KIO 39/20 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 39/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  14  stycznia  2020  r.  w 

Warszawie odwołania wniesionego w dniu 08 stycznia 2020 roku przez Wykonawcę Maxto 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka) 

postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Skarb Państwa – Prokuratura Krajowa 

(ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa) 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy 

Maxto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (ul. Willowa 

87,  32-085  Modlniczka)

kwoty  13500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset 

złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 39/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Skarb  Państwa  –  Prokuratura  Krajowa  prowadzi  postepowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą:  „Dostawa  i 

montaż urządzeń sieciowych dla POPD w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt 

postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”. 

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się 27 listopada 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej pod numerem 2019/S 229-561568. 

08  stycznia  2020  roku 

Odwołujący  Maxto  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  S.K.A. 

wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 38 ust. 6 w zw. z art. 7 

ust. 1 ustawy Pzp poprzez niewystarczającą zmianę terminu na składanie ofert po zmianach 

SIWZ  dokonanych  w  dniu  31  grudnia  2019  r.  oraz  zaniechanie  przedłużenia  terminu  na 

składanie  ofert  i  otwarcie  ofert  po  dokonanych  w  dniach  2  i  3  stycznia  2020  r.  zmianach 

SIWZ,  w  tym  opisu przedmiotu  zamówienia oraz  warunków  umowy,  co stanowi  naruszenie 

zasady uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu 

uwzględnienia  odwołania  oraz  dokonania  zmiany  treści  SIWZ  (rozdz.  XI  ust.  5  i  ust.  9)  i 

ogłoszenia  o  zamówieniu  (sekcja  IV.2.2  i  IV.2.7)  poprzez  zmianę  daty  dziennej  terminu 

składania ofert oraz otwarcia ofert na 21 stycznia 2020 r. 

13 sty

cznia 2020 roku Odwołujący wniósł pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie. 

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  postanowiła 

umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  art.  187  ust.  8 

zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 20

10 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.). 

Przewodniczący:       

……………….….……….. 


wiper-pixel