KIO 390/20 POSTANOWIENIE dnia 02 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 390/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 02 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Emil Kawa 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  02  marca  2020  roku  w  Warszawie,  bez 

udziału  stron,    odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24 

lutego 

2020 r. przez wykonawcę Arkadis sp. z o.o. sp. k. 38-120 Czudec ul. Słoneczna 47  

w postępowaniu prowadzonym przez  Gminę Jarosław 37-500 Jarosław ul. Rynek 1.  

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego  wykonawcy  kwotę  7 500,00  (siedem  tysięcy  pięćset)  złotych,  tytułem  zwrotu 

kwoty uiszczonego wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U z dnia 27 września 2019 r. poz. 1843 ) na niniejsze postanowienie - w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w Rzeszowie. 

Przewodniczący      ……………….. 


Sygn. akt KIO  390/20 

                                                    UZASADNIENIE 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie 

przetargu nieograniczonego na 

sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Modernizacja  Płyty  Rynku  w  Jarosławiu". 

Znak sprawy ZP.271.2.3.2020. Ogłoszenie 501974-N-2020 z dnia 10.01.2020r. 

Od

wołanie  zostało  wniesione  wobec  dokonanej  przez  zamawiającego  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  w  postepowaniu.  Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  nie 

dokonania 

czynności  wykluczenia  z  postepowania  wybranego  wykonawcy  w  powodu 

niewykazania 

spełniania  warunku  udziału  w  postepowaniu,  czym  naruszył  przepisy  art.  24 

ust. 1 pkt 16 PZP oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 3 PZP a tym samym art. 89 

ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 25 ust. 2 pkt 1 PZP. 

W  dniu  26  lutego  2020 

roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła 

informacja  od  zamawiającego  w  której  oprócz  wskazania informacji o wartości  udzielanego 

zamówienia  dodatkowo  oświadczył,  że  po  zapoznaniu  się  z  treścią  zarzutów  odwołania 

postanowił uwzględnić je w całości. Równocześnie oświadczył, że dokonał już unieważnienia 

czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz  przystąpił  do  ponownej  oceny  i  badania 

wybranej oferty. 

Wobec powyższego biorąc pod uwagę oświadczenie zamawiającego o uwzględnieniu 

zarzutów  odwołania  w  całości  oraz  oświadczenia  zamawiającego  o  podjęciu  działań 

zgodnych  z  zawartymi  w  odwołaniu  żądaniami  Izba  uznała,  że  spór  wywołany  pomiędzy 

stronami wniesionym odwołaniem wygasł i tym samym zasadnym jest jego umorzenie. 

Dla 

wywarcia 

skutku 

procesowego 

w  postaci  umorzenia  postępowania 

odwoławczego, konieczne jest uwzględnienie przez zamawiającego zarzutów podniesionych 

w  odwołaniu.  Dalsze  czynności,  jakie  zamawiający  podejmie  w  związku  z  uwzględnieniem 

zarzutów,  pozostają  bez  znaczenia  dla  ustalenia  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza    z 

mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 i 2b ustawy Prawo zamówień publicznych uznała, że w 

sytuacji  uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów  odwołania  w  całości  koszty 

postepowania znoszą się wzajemnie.   


Równocześnie  Izba  orzekła  o  konieczności  zwrotu  całości  kwoty  wpisu  uiszczonego  przez 

odwołującego  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  stosownie  do  §  5  ust.  1  pkt  1a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz.U. z 22 maja 2018r. poz. 972 .). 

Przewodniczący      ……………….. 


wiper-pixel