KIO 395/20 WYROK dnia 28 maja 2020 r.

Data: 2 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 395/20 

WYROK 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aneta Mlącka 

Protokolant:            

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniach:  09  marca  2020  roku  oraz  28  maja  2020  roku  w 

Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 

2020 roku przez Wykonawc

ę M. P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma 

Handlowo-

Usługowa "Auto-Mar" M. P. (ul. Marszałkowska 140/139, 00-061 Warszawa) 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Lubenia (ul. Lubenia 131, 36-

042 Lubenia) 

orzeka: 

oddala odwołanie 

kosztami  postępowania  obciąża  Wykonawcę  M.  P.  prowadzący  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  Firma  Handlowo-Usługowa  "Auto-Mar"  M.  P.  (ul. 

Marszałkowska 140/139, 00-061 Warszawa) i  

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr (słownie: 

siedem   

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  M.  P. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Firma  Handlowo-Usługowa 

"Auto-Mar"  M.  P.  (

ul.  Marszałkowska  140/139,  00-061  Warszawa)  tytułem  wpisu 

od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie

P

rzewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 395/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający Gmina Lubenia prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  Zakup  samochodu 

ratowniczego OSP. 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

16 stycznia 2020 r., pod numerem 503209-N-2020.  

Odwołujący  M.  P.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Firma  Handlowo  – 

Usługowa „Auto-Mar” M. P. wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu dokonanie 

nieprawidłowej  czynności  w  postaci  wykluczenia  oferty  Odwołującego  i  w  konsekwencji  jej 

odrzucenie,  dokonanie  wyboru 

jako  oferty  najkorzystniejszej,  oferty  złożonej  przez 

Wykonawcę  F.H.U.  PROFIS  R.  J.  na  kwotę  brutto  200  000  zł  i  z  okresem  gwarancji  12 

miesięcy, mimo że nie jest to oferta najkorzystniejsza w postępowaniu. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w zw. z art. 

24  ust.  1  pkt  17  Pzp  poprzez  uznanie,  że  Odwołujący  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa złożył ofertę przedstawiającą informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, 

mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w szczególności odnośnie wiarygodności dowodu rejestracyjnego i 

przeprowadzonych  ważnych  badań  technicznych  pojazdu  -  w  konsekwencji  jego  oferta 

podlega  wykluczeniu,  a  w  dalszej  kolejności  odrzuceniu,  naruszenie  art.  91  ust.  1  ustawy 

Pzp  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty,  która  nie  jest  ofertą  najkorzystniejszą  w 

postępowaniu. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  powtórzenia 

czynności  oceny  ofert  oraz  uznanie,  iż  oferta  Odwołującego  nie  podlega  wykluczeniu  i  w 

konsekwencji  odrzuceniu  oraz  że  stanowi  ofertę  najkorzystniejszą,  zasądzenie  kosztów 

postępowania  odwoławczego  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego,  w  tym  kosztów 

zastępstwa procesowego, zgodnie z przedłożonym na rozprawie rachunkiem, przesłuchanie 

Odwołującego na okoliczność posiadania trzech pojazdów, z których jeden spełnia wymogi 

Zamawiającego  wskazane  w  SIWZ  z  jednoczesnym  dopuszczeniem  dowodów  z 

dokumentów potwierdzających tę okoliczność. 

28 stycznia 2020 r. Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnień na podstawie 

art. 87 § ust. 1 Pzp w postaci zdjęć - na których widoczne będą: wnętrze pojazdu, przedział 

strażacki,  dozownik  środka  pianotwórczego  nadciśnieniowy,  zasilany  niezależną  pompą 

elektryczną,  dokumenty  niezbędne  do  rejestracji  pojazdu,  pojazd  z  zewnątrz,  przedział 

autopompy, zabudowa da

chu i inne. Na podstawie fotografii Zamawiający chciał potwierdzić, 

czy zostały spełnione warunki do udziału w postępowaniu. Jednocześnie Zamawiający ustalił 


termin oględzin pojazdu na dzień 30 stycznia 2020 r. w godz. 8-15.  

Odwołujący  w  treści  odpowiedzi  załączył  swoje  wyjaśnienia,  zdjęcie  pojazdu  i  dowodu 

rejestracyjnego. Odwołujący wskazał, że nie otrzymał żadnej odpowiedzi od Zamawiającego.  

W Protokole z 17 lutego 2020 r. Zamawiający wskazał, że dokonał porównania przesłanych 

zdjęć oraz dowodu rejestracyjnego z pojazdami oferowanymi na stronie internetowej „auto-

mar". 

Wskazał,  że  pozyskał  informację  z  serwisu  automedia  na  okoliczność  rejestracji  i 

wykonanych  przeglądów  pojazdu.  Na  tej  podstawie  stwierdzono,  że  samochód  nie  spełnia 

wymagań w zakresie obowiązkowych przeglądów technicznych, a jego dowód rejestracyjny 

może  być  sfałszowany.  Zamawiający  przedstawił,  iż  w  związku  z  wątpliwościami,  których 

Wykonawca nie wyjaśnił, zachodzi podejrzenie, że Odwołujący w wyniku lekkomyślności lub 

niedbalstwa  przeds

tawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  w  postępowaniu  o  udzieleniu 

zamówienia  publicznego.  W  związku  z  powyższym  podlega  on  wykluczeniu,  a  jego  oferta 

została odrzucona.  

Odwołujący  zaprzeczył  ustaleniom  faktycznym  Zamawiającego,  podnosząc  iż  są  one 

nierzetelne,  oparte  na  niewiarygodnych  dokumentach  i  w  konsekwencji  dla  niego 

krzywdzące. 

Podkreślił, że zaoferowany przez niego pojazd spełnia wszystkie wymogi opisane w SIWZ. 

Odwołujący wyjaśnił, że w chwili składania oferty dysponował trzema takimi pojazdami, z tym 

że samochód objęty niniejszym postępowaniem i w stanie w jakim znajduje się obecnie, nie 

był  eksponowany  na  stronie  internetowej.  Stąd  Zamawiający  dokonał  błędnego  ustalenia 

stanu faktycznego i w konsekwencji doszedł do błędnych wniosków. 

Odwołujący  wskazał  także,  że  informacje  zgromadzone  na  stronie  internetowej  „auto-mar" 

nie  były  nigdy  przedmiotem  oferty  dla  Zamawiającego.  Informacje  takie  nie  korzystają  z 

przywileju  notoryjności  -  zatem  nie  można  uznać,  że  wiadomości  jak  też  i  zdjęcia 

zamieszczan

e w internecie są powszechnie dostępne, powszechnie znane i okoliczności je 

stwierdzające  nie  wymagają  już  przeprowadzenia  dowodu  w  znaczeniu  procesowym. 

Natomiast jak wynika z Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczon

ego, nr sprawy 271/3/2020, z dnia 17 lutego 2020 r., właśnie takie przekonanie 

legło  u  podstaw  działania  Zamawiającego,  w  konsekwencji  Odwołujący  został  bezprawnie 

wykluczony z przetargu. 

Odwołujący wskazał także, że w aktach sprawy znajduje się też wiadomość e-mail z dnia 31 

stycznia 2020 r. kierowana do Pana W. S.

, reprezentującego Gminę Lubenia. Z wiadomości 

tej  wynika,  że  pojazd  Renault  Premium  260.15  (wóz  strażacki)  został  po  raz  pierwszy 

zarejestrowany  19.02.2002  r.  Dalej  wskazano  daty  je

go  przeglądów  technicznych  na 

przestrzeni lat 2006 - 

2012. Na koniec podniesiono, że naklejki przeglądów technicznych są 

podrobione,  a  pojazd  nigdy  nie  przechodził  badania  na  stacji  Controle  Tech  PL 


Valenciennois.  Odnosząc  się  do  powyższego  Odwołujący  stwierdził,  że  ww.  mail  zawiera 

informacje  stawiające  go  w  złym  świetle  (pomówienia  o  fałszowanie  dokumentów),  wobec 

tego  w  całości  im  zaprzeczył.  Wskazał  także,  że  nie  wiadomo,  kto  posłużył  się  adresem 

mailowym i kto wysłał ww. wiadomość. Z procesowego punktu widzenia przedmiotowy mail 

nie  może  stanowić  jakiegokolwiek  dowodu  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Nie 

jest  opinią  biegłego,  zawierającą  informacje  specjalne,  a  końcowe  wnioski  oparte  zostały 

wyłącznie na przypuszczeniach.  

Odwołujący nie zgodził się z zarzutem lekkomyślności i niedbalstwa poprzez przedstawienie 

informacji wprowadzających w błąd.  

Odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  nie  zwrócił  się  do  niego  wezwaniem  do  złożenia 

wyjaśnień  w  trybie  art.  87  ust.  1  Pzp  i  nie  dał  szansy  na  odniesienie  się  do  informacji 

mailowej.  Odwołujący  wyjaśnił,  że  dokument  rejestracyjny  jak  i  cała  dokumentacja 

oferowanego  pojazdu  jest  autentyczna,  a  Zamawiający  nie  uzyskał  żadnego  wiarygodnego 

dowodu  obalającego  tę  tezę.  Odwołujący  uznał,  że  nie można  mu  zarzucić  przedstawienia 

informacji  niezgodnej  z  rzeczywistością,  która  w  konsekwencji  wprowadziła  w  błąd 

Zamawiającego.  Brak  też  przesłanek  do  uznania  jego  postępowania  za  przejaw 

lekkomyślności  czy  niedbalstwa.  W  konsekwencji  bezzasadnie  zastosowano  art.  89  ust.  1 

pkt 5 Pzp i odrzucono ofertę Odwołującego.  

Zgodnie  z  art.  91  ust.  1 

ustawy  Pzp  Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

postępowaniu  złożono  dwie  oferty.  Odwołujący  podkreślił,  że  złożył  ofertę 

najkorzystniejszą.  Cena  w  ofercie  Odwołującego  jest  najniższa,  a  okres  gwarancji  jest 

istotnie  dłuższy  niż  w  ofercie  konkurencyjnej.  Gdyby  Odwołujący  nie  został  wykluczony  z 

udziału w postępowaniu, to jego oferta zostałaby wybrana. Odwołujący zauważył, że z uwagi 

na to, że podstawy wykluczenia nie zaistniały, Zamawiający w oczywisty sposób naruszył art. 

91 ust. 1 ustawy Pzp.  

Zamawiający  wniósł  odpowiedź  na  odwołanie. Wniósł  o  oddalenie  odwołania  w  całości.  W 

treści  pisma  wskazał  m.  in.  na  następujące  okoliczności:  Odwołujący  złożył  ofertę,  wraz  z 

którą  przedłożył  oferowany  zakres  rzeczowy.  Z  treści  dokumentu  wynika,  że  Odwołujący 

zaoferował  pojazd  marki  Renault  Premium,  rok  produkcji  2020,  przebieg  49  646  km. 

Wszystkie  parametry  techniczne  wymagane  przez  Za

mawiającego  wg  załącznika  do  oferty 

zostały spełnione. Po otwarciu ofert Zamawiający przystąpił do ich badania i oceny. Celem 

weryfikacji  informacji  zawartych  w  ofercie  komisja  przetargowa  posłużyła  się  strona 

int

ernetową  wykonawcy  (www.wozystrazaekie.eu)  oraz  innymi  stronami  internetowymi  na 

których  wykonawca  wystawił  do  sprzedaży  pojazdy.  W  trakcie  tego  badania  ustalono,  że 


Wykonawca wystawił do sprzedaży dwa pojazdy tj.: 1) Renault Premium, rok produkcji 1999 

r, (dalej jako: pojazd nr 1) 2) Renault Premium, rok produkcji 2002 r, (dalej jako: pojazd nr 2). 

Zarówno  pojazd  nr  1  jak  i  pojazd  nr  2  nie  spełniały  wymaganych  przez  Zmawiającego 

warunków  —  pojazd  nr  1  miał  zbyt  duży  przebieg  a  także  rok  produkcji  (minimalny  rok 

produkcji  oczekiwany  przez  Zamawiającego  to  rok  2000  i  młodszy)  natomiast  pojazd  nr  2 

miał zbyt duży przebieg oraz nie spełniał wszystkich parametrów technicznych takich jak m. 

in. ilość rolet, które wg wymagań Zamawiającego powinny mieć konfiguracje 3 + 3 + 1). 

W  związku  z  powziętymi  wątpliwościami  Zamawiający  w  dniu  28  stycznia  2020  r.  wezwał 

wykonawcę  na  podstawie  art.  87  ust.  1  p,z.p.  do  złożenia  wyjaśnień  na  podstawie  których 

Zamawiający  zamierzał  potwierdzić  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz 

wyrażał  wolę  dokonania  oględzin  oferowanego  pojazdu.  Zwrócił  się  z  prośbą  do 

Odwołującego  o  jego  udostępnienie.  W  odpowiedzi  na  pismo  Zamawiającego  Odwołujący 

przedstawił  swoje  stanowisko  w  przedmiotowej  sprawie  oraz  przesłał  wnioskowane  zdjęcia 

oraz skan dowodu rejestracyjnego oferowanego pojazdu. 

Z  treści  wyjaśnień  Zamawiający  wywnioskował,  że  zdjęcia  przesłane  przez  Odwołującego 

przedstawiały oferowany przez niego pojazd nr 1 (były to zdjęcia zamieszczane zarówno na 

aukcjach  internetowych  jak 

i  stronie  internetowej  Odwołującego),  który  to  pojazd 

wyprodukowany  był  w  1999  r.  Przesłany  natomiast  skan  dowodu  rejestracyjnego  nie 

odpowiadał  przesłanym  Zamawiającemu  zdjęciom,  gdyż  jak  wynika  z  tego  dokumentu, 

pojazd  w  nim  uwidoczniony  wyprodukowany  zo

stał  w  2002  r.  Odwołujący  przesłał  więc  do 

Zamawiającego  dwie  różne  informacje  to  jest  zdjęcia  oraz  skan  dowodu  rejestracyjnego 

dwóch różnych pojazdów. Odmówił on jednocześnie możliwości dokonania oględzin pojazdu 

i zapoznania się z nim. 

Jak argumentował Zamawiający, obydwa pojazdy oferowane są przez Odwołującego na jego 

stronie  internetowej  oraz  między  innymi  na  otomoto.pl.  Na  aukcji  tej  wyraźnie  widać,  iż 

samochód, którego zdjęcia przesłał Odwołujący ma całkowicie inne numery rejestracyjne niż 

pojazd, którego skan dowodu rejestracyjnego został Zamawiającemu przesłany. 

Zamawiający  podkreślił,  że  z  zamieszczonych  zdjęć  pojazdu,  którego  skan  dowodu 

rejestracyjnego  przesłał  Zamawiającemu  Odwołujący,  wynika,  że  pojazd  ten  nie  spełnia 

stawianych  przedmiotowi  zam

ówienia  oczekiwań  miedzy  innymi  z  uwagi  na  nieprawidłowy 

układ rolet 2+2+1. 

C

elem  weryfikacji  spełniania  przez  Odwołującego  warunków  udziału  z  postępowaniu, 

Zamawiający  na  podstawie  przesłanego  mu  numeru  VIN  pojazdu  (VIN  nr 

VF622AXA

….03503)  wystąpił  do  podmiotu  trzeciego  o  udostępnienie  mu  danych 

dotyczącego oferowanego samochodu strażackiego. 

Jak  wynikało  z  przesłanego  Zamawiającemu  raportu,  samochód  (którego  skan  dowodu 


został Zamawiającemu przesłany) spełniał wymagania Zamawiającego co do roku produkcji, 

nie  mniej  jednak  pojazd  ten,  od  2012  roku  nie  przechodził  obowiązkowych  przeglądów 

technicznych. Z

a pomocą raportu ustalona została stacja diagnostyczna (na terenie Francji) 

w  której  oferowany  pojazd  miał  przejść  ostatni  obowiązkowy  przegląd  techniczny.  Jak 

ustalono, pojazd ten w tej stacji diagnostycznej nigdy nie był serwisowany (tj. nie był robiony 

żaden  przegląd).  Powyższe  wzbudzało  uzasadnione  wątpliwości,  czy  znajdujące  się  w 

dowodzie  rejestracyjnym  tzw. 

„naklejki  przeglądów"  są  autentyczne.  Jak  wynika  z 

przedstawionego  Zamawiającemu  raportu,  po  bliższej  analizie  skanu  dowodu 

rejestracyjnego ustalono, iż znajdujące się w nim naklejki przeglądów są podrobione, są to 

wycinanki

. Co więcej większość podanych tam numerów autoryzacji Stacji diagnostycznych 

jest  nieprawidłowa  (nieprawidłowy  format  oznaczenia,  które  stosowane  jest  na  terenie 

Republiki Francuskiej). 

Mając powyższe na uwadze a także fakt, iż Odwołujący nie wyjaśnił wszystkich okoliczności 

związanych z przesłaną ofertą i nie udostępnił samochodu do oględzin (celem ustalenia czy 

pojazd  ten  spełnia  wymogi  Zamawiającego)  Zamawiający  uznał,  że  Wykonawca  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  związku  z  czym 

został on wykluczony a jego oferta ostatecznie odrzucona (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 

pzp). 

Zamawiający wyjaśnił, że był uprawniony do oceny ofert na podstawie wiedzy pochodzącej z 

innych  źródeł  niż  dokumenty  przetargowe,  przepisy  prawa  w  tym  prawa  zamówień 

publicznych, nie zabraniają wykorzystywania w toku oceny ofert wiedzy pochodzącej spoza 

dokumentów  zawartych  w  ofercie.  Skutkiem  badania  i  oceny  ofert  było  stwierdzenie,  iż 

Odwołujący  na  skutek  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego na skutek czego został wykluczony z udziału w postępowaniu. 

W ocenie Zamawiającego Odwołujący w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

i

nformacje wprowadzające Zamawiającego w błąd w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego.  Odwołujący  przesłał  skan  dowodu  rejestracyjnego  i  zdjęcia  dwóch  różnych 

pojazdów.  Samo  takie  postępowanie  stanowiło  w  ocenie  Zamawiającego  wystarczającą 

przesłankę wykluczenia Wykonawcy z toczącego się postepowania a ostatecznie odrzucenia 

jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 p,z.p. 

Dalej Zamawiający wskazał, że z uwagi na okoliczność, że Odwołujący został wykluczony z 

postępowania a jego oferta ostatecznie na skutek tego została odrzucona, brak było podstaw 

do  tego,  aby  oferta  ta  mogła  być  wybrana  przez  Zamawiającego  jako  najkorzystniejsza. 

Skoro  w  postępowaniu  wpłynęły  tylko  dwie  oferty  z  których  jedna  (Odwołującego)  została 


odrzucona ze względu na wykluczenie wykonawcy, możliwym było punktowanie i ostateczny 

wybór tylko pozostałych ofert. 

Izba ustaliła i zważyła co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  w  treści  informacji  o  wynikach  postępowania  z  dnia  17  lutego  2020  roku 

Zamawiający jako podstawę wykluczenia Odwołującego z postępowania wskazał art. 24 ust. 

1  pkt  17 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  przytoczył  treść  ww.  artykułu,  zgodnie  z 

którym  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wyklucza  się  Wykonawcę, 

który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Dalej  Zamawiający 

wskazał,  że:  „Zamawiający  dokonał  oceny  całości  zgromadzonej  dokumentacji  i  stwierdził, 

że:  „Analiza  przesłanych  fotografii  i  dostępnych  w  sieci  ofert  Wykonawcy  potwierdza,  że 

Wykonawca  przesłał  zdjęcia  pojazdu  z  1999  r.  (tożsame  do  przesłanych  widnieją  na 

stronach www) oraz dowód rejestracyjny pojazdu z 2002 r.”  

Izba  ustaliła  także,  że  pojazd,  którego  dowód  rejestracyjny  przedstawił  Odwołujący 

Zamawiającemu,  nie  spełnia  wymagań  SIWZ.  Z  przedstawionych  przez  Zamawiającego 

zdjęć wynika, że pojazd ten posiada inny układ rolet niż ten, jakiego wymagał Zamawiający. 

Po

jazd,  który  widnieje  na  zdjęciu,  posiada  po  2  rolety  z  każdej  strony,  podczas  gdy 

Zamawiający  wymagał  układu  rolet  3+1+3.  Oznacza  to,  że  jest  to  inny  pojazd  niż  pojazd 

wymagany  przez  Zamawiającego.  Natomiast  zdjęcia,  które  przesłał  Zamawiającemu 

Odwołujący,  przedstawiają  inny  pojazd,  tj.  taki,  który  spełnia  wymagania  SIWZ  w  zakresie 

układu rolet. Powyższe oznacza, że pojazd na przesłanym przez Odwołującego zdjęciu oraz 

pojazd,  którego  dowód  rejestracyjny  Odwołujący  przesłał  Zamawiającemu  to  dwa  różne 

pojazd

y.  Z  pewnością  pojazd,  którego  dowód  rejestracyjny  przesłał  Odwołujący 

Zamawiającemu nie spełniał  wymagań Zamawiającego. Skoro zdjęcia przedstawione przez 

Zamawiającego  ukazują  pojazd,  którego  dowód  rejestracyjny  przedstawia  Odwołujący  i 

pojazd ten jednozn

acznie nie spełnia wymagań Zamawiającego, to oznacza, że Odwołujący 

zaoferował  przedmiot  zamówienia  niezgodny  z  treścią  SIWZ.  Przedstawione  z  kolei  przez 

Odwołującego  zdjęcia  pojazdu,  który  miał  spełnić  wymagania  SIWZ  (wizualnie),  miały 

wywrzeć  na  Zamawiającym  wrażenie  spełnienia  wymagań  SIWZ,  podczas  gdy  pojazd 

wymagań tych nie spełniał.  

W trakcie  rozprawy  Zamawiający  potwierdził,  że  nie  wskazał  w  treści  SIWZ,  że  dopuszcza 

pojazdy, które podlegały zmianom, przeróbkom. W tym zakresie Odwołujący wskazywał, że 

taka  zmiana  pojazdu,  skoro  nie  została  przez  Zamawiającego  wyeliminowana,  to  została 

dopuszczona.  Powyższe  oświadczenia  Odwołującego  przede  wszystkim  stanowią 

potwierdzenie,  że  pojazd,  którego  dowód  rejestracyjny  przedstawił  Odwołujący,  nie  spełnia 


wyma

gań SIWZ i aby je spełnić, wymaga dokonywania w nim zmian. W przeciwnym razie, 

Odwołujący  nie  przyznawałby,  że  istotne  znaczenie  dla  niego  miała  treść  SIWZ,  w  której 

Zamawiający nie wykazał, że nie dopuszcza pojazdów po dokonanych zmianach.  

Odwołujący nie zaprzeczył, wręcz przyznał, że dokonuje zmian w pojeździe, w tym wskazał, 

że  zabudowę  nadwozia  musiałby  dostosować  do  potrzeb  Zamawiającego.  Przyznał,  że 

dokona 

zmiany całej zabudowy, jednak bez ingerencji zmiany konstrukcyjnej. 

Izba  miała  na  uwadze  okoliczność,  że  Odwołujący  nie  udostępnił  Zamawiającemu 

możliwości  dokonania  oględzin  pojazdu.  Owszem,  taki  warunek  nie  wynikał  z  SIWZ, 

jednakże ta okoliczność potwierdzać może, że pojazd zaoferowany przez Odwołującego nie 

spełniał  wymagań  Zamawiającego  na  chwilę  składania  oferty  i  udzielenia  wyjaśnień 

Zamawiającemu.  

Odwołujący  wskazywał  także,  że  Zamawiający  nie  zwrócił  się  do  niego  w  celu  uzyskania 

wyjaśnień,  uniemożliwiając  odniesienie  się  przez  Odwołującego  do  poczynionych  przez 

Zamawiającego  ustaleń.  Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  Zamawiający  umożliwił 

Odwołującemu  złożenie  wyjaśnień.  W  tym  celu  Zamawiający  oczekiwał  przesłania  zdjęć 

określonych  części  samochodu,  jak  również  okazania  samochodu.  Te  właśnie  działania 

Zamawiającego miały na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości co do zgodności lub braku 

zgodności  oferowanego  przedmiotu  zamówienia  z  wymaganiami  Zamawiającego,  jak 

również  okoliczności  braku  wprowadzenia  w  błąd  Zamawiającego.  Odwołujący  przesłał 

dokumenty, jednak 

jednocześnie odmówił oględzin oferowanego pojazdu.  

Każdy  z  wykonawców,  który  dąży  do  uzyskania  zamówienia,  a  oferowany  przez  niego 

produkt  spełnia  wymagania  Zamawiającego,  nie  uchyla  się  od  okazania  oferowanego 

produktu.  Skoro  pojazd,  stosownie  do  wyjaśnień  Odwołującego,  miał  być  okazany  i 

udostępniony dopiero po upływie 30 dni od dnia podpisania umowy i Odwołujący nie zgodził 

się  na  wcześniejsze  oględziny,  dokonane  jeszcze  przed  wyborem  oferty  najkorzystniejszej 

przez Zamawiającego i jednocześnie Odwołujący przyznał, że będzie dokonywał modyfikacji 

pojazdu  celem  dostosowania  go  do  wymagań  SIWZ,  to  łącznie  powyższe  okoliczności 

wskazują,  że  Odwołujący  na  dzień  składania  ofert  nie  spełnił  wymagań  SIWZ.  Przesłanie 

zdjęć  pojazdu  o  wyglądzie  takiego,  jak  tego  wymagał  Zamawiający,  miało  wywołać  u 

Zamawiającego  przekonanie,  że  jest  to  pojazd,  jaki  wykonawca  zaoferował,  podczas  gdy 

pojazd,  który  oferował  (którego  kopię  dokumentów  rejestracyjnych  udostępnił 

Zamawiającemu)  nie  spełnia  wymagań  SIWZ.  To,  co  przedstawiono  na  zdjęciu,  nie  jest 

zatem  t

ym  pojazdem,  jaki  Odwołujący  w  rzeczywistości  oferuje.  Zdjęcie  stanowiło  obraz 

poglądowy,  nie  było  jednak  zaoferowanym  pojazdem.  Najistotniejszą  kwestią  jest 

okoliczność,  że  to  czy  pojazd  zaoferowany  (a  zatem,  stosownie  do  oświadczenia 

Odwołującego  ten,  którego  dokumenty  rejestracyjne  przedstawił  Zamawiającemu 

Odwołujący)  rzeczywiście  uzyska  wygląd  i  wszelkie cechy  tego  pojazdu,  którego  zdjęcie  w 


ramach  wyjaśnień  przesłał  Zamawiającemu  Odwołujący,  nie  jest  pewne  ani  oczywiste. 

Zatem  nie  można  uznać,  że  Odwołujący  wykazał,  że  zaoferowany  przez  niego  pojazd 

spełniał wymagania SIWZ. 

Jak wyżej wskazano, przesłane Zamawiającemu w ramach wyjaśnień zdjęcie miało wywołać 

u Zamawiającego mylne wrażenie, że jest to pojazd zaoferowany, podczas gdy zaoferowany 

został  pojazd  inny,  nie  spełniający  na  chwilę  składania  ofert  wymagań  Zamawiającego. 

Uprawnione zatem było stwierdzenie Zamawiającego co do wprowadzenia go w błąd przez 

Odwołującego.  Okoliczność,  że  Zamawiający  w  treści  SIWZ  nie  wskazał,  że  będzie 

dokonywał  oględzin  nie  oznacza,  że  Zamawiający  nie  miał  prawa  i  możliwości  szukać 

potwierdzenia 

zgodności  oferowanego  pojazdu  z  wymogami  SIWZ,  tym  bardziej,  gdy 

Zamawiający  pozyskał  informacje,  które  świadczyć  mogły,  że  pojazd  nie  spełnia  jego 

wymagań.  

Bez znaczenia dla 

rozstrzygnięcia niniejszej sprawy pozostaje okoliczność co do tego, czy w 

świetle  postanowień  SIWZ  Zamawiający  dopuścił  pojazd  „przerobiony”,  złożony  z  dwóch 

innych  pojazdów.  Dodatkowo  jedynie  należy  wskazać,  że  fakt,  że  Zamawiający  w  treści 

ogłoszenia i SIWZ nie zawarł stwierdzenia, że pojazd nie może być kompilacją kilku różnych 

pojazdów  nie  oznacza,  że  taki  pojazd  dopuścił.  Powszechną  praktyką  i  zasadą  jest  zakup 

pojazdów  fabrycznie  jednolitych,  niemodyfikowanych,  nieskładanych.  Jest  to  najczęściej 

spoty

kana  sytuacja.  Dopiero  w  przypadku,  gdy  Zamawiający  zamierzałby  zakupić  (a  więc 

dopuścił)  pojazd  „sztukowany”,  modyfikowany,  składany,  a  więc  pojazd  o  szczególnym 

charakterze, to stwierdzenie o dopuszczeniu pojazdów tego rodzaju powinno zostać wprost 

zamie

szczone  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu.  Trudno  bowiem  oczekiwać,  aby  Zamawiający 

przewidział  wszystkie  możliwe  kombinacje  i  warianty  pojazdów,  jakie  mogliby  zaoferować 

wykonawcy i w związku z tym trudno oczekiwać, że potrafiłby te kombinacje i warianty opisać 

wykluczyć  możliwość  ich  zaoferowania.  Co  tylko  potwierdza,  że  Zamawiający  oczekiwał 

zaoferowania pojazdu nieskładanego.  

Zgodnie z artykułem 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania 

o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

Jak  wskazano  powyżej,  Odwołujący  przedstawił  zdjęcie  jednego  pojazdu,  natomiast  kopię 

dowodu  rejestracyjnego  innego  pojazdu.  Odwołujący  przedstawił  zatem  zdjęcia  pojazdu, 

które miały wywołać u Zamawiającego mylne wrażenie, że jest to oferowany pojazd, podczas 

gdy  Odwołujący  zaoferował  pojazd,  który  nie  jest  zgodny  na  chwilę  składania  ofert  z 


wymaganiami  Zamawiającego  (ma  inną  niż  wymagana  liczbę  rolet),  a  okoliczność,  czy 

będzie to taki sam pojazd, jak na przedstawionym zdjęciu, nie jest pewna.  

Przedstawione  dokumenty  wprowadzały  zatem  w  błąd  Zamawiającego  co  do  zgodności 

oferowanego przedmiotu  zamówienia  z  wymaganiami SIWZ.  Bez  wątpienia,  przedstawione 

przez  Odwołującego  dokumenty  miały  wpływ  na  decyzje  Zamawiającego  w  postępowaniu, 

dotyczyły bowiem oceny zgodności oferowanego pojazdu z treścią SIWZ. Spełnione zostały 

zatem  wszystkie przesłanki,  o których  stanowi  przywołany  powyżej  artykuł  24  ust.  1  pkt  17 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  co  oznacza,  że  Zamawiający  nie  naruszył 

wskazanego  artykułu,  dokonując  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania,  a  w 

konsekwencji  nie  naruszył  artykułu  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

uznając za odrzuconą ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania.   

Dodatkowo  należy  wskazać,  że  Odwołujący  przedstawił  w  treści  oferty  inną  wartość 

przebiegu  pojazdu  (49646  km), 

niż  wartość  wynikająca  ze  zdjęcia  licznika  pojazdu 

przedstawionego  w  trakcie  rozprawy  (35870  km). 

Powyższa  okoliczność  oznacza,  że 

Odwołujący  w  zakresie  przebiegu  oferowanego  pojazdu  wpisał  wartość  innego  pojazdu. 

Wartość  49646  km  jest  zbliżona  do  wartości  przebiegu  innego  pojazdu  (rok  prod.  2002,  nr 

rejestracyjny  4..5  TX  ..

)  Odwołującego,  którego  fakturę  przedstawił  Odwołujący  w  trakcie 

rozprawy. 

Wartość  wynikająca  z  faktury  zakupu  to  49436  km.  Powyższe  może  także 

oznaczać  błąd  Odwołującego  przy  przedstawieniu  w  treści  oferty  rzeczywistej  wartości 

przebiegu  oferowanego  pojazdu,  jednakże  nie  oznacza,  że  pojazd  nie  spełnia  wymagań 

SIWZ. 

Z dokumentów przedstawionych przez Odwołującego jednoznacznie wynika przebieg 

oferowanego pojazdu.  

Doda

tkowo  należy  wskazać,  że  Zamawiający  nie  udowodnił,  że  pojazd  nie  posiada  badań 

technicznych. Odwołujący w tym zakresie w trakcie rozprawy przedstawił szereg wyciągów z 

badań  technicznych,  a  Zamawiający  nie  zaprzeczył,  że  takie  badania  zostały  wykonane. 

Za

mawiający  nie  przedstawił  ustaleń  innych  właściwych  organów  w  tym  zakresie,  które 

wskazywałyby  na  inne  ustalenia.  Tym  samym  Zamawiający  nie  wykazał  okoliczności,  że 

Odwołujący wprowadził w błąd Zamawiającego w zakresie badań technicznych pojazdu czy 

dokumentu rejestracyjnego.  

świetle  powyższych  okoliczności,  za  bezzasadny  należało  również  uznać  zarzut 

naruszenia przez Zamawiającego artykułu 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie  z  art.  91  ust.  1 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  wybiera  ofertę 

najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia.  W  niniejszej  sprawie  wpłynęły  dwie  oferty,  w  tym  oferta 

Odwołującego. Odwołujący został wykluczony z postępowania a w konsekwencji jego oferta 


została  odrzucona,  co  oznacza,  że  brak  było  podstaw  do  tego,  aby  oferta  Odwołującego 

mogła  zostać  wybrana  przez  Zamawiającego  jako  najkorzystniejsza.  Zasadny  jest  zatem 

wniosek,  że  skoro  w  postępowaniu  wpłynęły  dwie  oferty,  z  których  jedna  z  ofert  (oferta 

Odwołującego)  została  odrzucona,  to  Zamawiający  jest  uprawniony  do  dokonania  wyboru 

kolejnej oferty, jeśli spełnia ona wymagania SIWZ.  

Izba  oddaliła  wniosek  Zamawiającego  o  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii  biegłego  z 

zakresu techniki samoc

hodowej, który po dokonanych uprzednio oględzinach pojazdu marki 

RENAULT o numerze VIN: VF622AXA

…3503 o francuskich numerach  rejestracyjnych 4…7 

TX 

…  (zadeklarowanego  przez  Odwołującego  jako  pojazd  spełniający  wszystkie  warunki 

wymagane przez Zamawi

ającego — tak techniczne, jak i prawne, umożliwiające rejestrację 

pojazdu) sporządzi opinię w niniejszej sprawie na okoliczność:  

1. Ustalenia, czy dane techniczne oraz parametry samochodu marki Renault o numerze VIN: 

VF622AXA

….3503  (w  tym  między  innymi  jego  wyposażenie,  funkcjonalność)  —  którego 

skan  dowodu  rejestracyjnego  przedłożył  Odwołujący  na  wezwanie  Zamawiającego,  spełnia 

wszystkie  wymogi  Zamawiającego  przewidziane  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  a  także,  czy  przesłane  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  28  stycznia  2020  r, 

zdjęcia  samochodu  przedstawiają  samochód,  którego  skan  dowodu  również  został 

Zamawiającemu dostarczony. 

2.  Ustalenia,  czy  deklarowany  (i  okazany  biegłemu)  wg  danych  zawartych  w  dowodzie 

rejestracyjnym  pojazd  posiada  or

yginalną  homologację  na  podstawie  której  stwierdzi  iż 

samochód  ten  od  daty  jego  produkcji  i  przystosowania do  służby  w  straży  pożarnej  nie był 

modyfikowany (nie była np. zmieniana cała tylna część samochodu w której umiejscowione 

są  rolety)  oraz  (jeżeli  będzie  to  możliwe  do  ustalenia  przez  biegłego)  jaki  jest  rzeczywisty 

przebieg samochodu i czy odpowiada temu, który zadeklarował Odwołujący. 

3.  Ustalenia,  czy  samochód  którego  dowód  rejestracyjny  zalega  w  aktach  sprawy  jest 

samochodem 

oferowanym 

przez 

Odwołującego 

na 

stronie 

internetowej 

www.wozystrazackie.eu  pod  numerem  oferty:  „Oferta  #1727”  prowadzonej  dla  samochodu 

Renault  Premium  1999,  którego  zdjęcia  przesłał  Odwołujący  Zamawiającemu jako  pojazdu 

odpowiadającemu  temu,  którego  informacje  zawierał  przesłany  równocześnie  dowód 

rejestracyjny. 

4.  Ustalenia  historii  użytkowania  i  eksploatacji  pojazdu  marki  Renault  o  numerze  V  IN: 

VF622AXA0

….3503 o francuskich numerach rejestracyjnych 4…7 TX … w tym ustalenia czy 

pojazd ten przechodził regularne przeglądy techniczne (od daty produkcji do chwili obecnej) 

związane  z  jego  użytkowaniem,  a  także  ustalenia  czy  samochód  ten  (w  sytuacji  jego 

zgodności  z  wymogami  Zamawiającego)  na  podstawie  posiadanych  dokumentów  może 

zostać zarejestrowany i dopuszczony do ruchu. 


Zgo

dnie  z  artykułem  190  ust.  6  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Izba  odmawia 

przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich przedmiotem zostały już 

stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie dla zwłoki.  

Ustalenie  okoliczno

ści,  czy  dane  techniczne  oraz  parametry  samochodu  marki  Renault  o 

numerze VIN: VF622AXA

…03503 (w tym między innymi jego wyposażenie, funkcjonalność) 

—  którego  skan  dowodu  rejestracyjnego  przedłożył  Odwołujący  na  wezwanie 

Zamawiającego,  spełniają  wszystkie  wymogi  Zamawiającego  przewidziane  w  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, powinno stanowić ocenę Zamawiającego. Zamawiający nie 

dokonał  odrzucenia  oferty  Odwołującego  na  podstawie  jej  niezgodności  z  treścią  SIWZ, 

zatem  powołanie  dowodu  na  ustalenie  okoliczności  zgodności  oferowanego  pojazdu  z 

treścią  SIWZ  wykracza  poza  zakres  postepowania  odwoławczego  i  w  związku  z  tym  na 

obecnym etapie jest bezprzedmiotowe.  

Ocena  okoliczności,  czy  przesłane  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  28  stycznia  2020  r, 

zdjęcia samochodu przedstawiają samochód, którego skan dowodu rejestracyjnego przesłał 

Odwołujący, mogła zostać i była dokonywana przez Zamawiającego.  

Nie jest  niezbędne ustalenie przez  wskazanego biegłego  historii  użytkowania i  eksploatacji 

pojazdu  marki  Renault  o  numerze  V  IN:  VF622AXA0

…03503  o  francuskich  numerach 

rejestracyjnych 4

…7 TX …, w tym ustalenia, czy pojazd ten przechodził regularne przeglądy 

techniczne  (od  daty  produkcji  do  chwili  obecnej)  związane  z  jego  użytkowaniem,  gdyż 

Odwołujący  w  trakcie  rozprawy  przedstawił  dowód  rejestracyjny  pojazdu  (do  wglądu  Izby  i 

Zamawiającego)  wraz  z  potwierdzającymi  przeglądy  techniczne  znakami.  Zamawiający  nie 

zakwestionował  ich  poprawności  w  trakcie  rozprawy.  Ponadto  Odwołujący  przedstawił 

szereg  wyciągów  z  badań  technicznych,  co  zastępuje  konieczność  powołania  dowodu  z 

opinii  biegłego.  Odwołujący  przedstawił  zatem  dokumenty,  które  umożliwiały  dokonanie 

rozstrzygnięcia.  Dodatkowo  należy  wskazać,  że  Zamawiający  miał  możliwość  ustalenia  tej 

okoliczności poprzez zwrócenie się do właściwych instytucji, czego Zamawiający nie uczynił. 

Powoływanie  wskazanego  biegłego  dla  ustalenia  wykonania  przeglądów  technicznych 

pojazdu 

prowadziłoby do nieuzasadnionej zwłoki w rozstrzygnięciu niniejszej sprawy.  

Bez  znaczenia  dla  ro

zstrzygnięcia  niniejszej  sprawy  pozostaje  okoliczność  ustalenia,  czy 

samochód  ten  (w  sytuacji  jego  zgodności  z  wymogami  Zamawiającego)  na  podstawie 

posiadanych dokumentów może zostać zarejestrowany i dopuszczony do ruchu. Okoliczność 

ta  wykracza  poza  zakre

s  postępowania.  Tym  samym  powołanie  dowodu  w  postaci  opinii 

wskazanego biegłego prowadziłoby do nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu.  

Również  powołane  pozostałe  okoliczności  nie  są  niezbędne  do  rozstrzygnięcia 

przedmiotowego  postępowania  odwoławczego,  a  ich  powołanie  prowadziłoby  do 

nieuzasadnionego przedłużenia postępowania odwoławczego.  


Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

postanowień  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący:   

…………………………… 


wiper-pixel