KIO 399/20 POSTANOWIENIE dnia 9 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 399/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

Członkowie:   

Katarzyna Brzeska 

Renata Tubisz 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron  w  dniu  9  marca  2020  r.,  w  Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  lutego  2020  r. 

przez wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum: Zakład 

Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), z siedzibą w Krakowie 

oraz BC

ODERS S.A. (Partner Konsorcjum), z siedzibą w Warszawie, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne 

S.A., z siedzibą Konstancinie - Jeziorna, 

przy udziale wykona

wców: Matic S.A., z siedzibą w Warszawie, Compuex Sp. z o.o., sp. 

k.

,  z  siedzibą  w  Warszawie,  Comtegra  S.A.,  z  siedziba  w  Warszawie,  Intertrading 

Systems Technology Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Apex.IT Sp. z o.o., z siedzibą 

w  Warszawie, 

zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień 

Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  konsorcjum:  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  Sp.  z  o.o. 


(Lider  Konsorcjum) 

Konsorcjum),  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  13  500,00  złotych  (słownie: 

trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 

Członkowie:   

…………………………… 

…………………………… 


Sygn. akt: KIO 399/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  24  lute

go  2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie  

konsorcjum  wykonawców  w  składzie:  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  Sp.  z  o.o. 

(Lider  Konsorcjum)  Kraków  oraz  BCODERS  S.A.  (Partner  Konsorcjum)  Warszawa  (dalej 

Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie: (i) art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez 

odrzucenie  oferty  Odwołującego  wskutek  uznania,  że  ten  nie  odpowiedział  na  wezwanie 

Zamawiającego dotyczące wyjaśnień rażąco niskiej ceny; (ii) art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp 

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Matic S.A. 

z powodu niezgodności treści 

oferty  z  treścią  SIWZ;  (iii)  ewentualnie  naruszenie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  wezwania  wykonawcy  Matic  do  uzupełnienia  wyników  testów  dla  konfiguracji 

wskazanej  w  Części  II  SIWZ  dla  danego  rodzaju  serwera  wykonanych  na  oferowanym 

modelu  serwera;  (iv)  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust  1  ustawy  Pzp  poprzez 

wadliwy wybór oferty najkorzystniejszej. 

W oparciu o przedstaw

ione wyżej zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  jako  obarczonej  wadą  mającą 

wpływ  na  wynik  postępowania,  unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego 

uznając,  że  wezwanie  Zamawiającego  do  wyjaśnień  ceny  z  dnia  13.01.  br  nie  zostało 

przekazane  skutecz

nie,  przy  wezwaniu  Odwołującego  do  wyjaśnień  ceny  w  sposób 

umożliwiający  przedstawienie  wyjaśnień  wraz  z  koniecznymi  dowodami,  odrzucenie  oferty 

wykonawcy  Matic  S.A.  z  p

ostępowania  z  powodu  niezgodności  treści  oferty  z  SIWZ  w 

zakresie  zaoferowanego  asortymentu,  ewentualnie  nakazanie  wezwania  do  uzupełnienia 

wyników  testów,  powtórzenie  czynności  oceny  ofert  w  postępowaniu,  co  spowoduje  wybór 

oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

W  dniu  9  marca  2020  r.  do  Prezesa  Krajo

wej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego, w którym oświadczył, że cofa wniesione odwołanie.   

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8  ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze 

podlega umorzeniu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp – 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  


Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi

e § 5 ust. 1 pkt 3 

lit. a) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 13 500,00 zł.  

Przewodniczący:      ……………………..…… 

Członkowie:   

…………………………… 

…………………………… 


wiper-pixel