KIO 391/20 WYROK dnia 10 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

WYROK 

z dnia 10 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:    Monika Kawa-Ogorzałek 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2020 r. 

w Warszawie, odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę:  FCC 

Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu 

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Tuszów Narodowy 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

odrzucenie oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu oraz 

Zakład utylizacji Odpadów Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych, 

ponowną ocenę i badanie ofert; 

kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych),  uiszczoną  przez  Odwołującego  tytułem  wpisu  od 

odwołania, 

zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  18929  zł  (słownie: 

osiemnaście  tysięcy  dziewięćset  dwadzieścia  dziewięć  złotych)  poniesionych  przez 

Odwołującego  tytułem  wpisu  od  odwołania,  wynagrodzenia  pełnomocnika, 

uzasadnionych kosztów dojazdu na rozprawę oraz z tytułu pełnomocnictwa. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.  

Przewodniczący: …………………………………… 


UZASADNIENIE 

Zamawiający - Gmina Tuszów Narodowy prowadzi na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.; 

dalej:  „Pzp”)  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

pn.  „Usługi  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  z  terenu 

gm. Tuszów Narodowy w terminie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.". 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej: 2019/S 210-51356

7 z dnia 30 października 2019 r. 

W  dniu  24  lutego  2020r.  wykonawca  FCC  Tarnobrzeg  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Tarnobrzegu  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  na  niezgodne  z 

przepisami Pzp czynności i zaniechania Zamawiającego polegające na: 

zaniechaniu  odrzucenia  oferty  wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia:  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Mielcu oraz Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w  Mielcu (dalej: 

„Konsorcjum"), 

wyborze  oferty  Konsorcjum 

jako  najkorzystniejszej  spośród  ofert  złożonych  w 

p

ostępowaniu, podczas gdy oferta Konsorcjum winna zostać odrzucona, 

zaniechania  unieważnienia  postępowania  pomimo  okoliczności,  że  cena 

najkorzystniejszej  ofe

rty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art. 89 ust. 1 pkt 7b) Pzp w zw. z art. 85 ust. 4 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty  Konsorcjum

,  pomimo,  że  oferta  ta  w  okresie  od  dnia  13  stycznia  2020  r.  do  dnia  9 

lutego 2020 

r. nie była zabezpieczona wadium, 

art. 89 ust. 1 pkt 7b) Pzp w zw. z art. 46 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty  Konsorcjum

,  pomimo,  że  oferta  ta  w  okresie  od  dnia  13  stycznia  2020  r.  do  dnia  9 

lutego  2020 

r.  nie  była  zabezpieczona  wadium  pomimo  wezwania  Konsorcjum  do  jego 

ponownego wniesienia, 

art. 7 ust.  3 Pzp  w zw.  z art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp poprzez dokonanie wyboru oferty 

Konsorcjum 

jako najkorzystniejszej, pomimo, że jego oferta winna zostać odrzucona. 

art.  93  ust.  1  pkt  4  Pzp 

poprzez  zaniechanie  unieważnienia  postępowania,  pomimo 

okoliczności, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie 

wykazał, że może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 


Odwołujący w oparciu o tak postawione zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania, a 

w konsekwencji:  

I. 

W  p

rzypadku  uwzględnienia  zarzutów  1)  -  3)  odwołania  wniósł  o  nakazanie 

Zamawiającemu: 

Unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  tj.  oferty  złożonej  przez 

Konsorcjum, 

Odrzucenia oferty Konsorcjum, 

Powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  oferty  złożonej  przez 

Odwołującego; 

Dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej; 

II. 

W  przypadku  uwzględnienia  zarzutu  4)  odwołania  wniósł  o  nakazanie 

Zamawiającemu: 

Unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  tj.  oferty  złożonej  przez 

Konsorcjum, 

Unieważnienie postępowania. 

Uzasadniając  odwołanie  Odwołujący  wskazał,  że  dnia  30  października  2019  r. 

Zamawiający ogłosił postępowanie, w którym oferty złożono dwie oferty. 

Dnia  6  grudnia 

2019  r.  Zamawiający  zawiadomił  wykonawców  o  unieważnieniu 

przedmiotowego p

ostępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp. Dnia 3 stycznia 2020 

r.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  wydała  wyrok  (sygn.  akt  KIO  2548/19),  w  którym  nakazała 

Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  unieważnienia  postępowania  z  przyczyn 

formalnych tj. wobec nienależytego jej uzasadnienia. 

Odwołujący  podkreślił,  że  Zamawiający  zarówno  poprzez  ogłoszenie  na  stronie 

internetowej,  jak  i  w  drodze  zawiadomienia 

nie  powiadomił  wykonawców  o  unieważnieniu 

czynności  unieważnienia  postępowania.  Pomimo  tego  Zamawiający  wezwał  wykonawców 

biorących  udział  w  postępowaniu  do  przedłużenia  terminu  związania  ofertą,  wskazując,  po 

pierwsze, 

że  aktualny  termin  związania  ofertą  upływa  dnia  2  stycznia  2020  r.,  a  po  drugie 

wezwał  wykonawców  do  przedłużenia  okresu  związania  ofertą  o  60  dni,  zakreślając  datę 

dokonania  tej  czynności  na  dzień  13  stycznia  2020  r.  Zamawiający  poinformował 

jednocześnie  wykonawców,  że  stosownie  do  regulacji  art.  85  ust.  4  Pzp  zgoda  na 

przedłużenie  okresu  związania  ofertą  jest  możliwa  wyłącznie  wraz  z  jednoczesnym 

przedłużeniem  okresu  ważności  wadium  lub  wniesieniem  nowego  wadium  na  przedłużony 

okres związania ofertą. 

O

dwołujący wyjaśnił, że we wskazanym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 13 

stycznia  2

020  r.  przedłożył  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie  terminu 

związania  ofertą  o  okres  60  dni,  jednocześnie  przedkładając  aneks  do  obowiązującego 


wadium  wniesionego  w  postaci  gwarancji  bankowej.  Natomiast  Konsorcjum  w  terminie  do 

dnia  13  styczni

a  2020  r.  przedłożyło  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie 

terminu 

związania  ofertą  o  okres  60  dni,  jednakże  nie  złożyło  wraz  z  tym  oświadczeniem 

nowego wadium.   

Kolejno Odwołujący wyjaśnił, że w dniu 23 stycznia 2020 r. Zamawiający zawiadomił 

wy

konawców  o  wyborze  oferty  Konsorcjum  jako  najkorzystniejszej.  Następnie  w  dniu  10 

lutego  2020  r.  powiadomił  wykonawców  o  unieważnieniu  czynności  oceny  oferty  i  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty, 

wskazując,  że  w  momencie  dokonywania  oceny  ofert  i  wyboru 

ofer

ty najkorzystniejszej nie miał wiedzy na temat nieprawidłowego wniesienia wadium przez 

Konsorcjum

, wskutek czego dokonał wyboru oferty niezabezpieczonej wadium.  

Następnie  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  w  dniu  14  lutego  2020  r. 

poinformował  o  ponownym  dokonaniu  czynności  oceny  ofert  i  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej, tj. ponownie oferty z

łożonej przez Konsorcjum. Zamawiający wyjaśnił, że 

z uwagi na okoliczność, że wykonawca ten nie został wezwany do uiszczenia wadium przez 

Zamawiającego  w  określonym  terminie  i  dokonał  samodzielnie  jego  wpłaty  przed  ponowną 

oceną i wyborem najkorzystniejszej oferty brak jest podstaw do odrzucenia jego oferty.  

Odnosząc  się  do  tak  przedstawionego  stanu  faktycznego,  Odwołujący  na  wstępie 

stwierdził, że wszelkie czynności podjęte przez Zamawiającego po orzeczeniu Krajowej Izby 

Odwoławczej  z  dnia  3  stycznia  2020  r.  (KIO  2548/19)  były  przedwczesne,  albowiem 

Zamawiający  nie  wykonał  nałożonego  na  niego  przedmiotowym  wyrokiem  obowiązku  w 

postaci  unieważnienia  czynności  unieważnienia  postępowania  z  dnia  6  grudnia  2019  r. 

Zamawiający  bowiem  ani  poprzez  ogłoszenie  na  swojej  stronie  internetowej,  ani  poprzez 

zawiadomienie  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  postępowaniu,  nie  powiadomił  ich  o 

podjęciu  czynności  unieważnienia  czynności  unieważnienia  postępowania  z  dnia  6  grudnia 

2019  r.,  do  dokonania  której  obowiązany  został  w  punkcie  1  wyroku  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  z  dnia  3  stycznia  2020  r.  Wobec  powyższego  –  w  opinii  Odwołującego  -  do 

dnia  wniesienia  niniejszego  o

dwołania  Zamawiający  nie  tylko  nie  wykonał  orzeczenia  KIO 

(sygn.  akt  KIO  2548/19),  ale  obecnie 

podejmuje  czynności  w  ramach  postępowania,  które 

formalnie  pozostaje  unieważnionym.  Z  tego  też  względu  w  ocenie  Odwołującego  wszelkie 

podjęte przez Zamawiającego czynności w ramach postępowania, w tym wybór oferty z dnia 

14 lutego 

2020 r. uznać należy za przedwczesne. 

Odwołujący uzasadniając zarzut dotyczący naruszenia art. 89 ust. 1 punkt 7b) Pzp w 

zw. z art. 85 ust. 4 Pzp, 

wskazał, że wbrew twierdzeniom Zamawiającego zawartym w treści 

uzasadnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 14.02.2020 r., Zamawiający 

wezwał Konsorcjum do wniesienia wadium w innym, niż przewidziany w art. 46 ust. 3 trybie, 

co nie może czynić czynności takiej samodzielnie wadliwej. Zauważyć należy bowiem, że w 

analizowanym  stanie  faktycznym  Zamawiający  wezwał  wszystkich  wykonawców 


ubiegających się o udział w postępowaniu do przedłużenia okresu związania ofertą o 60 dni 

j

ednocześnie  oznaczając,  zgodnie  z  regulacją  art.  85  ust.  4  pzp,  że  przedłużenie  okresu 

związania ofertą musi wiązać się z jej zabezpieczeniem wadium na okres przedłużenia. Jak 

wynika  wprost  zarówno  z  treści  powołanej  regulacji,  jak  i  z  treści  wystosowanego  przez 

Zamawiającego  wezwania,  przedłużenie  oferty  bez  jej  zabezpieczenia  wadium  nie  może 

zostać uznane za skuteczne.  

Odwołujący wskazał, że w treści wezwania Zamawiający wyznaczył łączny termin do 

złożenia  oświadczenia  o  przedłużeniu  okresu  związania  ofertą  o  okres  60  dni  wraz  z 

jednoczesnym  wskazaniem  obowiązku  równoległego  wniesienia  wadium.  Dodatkowo  do 

wniesienia  wadium  Zamawiający  zobowiązał  wykonawców  odrębnym  pismem,  które 

skierowane  zostało  w  tym  samym  dniu,  co  wezwanie,  o  którym  mowa  powyżej.  Mając  na 

względzie  powyższe,  skonstatować  należy,  że  Zamawiający  prawidłowo  wezwał 

wykonawców  do  przedłużenia  okresu  związania  ofertą,  a  tym  samym,  do  zabezpieczenia 

oferty wadium na cały okres przedłużonego terminu związania ofertą. W tym stanie rzeczy, 

z

łożenie  wyłącznie  oświadczenia  o  przedłużeniu  związania  ofertą  bez  równoległego 

wniesienia  wadium  na 

okres  przedłużenia,  uznać  należało  według  Odwołującego  za 

naruszenie regulacji art. 84 ust. 5 Pzp. Naruszenie to w konsekwencji prowadzi do uznania, 

że oferta  Konsorcjum,  jako niezabezpieczona  wadium,  winna  zostać  przez  Zamawiającego 

odrzucona, której to czynności Zamawiający w niniejszym postępowaniu zaniechał.  

Odwołujący  podkreślił,  że  w  analizowanym  stanie  faktycznym  Konsorcjum  nie 

zabezpieczyło  oferty  wadium,  pomimo  skorelowania  tego  obowiązku  z  oświadczeniem  o 

przedłużeniu okresu związania ofertą, zarówno wraz ze złożeniem oświadczenia, jak i przed 

rozpoczęciem  biegu  przedłużonego  okresu  związania  ofertą  (dodatkowych  60  dni).  W  tym 

stanie rzeczy uznać należało, że oferta Konsorcjum, jako niezabezpieczona wadium, winna 

zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b) Pzp. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. art. 89 ust. 1 punkt 7b) Pzp w zw. z art. 46 

ust.  3  Pzp 

Odwołujący  wskazał,  że  w  sytuacji  uznania  przez  Izbę,  że  do  wadium  w 

analizowanych  stanie  faktycznym  zastosowanie  znajdzie  regulacja  art.  46  ust.  1  w  miejsce 

art. 85 ust. 4  P

zp, że wbrew twierdzeniom Zamawiającego zawartym w treści uzasadnienia 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  dnia  14  lutego  2020  r.  Podkreślił,  że 

Zamawiający  wezwał  uprzednio  Konsorcjum  prawidłowo  do  wniesienia  wadium,  a  pomimo 

zaistnienia  tej  okoliczności  Konsorcjum  wadium  w  określonym  przez  Zamawiającego 

terminie nie wniosło. Podał, że nawet przyjąwszy, że zastosowanie znajdzie regulacja art. 46 

ust.  3,  nie  zaś  art.  85  ust.  4  Pzp,  to  czytając  łącznie  treść  skierowanych  przez 

Zamawiającego  wezwań  do  wykonawców,  nie  sposób  jest  twierdzić,  że  Zamawiający  nie 

określił  Konsorcjum  terminu  do  wniesienia  wadium.  Przeciwnie  stwierdzić  należy,  że  po 

pierwsze 

termin do wniesienia wadium wynikał wprost z pierwszego ze skierowanych przez 


Zamawiającego  pism,  ale  ponadto,  dodatkowo  wezwał  jasno  do  przedłożenia  wadium. 

Okoliczność, iż w treści drugiego pisma nie określono terminu do jego wniesienia nie może w 

analizowanym  stanie  faktycznym  skutkować  stwierdzeniem,  że  Zamawiający  terminu  tego 

nie określił w ogóle. Niewątpliwie bowiem skierowane przez Zamawiającego dnia 8 stycznia 

pisma dotyczące tak wadium, jak i złożenia oświadczenia o przedłużeniu okresu związania 

ofertą, winny zostać złożone na dzień 13.01.2020 r. Nie tylko równoczesność złożenia pism, 

ale  ich  komplementarność  przemawia  za  takim  rozumieniem  skierowanego  przez 

Zamawiającego wezwania do wykonawców. Niewątpliwie bowiem czynności Zamawiającego 

winne być czytane łącznie, a nie w oderwaniu od siebie, a brak oznaczenia art. 46 ust. 3 Pzp 

jako  podstawy  wezwania  do  wniesienia  wadium,  w  żadnym  razie  nie  może  stanowić  o 

niedochowaniu  wa

runków  określonych  w  tejże  regulacji.  Zamawiający  w  niniejszym 

okolicznościach faktycznych wyznaczył termin do wniesienia wadium tj. poprzez oznaczenie 

tej  samej  daty,  jaką wskazał  dla  wniesienia oświadczenia o przedłużeniu  okresu związania 

ofertą tj. do dnia 13 stycznia 2020 r. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 7 ust. 3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp 

wskazał, że oferta Konsorcjum winna zostać odrzucona, a to wobec okoliczności, iż pomimo 

pisemnego  wezwania  przez  Zamawiającego  oraz  złożenia  przez  nie  oświadczenia  o 

przedłużeniu  okresu  związania  ofertą,  wykonawca  ten  nie  wniósł  wadium  celem 

zabezpieczenia  oferty,  a  tym  samym  nie  wykonał  oznaczonych  w  wezwaniach 

Zamawiającego czynności. Skoro zaś oferta Wykonawca winna być odrzucona, to nie mogła 

ona zostać uznana za najkorzystniejszą. Tym samym czynność jej wyboru w Postępowaniu 

uznać należy za wadliwą. 

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, Odwołujący  wskazał, że w 

jego 

ocenie  Zamawiający  w  analizowanym  stanie  faktycznym  doszło  do  ziszczenia  się 

przesłanki,  o  której  mowa  w  art.  93  ust.  1  pkt  4  Pzp.  Zamawiający  zamierzał  bowiem 

przeznaczyć  na  realizację  przedmiotu  zamówienia  kwotę  950.624,00  zł,  podczas  gdy 

najniższa spośród złożonych w postępowaniu ofert znacznie przewyższała powyższą kwotę, 

a  Zamawiający  kwoty  tej  nie  mógł  podwyższyć.  Podkreślił,  że  Zamawiający  w  żadnym 

dokumencie  nie  wyjaśnił,  jakie  podjął  kroki  celem  uzyskania  dodatkowych  środków, 

umożliwiających mu sfinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia publicznego.  

W  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  4  marca  2020r.  Zamawiający  wniósł  o  jego 

oddalenie w całości. 

W  uzasadnieniu  wskazał,  że  w  ramach  prowadzonego  postępowania  w  związku  z 

orzeczeniem KIO z dnia 3 stycznia 2020r. sygn. akt KIO 2548/19 w dniu 23 stycznia 2020r. 

dokonał  czynności  oceny  i  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.  Wcześniej  pismami  z  dnia  8 

stycznia 2020r. Zamawiający zwrócił się do wykonawców na podstawie art. 85 ust. 2 oraz na 


podstawie art. 184 Pzp z wezwaniem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni 

z  jednoczesnym  przedłużeniem  ważności  wadium  lub  wniesieniem  nowego  wadium  na 

przedłużony  okres  związania  ofertą  nie  wskazując  zarazem  dokładnego  terminu  do 

dokonania  tych  czynności.  Wykonawcy  w  odpowiedzi  na  wezwania  Zamawiającego  złożyli 

sto

sowne  oświadczenia  o  przedłużeniu  terminu  związania  ofertą  oraz  o  przedłużeniu 

wadium. Po wyborze najkorzystniejszej oferty - w dniu 23 stycznia 2020r, a przed zawarciem 

umowy  objętej  postępowaniem  Zamawiający  ujawnił,  iż  mimo  złożonego  oświadczenia 

Konsor

cjum o przedłużeniu związania z ofertą oraz ważności wadium wniesionego w formie 

pieniężnej  nie  zostało  ono  ponownie  złożone  w  toku  postępowania  po  orzeczeniu  KIO  w 

Warszawie  z  dnia  3,01.2020r.  W  związku  z  powyższym  w  dniu  10  lutego  2020r., 

Zamawiający  unieważnił  czynność  oceny  i  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  dnia  23 

stycznia  2020r.  W  dniu  10  lutego  2020r.  Wykonawca  wskazany  w  ofercie  nr  1  uzupełnił 

wadium wpłacając je na rachunek bankowy Zamawiającego. Zgodnie z przepisem art 46 ust 

1 i ust 3 Pzp Zama

wiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu postępowania,  z  wyjątkiem  wykonawcy,  którego 

oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z  zastrzeżeniem ust. 4a. W przedmiotowym 

postępowaniu do etapu unieważnienia postępowania w dniu 6 grudnia 2019r. nie doszło do 

wyboru najkorzystniejszej oferty. Stosownie do przepisu art.46 ust.3 Pzp Zamawiający żąda 

ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 

ust.  1,  jeżeli  w  wyniku  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została  wybrana,  jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca  wnosi  wadium  w  terminie określonym  przez  Zamawiającego 

(orzeczenie KIO 2644/15). Wskaza

ł, iż w orzecznictwie KIO znalazło się również stanowisko, 

że  w  sytuacji, gdy  oferta  wykonawcy  nie  została  pierwotnie uznana  za najkorzystniejszą to 

nie  miał  on  obowiązku  utrzymywania  zabezpieczenia  wadialnego,  a  obowiązek  ten  stał  się 

aktualny  dopiero  z  chwilą  dokonania  wyboru  jego  oferty  jako  najkorzystniejszej  i 

wystosowania przez Zamawiającego wezwania do złożenia nowego wadium (KIO 2028/15). 

Podkreślić  należy,  iż  w  przypadku,  gdy  w  wyniku  rozstrzygnięcia  odwołania  oferta 

wykonawcy,  któremu  zwrócono  wcześniej  wadium,  została  uznana  za  najkorzystniejszą 

wówczas  Zamawiający  żąda  wniesienia  wadium  przez  tego  wykonawcę  w  odpowiednim 

terminie. Wykonawca wnosi wówczas wadium, w terminie określonym przez zamawiającego, 

a  sankcją  jest  wykluczenie  z  postępowania  wykonawcy  w  sytuacji,  gdy  wykonawca  nie 

wniósł wadium w terminie wyznaczonym. 

Z  uwagi  na  fakt,  iż  Konsorcjum  nie  zostało  wezwane  do  uiszczenia  wadium  przez 

Zamawiającego  w  określonym  terminie  oraz  że  wykonawca  ten  dokonał  samodzielnej  jego 

wpłaty  przed  ponowną  oceną  i  wyborem  najkorzystniejszej  oferty,  brak  jest  podstaw  do 

odrzucenia jego oferty. 

Zaznaczył, że termin związania ofertą i zabezpieczenie oferty przez 

wadium  są  odrębnymi  instytucjami  i  każda  z  nich  jest  regulowana  odrębnie.  Na  powyższe 


wskazuje  wyrok  KIO  z  31.01.2013r.  sygn.  KIO  109

/13:  Z  faktu,  że  ustawodawca  dopuścił 

możliwość  przerwy  w  zabezpieczeniu  oferty  wadium,  nie  należy  wywodzić  możliwości 

przerwy w związaniu z ofertą oferta oraz wadium stanowią odrębne instytucje ustawowe. W 

myśl  art.  182  ust.  6  Pzp,  bieg  terminu  związania  z  ofertą  może  jedynie  ulec  zawieszeniu, 

podczas gdy przerwanie stanu zabezpieczenia oferty przez wadium wynika z art. 46 Pzp.  

Z uwagi, na fakt, że Zamawiający nie zakreślił wprost terminu do wniesienia nowego 

wadium  w  swoim  wezwaniu,  wezwanie  było  obarczone  wadą  prawną  w  związku  z 

powyższym  dalsze  czynności  nie  mogły  skutkować  wykluczeniem  go  z  postępowania.  W 

związku  z  powyższym  na  skutek  zaistniałej  sytuacji  Zamawiający  unieważnił  czynność 

wyboru najkorzystniejszej oferty i przeprowadził ponowną procedurę oceny i  wyboru oferty. 

Na  skutek  tego,  że  wykonawca  wniósł  wadium  samoczynnie  w  dniu  10  lutego  2020r. 

Ponowny  wybór  najkorzystniejszej  oferty  wg  przyznanej  punktacji  na  podstawie  kryteriów  i 

zasad opisanych w SIWZ został dokonany już jako oferta, która wadium była zabezpieczona, 

gdyż  Zamawiający,  w  dniu  jej  wyboru  dysponował  kwotą  zabezpieczenia  wymaganą  w 

SIWZ, czynność została konwalidowana. 

Zamawiający  podkreślił,  że  nieuzasadniony  jest  zarzut  dotyczący  niewykonania 

orzeczenia Krajowej Izby. Wykonanie 

wyroku zostało dokonane w sposób dorozumiany (per 

facta  concludentia)  wynikający  z  zachowania  się  Zamawiającego,  który  wznowił 

postępowanie,  i  dokonał  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  zachowując  równowagę  w 

traktowani  obu  uczestników  biorących  udział  w  postępowaniu.  Ponadto  Zamawiający 

wyjaśnił, że zamówieniu towarzyszy ważny cel społeczny i publiczny zamówienia. Na skutek 

przewlekłości  prowadzonego  postępowania,  Zamawiający  nie  może  realizować  usług 

odbioru  i  wywozu  odpadów  z  obszaru  gminy,  co  grozi  zagrożeniem  sanitarnym  oraz 

epidemiologicznym na obszarze gminy, może to wywołać skażenie środowiska naturalnego 

czego konsekwencją będzie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  w  szczególności  treść 

ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  postanowienia  SIWZ,  jak  również  oświadczenia  i 

stanowiska stron złożone w trakcie rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje:  

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek 

ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp.   

Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp  przesłanki 

korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia,  a 


naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisów  Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez 

niego szkody, 

polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. 

Izba 

zważyła: 

Odwołanie  zawiera  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  7b  Pzp  przez  zaniechanie 

odrzucenia oferty Konsorcjum

. Przepis ten ma zastosowanie do sytuacji, gdy wbrew żądaniu 

Zamawiającego  oferta  złożona  w  postępowaniu  nie  jest  zabezpieczona  wadium  bądź 

zabezpieczenie nie jest skuteczne. 

Dyspozycja  art.  85  ust.  4  Pzp 

wskazuje  na  to,  że  wadium  powinno  zabezpieczać 

pełen  okres  związania  ofertą.  Celem  tej  regulacji  jest  zabezpieczenie  interesów 

zamawiającego  w  ten  sposób,  aby  złożona  oferta  była  zabezpieczona  wadium  przez  cały 

okres 

w  jakim  wykonawca  jest  związany  jej  treścią.  Izba  zgadza  się  ze  stanowiskiem,  że 

dyspozycja art. 85 ust. 4 Pzp wskazuje na to, że wadium powinno zabezpieczać pełen okres 

związania  ofertą.  Celem  tej  regulacji  jest  zabezpieczenie  interesów  zamawiającego  w  ten 

sposób,  aby  złożona  oferta  była  zabezpieczona  wadium  przez  cały  termin,  w  jakim 

wykonawca jest związany jej treścią. 

Izba  potwierdzając  w  materiale  dowodowym  ustalenie  dokonane  i  przetoczone  w 

odwołaniu  przez  Odwołującego  stwierdziła,  że  Konsorcjum  wyrażając  zgodę  w  dniu  9 

stycznia  2020r. 

na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  na  60  dni  nie  dokonało 

przedłużenia  ważności  wadium,  ani  wpłaciło  nowego  wadium.  Zamawiający  podkreślił  w 

wezwaniu  z  dnia  8  stycznia  2020  r.,  że  zgodnie  z  przepisem  art.  85  ust.  4  Pzp  zgoda 

wykonawcy  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalna  tylko  z 

jednoczesnym  przedłużeniem  ważności  wadium  lub  z  wniesieniem  nowego  wadium.  Jak 

natomiast  w

ynika  z  akt  sprawy  Konsorcjum  nie  wpłaciło  nowego  wadium  pomimo  takiego 

oświadczenia  zawartego  w  piśmie  z  dnia  9  stycznia  2020r.  Wadium  zostało  przez  tego 

wykonawcę  zapłacone  dopiero  w  dniu  10  lutego  2020r.  na  rachunek  bankowy 

Zamawiającego. 

Rozstrzygając tak ustalony stan faktyczny podkreślić należy, że w świetle przepisów 

Pzp 

termin  związania  ofertą  ma  istotne  znaczenie  dla  ważności  oferty  składanej  przez 

wykonawcę, stanowiąc o woli wykonawcy ubiegania się o dane zamówienie na określonych 

warunkach i z dr

ugiej strony wskazując na zapewnienie dla zamawiającego, że wykonawca 

nie  wycofa 

się  z  przedmiotu  świadczenia  i  warunków  zaoferowanych  Zamawiającemu  w 

treści  oferty.  Wadium  zaś  stanowi  finansowe  zabezpieczenie  oferty  wykonawcy  do  czasu 

zawarcia  umowy  w  spr

awie  zamówienia  publicznego,  stanowiąc  przede  wszystkim  o 

zabezpieczeniu interesów podmiotu zamawiającego. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 85 

ust.  4  Pzp 

przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym 


przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. Niewniesienie wadium skutkuje natomiast koniecznością odrzucenia 

oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 b Pzp. 

Skoro  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

Konsorcjum 

przedłużając termin związania ofertą o określony czas - 60 dni, nie przedłużyło 

j

ednocześnie  na  ten  czas  wadium  ani  nie  wniosło  nowego  wadium  na  przedłużony  okres 

związania  ofertą,  to  zgodnie  z  przywołanym  przepisem  Pzp  oferta  tego  wykonawcy 

podlegała  odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  7b  Pzp.  W  tym  zakresie  mamy  do 

czynienia  wprost  z  niedopełnieniem  dyspozycji  art.  85  ust.  4  Pzp,  bowiem  Konsorcjum  nie 

przedłużyło  ważności  wadium.  Podkreślić  należy,  że  niespornym  w  sprawie  należy  uznać 

fakt, iż Zamawiający wezwał wykonawców biorących udział w postępowaniu do przedłużenia 

terminu  związania  ofertą,  zakreślając  datę  dokonania  tej  czynności  na  dzień  13  stycznia 

2020  r.  i 

jednocześnie  podał  stosownie  do  regulacji  art.  85  ust.  4  Pzp,  że  zgoda  na 

przedłużenie  okresu  związania  ofertą  jest  możliwa  wyłącznie  wraz  z  jednoczesnym 

przedłużeniem  okresu  ważności  wadium  lub  wniesieniem  nowego  wadium  na  przedłużony 

okres  związania  ofertą.  Podkreślić  również  należy,  że  skoro  Konsorcjum  nie 

zakwestionowało prawidłowości i zasadności skierowanego do niego wezwania w trybie art. 

85  ust.  2  Pzp, 

np.  poprzez  odwołanie  do  KIO  to  wezwanie  było  dla  wykonawcy  wiążące  i 

Konsorcjum  wraz  z  przedłużeniem  terminu  związania  ofertą  winno  było  wnieść  wadium  na 

wskazany w terminie zwi

ązania okres.  

Na uwzględnienie nie zasługiwał zarzut dotyczący naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. 

Zgodnie  z  powyższym  przepisem  Zamawiający  unieważnia  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jeżeli  cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

chyba  że  zamawiający  może  zwiększyć  tę  kwotę  do  ceny  najkorzystniejszej  oferty.  Z 

powyższego  przepisu  nie  wynika,  aby  obowiązkiem  Zamawiającego  było  informowanie 

wykonawców postępowania o możliwości zwiększenia budżetu na realizację zamówienia ani 

wyjaśnianie  przyczyn  swojej  decyzji  i  pochodzenia  źródła,  z  którego  pozyskał  środki 

umożliwiające  mu  zwiększenie  kwoty,  którą  zamierzał  przeznaczyć  na  realizację 

zamówienia. 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 

ust. 9 oraz art. 192 ust. 10 Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 


Przewodniczący:……………………………………………… 


wiper-pixel