KIO 396/20 WYROK dnia 10 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 396/20 
 

WYROK 

z dnia 10 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  lutego  2020  r.  przez  Odwołującego  – 

Colas Polska 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w 

Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk 

przy udziale 

Wykonawcy 

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością,  ul.  Przemysłowa  1,  82-100  Nowy  Dwór  Gdański  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnić  czynność  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej  z  dnia 

19.02.2020  r.  oraz  powtórzyć  czynność  badania 

oferty  PPU  „TUGA”  Sp.  z  o.o.  w  zakresie  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu  opisanych  w  pkt  V.2.2.c  siwz,  poprzez  wezwanie  do  uzupełnienia 

oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy potwierdzających, że 

osoby  wskazane  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  oraz  kierownika  robót 

legitymują  się  wymaganym  okresem  doświadczenia  zawodowego,  tj.,  wykazu 

osób. 

Kosztami  postępowania  odwoławczego  obciąża  Zamawiającego  –  Zarząd  Dróg 

Powiatowych w Pasłęku i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10.000  zł  00  gr. 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego Colas 

Polska Sp. z o.o. 

tytułem wpisu od odwołania; 


str. 2 

zasądza  od  Zamawiającego  –  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Pasłęku  na  rzecz 

Odwołującego  –  Colas  Polska  Sp.  z  o.o.  kwotę  13.600,00  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów  strony 

poniesionych  w  związku  z  wpisem  od  odwołania  oraz  wynagrodzeniem 

pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Elblągu. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 3 

Sygn. akt: KIO 396/20 
 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

Zarząd  Dróg  Powiatowych w  Pasłęku  na  rozbudowę drogi  powiatowej  nr  114ON DW509  – 

Wilkowo 

– Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW509 – 

Komorowo  Żuławskie.  Etap  I  od  km  4+140,00  do  km  7+750  (nr  postępowania: 

DM.252.1.2020

),  ogłoszonym  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  21.01.2020  r.,  nr 

504785-N-2020,  wobec 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  złożonej  przez  P.P.U 

„TUGA”  Sp.  z  o.o.  (dalej  jako  TUGA),  Wykonawca  Colas  Polska  Sp.  z  o.o.  (dalej  jako 

Odwołujący),  wniósł  w  dniu  24  lutego  2020r.  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej (sygn. akt KIO 396/20).  

Zamawiający poinformował Odwołującego o wyborze oferty najkorzystniejszej – 19.02.2020 

r. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy Pzp, tj.: 

1)  art. 

24  ust.  1  pkt  12  Pzp  poprzez  bezprawne  przyjęcie,  że  TUGA  wykazał  spełnianie 

warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  pkt  V.2.2a  oraz  V.2.2.c  siwz  i  w 

konsekwencji uznanie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania; 

art. 22a ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp poprzez bezprawne przyjęcie, że TUGA 

udowodniła  dysponowanie  potencjałem  podmiotu  trzeciego  w  osobie  pana  R.  B.  na 

potrzeb

y  spełniania  warunku  określonego  w  pkt  V.2.2.c  siwz,  pomimo  braku 

przedstawienia  zobowiązania  podmiotu  trzeciego  do  oddania  do  dyspozycji  wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;  

3)  art. 22a ust. 3 i 4 Pzp poprzez bezprawne zaniechanie weryfikacji czy wobec pana R. B. 

zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp 

oraz  w  zakresie  zobowiązania  do  realizacji  robót  budowlanych  lub  usług  do  realizacji, 

których zdolności te są wymagane; 

4)  art. 

25a ust. 3 pkt 2 Pzp poprzez bezprawne zaniechanie wykluczenia TUGA pomimo, iż 

wykonawca ten nie zamieścił informacji o panu R. B. w oświadczeniu, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1 Pzp; 

5)  art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia TUG

A  pomimo, że w wyniku 

zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadziła  zamawiającego  w  błąd 

przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  TUGA  pomimo,  iż  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  TUGA  przedstawiła  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, które miały istotny wpływ na rozstrzygnięcie postępowania.  

ewentualnie 


str. 4 

art.  26  ust.  3  i  4  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  TUGA  do  złożenia 

wyjaśnień/uzupełnienia  złożonych  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków 

udziału w postępowaniu. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania,  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności wyboru oferty TUGA, dokonanie ponownego badania i oceny ofert, wykluczenie z 

postępowania TUGA, dokonanie wyboru oferty Odwołującego.  

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 

W  uzasadnieniu  Odwołujący  wskazał  na  brak  doświadczenia  TUGA  w  zakresie  wykonania 

kanalizacji wodnej, objętej warunkiem udziału w postępowaniu opisanego w pkt V.2.2.a siwz: 

tj.  wykonania  co  najmniej  dwóch  robót  budowlanych  związanych  z  budową,  przebudową 

dróg/ulic publicznych, każda o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł. (brutto) w tym co 

najmniej jedna wraz z kanalizacją deszczową.  

Warunku nie spełnia objęta wykazem praca: remont 12,231 km dróg w powiecie sztumskim 

w  celu  poprawy  bezpieczeństwa  i  dostępności  sieci  drogowej  Dolnego  Powiśla  –  nie  są  to 

roboty związane z budową/przebudową dróg/ulic publicznych. zakres prac określanych jako 

remont  został  opisany  w  art.  3  pkt  8  prawo  budowlane,  jako  wykonanie  w  istniejącym 

obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

niestanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów 

budowlanych innych, n

iż użyto w stanie pierwotnym. 

Jednocześnie,  żadna  z  pozostałych  pozycji  robót  nie  obejmowała  wykonania  kanalizacji 

deszczowej. 

Odwołujący  wskazał  również  na  brak  wykazania  dysponowania  osobą  do  pełnienia  funkcji 

kierownika  budowy,  posiadającą  co  najmniej  5  letnie  doświadczenie  (licząc  od  dnia 

uzyskania uprawnień), jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych w tym pełnienie 

nadzoru  (kierowanie  budową  lub  robotami)  nad  minimum  dwiema  robotami  budowlanymi 

związanym z budową, przebudową dróg/ulic publicznych, o długości ponad 1 km oraz osobą 

do  pełnienia  funkcji  kierownika  robót  posiadającą,  co  najmniej  3  letnie  doświadczenie 

zawodowe  (licząc  od  dnia  uzyskania  uprawnień),  jako  kierownik  budowy  lub  robót,  w  tym 

pełnienie  nadzoru  nad  min.  1  robotą  związaną  z  budową  lub  przebudową  kanalizacji 

deszczowej w drodze publicznej. 

Z  przedstawionego  wykazu  osób  nie  wynika,  aby  wskazane  w  nim  osoby  posiadały 

wymagane doświadczenie. Nabycie doświadczenia zawodowego, jako kierownik budowy lub 

robót  możliwe  jest  jedynie  poprzez  aktywne  pełnienie  funkcji  przez  określony  czas,  tj. 


str. 5 

odpowiednio  łącznie  przez  5  lub  3  lata.  W  wykazie  nie  wskazano  okresów  faktycznego 

kierowania  robotami.  Zsumowane  okresy  doświadczenia  nie  pozwalają  potwierdzić 

wymaganego okres odpowiednio 5 i 3 lat. 

Dodatkowo doświadczenie osób nie spełnia warunku w postaci pełnienia nadzoru nad min. 1 

robotą  związaną  z  budową  lub  przebudową  kanalizacji  deszczowej  w  drodze  publicznej  o 

długości  ponad  1  km  (dla  kierownika  budowy)  oraz  pełnienie  nadzoru  nad  min.  1  robotą 

związaną  z  budową  lub  przebudową  kanalizacji  deszczowej  w  drodze  publicznej  (dla 

kierownika  robót),  w  tym  niektóre  ze  wskazanych  projektów  dotyczą  remontów,  a  nie 

wymaganej  budowy/przebudowy  oraz  nie  dotyczą  kanalizacji  deszczowej  w  drodze 

publicznej. 

Wykonawca  nie  udowodnił  dysponowania  potencjałem  podmiotu  trzeciego  –  potencjałem 

osobowym  Pana  R.  B. 

na  podstawie  umowy  o  dzieło  (stosunku  cywilnoprawnego 

nieobejmującego  relacji  podporządkowania  i  wydawania  poleceń),  którego  doświadczenie 

z

ostało  wskazane  na  potwierdzenie  warunku  opisanego  w  pkt.  V.2.2  c  siwz.  W  ofercie  nie 

zostało  złożone  zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  o  oddaniu  do  dyspozycji  niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to nie podlega uzupełnieniu, jako 

integralna części oferty, w której złożone oświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

Przedstawione  okoliczności  wskazują  na  podstawę  do  wykluczenia  z  postępowania  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp

, ale również na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. 

Wykonawca  zataił  brak  okoliczności  mających  kluczowe  znaczenie  dla  potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Ewentualnie, TUGA powinna zostać wezwana do złożenia wyjaśnień/uzupełnienia złożonych 

dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 lub 4 Pzp.   

Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  2.03.2020r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie  wnosząc  o  jego 

odrzucenie na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 6 Ustawy, ewentualnie oddalenie. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  braku  doświadczenia  TUGA  w  zakresie  wykonania 

kanalizacji  wodnej,  Zamawiający  wskazał  na  trzy  roboty  budowlane  związane  z  budową, 

przebudową  dróg  o  wartości  nie  mniejszej  niż  4.000.000,00  zł  każda,  w  tym  jedna  wraz  z 

kanalizacją  deszczową.  Zamawiający  uznał,  że  dwie  z  nich  spełniają  warunek  przebudowy 

drogi o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł. Ponadto inwestycja – „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1121N Elbląg- Raczki Elbląskie -Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850”, 

była  wykonywana  na  zamówienie  Zamawiającego.  Jednym  z  elementów  robót  było 

wykonanie  odwodnienia  drogi  poprzez  odtworzenie  systemu  rowów  przydrożnych  wraz  z 

przepustami  rurowymi.  Zamawiający  wskazał  na  położenie  drogi  na  terenie  depresyjnym, 


str. 6 

gdzie  rowy  spełniają  również  funkcję  rowów  melioracyjnych,  pozwalających  na 

odprowad

zenie wody w sposób grawitacyjny do stacji pomp. 

Odnosząc się do zarzutu niewystarczającego doświadczenia potencjału osobowego TUGA, 

Zamawiający  uznał,  iż  wskazane  osoby  posiadają  uprawnienia  spełniające  wymogi.  W 

przypadku Pana K. C. realizow

ał on wiele zadań na rzecz Zamawiającego i funkcjonuje na 

rynku  robót  drogowych  od  wielu  lat,  pełniąc  funkcje  kierownika  budowy.  Podobnie 

Zamawiający  ocenił  doświadczenie  kierownika  robót  sanitarnych,  który  pracuje  w  tym 

charakterze od 37 lat. 

Odnośnie  zarzutu  braku  udowodnienia  dysponowania  potencjałem  podmiotu  trzeciego  – 

Zamawiający  uznał,  iż  informacje  zawarte  w  załączniku  nr  9  do  siwz  –  potwierdzają,  że 

spełniony warunek dysponowania kierownikiem robót sanitarnych.  

Wykonawca  nie  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  co  do  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu. Zamawiający nie zidentyfikował w ofercie żadnych nieprawdziwych informacji. 

Nie  ma  również  podstaw  do  stwierdzenia,  że  Wykonawca  zataił  okoliczności  mające 

kluczowe znaczenie dla potwierdzenie spe

łniania warunków udziału w postępowaniu. Jedyne 

braki stwierdzone w ofercie można określić jako zwykłe niedbalstwo.    

W  dniu  04.03.2020  r.  zgłoszone  zostało  przystąpienie  po  stronie  Zamawiającego  od 

Wykonawcy  PPU  „TUGA”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Nowym  Dworze  Gdańskim.  W 

przystąpieniu Wykonawca wniósł o odrzucenie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 6 

Ustawy  wskazując,  iż  odwołanie  przysługiwało  wyłącznie  na  czynność  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej.  

Na  posiedzeniu  przed  skierowaniem  odwołania  na  rozprawę  Izba  oddaliła  wnioski 

Zamawiającego i Przystępującego o odrzucenie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 6 

Ustawy.  Prezentowana  we  wnioskach 

wykładnia  przepisu  nie  znajduje  uzasadnienia 

prawnego,  w  świetle  uchwały  Sądu  Najwyższego  z  dnia  17  listopada  2017  r.,  sygn.  akt  III 

CZP 56/17, w której wskazano, iż  zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o 

którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień 

publicznych  (jedn.  tekst  Dz.  U  z  2015  r.,  poz.  21

64  ze  zm.)  mogą  obejmować  także 

zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który  złożył ofertę wybraną przez  zamawiającego lub 

zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu.  

Stanowisko Izby 


str. 7 

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U.  z  2019  r.,  poz.  1843),  w  brzmieniu  po  nowelizacji 

dokonanej  ustawą  z  dnia  22  czerwca 

2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw 

(Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.  

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 

wyniku  kwestionowanej  czynności  Zamawiającego,  jaką  było  dokonanie  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej. 

Oceny  tej  należało  dokonać  z  uwzględnieniem  sytuacji  faktycznej,  jaka 

istniała  w  momencie  składania  odwołania,  a  która  wynikała  z  braku  wskazania  oferty 

Odwołującego  jako  najkorzystniejszej.  Nie  przesądzając  o  zasadności  zarzutów  Izba 

zobowiązana  była  przyjąć  stan  hipotetyczny  wynikający  z  wniosków  Odwołującego  -  o 

istnie

niu  podstawy  do  wykluczeniu  Wykonawcy  TUGA  z  postępowania.  Uwzględniając 

powyższe  Izba  uznała,  iż  czynność  stanowiąca  przedmiot  zarzutu  prowadziła  do  braku 

możliwości  zawarcia umowy  z Odwołującym. Izba uznała, iż  odwołanie służyć ma ochronie 

interesów  wykonawcy  w  postępowaniu,  przede  wszystkim  przez  usunięcie  niekorzystnej 

decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  uznała,  iż  spełnione  zostały  przesłanki  z  art.  179  ust.  1 

Ustawy.  

W  świetle  przedstawionych  stanowisk  oraz  analizy  dokumentacji  postępowania  Izba 

uznała,  iż  odwołanie  zasługiwało  na  uwzględnienie  jedynie  w  części  podniesionych 

zarzutów.  

Zamawiający wymagał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które w odniesieniu do 

zdolności technicznej lub zawodowej, opisane zostały w pkt V lit. a siwz, jako wykazanie się 

wykonaniem  (zakończeniem)  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania 

ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  co  najmniej 

dwiema  robotami  budowlanymi  z

wiązanymi  z  budową,  przebudową  dróg/ulic  publicznych, 

każda o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł (brutto) w tym co najmniej jedną wraz z 

kanalizacją deszczową.   

Ponadto,  Zamawiający  wymagał  dysponowania  osobami,  które  zostaną  skierowane  do 

realiza

cji  zamówienia,  posiadających  kwalifikacje  zawodowe,  uprawnienia,  doświadczenie  i 

wykształcenie  niezbędne  do  wykonania  zamówienia.  Zamawiający  wymagał  wskazania 

podstawy  dysponowania.  Zamawiający  wskazał,  iż  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli 


str. 8 

wykonawca  wyka

że,  że  dysponuje  lub  będzie  dysponował  dwiema  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia do pełnienia funkcji: 

- Kierownika budowy 

– 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi  w  specjalności  drogowej  bez  ograniczeń  lub  odpowiadające  im  ważne 

uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, z co 

najmniej  5-

letnim  doświadczeniem  (licząc  od  dnia  uzyskania  uprawnień),  jako  kierownik 

budowy  lub  kierownik  robót  drogowych,  w  tym  pełnienie  nadzoru  (kierowanie  budową  lub 

robotami) nad minimum dwiema robotami 

budowlanymi związanymi z budową, przebudową 

dróg/ulic publicznych o długości ponad 1 km, 

Kierownika  robót  –  1  osoba  posiadająca  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami 

budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, z co najmniej 3-

letnim  doświadczeniem  zawodowym  (licząc  od  dnia  uzyskania  uprawnień),  jako  kierownik 

budowy  lub  robót,  w  tym  pełnienie  nadzoru  nad  min.  1  robotą  związaną  z  budową  lub 

przebudową kanalizacji deszczowej w drodze publicznej. 

Na  podstawie  art.  26  ust.  2  Ustawy  Zamawiający  wezwał  pismem  z  dnia  12.02.2020  r. 

Wykonawcę TUGA do złożenia oświadczeń i dokumentów, w tym wykazu robót budowlanych 

(zgodnego z załącznikiem nr 6 do siwz DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE) wraz z dowodami 

potwierdzającymi  ich  należyte  wykonanie  oraz  wykazu  osób  (zgodnego  ze  wzorem 

stanowiącym załącznik nr 7 do siwz). 

Wykonawca TUGA złożył dokumenty, w tym: 

wypełniony  załącznik  nr  7  do  siwz  DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE,  w  którym  ujął  trzy 

pozycje: 

1)  „Remont  12,231  km  dróg  w  powiecie  sztumskim  w  celu  poprawy  bezpieczeństwa  i 

dostępności  sieci  drogowej  Dolnego  Powiśla”,  wskazując  jako  istotną  cechę  inwestycji  – 

kanalizację drogową klasy drogi Z, wartość: 4.132.040,11 zł brutto, wraz z referencją z dnia 

28.03.2017  r.  wystawioną  przez  Powiat  Sztumski,  w  której  treści  opisano  zakres  prac 

remontowych na drogach powiatowych nr 3122G, nr 3124G, nr 3121G, nr 3131G, nr 3107G, 

nr  3174G,  nr  3113G,  o  łącznej  wartości  prac  4.132.040,11  zł.  brutto.  Wystawca  referencji 

oświadczył, iż prace wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, terminowo z 

należytą starannością oraz zgodnie z zawartą umową; 

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg – Raczki Elbląskie – Krzewsk, odc. od km 

0+400 do km 3+850”, wskazując jako istotną cechę tej inwestycji: długość odcinka 3,477 km i 

wartość  brutto  4.861.548,84  zł.  wraz  z  referencją  z  dnia  12.12.2019  r.  Zarządu  Dróg 


str. 9 

Powiatowych  w  Elblągu  i  załączonym  końcowym  świadczeniem  płatności.  W  załączniku 

opisano zakres robót, obejmujący między  innymi - odwodnienie korpusu drogowego (lit. c). 

Zgodnie  z  uszczegółowionymi  pozycjami  prace  obejmowały  w  tym  elemencie  wykonanie 

ławy  żwirowej  pod  przepusty  –  grubość  podłoża  20  cm,  przepusty  z  rur  grubościennych  o 

średnicy nominalnej 1000mm – przepusty pod korną drogi, elementy przepustów rurowych, 

obsypkę rurociągu kruszywem; 

3)  „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  1320N  dla  zadania:  „Poprawa  warunków 

komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo – Górowo Iławeckie etap Grzędowo 

–  Krzekoty,  odc.  Lutkowo  –  Krzekoty  (od  km  5+380 do  km  8+915)”  wskazując jako istotną 

cechę inwestycji: długość odcinka ,3,540 km, klasa drogi L i wartość brutto 4.907.812,09 zł. 

wraz z 

referencją z 13.12.2019 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie. 

wypełniony załącznik nr 9 do siwz WYKAZ OSÓB, w którym wskazał dwie osoby: 

1)  K.  C. 

(Kierownik  robót  budowlanych)  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do 

kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  drogowej  Nr 

POM/0092/OWOD/04. Okres faktycznego kierowania robotami został wskazany  w kolumnie 

nr  4 

przedziałem  czasowym  „od  dnia  do  dnia”  oraz  zakresem  inwestycji,  w  tym  dwiema  z 

zakresu budowy/przebudowy dróg powiatowych o długości odpowiednio 3,477 km (droga nr 

1121N)  i  3,540  km  (droga  nr  1320N).  Wykonawca  wskazał  okresy  faktycznego  kierowania 

robotami  dla  czterech  wymienion

ych  w  wykazie  inwestycji,  które  chronologicznie  obejmują 

okres od: 09.05.2016 r.- 07.10.2016 r. (5 m-cy 

– poz. 2), 07.05.2018 r. – 06.07.2018 r. (2 m-

ce 

– poz. 1), 30.05.2019 r – 31.10.2019 r. (5 m-cy – poz. 3), 07.05.2019 r. – 15.10.2019 r. (5 

m-cy 

– poz. 4). Uwzględniając nakładające się okresy w miesiącach maj-październik 2019 r., 

wymiar  doświadczenia  wykazany  w  wykazie  obejmuje  12  m-cy  przypadających  w  okresie 

czterech lat, tj. 2016-2019.  

2)  R. B. 

(Kierownik robót sanitarnych) posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci 

sanitarnych  bez  ograniczeń  Nr  988/EI/86.  Okres  faktycznego  kierowania  robotami  został 

wskazany  w  kolumnie  nr  4  przedziałem  czasowym  „od  dnia  do  dnia”  oraz  zakresem 

inwestycji  opisanych  w  czterech  pozycjach,  w  tym  jednej 

dotyczącej  przebudowy  ulic 

Mickiewicza i Jana Pawła II wraz z odwodnieniem w Nowym Stawie (poz. nr 4). Wykonawca 

wskazał  okresy  faktycznego  kierowania  robotami  dla  czterech  wymienionych  w  wykazie 

inwestycji, które chronologicznie obejmują okres od: 05.07.2012 r.- 30.08.2013 r. (13 m-cy – 

poz. 1), 03.12.2014 r. 

– 10.07.2015 r. (7 m-cy – poz. 2), 04.08.2015 r – 30.11.2015 r. (4 m-ce 

– poz. 3), 18.06.2018 r. – 19.11.2018 r. (5 m-cy – poz. 4). Uwzględniając okresy miesięczne 

wymiar  doświadczenia  wykazany  w  wykazie  obejmuje  29  m-cy  przypadających  w  okresie 

czterech lat, tj. 2012-201

8 (z wyłączeniem lat 2016 i 2017).  


str. 10 

Uwzględniając powyższe Izba uznała, iż tylko jeden z zarzutów sformułowanych w odwołaniu 

okazał  się mieć  podstawy  faktyczne.  Odwołujący  skutecznie  podważył  prawidłowość oceny 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  opisanego  w  pkt  V.  2.2.  lit.  c  siwz,  w  części 

dotyczącej  wykazania  doświadczenia  określonego  wymiarem  lat  pracy,  odpowiednio  dla 

Kierownika  budowy 

–  5  lat  oraz  Kierownika  robót  –  3  lata.  Z  przedłożonego  wykazu  osób 

wynikają  okresy  faktycznego  kierowania  robotami,  które  nie  pokrywają  pełnego  okresu 

doświadczenia, jakim powinna legitymować się osoba wskazana do pełnienie danej funkcji. 

W ocenie składu orzekającego Wykonawca zobowiązany był wykazać przed Zamawiającym 

doświadczenie  zawodowe  osób  pozwalające  jednoznacznie  potwierdzić  faktyczne 

kierowanie robotami odpowiednio w wymiarze 60 m-cy dla Kierownika budowy (tj. 5 lat) oraz 

36 miesięcy dla Kierownika robót (3 lata). Sama wiedza Zamawiającego wynikająca z pracy 

wskazanych  osób  na  terenie  objętym  zarządem  Zamawiającego,  nie  oznacza  jeszcze,  iż 

Wykonawca wykazał, że spełnia warunek udziału w postępowaniu. Również przedłożone na 

rozprawie dodatkowe dokumenty 

– opisy doświadczenia zawodowego obu osób, nie mogły 

być wzięte pod uwagę, gdyż nie stanowiły podstawy oceny dokonanej przez Zamawiającego 

i  nie  były  znane  innym  wykonawcom  na  etapie  czynności  oceny  ofert.  Tym  samym  Izba 

uznała  w  tym  zakresie  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  Ustawy  oraz  art.  26  ust.  3 

Ustawy  i  nakazała  Zamawiającemu  powtórzyć  czynność  badania  oferty  TUGA  przez 

wezwanie do  uzupełnienia dokumentów  potwierdzających spełnienie  warunku opisanego w 

pkt V.2.2.c siwz w odniesieniu do obu kierowników.  

Jednocześnie Izba oddaliła zarzuty formułowane w oparciu o wniosek, iż zasób osobowy w 

osobie 

kierownika robót należało oceniać w kontekście udostępnionego potencjału podmiotu 

trzeciego (zarzuty od 

2 do 4 z odwołania). Odwołujący wywodził, iż wskazanie w WYKAZIE 

OSÓB  na  podstawę  dysponowania:  Dysponować  będziemy  –  umowa  o  dzieło,  potwierdza 

fakt korzystania z potencjału podmiotu trzeciego. Izba doszła do innego wniosku przyjmując 

w tym zakresie wyjaśnienia Przystępującego po stronie Zamawiającego - Wykonawcy TUGA 

o  stałej  współpracy  ze  wskazaną  osobą  w  ramach  stosunku  pracy  oraz  przedłożoną  na  tą 

okoliczność  umową  o  pracę  z  dnia  03.02.2020  r.  W  ocenie  składu  orzekającego  nie  było 

podstaw  do  kwestionowania  stanu  faktycznego,  jak  i  oświadczenia  zawartego  w  wykazie, 

które pozwalało przyjąć, iż osoba skierowana do realizacji zamówienia stanowi zasób własny 

Wykonawcy, 

gwarantowany 

stosunkiem 

pracy 

zawartym 

na 

podstawie 

umowy 

cywilnoprawnej.  

Odnosząc  się  natomiast  do  doświadczenia  Wykonawcy  wykazanego  w  załączniku  nr  7  do 

siwz,  Izba  uz

nała,  iż  Wykonawca  wykazał  się  minimalnym  doświadczeniem,  spełniającym 

warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt V.2.2 a siwz, na co wskazują dwie z trzech 

objętych  wykazem  inwestycje.  Zastrzeżenia  Odwołującego  dotyczyły  pozycji  pierwszej 


str. 11 

wykazu, a argu

menty jakie podnosił w związku z ustaleniem, iż prace dotyczyły remontu dróg 

Izba przyjęła jako własne. Niezależnie jednak od tej inwestycji, dla oceny spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu należało również przyjąć dwie dalsze opisane w pkt 2 i 3 WYKAZU 

ZAWODOWEGO. Odwołujący kwestionował obie wskazując, iż żadna nie dotyczyła budowy, 

przebudowy  dróg/ulic  publicznych  wraz  z  kanalizacją  deszczową.  Izba  przyjęła  jako 

wiarygodne  informacje  dotyczące  zakresu  roboty  realizowanej  na  rzecz  Zamawiającego, 

które  opisane  zostały  końcowym  świadectwem  płatności,  w  którym  opisano  roboty,  w  tym 

obejmujące  odwodnienie  korpusu  drogowego  (lit.  c).  Zgodnie  z  uszczegółowionymi 

pozycjami  prace  obejmowały  w  tym  elemencie  wykonanie  ławy  żwirowej  pod  przepusty  – 

grubość  podłoża  20  cm,  przepusty  z  rur  grubościennych  o  średnicy  nominalnej  1000mm  – 

przepusty  pod korną drogi,  elementy  przepustów  rurowych,  obsypkę rurociągu kruszywem. 

Powyższe w  ocenie Izby  wskazywało,  iż  prace obejmowały  również  wykonanie odwonienia 

drogi,  czyli  ka

nalizacji  deszczowej.  Co  ważne  Zamawiający  nie  sprecyzował  w  opisie 

warunku  jakiego  rodzaju  kanalizacji  deszczowej  oczekiwał,  co  czyniło  również  roboty 

prowadzone  w  ramach  wykonania  odwodnienia  drogi  za  spełniające  warunek  udziału  w 

postępowaniu.  Izba  uznała  za  zbyt  daleko  idące  wnioski  Odwołującego  o  potrzebie 

wykazania  się  wybudowaniem  lub  przebudową  kanalizacji  deszczowej  rozumianej,  jako 

kompleksowy  system  kanalizacji  obejmujący  wszystkie  jej  elementy.  W  zależności  od 

eleme

ntów  tej  kanalizacji,  istniejących  w  miejscu  wykonywanych  robót,  prace  obejmowały 

wykonanie  kanalizacji  deszczowej. 

Odwołujący  nie  przedstawił  dowodu,  z  którego 

wynikałoby iż odprowadzenie wody z terenu drogi odbywa się bez wykorzystania elementów 

kanalizacji deszczowej.  

W  świetle  powyższego  Izba  uwzględniła  odwołanie  i  nakazała  wezwać  Wykonawcę  TUGA 

do  uzupełnienia  oświadczeń  –  wykazu  osób,  w  zakresie  umożliwiającym  potwierdzenie,  iż 

wskazane do realizacji zadania osoby posiadają wymagane doświadczenie zawodowe. 

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów 

postępowania  wpis  wniesiony  przez  Odwołującego  w  kwocie  10.000,00  zł.  oraz 

wynagrodzenie pełnomocnika Odwołującego w kwocie 3.600,00 zł stwierdzonej rachunkiem 

przedłożonym przed zamknięciem rozprawy i obciążyła nimi Zamawiającego. 


str. 12 

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel