KIO 40/20 POSTANOWIENIE dnia 17 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 40/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Odrzywolska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  17  stycznia  2020  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

8  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę:  AG-COMPLEX  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  KZB  Legionowo  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Legionowie 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Zakład 

Kształtowania  Terenów  Zielonych  M.  W.  z  siedziba  w  Serocku,  T.  R.  z  siedzibą  w 

Zatorach

,  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy:  AG-COMPL

EX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 7 500 zł 00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  kwotę  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od dnia 

jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt: KIO 40/20 

U z a s a d n i e n i e 

KZB  Legionowo  Sp.  z 

o.o.  z  siedzibą  w  Legionowie  (dalej:  zamawiający)  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  utrzymanie  czystości  Targowiska 

Miejskiego  przy  ul.  Jana  III  Sobieskiego  w  Legionowie  - 

oznaczenie  postępowania:  

DOP-ZP-

23/2019 (dalej „postępowanie” lub „zamówienie”). 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) - dalej: „ustawa Pzp”. Szacunkowa 

wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp

.  W  dniu  2  grudnia  2019  r.  ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 630764-N-2019. 

W 

tymże postępowaniu, w dniu 8 stycznia 2020 r. przez wykonawcę: AG-COMPLEX  

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: odwołujący), zostało wniesione odwołanie.  

Zamawiający,  w  dniu  8  stycznia  2020  r.  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania  

do  złożenia  przystąpienia.  W  terminie  przewidzianym  na  zgłoszenie  przystąpienia  

tj. 10 stycznia 2020 r. wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład 

Kształtowania Terenów Zielonych M. W. z siedziba w Serocku, T. R. z siedzibą w Zatorach, 

zgłosili  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego 

(dalej „przystępujący”). 

Zamawiający,  działając  w  oparciu  o  przepis  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  

w  dniu  14  stycznia  2020 

r.,  złożył  do  akt  sprawy  odpowiedź  na  odwołanie,  uwzględniając  

w całości zarzuty podniesione w odwołaniu oraz oświadczył, że powtórzy zakwestionowane 

przez odwołującego czynności, zgodnie z zawartym w odwołaniu żądaniem.  

W  dniu  14  stycznia  2010  r. 

przystępujący  został  wezwany,  na  podstawie §13 ust. 2 

pkt  3  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 ze 

zm.), 

do  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  przez 

zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, w terminie 3 dni od dnia 

doręczenia wezwania. 

W dniu 16 stycznia 2020 r. przystępujący złożył oświadczenie, że nie wnosi sprzeciwu 

wobec uwzględnienia odwołania przez zamawiającego. 

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp, 

umorzyła postępowanie odwoławcze.  


Zgodnie z art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, Izba 

postanowiła o zwrocie na rzecz 

o

dwołującego kwoty uiszczonego wpisu.  

Ze względu na powyższe okoliczności, orzeczono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


wiper-pixel