmat, których miałyby 


KIO 404/20, KIO 447/20 

być odczytywane wymagania zamawiającego co do warunków udziału w postępowaniu czy 

sposobu ich potwierdzenia ni

e mogą stanowić podstawy badania i oceny ofert. 

I  choć  w  odniesieniu  do  obowiązku  opracowania/opisania  przez  zamawiającego 

warunków  udziału  w  postępowaniu  i  oświadczeń  oraz  dokumentów  na  ich  potwierdzenie, 

oczekiwanych od wykonawców brak jest przepisu – „odpowiednika” art. 29 ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczącego opisu przez zamawiającego przedmiotu zamówienia („w sposób jednoznaczny            

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń” – art. 29 ust. 1 

ustawy  Pzp),  to  bezsprzecznie 

także  w  odniesieniu  do  opisu  warunków  oraz                                   

ww.  oświadczeń/dokumentów  od  zamawiającego  wymagane  jest,  wyprowadzane  z  zasady 

równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp), aby opis 

nie  pozo

stawiał  wątpliwości  co  do  tego,  jakie  są  warunki  udziału  i  jaki  jest  sposób  ich 

potwierdzenia przez wykonawców. 

Odczytując  ustanowione  przez  zamawiającego  warunki  i  sposób  ich  potwierdzenia                            

z  zastosowaniem  wykładni  językowej  w  duchu  obowiązujących  zamawiającego  zasad 

przygotowania postępowania, skład orzekający Izby doszedł do następujących wniosków: 

sprawy,  jakie  zostaną  co  najmniej  powierzone  zespołowi  wykonawcy  (prawnikowi 

wiodącemu  oraz  –  wobec  wskazania  oczekiwania  takiego  samego  zakresu                           

w  pkt.  5.3.  ppkt  2  lit  b) 

–  pozostałym  prawnikom)  to  sprawy  wyspecyfikowane                             

w  8  punktach,  o  czym  przesądza  użycie  przez  zamawiającego  „tj.”  obok  „co  najmniej” 

wobec  czego  co  najmniej  takim

,  skonkretyzowanym  zakresem  doświadczenia  muszą 

legitymować się prawnicy zespołu; nieuprawnione jest wobec tego także z tego względu 

(obok tego, że statut nie stanowił części SIWZ, a załącznik nr 2 SIWZ służy innym celom 

–  opisaniu  przez  zamawiającego  przedmiotu  zamówienia)  odwoływanie  się  (na  etapie 

badania i oceny ofert) 

do spraw innych, choćby były one konieczne wobec celów i zadań 

statutowych zamawiającego oraz przedmiotu zamówienia, 

doświadczenie 

zawodowe 

prawników 

dotyczyć 

ma 

obsługi 

prawnej 

przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw,  za  czym  przemawia  wielość  i  różnorodność 

wskazanych zakresów doświadczenia (8 punktów), jak i wynikająca z art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp 

zasada  proporcjonalności  –  w  tym  przypadku  proporcjonalności  warunku 

(doświadczenie nabyte w wielu przedsiębiorstwach jest „nie gorszym”, jeśli „nie lepszym 

doświadczeniem”  niż  doświadczenie  zdobyte tylko  w  jednym  przedsiębiorstwie),  z którą 

w  sprzeczności  pozostawałoby  takie  zawężające  interpretowanie  warunku,  które 

prowadziłoby do ograniczenia konkurencji w postępowaniu, 

doświadczenie 

zawodowe 

prawników 

dotyczyć 

ma 

obsługi 

prawnej 

przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw,  niezależnie  od  tego  jakie  to  były  przedsiębiorstwa,                   

o czym przesądza brak jakiegokolwiek zawężenia np. do przedsiębiorstw górniczych, 


KIO 404/20, KIO 447/20 

zdobyte  przez  prawników  doświadczenie  ma  być  doświadczeniem  w  obsłudze  prawnej 

przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw – w stosowaniu wskazanych ustaw (prawo geologiczne 

i  górnicze  oraz  ustawy  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego  w  zakresie 

lik

widacji  szkód  górniczych)  niezależnie  od  tego,  czy  akty  te  były  stosowane                              

„z  perspektywy”  przedsiębiorstwa  poszkodowanego,  czy  przedsiębiorstwa,  będącego 

sprawcą szkód górniczych,  o czym  przesądza brak takiego  zawężenia;  w  konsekwencji 

bez  znaczenia  pozostaje 

także,  czy  przedsiębiorstwo  –  poszkodowany  było 

przedsiębiorstwem górniczym prowadzącym eksploatację węgla kamiennego. 

Skład orzekający Izby zauważa, że choć wezwany do złożenia wyjaśnień wykonawca 

nie  ma  obowiązku  składania  wyjaśnień,  to  –  o  ile  je  złoży  –  wyjaśnienia  te  winny  być 

poddane  ocenie  przez  zamawiającego  (nawet  wówczas,  gdy  wykonawca  kwestionował 

uprawnienia zamawiającego do żądania dalszych informacji).  

W  odniesieniu  do  doświadczenia  w  zakresie  restrukturyzacji  w  likwidowanych 

kopalniach  stwierdzić  należy,  że  zamawiający  nie  odwołał  się  (jak  w  przypadku  wypłat 

rekompensaty) do jakiejkolwiek ustawy.  

Fakt,  że  ustawa  z  dnia  7  września  2007  r.  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla 

kamiennego  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz

.  1374,  2341)  określa  zasady  restrukturyzacji 

zatrudnienia  w  kopalniach  likwidowanych  [

art.  1  pkt  2a)],  przy  braku  odwołania  się  do  niej 

przez  zamawiającego  w  SIWZ,    nie  stanowi  wystarczającej  podstawy,  aby  rozumieć 

wymagane  doświadczenie  ściśle  przez  pryzmat  zadań  przedsiębiorstwa  górniczego, 

prowadzącego  restrukturyzację  oraz,  aby  np.  w  ogóle  przyjąć,  że  momentem  rozpoczęcia 

restrukturyzacji  zatrudnienia  jest  zbycie  przedsiębiorstwa  (art.  8a  ust.  2  ustawy                             

o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego).  

W

obec powyższego w ocenie składu orzekającego dopuszczalne jest także nabycie 

doświadczenia  w  przedsiębiorstwie,  które  do  restrukturyzacji  się  przygotowuje,  ponieważ 

przygotowania  te  niewątpliwie  także  wymagają  znajomości  zasad  restrukturyzacji 

zatrudnienia.  

W  ocenie  składu  orzekającego  Izby  ogólne  sformułowanie  tego  zakresu 

doświadczenia  pozwala  nawet  przyjąć,  że  „obsługą  prawną  przedsiębiorstwa”  jest  także 

udzielanie  informacji  co  do  uprawnień,  jakie  mają  przysługiwać  pracownikom  tegoż 

przedsiębiorstw (obsługa pracowników przedsiębiorstwa to obsługa przedsiębiorstwa). 

Odwołujący  zakwestionował  możliwość  zdobycia  doświadczenia  w  zakresie 

restrukturyzacji  zatrudnienia  w  likwidowanych  kopalniach  w  inny  sposób  jak                                 

w przedsiębiorstwie prowadzącym restrukturyzację, co było – w świetle SIWZ – zbyt daleko 

idącym wnioskiem, a w konsekwencji prowadzić musi do uznania, że doświadczenie zdobyte 


KIO 404/20, KIO 447/20 

przez zespół osób wskazany przez wykonawcę KN, zdobyte w inny sposób niż wynikało to                         

z interpretacji SIWZ odwołującego, było adekwatne do oczekiwań zamawiającego. 

W  odniesieniu  do  doświadczenia  w  zakresie  wypłaty  ekwiwalentu  pieniężnego                    

z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz rekompensaty stwierdzić należy, że zamawiający 

odwołał  się  do  dwóch  ustaw:  z  dnia  12  października  2017  r.  o  świadczeniu 

rekompensacyjnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. z 2017 r., poz. 1971) [dalej 

także „ustawa z 2017 r.] oraz z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym            

z tytułu utraty prawa do bezpłatnego oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla 

przez  osoby  niebędące  pracownikami  przedsiębiorstwa  górniczego  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz. 

29) [dalej także „ustawa z 2018 r.], o czym przesądza poprzedzenie ich wskazania wyrazem 

wynikającymi  z”  (liczba  mnoga),  co  musi  odnosić  się  nie  tylko  do  rekompensaty  (liczba 

pojedyncza), ale i ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. 

Uzupełniająco  stwierdzić  należy,  że  do  żadnych  innych  ustaw  zamawiający  się  nie 

odwołał. 

Obie  ww.  ustawy  określają:  zasady  i  sposób  realizacji  świadczenia 

rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (art. 1 ustawy z 2017 r.) oraz 

zasady  i  sposób  realizacji  świadczenia  rekompensacyjnego  z  tytułu  utraty  prawa  do 

bezpłatnego  węgla  oraz  z  tytułu  zaprzestania  pobierania  bezpłatnego  węgla  przez  osoby 

niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (ustawa z 2018 r.), ale dotyczą innego 

kręgu uprawnionych [wskazane odpowiednio w art. 2 ust. 1 lit. a) oraz lit b)] a także w art. 2 

ust. 1. pkt 1) lit. a)-d)]. 

Podkreślić należy, że zamawiający oczekiwał  doświadczenia w obsłudze prawnej co 

do wypłaty – czy to ekwiwalentu, czy to rekompensaty, co wynika z poprzedzenia wszystkich 

rodzajów uprawnień wyrazem „wypłaty” oraz oczekiwał doświadczenia nie co do jednej, ale 

obu ww. ustaw.  

W  ustawie  z  2017  r.  definicja  legalna  przedsiębiorstwa  wypłacającego  znalazła  się                

w  art.  2  pkt  3),  zaś  w  ustawie  z  2018  r.  w  art.  2  ust.  1  pkt  3).  Obie  ustawy  przez 

przedsiębiorstwo wypłacające rozumieją: 

a) 

przedsiębiorstwo,  o  którym  mowa  w  art.  8  ust.  1  ustawy  o  funkcjonowaniu  węgla 

kamiennego 

–  w  przypadku  osób  uprawnionych  ze  zlikwidowanych  przedsiębiorstw 

górniczych  lub  przedsiębiorstw  górniczych,  które  zaprzestały  wydobycia  węgla 

kamiennego na podstawie koncesji przed dniem wejścia w życie ustawy, 

b) 

przedsiębiorstwo  górnicze  –  w  przypadku  osób  uprawnionych  z  przedsiębiorstw 

górniczych,  które  w  dniu  wejścia  w  życie  ustawy  prowadzą  wydobycie  węgla 

kamiennego na podstawie koncesji. 


KIO 404/20, KIO 447/20 

Zamawiający  utrzymywał,  że  także  inne  niż  wskazane  przez  odwołującego  podmioty 

(sam  zamawiający,  Tauron  Wydobycie  S.A.,  L.W.  „Bogdanka”  S.A.,  JSW  S.A.)  mogą  być 

przedsiębiorstwami  wypłacającymi  w  rozumieniu  ustawy  z  2017  i  2018  r.,  wskazując  na               

art.  5  ust.  7  ustawy  z  2017  r.  zgodnie  z  którym:  „Przedsiębiorstwo  górnicze  udziela 

przedsiębiorstwu  wypłacającemu  odpowiedzi  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  wniosku                   

o potwierdzenie 

informacji, o których mowa w ust. 6”.  

Dostrzec  jednak  należy,  że  informacją,  którą  przedsiębiorstwo  górnicze  ma  udzielić 

przedsiębiorstwu wypłacającemu jest potwierdzenie, że  osoba uprawniona posiadała prawo 

do  bezpłatnego  węgla  na  podstawie  postanowień  układu  zbiorowego  pracy,  porozumieniu 

lub  innej  regulacji  obowiązującej  w  przedsiębiorstwie  (art.  5  ust.  2  pkt  4)  oraz  art.  5  ust.  6 

ustawy  z  2017  r.).,  co  bezsprzecznie  oznacza,  że  informacja  przedsiębiorstwa  górniczego 

jest oparta na jego wewnętrznych regulacjach (i ewentualnej wykładni tych regulacji), czego 

nie  sposób  zakwalifikować  jako  doświadczenia  w  zakresie  stosowania  którejkolwiek  z  ww. 

ustaw 

w przedsiębiorstwie wypłacającym. 

Powyższe  przekreśla  możliwość  wykazania  doświadczenia  w  zakresie  wypłaty 

rekompensaty wynikającego z ustawy z 2017 r., a tym samym doświadczenia wymaganego  

warunkiem 

w  zakresie  zdolności  technicznych  lub  zawodowych,  skoro  elementem 

niezbędnym było wykazanie takiego doświadczenia w stosowaniu obu ustaw. 

Przyjmując nawet (co odwołujący kwestionował), że A. K. świadczyła obsługę prawną 

w JSW S.A. i to w zakresie wypłat rekompensaty na podstawie ustawy z 2017 i 2018 roku, to 

jest  to  niewystarczające  dla  uznania,  że  doświadczeniem  takim  legitymuje  się  każdy  z 

prawników  wchodzących  w  skład  zespołu,  co jest  równoznaczne  z  tym,  że  wykonawca KN 

nie  wykazał  spełnienia  warunku  w  zakresie  zdolności  technicznych  lub  zawodowych  – 

doświadczenia  zespołu  4  prawników  w  zakresie  wypłaty  rekompensaty  wynikającego                         

z ustawy z 2017 i 2018 roku. 

I choć informacje ze strony internetowej Ministerstwa Aktywów 

Państwowych o podmiotach, w których można składać wnioski o wypłatę rekompensaty nie 

przesądzają  o  tym,  że  w  innych  podmiotach  wnioski  nie  mogą  być  składane,  to  stwierdzić               

w tym kontekście należy, że zamawiający nie wskazał, o jakież to inne podmioty chodzi. 


KIO 404/20, KIO 447/20 

Skład  orzekający  Izby  oddalił  zgłaszane  przez  odwołującego  w  odwołaniu                          

i  ponowione  na  rozprawie  wnioski  dowodowe,  ponieważ  były  one  nieprzydatne  dla 

rozstrzygnięcia  sporu,  a  to  wobec  tego,  że  świadkowie  prezentować  mieli  własne  oceny,                  

a nie stwierdzać fakty. 

Odnosząc  się  do  wniosku  o  przesłuchanie  w  charakterze  świadków  wszystkich  11 

prawników  dedykowanych  przez  wykonawcę  KN  do  realizacji  zamówienia  na  okoliczność 

braku  doświadczenia  do  realizacji  zamówienia,  skład  orzekający  Izby  wskazuje,  że 

odwołujący  nie  skonkretyzował  faktów,  które  świadkowie  mieliby  stwierdzać,  a  nadto,  że 

uzyskał  w  dniu  24  lutego  2020  r.    dostęp  „do  materiałów”,  tj.  uzupełnienia  i  wyjaśnień 

dotyczących oferty wykonawcy KN, co odwołujący oświadczył w piśmie z 2 marca 2020 r. –  

„Uzupełnienie  odwołania”  (wniosek  został  sformułowany  z  ostrożności  ze  względu  na  brak 

dostępu do „materiałów”). 

S

kład  orzekający  Izby  oddalił  także  zgłaszane  przez  przystępującego  w  toku 

rozprawy 

wnioski dowodowe (z dokumentów), ponieważ nie dysponował nimi zamawiający, 

dokonując  weryfikacji  oferty  przystępującego,  które  to  czynności  ocenia  skład  orzekający 

Izby. 

Uwzględniając  powyższe,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  zamawiający  naruszył 

przepis art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, nie wykluczając wykonawcy KN z tego względu, że 

wykonawca  ten  nie  wykazał  doświadczenia  w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstw                        

w  zakresie 

wypłaty  rekompensaty  wynikającymi  z  dwóch  wskazanych  w  warunku  ustaw,                           

a  w  konsekwencji  także  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp,  91a  ust.  1  ustawy  Pzp  (skoro  oferta 

wykonawcy  KN  winna  zostać  odrzucona  w  następstwie  wykluczenia  to  zamawiający 

dysponował jedynie jedną niepodlegająca odrzuceniu ofertą, tj. ofertą odwołującego). 

Zarzut  zaniechania  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu  wykonawcy  KN  oraz 

odrzucenia oferty  tego wykonawcy  z  uwagi  na, że wykonawca ten  w  wyniku  zamierzonego 

działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu 

informacji,  iż  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  co  najmniej  w  wyniku 

lekkomyślności i niedbalstwa przedstawiła informacje wprowadzające w błąd zamawiającego 

co  do  faktycznej  liczby  adwokatów  i  radców  prawnych  dedykowanych  do  realizacji 

zamówienia, 

faktycznego 

wymaganego 

przez 

zamawiającego 

specjalistycznego 

doświadczenia 11 adwokatów i radców prawnych w wymaganym okresie odpowiednio 5 i 3 

lat dedykowa

nych do realizacji zamówienia, kosztów wykonania zamówienia, które są rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą poważne wątpliwości co do możliwości 


KIO 404/20, KIO 447/20 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

zamawiającego  i  w  sposób  wskazany  przez  tego  wykonawcę,  czyli  rzekomo  przez              

11  adwokatów  i  radców  prawnych  rzekomo  posiadających  specjalistyczne  doświadczenie       

w  wymaganych  okresie,  a  przedstawione  informacje  mają  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez 

zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia, 

który z uwagi na powyższe informacje nie wykluczył tego wykonawcy pomimo nie spełniania 

przez  niego  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  w  zaproszeniu  do  udziału  w  akcji 

elektronicznej, w oparciu 

o wprowadzające w błąd informacje zawarte w ofercie wykonawcy 

KN  dokonał  błędnego  obliczenia  otrzymanej  przez  wykonawców  punktacji  za  liczbę  osób 

dedykowanych do realizacji zamówienia oraz za doświadczenie tych osób nie potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Ustalenia poczynione w odniesieniu do zarzutu poprzedniego pozostają aktualne. 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) brzmi: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się: (…)  16) wykonawcę,  który w wyniku zamierzonego  działania lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 

wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne 

kryteria,  zwane 

dalej  „kryteria  selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub 

niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć 

istotny w

pływ na decyzje podejmowane przez  zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;” 

Zastosowanie  przez  zamawiającego  dotkliwej  dla  wykonawcy  sankcji  w  postaci 

wykluczenie  z  udziału  w  postępowaniu  nie  może  budzić  wątpliwości  co  do  żadnej                            

z okoliczności składających się na przesłankę wykluczenia.  

Wymagającą  ustalenia  ponad  wszelką  wątpliwość  okolicznością  wykluczenia 

wykonawcy  jest,  w  przypadku  pkt.  16)  art.  24  ust.  1  ustawy  Pzp  to,  iż  wykonawca  działał               

w wynik

u zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, zaś w przypadku pkt. 17) art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp to, iż działał w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa. 

Wykazanie powyższego obciążało odwołującego (art. 190 ust. 1 ustawy Pzp – „Strony                  

i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  dla 

stwierdzenia  faktów,  z  których  wywodzą  skutki  prawne.  Dowody  na  poparcie  swoich 

twierdzeń  lub  odparcia  twierdzeń  strony  przeciwnej  strony  i  uczestnicy  postępowania 


KIO 404/20, KIO 447/20 

odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.”). 

Jednak, formułując zarzut, odwołujący ani nie wskazał na czym zamierzone działanie, 

lekkomyślność, niedbalstwo, rażące niedbalstwo działania wykonawcy KN miałoby polegać, 

ani 

–  w  konsekwencji,  nie  zaprezentował  w  tym  zakresie  żadnej  argumentacji.  Brak  ten 

odwołujący  starał  się  uzupełnić    w  piśmie  dodatkowym  z  dnia  8  czerwca  2020  r.,  co  skład 

orzekający  Izby  uznał  za spóźnione (o ile prezentacja  nowych argumentów  i  dowodów  jest 

możliwa  do  zamknięcia  rozprawy,  o  tyle  rozszerzenie  zarzutu  o  nowe  elementy,  nowe 

okoliczności itp. już nie). 

W  odwołaniu  odwołujący  (oraz  na  rozprawie)  skoncentrował  się  na  tym,  jak  należy 

interpretować  postanowienia  SIWZ,  czy  wykonawca  KN  spełnia  warunek  udziału                          

w  p

ostępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jakie informacje wynikały    

z oferty wykonawcy KN w zakresie § 6 ust. 1 i 2 Projektu umowy, konsekwencji powyższego 

dla sposobu 

przyznania punktów zgodnie z przyjętymi, pozacenowymi kryteriami oceny ofert.  

W  istocie  odwołujący,  stawiając  zarzut  zaniechania  wykluczenia  wykonawcy  KN  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16)  lub  17)  ustawy  Pzp  oraz  żądając  wykluczenia  tego 

wykonawcy  sformułował  go  tak,  jakby  wskazane  przepisy  brzmiały:  „Z  postępowania                       

o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się:  (…)  16)  wykonawcę,  który  wprowadził 

zamawiającego  w  błąd przy  przedstawieniu informacji,  że nie podlega wykluczeniu,  spełnia 

warunki  udziału w  postępowaniu lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane dalej 

„kryteria selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów;  17)  wykonawcę,  który  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia;” 

Nie 

wskazując okoliczności działania wykonawcy KN i nie wykazując w konsekwencji, 

że  wykonawca  KN  działał  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  lub 

choćby  lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  odwołujący  przesądził  o  konieczności  uznania,  że 

zarzut  się  nie  potwierdził.  Nie  można  bowiem  wykluczyć  wykonawcy  na  podstawie  jedynie 

jednej, czy części okoliczności, o których  w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) ustawy Pzp 

(abstrahując od oceny, czy inne okoliczności w ogóle wystąpiły). 

Uwzględniając powyższe, skład orzekający Izby uznał, że zarzut się nie potwierdził. 


KIO 404/20, KIO 447/20 

Zarzut  zaniechania odrzucenia oferty przystępującego z uwagi na to, że oferta tego 

wykonawcy zawiera rażąco niską cenę nie potwierdził się. 

Zarzut  odwołujący  postawił  jako  ewentualny,  nie  wskazując  jednak  czy  wnosi                       

o  jego 

rozpoznanie  w  przypadku  uwzględnienia  wszystkich  pozostałych  zarzutów,  

niektórych, czy choćby jednego z nich toteż skład orzekający Izby zarzut ten rozpoznał. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Zgodnie  z  Informacją  z  otwarcia  ofert  oferty  złożyło  3  wykonawców  z  cenami  brutto: 

060  zł  (przystępujący),  3 099 600  zł  (K.  R.  S.  i  Partnerzy  Kancelaria  Adwokacka  z 

Katowic),    2 500 

491, 60 zł (odwołujący). 

Pismem  z  dnia  16  stycznia  2020  r.  zamawiający,  powołując  się  na  art.  26  ust.  4 

ustawy  Pzp,  wezwał  przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  ilości 

zatrudnionych  pracowników  przewidzianych  do  realizacji  zamówienia  z  minimalnym 

wynagrodzeniem  albo  na  minimalnej  stawce  godzinowej  oraz  wysokości  odprowadzanych 

składek  z  tytułu  ubezpieczenia  społecznego  lub  zdrowotnego,  a  także  o  wyjaśnienia,  czy 

wskazana osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia będzie zatrudniona w niepełnym 

wymiarze czasu pracy przy zachowaniu minimalnej stawki godzinowej. 

Pismem  z  dnia 16  stycznia 2020 r.  wykonawca KN  udzielił  wyjaśnień,  oświadczając 

że    osoba  będzie  zatrudniona  w  niepełnym  wymiarze  czasu  pracy  przy  zachowaniu 

mi

nimalnej stawki w kwocie 17,00 zł, tj. 2 499,00 zł miesięcznie oraz dodatkowo podając, że 

oprócz tejże osoby do obsługi administracyjno-biurowej wykonawca zatrudnia na podstawie 

umowy zlecenia dwie osoby na stawce godzinowej wyższej niż 17,00 zł. 

Pismem z 

dnia 10 lutego 2020 r. zamawiający, powołując się na art. 90 ust. 1 ustawy 

Pzp wezwał przystępującego do złożenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących 

elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny.  Wskazał,  że  wezwanie  nastąpiło                     

w  związku  z  ustaleniem,  iż  zaproponowana  w  ofercie  (…)  cena  budzi  uzasadnione 

wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego – jest niższa o 30% od wartości wynikającej z szacunku 

Za

mawiającego (wynoszącej 2 514 577,15 zł brutto).” 

Pismem  z  dnia  12  lutego  2020  r.  przystępujący  złożył  wyjaśnienia,  zauważając                   

w  pierwszej  kolejności  że  cena  przystępującego  „jest  niższa  tylko  o  30,44%  od  wartości 

zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy.”, co w skali miesiąca oznacza 

różnicę 309,55 zł. 


KIO 404/20, KIO 447/20 

Przystępujący oświadczył nadto, że: 

Oszczędność  metody  wykonania  zamówienia  wynika  z  faktu,  że  (…)  nie  ponosi 

wysokich  kosztów  pracy  z  uwagi  na  to,  że  nie  zatrudnia  osób  na  podstawie  umowy                   

o  pracę,  lecz  wyłącznie  na  podstawie  cywilnoprawnej  umowy  zlecenia,  w  tym                        

w  ramach  obsługi  Kancelarii,  osób  posiadających  status  studenta  poniżej  26  roku 

życia”, nawiązując dodatkowo do załącznika nr 3 do oferty, gdzie wskazał, „że będzie 

zatrudniona osoba na podstawie umowy  zlecenia w niepełnym wymiarze czasu pracy 

przy  zachowaniu  minimalnej  stawki  w  kwocie  17,00  zł,  tj.  w  łącznej  wysokości                    

00  zł  miesięcznie.”  oraz  nawiązując  do  swoich  wyjaśnień  z  16  stycznia  2020  r., 

gdzie  „dodatkowo  wyjaśniono,  że  oprócz  ww.  osoby  do  obsługi  administracyjno-

biurowej  są  zatrudnieni  w  ramach  obsługi  innych  podmiotów,  w  tym  przedsiębiorstwa 

górniczego,  na  podstawie  umowy  zlecenia  dwie  osoby  wykonujące  m.in.  powyższą 

obsługę  administracyjno-biurową  z  tym,  że  na  stawce  godzinowej  wyższej  niż 

minimalna (…) tj. przy stawce godzinowej w wysokości 20,00 zł.”; „zatrudniona osoba 

na  podstawie  umowy  zlecenia  w  wymiarze  czasu  pracy,  spełniająca  wymagania 

Zamawiającego,  tj.  od  poniedziałku  do  piątku,  w  godzinach  od  8.00  do  15.00,                

z  uwzględnieniem  maksymalnej  ilości  godzin  w  danym  miesiącu  –  nie  więcej  niż  147 

go

dzin  (…)  147  x  17,00  zł  =  2499,00  zł  (…)  Składki  na  ubezpieczenie  społeczne 

finansowane przez Zleceniodawcę: Ub. społ. emerytalne – 243,90 zł Ub. społ. rentowe 

– 162,44 zł Ub. wypadkowe – 41,73 zł, FGŚP – 2,50 zł (…) Wobec powyższego: Ww. 

osoba  obsługi  administracyjno-biurowej  –  wynagrodzenie  miesięczne  –  2 499,00  zł 

brutto 

–  przez  cały  okres  realizacji  zamówienia  –  89 964,00  zł  brutto  –  składki  na 

ubezpieczenie  społeczne  miesięcznie  450,57  zł,  -  składki  przez  cały  okres  realizacji 

zamówienia 16 220,52 zł” 

przyjął, że do obsługi administracyjno-prawnej będą przeznaczone dwie osoby, w tym 

jedna osoba z kancelarii Wykonawcy dedykowana do ww. obsługi Zamawiającego, (…)                 

w tzw. niepełnym wymiarze czasu pracy”, „Jedna osoba zatrudniona (…) na podstawie 

umowy  zlecenia  częściowo  będzie  oddelegowana  na  około  40h  miesięcznie  (co 

dawałoby ok. 10h tygodniowo) w stawce godzinowej po 20,00  zł a zatem wynosi (…) 

800,00  zł  (…)  przez  cały  okres  realizacji  zamówienia  800,00  zł  x  36  =  28 800,00  zł 

brutto  Razem: 

wynagrodzenie  miesięczne  brutto  wraz  z  ww.  składkami  obu  osób 

zatrudnionych do obsługi kancelaryjnej (…) w wyżej opisanym wymiarze czasowym  – 

749,57 zł, przez cały okres realizacji zamówienia – to 134 984,52 zł” 

Wobec  podanych  informacji  (…)  Wykonawca  będzie  obciążony  składkami  z  tytułu 

ubezpieczenia  społecznego  jedynie  wobec  osoby,  z  którą  Wykonawca  zamierza 

zawrzeć  umowę  zlecenia  przy  zachowaniu  przy  zachowaniu  minimalnej  stawki                          

w kwocie 17,00 zł.” 


KIO 404/20, KIO 447/20 

„Ostateczny  i  znaczący  wpływ  na  wysokość  ceny  złożonej  w  ofercie  i  zmniejszenie 

kosztów  realizacji  usług  miała  także  zmiana  treści  SIWZ  (…),  poprzez  dopuszczenie 

aplikantów  do  zastępstwa  procesowego/prawnego  w  rozprawach/posiedzeniach.  (…) 

Wykonawca  (…)  zamierza  posiłkować  się  również  aplikantami  radcowskim                                 

i  adwokackimi,  co  pozwoli  na  zmniejszenie  kosztu  obsługi,  albowiem  aplikanci  (…) 

aplikacje  realizują  w  kancelariach  radcowskich/adwokackich  i  w  ramach  programu 

szkoleniowego  mają  obowiązek  odbywania  nieodpłatnych  praktyk,  w  tym 

uczestniczenia w sporach sądowych (…)”  

również  nie  będzie  ponosił  kosztów  wynikających  z  ustawy  o  systemie  ubezpieczeń 

społecznych  odnośnie  podanych  w  Wykazie  radców  prawnych/adwokatów,  którzy 

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  prowadzą  jednocześnie  kancelarie 

prawne  indywidualnie  lub  w  ramach  spółki  cywilnej  i  z  tego  tytułu  są  zobowiązani  do 

opłacania  stosownych  stawek,  wymienionych  w  ww.  ustawie”;  „wynagrodzenie  stałe 

podstawowego zespołu radców prawnych i adwokatów świadczących obsługę prawna 

od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  8.00  do  15.00  (…)  Razem:  wynagrodzenie 

miesięczne – 28 290,00 zł przez cały okres realizacji zamówienia – 1 018 440 zł brutto” 

„Łącznie: stałe koszty wynagrodzeń osobowych (…) – miesięczne 32 039,57 zł – przez 

cały okres realizacji zamówienia 1 153 424,52 zł” 

„Czynsz najmu: za rok 2020 r. – 509,04 zł brutto miesięcznie, rocznie 6 108,48 zł brutto 

za  lata  2021  r. 

–  2022  r.  z  uwzględnieniem  wskaźnika  wzrostu  cen  towarów  i  usług 

konsumpcyjnych  52

0,75  zł  brutto  miesięcznie,  rocznie  6 249,00  zł  brutto  Razem: 

czynsz miesięczny: 509,04 zł brutto za 2020 r., 520,75 zł brutto za 2021-2022 Łącznie 

za lata 2020 

– 2022: 18 606,48 zł brutto” 

„Materiały  eksploatacyjne  i  biurowe:  -  miesięcznie  –  ok.  500,00  zł  brutto  –  przez  cały 

okres  realizacji  zamówienia  –  18 000,00  zł  brutto  Nie  dotyczy  będących  już                              

w posiadaniu Wykonawcy laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych”, 

W  odniesieniu  do  radców  prawnych  zastępujących  prawników  ze  stałego 

p

odstawowego zespołu: „miesięcznie ok. 1 845,00 zł brutto – przez cały okres realizacji 

zamówienia – 66 420,00 zł brutto 

W odniesieniu do radców zastępujących prawników ze stałego podstawowego zespołu                  

w  reprezentacji  przed  sądami  powszechnymi  i  polubownymi:  „miesięcznie                                

ok. 3 

690,00 zł brutto przez cały okres realizacji zamówienia – 132 840,00 zł brutto” 

Na  inne  nieprzewidziane  wydatki  przewidział  miesięcznie  ok.  1000,00  zł  brutto, 

000,00 zł przez cały okres realizacji zamówienia. 

Przyjął  zysk  w  wysokości  323 769  zł  brutto  (8 993,58  zł  brutto  miesięcznie),  będący 

różnica pomiędzy cena oferty a kosztami razem (1 425 291,00 zł brutto), wskazując że 

zysk zostanie wypracowany również przez wykonywanie zamówienia osobiście przez 


KIO 404/20, KIO 447/20 

właściciela firmy – K. N.” 

Przystępujący do wyjaśnień z dnia 12 lutego 2020 r. załączył następujące dowody: 

zobowiązanie prawnika do zawarcia umowy zlecenia jako prawnik wiodący za miesięcznym 

wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 7 995,00 zł brutto, wskazując zakres zlecenia, 

zobowiązania  3  prawników  do  zawarcia  umowy  zlecenia  za  miesięcznym  wynagrodzeniem 

ryczałtowym w wysokości 6 765,00 zł brutto, wskazując zakres zlecenia, 

zobowiązania  2  prawników  do  zawarcia  umowy  zlecenia  na  zastępstwo  prawników  ze 

stałego  zespołu  w  zakresie  powierzonych  konkretnych  zadań  za  wynagrodzeniem 

obliczonym  jako  iloczyn  przepracowanych  godzin  i  wysokości  stawki  godzinowej  184,50  zł 

brutto, 

potwierdzenia uzgodnień przez 5 prawników wynagrodzenia za występowanie przed sądami 

powszechnymi  i  polubownymi  w  przedziale  123,00 

–  307,50  zł  brutto  oraz  wynagrodzenia 

obliczonego jako iloczyn przepracowanych godzin i wysokości stawki godzinowej 184, 50 zł – 

dodatkowa  pomoc  w  ramach  bieżącej  obsługi  prawnej  oraz  na  zastępstwo  w  przypadkach 

nieobecności stałego prawnika. 

W  §  6  projektu  umowy  zamawiający  uregulował  „Miejsce  i  czas  wykonywania” 

zamówienia,  wskazując  że  bieżąca  obsługa  prawna  świadczona  będzie  w  jego  siedzibie                  

(§  6  ust.  1  lit.  a),  od  poniedziałku  do  piątku  od  8.00  do  15.00,  oraz  poza  tymi  godzinami                  

w  czasie  wykonywania  czynności  objętych  umową  poza  siedziba  zamawiającego  w  czasie 

reprezentacji  zamawiającego  (§  6  ust.  1  lit.  b),  przez  4  radców  prawnych/adwokatów  (§  6             

ust. 1 lit. c).  

Nadto w § 6 ust. 2 projektu umowy zamawiający przewidział wskazanie ogólnej liczby 

prawników  –  „Liczba  prawników  wykonujących  obsługę  wynosi  ….  osób  ogółem,  w  tym 

prawnicy wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu

.”  

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Odwołujący  oparł  zarzut  na  założeniu,  że  koszty  podstawowe  związane                              

z wykonywaniem przedmiotowego zamówienia to łącznie 226 555,92 zł brutto (założenie 1) 

oraz, że wynagrodzenie dla wskazanych przez przystępującego do realizacji zamówienia 11 

prawników  wynosi (dla całego zamówienia) 1 370 252,68 zł, przyjmując przy tym, że każdy       

z 11 prawników ma obowiązek wykonywać czynności od poniedziałku do piątku od godziny 

8.00 do 15.00 (założenie 2). 

Odnosząc  się  do  pierwszego  z  założeń  odwołującego  (koszty  podstawowe),  skład 

orzekający Izby wskazuje, że: 


KIO 404/20, KIO 447/20 

 

w  przypadku  osoby  przewidzianej  do  prac  administracyjno-

biurowych  odwołujący 

zupełnie  zignorował  fakt,  że  przystępujący  przewidział  do  obsługi  sekretariatu  osobę 

zatrudnioną  na  podstawie  umowy  zlecenia  w  niepełnym  wymiarze  czasu  pracy  (przy 

zachowaniu minimalnej stawki 17,00 zł), stąd wyliczenie wynagrodzenia dla tej osoby 

(od strony pracodawcy) we wskazanej przez odwołującego wysokości adekwatnej dla 

pełnego  wymiaru  czasu  pracy  nie  jest  zasadne;  dostrzec  przy  tym  należy,  że 

zamawiający,  przewidując  w  §  6  ust.  2  projektu  umowy,  że  „(…)  Wykonawca,  do 

realizacji  zadania 

w  siedzibie  Zamawiającego,  zatrudnia  1  osobę  do  obsługi 

administracyjno 

–  biurowej”  nie  zastrzegł,  że  osoba  ma  być  zatrudniona  w  pełnym 

wymiarze  czasu  pracy  oraz,  że  ma  –  jak  wskazani  w  §  6  ust.  1  projektu  umowy 

prawnicy, świadczyć pracę od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00. 

 

w przypadku kosztu z tytułu czynszu  odwołujący przyjął 509,04 zł brutto, podczas gdy 

przystępujący przyjął dla lat 2021 i 2022 r. wartość wyższą, uwzględniającą wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. 520,75 zł brutto, 

 

w przypadku opłat za media oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych odwołujący 

przyjął  po  615  zł  brutto  (tak  też  przyjął  przystępujący  za  materiały  biurowe),                                     

w  przypadku  licencji  na  dostawę  do  bazy  prawnej  738  zł  brutto,  zaś  w  przypadku 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia 750 zł, przesądzając jednocześnie, że wszystkie 

te kwoty winny w całości „obciążać” koszty podstawowe przedmiotowego zamówienia, 

co  nie  jest  zasadne  w  sytuacji,  gdy  z  wyjaśnień  przystępującego  wynika,  że  realizuje 

on także inne zamówienia, co uzasadnia co najmniej „podział” ww. opłat i kosztów. 

Odnosząc  się  do  drugiego  z  założeń  odwołującego  (wynagrodzenie  prawników), 

skład  orzekający  Izby  wskazuje,  że  treść  SIWZ nie  daje  podstaw  do  wniosku,  że każdy  ze 

wskazanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  prawników  ma  obowiązek 

wykonywać czynności od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 15.00. 

Wniosek  taki  n

ie  płynie  z  regulującego  kwestię  miejsca  i  czasu  wykonywania 

zamówienia  §  6  projektu  umowy  skoro  w  ust.  1  zamawiający  jednoznacznie  wskazał,  że 

zakreślone  godziny  pracy  (lit.  b)  w  jego  siedzibie  (lit.  a)  od  poniedziałku  do  piątku  (lit.  b) 

dotyczą wyłącznie 4 radców prawnych/adwokatów (lit. c). 

Brak  jest  w  SIWZ  w  szczególności  w  projekcie  umowy  jakichkolwiek  „obostrzeń”                          

w odniesieniu do innych (niż 4 radców/adwokatów z § 6 ust. 1 ) radców/adwokatów, których 

wykonawca wskazał w ofercie jako tych, którzy mają realizować zamówienia, a którzy mają 

zostać uwzględnieni w § 6 ust. 2 umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

Uwzględniając  powyższe,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  wyliczenia  odwołującego 

oparte na założeniu, które z treści SIWZ nie wynika, tj. iż każdy z 11 prawników wskazanych 


KIO 404/20, KIO 447/20 

przez  przystępującego  ma  obowiązek    wykonywać  czynności  od  poniedziałku  do  piątku  od 

godziny 8.00 do 15.00 są nieadekwatne i nie mogą stanowić miernika weryfikacji wysokości 

wynagrodzeń  przyjętych  przez  przystępującego  w  wyjaśnieniach  z  dnia  12  lutego  2020  r. 

(wraz z dowodami).  

Podkr

eślić  należy,  że  uwzględniona  przez  przystępującego  w  jego  wyliczeniach 

wysokość wynagrodzenia prawników została udowodniona, poprzez załączone do wyjaśnień 

z dnia 12 lutego 2002 r. 

oświadczenia/zobowiązania. 

Przypomnienia  także  wymaga,  że  ze  względu  na  charakter  przedmiotu  zamówienia 

kluczowe  dla  wyceny  przedmiotu  zamówienia  są koszty  osobowe  –  potwierdzają  to  wprost 

wyliczenia samego odwołującego (koszty nieosobowe to „jedynie” 226 555,92 zł brutto za 36 

miesięcy). 

Uwzględniając  powyższą  specyfikę  przedmiotowego  zamówienia  (przyznał  to  sam 

odwołujący, wskazując na str. 14 odwołania, że „Główny koszt wykonywania zamówienia, to 

wynagrodzenie  dla  adwokatów  i  radców  prawnych”)  oraz  nieadekwatność  wyliczeń 

odwołującego tak co do osoby – pracownika administracyjno-biurowego (pominięto niepełny 

wymiar czasu pracy) oraz 

– przede wszystkim – co do 7 z 11 prawników (błędne założenie, 

iż każdy z 11 prawników ma obowiązek  wykonywać czynności od poniedziałku do piątku od 

godziny  8.00  do  15.00),  skład  orzekający  Izby  stanął  na  stanowisku,  że  odwołujący  nie 

podważył  złożonych przez  przystępującego  wyjaśnień  z  12  lutego  2020 r., tym  bardziej,  że 

także w zakresie pozostałych kosztów wyliczenia odwołującego nie były miarodajne, a to ze 

względu  na  przyjęcie  niższych  niż  uczynił  to  przystępujący  kosztów  czynszu  w  roku  2021       

i  2022  oraz  ze  względu  na  arbitralne  i  niezasadne  w  świetle  wyjaśnień  przystępującego 

przyjęcie, że opłaty za media, licencje na dostęp do bazy prawnej, czy ubezpieczenie winny 

stanowić w całości koszty przedmiotowego zamówienia. 

Nie  sposób  nadto  pominąć  –  w  kontekście  zaniżonych  (brak  uwzględnienia  wzrostu 

minimalnego  wynagrodzenia  oraz  cen  i  towarów)  czy  wręcz  pominiętych  (opłaty  za  media, 

licencja na dostęp, ubezpieczenie) przez przystępującego (w ocenie odwołującego) kosztów  

bezosobowych 

–  że  w  wyjaśnieniach  przystępującego  wskazano  miesięczną  rezerwę                           

w  wysokości  1000  zł  oraz,  że  zasadnym  jest,  w  świetle  wyjaśnień  przystępującego  z  dnia                

12 lutego 2020 r., „podział” kosztów za ww. licencje czy ubezpieczenie na przedmiotowe, jak 

i inne zamówienia (zadania) realizowane przez przystępującego. 

Zarzut

u  dotyczącego  unieważnienia  wykluczenia  wykonawcy  KN  i  odrzucenia  jego 

oferty 

jako spóźnionego skład orzekający nie mógł rozpoznać. 

Skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje. 

Pismem  z  dnia  22  stycznia  2020  r.  zamawiający  zawiadomił  wykonawców                        


KIO 404/20, KIO 447/20 

(wg rozdzielnika 

– w tym odwołującego) o wykluczeniu wykonawcy KN na podstawie art. 24 

ust.  1 

pkt  12)  ustawy  Pzp  z  tego  powodu,  iż  wykonawca  ten  na  wezwanie  zamawiającego 

przedłożył Informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną po terminie składania ofert. 

Pismem  z  dnia  30  stycznia  2020  r.  zamawiający  zawiadomił  wykonawców                        

(wg  rozdzielnika 

–  w  tym  odwołującego)  o  unieważnieniu  czynności  wykluczenia                             

i odrzucenia oferty wykonawcy KN. 

Przypomnienia wymaga, że zgodnie z art. 182 ust. 3 ustawy Pzp „Odwołanie wobec 

czynności  innych  niż  określone  w  ust.  1  i  2  wnosi  się:  1)  w  przypadku  zamówień,  których 

wartość  jest  równa  lub  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie                  

art. 11 ust. 8 

– w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranno

ści można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia:

” 

Powyższy przepis znajduje zastosowanie do podjętej przez zamawiającego czynności 

z  dnia  30  stycznia  2002  r.  (jest  to  „inna  czynność”  w  postępowaniu  o  wartości 

przekr

aczającej kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp).  

Dziesięciodniowy  termin  na  wniesienie  odwołania  na  czynność  zamawiającego 

upłynął  10  lutego  2020  r.  (9  lutego  2020  r.  to  niedziela),  co  oznacza,  że  podniesiony                         

w „Uzupełnieniu odwołania” z dnia 2 marca 2020 r. zarzut jest spóźniony. 

S

kład  orzekający  Izby  wskazuje,  że  bez  znaczenia  pozostaje  podnoszona  przez 

odwołującego okoliczność, że czynność ta nie zawierała żadnego uzasadnienia, ponieważ to 

odwołujący,  o  ile  jego  zdaniem  istniały  podstawy  do  wykluczenia  wykonawcy  KN                              

w szczególności związane z informacją z KRK, winien uzasadnienie takie zaprezentować.  

Zauważyć nadto należy, że odwołujący nawet nie wskazał, jaki przepis ustawy został        

w tym przypadku przez zamawiającego naruszony (art. 92 ustawy Pzp nie dotyczy czynności 

unieważnienia wcześniejszej czynności zamawiającego). 

Podobnie  jak  zamawiający  udostępnił  odwołującemu  ofertę  –  dokumenty                         

i oświadczenia składane przez wykonawcę KN 24 lutego 2020 r. na wniosek odwołującego, 

tak  też  odwołujący  mógł  do  zamawiającego  wystąpić  o  udostępnienie  mu  dokumentów                     

i  oświadczeń,  jakimi  wówczas  zamawiający  dysponował  w  tym  uzupełnioną  informację                   

z  KRK.  Nie  ma  żadnych  podstaw  (nie  wskazał  ich  odwołujący),  aby  utrzymywać,  że  na 

wcześniejszy wniosek odwołującego dokumentów tych zamawiający by nie udostępnił (skoro 

uczynił  to  24  lutego  2020  r.  choć  i  wówczas,  i  później  było  to  przed  zawiadomieniem                        

o wyborze oferty najkorzystniejszej).  

Skład orzekający Izby pominął pismo odwołującego z dnia 9 czerwca 2020 r., złożone 

po  zamknięciu  rozprawy,  ponieważ  zostało  one  doręczone  składowi  orzekającemu  Izby  po 

ogłoszeniu  wyroku  (na  marginesie  skład  orzekający  Izby  zauważa,  że  ogłoszenie  wyroku 


KIO 404/20, KIO 447/20 

zostało,  wbrew  informacji  odwołującego,  odroczone  do  10  czerwca  2020  r.  do  godz.  9

– 

zgodnie  z  Protokołem  rozprawy,  wyrok  –  zgodnie  z  Protokołem  ogłoszenia  wyroku  został 

ogłoszony 10 czerwca 2020 r. o godz. 9

Ze  względu  na  potwierdzenie  się  istnienia  podstaw  do  wykluczenia  wykonawcy  KN,                  

a  tym  samym  odrzucenia  oferty  tego  wykonawcy,  skład  orzekający  Izby  orzekł  jak                         

w se

ntencji, uwzględniając odwołanie oraz nakazując zamawiającemu wskazane w sentencji 

wyroku czynności. 

Sygn. akt KIO 447/20 

– odwołanie dotyczy części V zamówienia 

Zarzut zaniechania wykluczenia wykonawcy KP (i w konsekwencji uznania oferty tego 

wykonawcy  za  odrzuconą),  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału                              

w postępowaniu zgodnie z SIWZ w zakresie zdolności technicznych oraz zawodowych, tj. iż 

zespół  osób  jakimi  dysponuje  dedykowanych  do  realizacji  zadania  posiada  doświadczenie         

i  kwalif

ikacje  w  sprawach  jakie  zostaną  im  powierzone,  tj.  iż  prawnik  wiodący  posiada  co 

najmniej  doświadczenie  zawodowe  w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstw  jako  podmiotów 

odpowiedzialnych  za  szkody  górnicze  i  degradacje  środowiska    i  odpowiednio  min.  8 

prawników  posiada  co  najmniej  3  letnie  doświadczenie  zawodowe  w  obsłudze 

przedsiębiorstw  jako  podmiotów  odpowiedzialnych  za  szkody  górnicze  i  degradacje 

środowiska  w  szczególności  w  zakresie  spornych  spraw  dotyczących  roszczeń  o  naprawę 

szkód  górniczych,  stosowania  ustawy  prawo  geologiczne  i  górnicze  w  zakresie  likwidacji 

szkód  górniczych,  stosowania  ustawy  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego                    

w  zakresie  likwidacji  szkód  górniczych  i  nie  wykazał  w  toku  składanych  wyjaśnień  braku 

podstaw wyklu

czenia nie potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Zgodnie  z  pkt.  5.3.  „Warunki  udziału  w  postępowaniu”  ppkt  2  „Zamawiający  uzna 

warunek  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca 

wykaże  się:  1)  dysponowaniem  osobami  skierowanymi  przez  Wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia  publicznego:  (…)  dla  części  V  –  zespół  osób  składający  się  z  osób 

posiadających  tytuł  zawodowy  adwokata  lub  radcy  prawnego  oraz  doświadczenie                          

i  kwalifikacje  z

awodowe,  w  sprawach  jakie  zostaną  im  powierzone,  tj.  co  najmniej:                            

a)  Prawnik  wiodący  –  jednak  osoba  posiadająca  co  najmniej  5  –  letnie  doświadczenie 

zawodowe w obsłudze prawne przedsiębiorstw m.in. w zakresie:  

– spornych spraw dotyczących roszczeń o naprawę szkód górniczych, 

–  spraw  związanych  z  roszczeniami  z  tytułu  zabezpieczeń  budowli  przed  skutkami  wpływu 


KIO 404/20, KIO 447/20 

eksploatacji górniczej, 

– stosowania ustawy prawo geologiczne i górnicze w zakresie likwidacji szkód górniczych, 

– stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

–  stosowania  ustawy  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego  w  zakresie  likwidacji 

szkód górniczych, 

– udziału w negocjacjach, rokowaniach i mediacjach z poszkodowanymi, 

–  współpracy  z  gminami  w  zakresie  usuwania  skutków  eksploatacji  górniczej  oraz  ochrony 

środowiska i rekultywacji powierzchni, 

– zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, polubownymi, arbitrażowymi oraz 

innymi organami orzekającymi w sprawach likwidacji szkód górniczych. 

b)  Prawnik 

–  min.  8  osób  posiadających  co  najmniej  3  letnie  doświadczenie  w  obsłudze 

prawnej przedsiębiorstw m.in. w zakresie jak dla prawnika wiodącego.” 

Zgodnie  z  pkt.  6  „Dokumenty  i  oświadczenia  składane  przez  wykonawcę  do  oferty” 

ppkt 8 lit. a) „spełnianie warunków udziału w postępowaniu” pkt 2 na potwierdzenie warunku 

wykonawcy  mieli  złożyć  „Wykaz  osób,  skierowanych  przez  Wykonawcę  do    realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu 

wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi 

osobami 

– wzór dokumentu”. 

Opracow

any  przez  zamawiającego  wzór  Wykazu  osób  przewidywał  podanie  przez 

wykonawcę  następujących  informacji:  Imię  i  nazwisko,  Zakres  wykonywanych  czynności                 

w  realizacji  zamówienia,  Doświadczenie  w  latach,  Opis  posiadanego  doświadczenia, 

uprawnień, kwalifikacji zawodowych, Podstawa do dysponowania osobami. 

Wykonawca KP  złożył    wraz  z  ofertą Wykaz  osób  oraz  wyjaśnienia dodatkowe przy 

piśmie  z  dnia  20  stycznia  2020  r.  (na  wezwanie  zamawiającego  z  16  stycznia  2020  r.                        

o  wskazanie  przedsiębiorstw  (winnych  wyrządzenia  szkód),  które  były  obsługiwane  przez 

osoby dedykowane do realizacji zadania

” oraz „o podanie w jakim okresie była wykonywana 

ta obsługa”), podnosząc w nich na wstępie, iż SIWZ i odpowiedzi zamawiającego na pytania 

wy

konawców  „nie  wykazała  aby  Zamawiający  żądał  obsługi  „przedsiębiorstw  (winnych 

wyrządzenia szkody)” 

Na wezwanie zamawiającego z 27 stycznia 2020 r., w którym zamawiający stwierdził, 

w  odniesieniu  do  złożonych  uprzednio  wyjaśnień  wykonawcy  KP,  że  „przedłożono 

wyjaśnienia  wskazujące  posiadanie  przez  Kancelarię  doświadczenia”  oraz  zażądał 

uzupełnienia  przedłożonego  Wykazu  osób  o  doświadczenie  osób  dedykowanych  do 


KIO 404/20, KIO 447/20 

realizacji  zamówienia  „w  konkretnych  przedsięwzięciach  –  (odpowiadających  warunkowi 

udziału w postępowaniu), co nie zostało wskazane w uprzednio przesłanych wyjaśnieniach” 

wykonawca KP, przy piśmie z dnia 30 stycznia 2020 r.,  złożył kolejne wyjaśnienia. 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Obowiązkiem  zamawiającego  jest  opracowanie  SIWZ,  a  w  jej  ramach  ujęcie  m.in. 

opisu  przedmiotu  zamówienia  (art.  36  ust.  1  pkt  3)  ustawy  Pzp),  warunków  udziału                                  

w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp) oraz wykazu oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw 

wykluczenia (art. 36 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.  

Powyższe oznacza, że wskazane powyżej obligatoryjne elementy SIWZ mają odrębny 

charakter  (tak  ze  względu  na  ich  ujęcie  w  odrębnych  punktach,  jak  i  przede  wszystkim  ze 

względu na inny zakres co do meritum) oraz, że tylko w dokumencie SIWZ zamawiający ma 

możliwość  opisu  swoich  oczekiwań  (ochrony  swoich  interesów)  –  intencje  zamawiającego, 

które nie zostały wyartykułowane w SIWZ lub warunki czy opis oświadczeń/dokumentów na 

ich potwierdzenie, które wynikać by miały z innych dokumentów nie mogą stanowić podstawy 

badania i oceny ofert. Na przeszkodzie temu stoi przepis art. 36 ust. 1 ustawy Pzp, jak i art. 7 

ust.  1  ustawy  Pzp  wymagający  od  zamawiającego  przygotowania  i  przeprowadzenia 

postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie 

oferentów. 

Żadne  zatem  dodatkowe  informacje,  zaczerpnięte  z  innych  niż  SIWZ  dokumentów                   

np.  ze  statutu  zamawiającego  (jak  próbował  czynić  to  odwołujący),  jak  i  fragmenty  SIWZ 

dedykowane odrębnym celom (opis przedmiotu zamówienia) przez pryzmat, których miałyby 

być odczytywane wymagania zamawiającego co do warunków udziału w postępowaniu czy 

sposobu ich potwierdzenia nie mogą stanowić podstawy badania i oceny ofert. 

I  choć  w  odniesieniu  do  obowiązku  opracowania/opisania  przez  zamawiającego 

warunków  udziału  w  postępowaniu  i  oświadczeń  oraz  dokumentów  na  ich  potwierdzenie, 

oczekiwanych od wykonawców brak jest przepisu – „odpowiednika” art. 29 ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczącego opisu przez zamawiającego przedmiotu zamówienia („w sposób jednoznaczny                     

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń” – art. 29 ust. 1 

ustawy  Pzp),  to  bezsprzecznie  także  w  odniesieniu  do  opisu  warunków  oraz                                       

ww.  oświadczeń/dokumentów  od  zamawiającego  wymagane  jest,  wyprowadzane  z  zasady 

równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp), aby opis 

nie  pozostawia

ł  wątpliwości  co  do  tego,  jakie  są  warunki  udziału  i  jaki  jest  sposób  ich 

potwierdzenia przez wykonawców. 


KIO 404/20, KIO 447/20 

Odczytując  ustanowione  przez  zamawiającego  warunki  i  sposób  ich  potwierdzenia                            

z  zastosowaniem 

wykładni  językowej  w  duchu  obowiązujących  zamawiającego  zasad 

przygotowania postępowania, skład orzekający Izby doszedł do następujących wniosków: 

sprawy,  jakie  zostaną  co  najmniej  powierzone  zespołowi  wykonawcy  (prawnikowi 

wiodącemu  oraz  –  wobec  wskazania  oczekiwania  takiego  samego  zakresu                           

w  pkt.  5.3.  ppkt  2  lit  b) 

–  pozostałym  prawnikom)  to  sprawy  wyspecyfikowane                              

w 8 punktach, o czym przesądza użycie przez zamawiającego „tj.” obok „co najmniej” 

wobec  czego  co  najmniej  takim,  sko

nkretyzowanym  zakresem  doświadczenia  muszą 

legitymować  się  prawnicy  zespołu;  nieuprawnione  jest  wobec  tego  także  z  tego 

względu (obok  tego,  że statut  nie stanowił  części  SIWZ, a załącznik  nr  2  SIWZ służy 

innym  celom 

–  opisaniu  przez  zamawiającego  przedmiotu  zamówienia)  odwoływanie 

się  do  spraw  innych  (na  etapie  badania  i  oceny  ofert),  choćby  były  one  konieczne 

wobec celów i zadań statutowych zamawiającego oraz przedmiotu zamówienia, 

doświadczenie 

zawodowe 

prawników 

dotyczyć 

ma 

obsługi 

prawnej 

przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw,  za  czym  przemawia  wielość  i  różnorodność 

wskazanych  8 

zakresów  doświadczenia,  jak  i  wynikająca  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

zasada  proporcjonalności  –  w  tym  przypadku  proporcjonalności  warunku 

(doświadczenie  nabyte  w  wielu  przedsiębiorstwach  jest  „nie  gorszym”,  jeśli  „nie 

lepszym 

doświadczeniem” 

niż 

doświadczenie 

zdobyte 

tylko 

jednym 

przedsiębiorstwie),  z  którą  w  sprzeczności  pozostawałoby  takie  zawężające 

interpretowanie  warunku,  które  prowadziłoby  do  ograniczenia  konkurencji                                 

w postępowaniu, 

doświadczenie 

zawodowe 

prawników 

dotyczyć 

ma 

obsługi 

prawnej 

przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw,  niezależnie  od  tego  jakie  to  były  przedsiębiorstwa,                   

o czym przesądza brak jakiegokolwiek zawężenia np. do przedsiębiorstw górniczych, 

zdobyte przez prawników doświadczenie ma być doświadczeniem w obsłudze prawnej 

przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw  –  w  stosowaniu  wskazanych  ustaw  (prawo 

geologiczne 

i  górnicze  oraz  ustawy  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego                   

w zakresie likwidacji szkód górniczych) niezależnie od tego, czy akty te były stosowane 

„z  perspektywy”  przedsiębiorstwa  poszkodowanego,  czy  przedsiębiorstwa,  będącego 

sprawcą szkód górniczych, o czym przesądza brak takiego zawężenia; w konsekwencji 

bez 

znaczenia 

pozostaje, 

czy 

przedsiębiorstwo 

– 

poszkodowany 

był 

przedsiębiorstwem górniczym prowadzącym eksploatację węgla kamiennego. 

Uwzględniając wynikający z przepisu art. 192 ust. 7 ustawy Pzp zakaz („Izba nie może 

orzekać  co  do  zarzutów,  które  nie  były  zawarte  w  odwołaniu”),  skład  orzekający  Izby 

rozpoznał  przedmiotowy  zarzut  [pomimo  użycia  przez  odwołującego  w  odwołaniu 


KIO 404/20, KIO 447/20 

sformułowania „w szczególności w  zakresie (…)”]  jako ten, którym odwołujący kwestionuje 

trzy wskazane zakresy doświadczenia wykonawcy KP, tj.   

sporne sprawy dotyczące roszczeń o naprawę szkód górniczych,  

stosowanie  ustawy  prawo  geologiczne  i  górnicze  w  zakresie  likwidacji  szkód 

górniczych,  

stosowanie  ustawy  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego  w  zakresie 

lik

widacji szkód górniczych. 

Odwołujący  zbudował  zarzut  na  błędnej  wykładni  warunku  w  zakresie  zdolności 

technicznych lub zawodowych, tj. błędnie przyjął, że zamawiający oczekiwał doświadczenia 

(sprawy  sporne 

dotyczące  roszczeń  o  naprawę  szkód  górniczych,  wskazane  dwie  ustawy) 

nabytego  w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstw  (przedsiębiorstw  górniczych),  które 

zobowiązane są do naprawy szkód górniczych (i to wskutek eksploatacji węgla kamiennego), 

w konsekwencji kwestionując także niewystarczająco wnikliwą analizę oferty wykonawcy KP       

i przedwczesne zakończenie badania i oceny oferty tego wykonawcy, co czyni prezentowaną 

przez  odwołującego  argumentację  nieadekwatną,  a  tym  samym  taką,  która  nie  może 

prowadzić do wykazania zasadności zarzutu. 

Uzupełniająco  skład  orzekający  Izby  zauważa,  że  jedynie  w  odniesieniu  do 

doświadczenia w negocjacjach, rokowaniach i mediacjach z poszkodowanymi, oczekiwanym 

przez  zamawiającego,  a  zatem  niezbędnym  było  doświadczenie  zdobyte  „z  perspektywy” 

przedsiębiorstwa  zobowiązanego  do  naprawy  szkód  skoro  stroną  negocjacji  mieli  być 

poszkodowani.  Niemniej  jednak  każdy  zakres  wymaganego  doświadczenia  został  opisany 

przez  zamawiającego  odrębnie,    bez  jakiegokolwiek  wzajemnego  powiązania  toteż  przez 

pryzmat jednego zakresu nie można odczytywać innych zakresów. 

Innymi  słowy,  oczekiwania  zamawiającego  co  do  kwestionowanych  przez 

odwołującego  zakresów  doświadczenia  nie  mogą  być  odczytywane  przez  pryzmat  „udziału              

w negocjacjach, rokowaniach i mediacjach z poszkodowanymi”.  

Błędnie także odwołujący przyjął, że warunkiem udziału w postępowaniu, obligującym 

zamawiającego  do  wykluczenia  wykonawcy  z  udziału  w  postępowaniu  w  przypadku,  gdy 

wykonawca  nie  wykaże  jego  spełnienia,  było  doświadczenie  wykonawcy  (odrębne  od 

doświadczenia zespołu prawników), o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 projektu umowy. Brak 

w  dedykowanej  tej  kwestii 

(warunkom  udziału  w  postepowaniu)  części  SIWZ  (pkt  5.3.) 

warunku 

odnoszącego  się  do  wykonawcy  jako  takiego.  W  konsekwencji  brak  także                          

w  dedykowanej  tej  kwestii  (

dokumenty  i  oświadczenia  składane    przez  wykonawcę  dla 

potwierdzenia  spełniania  warunków)  części  SIWZ  (pkt  6)  wskazania  przez  zamawiającego 


KIO 404/20, KIO 447/20 

jakichkolwiek dokumentów i oświadczeń.  

Uwzględniając powyższe, skład orzekający Izby uznał, że zarzut się nie potwierdził. 

Zarzut zaniechania wykluczenia wykonawcy KP (i w konsekwencji uznania oferty tego 

wykonawcy za odrzuconą), podczas gdy wykonawca w zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa lub co najmniej w wyniku lekkomyślności ewentualnie niedbalstwa wprowadziła 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu i spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu,  tym  samym  podając  zamawiającemu  informacje  mogące 

mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu                        

o udzielenie zamówienia tj. iż: 

 

spełnia  warunek  w  zakresie  zdolności  technicznych  lub  zawodowych  opisanych                          

w pkt. 5.3. ppkt 2.1. SIWZ,  

 

osoby  wskazane  w  Załączniku  nr  5d  do  druku  Formularz  Ofertowy  Wykaz  osób 

posiadają faktyczne doświadczenie w sprawach jakie zostaną im powierzone, 

 

dysponuje  wszystkimi  osobami  wskazanymi  w  Załączniku  nr  5d  do  druku  Formularz 

Ofertowy Wykaz osób, 

 

zarówno    wykonawca  jak  i  osoby  wskazane  w  Załączniku  nr  5d  do  druku  Formularz 

Ofertowy  posiadają  doświadczenie  w  zastępstwie  procesowym  przed  sądami 

powszechnymi,  polubownymi,  arbitrażowymi  oraz  innymi  organami  orzekającymi                            

w  sprawach  likwidacji  szkód  górniczych  w  wymiarze  5  lat  dla  prawnika  wiodącego                       

i  3  lata  dla  pozostałych  8  prawników  i  to  w  zakresie  obsługi  prawnej  przedsiębiorstw                     

w sprawach jakie zostaną im powierzone,  

 

wykonawca  KP  wykonywała  zastępstwo  procesowe  Centralnej  Pompowni  Bolko                      

Sp. z o.o. w sprawach o naprawienie szkód górniczych, reprezentując przedsiębiorstwo 

zobowiązane  do  naprawienia  szkody  w  związku  z  zakończoną  w  przeszłości 

działalnością  zlikwidowanego  zakładu  górniczego  wchodzącego  w  skład  byłych 

Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” 

nie potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Ustalenia poczynione w odniesieniu do zarzutu poprzedniego pozostają aktualne. 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Tytułem wstępu, skład orzekający Izby zauważa, że zarzut niniejszy dotyczy nie tylko 

informacji  o  doświadczeniu  zespołu  osób  wykonawcy  w  trzech    zakresach  z  zarzutu 

pierwszego,  ale  także  doświadczenia  zespołu  osób  w  zakresie  zastępstwa  procesowego 


KIO 404/20, KIO 447/20 

przed wskazanymi w SIWZ 

organami orzekającymi w sprawach likwidacji szkód górniczych. 

Art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) brzmi: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się: (…)  16) wykonawcę,  który w wyniku zamierzonego  działania lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 

wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne 

kryteria,  zwane  dalej  „kryteria  selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub 

niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez  zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;” 

Zastosowanie  przez  zamawiającego  dotkliwej  dla  wykonawcy  sankcji  w  postaci 

wykluczenie  z  udziału  w  postępowaniu  nie  może  budzić  wątpliwości  co  do  żadnej                        

z okoliczności składających się na przesłankę wykluczenia.  

Wymagającą  ustalenia  ponad  wszelką  wątpliwość  okolicznością  wykluczenia 

wykonawcy  jest,  w  przypadku  pkt.  16)  art.  24  ust.  1  ustawy  Pzp  to,  iż  wykonawca  działał                

w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa,  zaś  w  przypadku  pkt.  17)                  

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp to, iż działał w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa. 

Wykazanie powyższego obciążało odwołującego (art. 190 ust. 1 ustawy Pzp – „Strony 

i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  dla 

stwierdzenia  fak

tów,  z  których  wywodzą  skutki  prawne.  Dowody  na  poparcie  swoich 

twierdzeń  lub  odparcia  twierdzeń  strony  przeciwnej  strony  i  uczestnicy  postępowania 

odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.”). 

Jednak,  formułując  zarzut,  odwołujący  nie  wskazał  na  czym  zamierzone  działanie, 

lekkomyślność,  niedbalstwo,  rażące  niedbalstwo  wykonawcy  KP  miałoby  polegać,                               

konsekwencji odwołujący powyższego nie wykazał, koncentrując  swoją argumentację (tak 

w  odwołaniu,  jak  i  w  toku  rozprawy)  wyłącznie  wokół  tego,  czy  wykonawca  KP  spełnia 

warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  „we 

wszystkich  obszarach

”  oraz  czy  wykonawca  posiada  doświadczenie  w  obsłudze  prawnej 

przedsiębiorstw  górniczych  w  rozumieniu  art.  2  pkt.  1  ustawy  z  07.09.2007  r.                                      

o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. 

W  istocie  odwołujący,  stawiając  zarzut  zaniechania  wykluczenia  wykonawcy  KP  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16)  lub  17)  ustawy  Pzp 

oraz  żądając  wykluczenia  tego 


KIO 404/20, KIO 447/20 

wykonawcy  sformułował  go  tak,  jakby  wskazane  przepisu  brzmiały:  „Z  postępowania                     

o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się:  (…)  16)  wykonawcę,  który  wprowadził 

zamawiającego  w  błąd przy  przedstawieniu informacji,  że nie podlega wykluczeniu,  spełnia 

warunki  udziału w  postępowaniu lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane dalej 

„kryteria selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów;  17)  wykonawcę,  który  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia;” 

Nie  wykazując,  że  wykonawca  KP  działała  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub 

rażącego  niedbalstwa  lub  choćby  lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  odwołujący  przesądził                    

o  konieczności  uznania,  że  zarzut  się  nie  potwierdził.  Nie  można  bowiem  wykluczyć 

wykonawcy 

na  podstawie  jedynie  jednej,  czy  części  okoliczności,  o  których  mowa                           

w  przepisie  art.  24  ust.  1  pkt  16)  i  17)  ustawy  Pzp  (abstrahując  od  oceny,  czy  inne 

okoliczności w ogóle wystąpiły). 

Uwzględniając powyższe, skład orzekający Izby uznał, że zarzut się nie potwierdził. 

Zarzut  zaniechania  odrzu

cenia  oferty  wykonawcy  KP  podczas,  gdy  oferta  złożona 

przez tego wykonawcę nie odpowiada treści SIWZ, a to załącznikowi nr 3 do SIWZ „Projekt 

umowy  na  świadczenie  obsługi  prawnej  w  zakresie  szkód  górniczych,  ochrony  środowiska              

i  gospodarki  wod

nej  dla  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.",  który  to  załącznik  stanowi 

integralną cześć SIWZ, bowiem zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 Projektu „Wykonawca oświadcza, 

że  posiada  doświadczenia  w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstw  górniczych  w  rozumieniu                

art.  2  pkt.  1  (omyłkowo  oznaczony  w  załączniku  nr  3  do  SIWZ  jako  pkt.  2  ]  ustawy  z  dnia 

07.09.2007  r.  o  funkcjonowaniu górnictwa węgla  kamiennego",  podczas gdy  złożona oferta 

przez wykonawcę KP w szczególności Załącznik nr 5d do druku Formularz Ofertowy Wykaz 

osób, w rubryce „Opis posiadanego doświadczenia, uprawnień, kwalifikacji zawodowych" nie 

zawiera informacji, że wykonawca (i żadna z osób dedykowanych do realizacji zamówienia) 

posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw górniczych w rozumieniu art. 2 

pkt.  1  ustawy  z  07.09.2007  r.  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego,  informacja 

taka  nie  została  również  umieszczona  w  wyjaśnieniach  składanych  przez  wykonawcę  KP, 

ponieważ  Centralna  Pompownia  Bolko  Sp.  z  o.o.  nie  jest  przedsiębiorstwem  górniczym                      

w  rozumieniu  ustawy  z  07.09.2007  r.  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego, 

natomiast  usługi,  jakie  świadczone  są  przez  wykonawcę  KP  na  rzecz  Tauron  Wydobycie 

S.A.  świadczone  są  w  sferze  innej,  niż  sprawy  szkód  górniczych  będących  skutkiem 

eksploatacji węgla kamiennego prowadzonej przez to przedsiębiorstwo nie potwierdził się.  


KIO 404/20, KIO 447/20 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

W  opracowanym  przez  zamawiającego  wzorze  Formularza  Ofertowego  w  pkt.  5 

zamawiający  przewidział  złożenie  przez  wykonawcę  oświadczenia  o  treści:  „Akceptujemy 

projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.” 

Wykonawca KP w oferc

ie, w Formularzu ofertowym złożył ww. oświadczenie. 

W projekcie umowy  w  §  5 ust.  1 pkt  9 (część V  SIWZ  po  modyfikacji)  zamawiający 

przewidział,  że  wykonawca  złoży  następujące  oświadczenie:  „Wykonawca  oświadcza,  że 

posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw górniczych w rozumieniu art. 2 

pkt 2) ustawy z dnia 7.09.2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (t.j. Dz. U. 

2018 1374 z późniejszymi zmianami)”. 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Tytułem  wstępu  podkreślić  należy  odrębność  wymagań  zamawiającego  co  do 

zespołu osób, z udziałem, których wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia (wymagania                     

z pkt. 5.3. ppkt 2 SIWZ) oraz co do samego wykonawcy (§ 5 ust. 1  pkt 9 projektu umowy),                

a  także  odrębność  wymagań  zamawiającego  co  do  sposobu  potwierdzenia  doświadczenia 

zespołu  osób  (pkt  6    SIWZ  –  Wykaz  osób)  oraz  wykonawcy  (brak  wskazania  w  SIWZ 

wymagań    zamawiającego  co  do  sposobu  potwierdzenia  doświadczenia  wykonawcy  na 

etapie badania i oceny ofert). 

Skład orzekający Izby podnosi: 

 

po pierwsze, kwestionowane przez odwołującego oświadczenie (wykonawcy, którego oferta 

zostanie  uznana  przez  zamawiającego  za  najkorzystniejszą  i  którego  zamawiający  zaprosi 

do  podpisania  umowy),  błędnie  kwalifikowane  przez  odwołującego  jako  element  warunku 

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, wymagającego 

weryfikacji na etapie badania i oceny ofert wedle reguł podanych w SIWZ ma zostać złożone 

przez  wykonawcę  przy  podpisaniu  umowy  –  jest  to  zatem  oświadczenie,  które  dopiero 

zostanie  złożone  (w  przyszłości)  wobec  czego  nie  stanowi  treści  złożonej  już  przez 

wykonawcę oferty  (oferta w  sensie largo jako ogół  oświadczeń  i  dokumentów  składających 

się na ofertę), 

 

po  wtóre,  badanie  zgodności  treści  oferty  wykonawcy  KP  z  treścią  SIWZ  –  treścią                 

§  5  ust.  1  pkt  9  projektu  umowy  można  co  najwyżej  rozpatrywać  w  kontekście  złożenia                   

przez  wykonawcę  w  ofercie  oświadczenia  w  Formularzu  ofertowym  („Akceptujemy  projekt 

umowy  i 

w  razie  wybrania  naszej  oferty  zobowiązujemy  się  do  podpisania  umowy  na 

warunkach  zawartych  w  specyfikacji  w  miejscu  i  terminie  wskazanym  przez 


KIO 404/20, KIO 447/20 

Zamawiającego.”),  którego  akceptacja  w  ofercie  stanowi  jednocześnie  zobowiązanie  do 

złożenia  oświadczenia  w  §  5  ust.  1  pkt  9  projektu  umowy.  Wykonawca  KP  w  Formularzu 

ofertowym złożył oświadczenie o akceptacji projektu umowy, 

  po  trzecie

,  niedopuszczalną  jest  ocena  możliwości  złożenia  przez  wykonawcę  KP                               

w  przyszłości  prawdziwego  oświadczenia  co  do  posiadanego  przez  wykonawcę 

doświadczenia przez pryzmat doświadczenia wymaganego dla zespołu osób, któremu mają 

zostać  powierzone  sprawy  (i  odwrotnie  !),  ponieważ  zamawiający  innego  doświadczenia 

oczekuje  od  wykonawcy,  a  innego  od  zespołu  osób;  oczekiwanie  zamawiającego  wobec 

wykonawcy zostało opisane bardzo ogólnie (w obsłudze prawnej przedsiębiorstw górniczych 

w  rozumieniu  art.  2  pkt  2)  ustawy  z  dnia  7.09.2007  r.  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla 

kamiennego

), natomiast wobec zespołu osób opisane zostało zupełnie odrębnie w pkt. 5.3. 

ppkt  2  SIWZ  szerzej  i  z  większym  stopniem  szczegółowości  [np.  co  do  ustawy                                  

o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego  –  „stosowanie  ustawy  o  funkcjonowaniu 

górnictwa  węgla  kamiennego  w  zakresie  likwidacji  szkód  górniczych”,  którego  to  elementu 

„w zakresie likwidacji szkód górniczych”) – w § 5 ust. 1 pkt 9 projektu umowy brak), 

  po  czwarte

,  co  nie  mniej  istotne,    jedynie  w  odniesieniu  do  doświadczenia  zespołu  osób 

zamawiający  przewidział  sposób  w  jaki  doświadczenie  to  będzie  weryfikował  (pkt  6  SIWZ 

Dokumenty  i  oświadczenia  składane  przez  wykonawcę  do  oferty”),  co  sprowadzało  się  do 

wypełnienia  i  złożenia  przez  wykonawcę  Wykazu  osób.  Dokumentu  dotyczącego 

doświadczenia  wykonawcy  w  obsłudze  prawnej  przedsiębiorstw  górniczych  w  rozumieniu                

art.  2  pkt  2)  ustawy  z  07.09.2007  r.  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego 

zamawiający  nie żądał  i  wykonawca KP  dokumentu takiego  nie złożył;  niedopuszczalne  są 

zatem próby weryfikacji przyszłego oświadczenia wykonawcy KP na etapie badania i oceny 

ofert  i  oczekiwanie  od  zamawiającego,  że  będzie  prowadził  w  tym  zakresie  jakiekolwiek 

analizy. 

Przypomnienia  wymaga,  że  specyfika  postępowań  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  (w  tym  formal

izm  tego  postępowania)  oraz  zasady  równego  traktowania                          

i  uczciwej  konkurencji  wymagają,  aby  zamawiający  badał  i  oceniał  oferty  wykonawców 

dokładnie  tak,  jak  przewidział  to  w  SIWZ,  nie  przekraczając  ustanowionych  i  wspólnych 

wszystk

im wykonawcom reguł i nie zaskakując wykonawców żądaniami, których nie wskazał 

w SIWZ.   

W konsekwencji  badanie doświadczenia  wykonawcy  KP  według  opisu doświadczenia                       

i  w  sposób  przewidziany  dla  zespołu  osób  (wg  Wykazu  osób  i  wyjaśnień  do  niego  się 

odnoszących)  jest  niedopuszczalne,  a  wnioski  płynące  z  takiego  badania  zupełnie 

nieprzydatne. 


KIO 404/20, KIO 447/20 

Takie niedopuszczalne  badanie oferty wykonawcy KP legło u podstaw sformułowania 

zarzutu toteż zarzut ten nie mógł się ostać. 

Zarzuty: 

 

dokonania cz

ynności zaproszenia do aukcji wykonawcy KP, 

 

wyznaczenia przez zamawiającego aukcji elektronicznej pomimo braku przesłanek do 

jej przeprowadzenia,  

tj.  w  sytuacji,  gdy  oferta  wykonawcy  KP,  z  przyczyn  opisanych  w  zarzutach  poprzednich 

– 

winna zostać „wykluczona/odrzucona” nie potwierdziły się. 

Bezsporny był fakt, że oferta odwołującego II nie podlegała odrzuceniu. 

W  konsekwencji  tego,  iż  żaden  z  zarzutów  poprzednich  się  nie  potwierdził,  skład 

orzekający  Izby  uznał,  że  także  te  zarzuty  się  nie  potwierdziły.  Skoro  bowiem  brak  było 

podstaw  do  wykluczenia  wykonawcy  KP  lub  od

rzucenia  oferty  tegoż  wykonawcy  to 

zamawiający  dysponował  2  niepodlegającymi  ofertami,  co  uprawniało  zamawiającego  do  

wyznaczenia  aukcji  i  zaproszenia  do  udziału  w  niej  wykonawców,  którzy  ofert  te  złożyli                 

w tym wykonawcy KP.  

Zarzut  wadliwego,  nieskutecznego  zaproszenia  odwołującego  do  udziału  w  aukcji 

elektronicznej  w  postępowaniu  i  przeprowadzenia  tej  aukcji,  poprzez  brak  wypełnienia 

obowiązku  skutecznego  zaproszenia  odwołującego  do  udziału  aukcji  elektronicznej                        

w  postępowaniu  i  przeprowadzenie  tej  aukcji  bez  udziału  odwołującego  w  sytuacji,  gdy 

odwołujący nie potwierdził otrzymania zaproszenia jako że, zaproszenie to do odwołującego 

nie  dotarło,  a  tym  samym  zamawiający  naruszył  zasady  przygotowania  i  przeprowadzenia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców nie potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

W pkt. 8 ppkt 3 SIWZ zamawiający przewidział zastosowanie aukcji elektronicznej.  

W  Załączniku  nr  4  do  SIWZ  zamawiający  podał  „Zapisy  dotyczące  Aukcji 

Elektronicznej

”, w tym: 

 

w  pkt.  1: 

„Zgodnie  z  art.  36  ust.  2  pkt  7  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

Za

mawiający  informuje,  że  w  niniejszym  postępowaniu  przewiduje  aukcję 

elektroniczną”, 

 

w pkt. 2 lit. a): 

„po dokonaniu badania złożonych ofert w celu wyboru najkorzystniejszej 

oferty  przeprowadzona  zostanie  aukcja  elektroniczna,  jeżeli  w  postepowaniu  złożone 


KIO 404/20, KIO 447/20 

zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu”, 

 

w  pkt  3  ppkt  1  lit.  a):  „Zaproszenia  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej  zawierające 

miedzy  innymi  komplet:  login  i  hasło  (umożliwiające  zalogowanie  do  systemu 

aukcyjnego),  zostanie  przesłane  Wykonawcom  za  pośrednictwem  Portalu  Aukcji 

Publicznych  na  adres  e-

mail  Wykonawcy,  wskazany  w  pkt.  1  oświadczenia 

rejestracyjnego, stanowiącym Załącznik do druku „Formularz Ofertowy” 

 

w  pkt  3  ppkt  1  lit.  b): 

„Wykonawcy  potwierdzą  drogą  elektroniczną  na  adres  e-mail: 

[email protected]

otrzymanie zaproszeń i identyfikatorów”, 

W Formularzu ofertowym w odniesieniu do wiersza „prowadząca postępowanie” oraz  

upoważniona do składania ofert w aukcji” odwołujący podał adres: [email protected] 

Bezsporny był fakt, że oferta odwołującego II nie podlegała odrzuceniu. 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Wbrew twierdzeniu odwołującego II na jego adres wskazany w Formularzu ofertowym 

zostało skutecznie wysłane zaproszenie do udziału w aukcji. 

Udowodnił to zamawiający, składając na rozprawie: 

 

wiadomość  e-mail  z  20.02.2020  r.  godz.  12:12  o  temacie:  „Zaproszenie  do  udziału                        

w  aukcji  publicznej

” z adresu 

[email protected]

  do  adresata 

[email protected]

,  w 

której treści ujęto szczegóły dotyczące aukcji, 

 

wiadomość  e-mail  z  26  lutego  2020  r.  godz.  3:18  PM  o  temacie  „Zgłoszenie  897287 

zostało rozwiązane” z adresu 

[email protected]

, w której wskazano: „W systemie 

Service Desk Zgłoszenie 897287 zostało rozwiązane. Opis rozwiązania: W odpowiedzi 

na  Państwa  pismo  oraz  zgłoszenie  reklamacyjne  zarejestrowane  w  systemie  Service 

Desk  COIG  SA  (897287)  informujemy,  że  weryfikacja  wysłanych  powiadomień 

wykazała, iż dnia 20.02.2020 o godz. 12:12 z adresu 

[email protected]

 na adres 

[email protected]

zostały wysłane dwa powiadomienia: „Zaproszenie do udziału w aukcji 

publicznej (Sygnatura aukcji/nr zadania: AUK-P/2020/0072, zadanie        nr 

5)” a także 

„Utworzenie  konta  w  Portalu  Aukcji  Publicznych  (…).  Zgodnie  z  logami  serwera 

pocztowego, wiadomości zostały przesłane do serwera obsługującego domenę @wp.pl 

[2020.02.20] 12:12:57 [07637] Delivery for 

[email protected]

 to 

[email protected]

has completed (Delivered) [2020.02.20] 12:12:58 [07636] (…)” 

Uwzględniając  art.  61  §  2  kodeksu  cywilnego  („Oświadczenie  woli  wyrażone                      

w postaci elektronicznej  jest  złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka 

komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią”), 


KIO 404/20, KIO 447/20 

powyższą treść wiadomości „Zaproszenie do udziału w aukcji publicznej” oraz potwierdzenie 

zakończenia  jej  wysłania  w  dniu  20  lutego  2020  r.  o  godz.  12:12  na  wskazany  przez 

odwołującego adres skład orzekający Izby uznał, że zaproszenie do udziału w aukcji zostało 

do  odwołującego  wysłane  skutecznie  („wiadomości  zostały  przesłane  do  serwera 

obsługującego domenę @wp.pl”).  

Zamawiający  wywiązał  się  zatem  z  obowiązku,  o  którym  mowa  w  art.  91b  ust.  1 

ustawy  Pzp  zgodnie  z  którym  „Zamawiający  zaprasza  drogą  elektroniczną  do  udziału                       

w  aukcji  jednocześnie  wszystkich  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  niepodlegające 

odrzuceniu

”,  przy  czym  –  jedynie  dla  porządku  –  skład  orzekający  Izby  wskazuje,  że 

odwołujący II nie kwestionował „jednoczesności” zaproszenia. 

Przywołany  przez  odwołującego  II  w  odwołaniu  dowód  w  postaci  korespondencji 

pomiędzy  odwołującym  a  zamawiającym  (pisma  z  dnia  25.02.2020  r.  i  27.02.2020  r.)  był 

nieprzydatny,  ponieważ  zamawiający  nie  przyznał  w  swoim  piśmie,  że  zaproszenia  do 

udziału w aukcji do odwołującego  II nie wysłał; przeciwnie zaprezentował w nim informacje 

dotyczące weryfikacji wysłanych powiadomień. 

Odnosząc  się  do  uzyskania  przez  zamawiającego,  przed  przeprowadzeniem  aukcji, 

potwierdzenia  otrzymania  przez  odwołującego  II  zaproszenia  do  udziału  w  tej  aukcji,  skład 

orzekając  Izby  stanął  na  stanowisku,  że  odwołujący  II  błędnie,  na  podstawie  wskazanych 

przez siebie postanowień SIWZ, przypisał zamawiającemu taki obowiązek. 

Z przywołanych przez odwołującego II postanowień załącznika nr 4 do SIWZ wynika 

jaka ma być  „zawartość”  zaproszenia do  udziału  w  aukcji  elektronicznej [pkt  3 ppkt  1 lit.a)] 

oraz, że wykonawcy zaproszeni mają potwierdzić otrzymanie zaproszeń i identyfikatorów [pkt 

3 ppkt 1 lit. b)]. 

Odwołujący II jednak, wbrew literalnej wykładni zdania „Wykonawcy potwierdzą drogą 

elektroniczną (…)”, przypisuje obowiązek nie wykonawcom, ale zamawiającemu, co przecież 

tożsamym  nie  jest.  Innymi  słowy,  postanowienie  to  kreuje  obowiązek  po  stronie 

wykonawców, nie zaś zamawiającego. 

Taka wykładnia postanowienia pkt. 3 ppkt 1 lit. b) załącznika nr 4 do SIWZ jest także 

uzasadniona  z  perspektywy  celu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  – 

wyłonienia  wykonawcy  oferty  najkorzystniejszej  w  postępowaniu,  w  którym  zamawiający 

przewidział  przeprowadzenie  aukcji.  Gdyby  bowiem  zaproszony  do  udziału  w  aukcji 

elektronicznej  wykonawca,  nie  widząc  swoich  szans  na  polepszenie  pozycji  swojej  oferty                 

w  wyniku  aukcji,  nie  potwierdził  faktu  otrzymania  zaproszenia,  zablokowałby  tym  samym 

przeprowadzenia  aukcji,  a  w  dalszej  konsekwencji  wybór  oferty  najkorzystniejszej,  na  co                 

w toku rozprawy zwracał uwagę zamawiający. 


KIO 404/20, KIO 447/20 

Uwzg

lędniając powyższe, skład orzekający Izby uznał, że zarzut się nie potwierdził. 

Dla  porządku  skład  orzekający  Izby  wskazuje,  że  niedopuszczalność  (w  świetle 

SIWZ) zdobycia doświadczenia w jednym tylko przedsiębiorstwie nie stanowiła okoliczności 

faktyczne

j żadnego z podniesionych w odwołaniu zarzutów (kwestia ta „pojawiła się” dopiero 

na rozprawie). 

Odnosząc się do wniosków odwołującego II: o przeprowadzenie dowodu z informacji 

COIG  S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach  –  zwrócenie się przez  skład  orzekający  Izby  do  COIG 

S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach  o  nadesłanie  wnioskowanej  informacji,  ewentualnie 

zobowiązanie zamawiającego do pozyskania ww. informacji i przedłożenia w postępowaniu 

odwoławczym,  o  zwrócenie  się  o  udzielenie  szeregu  informacji  do  Centralnej  Pompowni 

Bolko  Sp.  z  o.o.,  o  zwrócenie  się  do  Tauron  Wydobycie  S.A.  szeregu  informacji,                            

o  zobowiązanie  wykonawcy  KP  do  udzielenia  szeregu  informacji,  skład  orzekający  Izby 

przypomina, że to obowiązkiem odwołującego II było złożenie takich informacji (art. 190 ust. 

1 ustawy Pzp 

– „Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać 

dowody  dla  stwierdzenia  faktów,  z  których  wywodzą  skutki  prawne.  Dowody  na  poparcie 

swoich twierdzeń lub odparcia twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania 

odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.”). Odwołujący II nie wskazał 

przy tym żadnych przeszkód w pozyskaniu przez siebie takich informacji. 

Pozostałe  wnioski  dowodowe  –  KRS  Centralnej  Pompowni  „Bolko”  Sp.  z  o.o.,  KRS 

Pumech Sp. z o.o., wydruk strony internetowej 

„Orzeł Biały” S.A. skład orzekający Izby uznał 

za  nieprzydatne,  a  to  wobec  tego,  że  okoliczności,  jakie  miały  potwierdzać  pozostają  bez 

znaczenia  dla  rozstrzygnięcia  sprawy  (ze  względu  na  błędną  interpretację  przez 

odwołującego  II  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznych  lub 

zawodowych).  

Odnosząc  się  do  „Poświadczenia  do  przetargu”  Centralnej  Pompowni  „Bolko”                     

Sp.  z  o.o.  z  Bytomia  z  dnia  2  czerwca  2020  r

.,  złożonego  na  rozprawie  przez 

zamawiającego,  skład  orzekający  Izby  wskazuje,  że  dokument  ten  nie  stanowił  podstawy 

weryfikacji przez zamawiającego zdolności zespołu  wykonawcy KP, ponieważ zamawiający 

nim  wówczas  nie  dysponował  wobec  czego  dokument  ten  pozostaje  bez  znaczenia  dla 

oceny przez skład orzekający Izby, czy weryfikacja zamawiającego była zgodna z przepisami 

ustawy Pzp. 

Ponieważ  nie  potwierdził  się  żaden  z  zarzutów  odwołania  skład  orzekający  Izby 


KIO 404/20, KIO 447/20 

orzekł jak w sentencji, oddalając odwołanie. 

Na 

podstawie art. 192 ust. 8 ustawy Pzp skład orzekający Izby wydał wyrok łączny. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192 ust.  9  i  10  ustawy  Pzp,                    

§  3  pkt  1)  lit.  a)  oraz  pkt  2)  lit.  b)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia                                       

15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.                    

z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:  …………………………………............ 


wiper-pixel