KIO 400/20 WYROK dnia 9 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 400/20 

WYROK 

z dnia 9 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Marzena Teresa Ordysińska 

Protokolant: 

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na  rozprawie w dniu  9 marca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2020 r. przez wykonawcę Fundacja 

Wodna  Służba  Ratownicza  we  Wrocławiu  w postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego -  Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami post

ępowania obciąża wykonawcę Fundacja Wodna Służba Ratownicza we 

Wrocławiu i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 

gr (słownie:  siedem tysięcy pięćset złotych, zero groszy), uiszczoną przez Fundację 

Wodną Służbę Ratowniczą we Wrocławiu tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Legnicy. 

Przewodniczący:      ……………………….…… 


Sygn. akt KIO 400/20 

U z a s a d n i e n i e 

I. Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie 

(dalej: Zamawiający), prowadzi postępowanie na 

wykonanie 

zamówienia publicznego pn. „Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego 

na  potrzeby  Regionalnego  Centrum  Sportowego  Sp.  z  o.  o.  -  Basen  Odkryty  w  Lubinie 

sezonie letnim 2020 r.” 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień Publicznych 

poz.  505829-N-

2020.  Zamawiający zamieścił  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia 

(dalej:  SIWZ)  na  swojej  stronie  internetowej.  Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.;  dalej:  Prawo  zamówień 

publicznych). 

W  dniu  24  lutego  2020  r.  wykonawca 

Fundacja  Wodna  Służba  Ratownicza  we 

Wrocławiu  (dalej:  Odwołujący)  wniósł  odwołanie,  w którym  zarzucił  Zamawiającemu 

narus

zenie następujących przepisów:  

1)  art.  89  Prawa  zamówień  publicznych  poprzez  odrzucenie  oferty  Odwołującego  i 

wskazanie na zaproponowanie ceny przekraczającej przeznaczone środki na sfinansowanie 

zamówienia, podczas gdy taka przesłanka nie jest podstawą umożliwiającą Zamawiającemu 

odrzucenie  oferty  i  nie  figuruje  w  zamkniętym  katalogu  określonym  ust.  1  przywołanego 

przepisu, 

2) art. 86 ust. 3 Prawa zamówień publicznych poprzez  zastosowanie przedmiotowej normy 

prawnej  jako  podstawy  dla  odrzucenia  oferty  Odw

ołującego,  podczas  gdy  dyspozycja 

przywołanego  artykułu  stanowi  o  obowiązku  zamawiającego  podania  kwoty,  jaką  zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

3) art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych poprzez brak należytego uzasadnienia 

podjęcia  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego,  ograniczając  tym  samym  prawo 

wykonawcy do skutecznego zaskarżenia tej czynności, 

4)  art.  26  ust.  3  Prawa  zamówień  publicznych  poprzez  wezwanie  wykonawcy  Fundacja 

Tobie  Polsko  Ratownicy  z  siedzibą  we  Wrocławiu  do  uzupełnienia  dokumentów,  które 

dotyczą kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego, podczas gdy Zamawiający 

winien wykluczyć wykonawcę z postępowania, 


5)  art.  24  ust.  1  pkt  12  Prawa  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

postępowania  Fundacji  Tobie  Polsko  Ratownicy  mimo,  że  wykonawca  ten  nie  wykazał 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  tj.  nie  przedłożył  wraz  z  ofertą  dokumentów 

niezbędnych dla potwierdzenia wymaganego doświadczenia opisanego w pkt 7.1 SIWZ;  

6)  art.  7  ust.  1 

i  3  Prawa  zamówień  publicznych  przez  udzielenie  zamówienia  wykonawcy 

wybranemu niezgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych tj. podmiotowi, który nie 

spełniał  warunków  udziału  w  postępowaniu,  jak  i  bezpodstawnego  odrzucenia  oferty 

Odwołującego. 

Odw

ołujący uzasadnił swoje zarzuty następująco: 

Zgodnie  z  SIWZ  Zamawiający  określił  warunki  udziału  w  postępowaniu  wskazując,  że 

udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu  ustawowemu,  spełniają  warunki  określone  w  art.  22  ust.  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  warunki  określone  w  SIWZ,  w  szczególności  posiadają  niezbędną  wiedzę 

doświadczenie  w  zakresie  wykonywania  usług  objętych  zamówieniem,  tj.  wykonali, 

a w 

przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  wykonują,  w  okresie  trzech  ostatnich  lat 

przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, co najmniej dwie usługi zrealizowane lub realizowane na obszarach wodnych lub 

innych rodzajów zbiornikach wodnych sztucznych bądź naturalnych, przez okres co najmniej 60 

dni oraz, że wykazane usługi zostały (lub są wykonywane) wykonywane należycie. Nadto w ust. 

13.4  SIWZ  Zamawiający  określił  sposób  przygotowania  oferty  wskazując  „ofertę  należy 

sporządzić  wg  FORMULARZA  OFERTY  (Załącznik  nr  1  do  SIWZ)  załączając  wymagane 

załączniki, oświadczenia i dokumenty”. W dniu 05.02.2020 r. Zamawiający umieścił na swojej 

stronie internetowej informację o otwarciu złożonych ofert, z której wynika, że o przedmiotowe 

zamówienie  ubiega  się  dwóch  wykonawców:  odwołujący  i  Fundacja Tobie  Polsko  Ratownicy. 

Jednoczenie  Zamawiający  wskazał  jaką  kwotę  zamierza  przeznaczyć  na  poczet  realizacji 

przedmiotowego  zamówienie  tj.  191.590,00  zł.  Następnie  Zamawiający  pismem  z  dnia 

0 r. wezwał wykonawcę Fundację Tobie Polsko Ratownicy powołując się na art. 26 

ust. 3 Prawa zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentów „w celu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia”. Fundacja Tobie Polsko Ratownicy 

w  odpowiedzi  na  przedmiotowe  wezwanie  złożyła  dokumenty  w  szczególności  wykaz  usług 

zakresu  ratownictwa  wodnego  realizowanych  w  ciągu  ostatnich  3  lat  wraz  z  referencjami. 

związku ze wskazaniem przez Zamawiającego, że o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

mogą się ubiegać wykonawcy niebędący wykluczeni z mocy ustawy oraz m.in. legitymujący się 

wykonaniem  przynajmniej  dwóch  usług  świadczonych  na  obiektach,  zdaniem  Odwołującego 

Fundacja  TPR  nie  spełniała  przedmiotowych  wymagań.  Z  analizy  złożonej  przez  wykonawcę 


oferty  w  zakreślonym  przez  Zamawiającego  terminie  nie  zostały  dołączone  kluczowe 

dokumenty  dotyczących  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  SIWZ  tj.  nie  spełniają  rygoru 

określonego  w  ust.  7.1  SIWZ.  Mimo  powyższego  Zamawiający  w  zawiadomieniu  o  wyborze 

ofert  z  dnia  18.02.2020 

r.  wskazał,  że  dokonał  wyboru  wykonawcy  -  Fundacja  Tobie  Polsko 

Ratownicy, przyznając jemu 72 pkt oraz wskazał, że dokonał odrzucenia oferty Odwołującego z 

uwagi  na  wysokość  zaoferowanej  ceny  -  przekraczającej  kwotę  przeznaczoną  na 

sfinansowanie  zamówienie,  a  jako  podstawę  prawną  podał  art.  86  ust.  3  Prawa  zamówień 

publicznych  

Z  takim  rozstrzygnięciem  Odwołujący  się  nie  zgodził  i  wniósł  odwołanie  -  wobec 

bezsprzecznego  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  co  do  spełnienia  warunków  udziału 

postępowaniu przez wykonawcę Fundacja TPR, które niewątpliwie miało bezpośredni wpływ 

na udzielenie mu zamówienia, złożenie przedmiotowego odwołania jest zasadne i konieczne.  

W ocenie Odwołującego zasadne jest postawienie zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 

12  Prawa  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  z  postępowania  Fundacji 

Tobie Polsko Ratownicy mimo, że nie spełnia ona warunków udziału w postępowaniu, chociaż 

przedstawiła informacje o spełnieniu wymaganego doświadczenia opisanego w pkt 7.1 SIWZ, 

co  tym  samym  prowadzi  do  braku  wymaganego  doświadczenia  przez  tego  wykonawcę; 

Ustawodawca przewidział w art. 24 ust. 1 pkt 12 obowiązek wykluczenia wykonawcy, który na 

etapie  składania  oferty  nie  dopełnił  obowiązków  i  nie  przedstawił  dokumentacji  wymaganej 

przez  zamawiającego  w  szczególności  w  zakresie  kryteriów  oceny  jakim  jest  doświadczenie. 

Podjęta przez Zamawiającego czynność wezwania wykonawcy do przedłożenia dokumentacji 

była  znacznym  naruszeniem  zasad  procedury,  prowadzącej  wprost  do  naruszenia  zasady 

konkurencyjności  i  równego  traktowania.  Oświadczenie  wykonawcy  co  do  elementów  oferty 

objętych  jednym  z kryteriów  oceny  ofert ma  wyjątkowo  istotne  znaczenie, gdyż  przyczyniając 

się do uplasowania oferty na danym miejscu w rankingu ofert, wywiera bezpośredni wpływ na 

wybór wykonawcy. Doktryna oraz orzecznictwo wskazują, że informacje stanowiące podstawę 

przyznania  punktacji  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert  nie  podlegają  uzupełnieniu  po  upływie 

terminu składania ofert ani w trybie art. 26 ust. 3 ani art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 

(tak m.in.  w  uchwale  KIO  z  1  lutego  2016 r., sygn. akt  KIO/KD  8/16  oraz  w  wyroku  z  4 maja 

2017  r.,  sygn.  akt  KIO  763/17). W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  co  prawda 

żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert,  jednak  przyjęcie  przez 

zamawiającego  wyjaśnień  zmieniających  tę  treść  jest  niedozwolone  i  stanowi  zakazane 

negocjacje  między  nim  a  wykonawcą.  W  takiej  sytuacji,  gdyby  zamawiający  mógł  wezwać 

wykonawcę do uzupełnienia dokumentu, wykonawca taki mógłby, już po otwarciu ofert złożyć 

taki  dokument,  który  zapewniłby  mu  uzyskanie  większej  ilości  punktów,  co  jest 

niedopuszczalne.  


Podobne  stanowisko  zostało  wyrażone  w  stanowisku,  będącym  wynikiem  kontroli, 

przeprowa

dzonych  przez  Prezesa  UZP,  wskazanym  w  artykule  pt.:  „Nieuprawnione 

zastosowanie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - przykłady nieprawidłowości 

stwierdzonych  podczas  kontroli  Prezesa  UZP”,  zamieszczonym  w  Informatorze  Urzędu 

Zamówień Publicznych nr 7/2013, w którym stwierdzono, że „W szczególności należy zwrócić 

uwagę  na  nieuprawnione  uzupełnianie  dokumentów  w  postępowaniach  przeprowadzanych 

trybach  dwuetapowych,  kiedy  stopień  spełnienia  poszczególnych  warunków  udziału 

postępowaniu ma wpływ na ocenę wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i tym 

samym  zakwalifikowanie  się  wykonawcy  do  kolejnego  etapu  postępowania  (zaproszenie  do 

składania ofert). Podobnie dzieje się w sytuacji, kiedy wymagane dokumenty dotyczą jednego 

z pozacenowyc

h  kryteriów  oceny  ofert,  a  ich  uzupełnienie,  poza  potwierdzeniem  spełnienia 

wymagań  zamawiającego,  może  mieć  wpływ  na  wysokość  punktów  przyznanych  w  danym 

kryterium.”.  Zatem  wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  Prawa 

zamówień  publicznych  nie  dotyczy  tej  części  oferty,  co  do  której  wykonawca  powinien  był 

wskazać  konkretne  dane,  pozwalające  na  ocenę  oferty,  lecz  tego  zaniechał.  Część  oferty 

podlegająca  punktacji  jest  bowiem  szczególnie  wrażliwa,  gdyż  prowadzi  bezpośrednio  do 

wartościowania ofert wykonawców, które następnie skutkuje wyborem jednej z nich. Zatem w 

tym zakresie konieczne jest szczególne zachowanie zasad równego traktowania wykonawców 

przejrzystości.  Naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Prawa  zamówień  publicznych, 

a w k

onsekwencji  dokonanie  wyboru  przez  Zamawiającego  jako  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy,  który  powinien  zostać  wykluczony  z  postępowania,  a  jego  oferta  powinna  być 

uznana za odrzuconą stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych.  

Nadto  Odwołujący  zauważał,  że  zgodnie  z  wyrokiem  KIO  1898/17,  ocena  ofert 

złożonych w danym postępowaniu i ich weryfikacja może być dokonywana wyłącznie w oparciu 

postanowienia, które ustanowił zamawiający i, które w równym stopniu są wiążące dla niego, 

jak i wykonawców. Zamawiający po złożeniu ofert nie może wymagań i ustaleń zmieniać czy 

interpretować  w  sposób  swobodny,  nadając  im  inne  znaczenia  niż  to  wynika  z  danego 

wyraźnego  brzmienia  dokumentu.  Dokonując  oceny  i  wyboru  oferty,  musi  takie  czynności 

opierać  wyłącznie  o  reguły,  które  ustanowił  w  SIWZ.  Nie  może  ewentualnych  braków 

zauważonych  na  etapie  oceny  uzupełniać  interpretacją  własną,  a  ewentualnymi  jej  skutkami 

obciążać wykonawcę odrzucając na przykład jego ofertę, jako niezgodną ze specyfikacją. Takie 

działania  prowadziłyby  do  naruszenia  zasad  z  art.  7  ust.  1  i  3  Prawa  zamówień  publicznych, 

równego traktowania  wykonawców  i  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  niezgodnie  z  przepisami 

tej  ustawy.  Reguły  wynikające  ze  wskazanych  przepisów  -  zgodnie  z  zasadą  uczciwej 

konkurencji  - 

wymagają  stabilności  i  niezmienności  informacji  zawartych  w  podstawowych 

dokumentach  postępowania,  jakimi  jest  ogłoszenie  o  zamówieniu  oraz  SIWZ  wraz  z  jej 

załącznikami.  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  poinformowania  o  wykonawcach,  których 


oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 

89  ust.  4  i  5  Prawa  zamówień  publicznych,  braku  równoważności  lub  braku  spełniania 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. Wraz z tymi informacjami zamawiający 

powinien również podać uzasadnienie faktyczne i prawne, osobno dla każdej odrzuconej oferty. 

Niezależnie od tego ogólnego wymogu, odnoszącego się do wszystkich informacji określonych 

w  art.  92  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych,  zamawiający  powinien  poinformować  o 

powodach  odrzucenia  oferty  (czyli  tak  naprawdę  podać  uzasadnienie  faktyczne  czynności 

odrzucenia),  a  dodatkowo  w przypadku  odrzucenia  oferty  z  powodu  niewykazania 

równoważności lub spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których 

mowa art. 89 ust. 4 i 5 Prawa zamówień publicznych, poinformować o braku równoważności lub 

braku  spełniania  wymagań  dotyczących  wydajności  lub  funkcjonalności.  Jednakże  w 

przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  nie  dość,  że  nie  wywiązał  się  z  obowiązku 

rz

eczowego  przedstawienia  powodów  odrzucenia  (bowiem  zaproponowana  cena 

przewyższająca  przeznaczone  środki  na  sfinansowanie  zamówienia  nie  jest  przesłanką 

uprawniającą  do  odrzucenia  oferty),  to  jeszcze  ograniczył  swoje  uzasadnienie  prawne  do 

błędnego wskazania podstawy prawnej. Ustawodawca w art. 86 Prawa zamówień publicznych 

nałożył na zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty wykonawcy jeśli zajdzie chociaż jedna 

przesłanka z zaprezentowanego zamkniętego katalogu w ust. 1 niniejszego artykułu. Z uwagi 

na  re

strykcyjny  charakter  tego  przepisu,  wskazane  w  nim  przesłanki  nie  mogą  podlegać 

wykładni  rozszerzającej.  Jednocześnie  w  przypadku  ustalenia  okoliczności  skutkujących 

koniecznością  odrzucenia  oferty  zamawiający  nie  może  odstąpić  od  dokonania  tej  czynności. 

Takie działanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych, 

w  szczególności  zasadą  równego  traktowania  wykonawców  i  przejrzystości  postępowania. W 

przypadku braku podjęcia błędnej czynności odrzucenia oferty odwołującego jak i nie podjęcia 

czynności wykluczenia wybranego wykonawcy, zamawiający byłby zmuszony do unieważnienie 

przetargu i ponownego przeprowadzenia postępowania lub zwiększenia kwoty jaką przeznaczy 

na  sfinansowanie  zamówienie.  Jednakże  należy  zaznaczyć,  iż  kwota  jaką  zamawiający 

zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  nie  musi  być  tożsama  z kwotą,  którą 

zamawiający  może  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  W  toku  postępowania  może 

okazać  się  bowiem,    że  zamawiający  będzie  w  stanie  przeznaczyć  na  realizację  zamówienia 

kwotę wyższą od podanej przed otwarciem ofert. W konsekwencji, gdy cena najkorzystniejszej 

oferty  jest  wyższa  od  kwoty,  jaką  zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowania  zamówienia, 

zamawiający  może  przeznaczyć  na  realizację  zamówienia  kwotę  wyższą  od  podanej  przed 

otwarciem  ofert  i  udzielić  zamówienia.  Wówczas  kwota  jaką  zamawiający  przeznacza  na 

udzielenie  zamówienia  będzie  przekraczała  kwotę  określoną  w  art.  86  ust.  3  ustawy.  Należy 

jednak  zauważyć,  iż  zamawiający,  który  w  takim  wypadku  dokonuje  przeniesień  wydatków, 

musi  przestrzegać  obowiązujących  w  tym  zakresie  przepisów  oraz  wewnętrznych  procedur. 


Dopiero  w  sytuacji,  gdy  dokonanie  takich  przeniesień  nie  jest  możliwe  lub  celowe,  a  kwota, 

którą  zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  jest  niższa  od  ceny 

najkorzystniejszej oferty, zachodzi konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 

93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych. 

W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i: 

1) nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności oceny ofert i wyboru oferty Fundacji 

Tobie Polsko Ratownicy;  

2) nakazanie Zamawiającemu wykluczenia Fundacji Tobie Polsko Ratownicy;  

3) nakazanie Zamawiającemu ponownego badania i oceny ofert; 

4)  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnienie postępowania. 

Zamawiający  nie uwzględnił  zarzutów  podniesionych w  odwołaniu. W odpowiedzi  na 

odwołanie wnosił o oddalenie odwołania w całości. 

II. Nie stwierdzono zaistnienia pr

zesłanek, o których mowa w art. 189 ust. 2 Prawa zamówień 

publicznych, wobec czego rozpoznano odwołanie na rozprawie.  

Odwołującemu zasadniczo przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 

179  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych,  bowiem  ma  interes  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia  i  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  ewentualnego  naruszenia  przez 

Zamawiającego Prawa zamówień publicznych. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania i stanowiskami Stron, Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje: odwołanie nie może podlegać uwzględnianiu. 

W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  nieprawidłowego  odrzucenia  oferty  Odwołującego, 

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  odrzucił  ofertę  Odwołującego,  wskazując  jako  podstawę 

prawną  art.  86  ust.  3  Prawa  zamówień  publicznych,  a  jako  uzasadnienie  faktyczne  podał 

,,cena  zaoferowana  przez  wykonawcę  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza 

przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia”  (zawiadomienie  o  wyborze  oferty  z  dnia  18 

lutego  2020  r.;  odpis  pisma  i  inne  dokumenty  przywołane  w  uzasadnieniu  –  w  aktach 

postępowania).  

Rację  miał  Odwołujący,  że  katalog  przesłanek  mogących  stanowić  podstawę 

odrzucenia  oferty  złożonej  w  postępowaniu  jest  zamknięty,  a  okoliczność,  że  cena  oferty 

przekracza  kwotę,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia 

(jej  wysokość  Zamawiający  podał  zgodnie  z  art.  86  ust.  3  Prawa  zamówień  publicznych 

przed  otwarciem  ofert)  nie  jest  przesłanką  odrzucenia  oferty.  Zamawiający  na  rozprawie 


uznał  swój  błąd  w  tym  zakresie.  Jednak  zarzut  nieprawidłowego  odrzucenia  oferty 

Odwołującego  nie  mógłby  być  uwzględniony  przez  Izbę  (tj.  nie  mogły  być  uwzględnione 

zarzuty  naruszenia 

art.  86  ust.  3,    art.  89  ust.  1,  i  art.  92  ust.  1  pkt  3  Prawa  zamówień 

publicznych)

,  ponieważ  nie  ma  wpływu  na  wynik  postępowania  (zarzut  więc  podlegałby 

oddaleniu na podstawie art. 192 ust. 2 Prawa zamówień publicznych). 

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Prawa zamówień publicznych,  Izba uwzględnia odwołanie, 

jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ 

na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Ponieważ Odwołujący wnosił zarzuty co do 

odrzucenia własnej oferty (droższej) oraz co do zaniechania wykluczenia innego wykonawcy 

(który  złożył  ofertę  tańszą  –  uznaną  przez  Zamawiającego  za  najkorzystniejszą),  to 

odwołanie  mogłoby  być  uwzględnione  wówczas,  gdyby  nie  tylko  potwierdził  się  zarzut 

dotyczący  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  ale  i  zarzut  odnoszący  się  do  zaniechania 

wykluczenia  wykonawcy,  który  złożył  ofertę  tańszą.  Jednak  Izba  uznała,  że  zarzut 

zaniechania  wykluczenia  wykonawcy  Fundacja  Tobie  Polsko  Ratownicy  nie  może  zostać 

uwzględniony. 

Niezależnie  od  powyższego,  trzeba  wskazać,  że  alternatywne  żądanie  odwołania  – 

unieważnienie postępowania z powodu braku środków na realizację zamówienia (zgodnie 

art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie, 

jeżeli  cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą 

zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia),  nie  prowadzi  do 

uzyskania  zamówienia  przez  Odwołującego  (a  więc  w  tym  zakresie  brak  legitymacji  do 

wnoszenia  środków  ochrony  prawnej,  zgodnie  z  art.  179  ust.  1  Prawa  zamówień 

publicznych). 

Odnośnie  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.  3  Prawa  zamówień  publicznych  poprzez 

wezwanie wykonawcy Fundacja Tobie Polsko Ratownicy do uzupełnienia dokumentów, które 

dotyczą kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego, podczas gdy Zamawiający 

winien wykluczyć wykonawcę z postępowania oraz zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 

Prawa  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  z  postępowania  Fundacji 

Tobie  Polsko  Ratownicy  z  siedzibą  we  Wrocławiu  mimo,  że  wykonawca  nie  wykazał 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  tj.  nie  przedłożył  wraz  z  ofertą  dokumentów 

niezbędnych dla potwierdzenia wymaganego doświadczenia opisanego w pkt 7.1 SIWZ, Izba 

ustaliła, co następuje: 

W  SIWZ  Zamawiający  ustalił  następujące  kryteria  oceny  ofert:  cena  za  1h  pracy 

ratownika z wagą 60% oraz doświadczenie z wagą 60%. Zamawiający zapowiedział, że 

będzie punktował doświadczenie większe, niż wymagane jako minimalne, tj. więcej, niż 

2 usługi, a maksymalnie 10 usług (pkt 17.2 SIWZ). 


W  pkt  8.1  SIWZ  Zamawiający  wskazał,  że  ofertę  należy  sporządzić  w  oparciu  o 

formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, oraz oświadczenia w trybie art. 22 

ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych  i  24  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych. 

Zamawiający nie określił w SIWZ, że do oferty należy załączyć wykaz wykonanych usług 

i  wykaz  osób.  W  pkt  8.2  SIWZ  zapowiedział,  że  m.in.  wykazy  usług  i  osób  będzie 

należało złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 

3.  Wykonawca 

Fundacja Tobie Polsko Ratownicy złożył ofertę w sposób opisany w SIWZ. 

Dodatkowo  złożył  oświadczenie  (strona  10  oferty),  że  jego  doświadczenie  obejmuje 

wykonanie  10  usług.    Następnie  wykonawca  Fundacja  Tobie  Polsko  Ratownicy  złożył 

wykaz  osób  i  usług  w  terminie  przewidzianym  w  SIWZ  (dokumenty  złożono  w  dniu 

7 lutego 2020 r.).  

W złożonym wykazie osób Zamawiający dopatrzył się braku podania numeru uprawnień 

jednego z ratowników. Dlatego na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych 

Zamawiający  w  dniu  10  lutego  2020  r.  wezwał  Fundację  Tobie  Polsko  Ratownicy  do 

u

zupełnienia  dokumentów.  W wyniku  uzupełnienia  przedstawiono  numer  uprawnień 

osoby  uprzednio  wskazanej  w 

wykazie  osób  (wezwanie  z  dnia  10  lutego  2020 r. 

uzupełniony wykaz z dnia 12 lutego 2020 r.).  

Zamawiający  uznał  ofertę  wykonawcy  Fundacja  Tobie  Polsko  Ratownicy  za 

najkorzystniejszą. 

Oceniając  tak  ustalony  stan  faktyczny,  Izba  stwierdziła,  że  nie  potwierdziły  się 

stawiane  przez  Odwołującego  zarzuty.  Zarzut  składa  się  z  postawy  prawnej  (przywołania 

przepisu,  którego  naruszenia  Odwołujący  się  dopatruje)  oraz  podstawy  faktycznej 

(wskazania  okoliczności,  mających  uzasadniać  podniesiony  zarzut).  Jedynie  w  granicach 

podniesionych  zarzutów  Izba  rozpatruje  wniesione  odwołanie  (art.  192  ust.  7  Prawa 

zamówień publicznych). 

Odwołujący  zarzucał  Zamawiającemu  naruszenie  art.  26  ust.  3  Prawa  zamówień 

publicznych  poprzez  wezwanie  wykonawcy  Fundacja  Tobie  Polsko  Ratownicy  do 

uzupełnienia  dokumentów,  które  dotyczą  kryteriów  oceny  ofert  określonych  przez 

zamawiającego,  podczas  gdy  Zamawiający  winien  wykluczyć  wykonawcę  z  postępowania. 

Jednak  Zamawiający  wezwał  do  uzupełnienia  dokumentów  w  zakresie,  który  nie  był 

związany z kryteriami oceny ofert – wezwanie do uzupełnienia dokumentów z dnia 10 lutego 

2020  r.  dotyczyło  wykazu  osób,  a nie usług  (w  jednym  z  kryteriów  oceny  ofert  istotna  była 

liczba  usług  zrealizowanych  w  ramach  wymaganego  doświadczenia).  Wykaz  osób  nie 

podlegał ocenie w żadnym kryterium oceny ofert.  


Ponadto  Odwołujący  zarzucał  naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Prawa  zamówień 

publicznych  poprzez  zaniechanie  wykl

uczenia  z  postępowania  Fundacji  Tobie  Polsko 

Ratownicy mimo, że wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

tj. 

nie  przedłożył  wraz  z  ofertą  dokumentów  niezbędnych  dla  potwierdzenia  wymaganego 

doświadczenia  opisanego  w  pkt  7.1  SIWZ.  W  uzasadnieniu  odwołania  wskazywał,  że 

,,Z 

analizy  złożonej  przez  wykonawcę oferty  w  zakreślonym  przez  Zamawiającego terminie 

nie  zostały  dołączone  kluczowe  dokumenty,  dotyczące  kryteriów  oceny  ofert  określonych 

SIWZ tj. nie spełniają rygoru określonego w ust. 7.1 SIWZ.” 

Zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  Prawa  zamówień  publicznych,  z  postępowania 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

lub  nie  został  zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia. Aby tak postawiony zarzut mógł zostać uwzględniony, 

Odwołujący  musiałby  udowodnić,  że  wykonawca  Fundacja  Tobie  Polsko  Ratownicy  nie 

wykazał warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający m.in. wymagał wykonania dwóch 

określonych  usług  (pkt  7.1.2  SIWZ),  jednak  Odwołujący  nie  dowodził,  że  wykonawca 

Fundacja  Tobie  Polsko  Ratownicy  nie  wykazał  ich  wykonania.  Odwołujący  w  odwołaniu 

również  wskazywał,  że  wykonawca  Fundacja  Tobie  Polsko  Ratownicy  ,,wobec 

bezsprzecznego  wpr

owadzenia  Zamawiającego  w  błąd”  powinien  zostać  wykluczony  z 

postępowania, jednak tego w żaden sposób nie uargumentował. 

W tym miejscu należy zauważyć, że Zamawiający, jeżeli zamierza w kryteriach oceny 

ofert dokonywać oceny  elementów innych, niż cena  – to powinien  żądać załączenia już do 

oferty  dokumentów,  będących  podstawą  tej  oceny.  W  postępowaniu,  w  którym  wniesiono 

odwołanie,  Zamawiający  przewidział  złożenie  wykazu  usług  dopiero  po  terminie  składania 

ofert. Okoliczność ta jednak nie mogła wpłynąć na negatywną ocenę wykonawcy, który złożył 

ofertę ściśle zgodnie z wymaganiami SIWZ.  

Ponadto,  jeżeli  dokumenty,  będące  podstawą  oceny  w  kryteriach  oceny  ofert 

zostałyby  uzupełnione  po  terminie,  to  Odwołujący  powinien  wnosić  o  nieprzyznanie  (bądź 

przyznanie  mni

ejszej  liczby)  punktów  w  kryterium  pozacenowym.  Uzupełnić  na  podstawie 

art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych można m. in. dokumenty, o których mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych (potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu),  co  wykonawca  Fundacja  Tobie  Polsko  Ratownicy  uczynił,  uzupełniając 

wykaz osób - informacje dotyczące uprawnień jednego z ratowników. 

Wobec  wyżej  opisanych  okoliczności,  Izba  stwierdziła,  że  w  granicach  zarzutów 

stawianych  w  odwołaniu  nie  doszło  do  takiego  naruszenia  przepisów  Prawa  zamówień 

publicznych, które miało wpływ na wynik postępowania, dlatego orzeczono jak w sentencji. 


O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 

ust. 9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.972).

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel