KIO 394/20 POSTANOWIENIE dnia 6 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 394/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 6 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

 po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  6  marca  2020  r.  w 

Warszawie 

odwołania  wniesionego  w  dniu  24  lutego  2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej przez odwołującego: Alba Dolny Śląsk sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu 

(ul.  Piasta  16,  58-

304  Wałbrzych)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego: 

Gmina Jedlina-

Zdrój (ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój), 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego: Alba Dolny Śląsk sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu (ul. Piasta 16, 58-

304 Wałbrzych)   kwoty  13.500  zł  00  gr (słownie: trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych zero 

groszy), 

stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej  przez  odwołującego  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Świdnicy. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 394/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym  w  trybie  przetargu  ograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp] 

przez  Z

amawiającego:  Gmina  Jedlina-Zdrój,  którego  przedmiotem  jest:  „Odbiór  i 

zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  terenu  gminy  Jedlina-Zdrój”.  Numer 

referencyjny:  OEL.271.1.2.2020 

Powyższe  odwołanie  zostało  wniesione  w  dniu  24  lutego 

2020  r.  wobec  treści  Ogłoszenia  o  zamówieniu  i  postanowień  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków  Zamówienia.  Ogłoszenie  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  w  dniu  14  lutego  2020  r.  (Polska-

Jedlina  Zdrój:  Usługi  związane  z  odpadami 

2020/S  032-075350).  Podobnie  w 

tej  dacie  została  zamieszczona  specyfikacja  istotnych 

warunków  zamówienia  na  stronie  internetowej  Zamawiającego.    Odwołujący  -  Alba  Dolny 

Śląsk sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu wskazał na naruszenie następujących przepisów: 

(1) art. 29 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 tej ustawy  z uwagi na 

zaniechanie sporządzenia opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie 

dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniających  wszystkie  wymagania  i  okoliczności 

mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie  ważnej  oferty,  spełniającej  w  całości  wymagania 

Zamawiającego;  (2)  art.  29.  ust.  2  Pzp  z  uwagi  na  sporządzenie  opisu  przedmiotu 

zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję; (3) art. 139 ust. 1 Pzp  w  zw.  z 

art. 5 KC, art. 353  (1) KC 

i art. 487 § 2 KC – z uwagi na  wprowadzenie do wzoru umowy 

oraz  szczegółowego  opisu  przedmiotu  zamówienia  (dalej:  „OPZ")  zapisów  niekorzystnych 

dla  wykonawców,  naruszających  bezwzględnie  obowiązujące  przepisy  prawa,  zasady 

współżycia  społecznego  oraz  równowagę  stron  umowy  oraz  zakładających  nadmiernie 

obciążenie wykonawców ryzykiem kontraktowym; (4)  art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art. 5 KC, 

art.  353  (1)  KC 

i  art.  487  §  2  KC  z  uwagi  na  wprowadzenie  do  wzoru  umowy  zapisów 

dotyczących  kar  umownych,  które  rodzą  po  stronie  wykonawców  wątpliwości,  w  jakich 

sytuacjach  kary  umowne  będą  na  nich  nakładane,  co  jednocześnie  nie  pozwala  na 

skalkulowanie w cenie ofertowej ryzyka z tym  związanego, poprzez obciążenie wykonawcy 

odpowiedzialnością  z  tytułu  kar  umownych  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie 

umowy  w  zakresie obowiązków, których dochowanie przez  wykonawcę jest niemożliwe i to 

także  w  sytuacjach,  gdy  do  naruszenia  obowiązków  umownych  dojdzie  z  przyczyn  przez 

wykonawcę  niezawinionych,  co  jednocześnie  prowadzi  do  naruszenia  równowagi  między 

stronami  umowy  i  jest  sprzeczne  z  naturą  łączącego  ich  stosunku.  Jednocześnie  działanie 

takie  stanowi  naruszenie  przepisu  art.  7  ust.  1  Pzp 

utrudniając  konkurencję  i  tworząc  po 

stronie 

wykonawców 

stan 

niepewności, 

który 

może 

skutkować 

złożeniem 


nieporównywalnych ofert; (5) naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 Pzp z uwagi na przygotowanie 

i  prowadzenie  postępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji 

oraz  równego  traktowania  wykonawców  oraz  naruszający  zasadę  proporcjonalności  i 

przejrzystości przy formułowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

Odwołujący  przede  wszystkim  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu dokonania następujących czynności: 

  dokonania  jednoznacznego  i 

wyczerpującego  opisu  przedmiotu  zamówienia  poprzez 

modyfikację  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  zgodnie  z  propozycją 

Odwołującego przedstawioną w uzasadnieniu niniejszego odwołania; 

  zaprzestanie  narzucania  potencjalnemu  wykonawcy  korzystania  z  us

ług  podmiotu 

trzeciego,  niezwiązanego  z  prowadzonym  postępowaniem  i  ponoszenia  z  tego  tytułu 

dodatkowych kosztów, nie wynikających z potrzeby Zamawiającego, 

opublikowanie  ujednoliconej  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  przypadku 

uwzględnienia zarzutów podniesionych w odwołaniu; 

dokonania  modyfikacji  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w  szczególności 

zapisów projektu umowy i szczegółowych warunków umowy  w sposób, który pozwoli na 

oszacowanie  ryzyka  związanego  ze  zmianą  zasad  realizacji  przedmiotu  zamówienia  w 

związku  z  wejściem  w  życie  nowego  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na 

terenie Gminy  Jedlina  Zdrój  i  należyte  skalkulowanie  oferty,  w  szczególności  wskazanie 

czy  planowane  jest  wprowadzenie  odrębnej  zbiórki  odpadów  zielonych  i  odpadów 

kuchennych  w  ramach  frakcji  bioodpadów,  względnie  nakazanie  -  zmiany  terminu 

składania  ofert  na  termin  po  uchwaleniu  nowego  regulaminu  utrzymania  czystości  i 

porządku  na  terenie  Gminy  Jedlina  Zdrój,  względnie  wprowadzenie  w  postanowieniach 

umow

y  w  części  dotyczących  możliwości  dokonywania  zmian  umowy,  warunków  tych 

zmian,  w  oparciu  o  nowy  Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy 

Jedlina  Zdrój,  przy  uwzględnieniu  równości  stron  i  zachowania  proporcjonalności  w  ich 

interesach. 

O

dwołujący  wniósł  także  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  z  następujących 

dokumentów:  (1)  dokumentacji  przetargu  Zamawiającego  prowadzonego  przez  Gminę 

Jedlina Zdrój w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnyc

h  z  terenu  Gminy  Jedlina  Zdrój"  znak  postępowania  OEL.271.1.2.2020;  (2) 

uchwały  nr  XXXI/182/17  Rady  Miejskiej  Jedlina  Zdrój  z  dnia 30  sierpnia 2017  r.  w  sprawie 

Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Jedliny  Zdrój;  (3) 

dokumentów Zamawiającego przedstawiających ilości odpadów komunalnych wytworzonych 

w Jedlinie Zdroju w latach 2017-2019. 


Zawiadomienie  wykonawców  o  wniesieniu  odwołania  nastąpiło  (jak  podał 

Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  26  lutego  br)  poprzez  opublikowanie  informacji  o  odwołaniu 

„Alba  Dolny  Śląsk”  wraz  z  kompletem  dokumentacji  dotyczącym  odwołania  na  stronie 

Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26.02.2020 r. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  na  podstawie  art. 

185 ust. 2 ustawy Pzp 

nie zgłosił przystąpienia żaden z wykonawców . 

Odwołujący w piśmie z dnia 5 marca 2020 r. - wskazując  na art. 187 ust.8 ustawy 

Pzp    - 

oświadczył,  że  cofa  wniesione  odwołanie  w  całości  (wobec  modyfikacji  przez 

Zamawiającego  SIWZ,  Opisu  przedmiotu  zamówienia  i  Wzoru  umowy)  oraz  wniósł  o 

rozliczenie i zwrot wpisu na konto wykonawcy. 

Izba stwierdza 

co następuje: 

P

ostępowanie  odwoławcze  w  tej  sprawie  z  uwagi  na  złożone  przez  wykonawcę 

oświadczenie o cofnięciu odwołania podlega umorzeniu na podstawie art. 187 ust.8 zdanie 

pierwsze ustawy Pzp. Izba ponadto, zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

na po

dstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  orzekła  również  o 

zwrocie 

na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości  15.000 zł.  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel