KIO 398/20 WYROK dnia 10 marca 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 398/20 

WYROK 

z dnia 10 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu  6 marca 

2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego  

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  lutego  2020  r.  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Basma Security Sp. z o.o., CERBER 

OCHRONA Sp. z o.o., AS Security Sp z o.o., BASMA SECURITY GUARD  A. M. i M. W. 

Sp. j., Stekop 

S.A. z siedzibą lidera w Warszawie

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy 

w Olsztynie

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  DGP 

Security Partner Sp. z o. o., DGP Provider Sp. z o.o., 7 MG Sp. z o. o

z siedzibą lidera  

w  Katowicach 

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego; 

orzeka: 

oddala odwołanie

kosztami  postępowania  w  wysokości  18  600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy 

sześćset  złotych  i  zero  groszy)  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o udzielenie zamówienia: Basma Security Sp. z o.o., CERBER OCHRONA Sp. z o.o., 

AS Security Sp z o.o., BASMA SECURITY GUARD A. M. i M. W. Sp. j., Stekop S.A. z 

siedzibą lidera w Warszawie, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych i zero groszy) uiszczoną przez  wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Basma  Security  Sp.  z  o.o., 


CERBER  OCHRONA  Sp.  z  o.o.,  AS  Security  Sp  z  o.o.,  BASMA  SECURITY 

GUARD  A.  M.  i  M.  W. 

Sp.  j.,  Stekop  S.A.  z  siedzibą  lidera  w  Warszawie

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Basma  Security  Sp.  z  o.o.,  CERBER  OCHRONA  Sp.  z  o.o.,  AS  Security  

Sp.  z  o.o.,  BASMA  SECURITY  GUARD  A.  M.  i  M.  W.  Sp.  j.,  Stekop  S.A.  z 

siedzibą 

lidera 

Warszawie 

na 

rzecz 

zamawiającego:  

22  Wojskowego Oddziału  Gospodarczego w Olsztynie  kwotę  3 600 zł  00 gr 

(s

łownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  uzasadnione 

koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Olsztynie. 

Przewodniczący:      …………………………… 


Sygn. akt KIO 302/20 

UZASADNIENIE 

22  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy  w  Olsztynie  (dalej  „zamawiający”)  prowadzi, 

w trybie  przetargu  ograniczonego, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

pn. 

„Usługi  Specjalistycznej  Uzbrojonej  Formacji  Ochronnej  realizowane  w  formie 

bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej i monitorowania sygnałów alarmowych, przesyłanych, 

gromadzonych  i  przetwarzanych  w  el

ektronicznych  urządzeniach  i  systemach  alarmowych 

przez  oddalone  centra  monitorowania  Wykonawcy  w  m.  Olsztyn,  Marcinkowe,  Ostróda, 

Lidzbark  Warmiński  i  Lipowiec”  z  podziałem  na  trzy  części.  Przedmiotem  zamówienia  w 

części  3  są  usługi  specjalistycznej  uzbrojonej  formacji  ochronnej  realizowane  w  formie 

bezpośredniej,  w  formie  stałej,  bezpośredniej  ochrony  fizycznej  kompleksu  wojskowego  8. 

Batalionu  radiotechnicznego  Lipowiec;  znak  sprawy:  22WOG-ZP.2712.40.2019/  A/  1/  1101/ 

U/ OB/ PO 

(dalej „postępowanie” lub „zamówienie”). 

Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  - 

dalej  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało 

opublikowane  31 

października  2019  r.  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod 

numerem 2019/S 211-518881. 

W dniu 24 

lutego 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie 

wniesione  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Basma 

Security  Sp.  z  o.o.,  CERBER  OCHRONA  Sp.  z  o.o.,  AS  Security  Sp  z  o.o.,  BASMA 

SECURITY GUARD A. M. i M. W. 

Sp. j., Stekop S.A. z siedzibą lidera w Warszawie (dalej 

„odwołujący” lub „Konsorcjum Basma Security”).  

Odwołujący,  działając  na  podstawie  art.  180  ust.  1  w  związku  z  przepisem  art.  179  

ust.  1  oraz  art.  180  ust.  1  ustawy  Pzp,  wzn

iósł  odwołanie  od  czynności  zamawiającego  

w  postępowaniu  polegających  na  wyborze,  jako  najkorzystniejszej  w  części  3  zamówienia 

oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DGP 

Security  Partner  Sp.  z  o.  o.,  DGP  Provider  Sp.  z  o.  o.,  7MG  Sp.  z  o.  o.,  jako  oferty 

podlegającej odrzuceniu (dalej zwani jako „przystępujący” lub „Konsorcjum DGP”). 


Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie poniższych przepisów ustawy Pzp: 

art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób 

naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w związku  

z naruszeniem ww. przepisów ustawy Pzp; 

art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  wybór  oferty  Konsorcjum  DGP  zawierającej 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

3.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

poprzez  wybór  oferty  Konsorcjum  DGP której  treść  nie 

odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”). 

W  związku  z  wymienionymi  czynnościami  i  formułowanymi  wyżej  zarzutami 

odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz: 

1.  uniewa

żnienie czynności zamawiającego w przedmiocie wyboru oferty najkorzystniejszej 

w c

zęści 3 zamówienia; 

dokonanie  ponownej  oceny  ofert  i  wybór  oferty  odwołującego  jako  najkorzystniejszej  

w c

zęści 3 zamówienia; 

a  ponadto 

zasądzenie  kosztów  postępowania,  w  tym  kosztów  zastępstwa,  zgodnie  

z rachunkiem przedstawionym na rozprawie. 

Odwołujący sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności faktycznych 

prawnych, uzasadniających wniesienie odwołania.  

Odwołujący  wskazał,  że  14  lutego  2020  r.  zamawiający  dokonał  oceny  ofert 

złożonych  w  przedmiotowym  postępowaniu  i  przekazał  informację  o  wyborze  oferty 

Konsorcjum DGP, jako oferty najkorzystniejszej w części 3 zamówienia. 

Dalej  przytaczał  zapisy  SIWZ  tj.  zamieszczone  w  Rozdziale  VI,  pkt  6,  7,  8  i  9  oraz  

w  Rozdziale  XX  - 

pkt  1,  oraz  odpowiedzi  na  pytania  wykonawców:  pytanie  9  w  związku  

z  wyjaśnieniami  treści  SIWZ  (pismo  z  22  stycznia  2020  r.);  pytanie  1  w  związku  z 

wyjaśnieniami  treści  SIWZ  (pismo  z  30  stycznia  2020  r.).  Podkreślał,  że  niezaprzeczalnym 

jest, w świetle powyższych zapisów i wyjaśnień, że pracownicy realizujący zadania dowódcy 

i  portierzy  zatrudnieni  muszą być  na  podstawie  umowy  o pracę,  a ponoszony  z  tego tytułu 

koszt przez  wykonawcę nie może być niższy niż wynikający z minimalnego wynagrodzenia 

za pracę. 

W  dalszej  części  odwołujący  prezentował  zestawienie  kosztów  brutto,  jakie  ponosi 

wykonawca  w  przeliczeniu  na  1  roboczogodzinę,  w  oparciu  o  minimalne  wynagrodzenie  

za pracę lub wysokość minimalnej stawki godzinowej: 

Kalkulator kosztów płacowych roboczogodziny pracy pracownika ochrony - rok 2020 


Minimalne miesięczne wynagrodzenie brutt od 1 stycznia 2020 r.  

minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika 

dodatek za pracę w porze nocnej (20 %) 

2.600,00 : 168 godz. x 20% = 

3,10 zł x 56 godz. 

przychód brutto razem 

Składki ZUS pracodawcy (19,65 % od sumy z poz. 1 - 2.773,60) 

emerytalna 9,76 % 

rentowa 6,50 % 

wypadkowa 0,84 % 

fundusz pracy 2,45 % 

fundusz GŚP 0,10 % 

składki razem 

3. Suma pozycji 1 + 2 

4. Wyliczenie świadczenia urlopowego w skali jednego miesiąca 

3.318,60  przychód  :  21  dni  średnio  w  miesiącu  x  26  dni  wymiar  urlopu 

pracownika : 12 miesięcy w skali roku = 342,40 

5. Wyliczenie wynagrodzenia chorobowego za 10 dni  

składki ZUS za pracownika (13,71% od sumy z poz. 1 - 2.773,60) 

emerytalna 9,76 % 

rentowa 1,50 % 

chorobowa 2,45 %  

składki razem 

2.773,80 przychód - 380,25 składki: 30 dni wg ustawy ZUS = 79,78 dzienna 

stawka 100 % 

79,78 x 80 % =  63,82 dzienna stawka x 10 dni wynagrodzenia chorobowego: 

12 miesięcy w skali roku 

6. Podstawowy miesięczny koszt utrzymania pracownika 

Suma pozycji 3+4+5 

7. Koszt podstawowy i roboczogodziny pracy pracownika 

3 714,18 : 168 godzin  

8. Koszt PPK 

Koszt pracodawcy 1,5% kwoty brutto 

Koszt pracownika 2% kwoty netto - nie jest wliczany do kosztu stawki 

Koszt obsługi 0,5% kwoty brutto 

Koszt PPK 


Koszt od 1 stycznia 2020 r. 

Kalkulator kosztów płacowych roboczogodziny pracy zleceniobiorcy - rok 2020 

Podstawowy miesięczny koszt utrzymania zleceniobiorcy brutto miesięcznie od 1 stycznia 

2020 r.  

Składki ZUS przynajmniej od minimalnego wynagrodzenia  

Składki ZUS zleceniodawcy (19,65 % od sumy z poz. 1 - 2 856,00) 

emerytalna 9,76 % 

rentowa 6,50 % 

wypadkowa 0,84 % 

fundusz pracy 2,45 % 

fundusz GŚP 0,10 % 

składki razem 

3. Suma pozycji 1 + 2 

4. Koszt podstawowy 1 godziny pracy zleceniobiorcy 

Suma pozycji 3+4+5 

7. Koszt podstawowy i roboczogodziny pracy pracownika 

3 417,20 : 168 godzin  

8. Koszt PPK 

Koszt pracodawcy 1,5% kwoty brutto 

Koszt pracownika 2% kwoty netto - nie jest wliczany do kosztu stawki 

Koszt obsługi 0,5% kwoty brutto 

Koszt PPK 

Koszt od 1 stycznia 2020 r. 

Podsumowując  powyższe,  odwołujący  podniósł,  że  minimalny  koszt  jaki  ponosi 

wykonawca  w  związku  z  zatrudnieniem  pracownika  na  podstawie  umowy  o  pracę, 

uwzględniający  pracę  w  porze  nocnej,  wynosi:  22,42  zł.  Powiększony  o  należny  podatek 

VAT  

w  wysokości  23  %,  tj.  27,58  zł  brutto  -  jest  większy  niż  przewidywana  stawka  brutto  1  rbh 

wynagrodzenia  dla  pracownika.  Z kolei  minimalny  koszt, 

jaki ponosi wykonawca w związku  

z  zatrudnieniem  pracownika  na  podstawie  umowy  zlecenia, 

wynosi:  20,68  zł.  Powiększony  

o należny podatek VAT w wysokości 23 %, tj. 25,44 złbrutto - przewidywana stawka brutto  

1 rbh wynagrodzenia dla pracownika. 

K

onsorcjum  DGP  określiło  natomiast  koszt  jaki  ponosić  będzie  w  związku  

z  przewidywaną  stawką brutto gwarantującą  zapłatę  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę 

lub minimalnej stawki godzinowej w pozycji nr 7 Formularza ofertowego: 


N

umer

 zad

an

ia

Jed

no

st

ka

/I

ns

ty

tucj

a pr

z

ew

idzi

an

do

 och

ron

y

R

od

zaj

 och

ron

y

Ilość dni

 och

ron

Ilość godzi

n o

chrony

 na

 zm

ian

ie

Ilość p

raco

w

ni

ków

 och

ro

ny na 

dobę

P

rzew

idyw

an

a st

aw

ka

 br

utt

rgh

w

yna

grodzen

ia dl

a p

raco

w

ni

ka

S

taw

ka br

ut

t 1

 r

gh

 po

zos

tał

ych 

kosztów

 w

yk

on

aw

cy

S

taw

ka br

u

tt

o

 w

 z

ł. 

za

rgh

och

ron

(kol

 M

ies

ięczn

st

aw

ka b

rut

w

 zł

. za usł

ugi

m

on

it

orow

an

ia

8. brt 
Lipowiec  138 
12-100 
Szczytno 

Dowódca 
ochrony 

we 

wszystkie dni 

Pracownik 
ochrony 

we 

wszystkie dni 

Obsługa biura 
przepustek  w 
dni robocze 

W  ocenie  odwołującego,  skalkulowana  w  ten  sposób  stawka  w  wysokości  22,33  zł. 

brutto  (z  należnym  podatkiem  VAT)  w  sposób  jednoznaczny  potwierdza  okoliczności 

skutkujące odrzuceniem oferty, w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 i/ lub 4 ustawy Pzp. 

Zamawiający, w dniu 25 lutego 2020 r., poinformował wykonawcę który złożył ofertę  

w  postępowaniu,  zgodnie  z  art.  185  ust.  1  ustawy  Pzp,  o  wniesieniu  odwołania,  wzywając   

do  złożenia  przystąpienia.  Do  postępowania  odwoławczego  przystąpili,  w  dniu  27  lutego  

2020 r. 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: DGP Security Partner 

Sp.  z  o.  o.,  DGP  Provider  Sp.  z  o.o.,  7 MG  Sp.  z  o.  o

z siedzibą lidera w Katowicach

zgłaszając przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Zamawiający,  działając  na  podstawie  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  na  posiedzeniu  w 

dniu  6  marca 

2020  r.  złożył  do  akt  sprawy  odpowiedź  na  odwołanie,  wnosząc  o  jego 

oddalenie  

w całości. 


Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie,  na  podstawie  zebranego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w  szczególności  z  postanowieniami  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treścią  SIWZ,  treścią 

oferty  złożonej  w  postępowaniu  przez  przystępującego,  po  zapoznaniu  się  

z  o

dwołaniem,  odpowiedzią  na  nie,  a  także  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też 

stanowisk  stron  i  uczestnika  post

ępowania,  złożonych  ustnie  do  protokołu  w  toku 

rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje 

Izba 

ustaliła,  że  nie  zaszła  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  art.  189  ust.  2 

ustawy 

Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Ponadto  Izba  stwierdziła,  że  odwołującemu  przysługiwało  prawo  do  skorzystania  

ze  środka  ochrony  prawnej,  gdyż  wypełniono  materialnoprawną  przesłankę  interesu  

w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością 

poniesienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu czynności. Odwołujący 

złożył  ofertę  w  postępowaniu  w  części  trzeciej  i  ubiega  się  o  zamówienie.  Jego  oferta,  

w procesie badania i oceny ofert została sklasyfikowana na drugim miejscu w rankingu ofert. 

W  przypadku  uwzględnienia  niniejszego  odwołania  oferta  przystępującego  zostanie 

odrzucona,  a 

odwołującego  zostanie  sklasyfikowana  jako  najkorzystniejsza,  a  tym  samym 

odwołujący ma szanse na uzyskanie zamówienia.  

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  

o  zamówienie  publiczne,  nadesłanej  przez  zamawiającego  do  akt  sprawy,  w  tym  

w  szczególności  z  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treści  SIWZ,  treści  oferty  złożonej  

w postępowaniu przez przystępującego.  

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  wnioskowane  przez  odwołującego  

na  rozprawie,  składane na  okoliczność  wykazania,  że cena  w  ofercie  przystępującego  nosi 

znamiona ceny rażąco niskiej: 

Kalkulacja  własna  -  wyliczenie  stawki  za  1  rgh,  z  uwzględnieniem  minimalnego 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 r.; 

Wyliczenia minimalnej stawki kalkulacyjnej za godzinę ochrony  w roku 2020  - wydruk 

ze strony Polskiej Izby Ochrony; 

Danych  na  temat  absencji  chorobowej  osób  ubezpieczonych,  dane  wg.  województw  

wydruk ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Izba dopuściła i przeprowadziła dowody złożone przez przystępującego na rozprawie 

w postaci: 

Szczegółowej  kalkulacji  kosztów  poniesionych  w  związku  z  postępowaniem  (dotyczy 

części trzeciej) wraz ze sposobem wyliczenia ceny oferty (zastrzeżone jako tajemnica 

przedsiębiorstwa); 


dowody  na  okoliczność  prawidłowości  sporządzenia  kalkulacji  w  zakresie  kosztów 

zakupu materiałów, niezbędnych do realizacji zamówienia. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje 

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  prowadzi  postępowanie,  w  trybie  przetargu 

ograniczonego,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp  pn. 

„Usługi  Specjalistycznej  Uzbrojonej 

Formacji  Ochronnej  realizowane  w  form

ie  bezpośredniej,  stałej  ochrony  fizycznej  

i  monitorowania  sygnałów  alarmowych,  przesyłanych,  gromadzonych  i  przetwarzanych  

w  elektronicznych  urządzeniach  i  systemach  alarmowych  przez  oddalone  centra 

monitorowania  Wykonawcy  w  m.  Olsztyn,  Marcinkowe,  Ostróda,  Lidzbark  Warmiński  

i  Lipowiec”,  z  podziałem  na  trzy  części.  Przedmiotem  zamówienia  w  części  3  jest 

świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla garnizonu Lipowiec, realizowanych w 

formie  stałej,  bezpośredniej  ochrony  fizycznej  kompleksu  wojskowego  8.  batalionu 

radiotechnicznego  Lipowiec  (dalej  8.brt  Lipowiec),  położonego  w  Lipowcu  138,  12-100 

Szczytno.  

Ponadto, ja

k ustaliła Izba, zamawiający w Rozdziale 6 SWIZ – Kryterium oceny ofert  

i  ich  znaczenie,  w  pkt  6 

zastrzegł,  że  „Stawka  brutta  za  1  godzinę  ochrony  przyjęta  

do  wyliczenia  ceny  oferty  nie  może  być  niższa  od  przewidywanej  stawki  brutto  1  rbh 

wynagrodzenia  d

la  pracownika,  ustalonej  w  oparciu  o  minimalne  wynagrodzenie  za  pracę 

albo minimalnej stawki godzinowej, określonych na rok 2020 na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 

późn.  zm.)  oraz  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  12  września  2017  r.  w  sprawie 

wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz  wysokości  minimalnej  stawki 

godzinowej  w  2020  r.  (Dz.  U.  z  2019r.,  poz.  1778)

. Zgodnie z pkt 7: „Cena oferty musi być 

podana  zgodnie  z  art.  3  ust.  1  pkt  1  i  ust.  2  ustawy  z  dnia  9  maja  2014  r.  o  informowaniu  

o  cenach  towarów  i  usług  (Dz.  U.  2019r.  poz.  178  z  późn.  zm.)  w  złotych  polskich". 

Jednocześnie  w  pkt  8  wskazano:  „Cena  oferty  to  cena  ustalona  poprzez  zsumowanie 

wartości  brutto  poszczególnych  pozycji  w  „Formularzu  cenowym".  Zgodnie  z  pkt  9: 

„Prawidłowe  ustalenie  podatku  VAT  należy  do  obowiązków  Wykonawcy;  zgodnie  z 

przepisami 

ustawy  

o  podatku  od  towarów  i  usług  oraz  podatku  akcyzowym".  Z  kolei  w  Rozdziale  XX  SIWZ  

Wymagania,  o  których  mowa  w  art.  29  ust.  3a,  zamawiający  postawił  wymóg,  aby 

skierowani  przez  w

ykonawcę  do  wykonywania  zamówienia  kwalifikowani  pracownicy 

ochrony  fizycznej,  przewidziani  do  wykonywania  zadań  na  stanowisku  dowódcy  ochrony  i 

portierów  (dotyczy  części  1  zadanie  nr  1,  2,  3,  4/5,  9,10,  części  2  zadanie  nr  1,  2,  3  oraz 

części  3)  zatrudnieni  byli  na  warunkach  określonych  w  art.  29  ust.  3a  ustawy  Pzp  tj.  na 


podstawie 

umowy 

pracę  

w  rozumieniu przepisów  ustawy  z  dnia 26  czerwca 1974r.  Kodeks  pracy  (Dz.  U.  z  2019  r.,  

poz. 1040 z późn. zm.).  

Ponadto,  zgodnie  z  §3  wzoru  umowy  -  wartość  umowy  i  warunki  płatności, 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zamawiający zaznaczył, że całkowita wartość umowy, 

stanowiąca  wynagrodzenie  wykonawcy  za  świadczenie  usług,  będących  przedmiotem 

u

mowy, o których mowa w §1 ust. 4, nie może przekroczyć wskazanej w ofercie kwoty i jest 

sumą  wynagrodzeń  wykonawcy  w  poszczególnych  latach,  określonych  w  ust.  2.  Z  kolei  w 

ust.  2  zaznaczono,  że  zgodnie  ze  złożonym  przez  wykonawcę  „Formularzem  oferty”, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, roczna wartość wynagrodzenia wykonawcy 

nie  może  przekroczyć  określonych  wartości.  Dalej,  w  ust.  4  wzór  umowy  przewiduje,  że 

sta

wka  jednej  roboczogodziny  ochrony  fizycznej  w  kompleksie  8.brt  Lipowiec  będzie 

określona kwotowo. Wartość ta z kolei  będzie wynikała z  Formularza cenowego dla części 

trzeciej  i  zostanie  przeniesiona  z  kolumny  9  ww.  formularza. 

Z  kolei  w  §14  wzoru  umowy 

prz

ewidziano  możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy 

(zwiększenia  lub  zmniejszenia),  określonego  w  §3  ust.  1  wzoru  umowy  (dot.  łącznego 

wynagrodzenia, które przysługuje wykonawcy w całym okresie wykonywania zamówienia), w 

przypadku:  4.3. 

zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości 

minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za racę (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2177 z 

późn.  zm.);  4.4.  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki - składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4.5. 

zmiany 

zasad 

gromadzenia  

i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych,  o  których  mowa  w  ustawie  

z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Jednocześnie zaznaczono, 

że  odpowiednia  zmiana  wysokości  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy,  może  być 

dokonana  w  odniesieniu  do  przyszłego  okresu  trwania  umowy,  liczonego  od  dnia  wejścia  

w  życie  znowelizowanych  przepisów  lub  wprowadzonych  zmian  dotyczących  terminu  lub 

zmniejszenia/  zwiększenia  zakresu  przedmiotu  Umowy  i  skutkuje  zmianą  całkowitej  jej 

wartości,  rocznej  wartości  wynagrodzenia  wykonawcy  i  średniego  miesięcznego 

wynagrodz

enia  wykonawcy,  o  których  mowa  w  §3  ust.  1,  2  i  3  umowy.  Zgodnie  z  ust.  5 

przedmiotowe  zmiany 

umowy  wskazane w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, mogą być 

dokonane  na  pisemny  wniosek  zamawiającego  lub  wykonawcy,  po  wspólnie 

przeprowadzonych przez strony ustaleniach. 

Jednocześnie,  na  podstawie  akt  sprawy,  Izba  ustaliła,  że  w  części  trzeciej 

zamówienia oferty złożyło pięciu wykonawców: odwołujący za cenę brutto: 4 815 253,20 zł.; 


przystępujący  za  cenę  brutto:  4 542 444,00  zł.;  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o 

zamówienie:  SOLID  SECURITY  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  SOLID  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Krakowie - cena oferty brutto: 5 071 404,00 zł.; wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o zamówienie: Impel Defender Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Provider Sp. z 

o.o. 

siedzibą  

we Wrocławiu,  Impel  Facility  Services  Sp  z  o.o.  z  siedzibą  we Wrocławiu,  Impel  Technical 

Security  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we Wrocławiu,  TM  Poland  S.A.  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  

-  cena  oferty  brutto:  5 350 

761,00  zł.;  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie: 

„EKOTRADE” sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, EKOTRADE SECURITY sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie - cena oferty brutto: 5 453 

247,00 zł. 

Zamawiający  14  lutego  2020  r.  poinformował  wykonawców  o  wyborze  oferty 

Konsorcjum DGP, jako oferty najkorzystniejszej w części 3 zamówienia. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe  ustalenia  oraz  zakres  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu,  doszła  do 

przekonania, iż w niniejszym postępowaniu nie doszło do naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o 

udzielenie  zamówienia,  a  tym  samym,  na  podstawie  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp, 

rozpoznawane odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu, że dokonując wyboru oferty Konsorcjum DGP, 

naruszył przepisy art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy Pzp.  

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera 

rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Przepisy  ustawy  Pzp  

nie definiują pojęcia rażąco niskiej ceny, jednak w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej 

za 

ofertę  z  rażąco  niską  ceną  uznaje  się taką,  która  zawiera  cenę  niewiarygodną, 

nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień, tj. cenę wskazującą 

na  fakt  wykonania  zamówienia poniżej  kosztów  wytworzenia  przedmiotu  zamówienia.  

Co 

istotne, 

tym, 

czy 

mamy 

do 

czynienia 

ceną 

rażąco 

niską, 

decyduje 

każdorazowo badanie, czy jest ona realna, tj. każdorazowe odniesienie danej ceny 

do  konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  jego  specyfiki  oraz  rynku  danego  rodzaju 

zamówienia. W jednym bowiem przypadku kilkunastoprocentowa różnica cenowa pomiędzy 

złożonymi  w  postępowaniu  ofertami  może  świadczyć  o  cenie  rażąco  niskiej,  w  innym  zaś  

wprost  przeciwnie,  różnice  w  cenie  oferty  nawet  przekraczające  30%  w  stosunku  do 

średniej  arytmetycznej  wszystkich  złożonych  ofert  czy  w  odniesieniu  do  szacunkowej 

wartości zamówienia - mogą być w danych okolicznościach uzasadnione. 

Za  sprzeczne  z  przepisami  ustawy  Pzp  traktuje  się  automatyczne  uznanie  ceny  


za  rażąco  niską  i  odrzucenie  z  tego  powodu  oferty, bez  możliwości  wykazania, że  jest  ona 

rzetelna.  Potwierdza  to  orzecznictwo  Europejskiego  Trybunału  Sprawiedliwości  (tak  np. 

wyrok  z  22  czerwca  1989  r.  w  sprawie  C-

103/88  Constanzo),  w  którym  podkreślono, 

że: sprzeczne  z  zasadą  wspierania  rzeczywistej  konkurencji  w  zamówieniach  publicznych 

jest automatyczne, wyłącznie na podstawie arytmetycznego kryterium, uznawanie za rażąco 

niskie i odrzucenie ofert o cenach poniżej pewnego poziomu (np. tańszych o więcej niż 10% 

od  średniej  ceny  wszystkich  złożonych  ofert  albo  poniżej  wartości  szacunkowej  ustalonej 

przez  zamawiającego),  bez  podania  oferentom  możliwości  wykazania,  że  ich  oferta  jest 

rzetelna. 

Zamawiający  zatem,  zanim  podejmie  decyzję  o  odrzuceniu  oferty,  zobligowany  jest 

wezwać  wykonawcę  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie 

wyliczenia ceny. Zgodnie z cytowanym 

przepisem, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich 

istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  

i  budzą  wątpliwości  zamawiającego,  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia 

zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych 

przepisów,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Z kolei obowiązek wezwania do wyjaśnień, zgodnie 

z  art.  90  ust.  1a  pkt  1  ustawy  Pzp  zachodzi,  gdy  cena  całkowita  oferty  jest  niższa  o  co 

najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej 

arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.  

Przepis art. 90 ust. 3 ustawy Pzp 

wprowadza zasadę, że zamawiający odrzuca ofertę 

wykonawcy, 

który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  

ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w 

stosunku do 

przedmiotu zamówienia.  

Przenosząc  powyższe  rozważania  na  realia  rozpoznawanej  sprawy  w  pierwszej 

kolejności należy zauważyć, że odwołujący zarzucił, że oferta przystępującego zawiera cenę, 

którą uznać należy za rażąco niską, przy czym odwołujący w tym zakresie nie powoływał się 

na  treść  składanych  przez  przystępującego  wyjaśnień,  gdyż  do  tych  Konsorcjum  DGP  

nie  zostało  przez  zamawiającego  wezwane.  Ponadto,  w  niniejszej  sprawie  nie  zaszły 

okoliczności, które obligowały zamawiającego do wezwania do wyjaśnień, zgodnie z art. 90 

ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp

, gdyż cena oferty złożonej przez przystępującego w części trzeciej 

zamówienia nie jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT 

lub  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  ofert.  Jak  ustaliła  Izba,  zamawiający  oszacował 

wartość  zamówienia  dla  części  trzeciej  na  kwotę  netto  3 723 633,65  zł.,  co  wynika  z 

informacji zamieszczonej przez zamawia

jącego w pkt 2 ppkt 4 Protokołu postępowania (druk 


ZP-PO).  Jak  wynika  z 

kolei  z  informacji  z  otwarcia  złożonych  ofert  -  oferty  dla  tej  części 

złożyło  pięciu  wykonawców.  W  protokole  z  posiedzenia  komisji  przetargowej  z  10  lutego 

2020  r.  znajduje  się  informacja,  iż  komisja  dokonała  analizy  złożonych  ofert  pod  kątem 

badania  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny. Wyliczenia  zaprezentowane  przez  zamawiającego 

wskazują, że ceny za realizację zamówienia, w stosunku do średniej arytmetycznej wartości 

złożonych ofert wahają się (dla Konsorcjum DGP) od 90,01 % do 108,06 %. Z kolei biorąc 

pod  uwagę  szacunkową  wartość  zamówienia  to  cena  w  ofercie  Konsorcjum  DGP  stanowi 

99,18 % wartości szacunkowej zamówienia, w przypadku najdroższej oferty jest to 119,06 % 

wartości  szacunkowej.  Należy  zatem  zauważyć,  że  rozbieżności  co  do  całkowitej  ceny 

ofertowej,  porównując  je  do  szacunku  zamawiającego,  nie  są  znaczne.  Odwołujący  nie 

kwestionował również prawidłowości dokonanego szacunku. 

Nie ulega  wątpliwości,  że powyższe nie przesądza jeszcze,  że zamawiający  nie ma 

prawa  wezwać  wykonawcy  do  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny.  Aby  jednak  takie 

wezwanie  było  uzasadnione,  cena  oferty  lub  koszt  lub  ich  istotne  części  składowe,  muszą 

wydawać się zamawiającemu rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić 

jego 

wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  

z  wymaganiami  określonymi  w  SIWZ  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów.  Podkreślić 

należy  jednak,  że  adresatem  tego  przepisu  jest  zamawiający,  gdyż  przepis  stanowi,  

że wezwanie takie jest zasadne, jeśli to zamawiający takich wątpliwości nabierze.  Powstaje 

zatem  pytanie,  czy  w  niniejszej  sprawie  zachodzą  takie  okoliczności,  które  uzasadniałyby 

wątpliwości  zamawiającego  co  do  ceny  oferty  przystępującego  i  w  konsekwencji  wezwanie  

do wyjaśnień, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

Na  powyższe  pytanie  należy  odpowiedzieć  przecząco.  Wprawdzie  do  odwołania 

odwołujący załączył, jak też na rozprawie przedstawił swoje wyliczenia, mające wskazywać, 

że  cena  zaproponowana  przez  Konsorcjum  DGP  w  tym  postępowaniu  nie  uwzględnia 

minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  lub  wysokości  minimalnej  stawki  godzinowej, 

ustalonych na rok 2020.  

Co jednak istotne dla oceny 

przedstawionych zarzutów odwołujący swoje wyliczenia 

odnosił do określonej w kolumnie 7 - przewidywanej stawki brutto 1 rgh wynagrodzenia dla 

pracownika,  a  nie  do  łącznej  stawki  brutto  w  zł.  za  1  rgh  ochrony.  Argumentował,  że  w 

kolumnie  tej 

należało  uwzględnić  wszystkie  koszty,  ponoszone  z  tytułu  zatrudnienia  osób 

niezbędnych  do  realizacji  zamówienia,  a  więc  nie  tylko  skalkulować  koszt  brutto 

uwzględniający minimalne wynagrodzenie za pracę (od 1 stycznia 2020 r. - 2 600,00 zł. czy 

wyliczone  w  przypadku  umowy  -  zlecenia  2 

856,00  zł.),  ale  również  związane  z 

koniecznością  opłacenia  składek  ZUS,  czy  koniecznością  wypłacania  świadczeń  z  tytułu 

choroby 

czy 

urlopu. 

kolei, 

jak 

wynika  

z  wyjaśnień  Konsorcjum  DGP,  złożonych  na  rozprawie,  wykonawca  ten  w  kolumnie  7 


uwzględnił wyłącznie koszt związany z wynagrodzeniem brutto „dla pracownika”, czyli kwotę 

wypłacaną  tej  osobie.  Co  więcej,  wpisał  w  tej  kolumnie  stawkę  uśrednioną,  czyli 

otrzymywaną przez pracownika zatrudnionego na umowę o pracę i wykonującego pracę na 

podstawie  umowy  cywilno-prawnej. 

Wszystkie  pozostałe  zobowiązania  pracodawcy  ujął  z 

kolei  

w  kolumnie  8  - 

stawka  brutto  1  rgh  pozostałych  kosztów  wykonawcy.  W  ocenie  Izby  takie 

działanie przystępującego było prawidłowe, albowiem zgodne z treścią SIWZ. Zamawiający 

bowiem,  wbrew  stanowisku  zaprezentowanemu  na  rozprawie,  że  w  kolumnie  7  należało 

uwzględnić wszystkie koszty dodatkowe, związane z zatrudnieniem pracowników, nie zawarł 

w tym zakresie 

żadnych instrukcji w dokumentacji przetargowej. Skoro tak, Konsorcjum DGP 

miało  prawo  uznać,  że  należy  kierować  się  literalnym  brzmieniem  zapisów  SIWZ  w  tym 

zakresie  i  skalkulować  w  tej  pozycji  wyłącznie  te  elementy,  które  są  przeznaczone  „dla 

pracownika” a więc kwoty brutto przeznaczone dla tych osób. 

W  ocenie  Izby  należało  zatem  ocenić  czy  cena  zaproponowana  w  ofercie 

przystępującego nie jest rażąco niska, odnosząc ją nie do stawki wpisanej w kolumnie 7, ale 

do  stawki  wskazanej  w  kolumnie  9. W  niej  wykonawcy  uwzględnić  mieli  bowiem  wszystkie 

koszty,  zw

iązane  z  realizacją  zamówienia  a  zatem:  zaangażowania  pracowników  ochrony, 

ich  uzbrojenia  i  wyposażenia  w  odpowiednie  środki  przymusu  bezpośredniego, 

umundurowania  

i  prze

szkolenia.  Takie  podejście  należy  również  uznać  za  uzasadnione,  mając  na  uwadze 

zapisy  projektu  umowy  - 

załącznik  nr  2  do  SIWZ.  Zgodnie  z  §3  ust.  4  wzoru  umowy 

zamawiający  dokonywał  będzie  rozliczeń,  biorąc  pod  uwagę  wskazaną  przez  wykonawcę  

w  Formularzu  cenowym  stawkę  za  1  rgh  (cena  z  kolumny  9).  Z  kolei  w  §14  ust.  4  wzoru 

umowy  przewidziano  możliwość  zmiany  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy  w 

określonych  

w umowie przypadkach, odnosząc możliwość zmiany do łącznej wysokości wynagrodzenia, 

wypłacanego wykonawcy za cały okres realizacji umowy tj. za okres od 2020 r. do 2023 r. 

I  tak,  o

dnosząc  się  do  zaproponowanej  w  ofercie  Konsorcjum  DGP  stawki  brutto  

za 1 rgh ochrony Izba uznała, że stawka 27,48 zł. nie może zostać uznana za rażąco niską,  

a więc taką która nie pozwala na realizację zamówienia na warunkach określonych w SIWZ. 

Poziom  zaproponowanej  ceny  nie  budzi  również  wątpliwości  pod  kątem  możliwości 

wykonania  przedmiotowego  zamówienia.  Jak  wynika  z  kalkulacji  przedstawionych  przez 

odwołującego,  złożonych  na  rozprawie  stawka  brutto  za  1  rgh,  w  przypadku  zatrudnienia 

pracownika  

na  umowę  o  pracę,  wynosi  27,07  zł.  brutto,  a  więc  jest  niższa  niż  wyliczona  przez 

przystępującego w ofercie o 0,40 zł. Z kolei z kalkulacji zawartych w treści odwołania wynika, 

że  przewidywana  stawka  brutto  w  przypadku  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  to  27,58  zł. 


brutto,  w  przypadku  umowy  zlecenia  - 

25,44  zł.  brutto.  Dostrzeżenia  wymaga,  że  już  w 

samych  kalkulacjach  przygotowanych  przez  odwołującego  występują  rozbieżności,  co 

świadczy o tym, że istnieje jednak szereg zmiennych, które dany wykonawca uwzględnia w 

kosztach  związanych  z  zatrudnieniem,  lub  też  uwzględnia  je  w  innej  wysokości  (jak  np. 

składka  wypadkowa,  koszt  związany  z  przystąpieniem  pracowników  do  Pracowniczych 

Programów  Kapitałowych).  Przystępujący  swoje  kalkulacje  opierał  na  zmiennych,  które  są 

właściwe  tem  wykonawcy,  w  okolicznościach  konkretnego  zamówienia.  Mogą  zatem 

występować nieznaczne różnice w poziomie przyjętych stawek. 

Z kolei kalkulacja sporządzona przez Polską Izbę Ochrony, przedłożona jako dowód 

na  rozprawie 

przez  odwołującego,  z  której  wynika,  że  w  przypadku  kwalifikowanego 

pracownika  ochrony  z  dostępem  do  broni  palnej  minimalna  stawka,  w  przypadku  etatowej 

formy  zatrudnienia  wynosić  powinna  ca.  32,00  zł.  brutto  może  jedynie  stanowić  materiał 

pomocniczy.  Jak 

wskazano  w  treści  opracowania  jest  to  stawka rekomendowana  i  dotyczy 

etatowej  formy  zatrudnienia.  W  kalkulacji  przyjęto  także  szereg  założeń,  które  nie  dotyczą  

w  równym  stopniu  wszystkich  wykonawców,  albowiem  zależą  od  zawartych  kontraktów  

(np. koszty po

noszone na umundurowanie, szkolenia) czy też założeń przyjętych przez dany 

podmiot  (np.  poziom  osiąganego  zysku).  Zwrócić  też  należy  uwagę,  że  dotyczy  ona 

wyłącznie  osób  zatrudnionych  na  umowy  o  pracę.  Tymczasem  przystępujący  zamierza 

zatrudnić  

na  umowę  o  pracę  5  dowódców  oraz  2  portierów  Biura  Przepustek,  natomiast  16 

wartowników  będzie świadczyło usługi  na  podstawie umowy  -  zlecenia).  Formularz  cenowy 

nie  przewidywał  odrębnej  kolumny  na  wpisanie  stawki  wynikającej  z  konieczności 

zatrudnienia 

pracownika  

i  odrębnej  na  umowę-  zlecenie.  Należało  zatem  wpisać  stawkę  uśrednioną,  co  również 

niewątpliwie  przekłada  się  na  poziom  wskazanej  ceny.  Z  powyższych  powodów  uznać 

należy, że kalkulacja sporządzona przez Konsorcjum DGP nie dawała zatem podstaw, aby 

zamawiaj

ący powziął wątpliwości co do zaproponowanej przez Konsorcjum DGP ceny. 

Podkreślić należy, że to zamawiający każdorazowo rozważa czy zachodzą podstawy 

do  żądania  wyjaśnień,  a  obowiązek  taki  zachodzi  po  stronie  zamawiającego  dopiero 

wówczas, gdy zamawiający poweźmie wątpliwość co do tego, czy cena nie jest rażąco niska 

(tak: Wyrok SO w Katowicach z dnia 30 stycznia 2007 r. sygn. akt XIX Ga 3/07 oraz Wyrok 

SO  

w Katowicach z dnia 21 czerwca 2010 r. sygn. akt XIX Ga 175/10). 

Ponadto, przystępujący przedłożył na rozprawie jako dowód, szczegółową kalkulację, 

z  poszczególnymi  elementami  składającymi  się  na  koszty  w  postępowaniu  w  lokalizacji 

Lipowiec (tj. w części trzeciej zamówienia). W tabeli zestawiono koszty, w rozbiciu na koszty 

wynagrodzeń  pracowników,  których zgodnie z  opisem  przedmiotu  zamówienia,  wykonawca 


był  zobligowany  zatrudnić  na  umowy  o  pracę  oraz  koszty  ponoszone  z  tytułu  zatrudnienia  

na  podstawie  umów  cywilnoprawnych.  Ponadto  Konsorcjum  DGP  uwzględniło  w  swoich 

wyliczeniach koszty wyposażenia, narzut kosztów wydziałowych, zarządu oraz przewidziało 

zysk.  Przystępujący,  na  potwierdzenie  rzetelności  kalkulacji,  w  odniesieniu  do  niektórych  

z  elementów  pozapłacowych,  przedłożył  także  umowy  (np.  na  dostawę  umundurowania) 

oraz faktury czy cenniki. Analiz

a tego dokumentu wskazuje, że Konsorcjum DGP uwzględniło  

w swoich kalkulacjach elementy składające się na cenę przedmiotowego zamówienia. 

Tym  samym  n

ie  zasługuje  również,  w  ocenie  Izby,  na  uwzględnienie  zarzut 

naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Konsorcjum 

DGP  

z tego powodu, że treść oferty wykonawcy pozostaje niezgodna z treścią SIWZ, w zakresie  

w jakim wykonawca 

skalkulował cenę oferty niezgodnie z wymaganiami zamawiającego. Jak 

wskazano  wyżej  przystępujący  skalkulował  w  swojej  ofercie  koszty  niezbędne  do  realizacji 

przedmiotowej  usługi,  zgodnie  z  instrukcją  zawartą  w  SIWZ,  a  zaproponowana  cena  nie 

budzi wątpliwości pod kątem możliwości realizacji zamówienia w części trzeciej. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),   

w tym w szczególności § 5 ust. 3 pkt 1). 

Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel