KIO 389/20 Sygn. akt KIO 434/20 POSTANOWIENIE dnia 11 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 389/20 

Sygn. akt KIO 434/20 

POSTANOWIENIE 

          z dnia 11 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Emilia Garbala 

Magdalena Rams  

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników w dniu 10 marca 

2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 

-  w  dniu  24  lutego  2020  r

.  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia T4B spółkę z o.o. w Warszawie, IB Systems spółkę z o.o. w Poznaniu, Galaxy 

Systemy Informatyczne spółkę z o.o. w Zielonej Górze (sygn. akt KIO 389/20);  

-  w  dniu  28  lutego  2020  r

.  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  Konica  Minolta  Business  Solutions  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  oraz 

INLOGIC Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Szczecinie  

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  PGNIG  TERMIKA  S.A.  w Warszawie 

(sygn. akt KIO 434/20) 

przy udziale: 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konica Minolta Business 

Solutions  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  oraz 

INLOGIC  Spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. w Szczecinie zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego (sygn. akt KIO 389/20);  


wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  T4B  spółkę  z  o.o.  w 

Warszawie, 

IB Systems spółkę z o.o. w Poznaniu, Galaxy Systemy Informatyczne spółkę z 

o.o. w Zielonej 

Górze (sygn. akt KIO 434/20) 

wobec: 

cofnięcia  przed  otwarciem  rozprawy  odwołania  wniesionego przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie  zamówienia  Konica Minolta Business  Solutions Polska Sp.  z 

o.o.  w  Warszawie  oraz 

INLOGIC  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.k.  w 

Szczecinie (sygn. akt KIO 434/20) 

uwzględnienia przez zamawiającego odwołania wniesionego przez wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  T4B  spółkę  z  o.o.  w  Warszawie,  IB  Systems 

spółkę  z  o.o.  w  Poznaniu,  Galaxy  Systemy  Informatyczne  spółkę  z  o.o.  w  Zielonej  Górze 

(sygn. akt KIO 389/20) 

postanawia: 

1. umarza postępowania odwoławcze; 

2. nakazuje 

zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych: 

- kwoty 15. 0

00 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) poniesionej z tytułu 

wpisu  od  odwołania  na  rzecz  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia T4B spółkę z o.o. w Warszawie, IB Systems spółkę z o.o. w Poznaniu, Galaxy 

Systemy Informatyczne spółkę z o.o. w Zielonej Górze (sygn. akt KIO 389/20);  

-  kwoty  13.5

00  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Konica  Minolta  Business 

Solutions  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  oraz 

INLOGIC  Spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp.k. w Szczecinie, stanowiącej 90% uiszczonego wpisu (sygn. akt KIO 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ………………………… 

…………………………. 

……………………….. 


Sygn. akt KIO 389/20 

Sygn. akt KIO 434/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –    PGNIG  TERMIKA  S.A.  w Warszawie  –  prowadzi  w  trybie przetargu 

nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r. 

poz.  1843),  dalej  jako:  „ustawa”  lub  „Pzp”  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia,  którego  przedmiotem  jest  zakup  i  wdrożenie  platformy  integrującej 

techniczne  systemy  bezpieczeństwa  w  PGNiG  TERMIKA  S.A.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

opublikowane  zostało  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2019/S  240-

.  Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwota  wskazana  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

W  związku  z  przesłaniem  przez  zamawiającego  zaproszenia  do  udziału  w  aukcji 

elektronicznej  odwołania  wnieśli  wykonawcy  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia T4B spółkę z o.o. w Warszawie, IB Systems spółkę z o.o. w Poznaniu, Galaxy 

Systemy Informatyczne spółkę z o.o. w Zielonej Górze, dalej jako „Konsorcjum T4B”, (sygn. 

akt KIO 389/20) oraz 

wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konica 

Minolta  Business  Solutions  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  oraz 

INLOGIC  Spółkę  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.k.  w  Szczecinie,  dalej  jako:  „Konsorcjum  Konica 

Minolta

”,  (sygn.  akt  KIO  434/20).  Zachowane  zostały  terminy  ustawowe  i  obowiązek 

przesłania zamawiającemu kopii odwołania. 

Odwołanie wniesione przez Konsorcjum T4B (sygn. akt KIO 389/20): 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez nieodrzucenie oferty Konsorcjum TELBUD, podczas gdy 

oferta  ta  jest  niezgodna 

ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej  jako  „SIWZ")  i 

jako  taka  podlega  odrzuceniu,  bowiem  zaoferowany  sprzęt  nie  spełnia  wymogów  określonych 

dla przełącznika L3 24*RJ45 PoE+ 4*SFP+ 10Gbit rack oraz Kamery TYP 14; 

2.  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez  nieodrzucenie  oferty  Konsorcjum  Konika  Minolta, 

podczas  gdy  oferta  ta  jest  niezgodna  z  SIWZ  i  jako  taka  podlega  odrzuceniu,  bowiem 

zaoferowany sprzęt nie spełnia wymogów określonych dla Kamery TYP 10, TYP 11, TYP 13 i 

TYP 14 oraz określonych dla Bramki, jak również sterownika stref i kontrolera typ 2; 

3. art. 91a ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 91b ust. 1 Pzp 

przez zaproszenie do udziału w 

aukcji  elektronicznej  Konsorcjum  Konika  Minolta  i  Konsorcjum TELBUD,  pomimo,  iż  ich  oferty 

podlegają odrzuceniu w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt  2 Pzp jako niezgodne z SIWZ 

oraz  z  ostrożności  –  gdyby,  pomimo  wniesienia  odwołania  w  dniu  24  lutego  2020  r., 


aukcja zaplanowana na dzień 3 marca 2020 r. została jednak przeprowadzona, także: 

4.  art.  91a  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  91c  ust.  1-3  Pzp  przez  przeprowadzenie  aukcji 

elektr

onicznej  z  udziałem  Konsorcjum  Konika  Minolta  i  Konsorcjum  TELBUD,  których  oferty 

podlegają odrzuceniu; 

5. art. 7 ust. 1 i 3 Pzp 

przez niezapewnienie uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców,  przez  zaniechania  obligatoryjnych  działań  przez  zamawiającego,  który  to  zarzut 

jest konsekwencją podniesionych zarzutów. 

Wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie zamawiającemu: unieważnienia 

czynności  zaproszenia  do  aukcji  elektronicznej,  ponownej  oceny  ofert  i  w  konsekwencji 

odrzucenie oferty Konsorcjum Konika Minolta i Konsorcjum TELBUD oraz zaproszenie do aukcji 

elektronicznej  wyłącznie  tych  wykonawców,  których  oferty  nie  podlegają  odrzuceniu,  w  tym 

o

dwołującego.  Odwołujący  żądał  również  zasądzenia  na  swoją  rzecz  kosztów  postępowania 

odwoławczego. 

Odwołanie wniesione przez Konsorcjum Konica Minolta (sygn. akt KIO 434/20): 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum T4B, pomimo 

że 

oferta  ta  jest  niezgodna  z  SIWZ,  bowiem  zaoferowany  sprzęt  nie  spełnia  wymogów 

określonych przez Zamawiającego dla Kamery Typ 3,5,6,8,9,14 oraz dla Bramki; 

2.  art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp 

przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum T4B, pomimo że 

oferta  ta  je

st  niezgodna  z  SIWZ,  bowiem  zaoferowany  sprzęt  nie  spełnia  wymogów 

określonych przez Zamawiającego dla Macierzy i Serwera sieciowego ewentualnie: 

3.  art. 87 ust. 1 Pzp 

przez zaniechanie wezwania do wyjaśnień Konsorcjum T4B w zakresie 

występowania  oferowanych  macierzy  i  dysków  w  sprzedaży  oraz  spełnienia  przez  nie 

parametrów wymaganych w SIWZ; 

4.  art.  91b  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  91a  ust.  1  Pzp 

przez  zaproszenie  do  udziału  w  aukcji 

elektronicznej  Konsorcjum  T4B,  pomimo 

że  oferta  tego  wykonawcy  winna  zostać 

odrzucon

a z uwagi na jej niezgodność z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp; 

5.  art.  7  ust.  1  i  3    Pzp  przez  prowadzenie  p

ostępowania  w  sposób  naruszający  zasadę 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  ze  względu  na  naruszenie  

wymienionych przepi

sów Pzp. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  zamawiającemu 

dokonania  ponownego  badania  i  oceny  oferty  T4B,  odrzucenia  tej  oferty, 

unieważnienie 

czynności  zaproszenia  do  aukcji  elektronicznej  Konsorcjum  T4B  oraz  o  zasądzenie  na  swoją 

rzecz kosztów postępowania odwoławczego. 


Konsorcjum  Konica  Minolta  oraz  Konsorcjum  T4B 

przystąpiły  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  zamawiającego,  odpowiednio  w  sprawach  KIO  389/20  i  KIO 

434/20,  zachowując  termin  ustawowy  oraz  obowiązek  przekazania  kopii  przystąpienia 

zamawiającemu i odwołującemu. Przystępujący wnosili o oddalenie odwołania. 

Pismami z 11 marca 2020 r. zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołania, w których 

uwzględnił  zarzuty  odwołań.  Zapowiedział  unieważnienie czynności  zaproszenia  do  udziału 

w aukcji elektronicznej, ponowne badanie i ocenę ofert, odrzucenie ofert obu odwołujących 

oraz unieważnienie postępowania. 

W  czasie  posiedzenia  z  udziałem  stron  przystępujący  zgłosili  sprzeciwy  wobec 

uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów  odwołania.  Następnie  Konsorcjum  Konica 

Minolta  wycofało  swoje  odwołanie  (sygn.  akt  KIO  434/20)  oraz  sprzeciw  wniesiony  wobec 

uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów  odwołania  wniesionego  przez  Konsorcjum 

T4B (sygn. akt KIO 389/20). 

W  tej  sytuacji  proce

sowej  postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  obu  wniesionych 

odwołań podlegało umorzeniu. 

Wycofanie  przez  Konsorcjum  Konica  Minolta  zgłoszonego  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu 

Konsorcjum T4B, 

oznacza, że w zaistniały wszystkie przesłanki wskazane w art. 186 ust. 3 

Pzp

, w związku z czym postępowanie odwoławcze w sprawie KIO 389/20 należało umorzyć. 

Przepis  ten  stanowi  bowiem,  że  jeżeli  uczestnik  postępowania,  który  przystąpił  do 

postępowania po  stronie zamawiającego,  nie wniesienie sprzeciwu co do  uwzględnienia  w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez  zamawiającego,  Izba  umarza 

postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Wycofanie  przez 

Konsorcjum  Konica  Minolta  własnego  odwołania  skutkuje  oblig 

umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 187 ust. 8 Pzp stanowiącym wprost, 

że w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  umorzy

ła  postępowanie  odwoławcze  w  obu  sprawach  na 

podstawie art. 186 ust. 3 Pzp w sprawie KIO 389/20 oraz na podstawie art. 187 ust. 8 Pzp w 

sprawie KIO 434/20. Orzeczenie zapadło w formie postanowienia na podstawie art. 192 ust. 

1 zd. 2 

Pzp. Na podstawie art. 192 ust. 8 Pzp Izba wydała orzeczenie łączne. 


O  kosztach  post

ępowania  rozstrzygnięto  na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  187 

ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) oraz § 5 ust. 1 

pkt  2  lit.  a) 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości  oraz  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………………… 

…………………………. 

……………………….. 


wiper-pixel