KIO 379/20 POSTANOWIENIE dnia 27 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 379/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski  

                                                                                     Ewa Sikorska 

                                                                                     Bartosz Stankiewicz   

po  r

ozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestników 

postępowania odwoławczego w dniu 2 marca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 
do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę 

Remondis Sp. z o.o. z siedz

ibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na 

rzecz  wykonawcy  Remondis  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  13  500  zł  00  gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90  %  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący…………………… 

…………………… 

…………………… 


Sygn. akt KIO 379/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  wszczął  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 
„Zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  pochodzących  z  terenu  Miasta  Stołecznego 

Warszawy

”, numer postępowania: DZA.ZOZ.27.9.2020.LK.  

W  dniu  12  lutego  2020  r. 

Zamawiający  opublikował  treść  ogłoszenia  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej    pod  nurem  510128-N-2020,  a  także  na  swojej  stronie 
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ. 

Nie  zgadzając  się  z  niektórymi  postanowieniami  ogłoszenia  i  SIWZ  Odwołujący: 

Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 lutego 2020 r. wniósł odwołanie do 

Prezesa Krajowej Izby Od

woławczej. 

Czynnościom  zamawiającego  oraz  zaniechaniom  dokonania  czynności,  do  których 

podjęcia zobowiązany jest zamawiający, odwołujący niniejszym zarzucił, co następuje: 

naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej PZP oraz art. 29 ust. 1 i 2 PZP w 

zw. z art. 43 ust. 2 PZP 

poprzez wyznaczenie zbyt krótkiego, terminu składania ofert, tj. bez 

uwzględnienia czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty; 

naruszenie art. 7 ust. 1 PZP oraz art. 29 ust. 1 i 2 PZP w zw. z art. 14 ust. 1 

PZP w zw. z art. 5 i art. 353

 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 

2019  r.,  poz.  1145  ze  zm.,  dalej  jako:  „KC”)  poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w 
sposób  niejasny  i  nieprecyzyjny,  ograniczający  konkurencję  i  równe  traktowanie 
wykonawców,  jak  również  sprzeczny  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa, 
polegający na niedookreśleniu wymagań w zakresie instalacji do przetwarzania odpadów, tj. 
poprzez brak wskazania, iż wykaz instalacji do przetwarzania odpadów nie jest , ograniczony 
obszarem województwa mazowieckiego, bowiem zapis SIWZ (Część II SIWZ, pkt 16 i 18) w 
tym zakresie nie jest precyzyjnie sformułowany oraz możliwe jest, iż pozostaje sprzeczny  z 
zapisami  ustawy  o  odpadach,  która  zniosła  obowiązek  regionalizacji  w  gospodarce 
odpadami, co w konsekwencji uniemożliwia przygotowanie przez wykonawcę oferty; 

naruszenie art. 7 ust. 1 PZP oraz art. 29 ust. 1 i 2 PZP w zw. z art. 14 ust. 1 

PZP  w  zw.  z  art.  5  i  art.  353

  KC 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejasny  i  nieprecyzyjny,  jak  również  przez  sporządzenie  wzoru  umowy/IPU,  w  sposób 
naruszający zasady współżycia społecznego, jak również naruszający równowagę pomiędzy 


dwiema stronami umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz faktyczne przerzucenie 
na wykonawcę niedających się ustalić ryzyk związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 
publicznego, tj. naruszenie polegające na wprowadzeniu przez Zamawiającego (§ 2 ust. 34 
wzoru umowy/IPU/część V SIWZ) jednostronnego i uznaniowego (bez wskazania we wzorze 
umowy/IPU  przesłanek)  uprawnienia  do  zlecenia  wykonania  przedmiotu  umowy  innemu 
wykonawcy (tzw. wykonawstwo zastępcze); 

naruszenie art. 7 ust. 1 PZP oraz art. 29 ust. 1 i 2 PZP w zw. z art. 14 ust. 1 

PZP  w  zw.  z  art.  5  i  art.  353

  KC 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejasny  i  nieprecyzyjny,  jak  również  sprzeczny  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami 
prawa,  polegający  na  wskazaniu  w  SIWZ  okresu  na  przetworzenie/  zagospodarowanie 
zmieszanych odpadów, tj. nie później niż w terminie 30 dni po terminie realizacji zamówienia 
(Część  V  SIWZ,  §  2  ust/  5  wzoru  umowy/IPU),  co  pozostaje  w  sprzeczności  z  przepisami 
ustawy o odpadach, która określa okres magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne 
na okres do 12 miesięcy, co w konsekwencji uniemożliwia przygotowanie oferty; 

naruszenie art. 7 ust. 1 PZP oraz art. 29 ust. 1 i 2 PZP w zw. z art. 14 ust. 1 

PZP  w  zw.  z  art.  5  i  art.  353

  KC  pop

rzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejasny  i  nieprecyzyjny,  polegający  na  wprowadzeniu  niepewności  odnośnie  terminu 
rozpoczęcia realizacji usługi (brak wskazania w § 2 ust. 1 wzoru umowy/IPU oraz w innych 
częściach  SIWZ  konkretnego  terminu  lub  precyzyjnego  sposobu  jego  ustalenia),  oraz 
faktyczne przerzucenie na wykonawcę niedających się ustalić ryzyk związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia publicznego, co uniemożliwia przygotowanie oferty; 

naruszenie art. 7 ust. 1 PZP oraz art. 29 ust. 1 i 2 PZP w zw. z art. 14 ust. 1 

PZP  w  zw.  z  art.  5  i  art.  353

  KC 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejasny  i  nieprecyzyjny,  polegający  na  nieprecyzyjnym  sformułowaniu  opisu  wymagań  w 
zakresie integralnych części sprawozdania kwartalnego (§ 2 ust. 18 wzoru umowy, cześć V 
SIWZ/IPU), co uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty; 

naruszenie art. 7 ust. 1 PZP oraz art. 29 ust. 1 i 2 PZP w zw. z art. 14 ust. 1 

PZP  w  zw.  z  art.  5  i  art.  353

  KC 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejasny 

i  nieprecyzyjny,  jak  również  przez  sporządzenie  wzoru  umowy,  w  sposób 

naruszający  zasady  współżycia  społecznego,  polegający  na  pozostawieniu  sobie  przez 
zamawiającego prawa kontroli podwykonawców (jest to kontrola nie wyrażona bezpośrednio 

-  bowiem  zamawi

ający  zastrzega  sobie  kontrolę  „prawidłowości  utrzymania  i  eksploatacji 

instalacji”), co pośrednio wpływa na umożliwienie zamawiającemu kontroli, przeprowadzanej 
zgodnie  z  zapisami  umowy  (§  1  ust.  4  wzoru  umowy/IPU)  tj.  przy  udziale  wyznaczonych 

przez  zama

wiającego  osób  trzecich,  a  to  z  kolei  stanowi  o  potencjalnej  możliwości 

naruszenia np. tajemnicy przedsiębiorstwa podwykonawców; 

naruszenie art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 PZP oraz art. 25 ust. 1 

PZP  w  zw. z art.14 ust. 1 PZP  w  zw. z art. 5 i  art. 353

KC w zw. z art. 487 § 2 KC przez 


sporządzenie  wzoru  umowy/IPU,  w  sposób  naruszający  zasady  współżycia  społecznego  i 
nie  gwarantujący  równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji,  jak  również 
naruszający  równowagę  pomiędzy  dwiema  stronami  umowy  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego  oraz  faktyczne  przerzucenie  na  wykonawcę  niedających  się  ustalić  ryzyk 
związanych  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia  publicznego,  z  uwagi  na  zaniechanie 

wprowadzenia do wzoru umowy/IPU klauzul waloryzacyjnych, poz

walających na zwiększenie 

wynagrodzenia  wykonawcy,  w  sytuacji  znaczącego  wzrostu  kosztów  w  następstwie 
okoliczności,  których  strony  działające  z  należytą  starannością  nie  mogły  przewidzieć,  w 
szczególności  zmian  przepisów  prawa,  mających  wpływ  na  wzrost  kosztów,  a  których  nie 
można  było  oszacować  przy  sporządzaniu  oferty,  np.  zmian  cen  towarów  i  usług; 
wprowadzenie nowych podatków opłat i ceł, co w konsekwencji uniemożliwia przygotowanie 

oferty; 

naruszenie art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 PZP oraz art. 25 ust. 1 

PZP  w  zw.  z  art.14  ust.  1  PZP  w  zw.  z  art.  5  i  art.  353

  KC 

przez  sporządzenie  wzoru 

umowy/IPU,  w  sposób  naruszający  zasady  współżycia  społecznego  i  nie  gwarantujący 
równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji,  jak  również  naruszający 
równowagę  pomiędzy  dwiema  stronami  umowy  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz 
faktyczne przerzucenie na wykonawcę niedających się ustalić ryzyk związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia publicznego, bowiem zamawiający w SIWZ, tj. część II oraz części V 
SIWZ  (wzór  umowy/IPU)  wprowadził  zapisy,  które  w  znacznym  stopniu  naruszają  zasadę 
równowagi  stron  oraz  w  korzystniejszej  pozycji  stawiają  zamawiającego,  który  w  licznych 
sytuacjach  otrzymuje  możliwość  samodzielnego  decydowania  o  sposobie  wykonania  i/lub 
zakończenia  kontraktu  oraz  zasadach  współpracy  z  wykonawcą  już  na  etapie  realizacji 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. poprzez: 

wprowadzenie przez zamawiającego do wzoru umowy/lPU/SIWZ: 

a) 

ogólnego  zapisu  (bez  wskazania  na  przesłanki  jego  zastosowania)  o 

możliwości  obniżenia  wynagrodzenia/żądania  zwrotu  nadpłaconej  kwoty  od  wykonawcy, 
„jeżeli  w  trakcie  obowiązywania  umowy  wystąpią  okoliczności  mające  wpływ  na  wysokość 
wypłaconego wynagrodzenia” (§ 3 ust. 5 akapity 2 i 3 wzoru umowy/IPU); 

b) 

uprawnienia zamawiającego do możliwości (zamawiający „zastrzega 

sobie  prawo  skrócenia”)  skrócenia  umowy  w  przypadku  wyczerpania  wolumenu 

odpadów i/lub wykorzystania kwoty wynagrodzenia ( § 2 ust. 3 wzoru umowy/IPU oraz cześć 

II SIWZ pkt 24); 

c) 

wprowadzeni

e  uprawnienia  po  stronie  zamawiającego  do  akceptacji  - 

bez  wskazania  warunków  i  kryteriów  akceptacji  -  nowej  instalacji  w  przypadku  zmiany 
instalacji  do  przetwarzania  wskazanej  przez  Wykonawcę  w  dołączonym  do  oferty 
oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów (§ 2 ust. 6; 2 ust. 7 w 
związku z § 8 ust. 3 i ust. 4 wzoru umowy/IPU), 


oraz 

brak zapisów we wzorze umowy/IPU, które równoważyłyby pozycję obu stron 

umowy, m.in.: 

a) 

umożlwiających  rozwiązanie  umowy  przez  Wykonawcę  w  przypadku 

zmiany pra

wa lub utraty przez wykonawcę pozwoleń i decyzji administracyjnych, 

b) 

umożlwiających  wypowiedzenie  przez  Wykonawcę  umowy  z 

jednomiesięcznym 

wypowiedzeniem 

przypadku 

wystąpienia 

okoliczności 

uniemożliwiających  realizację  zamówienia  przez  wykonawcę  niezależnie  od  jego  winy,  tj. 
zaległości  po  stronie  zamawiającego  z  płatnościami  wynagrodzenia  na  rzecz  wykonawcy 
(np. przekraczające dwa miesiące), wystąpienie zdarzeń nieprzewidzianych przez żadną ze 
stron (siła wyższa oraz przedłużające się postępowania administracyjne o uzyskanie/zmianę 
niezbędnych do realizacji zamówienia pozwoleń i decyzji); 

naruszenie art. 7, art. 14, art. 29 oraz art. 139 ust. 1 PZP w zw. z art. art. 5 k.c. 

oraz  art.  353

KC  oraz  art.  484  §  2  KC  oraz  487  §  2  KC:  poprzez  sformułowanie  treści 

projektu umowy (§ 6 ust. 3 pkt 11) w sposób faktycznie przenoszący na  wykonawcę skutki 
prawne  w  postaci  rażąco  wygórowanej  kary  umownej  (10%  łącznego  wynagrodzenia 

wykonawcy) 

w  razie  rozwiązania  umowy,  co  wiąże  się  z  faktycznym  brakiem  możliwości 

wykonawcy  do  odstąpienia  od  umowy;  jak  również  przerzuceniem  na  wykonawcę 
niedających  się  ustalić  ryzyk  związanych  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia  publicznego 
oraz uniemożliwieniem wykonawcy przygotowanie oferty; 

naruszenie art. 7, art. 14, art. 29 oraz art. 139 ust. 1 PZP w zw. z art. art. 5 k.c. 

oraz art. 353

KC oraz art. 484 § 2 KC oraz 487 § 2 KC: 

przez  zastrzeżenie  rażąco  wygórowanych  kar  umownych  (§  6  ust  3  wzoru 

umowy  - 

cześć V SIWZ/IPU), jak również brak górnego ich limitu, wobec powyższego kary 

umowne  są  rażąco  wygórowane  i  stanowią  nieproporcjonalne  obciążenie  wykonawcy  w 
stosunku  do  wysokości  jego  wynagrodzenia  i  potencjalnego  zysku,  jednocześnie  pełniąc 
funkcję represyjną, nie zaś kompensacyjną, 

poprzez 

dokonanie 

opisu 

przedmiotu 

zamówienia 

sposób 

nieuwzględniający  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na 
sporządzenie oferty i oszacowanie jej wartości a tym samym sporządzenie projektu umowy 
w sposób składający całe ryzyko gospodarcze przedsięwzięcia tylko na jedną stronę umowy 

tym samym - 

Wykonawcę, a także godzące w istotę i cel zamówienia publicznego poprzez: 

a) 

możliwość  naliczenia  kar  umownych  za  każdy  przypadek  odmowy 

przyjęcia odpadów do  instalacji lub  punktu przeładunkowego - w wysokości 0,1% łącznego 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 powiększonego o podatek od towarów i usług VAT 
naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu naliczenia kary (§6 ust. 3 pkt 3 wzoru 

umowy/IPU); 

b) 

możliwość  naliczenia  kar  umownych  za  stwierdzone  wykonywanie 


przedmiotu umowy niezgodnie z  zasadami określonymi  w § 2 ust. 16 pkt 1)  - w  wysokości 
0,1%  łącznego  wynagrodzenia  określonego  w  §  3  ust.  1  powiększonego  o'  podatek  od 
towarów i usług VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu naliczenia kary, 
za każdy przypadek (§6 ust. 3 pkt 5 wzoru umowy/IPU). 

Mając powyższe na uwadze, niniejszym odwołujący wnosił o: 

uwzględnienie odwołania w całości, 

nakazanie zamawiającego unieważnienia postępowania w całości, 

ewentualnie,  w  przypadku  nieuwzględnienie  wniosku  z  ust.  2.  powyżej, 

nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  odpowiednich  zmian  (wraz  z  ewentualnym 
dostosowaniem pozostałych treści dokumentacji postępowania), tj.: 

zmianę pkt 18 części I SIWZ poprzez zmianę/wydłużenie terminu na składanie 

ofert  w  sposób  zgodny  z  przepisami  PZP,  tj.  z  uwzględnieniem  czasu  niezbędnego  do 
przygotowania i złożenia oferty; 

modyfikację  pkt  16  i  18  OPZ/część  II  SIWZ,  oraz  odpowiednich  innych 

zapisów  SIWZ,  w  tym  zapisów  w  istotnych  postanowieniach  umowy  (cześć  V  SIWZ/IPU) 
poprzez doprecyzowanie, iż instalacje do przetwarzania odpadów nie są objęte obowiązkiem 
znajdowania się w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego; 

modyfikację §  2 ust.  34 wzoru  umowy/lPU/część  V  SIWZ oraz  odpowiednich 

innych  zapisów  SIWZ,  poprzez  wprowadzenie  szczegółowych  przesłanek  uzasadniających 
lub  warunkujących  możliwość  skorzystania  przez  zamawiającego  z  tzw.  wykonawstwa 
zastępczego, jak również wydłużenie terminu warunkującego możliwość skorzystania z takiej 
możliwości  do  co  najmniej  2  tygodni  dodatkowego  terminu  dla  Wykonawcy  i/lub 
sporządzenie przez strony protokołu rozbieżności, wskazującego brak możliwości po stronie 
Wykonawcy do realizacji zamówienia oraz zasady skorzystania z wykonawstwa zastępczego 
przez zamawiającego; 

usunięcie  §  2  ust.  5  wzoru  umowy/IPU/cześć  V  SIWZ  w  jego  obecnym 

brzmieniu  lub  dostosowanie  do  ogólnej  regulacji  w  zakresie  magazynowania  odpadów  z 
ustawy o odpadach, tj. 12 miesięcy; 

modyfikację  SIWZ,  w  tym  odpowiednich  zapisów  części  V  SIWZ  (wzór 

umowy/IPU)  poprzez  jednoznaczne  określenie terminu rozpoczęcia usługi,  tj.  wskazanie,  iż 
realizacja usługi, rozumiana jako pierwsza dostawa odpadów, nastąpi w miesiącu podpisania 
umowy  na  realizację  zamówienia,  jak  również  wprowadzenie  do  umowy  zapisu,  iż 
zamawiający  zapewni  równomierne  dostosowanie  podaży  odpadów  w  trakcie 
obowiązywania  umowy  oraz  dostosowania  tej  podaży  do  mocy  przerobowych  instalacji  do 
przetwarzania opadów; 

modyfikację  §  2  ust.  18  wzoru  umowy  (część  V  SIWZ/IPU)  oraz  innych 

odpowiednich  zapisów  SIWZ,  poprzez  wskazanie,  iż  integralną  część  sprawozdań 


kwartalnych stanowią potwierdzone za zgodność z oryginałem: 

karty  ewidencji  odpadów  (KEO)  sporządzone  na  podstawie  wskazań  wag 

najazdowych punktu przeładunkowego, 

2)  karty  prz

ekazania  odpadów  (KPO),  na  podstawie  których  Wykonawca  przyjął 

odpady do punktu przeładunkowego i przekazał do zagospodarowania w instalacji, 

oświadczenie podmiotu posiadającego zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie 

odpadów w procesie R12 zawierające informacje, o których mowa w art. 9oa ust. 2 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

z  tym  zastrzeżeniem,  że  KPO  mogą  być  przekazane  na  nośniku  danych  w  formie 

elektronicznej w formacie pdf. 

sprecyzowanie  §  1  ust.  4  wzoru  umowy  (część  V  SIWZ/IPU),  oraz  innych 

odpowiednich zapisów SIWZ, poprzez  wskazanie, iż  w kontrolami mogą być objęte jedynie 
instalacje  wykonawcy,  natomiast  z  powyższego  obowiązku  są  wyłączone  instalacje 
podwykonawców,  ewentualnie  sprecyzowanie  ww.  §  1  ust.  4  wzoru  umowy  (część  V 
SIWZ/IPU), poprzez wskazanie, iż w kontrolach powinny uczestniczyć tylko osoby działające 
z upoważniania zamawiającego, których działalność nie pozostaje w sprzeczności/konflikcie 
interesu  z  działalnością  Wykonawcy/podwykonawców,  jak  również  doprecyzowanie,  iż  w 
przypadku,  gdy  dotyczy  to  instalacji  podwykonawców,  to  kontrola  może  być  prowadzona 
tylko na podstawie uprzedniej zgody tych podwykonawców  w oparciu o szczegółowy plan i 
kryteria kontroli, które zostaną wcześniej uzgodnione; 

modyfikację  wzoru  umowy  (część  V  SIWZ/IPU)  poprzez  wprowadzenie  do 

wzoru  umowy  klauzul  waloryzacyjnych,  pozwalających  na  zwiększenie  wynagrodzenia 
wykonawcy, wobec znaczącego wzrostu kosztów w następstwie okoliczności, których strony 
działające z należytą starannością nie mogły przewidzieć, w szczególności zmian przepisów 
prawa,  mających  wpływ  na  wzrost  kosztów,  a  których  nie  można  było  oszacować  przy 
sporządzaniu oferty, np. klauzul  waloryzacji opartej o wskaźniki zmian cen towarów i usług 
publikowane  przez  Główny  Urząd  Statystyczny;  jak  również  klauzuli  pozwalającej  na 
uwzględnienie  w  wynagrodzeniu  nowych  podatków,  opłat  i  ceł,  które  będą  miały  wpływ  na 
koszty realizacji zamówienia; 

wykreślenie § 3 ust. 5 akapity 2 wzoru umowy (część V SIWZ/IPU), tj. zapisu 

„Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy wystąpią okoliczności mające wpływ na uzgodnioną 
masę odpadów przyjętych do zagospodarowania, a tym samym na wysokość wypłaconego 
Wykonawcy  wynagrodzenia,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  żądania  zwrotu  nadpłaconej 
kwoty.  Zamawiający  jest  uprawniony  do  pomniejszenia  kolejnej  płatności  lub  kolejnych 
płatności  należnych  Wykonawcy  o  stwierdzoną  różnicę  wynagrodzenia,  na  co Wykonawca 
wyraża zgodę.”; 

modyfikację § 2 ust. 3 wzoru umowy/IPU oraz cześć II SIWZ pkt 24 poprzez 

wprowadzenie  jasnego  i  pr

ecyzyjnego  zapisu  o  automatycznym  rozwiązaniu  umowy  w 


przypadkach  wyczerpania  wolumenu  odpadów  i/lub  wykorzystania  kwoty  wynagrodzenia 
chyba,  że strony  łącznie  postanowią inaczej  i  wyrażą chęć  kontynowania umowy  do  końca 

terminu; 

modyfikację  §  2  ust.  6;  2  ust.  7  w  związku  z  §  8  ust.  3  i  ust.  4  wzoru 

umowy/IPU,  oraz  innych  odpowiednich  postanowień  SIWZ,  poprzez  określenie 
szczegółowych  warunków  akceptacji/kryteriów,  zgodnie  z  którymi  zamawiający  będzie 
przeprowadzał  akceptację  nowej  instalacji  do  przetwarzania  oraz  wskazanie,  że 
zamawiający  nie  może  odmówić  akceptacji  dla  instalacji  do  przetwarzania,  która  spełnia 

warunki/kryteria; 

wprowadzenie  do  SIWZ,  w  tym  do  wzoru  umowy  (część  V  SIWZ/IPU), 

symetrycznych zapisów  po stronie Wykonawcy (§ 6 ust. 9 oraz § 6 ust. 10 oraz § 9 ust. 8 
wzoru umowy) uprawniających go do rozwiązania umowy w przypadkach wskazanych w tych 
przepisach (tzw. zmiana prawa i/lub jego interpretacji), w tym uzupełnienie tych przepisów o 
sytuację utraty przez wykonawcę pozwoleń i decyzji administracyjnych; 

wprowadzenie w SIWZ, w tym do wzoru umowy (część V SIWZ/IPU), zapisów 

umożlwiających  wypowiedzenie  przez  Wykonawcę  umowy  z  jednomiesięcznym 
wypowiedzeniem  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności  uniemożliwiających  realizację 
zamówienia  przez  wykonawcę  niezależnie  od  jego  winy,  tj.  zaległości  po  stronie 
zamawiającego z płatnościami wynagrodzenia na rzecz wykonawcy (np. przekraczające dwa 
miesiące),  wystąpienie  zdarzeń  nieprzewidzianych  przez  żadną  ze  stron  (siła  wyższa  oraz 
przedłużające  się  postępowania  administracyjne  o  uzyskanie/zmianę  niezbędnych  do 
realizacji pozwoleń i decyzji); 

wykreślenie  kary  umownej  z  §  6  ust.  3  pkt  11)  wzoru  umowy  (część  V 

SIWZ/IPU) lub jego modyfikację poprzez ograniczenie poprzez  wskazanie, iż kara umowna 

nie  obejmuje  s

ytuacji  objętych  rozwiązaniem  umowy  spowodowanej  okolicznościami,  o 

których  mowa  §  6  ust.  9  oraz  §  6  ust.  10  oraz  §  9  ust.  8  wzoru  umowy;  dodatkowo 
modyfikację § 6 ust. 3 pkt 11) wzoru umowy poprzez obniżenie wysokości dochodzonej kary 

umownej do maksymaln

ie 2% łącznego wynagrodzenia; 

modyfikację  §6  ust.  3  pkt  3)  wzoru  umowy/IPU  poprzez  zmianę  wysokości 

kary  umownej  za  każdy  przypadek  naruszenia  do  0.02  %  łącznego  wynagrodzenia 
określonego  w  §  3  ust.  1  powiększonego  o  podatek  od  towarów  i  usług  VAT  naliczony 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu naliczenia kary; 

modyfikację  §6  ust.  3  pkt  5)  wzoru  umowy/IPU  poprzez  zmianę  wysokości 

kary  umownej  za  stwierdzone  wykonanie  przedmiotu  umowy  niezgodnie  z  zasadami 

określonymi  tą  umową  do  0.05  %  łącznego  wynagrodzenia  określonego  w  §  3  ust.  1 
powiększonego  o  podatek  od  towarów  i  usług  VAT  naliczony  zgodnie  z  przepisami 
obowiązującymi w dniu naliczenia kary. 

nakazanie  zamawiającemu  wykonania  pozostałych  czynności  faktycznych  i 


prawnych  koniecznych  do  zapewnienia  p

rawidłowości  postępowania  zamawiającego  w 

związku z ww. orzeczeniem, 

zasądzenie  na  rzecz  odwołującego  kosztów  postępowania  według  norm 

przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego. 

W tym stanie rzeczy Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

W  dniu  26 

lutego  2020r.,  przed  wyznaczoną  rozprawą,  do  siedziby  Krajowej  Izby 

Odwoławczej wpłynęło pismo Odwołującego z tą samą datą o cofnięciu odwołania.  

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust.8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 wraz ze zm.), 

postanowiła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzyć.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zd.2  ustawy  Pzp  Izba  postanowiła  zwrócić  na  rzecz 

Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na  podstawie 

przepisu art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i § 5 ust.1 pkt. 3 

lit.  a  i  ust.  

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 
wraz ze zm.).  

Przewodniczący…………………… 

……………………. 

……………………. 


wiper-pixel