KIO 393/20 WYROK dnia 9 marca 2020 r.

Data: 2 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 393/20 

WYROK 

z dnia 9 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ernest Klauziński 

Protokolant:             Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  9  marca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  

d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  24  lutego  2020  r.  przez  Odwołującego:  W.  B. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą W. B. Ekolas Przedsiębiorstwo Usługowe 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Skarb  Państwa  -  Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Antonin z siedzibą w Antoninie 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów nr 1, 2 oraz 4 i nakazuje Zamawiającemu:  

unieważnienie  czynności  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  

w zakresie Pakietu II 

przedmiotu zamówienia, 

unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  oraz  unieważnienie 
czynności  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  w  zakresie  Pakietu  II 
przedmiotu zamówienia, 

1.3 dokonanie  ponownego  badania  i  oceny  ofert  w  zakresie  Pakietu  II  przedmiotu 

zamówienia z uwzględnieniem oferty złożonej przez Odwołującego. 

W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 

Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  15  000,00  zł  (piętnaście  tysięcy 
złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  18 739,00  zł  (słownie: 
osiemnaście  tysięcy  siedemset  trzydzieści  dziewięć  złotych  00/100)  stanowiącą 


uzasadnione  koszt

y  strony  poniesione  z  tytułu:  wpisu  od  odwołania,  wynagrodzenia 

pełnomocnika i udokumentowanego kosztu dojazdu pełnomocnika na rozprawę. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
do Sądu Okręgowego w Kaliszu. 
 

…………………………..…………… 


Sygn. akt KIO 393/20 

U z a s a d n i e n i e 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Antonin  

z siedzibą w Antoninie (dalej Zamawiający) prowadzi na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Praw

o zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej: Pzp) 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pod  nazwą:  „Wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa 

Antonin  w  roku  2020

”,  numer:  SA.270.27.2019,  zwane  dalej  Postępowaniem.  Ogłoszenie  

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

października 2019 r. pod numerem 2019/S 207-505185. Wartość zamówienia przekracza 

kwoty 

określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

lutego 

r. 

wykonawca:  W. 

B. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  

pod firmą W. B. Ekolas Przedsiębiorstwo Usługowe (Dalej: Odwołujący), wniósł odwołanie, w 

którym  zaskarżył  niezgodne  z  przepisami  czynności  i  zaniechania  Zamawiającego, 

zarzucając mu naruszenie: 

1.  art. 24 ust. 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 i 16 Pzp 

– przez bezpodstawne odrzucenie 

oferty  Odwołującego  jako  oferty  wykonawcy  podlegającego  wykluczeniu  

z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  i  16  Pzp,  z  uwagi  na  to,  że  nie 

wykazał  aby  spełniał  warunek  udziału  w  postępowaniu  określony  w  pkt  6.2  ppkt  3  

lit. c) ppkt II lit. a) SIWZ w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia,  wprowadzając  jednocześnie  w  toku  postępowania  w  błąd 

Zamawiającego  co  do  spełniania  niniejszego  warunku  podczas,  gdy  nie  zaistniał 

przesłanki do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i 16 Pzp, 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  12  i  16  Pzp 

–  przez  bezpodstawne  wykluczenie  Odwołującego  

z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  i  16  Pzp,  z  uwagi  na  to,  że  nie 

wykazał  aby  spełniał  warunek  udziału  w  postępowaniu  określony  w  pkt  6.2  ppkt  3  

lit. c) ppkt II lit. a) SIWZ w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia,  wprowadzając  jednocześnie  w  toku  postępowania  w  błąd 

Zamawiającego  co  do  spełniania  niniejszego  warunku  podczas,  gdy  nie  zaistniał 

przesłanki do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i 16 Pzp, 

3.  art.  26  ust.  3  Pzp 

–  przez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  złożenia, 

uzupełnienia  lub  poprawienia  wykazu  osób  składanego  w  celu  potwierdzenia 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym pkt 6.2 ppkt 3 lit. c) ppkt II lit. a) 

SIWZ. 


4.  art.  93  ust.  1  pkt  1  Pzp 

–  przez  bezpodstawne  unieważnienie  postępowania  

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp

, podczas gdy nie zaistniały ku temu przesłanki 

wymienione w powyższym artykule. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  unieważnienia  postępowania  w  zakresie  Pakietu  II  

na  wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Antonin  

w roku 2020; 

unieważnienia  przez  Zamawiającego  czynności  wykluczenia  z  postępowania 

Odwołującego; 

unieważnienia  przez  Zamawiającego  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  jako 

oferty 

wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania; 

dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert  w  zakresie  Pakietu  II  z  uwzględnieniem 

oferty 

złożonej  przez  Odwołującego  oraz  przeprowadzenia  wszystkich  czynności 

niezbędnych  do  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  ramach  niniejszego  postępowania  

w  tym  ewentualnie 

wezwania  Odwołującego  na  podstawie  art.  26  ust  3  Pzp  

do przedłożenia wykazu osób, z którego będzie wynikało, iż Odwołujący spełnia warunek 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3 lit. c) ppkt II lit. a) SIWZ. 

Ponadto  Odwołujący  wniósł  o  obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania 

odwoławczego oraz przeprowadzenie dowodu z dokumentów przywołanych w uzasadnieniu 

odwołania. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.: 

Zgodnie z pkt 3.1. ppkt 8) SIWZ przedmiot zamówienia został podzielony na cztery Pakiety 

(części.  W  ramach  części  drugiej  przedmiotu  zamówienia  zostały  złożone  dwie  oferty: 

Odwołującego oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: K. S. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą K. S. Zakład Usług Leśnych z siedzibą w 

Nabyszycach,  G.  S. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Handel-

Pośrednictwo-Usługi  G.  S.  z  siedzibą  w  Boduszewie  oraz  K.  C.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług  K.  C.  z  siedzibą  w  Henrykowicach  Gajówce  (dalej: 

Konsorcjum  Forest).  28  stycznia  2020  roku  Za

mawiający  dokonał  czynności  odrzucenia  

z postępowania oferty Konsorcjum Forest. 

W odpowiedzi na wezwanie na podst. art. 26 ust. 1 Pzp 

Odwołujący złożył Zamawiającemu 

wykaz  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  datowany  

na  17  stycznia 

2020  r.  W  wykazie  osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia  wskazani 

zostali 

następujący pilarze: 


1.  A. W.,  

2.  K. 

Ś.,  

3.  A. M.,  

4.  A. F., 

5.  A. W. . 

Wobec  wątpliwości,  co  do  zgodności  z  prawdą  złożonego  wykazu,  Zamawiający  wezwał 

Odwołującego  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  do  złożenia  stosownych  wyjaśnień  w  zakresie 

dysponowania ww. pilarzami wskazanymi w punktach 1-4. 

Odwołujący 6 lutego 2020 r. złożył 

stosowne 

wyjaśnienia.  24  lutego  2020  roku  Zamawiający  dokonał  czynności  odrzucenia 

oferty Odwołującego oraz unieważnił postępowanie w zakresie części drugiej. 

Zgodnie  z  punktem  6.2 

ppkt  3  lit.  c)  ppkt  II  lit.  a)  SIWZ  w  postępowaniu  mogli  brać  udział 

wykonawcy,  którzy  spełniali  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  

ust. 1b Pzp doty

czące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten, w zakresie osób 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, miał zostać uznany za spełniony, 

jeśli wykonawca wykazałby, że dysponuje lub będzie dysponować dla Pakietu II co najmniej 

5  osobami,  które  ukończyły  z  wynikiem  pozytywnym  szkolenie  dopuszczające  do  pracy  

z  pilarką  zgodnie  z  §  21  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  sierpnia  2006  r.  

sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  niektórych  prac  z  zakresu 

gospodarki  leśnej  (Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  161,  poz.  1141)  lub  odpowiadające  im  uprawnienia 

wydane  na  podstawie 

poprzednio  obowiązujących  przepisów  albo  odpowiadające  

im uprawnienia wydane w innych 

Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. 

Odwołujący  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  ww.  warunku  wraz  z  ofertą  złożył  formularz  

JEDZ,  a  w  odpowiedzi  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  1  Pzp 

wykaz  osób  skierowanych 

przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia.  W  rubryce  „podstawa  do  dysponowania 

osobami” Odwołujący wpisał „umowa o pracę”. 

Zgodnie  z  przytoczonym 

warunkiem  udziału  Odwołujący  winien  wykazać,  iż  dysponuje  

lub  będzie  dysponować  określonym  potencjałem  osobowym.  Literalne  brzmienie  warunku 

udziału  nie  pozwalało  przyjąć,  iż  Odwołujący  obowiązany  był  w  terminie  składania  ofert 

posiadać  zawarte  umowy  o  pracę  z  osobami  wskazanymi  w  wykazie.  Zamawiający 

formułując  warunek  udziału  w  postępowaniu  wyraźnie  posłużył  się  określeniem  „będzie 

dysponował”. Zatem po stronie Odwołującego był obowiązek wykazania, iż w dniu w którym 

upływa termin składania ofert będzie on związany takim stosunkiem prawnym, który umożliwi 

mu na etapie realizacji umowy dysponowanie 

pięcioma osobami posiadającymi odpowiednie 

kwalifikacje.  Dla  oce

ny  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  nie  było  istotne  

czy w dniu składania ofert osoby skierowane do realizacji umowy posiadały umowy o pracę. 

Istotne było, aby pomiędzy Odwołującym, a tymi osobami istniała więź obligująca przyszłych 


pracowników  do  wykonywania  prac  zleconych  przez  Odwołującego  na  rzecz 

Zamawiającego.  Umowy  o  prace  z  pilarzami  zostały  faktycznie  podpisane  po  terminie 

składania  ofert,  niemniej  przed  podpisaniem  właściwych  umów  o  pracę  Odwołujący 

porozumiał się z ww. osobami, w ten sposób, że zobowiązały się one do udziału w realizacji 

zamówienia.  Zobowiązania  te  miały  formę  ustnych  umów  przedwstępnych  i  powstały  dnia  

26 listopada 2019 r. 

Dowód: 

oświadczenia  pracowników  (A.  W.,  K.  Ś.,  A.  F.,  R.  Z.)  z  15  lutego  2020  r.  w  sprawie 

zawarcia ustnych przedwstępnych umów o pracę na stanowisku drwal-pilarz. 

Wprawdzie umowa przedwstępna nie została uregulowana w ustawie z 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), dalej Kp, aczkolwiek nie oznacza 

to 

niemożliwości  jej  stosowania.  Kp  stanowi  wyraźnie,  iż  w  sprawach  nieuregulowanych 

przepisami  pracy,  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r. 

Kodeks  cywilny  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1145  z  późn.  zm.,  dalej  Kc),  jeżeli  nie  są  one 

sprzeczne z 

zasadami prawa pracy. Zatem podstawę do stosowania umowy przedwstępnej 

w  odniesieniu  do 

umowy  o  pracę  stanowił  art.  300  KP.  Zaś  sama  konstrukcja  umowy 

pr

zedwstępnej  zawarta  jest  w  art.  389  Kc.  Odwołujący  spełniał  zatem  warunek  udziału  

w postępowaniu już w dniu, w którym upływał termin składania ofert tj. 27 listopada 2019 r.  

Odwołujący zachował należytą staranność w tym, aby doprowadzić do zawarcia właściwych 

umów  o  pracę,  co  finalnie  wydarzyło  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. 

Dowód: 

umowy o pracę zawarte pomiędzy Odwołującym, a pracownikami (A. M., A. W., K. Ś., A. F., 

W. A.). 

Odwołujący  wskazał,  że  nie  nawiązał  żadnej  więzi  prawnej  ze  spółką  Ekolas  Sp.  z  o.o.,  

w  celu  ud

ostępnienia  kadry  pracowniczej.  W  umowach  o  pracę  zawieranych  przez  spółkę 

Ekolas  Sp.  z  o.o.  nie  wyłączono  możliwości  podejmowania  dodatkowego  zatrudnienia, 

dlatego  Odwołujący  postanowił  porozumieć  się  bezpośrednio  z  określonymi  pracownikami. 

Skuteczne  zawarcie  ustnych  przedwstępnych  umów  o  pracę  świadczyło  więc  o  tym,  

iż  Odwołujący  będzie  bezpośrednio  dysponował  osobami,  które  skieruje  do  realizacji 

zlecenia.  

Nieu

prawnione i pozbawione podstaw było twierdzenie Zamawiającego, jakoby Odwołujący 

mógł wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu za pomocą potencjału, którym 

w  dacie  składania  ofert  jeszcze  bezpośrednio  nie  dysponował,  ale  wyłącznie  w  przypadku 

polegania na przedstawionych w ofercie zasobach trzecich. 


W  za

wiadomieniu  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  Zamawiający  podniósł,  jakoby  W.  B. 

działający  jako  Prezes  spółki  Ekolas  Sp.  z  o.o.  w  sposób  nieuprawniony  

(z pominięciem reprezentacji łącznej zarządu)  rozwiązał umowę i wyrejestrował bez wiedzy 

dru

giego  członka  zarządu  z  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  dotychczasowych 

pracowników  spółki.  Powyższe  twierdzenie  było  nieuprawnione  i  nie  znajdowało 

uzasadnienia. Zgodnie z art. 31 § 1 Kp za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną, 

czynności  w  sprawach  z  zakresu  prawa  pracy  dokonuje  osoba  lub  organ  zarządzający  

tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu spółki 

Ekolas  Sp.  z  o.o.  z  dnia  8  stycznia  2019  r.  do  kompe

tencji  Prezesa  Zarządu  należało  

szczególności:  zawiązywanie  i  rozwiązywanie  umów  o  pracę  z  pracownikami, 

nadzorowanie  polityki  zatrudnienia. 

Na  podstawie  regulaminu  spółki  sprawy  pracownicze,  

w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, zostało przypisane W. B. . 

Dowód: 

Regulamin spółki Ekolas Sp. z o.o. z dnia 8 stycznia 2019 r.; 

W zawiadomieniu o odrzuceniu oferty Odwołującego podniesiono jakoby Pan A. M. uchylał 

się 

od 

skutków 

prawnych 

swojego 

wcześniejszego 

oświadczenia,  

co  do  roz

wiązania  umowy  o  pracę  z  Ekolas  Sp.  z  o.o.  oraz  oświadczenia,  co  do  zawarcia 

umowy  o  pracę  z  Odwołującym.  Ponadto  wskazano,  iż  Pan  A.  M.  zawarł  umowę  z 

Odwołującym pod wpływem błędu i groźby. Niemniej należy zauważyć, że powyższa kwestia 

budzi

ła  uzasadnione  wątpliwości.  W  ocenie  Odwołującego  nie  było  możliwe,  

by ww. pracownik 

rozwiązał i zawarł umowę pod wpływem błędu co do faktu, iż spółka była 

należycie reprezentowana.  

wyjaśnieniach  złożonych  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  Odwołujący  wskazał 

dokładne  terminy  zawarcia  poszczególnych  umów  i  przedstawił  na  potwierdzenie  tego  

faktu  stosowne  dowody.  Przedstawiona 

została  również  informacja,  że  osoby  

te we wcześniejszym terminie zadeklarowały się do realizacji  przedmiotowego zamówienia, 

co  również  było  zgodne  i  spójne  z  załączonymi  oświadczeniami  pracowników.  Nie  było 

zatem  podstaw  do  uznania, 

że  zaistniały  przesłanki  do  wykluczenia  z  art.  24  ust.  1  pkt  16 

Pzp 

tj.  wprowadzenie  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  wykonawca  nie  podlega 

wyklucz

eniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne 

kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji". 

Tym samym, w konsekwencji, 

oferta Odwołującego w zakresie części drugiej nie podlegała 

odrzuceniu. 

Wezwanie  do  wyjaśnień  z  dnia  3  lutego  2020  r.  Zamawiający  oparł  na  art.  26  ust.  3  Pzp 

podczas

,  gdy  właściwe  byłoby  zastosowanie  art.  26  ust.  4  Pzp,  zgodnie  z  którym 


Zamawiający  wzywa  także,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Dopiero, wobec 

ewentualnych  dalszych  wątpliwości  Zamawiający  powinien  zastosować  art.  26  ust.  3  Pzp  

i  wezwać  Odwołującego  do  uzupełnienia  wykazu  osób.  Powyższe  uchybienie 

Zamawiającego nie może obciążać Odwołującego. 

Odwołujący posiada zasoby kadrowe, które mógłby wskazać w uzupełnionym wykazie osób, 

gdyby Zamawiający wezwał Odwołującego w tym zakresie. Należy bowiem zwrócić uwagę, 

że  co  prawda  przyjęta  jest  zasada  jednokrotnego  wezwania  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp, 

niemniej należy mieć na uwadze, że w  wykładni art. 26 ust. 3 Pzp została przyjęta zasada 

jednokrotnego  uzupełniania  dokumentów,  jednak  odnosi  się  ona  do  sytuacji,  

gdy 

zamawiający  w  jednym  wezwaniu  dokonuje  wezwania  kompleksowego,  wskazując  

na wszystkie błędy i wady dokumentu. Jeżeli jego czynność  była  wadliwa lub niepełna, nie 

można  tym  faktem  obciążać  wykonawcy,  a  czynność  tę  należy  skorygować.  

W  przedmiotowej  sprawie  Zamawiający  zastosował  tryb  z  art.  26  ust.  3  Pzp,  jednakże 

ograniczył  się  tylko  i  wyłącznie  do  wezwania  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  

bez  możliwości  uzupełnienia  lub  złożenia  nowego  wykazu.  Powoływanie  się  na  przesłankę 

wykluczenia  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp 

możliwe  było  dopiero  po  wyczerpaniu  procedury  

z art. 26 ust. 3 Pzp

, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca, bowiem Wykonawca nie został 

wezwany do 

przedłożenia uzupełnionego wykazu osób. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Zamawiający  nie  powinien  odrzucać  oferty  Odwołującego,  

a  w  konsekwencji  nie  pow

inien  dokonać  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia w ramach części drugiej przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie  i  wniósł  o  jego  oddalenie.  Ponadto 

wskazał: 

W  celu  potwierdzenia  spełnienia  przedmiotowego  warunku  udziału  w  postępowaniu 

Odwołujący  stosownie  do  postanowień  zawartych  w  pkt  7.1.  lit  a)  SIWZ  zobowiązany  był  

do  przedłożenia  aktualnego  na  dzień  składania  ofert  oświadczenia  stanowiącego  wstępne 

potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  SIWZ  i  braku 

podstaw  do  wykluczenia,  na  formularzu  jednolitego  europ

ejskiego  dokumentu  zamówienia 

(JEDZ).  Z

godnie  z  treścią  rozdziału  7  SIWZ  wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  zobowiązani  zostali  do  wypełnienia  JEDZ-a  zgodnie  z  instrukcją  zawartą  

w treści SIWZ. Zgodnie z pkt 7.1. lit a) tiret dwudzieste informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia  warunku,  o  którym  mowa  w  pkt  6.2.  ppkt  3  lit  c)  ppkt  II  lit  a)  SIWZ  wykonawca 

zobowiązany  był  podać  w  Części  IV  lit  C  (pkt  2)  JEDZ.  W  tej  Części  JEDZ  zgodnie  

z  wymaganiami  zawartymi  w  SIWZ  wykonawca  zobowiązany  był  podać  informacje  


nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia,  zakresu  wykonywanych  przez  nich  czynności,  posiadanych  uprawnień  oraz 

podstawy dysponowania. 

Odwołujący  przedłożył  wraz  z  ofertą  JEDZ,  gdzie  w  Części  IV  lit  C  (pkt  2)  JEDZ  zamiast 

wymaganych  przez  Zamawiającego  w  pkt  7.1.  lit  a)  tiret  dwudzieste  informacji  podał: 

„Informacja  zastrzeżona  jako  tajemnica".  Poza  wyżej  przywołanym  oświadczeniem 

Odwołujący  nie  podał  żadnych  informacji,  które  zastrzegł  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa, 

zarówno w/w JEDZ-u, jak również w odrębnie złożonym pliku. Odwołujący nie wykazał więc, 

że spełnia  przedmiotowy  warunek  udziału  w  postępowaniu. W  związku z  tym  Zamawiający 

pismem z 15 stycznia 2020 r. wezwał go w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia Części 

IV  lit  C  (pkt  2)  JEDZ. 

Odwołujący  20  stycznia  2020  r.  udzielił  Zamawiającemu  odpowiedzi  

na  w/w  wezwanie 

i  załączył  do  niego  zastrzeżony  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  Wykaz 

osób  skierowanych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  potraktował  

ww.  wykaz 

(zawierający  informacje  wymagane w  pkt  7.1.  lit  a)  tiret  dwudzieste  SIWZ)  jako 

wymagane 

uzupełnienie  JEDZ-a.  Wykaz  zawierał  imiona  i  nazwiska  pięciu  osób 

przewidzianych  przez  Odwołującego  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  na  stanowiskach 

pilarzy  i 

zawierał  informację,  że  podstawą  do  dysponowania  tymi  osobami  były  umowy  

o pracę. 

Tymczasem 

inny 

wykonawca 

tj. 

K. 

S. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  

pod firmą Zakład Usług Leśnych K. S. z własnej inicjatywy przekazał Zamawiającemu w toku 

p

ostępowania  informacje  podważające  prawdziwość  złożonych  przez  Odwołującego  w  ww. 

wykazie informacji. Wykonawca ten, 

jako członek zarządu EKOLAS Sp. z o.o. poinformował 

Zamawiającego,  że  osoby  wymienione  w  wykazie  nie  były  pracownikami  Odwołującego, 

gdyż były pracownikami EKOLAS Sp. z o.o. Ponadto, p. K. S. przedłożył oświadczenia p. A. 

W.,  p.  A.  F.,  p.  A.  M.  z  24  stycznia  2020  r. 

które  dowodziły,  że  osoby  te  nie  podpisywały  

z  Odwołującym  żadnej  umowy  o  pracę  oraz  że  nie  podpisywały  zwolnienia  z  EKOLAS  

Sp.  z  o.o.  Z  dalszej  korespondencji  przekazanej  Zamawiającemu  przez  p.  S.  wynikało,  że 

EKOLAS  Sp.  z  o.o.  w  imieniu,  której  jako  Prezes  Zarządu  działał  p.  W.  B.  (Odwołujący) 

rozwiązała  z  ww.  osobami  umowy  o  pracę.  Dla  Zamawiającego  zastanawiające  było,  jak 

wskazane  wyżej  osoby  podpisały  w  dniu  20  stycznia  2020  r.  rozwiązania  umów  

o pracę z EKOLAS Sp. z o.o. za porozumieniem stron, podczas gdy w dniu 24 stycznia 2020 

r.  oświadczyły,  że  żadnego  zwolnienia  z  EKOLAS  Sp.  z  o.o.  nie  podpisywały  i  nie  zawarły 

żadnych umów z p. W. B. . Zamawiający 5 lutego 2020 r. otrzymał oświadczenie p. A. M., z 

którego  wynikało,  że  rozwiązanie  umowy  o  pracę  za  porozumieniem  stron  datowane  na 

dzień 20 stycznia 2020 r. faktycznie zostało złożone 4 lutego 2020 r., a także, że Odwołujący 

4  lutego  2020  r.  zorganizował  z  ww.  osobami  spotkanie,  na  którym  zmuszał  je  do 


podpisywani

a umów o pracę z datą wsteczną. 

Na dowód powyższych faktów Zamawiający wskazał następującego dowody: 

1.  Pismo p. K. S. z 

29 stycznia 2020 r. do Zamawiającego wraz z załącznikami, 

2.  Pismo p. K. S. z 3 lutego 2020 r. do Za

mawiającego wraz z załącznikami, 

3.  Pismo p. K. S. z 

7 lutego 2020 r. do Zamawiającego, 

Dołączone  do  Odwołania  rozwiązania  umów  o  pracę  na  mocy  porozumienia  stron  

z p. A. W., p. A. F. oraz p. A. M., 

5.  Pismo p. K. S. z 5 lutego 2020 r. do Za

mawiającego wraz z załącznikami, 

6.  Pismo p. K. S. z 6 lutego 2020 r. do Zam

awiającego wraz z załącznikami, 

Notatka służbowa Zamawiającego z 5 lutego 2020 r. 

Z uzyskanych przez Zamawiającego od p. K. S. informacji wynikało, że wbrew oświadczeniu 

złożonemu  Zamawiającemu  w  wykazie  osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia, 

Odwołujący nie dysponował na podstawie umowy o pracę wszystkimi osobami wskazanymi 

na stanowisko drwal-pilarz, a tym samym 

wprowadził Zamawiającego w błąd. Zamawiający, 

aby  dołożyć  należytej  staranności  przy  ocenie  oferty  Odwołującego  niezwłocznie  po 

otrzymaniu  informacji  przekazanych  mu  przez  p.  K.  S. 

wezwał  Odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień.  W  wezwaniu  Zamawiający  w  sposób  jednoznaczny  wskazał,  iż  spowodowane 

było  ono  powziętymi  wątpliwościami,  co  do  zgodności  z  prawdą  informacji  zawartych  w 

wykazie  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia.  Tym  samym 

Zamawiający dał Odwołującemu możliwość wykazania w toczącym się postępowaniu swojej 

rzetelności  i  prawdziwości  złożonych  oświadczeń  w  celu  wykazania  spełnienia  warunku 

udziału  w  postępowaniu.  Wyjaśnienia  Odwołującego  tylko  potwierdziły,  że  podane  przez 

niego w wykazie osób skierowanych przez  wykonawcę do realizacji zamówienia informacje 

(traktowane 

jako 

uzupełnienie 

JEDZ-a) 

były 

niezgodne 

prawdą.  

Z  wyjaśnień  wynikało,  że  na  dzień  złożenia  wykazu  Odwołujący  nie  miał  zawartych  umów  

o pracę z p. A. M., A. F., A. W. . Umowy o pracę z ww. osobami Odwołujący podpisał dopiero 

25 stycznia 2020 r. czyli po terminie 

złożenia wykazu. Odwołujący składając więc w dniu 20 

stycznia 2020 r. wykaz wiedział, że nie ma zawartych z w/w osobami umów o pracę, a mimo 

to  oświadczył,  że  nimi  dysponuje  na  podstawie  umów  o  pracę,  czym  wprowadził 

Zamawiającego w błąd. 

Zamawiający nie zgodził się z Odwołującym, iż co do zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp.  

Odwołujący  został  już  raz  wezwany  przez  Zamawiającego  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  

do  uzupełnienia  dokumentów  w  zakresie  wykazania  spełnienia  warunku  dotyczącego  osób 

skiero

wanych  do  realizacji  zamówienia.  Zamawiającemu  wskazał,  że  nie  chodzi  w  tym 


przypadku o wezwanie do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3 Pzp z 3 lutego 2020 r., 

do  którego  odwołał  się  Odwołujący,  ale  o  wezwanie  z  15  stycznia  2020  r.  do  uzupełnienia 

JEDZ-

a w Części IV lit C (pkt 2). Odwołujący zobowiązany był, w celu wykazania spełnienia 

przedmiotowego 

warunku  udziału  w  postępowaniu,  podać  w  ww.  części  JEDZ  informacje  

nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia,  zakresu  wykonywanych  przez  nich  czynności,  posiadanych  uprawnień  oraz 

podstawy  dysponowania.  Tymczasem  w  złożonym  wraz  z  ofertą  JEDZ-u,  poza  ogólną 

informacją o zastrzeżeniu danych jako tajemnica przedsiębiorstwa, w Części IV lit C (pkt 2) 

JEDZ 

nie było żadnych innych informacji. Z tego względu Odwołujący pismem z 15 stycznia 

2020  r.  został  wezwany  przez  Zamawiającego  do  uzupełnienia  JEDZ.  Tym  samym 

Zamawiający  nie  może  drugi  raz  wezwać  Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  

w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. 

Zamawiający  nie  zgodził  się także  z  zarzutem  naruszenia  art.  93  ust.  1  pkt  1  Pzp. W  jego 

ocenie  czynność  była  prawidłowa,  jako  konsekwencja  odrzucenia  z  postępowania  obydwu 

złożonych w ramach Pakietu II ofert. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  tym  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treść  SIWZ,  

jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska  Stron  złożone  podczas 

rozprawy, Izba zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  Odwołującemu,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  
że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 

uczestnikowi  konku

rsu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 
odwołania. 
Przystąpienie  do  postępowanie  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  zgłosili 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: K. S. prowadzący działalność 
gospodarczą 

pod 

firmą 

K. 

S. 

Zakład 

Usług 

Leśnych 

siedzibą  

w Nabyszycach, G. S. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Handel-Pośrednictwo-

Usługi G. S. z siedzibą w Boduszewie oraz K. C. prowadzący działalność gospodarczą pod 
firmą  Zakład  Usług  K.  C.  z  siedzibą  w  Henrykowicach  Gajówce  (Konsorcjum  Forest). 
Zgłoszenie  przystąpienia  wpłynęło  do  Krajowej  Izby  Odwoławczej  28  lutego  2020  r. 
Zgłaszający  przystąpienie  o  wniesionym  przez  Odwołującego  odwołaniu  został 
poinformowany  25  lutego  2020  r.,  zatem  zgłoszenie  przystąpienia  zostało  dokonane  z 


zachowaniem  trzydniowego 

terminu  o  którym  mowa  w  art.  185  ust.  2  Pzp.  Badając 

skuteczność  zgłoszonego  przystąpienia  Izba  ustaliła,  że  28  stycznia  2020  r.  Zamawiający 
poinformował uczestników postępowania o odrzuceniu oferty Konsorcjum Forest wskazując 
m.  in.:  „Mając  powyższe  na  uwadze  należy  uznać,  że  oferta  Konsorcjum  Forest  powinna 
zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP — jako niezgodna z ustawą 

tj.  art.  10a  ust.  5  ustawy  PZP 

—  albowiem  wykonawca  nie  opatrzył  przedłożonego 

Zamawiającemu  formularza  Oferty  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  także  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  8  ustawy  PZP,  zgodnie 

z  którym  Zamawiający  odrzuca  ofertę, 

która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów tj. art. 73 § 1 Kodeksu cywilnego w 

zw. z art. 78

§ 1 Kodeksu cywilnego, w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy PZP oraz w zw. z art. 10a 

ust. 5 ustawy PZP 

— oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. przepisów 

Kodeksu  cywilnego.  Zgodnie  z  art.  73 

§  1  Kodeksu  cywilnego,  jeżeli  ustawa  zastrzega  dla 

czynności  prawnej  formę  pisemną,  dokumentową  albo  elektroniczną,  czynność  dokonana 
bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor 
nieważności. Ustawa PZP w art. 10a ust. 5 ustawy PZP taki właśnie rygor przewiduje. Z kolei 

zgodnie  z  art.  78

§  1  Kodeksu  cywilnego,  do  zachowania  elektronicznej  formy  czynności  

prawnej  wystarcza  złożenie  oświadczenia  woli  w  postaci  elektronicznej  i  opatrzenie  

go  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym

”.  Konsorcjum  Forest  nie  skorzystało  

z przysługującego mu środka ochrony prawnej i nie wniosło odwołania od powyższej decyzji 
Zamawiającego. Wobec powyższego, po upływie terminu do wniesienia odwołania, o którym 

mowa  w  art. 

182 ust.  1 pkt  1 Pzp czynność  odrzucenia  z  postępowania  oferty  Konsorcjum 

Forest 

stała się ostateczna. 

Art.  185  ust.  2  zd.  pierwsze  Pzp  stanowi,  że  wykonawca  może  zgłosić  przystąpienie  
do  postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania, 
wskazując  stronę,  do  której  przystępuje  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 
strony,  do  której  przystępuje.  Tym  samym  podmiotem  uprawnionym  do  przystąpienia  
do  postępowania  odwoławczego  jest  tylko  wykonawca,  którym  zgodnie z  art.  2  pkt  11  Pzp 

jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości 

prawnej,  która  ubiega  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  złożyła  ofertę  lub  zawarła 
umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Status  wykonawcy  uzależniony  jest  zatem  

od konkretnego etapu p

ostępowania. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia 

znajduje się obecnie w fazie po upływie terminu składania ofert, zatem status wykonawców 
w postępowaniu mają jedynie te podmioty, których oferty wciąż są obecne w postępowaniu. 

Oferta  Konsorcju

m  Forest  została  skutecznie  odrzucona  z  postępowania,  zatem  wraz  

z uprawomocnieniem się decyzji Zamawiającego o odrzuceniu tej oferty, Konsorcjum Forest 
utraciło  status  wykonawcy  w  postępowaniu.  W  konsekwencji  Izba  uznała,  że  Konsorcjum 

Forest nie znajduj

e się w kręgu podmiotów uprawnionych do przystąpienia do postępowania 

odwoławczego  -  skuteczne  odrzucenie  oferty  wykonawcy  zmienia  jego  status  z  uczestnika 


postępowania o udzielenie zamówienia na status analogiczny jak podmiotu, który nie złożył 

oferty w p

ostępowaniu. W konsekwencji, na podstawie art. 185 ust. 2 Pzp, Izba postanowiła 

nie dopuścić Konsorcjum Forest do postępowania odwoławczego. 

Izba  merytorycznie  rozpozna

ła  złożone  odwołanie,  uznając,  że  zasługuje  ono  

na uwzględnienie. 

W  punkcie  6.2  ppkt  3  lit.  a  SIWZ 

Zamawiający  postawił  w  części  dotyczącej  Pakietu  II 

następujący  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  

lub  zawodowej

:  „Warunek  ten,  w  zakresie  potencjału  technicznego,  zostanie  uznany  

za  spełniony,  jeśli  Wykonawca  wykaże,  że  dysponuje  lub  będzie  dysponować  co  najmniej  

5  osobami,  które  ukończyły  z  wynikiem  pozytywnym  szkolenie  dopuszczające  do  pracy  

z  pilarką  zgodnie  z  21  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  sierpnia  2006  r.  

w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  niektórych  prac  z  zakresu 

gospodarki  leśnej  (Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  161,  poz.  1141,  dalej:  Rozporządzenie  BHP)  lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów 

albo  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  w  innych  Państwach  Członkowskich  Unii 

Europejskiej”. 

celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  JEDZ  wykonawcy 

mieli 

podać  m.  in.  informacje  nt.  ilości  osób  które  ukończyły  z  wynikiem  pozytywnym 

szkolenie  dopuszczające  do  pracy  z  pilarką  zgodnie  z  §  21  Rozporządzenia  BHP  

lub  posiadających  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  na  podstawie  poprzednio 

obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach 

Członkowskich  Unii  Europejskiej.  W  odpowiedniej  części  JEDZ  należało  podać  informacje  

na  temat 

danych  personalnych  (imię  i  nazwisko)  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  

do  realizacji  zamówienia,  zakresu  wykonywanych  przez  nich  czynności,  posiadanych 

uprawnień  (jeżeli  były  wymagane)  oraz  podstawy  dysponowania,  a  w  stosunku  do  osób 

nadzoru  należało  podać  również  ich  wykształcenie.  Ponadto,  na  wezwanie Zamawiającego 

na  podstawie  art.  26  ust.  1  Pzp  wykonawca  miał  złożyć  wykaz  osób,  skierowanych  

do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  osób  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług, 

wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  posiadanych  uprawnień  (jeżeli 

były  wymagane),  wykształcenia  (w  stosunku  do  osób  nadzoru)  niezbędnych  do  wykonania 

zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz 

informacją o podstawie do dysponowania. Wzór ww. wykazu osób stanowił załącznik nr 11 

do  SIWZ  i  zawierał  następującą  treść:  „W  związku  ze  złożeniem  oferty  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  


na 

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa (...) w roku (...), 

Pakiet  (...) 

Ja  niżej  podpisany  (...)  działając  w  imieniu  i  na  rzecz  (...)  oświadczam,  

że  Wykonawca  którego  reprezentuję  dysponuje  następującymi  osobami,  które  skieruje  

do realizacji zamówienia”. Dalszą część załącznika stanowiła tabela licząca pięć kolumn: 

1.  L.p.; 

Imię i nazwisko; 

Zakres wykonywanych czynności; 

4.  Kwalifikacje zawodowe. Uprawnienia; 

5.  Podstawa do dysponowania osobami. 

W  zakresie  waru

nku  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  SIWZ  nie  został 

wprowadzony wymóg udowodnienia podawanych informacji. Zamawiający wymagał podania 

informacji  dotyczących  między  innymi  podstaw  dysponowania  przez  wykonawcę  osobami 

skierowanymi  do  realiz

acji  przedmiotu  zamówienia,  ale  nie  żądał  żadnych  dokumentów  

na  potwierdzenie  prawdziwości  tych  informacji  –  weryfikacja  odbywać  się  miała  wyłącznie  

na podstawie oświadczeń wykonawców. 

15  stycznia  2020  r.  Zamawiający  na  podstawie  art.  26  ust.  1  Pzp  wezwał  Odwołującego,  

do  złożenia  dokumentów  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu. 

Zgodnie  z  treścią  wezwania  Odwołujący  złożyć  miał  m.  in.  dokumenty  potwierdzające,  

że  Odwołujący  dysponuje  co  najmniej  5  osobami,  które  ukończyły  z  wynikiem  pozytywnym 

szkolenie 

dopuszczające  do  pracy  z  pilarką  zgodnie  z  §  21  Rozporządzenia  BHP  

lub 

posiadają  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  na  podstawie  poprzednio 

obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach 

Członkowskich  Unii  Europejskiej.  Tym  samym  pismem  Zamawiający,  na  podstawie  art.  26 

ust.  3  Pzp 

wezwał  Odwołującego  do  uzupełnienia  JEDZ  w  części  IV  lit.  A  punkt  1  i  lit.  C 

punkt 2. 

W odpowiedzi Odwołujący złożył m. in. zgodny z załącznikiem nr 10 do SIWZ wykaz 

osób  skierowanych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  W  wykazie  tym  Odwołujący 

oświadczył,  że  podstawą  do  dysponowania  każdą  z  osób  przewidzianych  do  realizacji 

zadania na stanowisku pilarza są umowy o pracę. 

28  stycznia  2020  r.  Zamawiający  zawiadomił  uczestników  postępowania  o  odrzuceniu  

z  postępowania  oferty  Konsorcjum  Forest.  Konsorcjum  Forest  nie  odwołało  się  od  tej 

czynności.  29  stycznia  2020  r.  p.  K.  S.  –  osoba  umocowana  do  reprezentacji  Konsorcjum 

Forest  w  postępowaniu,  przekazał  Zamawiającemu  pierwsze  informacje  dotyczące 

nieprawidłowości  w  wykazie  osób  złożonym  przez  Odwołującego.  Izba  potwierdza,  

że  chronologia  przekazywania  Zamawiającemu  kolejnych  informacji  przez  p.  S.  oraz  

ich  treść  jest  zgodna  z  opisem  zawartym  w  odpowiedzi  Zamawiającego  na  odwołanie.  

5  lutego  2020  r.,  zgodnie  z  notatką  służbową  Zamawiającego  z  tego  samego  dnia,  


w  siedzibie  Zamawiającego  stawili  się  osobiście:  p.  K.  S.,  p.  A.  M.  i  p.  K.  C.  .  Zgodnie  z 

treścią ww. notatki „w trakcie spotkania Pan A. M. poinformował o tym, że: 

3) 4 lutego 2020 r. o godzinie 17.00, na spotkanie zorganizowanym przez Pana W. B., w 

którym uczestniczyli R. Z., A. W., A. F. i K. Ś., był zastraszany przez Pana W. B. tym,  

że  jak  nie  podpisze  przedłożonej  mu  umowy  o  pracę  to  nie  będzie  ubezpieczony  

w ZUS, też pozostali pracownicy spółki Ekolas sp. z o.o. nie będę ubezpieczeni. Pan 

W. B. 

nie chciał wypuścić Pana dopóki nie podpisze dokumentów. Nadto nie wydał mu 

podpisanych dokumentów. 

Na początku stycznia 2020 r. Pan W. B. zapowiadał mu i innym pracownikom Ekolas 

sp.  z  o.o.,  że  na  99%  wygrał  przetarg  w  Nadleśnictwie  Antonin  

na  Pakiet  2  na  usługi  leśne  na  rok  2020  i  w  ciągu  tygodnia  zawrze  z  nimi  umowy  

o pracę. 

5) Od razu po spotkaniu Pan A. M. 

zawiadomił o zdarzeniu z 4 lutego 2020 r. Pana K. S.”. 

Opierając się na treści notatki oraz opisu chronologii zdarzeń przedstawionego przez Strony 

w toku rozpraw

y Izba uznała, że w spotkaniu w siedzibie Zamawiającego 5 lutego 2020 r. nie 

uczestniczył  żaden  przedstawiciel  Odwołującego.  8  lutego  2020  r.  Zamawiający  

na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp 

wezwał  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  i  wskazał: 

„wobec  powziętych  wątpliwości  co  do  zgodności  z  prawdą  dokumentu  Wykaz  osób 

skierowanych  przez  wyk

onawcę  do  realizacji  zamówienia  wzywam  do  wyjaśnień 

dotyczących  kwestionowanych  informacji  zawartych  w  tym  wykazie,  w  szczególności 

poprzez wyjaśnienie: 

1.  Czy  pracownicy  K. 

Ś.,  A.  M.,  A.  F.  oraz  A.  W.  mają  podpisane  umowy  o  pracę  z 

wykonawcą W. B., 

Kto  jest  faktycznym  pracodawcą  K.  Ś.,  A.  M.,  A.  F.  oraz  A.  W.,  tj.  z  kim  ww. 

pracownicy  mają  zawartą  umowę  o  pracę,  na  którą  powołuje  się  w  wykazie  osób 

wykonawca W. B., 

3.  Na  jakiej  podstawie  wykonawca  W.  B.  dysponuje  pracownikami  K. 

Ś.,  A.  M.,  A.  F. 

oraz A. W.,   

Wskazania  daty  zawarcia  umów  o  pracę  z  pracownikami  wskazanymi  w  ramach 

Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 

Z  informacji  uzyskanych  w  toku  postępowania  oraz  przedłożonych  wraz  z  nimi  dowodów 

wynika, że osoby wskazane przez wykonawcę W. B. w ramach przedłożonego przez niego 

celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykazie osób skierowanych 

przez  wyk

onawcę  do  realizacji  zamówienia  tj.  K.  Ś.,  A.  M.,  A.  F.  oraz  A.  W.  nie  są 

pracownikami  wykonawcy  W.  B. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Ekolas 

Przedsiębiorstwo  Usługowe  W.  B.,  a  pracownikami  innego  podmiotu  trzeciego,  


tj.  Spółki  Ekolas  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Przygodzicach 

(okazano 

Nadleśnictwu umowy o pracę), oraz nie są zobowiązani wobec wykonawcy W. B. 

na  jakiekolwiek  innej  podstawie  do  realizacji  przedmiotowego 

zamówienia  (okazano 

Nadleśnictwu  oświadczenia  ww.  pracowników)”.  Zamawiający  nie  przekazał  Odwołującemu 

kopii pism oraz dokumentów, które Zamawiający otrzymał od p. K. S. . 

Odwołujący w odpowiedzi z 6 lutego 2020 r. i wskazał: „W odpowiedzi na wezwanie z dnia  

3 lutego 2020 r. niniejszym wyjaśniam, że: 

1.  Pracownicy  K. 

Ś.,  A.  M.,  A.  F.  oraz  A.  W.  mają  podpisane  umowy  o  pracę  z 

wykonawcą  W.  B.  prowadzącym  działalność  gospodarczą    pod  firmą  Ekolas 

Przedsiębiorstwo Usługowe W. B., 

2.  Faktyc

znym  pracodawcą  K.  Ś.,  A.  M.,  A.  F.  oraz  A.  W.  jest  W.  B.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą Ekolas Przedsiębiorstwo Usługowe W. B. . Wyżej 

wymienieni  pracownicy  mają  podpisane  umowy  o  pracę  z  W.  B.  prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą Ekolas Przedsiębiorstwo Usługowe W. B. . 

3.  W.  B. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Ekolas  Przedsiębiorstwo 

Usługowe  W. B. dysponuje pracownikami K. Ś., A. M., A. F. oraz A. W. na podstawie 

zawartych umów o pracę. 

Umowy o pracę z poszczególnymi osobami zostały podpisane: 

a.  z Panem K. 

Ś. w dniu 14 stycznia 2020 r., 

b.  z Panem A. M. w dniu 25 stycznia 2020 r., 

c.  z Panem A. F. w dniu 25 stycznia 2020 r., 

d.  z Panem A. W. w dniu 25 stycznia 2020 r. 

Wymienione wyżej osoby zakończyły pracę w spółce Ekolas Sp. z o.o. odpowiednio: 

a.  Pan K. 

Ś. w dniu 13 stycznia 2020 r., 

b.  Pan A. M. w dniu 20 stycznia 2020 r.,   

c.  Pan A. F. w dniu 20 stycznia 2020 r., 

d.  Pan A. W. w dniu 20 stycznia 2020 r. 

W  załączeniu  przekazuję  zanonimizowane  kopie  umów  o  pracę  poświadczające,  

że wymienione wyżej osoby są pracownikami W. B. prowadzącego działalność gospodarczą 

pod  firmą  Ekolas  Przedsiębiorstwo  Usługowe  W.  B.  .  Ponadto  w  załączeniu  przekazuję 

dowody  potwierdzające  zgłoszenie  przez  W.  B.  pracowników  do  Zakładu  Ubezpieczeń 

Społecznych oraz wykaz osób zatrudnionych i zwolnionych w spółce Ekolas Sp. z o.o.”. 12 

lutego 2020 r. Odwołujący został powiadomiony o odrzuceniu jego oferty z postępowania w 

zakresie  Pakietu  II  pr

zedmiotu  zamówienia.  Odrzucenie  oferty  zostało  dokonane  na  podst. 

art.  24  ust.  4  Pzp, 

w  konsekwencji  uznania  przez  Zamawiającego,  że  Odwołujący  nie 

wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wprowadził Zamawiającego w błąd, 


a w konsekwencji powi

nien być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12  i  16  Pzp. 

Podejmując  decyzję  o  odrzuceniu  oferty  (zachowując  logikę  oraz  ciąg 

przyczynowo-

skutkowy  zawiadomienia  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego)  Zamawiający 

oparł  się  na  informacjach  przekazanych  mu  przez  p.  Szycha,  a  nie  uwzględnił  wyjaśnień  

i załączonych do nich kopii umów o pracę przekazanych przez Odwołującego. 

W  ocenie  Izby  działania  Zamawiającego  były  nieprawidłowe  i  stanowiły  rażące  naruszenie 

zasad  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  w  postępowaniu  oraz 

przejrzystości postępowania. 

Biorąc pod uwagę regulacje SIWZ dotyczące oczekiwanego przez Zamawiającego sposobu 

wykazania  przez  wykonawców  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej  działania  Odwołującego  były  –  co  do  zasady  – 

prawidłowe.  Zamawiający  nie  zawarł  w  SIWZ  żadnego  postanowienia  obligującego 

wykonawców  do  wskazania  różnych  podstaw  do  dysponowania  osobami  w  sytuacji,  gdy 

osoby  są  pracownikami  wykonawcy  albo  umowy  o  pracę  z  tymi  osobami  dopiero  zostaną 

zawarte.  W  tej  sytuacji,  w  ocenie  Izby, 

Odwołujący  prawidłowo  wskazał  jako  podstawę  

do dysponowania osobami  jako 

„umowy o pracę” mimo, że na dzień składania ofert, osoby 

wskazane w wykazie nie były jeszcze pracownikami Odwołującego. Odwołujący nigdzie nie 

wskazał, by miał  zawarte umowy o pracę z tymi osobami już na etapie składania ofert, nie 

zataił  również  tego  faktu  w  wyjaśnieniach  z  6  lutego  2020  r.  Dokumenty  złożone  wraz  

z  wyja

śnieniami  z  6  lutego  potwierdzały  fakt  dysponowania  przez  Odwołującego  pięcioma 

pilarzami 

– Odwołujący  złożył  kopie czterech  zanonimizowanych umów  o pracę oraz  złożył 

listę osób na rzecz których płaci składki ZUS jako pracodawca, gdzie z kolei znajdowała się 

również  piąta  osoba  wskazana  w  przedmiotowym  wykazie.  Zamawiający  w  wezwaniu  

do  wyjaśnień  z  3  lutego  2020  r.  wyraźnie  zapytał  Odwołującego  o  cztery  osoby  z  wykazu  

i na potwierdzenie dysponowania tymi osobami 

Odwołujący przedstawił kopie umów o pracę. 

Tym  samym  wykazał,  że  spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu  i  wykazał  to  w  sposób 

zgodny  z  oczekiwaniami  Zamawiającego.  W  tej  sytuacji  brak  było  podstaw  do  uznania,  

że  Odwołujący  nie  spełnił  warunku  udziału  w  postępowaniu,  a  co  za  tym  idzie  brak  było 

podstaw do uznania, że Odwołujący wprowadził Zamawiającego w błąd. 

zakresie jakim Zamawiający zobowiązał Odwołującego do złożenia wyjaśnień Odwołujący 

w  prawidłowy  sposób  przedstawił  informacje  mające  dowodzić  spełnienia  przez  niego 

przedmiotowego warunku udziału  w  postępowaniu.  Odwołujący  nie mógł  ustosunkować się 

do  zarzutów  p.  K.  S.,  ponieważ  Zamawiający  nie  przekazał  Odwołującemu  kompletu 

informacji  oraz  dokumentów  pochodzących  od  p.  S.  .  Tym  samym  Odwołujący  nie  był 

świadomy  jakiego  rodzaju  zarzuty  zostały  mu  postawione,  nie  mógł  tym  samym  

w  odpowiedni  sposób  się  do  nich  ustosunkować.  W  toku  rozprawy  Zamawiający  przyznał,  


że  oceniając  prawdziwość  oświadczeń  Odwołującego  wziął  pod  uwagę  informacje 

przekazywane  mu  przez  p.  K.  S.

.  Zamawiający  pominął  jednak  fakt,  że  p.  S.  nie  był 

zobligowany  do  mówienia  prawdy.  Nie  oznacza  to  automatycznie,  że  informacje  

od  p.  S. 

były  nieprawdziwe,  ale  Zamawiający  powinien  wykazać  się  daleko  posuniętą 

ostrożnością  podczas  ich  oceny,  szczególnie,  że  nie  ulegało  wątpliwości,  iż  pomiędzy 

Odwołującym, 

panem 

K. 

S. 

istnieje 

ostry 

konflikt. 

Zamawiający 

oparł  

się  na  informacjach,  które  niekoniecznie  były  istotne  dla  realizacji  celu  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia.  Z  punktu  widzenia  Zamawiającego  istotne  powinno  być  

to,  czy  Odwo

łujący  spełnia warunek udziału w  postępowaniu,  tj. faktycznie dysponuje bądź 

będzie  dysponował  odpowiednią  ilością  osób  spełniających  wymogi  SIWZ.  Jednostronna  

i nieudowodniona relacja p. K. S. 

dotycząca okoliczności, w jakich Odwołujący miał pozyskać 

pracowników  może  dowodzić  zaistnienia  zdarzeń,  które  mogą  być  przedmiotem 

ewentualnego sporu sądowego między Odwołującym, a innymi podmiotami.  

Zamawiający  miał  obowiązek  zweryfikować  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu 

przez  wykonawcę  tj.  w  tym  przypadku  -  dysponowanie  przez  Odwołującego  osobami 

wskazanymi  w  wykazie,  nie  zaś  sposób  w  jaki  Odwołujący  uzyskał  podstawę  

do  dysponowania  tymi  osobami,  która  to  z  kolei  okoliczność  powinna  być  przedmiotem 

oceny  Zamawiającego,  co  do  ewentualności  zaistnienia  przesłanek  odrzucenia  oferty 

wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. 

Nie ulega wątpliwości, że informacje przedstawione 

przez  p.  K.  S. 

mogły  budzić  uzasadnione  obawy  Zamawiającego,  co  do  realności 

dysponowania  przez  Odwołującego  osobami  wskazanymi  w  wykazie,  ale  Zamawiający  nie 

mógł tych informacji uznać za prawdziwe bez ich należytej i wszechstronnej weryfikacji. 

W konsekwencji Izba uznała, że czynność Zamawiającego polegająca na odrzuceniu oferty 

Odwołującego  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  4  Pzp  jako  oferty  wykonawcy 

podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i 16 Pzp była 

nieprawidłowa.  Zamawiający  wskazał  odrzucenie  oferty  Odwołującego  jako  samoistną 

czynność  dokonaną  w  postępowaniu,  a  nie  jako  konsekwencję  wykluczenia  Odwołującego  

z  postępowania.  Art.  24  ust.  4  Pzp  stanowi,  że  ofertę  wykonawcy  wykluczonego  uznaje  

się  za  odrzuconą.  Uznać  zatem  należy,  że  odrzucenie  oferty  jest  automatyczną 

konsekwencją  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania,  nie  wymaga  odrębnej  czynności 

zamawiającego.  Tymczasem  analiza  treści  zawiadomienia  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego z 12 lutego 2020 r. wskazuje, że Zamawiający dokonał czynności odrzucenia 

oferty  Odwołującego  ze  względu  na  wykluczenie  Odwołującego  z  postępowania,  które 

powinno  nastąpić  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  i  16  Pzp.  Ze  względu  zatem  

na domniemany charakter czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania w sentencji 


wyroku  zawarty  został  nakaz  unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  

i nak

az unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania. 

Izba  uznała,  że  brak  jest  podstaw  do  uznania,  że  Zamawiający  zaniechał  obowiązku 

dodatkowego wezwania Odwołującego  do  wyjaśnień  w  trybie art.  26  ust.  3  Pzp  z  przyczyn  

i  w  zakresie  przedst

awionym  w  uzasadnieniu  odwołania.  Tym  samym  zarzut  naruszenia 

przez Zamawiającego art. 26 ust. 3 Pzp podlegał oddaleniu.  

Konsekwencją  uwzględnienia  zarzutów  nr  1  i  2  jest  uznanie  zarzutu  nr  4  za  zasadny. 

Zamawiający  bezpodstawnie  odrzucił  ofertę  Odwołującego  i  wykluczył  Odwołującego  

z postępowania. Tym samym nie doszło do wypełnienia przesłanek z art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, 

który stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie 

złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłynął  żaden  wniosek  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 

Biorąc pod uwagę powyższe Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

…………………………..…………… 


wiper-pixel