KIO 378/20 KIO 387/20 WYROK dnia 10 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: 

KIO 378/20 

KIO 387/20 

WYROK 

z dnia 10 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Magdalena Rams 

Członkowie:   

Katarzyna Brzeska 

Renata Tubisz 

Protokolant:             Klaudia Ceyrowska   

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2020 r. 

w Warszawie odwołań wniesionych do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2020 r. przez wykonawcę: 

•  Apex.IT Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (KIO 378/20); 

•  Comtegra S.A., z siedzibą w Warszawie (KIO  387/20); 

w postępowaniu prowadzonym przez Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne  S.A.,  z  siedzibą 

w Konstancinie 

– Jeziorna, 

przy udziale: 

•  wykonawcy  Computex  Sp.  z  o.o.  Sp.k.,  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego 

swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  378/20  po 

stronie zamawiającego, a w sprawie KIO 387/20 po stronie odwołującego. 

•  wykonawcy  Comtegra  S.A.,  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  378/20  po  stronie 

zamawiającego, 

•  wykonawcy Intertrading Systems Technology Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 

378/20, KIO 387/20, po stronie z

amawiającego 


•  wykonawcy MATIC  S.A.,  z  siedzibą  Warszawie  zgłaszającego swoje przystąpienie 

do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  378/20  oraz  KIO  387/20,  KIO  po 

stronie zamawiającego 

•  wykonawcy  Apex.IT  Sp.  z  o.  o.,  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  387/20  po  stronie 

zamawiającego, 

orzeka: 

• 

Uwzględnia oba odwołania w zakresie zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp  w  zakresie  oferty  wykonawcy  Matic  S.A.  i  nakazuje  zamawiającego  Polskim 

Sieciom  Energetycznym  S.A.  (i)  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej;  (ii)  odrzucenie  oferty  wykonawcy  Matic  S.A.  na  podstawie  art. 

89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  jako niezgodnej  z wymaganiami  dotyczącymi  serwera 

typu III określonymi w tabeli nr 3, pkt 9 Części II SIWZ.  

• 

W pozostałym zakresie oddala odwołania.  

• 

Kosztami  postępowania  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  378/20  obciąża  zamawiającego 

Polskie Sieci Energetyczne S.A. i : 

•  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Apex.IT Sp. z o. o.,

 z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania; 

•  zasądza  od  zamawiającego  Polskich  Sieci  Energetycznych  S.A.  na  rzecz 

wykonawcy Apex.IT Sp. z o. o.,

  z siedzibą w Warszawie kwotę 18 600  zł 00 gr 

(słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą 

uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  i 

wynagr

odzenia pełnomocnika. 

• 

Kosztami  postępowania  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  387/20  obciąża  zamawiającego 

Polskie Sieci Energetyczne S.A. i : 

•  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Comtegra S.A., z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania; 


•  zasądza  od  zamawiającego  Polskich  Sieci  Energetycznych  S.A.  na  rzecz 

wykonawcy 

Comtegra  S.A.,  z  siedzibą  w  Warszawie  kwotę  18  600    zł  00  gr 

(słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą 

uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  i 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j. 

Dz.U. 

r., 

poz. 

na 

niniejszy 

wyrok 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:    ………………….… 

Członkowie:   

…………………….. 

……………………… 


Sygn. akt: 

KIO 378/20 

KIO 387/20 

UZASADNIENIE  

Sygn. akt: KIO 378/20 

W  dniu  21  lutego  2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy  Apex.IT  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  „Odwołujący  I”)  zarzucając 

zamawiającemu  Polskim  Sieciom  Elektroenergetycznym  S.A.  (dalej  „Zamawiający”) 

naruszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup serwerów na 

potrzeby  modernizacji  i  rozbudowy  systemów  TT”  (zwane  dalej  „Postępowaniem”) 

naruszenie: 

•  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  bezpodstawne  odrzucenie  oferty 

Odwołującego  I  z  uwagi  na  niezgodność  oferty  z  treścią  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia (dalej „SIWZ”); 

•  art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez 

zaniechanie  wskazania  podstaw  faktycznych  odrzucenia  oferty  korespondujących  z 

podstawą  prawną  odrzucenia  oferty,  tj.  w  szczególności  niewskazanie  elementu 

SIWZ, z którym treść oferty Odwołującego I jest sprzeczna; 

•  art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego I do złożenia 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty; 

•  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  i  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia oferty Matic i dokonanie jej wyboru. 

Odwołujący  I  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu:  (1) 

uchylenia wyboru oferty Matic; (2) 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego 

I;  (3)  odrzucenia  oferty  Matic;  dokonania  ponownej  oceny  ofert;  (4) 

ewentualnie  również 

wezwania Odwołującego I do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w toku 

ponownej oceny w zakresie; 

ewentualnie również na wypadek uwzględnienia żądania 1/ i 3/ 

przy oddaleniu żądania 2/ i 4/, unieważnienia Postępowania. 

Odwołujący  I  wniósł  o  przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentów  powołanych  w 

uzasadnieniu  odwołania  na  okoliczności  wskazane  przy  okazji  powołania  każdego  z 


dowodów, a także dalszych dokumentów złożonych na rozprawie na okoliczności powołane 

przy okazji składania takich dokumentów. 

Odwołujący I wskazał, że złożył ofertę w Postępowaniu i przysługuje mu status wykonawcy. 

Odwołujący  I  ubiega  się  o  udzielenie  zamówienia  będącego  przedmiotem  Postępowania, 

jako że Zamówienie wchodzi w zakres ekonomicznego zainteresowania Odwołującego I, co 

Odwołujący  I  zamanifestował  składając  ofertę.  Jedynym  kryterium  oceny  ofert  jest  cena,  a 

cena w ofercie Odwołującego I zajęła 2 pozycję w rankingu ofert. Oferta konsorcjum Zakładu 

Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. w Krakowie jest ofertą o najniższej cenie, lecz w 

dniu  14  lutego  2020 

roku  została  odrzucona.  dowód:  informacja  z  otwarcia  ofert  z  dnia  10 

stycznia 2020, Informacja o odrzuceniu ofert z dnia 14 stycznia 2020 - 

na okoliczność pozycji 

oferty Odwołującego w rankingu ofert oraz odrzuceniu oferty o najniższej cenie/ 

Zaskarżona  w  odwołaniu  czynność  odrzucenia  oferty  Odwołującego  I  doprowadziła  do 

eliminacji  z  Postępowania  oferty  Odwołującego  I.  W  przypadku  niezastosowania  przez 

Odwołującego  I  środka  ochrony  prawnej  taka  eliminacja  nastąpi  w  sposób  trwały,  a 

Odwołujący  I  poniesie  szkodę  w  postaci  utraty  zysku  z  realizacji  zamówienia  wynikającą  z 

niemożności  zawarcia  umowy  na  realizację  zamówienia.  Natomiast  w  przypadku 

uwzględnienia  odwołania  oferta  Odwołującego  I  utrzyma  status  oferty  o  najniższej  cenie, 

zapewniając  Odwołującemu  I100  pkt  w  kryterium  oceny  ofert.  Odwołujący  I  wskazał,  że 

posiada  także  interes  w  żądaniu  nakazania  Zamawiającego  odrzucenia  oferty  Matic. 

Zauważyć należy, iż Zamawiający odrzucił wszystkie oferty oprócz oferty Matic i w stosunku 

do  żadnej  z  tych  ofert  Zamawiający  nie  dokonał  uchylenia  decyzji  odrzucenia  oferty.  W 

sytuacji oddalenia niniejszego odwołania w zakresie żądań zmierzających do restytucji oferty 

Odwołującego  I  wystąpi  stan,  w  którym  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Matic,  pomimo  iż 

oferta  Matic  podlega  odrzuceniu.  Natomiast  eliminacja  oferty  Matic  skutkować  będzie 

unieważnieniem  Postępowania  na  podstawie  art.  93  ust.  1pkt  1)  ustawy  Pzp,  co  w  takiej 

sytuacji  umożliwi  Odwołującemu  I  ubieganie  się  o  zamówienie  w  kolejnym  postępowaniu, 

bowiem  potrzeby  Zamawiającego  nie  mogą  zostać  zaspokojone  w  innym  trybie  poprzez 

udzielenie zamówienia w trybie otwartym. 

W uzasadnieniu podniesionych zarz

utów Odwołujący I wskazał co następuje: 

•  Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2) i art. 87 ust. 1 ustawy Pzp 

Odwołujący I wskazał, że zgodnie z zawiadomieniem zamawiającego z dnia 14 lutego 2020 

Zamawiający stwierdził niezgodność treści oferty Odwołującego I z treścią SIWZ w zakresie 


zaoferowanego serwera typ IV z wymaganiami tabeli nr 4 pkt 3 Części II SIWZ, polegająca w 

opinii  Zamawiającego  na  tym,  że  serwer  Fujitsu  Primergy  TX1330  M4  z  procesorem  Intel 

Xeon E-2288G w konfiguracji z zaoferowanym procesor

em nie obsługuje wymaganych przez 

Zamawiającego typów pamięci RDIMM lub LRDIMM. Zamawiający stwierdził, iż z informacji 

dostępnych 

na 

stronie 

zarówno 

producenta 

serwera 

https://sp.ts.fuiitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-pv-txl330-m4.pdf 

jak 

producenta 

procesora 

https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-

briefs/xeon-e-220Q-  processor-brief.odf  wynika  ze  serwer  w  konfiguracji  z  zaoferowanym 

procesorem  nie  obsługuje  wymaganych  przez  Zamawiającego  typów  pamięci  RDIMM  lub 

LRDIMM. 

Odwołujący  I  wskazał,  że  uważna  lektura  powołanych  wyżej  dokumentów  wskazuje,  że  w 

ogóle  nie  zawierają  one  informacji  o  typach  pamięci  RDIMM  oraz  LRDIMM,  co  wykluczało 

przyjęcie przez Zamawiającego wniosku, że urządzania tego rodzaju pamięci nie obsługują. 

Dokument producenta serwera wskazuje jedynie, iż serwer jest dostosowany do współpracy 

z zaoferowanym procesorem E-

2200, posiada gniazda pamięci typu DDR4, oraz przedstawia 

szereg opcji konfiguracji dla modułów pamięci DDR4. Z drugiej strony dokument producenta 

serwera zawiera dane techniczne procesorów rodziny E-2200 oraz typy kanałów dla pamięci 

DDR4;  dowód:  dokumenty  powołane  powyższej  -  na  okoliczność  prezentowanych  w  nich 

danych w obszarze pamięci operacyjnej. 

W ocenie Odwołującego I powyższe dokumenty nie pozwalają na przyjęcie, iż zaoferowany 

serwer  typ  IV  nie  zapewnia  obsługi  pamięci  RDIMM  i  LRDIMM.  Tym  samym  odrzucenie 

oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp było bezpodstawne. 

Odwołujący  I  wskazał,  iż  oznaczenia  RDIMM  i  LRDIMM  dotyczą  typów  technologii  pracy 

pamięci  i  wynikającej  z  tego  konstrukcji  pamięci  co  wiedzą  powszechną  dla  każdego 

technika informatycznego. Natomiast oznaczenie DIMM4 oznacza generację pamięci, które 

są dostępne zarówno w standardzie RDIMM i LRDIMM; dowód:  wydruk 

artykułu 

edukacyjnego  ze  strony  producenta  pamięci  https://www.kingston.com/pl/memory/ddr4-

overview - 

na okoliczność relacji pomiędzy oznaczeniami DDR4 a RDIMM i LRDIMM. 

W  ocenie  Odwołującego  I  jak  wynika  z  powyższych  okoliczności  Zamawiający  miał 

wątpliwości  co  do  zdolności  zaoferowanego  serwera  do  obsługi  różnych  standardów 

pamięci, i jego obowiązkiem było zwrócenie się Odwołującego I w trybie art. 87 ust. 1 ustawy 

Pzp o wyjaśnienie treści oferty. Odwołujący I przywołał orzeczenia o sygn. akt: KIO 2272/19, 

o sygn. akt: KIO 1926/19 


•  Zarzut naruszenia 92 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy 

Pzp 

Odwołujący I wskazał, ze zgodnie z zawiadomieniem zamawiającego z dnia 14 lutego 2020 

Zamawiający stwierdził niezgodność treści oferty Odwołującego I z treścią SIWZ w zakresie: 

•  zaoferowanego  serwera  typ  VII  z  wymaganiami  tabeli  nr  7  pkt  3  ppkt.  1  Części  II 

SIWZ; 

•  zaoferowanego serwera typ VIII z wymaganiami tabeli 8 pkt 3 ppkt. 1 Część II SIWZ. 

Zamawiający wskazał na poniższe różnice pomiędzy treścią wymagań a treścią oferty: 

•  Jeżeli  Zamawiający  uznał,  iż  wadą  oferty  Odwołującego  I  jest  to,  że  zaoferował 

Zamawiającemu większą wartość pojemności pamięci niż wskazana w wymaganiach, 

to  należy  zauważyć,  iż  wartości  podane  przez  Zamawiającego  są  wartościami 

minimalnymi  co  wynika  z  tytułu  kolumn  z  wymaganiami  dla  serwera  typu  VII  o  VIII, 

zatem treść oferty Odwołującego jako pozostająca w zgodzie z treścią wymagań nie 

podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustaw Pzp.: dowód: tabela nr 7 

i 8 Części IISIWZ - w aktach Postępowania - na okoliczność ustanowienia wymagania 

co do pojemności pamięci jako wymagania minimalnego;  

•  Jeżeli Zamawiający uznał, iż wada oferty Odwołującego I jest inna niż opisana w pkt 

1/ to niewątpliwie Zamawiający wady takiej nie wskazał czym naruszył art. 93 ust. 1 

pkt 3) ustawy Pzp. 

Odwołujący I powołał się na orzeczenie o sygn. akt: KIO 1845/19, o sygn. akt: KIO 1759/19, 

o sygn. akt: KIO 2682/19, o sygn. akt: KIO 321/13, o sygn. akt: KIO 1000/13. 

•  Naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2)  ustawy  Pzp  i  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie odrzucenia oferty Matic i dokonanie jej wyboru. 

W  opinii  Odwołującego  I  treść  oferty  Matic  pozostaje  w  sprzeczności  z  poniższymi 

wymaganiami SIWZ co determinowało konieczność odrzucenia ofert Matic:  

1/  Dla  serwera  typ  III  i  typ  VI  (tabele  3  i  4  3  ppkt  9  Części  II  SIWZ)  w  pkt  2a)  i  2c) 

Zamawiający wymagał 2 Kart z 2 portami 1Gp na każdej karcie (pkt a)) oraz 2 karty 10Gpbs 

z 2 portami na każdej karcie zgodnych z 10Gbe SFF+. 


W ocenie Odwołującego I Matic w ogóle nie zaoferował kart dla wymagania z pkt 2c), jedynie 

2 karty i 4 porty dla pkt 2a); dowód:  Cześć  II  SIWZ,  oferta  Matic  -  w  aktach  postępowania  - 

na okoliczność treści oferty 

W ocenie Odwołującego I Matic w zakresie liczby zaoferowanych kart/ 2/ Dla serwera typ V, 

VII, VIII, XI i XII (tabele 5, 7, 8, 11, i 12 ppkt. 3 Części II SIWZ) Zamawiający wymagał aby 

„Układy pamięci muszą być dobrane pod względem liczby /pojemności oraz rozmieszczone 

w taki sposób, aby uzyskać maksymalną wydajność przy współpracy z dwoma procesorami. 

’’ 

Pismem z dnia 21 stycznia 2020 roku Zamawiający wezwał wszystkich wykonawców, w tym 

Matic  do  złożenia  wyjaśnień  odnoszących  się  do  wyżej  powołanego  wymagania,  cyt: 

„Prosimy  o  doprecyzowanie  spełnienia  warunków  konfiguracji  pamięci  RAM  dla  serwerów 

typu  VII  i  VIII  (dlaczego  w  ofercie  została  zaproponowana  dana  wielkość  pamięci  RAM),  z 

uwzględnieniem wymagań SIWZII oraz udzielonych odpowiedzi na pytania do jego treści w 

toku postępowania. Proszę o jednoznaczne wskazanie postanowienia SIWZ (wskazanie pkt, 

tabeli,  brzmienia  wymagania  z  Części  II  SIWZ)  oraz  odpowiedzi  na  zapytanie  udzielone  w 

trakcie  prowadzonego  postępowania,  pozwalające  na  zaoferowanie  danej  wielkości  RAM 

wskazanej w ofercie 

(dala i znak pisma, nr zapytania, brzmienia odpowiedzi/zmiany SIWZ). ”; 

dowód: pismo Zamawiającego z dnia 21 stycznia 2020 roku — w aktach Postępowania – na 

okoliczność treści wezwania. 

Powyższe wezwanie nawiązywało do odpowiedzi na pytanie nr 10 udzielonej Wykonawcom 

w  dniu  19  stycznia  2020  roku  ,  cyt:  Pytanie  10:  Dotyczy  sekcji  „Pamięć  operacyjna”  w 

punkcie „5. Szczegółowa specyfikacja - serwer V typ”, „7. Szczegółowa specyfikacja - serwer 

VII  typ”,  „8.  Szczegółowa  specyfikacja  -  serwer  VIII  typ”,  „11.  Szczegółowa  specyfikacja  - 

serwer XI typ” oraz „12. Szczegółowa specyfikacja - serwer XII typ” w CZĘŚCI II SIWZ OPIS 

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  (OPZ).  Wymagacie  Państwo,  aby  układy  pamięci  były 

dobrane pod względem liczby i pojemności oraz rozmieszczone w taki sposób, aby uzyskać 

maksymalną  wydajność  przy  współpracy  z  procesorem.  Czy  wymagacie  Państwo,  aby 

wszystkie  kanały  procesora  były  obsadzone,  bo  tylko  wtedy  możliwe  jest  uzyskanie 

maksymalnej wydajności?" 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, 

że  spełnienie  wymagania  ..układy  pamięci  były  dobrane  pod  względem  liczby  i  pojemności 

oraz rozmieszczone w taki sposób, aby uzyskać maksymalna wydajność przy współpracy z 

procesorem ” jest możliwe m.in. poprzez obsadzenie wszystkich kanałów procesora; dowód: 


odpowiedzi  na  pytania  z  dnia  19  grudnia  2020  roku  ~  w  aktach  Postępowania  —  na 

okoliczność treści odpowiedzi na pytanie nr 10. 

W odpowiedzi z dnia 23 stycznia 2020 roku na wezwanie z dnia 21 stycznia 2020 roku Matic 

og

raniczył się do potwierdzenia informacji zawartych w ofercie cyt: „Serwery typ VII, tabela 

nr.  7  p.3  i  typ  VIII  tabela  nr.  8  p.3  mają  wymaganie  dot.  dobrania  pamięci  RAM  pod 

względem liczby/pojemności oraz rozmieszczenia, aby uzyskać maksymalną wydajność przy 

współpracy z procesorem. Biorąc również pod uwagę odpowiedź na pytanie nr 10 z 2019-12-

19,  w  naszej  ofercie  została  zastosowana  konfiguracja  typu  „balanced",  dzięki  której 

uzyskano  maksymalną  wydajność  przy  wymaganej  pojemności.  Właśnie  dlatego  w  naszej 

ofercie,  zostały  tak  dobrane  liczby  układów  pamięci,  pojemności  i  ich  rozmieszczenie,  aby 

uzyskać  maksymalną  wydajność.  Odpowiednio  dla  typu  VII  8szt  ThinkSystem  32GB 

TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM oraz dla typu VIII 8szt ThinkSystem 8GB TruDDR4 

2933M

Hz (!Rx8 I.2V) RDIMM”. 

W  ocenie  Odwołującego  I  pomimo  wyraźnego  wezwania  Zamawiającego  Matic  nie  odniósł 

się do  odpowiedzi  na  pytanie 10  zawierającego preferowany  przez  Zamawiającego  sposób 

osiągnięcie  pełnej  wydajności.  Matic  mógł  udzielić  odpowiedzi  dwojako:  (i)  powołać  się 

wprost  na  sposób  konfiguracji  zawarty  w  odpowiedzi  na  pytanie  10  tj  poprzez  obsadzenie 

pamięciami  każdego  kanału  każdego  procesora;  (ii)  wykazać  maksymalną  możliwą 

wydajność dla zaoferowanej pojemności pamięci i zaoferowanego procesora, wskazać jaką 

oferuje  konfigurację  (podział  pamięci  na  odpowiednią  liczbę  modułów)  i  potwierdzić,  iż  jest 

konfiguracja zapewniająca maksymalną wydajność. 

W  ocenie  Odwołującego  I,  w  konsekwencji  Matic  nie  wykazał,  iż  8  modułów  pamięci  po 

32GB zapewnia ma

ksymalną wydajności dla; sumarycznej zaoferowanej pojemności pamięci 

przy  zaoferowanym  procesorze. W  świetle  odpowiedzi  na  pytanie  nr  10  z  dnia  19  stycznia 

2020 roku wezwanie Zamawiającego z dnia 21 stycznia 2020 roku było wyrazem wątpliwości 

co  do  tego  cz

y  zaoferowana  przez  wykonawców  liczba,  w  tym  do  Matic  pomimo,  iż  Matic 

określił  w  ofercie  liczbę  modułów  pamięci,  zapewniała  spełnienie  warunku  maksymalnej 

wydajności.  W  takim  stanie  rzeczy  Zamawiający  wobec  niewykazania  spełnienia  wymagań 

dla serwerów VII i VIII Zamawiający był obowiązany odrzucił ofertę Matic na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Odwołujący I przywołał orzeczenie KIO o sygn. akt:  KIO 985/19. 

Nienależnie od powyższego Odwołujący I wskazał, że podziela stanowisko Zamawiającego 

zaw

artym  w  odpowiedzi  na  pytanie  10,  iż  maksymalną  wydajność  kombinacji  konkretnej 

pojemności  pamięci  przy  konkretnym  procesorze  można  osiągnąć  poprzez  podzielenie 


pamięci  RAM  na  taką  liczbę  modułów,  aby  możliwe  było  obsadzenie  pamięcią  każdego 

kanału procesora. Z tej przyczyny Odwołujący I dla serwerów V, VII, VIII, XI i XII zaoferował 

Zamawiającemu  taką  liczbę  modułów  pamięci  jaka  odpowiadała  iloczynowi  liczby 

procesorów w danym serwerze i liczbie kanałów procesora. 

Dla serwerów V, VII, VIII, XI i XII Matic zaoferował po 2 procesory Intel Xeon Gold 52xx/62xx 

(tj. Intel Xeon Gold 5220, Intel Xeon Gold 5217, Intel Xeon Gold 6240) obsługujących po 6 

kanałów  pamięci  każdy,  co  oznacza  że  dla  obsadzenia  każdego  z  kanałów  konieczne  jest 

zastosowanie 12 modułów pamięci; dowód: specyfikacja  procesorów  Intel  Xeon  Gold  z  serii 

52xx /62xx - 

na okoliczności liczby kanałów pamięci procesorów Intel Xeon Gold 52xx/62xx/ - 

opublikowana  na  stronach  producenta  zaoferowanych  procesorów:  https  ://ark.  intel. 

com/content/www/pl/pl/ark/prodiicts/l93388/intel-xeon-zold-5220-processor-24-75m-  cache-

ghz. html: Sekcja ‘Dane techniczne pamięci’, linia ‘Maks. Liczba kanałów pamięci  6’: 

https 

://ark. 

intel. 

com/content/www/pl/pl/ark/products/192443/intel-xeon-2old-6240 

Drocessor-24-75m-cache-2-60-

shz.  html:  Sekcja  ‘Dane  techniczne  pamięci’,  linia  ‘Maks. 

Liczba kanałów pamięci 

https://ark, 

intel.com/content/www/pl/pl/ark/products/193396/intel-xeon-2old-5217-processor-I 

Im- 

cache-3-00-

ghz. html: Sekcja ‘Dane techniczne pamięci’, linia ‘Maks. Liczba kanałów pamięci

6, wydruki wraz z tłumaczeniem zostaną przedłożone na rozprawie. 

Zatem wszystkie powyższe serwery zostały zaoferowane przez Matic w konfiguracji, w której 

zostanie obsadzona tylko cześć kanałów procesorów: 

1/  serwer  V:  2 

procesory  6  kanałowe  (12  kanałów),  tj.  Intel  Xeon  Gold5220  18C  125  W 

2.2GHz: zaoferowano 6 modułów pamięci; 

2/ serwer VII: 2 procesory 6 kanałowe (12 kanałów), tj. Intel Xeon Gold 6240 18C 150W 2.6 

GHz: zaoferowano 8 modułów pamięci; 

3/ serwer VIII: 2 proc

esory 6 kanałowe (12 kanałów), tj. Intel Xeon Gold 5217 8C 115W 3.0 

GHz: zaoferowano 8 modułów pamięci; 

4/  serwer  XI:  :  2  procesory  6  kanałowe  (12  kanałów),  tj.  Intel  Xeon  Gold  5217  8C  115W 

3.0GHz: zaoferowano 6 modułów pamięci 

5  serwer  XII::  2  procesory  6 

kanałowe  (12  kanałów),  tj.  Intel  Xeon  Gold  5217  8C 

115W3.0GHz: zaoferowano 6 modułów pamięci. 

dowód: Cześć II SIWZ, oferta Matic - w aktach postępowania - na okoliczność treści oferty 

Matic w zakresie liczby zaoferowanych kart. 


W takim stanie rzeczy Zama

wiający wobec niewykazania spełnienia wymagań dla serwerów 

VII i VIII Zamawiający był obowiązany odrzucił ofertę Matic na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp.  

Sygn. akt:  KIO 387/20  

W  dniu  24  lutego  2020  r.  do  Prezes  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wypłynęło  odwołanie 

wykonawcy Comtegra S.A.(dalej „Odwołujący II”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

•  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego II, mimo iż jej 

treść jest zgodna z treścią SIWZ; 

•  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę Matic S.A. z siedzibą w Warszawie 

(dalej  jako:  „Matic”),  mimo  iż  oferta  tego  wykonawcy  jest  niezgodna  z  treścią 

SIWZ. 

Odwołujący  II  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  (i) 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej;  (ii)  unieważnienia  czynności 

odrzucenia  oferty  Odwołującego  II,  dokonania  powtórnej  czynności  badania  i  oceny  oferty 

Odwołującego  II  i  wyboru  oferty  Odwołującego  II  jako  najkorzystniejszej;  (iii)  dokonania 

powtórnej czynności badania i oceny oferty Matic i odrzucenia jej na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp. 

Odwołujący II wskazał, że jest wykonawcą biorącym udział w Postępowaniu, a złożona przez 

niego  oferta  uzy

skałaby  najwyższą  ocenę  punktową  spośród  pozostałych,  nieodrzuconych 

ofert.  Zatem,  gdyby  nie  wadliwa  czynność  odrzucenia  jego  oferty,  oferta  Odwołującego  II 

zostałaby wybrana jako oferta najkorzystniejsza. W wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

ww.  przepi

sów  ustawy,  interes  Odwołującego  II  w  uzyskaniu  zamówienia  doznał  zatem 

uszczerbku. Nie może budzić wątpliwości, że objęte odwołaniem czynności Zamawiającego 

prowadzą  do  możliwości  poniesienia  przez  Odwołującego  II  szkody  polegającej  na 

uniemożliwieniu Odwołującemu II uzyskania zamówienia. 

W  uzasadnieniu  podniesionych  zarzutów  Odwołujący  II  wskazał,  że  Zamawiający  dokonał 

odrzucenia  sześciu  spośród  siedmiu  złożonych  w  Postępowaniu  ofert,  wybierając  jedyną 

nieodrzuconą ofertę wykonawcy Matic jako najkorzystniejszą. Oferta Odwołującego II została 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż Zamawiający uznał, iż jej treść 


(zaoferowany sprzęt) jest niezgodna z dwoma wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia: 

tabela nr 7 pkt 3 ppkt 1 oraz tabela n

r 8 pkt 3 ppkt 1 Części II SIWZ. 

W  uzasadnieniu  faktycznym  odrzucenia  oferty  Odwołującego  II  Zamawiający  wskazał,  iż 

sprzeczność z wymaganiami SIWZ polega na zaoferowaniu przez Odwołującego II: 

dla serwera typu VII - 384 GB, podczas gdy w pkt 3 ppkt 1 

wskazano: „256 GB” 

dla serwera typu VIII - 

96 GB, podczas gdy w pkt 3 ppkt 1 wskazano: „64 GB”.  

Jednakże, z treści SIWZ w sposób jednoznaczny wynika, iż dopuszczalne było zaoferowanie 

parametrów  wyższych  niż  wskazane  w  poszczególnych  punktach  OPZ,  które  opisywały 

wymagania  minimalne  Zamawiającego.  Zatem  dopuszczalne  było  zaoferowanie  większej 

wielkości pamięci RAM niż liczba wskazana w tabelach nr 7 i 8 pkt 3 ppkt 1. Zarówno w pkt 

7,  jak  i  8  OPZ  (Część  II  SIWZ),  opisujących  szczegółową  specyfikację  dla  serwerów 

odpowiednio  -  typ  VII  i  typ  VIII  - 

tabela  przedstawiająca  listę  wymagań  wprowadzona  jest 

określeniem  zobowiązania  Wykonawcy  do  dostarczenia  odpowiedniej  ilości  sztuk  serwera 

danego  typu  „w  konfiguracji  nie  gorszej  niż:”.  Poza  tym,  obie  kolumny  zawierające  listę 

parametrów zostały opisane jako: ..Wymagane minimalne parametry serwerów x86”. 

Odwołujący  II  wskazał,  że  oferując  większą  niż  oznaczona  jako  minimalna  wymagana 

wielkość  pamięci  RAM,  zaoferował  rozwiązanie  w  konfiguracji  nie  gorszej  niż  opisana  w 

specyfikacji  Zamawiającego,  a  zarazem  umożliwiającej  uzyskanie  oczekiwanej  przez 

Zamawiającego  maksymalnej  wydajności.  Zaoferowane  rozwiązanie  jest  zgodne  z 

odpowiedzią  udzieloną  przez  Zamawiającego  dnia  19  grudnia  2019  r.  na  pytanie  nr  10,  w 

którym  Zamawiający  potwierdził  dopuszczalność  spełnienia  wymagania  maksymalnej 

wydajności poprzez obsadzenie wszystkich kanałów procesora. Zatem oferta Odwołującego 

II  (oferowane  rozwiązanie)  nie  pozostaje  w  sprzeczności  z  wymaganiami  Zamawiającego. 

Zamawiający  w  informacji  o  odrzuceniu  nie  wskazał  także,  że  zaoferowanie  przez 

Odwołującego II konfiguracja serwerów jest gorsza i dlaczego. 

W ocenie Odwołującego II brzmienie SIWZ w sposób jasny wskazywało na dopuszczalność 

zaoferowania  przez  Odwołującego  II  sprzętu  o  parametrach  wyższych  niż  wartości 

referencyjne opisane w OPZ. Potwierdza to również ocena samego Zamawiającego, który w 

analogicznej  sytuacji  uznał  za  dopuszczalne  zaoferowanie  przez  wybranego  wykonawcę 

Matic większej liczby portów niż ilość wskazana wprost jako wymagana. Dotyczy to serwera 

IV typu, gdzie w Tabeli nr 4 pkt 9 ppkt 1 lit. d) wymagane byty 2 porty 10/100/1000 Ethernet 

RJ45, zaś w ofercie Matic zaoferowano 4 takie porty: 


Lp.

Nazwa komponentu

Wymaganie minimalne parametry serwerów xS6- 

zgodnie z Częścią II SIWZ

V Oferowane: parametry

(należy wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu}

Wymagania dodatkowe

1. Wbudowane porty:

aj Min

Min. 2 porty USB wyprowadzonych na zewnątrz urządzenia. 

Minimum jeden port dostępne z przodu obudowy, - 

 VGA 

1.. Wbudowane porty:

         a) 2 porty USB przód + 1 port USB tył

b) 

VGA tył

c) 

Dostępne  min  4  sloty  PCI-Ex  press,  w  tym 

obsadzone

d) 

2x 

Tli 

infc 

Sys 

tern: 

sroadcom 

5Ż20.1GbEvRJ45:2^rt;PG!a

c) Dostępne min. 4 sloty PCt-Expreis lub 3 sloty PCi-Express 

oraz FiexibleLOM-slot, w tym obsadzone - dwie karty 1 

Gbps  Ethernet 

dwoma  portami  na  każdej  karcie 

Wszystkie sloty powinny być aktywie,

ms 

(płyta główna) iub PCSex 10/3.00/1000 Mbps.

Wykonawcaldostarczy subskrypcje Red Hat Enterprise 

Linux Server for32/64-bit x86 (z pięcioletnim 
wsparciem ■technicznym typu Standard);

Ethernet Adapter

d)1xThinkSystsm  Intel  (3501  GbE  RJ45  4-port  OCP 

Ethernet

Adapter

Wykonawca  dostarczy  Red  Hat  Enterprise  Linux  5erver 

for  32/64-bit  x86  (z  pięcioletnim  wsparciach  typu 

Standard)

W  ocenie  Odwołującego  II  skoro  w  przypadku  jednej  z  ofert  Zamawiający  uznał  za 

dopuszczalne  zaoferowanie  rozwiązania  o  wyższych  parametrach  niż  wprost  wskazane  w 

treści  wymagań,  zgodnie  z  zasadą  równego traktowania  wykonawców,  sprzęt  zaoferowany 

przez  Odwołującego  nie  powinien  być  z  takiego  powodu  uznany  za  sprzeczny  z 

wymaganiami  SIWZ.  Przy  takim  samym  sformułowaniu  wymagań  OPZ  (opis  kolumny  i 

zobowiązanie,  do  dostarczenia  rozwiązania  w  „nie  gorszej  konfiguracji"),  nie  jest 

dopuszczalna ich odmienna interpretacja w odniesieniu do treści oferty Odwołującego i treści 

oferty Matic. 

Zamawiający na etapie badania ofert otrzymał od Odwołującego II wyczerpujące wyjaśnienia 

w  zakresie  zaoferowanej  wielkości  pamięci  RAM,  złożone  w  dniu  21  stycznia  2020  r. 

(Załącznik nr 4 do niniejszego odwołania). Wyjaśnienia stanowiły odpowiedź na wezwanie, o 

poniższej  ogólnej  treści,  które  zostało  skierowane  do  wszystkich  siedmiu  oferentów: 

„Prosimy  o  doprecyzowanie  spełnienia  warunków  konfiguracji  pamięci  RAM  dla  serwerów 

typu  VII  i  VIII  (dlaczego  w  ofercie  została  zaproponowana  dana  wielkość  pamięci  RAM),  z 

uwzględnieniem wymagań SIWZ II oraz udzielonych odpowiedzi na pytania do jego treści w 

toku postępowania. Proszę o jednoznaczne wskazanie postanowienia SIWZ (wskazanie pkt, 

tabeli,  brzmienia  wymagania  z  Części  II  SIWZ)  oraz  odpowiedzi  na  zapytanie  udzielone  w 

trakcie  prowadzonego  postępowania,  pozwalające  na  zaoferowanie  danej  wielkości  RAM 

wskazanej w ofercie (data i znak pisma, nr zapytania, brzmienia odpowiedzi/zmiany SIWZ).” 


W  wyjaśnieniach  udzielonych  na  powyższe  pytanie,  Odwołujący  II  nie  tylko  wskazał  na 

powyżej  wymienione  punkty  SIWZ  oraz  udzieloną  przez  Zamawiającego  odpowiedź  na 

pytanie  nr  10,  ale  również  uzasadnił,  czym  podyktowany  był  dobór  pamięci  RAM  i 

szczegółowo opisał  oferowane rozwiązanie.  Co istotne,  podstawą odrzucenia oferty  nie był 

sam dobór rozwiązania, ale tylko pkt 3 ppkt 1, tj. wielkość zaoferowanej pamięci RAM, którą 

niezgodnie  z  faktycznym  brzmieniem  OPZ,  Zamawiający  uznał  za  sprzeczną  z 

wymaganiami. 

W  ocenie  Odwołującego  II  wobec  treści  OPZ  i  jednoznacznego  opisania  wymaganych 

parametrów jako parametry minimalne, czynność Zamawiającego polegającą na odrzuceniu 

oferty Odwołującego II ze względu na zaoferowanie większej wielkości pamięci RAM należy 

uznać za nieuprawnioną. 

Niezależnie  od  powyższego,  w  ocenie  Odwołującego  II  oferta  Matic  uznana  przez 

Zamawiającego za najkorzystniejszą,  podlega odrzuceniu ze  względu na jej  niezgodność  z 

SIWZ w zakresie wymagania dotyczącego serwera typu III - Tabela nr 3, pkt 9 ppkt 2(Część 

II SIWZ - OPZ). 

Zamawiający  w  kolejnych  podpunktach  wymagań  minimalnych  w  zakresie  dostępnych 

slotów, w lit. a)-c) opisał 6 kart, którymi mają być obsadzone sloty oferowanego urządzenia 

(po  dwie  karty  danego  rodzaju).  Tymczasem,  Matic  zaoferował  tylko  4  karty,  zamiast  6 

wymaganych, co jednoznacznie wynika z treści złożonej oferty. 

Tabela nr 3 - 

Szczegółowa specyfikacja - Serwer III typ Wymagane podanie poniżej modelu, 

symbolu, producenta 1 opisu Lenovo5R650 (model symbol, producent) 


4>,

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry serwerówx86 - zgodnie z 

Częścią IISIWZ

Oferowane parametry

Należy wpisać parametry techniczne  oferowanego sprzętu)

Wymagania

dodatkowe

I. Wbudowane porty:

a)  Min.  2  porty  USB  wyprowadzonych  na  zewnątrz  urządzenia: 

Minimum Jeden port dostępny z przodu obudowy.

L

Wbudowane porty:

1a) 2 porty USB przód + 2 porty USB tyl

1b) VGA tył

1c) TliinkSvstem  Broadcom  5720  1GPE  RJ45  2-Port  PCIe 
Ethernet

• 

VGA,

• 

Min. 2 porty 10/100/1000 Ethernet RJ45 (ptyta główna) lub 

PCIex 10/100/1000

Adapter

Mbps.

Dostępne 7 slotów PCI Express, w tym obsadzone: 

a) 

2xThinkSystemEmulexOCe14104B-NX PCIe 10 
Gb 4-port SFP + Ethernet Adopter z dwoma 

wkładkami SFP 1000 Bse-T (RJ-45) Transceiver 

każda

b) 

2xQLogic 16Gb Enhanced gen5 FC Dual – port 

HBA2

c) 

4xSFP=SR Transceiver do kart z pkt 2a

2. Dostępne min 7 slotów PCI:Express, w 
tym obsadzone: 

a) Dwie karty Ethernet z dwoma portami 

1Gb na każdej karcie 
b) dwie karty FC z dwoma portami FC na 

każdej karcie (z adapterem 

wielomodułowym) każda, zgodnie z 
Qlogic 16 Gb FC Dual – port HBA 

c) Dwie karty 10 Gbps Ethernet z 

obsadzonymi dwoma portami na każdej 
karcie (z adapterem w każdej karcie) 

każda zgodnie z 10 GbE SFP+

obs

Odwołujący II wskazał, że w ofercie Matic, w kolumnie „Oferowane parametry” pkt 9 ppkt 2 

lit. c nie wskazano kart, ale wkładki z portami do kart już wymienionych jako oferowane w pkt 

2a:  „4x  SFP+SR  Transceiver  do  kart  z  pkt  2Q”.  Tym  samym,  z  treści  oferty  jednoznacznie 

wynika, że liczba oferowanych kart to 4, co jest niezgodne z wymaganą liczbą co najmniej 6 

kart. 

Izba ustaliła co następuje: 

Izba  postanowiła  dopuścić  w  poczet  materiału  dowodowego  następujące  dokumenty:  (i) 

SIWZ  wraz  z  wyjaśnieniami treści  SIWZ  na  okoliczność  ustalenia przedmiotu  zamówienia i 

wymagań  Zamawiającego  co  do  przedmiotu  zamówienia;  (ii)  ofertę  Odwołującego  I, 

Odwołującego II oraz wykonawcy Matic na okoliczność ustalenia ich treści; (iii) wezwanie do 

złożenia  wyjaśnień  skierowane  przez  Zamawiającego  w  dniu  21  stycznia  2020  r.  do 

Odwołującego  I,  Odwołującego  II  oraz  wykonawcy  Matic  oraz  odpowiedzi  wykonawców  z 

dnia  22 

i  23  stycznia  2020  r.  na  okoliczność  ustalenia  treści  wezwania  oraz  złożonych 

wyjaśnień  przez  wykonawców;  (iv)  wydruk  ze  strony  internetowej  googram.com  na 

okoliczność wykazania, iż oferta Odwołującego I spełnia wymagania dotyczące obsługiwanej 

pamięci RAM dla serwerów IV; (v) oświadczenie Intel Technology Poland sp. z o.o. z dnia 6 

marca 2020 r., specyfikację procesorów firmy Intel rodziny Xeon E-2100 i E-220, lipiec 2019 

r.,  kartę  katalogową  serwera  Fujitsu  Model    TX1330  M4  –  dokumenty  na  okoliczność 

wyka

zania,  że  oferta  Odwołującego  I  jest  sprzeczna  ze  SIWZ  w  zakresie  wymagań 

dotyczących obsługiwanej pamięci dla serwerów typu IV.  


Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Zakup serwerów na potrzeby modernizacji i rozbudowy systemów IT.  

Izba ustaliła, że wraz z Formularzem oferty, wykonawcy byli zobowiązani złożyć wypełniony 

załącznik  nr  2  „Opis  parametrów  oferowanego  sprzętu  i  oprogramowania”.  Załącznik  ten 

szczegółową  specyfikację  techniczną  dla  poszczególnych  serwerów.  W  nagłówki 

Zamaw

iający  zamieścił  następujący  tytuły:  „Nazwa  komponentu”;  „Wymagania  minimalne 

parametry  serwerów  x86  –  zgodnie  z  Częścią  II  SIWZ”;  „Oferowane  parametry  (należy 

wpisać  parametry  techniczne  oferowanego  sprzętu)”,  przy  czym  Zamawiający  wskazał,  że 

nie wystarc

zy wskazać tak/nie lub spełnia/ nie spełnia, ale należy odnieść się do wszystkich 

wymogów  wskazanych  w  kolumnie  3  tabeli  –  wskazując  parametry  oferowanego  sprzętu  i 

nazwy oferowanych podzespołów.  

w zakresie wymagań dotyczących serwera nr III, w części II SIWZ tabela nr 3, pkt 9 ppkt 2 

Zamawiający określił następujące wymagania: „Dostępne min 7 slotów PCI – Express, w tym 

obsadzone:  a)  2  karty  Ethernet  z  dwoma  portami  1Gb  na  każdej  karcie;  b)  2  karty  FC  z 

dwoma  portami  FC  na  każdej  karcie  (z  adapterem  wielomodułowym)  każda,  zgodnie  z 

Qlogic 16 Gb Dual 

– port HBA; c) 2 karty 10 Gb Ethernet z obsadzonymi dwoma portami na 

każdej karcie (z adapterem w każdej karcie) każda zgodna z 10 GbE SFP+. 

Izba ustaliła, że w zakresie serwerów Typu IV Zamawiający określił następujące wymagania 

dotyczące pamięci operacyjnej: tabela nr 4 pkt 3 Części II SIWZ – pamięć operacyjna: min. 8 

GB DDR4 ECC RDIMM lub LRDIMM z możliwością rozbudowy do min. 32 GB. 

Izba  ustaliła,  że  w  zakresie  serwerów  Typu  VII  i  VIII  Zamawiający  zawarł  następujące 

wymagania odnośnie pamięci RAM: dla serwerów typu VII i VIII tj. 256 GB ECC RDIMM lub 

LRDIMM  oraz  64  GB  ECC  RDIMM  lub  LRDIMM.  Zamawiający  wskazał  również,  że układy 

pamięci  muszą  być  dobrane  pod  względem  liczby/pojemności  oraz  rozmieszczenia  w  taki 

sposób, aby uzyskać maksymalną wydajność przy współpracy z procesorem.  

Izba  ustaliła,  że  pismem  z  dnia  19  grudnia  2019  r.  Zamawiający  w  ramach  udzielnych 

wyjaśnień do SIWZ udzielił odpowiedzi na pytanie nr 10 o następującym brzmieniu: Pytanie 

10: Do

tyczy sekcji „Pamięć operacyjna” w punkcie „5. Szczegółowa specyfikacja - serwer V 

typ”, „7. Szczegółowa specyfikacja - serwer VII typ”, „8. Szczegółowa specyfikacja - serwer 

VIII typ”, „11. Szczegółowa specyfikacja - serwer XI typ” oraz „12. Szczegółowa specyfikacja 

serwer XII typ” w CZĘŚCI II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ). Wymagacie 

Państwo,  aby  układy  pamięci  były  dobrane  pod  względem  liczby  i  pojemności  oraz 


rozmieszczone  w  taki  sposób,  aby  uzyskać  maksymalną  wydajność  przy  współpracy  z 

proces

orem. Czy wymagacie Państwo, aby wszystkie kanały procesora były obsadzone, bo 

tylko wtedy możliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajności?" 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, 

że  spełnienie  wymagania  "układy  pamięci  były  dobrane  pod  względem  liczby  i  pojemności 

oraz rozmieszczone w taki sposób, aby uzyskać maksymalna wydajność przy współpracy z 

procesorem” jest możliwe m.in. poprzez obsadzenie wszystkich kanałów procesora.  

Izba  ustaliła,  że  w  dniu  20  grudnia  2019  r.  Zamawiający  udzielił  odpowiedzi  na  pytania 

wykonawców  dotyczące  treści  SIWZ. W odpowiedzi  na  pytanie nr  5:  cyt:  „Dotyczy  serwera 

typy  3  pkt  9.  Czy  Zamawiający  dopuści  zastosowanie  jednej  karty  z  4  portami  10  GB 

osadzonymi  wkładkami  10Gbit  SFP+  oraz  jednej  karty  z  4  portami  10  bit?,  Zamawiający 

udzielił  odpowiedzi:  cyt:  „Nie  Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ”.  Izba  ustaliła,  że  w 

piśmie z dnia 20 grudnia 2019 r. Zamawiający podtrzymał zapisy SIWZ w zakresie wymogu 

dotyczącego kart do wszystkich wymaganych serwerów.  

Izba  ustaliła,  że  pismem  z  dnia  21  stycznia  2020  r.  Zamawiający  wezwał  Odwołującego  I, 

Odwołującego  II  oraz  wykonawcę  Matic  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  warunków 

spełnienia  konfiguracji  dotyczących  pamięci  RAM  dla  serwerów  typu  VII  i  VIII,  z 

uwzględnieniem wymagań określonych w SIWZ II oraz udzielonych odpowiedzi na zapytania 

wykonawców dotyczących treści SIWZ. 

Izba  ustaliła,  że  pismem  z  dnia  22  stycznia  2020  r.  Odwołujący  I  złożył  wyjaśnienia. 

Odwołujący I powołał się na odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10 z dnia 19 grudnia 

2019 r. oraz wskazał na okoliczność, że Zamawiający określił wymagania minimalne dotycz 

ace  pamięci  RAM,  co  oznacza,  że  wykonawcy  mieli  prawo  zaferować  urządzenia  o 

parametrach lepszych

, wyższych.  

Izba  ust

aliła,  że  pismem  z  dnia  23  stycznia  2020  r.  Odwołujący  II  złożył  wyjaśnienia. 

Wykonawca  przedstawił  własne  stanowisko  odnośnie  zapisów  SIWZ  oraz  odpowiedzi 

Zamawiającego  na  pytanie  nr  10  z  dnia  19  grudnia  2019  r.  Wykonawca  wskazał,  że 

Zamawiający wymagał, aby układy pamięci były dobrane pod względem liczby / pojemności 

oraz rozmieszczone w taki sposób, aby uzyskać maksymalną wydajność przy współpracy z 

dwoma  procesorami.  W  przypadku  zastosowania  platformy  z  procesorami  Intel  Cascade 

Lake  do  uzyskania  maksym

alnej  wydajności  pamięci  RAM  konieczne  jest  obsadzenie 

wszystkich  kanałów  pamięci  RAM  (6  per  procesor)  i  zastosowania  wszystkich  modułów 


identycznej pojemności. Odwołujący II powołał się na oświadczenia producenta. Odwołujący 

II  wskazał,  że  w  celu  spełnienia  powyższego  wymogu  Zamawiającego,  nie  ma  możliwości 

zainstalowania  w  serwerach  z  procesorami  Cascade  Lake  dokładnie  256GB  oraz  64GB 

pamięci  RAM  tak,  aby  zapewnić  maksymalną  wydajność.  Dowodem  na  to  jest  to,  że  ani 

64GB ani 256 to liczby niepodzielne przez 12. 

Izba  ustaliła,  że  pismem  z  dnia  23  stycznia  2020  r.  wykonawca  Matic  udzielił  wyjaśnień. 

Wykonawca  wskazał,  że  Serwery  typ  VII,  tabela  nr.  7  p.3  i  typ  VIII  tabela  nr.8  p.3  mają 

wymaganie  dot.  dobrania  pamięci  RAM  pod  względem  liczby  /  pojemności  oraz 

rozmieszczenia,  aby  uzyskać  maksymalną  wydajność  przy  współpracy  z  procesorem. 

Wykonawca wskazał, iż biorąc również pod uwagę odpowiedź na pytanie nr 10 z 2019-12-

19,  w  swojej  ofercie  zastosował  konfiguracja  typu  „balanced”,  dzięki  której  uzyskano 

maksyma

lną  wydajność  przy  wymaganej  pojemności.  Odpowiednio  dla  typu  VII  8szt 

ThinkSystem  32GB  TruDDR4  2933MHz  (2Rx4  1.2V)  RDIMM  oraz  dla  typu  VIII  8szt 

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2933MHz (IRx8 1.2V) RDIMM. 

Izba ustaliła, że pismem z dnia 14 lutego 2020 r. Zamawiający poinformował wykonawców o 

wynikach  postępowania  przetargowego.  Za  najkorzystniejszą  została  uznana  oferta 

wykonawcy Matic. Oferta Odwołującego I została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy  Pzp,  gdyż  zaoferowany  sprzęt  (serwer  typu  IV,  VII,  VIII)  nie  spełniają  wymagań 

określonych w tabeli nr 4 pkt 3 Część II SIWZ, w tabeli nr 7 pkt 3 ppkt 1 Części II SIWZ oraz 

tabeli nr 8 pkt 3 ppkt 1 Części II SIWZ. W uzasadnieniu swojej decyzji Zamawiający wskazał, 

że jednoznacznie określił wymagania w zakresie pamięci operacyjnej dla serwerów typu IV 

(Tabela  nr  7,    pkt  3  Części  II  SIWZ),  po  modyfikacjach  z  dnia  19  grudnia  2019  r. 

Zamawiający  wskazał,  że  zaoferowany  serwer  typ  IV  nie  obsługuje  pamięci  typów  RDIMM 

lub  LRDIMM,  co  Zamawiający  ustalił  na  podstawie  informacji  dostępnych  na  stronie 

internetowej  producenta  jak  i  producenta  procesorów.  Ponadto  Zamawiający  wskazał,  że 

jednoznacznie  określił  wymagania  w  zakresie  pamięci  operacyjnej  dla  serwerów  typu  VII  i 

VIII  tj.  256  GB  ECC  RDIMM  lub  LRDIMM  oraz  64  GB  ECC  RDIMM  lub  LRDIMM. 

Wykonawca w ofercie zaoferował dla serwera VII pamięć 288 GB, zaś dla serwera VIII – 96 

GB. 

Oferta Odwołującego II została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż 

zaoferowany sprzęt tj. serwer Typu VII i VIII, nie spełnia wymagań określonych w tabeli nr 7 

pkt  3  ppkt  1  Części  Ii  SIWZ  oraz  tabeli  nr  8  pkt  3  ppkt  1  Części  II  SIWZ. W  uzasadnieniu 

swojej  decyzji  Zamawiający  wskazał,  że  jednoznacznie  określił  wymagania  w  zakresie 

pamięci operacyjnej dla serwerów typu VII i VIII tj. 256 GB ECC RDIMM lub LRDIMM oraz 64 


GB ECC RDIMM lub LRDIMM. Wykonawca w ofercie zaoferował dla serwera VII pamięć 384 

GB, zaś dla serwera VIII – 96 GB.  

Izba zważyła co następuje: 

Na wstępie Izba ustaliła, że obaj odwołujący spełniają określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp 

przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  mają  interes  w uzyskaniu 

zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować 

poniesienie przez nich szkody, polegającej nieuzyskaniu zamówienia.  

Zarzut dotyczący niezgodności oferty wykonawcy ze SIWZ – zarzut wspólny dla odwołania o 

sygn. akt: KIO 3

78/20 i odwołania o sygn. akt: KIO 387/20 

W  ocenie Izby  potwierdził  się  zarzut  niezgodności  oferty  wykonawcy  Matic  z  wymaganiami 

zawartymi w SIWZ, w konsekwencji w tym zakresie odwołanie podlegało uwzględnieniu.  

Wskazać  należy  na  wstępie,  że  zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  zamawiający 

odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy  Pzp.  Ustawodawca  zobowiązał  więc  zamawiającego  do  odrzucenia  ofert  tych 

wykonawców,  którzy  zaoferowali  przedmiot  zamówienia  niezgodny  z  wymaganiami 

określonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  co  do  zakresu,  ilości,  jakości, 

warunków  realizacji  i  innych  elementów  istotnych  dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia. 

Aby zastosować podstawę odrzucenia oferty z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp musi być możliwe do 

uchwycenia na czym konkretnie niezgodność oferty ze SIWZ polega, czyli co i w jaki sposób 

w  ofercie  nie  jest  zgodne  z  konkretnie  wskazanymi  postanowieniami  SIWZ.  Odrzuceniu 

podlega  zatem  wyłącznie  oferta,  której  treść  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ  w  sposób 

zasadniczy  i  nieusuwalny,  gdyż  obowiązkiem  zamawiającego  jest  poprawienie  w  złożonej 

ofercie  niezgodności  z  SIWZ  niemających  istotnego  charakteru.  O  ile  każdorazowo  treść 

oświadczenia  woli  składanego  w  postępowaniu  w  ramach  oferty  należy  rozpatrywać  przez 

pryzmat  zamiaru  wykonawcy,  wyrażającego  się  wolą  uczestnictwa  w  postępowaniu,  o  tyle 

kluczową  sprawą  jest,  czy  w  konkretnym  stanie  faktycznym  możliwe  jest  ustalenie  treści 

oświadczenia co do oferowanego przedmiotu w sposób nie naruszający nadrzędnej zasady 

zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. Przy czym zaznaczenia wymaga, 

że  punktem  wyjścia  dla  ustalenia  zgodności  oferty  wykonawcy  z  wymaganiami 

zamawiającego są zapisy SIWZ. 


W  analizowanym  sta

nie  faktycznym  w  zakresie  wymagań  dotyczących  serwera  nr  III,  w 

części  II  SIWZ  tabela  nr  3,  pkt  9  ppkt  2  Zamawiający  określił  następujące  wymagania: 

„Dostępne  min  7  slotów  PCI  –  Express,  w  tym  obsadzone:  a)  2  karty  Ethernet  z  dwoma 

portami  1Gb  na  każdej  karcie;  b)  2  karty  FC  z  dwoma  portami  FC  na  każdej  karcie  (z 

adapterem wielomodułowym) każda, zgodnie z Qlogic 16 Gb Dual – port HBA; c) 2 karty 10 

Gb Ethernet z obsadzonymi dwoma portami na każdej karcie (z adapterem w każdej karcie) 

każda zgodna z 10 GbE SFP+. 

W  ocenie  Izby  z  powyższego  zapisu  w  sposób  jednoznaczny  wynika,  że  Zamawiający 

wymagał minimum 7 lotów i w tym zakresie strony nie miały wątpliwości interpretacyjnych co 

do  wymagań  Zamawiającego.  Spór  pomiędzy  stronami  dotyczył  sposobu  obsadzenia 

dos

tępnych  slotów.  Izba  nie  może  zaakceptować  prezentowanego  stanowiska  przez 

Zamawiającego  oraz  Przystępującego,  iż  zapis  w  pkt  9  ppkt  2  nie  obejmował  swoim 

zakresem  wymogu  obsadzenia slotów  co najmniej  6 kartami.  Literalna  wykładnia wymagań 

Zamawiającego  wskazuje,  że  wymagał  on  obsadzenia  slotów  minimum  6  kartami,  o 

określonej  pojemności  pamięci.  Nie  można  zgodzić  się  z  oświadczeniem    Zamawiającego 

złożonym  podczas  rozprawy,  że  wymagał  udostępnienia  7  slotów  w  celu  otrzymania 

maksymalnej ilości portów o konkretnej przepustowości z możliwością podziału na 2 odrębne 

systemy, niezależnie od ilości zaoferowanych kart oraz, że poprzez udzielenie odpowiedzi na 

pytanie  5  z  dnia  20  grudnia  2019  r.  dopuścił  możliwość  zaoferowania  4  kart  i  ocenę 

spełnienia  funkcjonalność  poprzez  liczbę  portów  dostępnych  w  tych  kartach.  Takie 

twierdzenia Zamawiającego nie znajdują żadnego odzwierciedlenia w SIWZ i wprowadzenie 

ich na etapie oceny oferty uznać należy za niedopuszczalne i naruszające zasadę równego 

traktowania  wykonawców  w  postępowaniu  przetargowym.  Podstawą  bowiem  oceny  oferty 

wybranego wykonawcy nie mogą być niewyrażone w SIWZ oczekiwania Zamawiającego co 

do  funkcjonalności  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  pytanie  nr  5  w 

żaden  sposób  nie  zmodyfikował  treści  wymagania  wskazanego  w  pkt  9  ppkt  2  tabeli  nr  3. 

Zamawiający  wyłącznie  udzielił  odpowiedzi,  że  nie  ulegają  zmianie  dotychczasowe  zapisy 

SIWZ.  Budzi  tym  samym  zdziwienie  prezentowane  przez  niego  stanowisko  na  etapie 

postępowania odwoławczego, iż doszło do zmiany sposobu oceny spornego wymagania.  

W  analizowanej  sprawie  nie  było  sporne,  że  wykonawca  Matic  nie  zaoferował  6  kart. 

Potwierdził  to  i  Zamawiający  i  sam  wykonawca  Matic.  Zamawiający  dokonał  oceny  oferty 

wykonawcy  Matic  na  podstawie  nieistniających  w  treści  SIWZ  zapisów.  Tym  samym,  w 

ocenie Izby, zasadne było uznanie, iż Zamawiający błędnie oceniał ofertę wykonawcy Matic. 

Oferta  ta  bowiem  powinna  zostać  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.1  pkt  2  ustawy  Pzp 

jako niezgodna z wymaganiami zawartymi w S

IWZ. Jeżeli Zamawiający chciał oceniać oferty 


pod  kątem  liczby  udostępnionych  portów  na  kartach,  to  taka  informacja  powinna  znaleźć 

odzwierciedlenia  w  SIWZ  lub  w  wyjaśnieniach  treści  SIWZ  udzielonych  przez 

Zamawiającego.  Zastosowanie  wyłącznie  przy  ocenie  oferty  wykonawcy  Matic  innych 

kryteriów oceny zgodności oferty z wymaganiami SIWZ jest, w ocenie Izby, niedozwolonym 

faworyzowaniem  oferty  wybranego  wykonawcy  i  stoi  w  sprzeczności  z  zasadą  równego 

traktowania wykonawców. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  Izba  nakazała  Zamawiającemu  unieważnić  wybór  oferty 

najkorzystniejszej i odrzucić ofertę wykonawcy Matic na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp jako niezgodnej z wymaganiami wskazanymi w pkt 9 ppkt 2 tabeli nr 3, załącznika nr 2 

do Formularza oferty.  

Zarz

ut  niezasadnego  odrzucenia  oferty  Odwołującego  I  oraz  Odwołującego  II  z  powodu 

niezgodności w wymaganiem zawartych w Tabeli 7 pkt 3 ppkt 1 oraz Tabeli 8 pkt 3 ppkt 1 

Części II SIWZ.   

Obaj  odwołujący  w  zakresie  powyższego  zarzutu  prezentowali  zbieżną  argumentację, 

wskazując, iż Zamawiający w tabelach opisujących wymagania dotyczące serwerów VII i VIII 

wskazał,  iż  są  to  wymagania  minimalne,  co  w  ocenie  wykonawców  uprawniało  ich  do 

zaoferowania  urządzeń  w  konfiguracji  nie  gorszej  niż  określonej  przez  Zamawiającego  w 

Tabelach 7 i 8.  

W ocenie Izby  argumentacja  prezentowana przez  odwołujących i  przedstawiony  przez  nich 

sposób interpretacji spornych zapisów SIWZ nie zasługuje na aprobatę. Izba w tym zakresie 

uznała stanowisko prezentowane przez Zamawiającego za prawidłowe. Wskazać należy, że 

Zamawiający rzeczywiście w nagłówku kolumny z opisem parametrów dla sprzętu, który miał 

być  zaoferowany  przez  wykonawców  w  ramach  przedmiotowego  postępowania,  wpisał 

Minimalne wymaganie parametry serwerów x86”. Zauważyć jednakże należy, że przy opisie 

poszczególnych wymagań co do wymaganych komponentów, Zamawiający konkretyzował te 

wymagania w dwojaki sposób: (i) albo stosując dookreślenie „min lub minimum” (dotyczy to 

m.in.  wyników  testu  procesora,  parametrów  pamięci  masowej),  gdy  spełnienie  wymagania 

było  możliwe  poprzez  zaoferowanie  komponentu  o  właściwościach  minimalnych  lub 

wyższych; albo (ii) wskazywał  wprost na wymagane właściwości danego komponentu. Izba 

ustaliła,  że  taki  sposób  konkretyzacji  wymagań  Zamawiającego  jest  zastosowany 

konsekwentnie  w  opisie  wymagań  do  wszystkich  serwerów.  Zamawiający  nie  wskazał  w 

żadnym  miejscu  SIWZ,  iż  wykonawcy  maja  dowolność  w  doborze  urządzenia  i  jego 


parametrów pod warunkiem, że spełnione są minimalne wymagania funkcjonalne określone 

odpowiednio w stosunku do serwera typu VII czy VIII.  

W  przypadku  wielkości  pamięci  RAM  dla  serwerów  typu  VII  i  VIII,  Zamawiający  określił 

wymaganie  poprzez  wskazanie  konkretnej  wartości,  bez  dookreślenia  czy  jest  to  wartość 

minimalna  czy  maksymalna.  Gdy

by  przyjąć  argumentację  i  prezentowaną  przez 

odwołujących interpretację SIWZ za poprawną, to określenie „minimalne” można by odnieść 

do każdego wymogu wskazanego w tabeli nr 7 i tabeli nr 8, co umożliwiałoby wykonawcom 

zaoferowanie  zupełnie  innych  urządzeń,  niż  opisanych  w  powyższych  tabelach.  I  tak 

wykonawca  zamiast  płyty  dwuprocesowej,  miałby  możliwość  zaoferowania  np.  płyty 

czteroprocesowej,  zamiast  dwóch  procesorów  18  –  rdzeniowych,  4  procesory  –  36  – 

rdzeniowe  itd.  Przyjęcie  sposobu  interpretacji  zaproponowanej  przez  odwołujących 

doprowadziłoby do absurdalnych wyników i całkowicie zniekształciło przedmiot zamówienia. 

W  ocenie  Izby,  sposób  czytania  SIWZ  zaprezentowany  przez  odwołujących  jest 

nieprawidłowy. 

Co  do  argumentu  podnoszonego  przez  odwołujących,  iż  prezentowana  przez  nich 

interpretacja  wymagań  dotyczących  pamięci  RAM  dla  serwerów  typu  VII  i  VIII  wynika  z 

udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie nr 10 w dniu 19 grudnia 2019 r, to 

również w tym zakresie, Izba nie może zgodzić się ze stanowiskiem wykonawców. W ocenie 

Izby  odwołujący  nadinterpretują  odpowiedź  udzieloną  przez  Zamawiającego.  Wskazać 

bowiem  należy,  że  w  udzielonej  odpowiedzi  Zamawiający  wskazał  wyłącznie,  iż  spełnienie 

wymagania 

„układy  pamięci  były  dobrane  pod  względem  liczby  i  pojemności  oraz 

rozmieszczenia  w  taki,  sposób,  aby  uzyskać  maksymalną  wydajność  przy  współpracy  z 

procesorem”,  jest  możliwe  m.in.  poprzez  obsadzenie  wszystkich  kanałów  procesora. 

Zamawiający w żaden sposób nie narzucił wykonawcom sposobu w jaki zostanie osiągnięta 

maksymalna  wydajność,  pozostawiając  w  tym  zakresie  decyzję  wykonawcom.  Stąd  też 

wnioskowanie  wykonawców,  iż  Zamawiający  wymagał  obsadzenia  wszystkich  kanałów,  co 

wymuszało  zaoferowanie  większej  niż  wymagana  pamięć  RAM  dla  serwera  VII  i  VIII  jest 

nieuprawnione, gdyż nie wynika z udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie nr 

10.  W  ocenie  Izby,  obaj  wykonawcy  błędnie  zinterpretowali  zarówno  wymóg  wskazany  w 

Tabeli nr 7 i 8 w zakresie pamięci RAM, jak również odpowiedź Zamawiającego na pytanie 

nr  10,  co  w  konsekwencji  doprowadziło  do  złożenia  ofert  niezgodnych  z  wymaganiami 

wskazanymi w SIWZ. Obaj wykonawcy zaoferowali bowiem pamięć RAM dla serwerów typu 

VII  i  VIII  niezgodną  z  tą  określoną  w  SIWZ.  Tym  samym,  Zamawiający  zasadnie  odrzucił 

oferty obu odwołujących na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  


Nie  można  zgodzić  się  również  z  zarzutem  Odwołującego  I,  iż  z  uzasadnienia  decyzji  o 

odrzuceniu oferty wykonawcy nie wynika w czym Zama

wiający upatrywał niezgodność oferty 

Odwołującego I. W ocenie Izby z uzasadnienia decyzji o odrzuceniu oferty Odwołującego I w 

sposób nie budzący wątpliwości wynika w jaki sposób Zamawiający ustaliła tą niezgodność, 

co zresztą potwierdza treść sformułowanego zarzutu przez Odwołującego I.  

Co  do  zarzutu  podnoszonego  przez  Odwołującego  I  o  braku  wskazania  przez  wykonawcę 

Matic  w  treści  udzielonych  wyjaśnień  w  dniu  23  stycznia  2020  r.  w  jaki  sposób  zrealizuje 

wymaganie  Zmawiającego  dotyczące  osiągnięcia  maksymalnej  wydajności  z  pkt  3  ppkt  2 

Tabeli nr VII oraz pkt 3 Tabeli nr 8, to zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie 

Izby  Odwołujący  I  oparł  swój  zarzut  na  błędnej  interpretacji  odpowiedzi  Zamawiającego  na 

pytanie nr 10 z dnia 19 grudnia 2019 r. Z 

odpowiedzi tej nie wynika, jak chciałby Odwołujący 

I,  iż  Zamawiający  wymagał  obsadzenia  pamięci  każdego  kanału  każdego  procesora. 

Również  Zamawiający  w  żaden  sposób  nie  określił  i  nie  sprecyzował  jaka  się  owa 

maksymalna  wydajność, której  wymaga od  wykonawców.  Stąd  też,  w  ocenie Izby,  każdy  z 

wykonawców,  w  zależności  od  przyjętego  sposobu  obsadzenia  kanałów  w  serwerze,  mógł 

zaoferować odmienną wydajność dla wymaganej pamięci RAM. W ocenie Izby, wykonawca 

Matic w złożonych wyjaśnieniach z dnia 23 stycznia 2020 r. wyjaśnił w jaki sposób poprzez 

rozmieszczenie  liczby  układów  pamięci  i  ich  pojemność  osiągnie  maksymalną  wydajność. 

Odwołujący I w żaden sposób nie wykazał, że przy rozwiązaniu przyjętym przez wykonawcę 

Matic  nie  jest  spełniony  wymóg  maksymalnej  wydajności  pamięci  RAM,  określonej  przez 

Zamawiającego w SIWZ. Stąd też Izba uznała zarzut za niezasadny. 

Zarzut  dotyczący  niezgodności  oferty Odwołującego  I  z   wymaganymi  określonymi  w  tabeli 

nr 4 pkt 3 Część II SIWZ 

W  ocenie  Izby  Zamawiający  zasadne  odrzucił  ofertę  Odwołującego  I  jako  niespełniającą 

wymagania wskazanego w tabeli nr 4 pkt 3 Części II SIWZ.  W przywołanym postanowieniu 

SIWZ 

Zamawiający  wymagał,  aby  serwer  typ  IV  w  zakresie  pamięci  operacyjnej  spełniał 

następujące  wymagania:  min.  8  GB  DDR4  ECC  RDIMM  lub  LRDIMM  z  możliwością 

rozbudowy do min. 32 GB. Odwołujący I argumentował, że dokumenty na jakie Zamawiający 

powołał  się  w  decyzji  o  odrzuceniu  jego  oferty  nie  zawierają  informacji  o  pamięci  RDIMM 

oraz  LRDIMM,  a  w  konsekwencji  dokumenty  te  nie  poz

walają na  przyjęcie,  iż  zaoferowany 

serwer nr IV nie spełnia wymagań co do obsługi pamięci RDIMM lub LRDIMM.  

Nie ulega wątpliwości, że Zamawiający w toku badania i oceny ofert ma prawo do weryfikacji 

oświadczeń  wykonawcy  co  do  oferowanych  urządzeń  czy  też  funkcjonalności,  jakie  te 


urządzenia posiadają. W analizowanym stanie faktycznym, Zamawiający dokonał weryfikacji 

oświadczeń  Odwołującego  I  w  zakresie  parametrów  pamięci  operacyjnej  oferowanego 

serwera  Typu  IV.  Zamawiający  w  oparciu  o  informacje  dostępne  na  stronie  internetowej 

producenta serwera jak i producenta procesora ustalił, że serwer w konfiguracji zaoferowanej 

przez Odwołującego I nie obsługuje wymaganych przez Zamawiającego pamięci RDIMM lub 

LRDIMM.  W  trakcie  postępowania  odwoławczego,  Odwołujący  I  podtrzymał  swoje 

stanowisko i wskazał, że Zamawiający winien wyjaśnić tą kwestię z wykonawcą w trybie art. 

87  ust.  1  ustawy  Pzp.  I  o  ile  zgodzić  się  należy  z  Odwołującym  I,  że  przed  odrzuceniem 

oferty  wykonawcy,  Zamawiający  ma  obowiązek  wyjaśnienia  wątpliwości  co  do  zgodności 

oferty z wymaganiami SIWZ, o tyle Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie miał takich 

wątpliwości  ponieważ  w  sposób  jednoznaczny  ustalił,  że  oferowany  przez  wykonawcę 

serwer  nie  spełnia  wymagań  w  zakresie  pamięci  operacyjnej.  W  takiej  sytuacji  to  na 

Odwołującym I spoczywał w postępowaniu odwoławczym ciężar wykazania błędnych ustaleń 

Zamawiającego. Odwołujący I poza jednak negowaniem zasadności decyzji Zamawiającego 

nie przedstawił żadnego dowodu na wykazanie, iż zaoferowany przez  niego serwer spełnia 

wymagania  w  zakresie  obsługi  pamięci  operacyjnej.  Dowód  złożony  przez  Odwołującego  I 

podczas  rozprawy  tj.  wydruk  ze  strony  sklepu  internetowego 

www.googram.com

  jest 

wyłącznie  dowodem  na  to,  że  istnieją  określone  rodzaje  pamięci  operacyjnej,  co  nie  było 

sporne  w  sprawie.  Nie  jest  to  jednak,  w  ocenie  Izby,  dowód  na  wykazanie,  iż  oferowane 

przez  niego  urządzenia  spełnia  wymagania  określone  w  SIWZ.  Należy  przy  tym  dodać,  że 

Odwołujący  II,  działając  jako  przystępujący  po  stronie  Zamawiającego,  złożył  dowody  na 

wykazanie niezgodności oferowanego przez Odwołującego I serwera IV. Izba w tym zakresie 

uznała za wiarygodnie złożone przez przystępującego oświadczenie Intel Tchnology Poland 

Sp. z o.o., z dnia 

6 marca 2020 r., Specyfikacje procesorów firmy Intel rodziny Xeon E-2100 

oraz  E-

220 oraz kartę katalogową serwera  Fujitsu Model    TX1330  M4,  które  to dokumenty 

potwierdzają,  że  zaoferowany  przez  Odwołującego  I  serwer  IV  nie  obsługuje  wymaganych 

przez  Zamawi

ającego  typów  pamięci  RDIMM  lub  LRDIMM.  W  konsekwencji  Izba  uznała 

zarzut za niezasadny.  

Mając na uwadze powyższe, odwołanie podlegało uwzględnieniu.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp  or

az  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt  1  i  2  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich rozliczania  (Dz.  U.  z 2018, 

poz.  972).  

Przewodniczący:      ……………………………… 


Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel