KIO 392/20 POSTANOWIENIE dnia 9 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 392/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

Członkowie:   

Katarzyna Brzeska 

Renata Tubisz 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron  w  dniu  9  marca  2020  r.,  w  Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  lutego  2020  r. 

przez 

wykonawcę Intertrading Systems Technology sp. z o.o., z siedziba w Warszawie, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne 

S.A., z siedzibą Konstancinie Jeziorna, 

przy  udziale  wykonawców:  Apex.IT  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Warszawie,  Matic  S.A.,  z 

siedzibą w Warszawie, Compuex Sp. z o.o., sp. k., z siedzibą w Warszawie, Comtegra 

S.A.,  z  siedziba  w  Warszawie, 

zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień 

Publicznych na rzecz wykonawcy Intertrading Systems Technology sp. z o.o., z 

siedzibą  w  Warszawie  kwoty  13  500,00  złotych  (słownie:  trzynaście  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewo

dniczący:      ……………………..…… 

Członkowie:   

…………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 392/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  24  lutego  2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy  Intertrading  Systems 

Technology  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

miejscowość:  Warszawa  (dalej  „Odwołujący”)  zarzucając  Zamawiającemu  naruszenie  art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez b

łędną ocenę oferty Odwołującego i uznanie, że oferta 

(jej  przedm

iot)  sprzeczna  jest  z  treścią  (wymaganiami)  SIWZ  w  zakresie  pkt  2  tabela  IV 

SIWZ część II - Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia 

czynności oceny ofert i dokonania ponownej oceny ofert oraz uznania oferty Odwołującego 

za ofertę najkorzystniejszą; zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów 

postępowania, w tym kosztów reprezentacji wg przedstawionych na rozprawie rachunków. 

W dniu 8 marca 2020 r. do Prezesa Krajowej Iz

by Odwoławczej wpłynęło pismo prawidłowo 

umocowanego 

pełnomocnika  Odwołującego,  w  którym  oświadczył,  że  cofa,  w  imieniu 

Odwołującego, wniesione odwołanie.   

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8  ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze 

podlega  umorzeniu.  W  tym  stanie  rzeczy  Izba 

–  zgodnie  z  przepisem  art.  187  ust.  8  zd. 

pierwsze ustawy Pzp 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi

e § 5 ust. 1 pkt 3 

lit. a) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 13 500,00 zł.  

Przewodniczący:      ……………………..…… 

Członkowie:   

…………………………… 

…………………………… 


wiper-pixel