KIO 375/20 WYROK dnia 10 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 375/20 

WYROK 

  z dnia 10 marca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:      Anna Osiecka  

Protokolant:            

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego  

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę  REM-

BUD 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Suwałkach 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głęboki Bród 

orzeka: 

Zarzut dotyczący zatrzymania wadium pozostawia bez rozpoznania. 

Oddala odwołanie w pozostałym zakresie

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  REM-BUD  Spółka  z  ograniczoną 

odpow

iedzialnością z siedzibą w Suwałkach i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  REM-BUD  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Suwałkach,  tytułem  wpisu  

od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy  REM-BUD  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z  siedzibą  w  Suwałkach  na  rzecz  zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Państwowe 

Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  Głęboki  Bród  kwotę  

3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu 

kosztów strony poniesionych w związku z wynagrodzeniem pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie  7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Suwałkach.  

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt KIO 375/20 

U z a s a d n i e n i e  

Skarb  Państwa  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo 

Głęboki  Bród,  dalej  „Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa woliery hodowlanej głuszca 

w ramach rozbudowy leśniczówki, gmina Giby, powiat sejneński województwo podlaskie, nr 

geodezyjny działki 458/2 i 511 — obręb ewidencyjny Frącki. Postępowanie prowadzone jest 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. t.j. z 2019 r. poz. 1843), dale

j „ustawa Pzp”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 14 grudnia 2019 r. pod numerem 636409-N-2019. 

W  dniu  24  lutego  2020  r.  wykonawca  REM-

BUD  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Suwałkach,  dalej  „Odwołujący”,  wniósł  odwołanie, 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp poprzez uznanie

, że treść 

oferty O

dwołującego nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej 

„SIWZ”,  w  zakresie  działu  VII  pkt  4,  tj.  nieprawidłowego  wypełnienia  zestawienia 

oferowanego wyposażenia urządzeń i instalacji oraz nieuzasadnienie przez zamawiającego, 

którymi postanowieniami SIWZ nie odpowiada treść oferty Odwołującego w zakresie działu 

VII pkt 4 (załącznika nr 4).   

art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 9 ust. 1, art. 14 ust. 1 ustawy Pzp i w zw. z art. 61 § 1, 

art.  65  § 1,  art.  651 oraz  art.  78  § 1 Kodeksu cywilnego oraz  w  zw.  z  rozdziałem  IX  pkt 7 

SIWZ 

poprze  uznanie,  że  oświadczenie  Odwołującego  dotyczące  oferowanych  urządzeń 

zostało  złożone  po  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego,  tj.  13  lutego  2020  r., 

zamiast 11 lutego 2020 r. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 2 oraz art. 41 ust. 1 pkt 7a 

ustawy  Pzp  poprzez  uznanie,  że  Odwołujący  nie  przedstawił  dokumentów  oraz  złożył 

dokume

nty  niepotwierdzające  spełniania  warunków  przedmiotowych  określonych  w 

postępowaniu,  w  sytuacji,  gdy  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  Zamawiający  nie  postawił 

wymogu  przedkładania  przez  wykonawcę  jakichkolwiek  dokumentów  w  celu  potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 46 ust. 4a, art. 25 ust. 1  pkt 2 i art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp  poprzez  odrzucenie  oferty  O

dwołującego  i  związane  z  tym  zatrzymanie  wadium  w 


sytuacji, gdy  nie została spełniona przesłanka określona w  art.  89  ust. 1 pkt 2 ustawy  Pzp 

oraz nie została spełniona żadna przesłanka wymieniona w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

poprzez uznanie, że cena 

najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia w sytuacji, gdy cena oferty Odwołującego nie przewyższa kwoty 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania,  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  z  dnia  18  lutego  2020  r.  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  i  w 

z

wiązku z tym nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności o zatrzymaniu wadium i 

unieważnieniu  postępowania;  powtórzenia  czynności  oceny  ofert,  w  tym  oferty 

Odwołującego;    uznania  oferty  Odwołującego  za  najkorzystniejszą,  a  tym  samym  wyboru 

oferty Odwołującego. 

W  pierwszej  kolejności  Odwołujący  wskazywał,  że  odrzucenie  jego  oferty  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, uzasadniono 

tym, że Odwołujący złożył zgodnie z 

działem  VII  pkt  4  SIWZ  oświadczenie  dotyczące  oferowanych  urządzeń  oraz  zestawienie 

oferowanego wyposażenia, urządzeń i instalacji, które wypełnił nieprawidłowo. Zamawiający 

stwie

rdził także, że niewiążący wzór takiego oświadczenia stanowił załącznik nr 4 do SIWZ. 

Zamawiający  podał,  że  Odwołujący  nie  wpisał  informacji  dotyczących  „typu”  i  „modelu” 

większości  oferowanego  wyposażenia,  urządzeń  i  instalacji,  które  zostały  określone  przez 

Zamawiającego w ww. oświadczeniu, a które były potrzebne do sprawdzenia zgodności tego 

wyposażenia, urządzeń i instalacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej - 

załącznik nr 9 do SIWZ. 

Zamawiający nie podał jednak w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego, które 

konkretnie wymagania zawarte w dokumentacji projektowej, a więc w treści SIWZ, dotyczące 

wyposażenia, urządzeń i instalacji, a wymienione w załączniku nr 4 mają być potwierdzone 

przez  podanie  przez  Odwołującego  typu  i  modelu  konkretnego  wyposażenia,  urządzenia  i 

instalacji. 

W  ocenie  Odwołującego  uzasadnienie  decyzji  o  odrzuceniu  jego  oferty  poprzez 

sformułowanie,  że  załącznik  nr  4  do  SIWZ  został  wypełniony  nieprawidłowo,  nie  daje 

podstawy do postawienia zarzutu, że treść oferty Odwołującego nie odpowiada treści SIWZ. 

W  ocenie  Odwołującego  decyzja  o  odrzuceniu  jego  oferty  w  oparciu  o  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy  Pzp  wymaga 

konkretnego  określenia,  które  elementy  treści  jego  oferty  nie 

odpowiadają, której treści SIWZ, w takim stopniu, że nie daje to Zamawiającemu możliwości 

uzyskania świadczenia zgodnie z postanowieniami tej SIWZ, a zwłaszcza zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia, w tym zgodnie z dokumentacją projektową.  

Odwołujący  wskazywał,  że  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  (dział  II  SIWZ)  nie  ma 

żadnych  wymagań  dotyczących  konkretnie  wyposażenia,  co  oznacza,  że  niepodanie  w 


załączniku nr 4 do SIWZ typu lub modelu wyposażenia, urządzenia lub instalacji, nie może 

być  niezgodne  z  treścią  SIWZ,  a  tym  samym  treść  oferty  Odwołującego  w  tym  zakresie 

odpowiada treści SIWZ i dlatego odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp jest nieuzasadnione. 

Ponadto, 

Odwołujący  wskazywał,  że  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  mówi  o  treści 

oferty w stosunku do treści SIWZ, a nie dotyczy spraw formalnych, takich jak np. niepodanie 

w  ofercie  typu  czy  modelu  wyposażenia,  urządzenia  lub  instalacji,  w  sytuacji  gdy  w  treści 

SI

WZ Zamawiający nie wskazał, które wymagania określone w dokumentacji projektowej nie 

zostały  przez  Odwołującego  potwierdzone,  tym  bardziej,  że  załącznik  nr  4  do  SIWZ,  na 

stronie  3  zawiera  oświadczenie  Odwołującego,  że  do  realizacji  zamówienia  użyje 

wyposażenia, urządzeń oraz instalacji w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych i 

jakościowym  zgodnych  z  wymaganiami  Zamawiającego,  przedstawionymi  w  dokumentacji 

proj

ektowej.  Skoro  Odwołujący  złożył  oświadczenie,  że  całość  wyposażenia,  wszystkie 

urządzenia oraz wszystkie instalacje będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, to treść 

jego  oferty  odpowiada  treści  SIWZ  i  daje  Zamawiającemu  gwarancję,  że  wymienione  w 

czternastu  pozycjach  załącznika  nr  4  elementy  wyposażenia,  urządzenia  i  instalacje 

odpowiadają  treści  SIWZ  oraz  zapewniają  wykonanie  zamówienia  zgodnie  z  potrzebami 

Zamawiającego. 

Odwołujący  wskazywał  również,  że  zgodnie  z  treścią  SIWZ  (dział  VII  pkt  4)  wzór 

załącznika nr 4 do SIWZ nie był wiążący, co Zamawiający sam podkreślił w uzasadnieniu o 

o

drzuceniu oferty Odwołującego, co oznacza, że nie musiał być wypełniony czy sporządzony 

ściśle  i  zgodnie  z  jego  treścią.  Nieuprawnione  zatem  jest  twierdzenie  Zamawiającego,  że 

nieprawidłowe wypełnienie tego załącznika świadczy o tym, że treść oferty Odwołującego nie 

odpowiada treści SIWZ i podlega odrzuceniu, skoro nie żądał wypełnienia tegoż załącznika 

tylko i  wyłącznie  zgodnie z  jego skonstruowaniem  oraz  koniecznością ścisłego wypełnienia 

wszystkich bez wyjątku pozycji i podpozycji poszczególnych elementów tego wykazu. 

Zamawiający  w  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  Odwołującego  podał  również,  że 

Załącznik  nr  4  do  SIWZ  wpłynął  do  niego  13  lutego  2020  r.  a  powinien  wpłynąć  11  lutego 

r. Odwołujący  wskazywał, że załącznik nr 4 do SIWZ składa się z dwóch  elementów. 

Pierwszy element nazwany jako zestawienie oferowanego wyposażenia, urządzeń i instalacji 

i  drugi  element, 

nazwany  jako  oświadczenie  w  zakresie  złożenia  oświadczenia  woli 

wykonawcy,  że  całość  wyposażenia,  wszystkie  urządzenia  oraz  wszystkie  instalacje  będą 

zgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego  przedstawionymi  w  dokumentacji  projektowej. 

Oznacza  to,  że  drugi  element  załącznika  nr  4  w  zakresie  złożenia  oświadczenia  woli 

wykonawcy,  że  całość  wyposażenia,  wszystkie  urządzenia  oraz  wszystkie  instalacje  będą 

zgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego  przedstawionymi  w  dokumentacji  projektowej 


zostało złożone już w dniu 15 stycznia 2020 r. wraz z ofertą Odwołującego, co Zamawiający 

sam  potwierdza  w  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  O

dwołującego.  Oznacza  to  również,  że 

postanowienia działu IX pkt 7 SIWZ nie dotyczą tego elementu załącznika nr 4 do SIWZ jako 

części  oferty Odwołującego, gdyż  oświadczenie  to jest  prawidłowe, kompletne,  nie zawiera 

błędów,  nie  może  budzić  żadnych  wątpliwości,  zostało  złożone  w  formie  pisemnej  i  w 

związku z tym nie zachodziła, w stosunku do tego oświadczenia, potrzeba stosowania art. 26 

ust

.  3  ustawy  Pzp  i  wzywania  Odwołującego  do  ponownego  składania  tego  oświadczenia. 

Oznacza  to  również,  że  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  6  lutego    2020  r.  do  złożenia 

poprawnie  wypełnionego  oświadczenia  dotyczącego  oferowanych  urządzeń  oraz 

zestawienia  oferowanego  wyposażenia,  urządzeń  i  instalacji  mogło  dotyczyć  tylko 

pierwszego elementu załącznika nr 4 do SIWZ załączonego przez Odwołującego do oferty, 

tj. zestawienia oferowanego wypo

sażenia, urządzeń i instalacji. 

Odwołujący wskazywał, że Zamawiający w dziale IX pkt 7 SIWZ postawił wymóg, że 

w  przypadku  dokumentów  i  oświadczeń  składanych  w  związku  z  art.  26  ust.  3ustawy  Pzp 

wykonawca zobowiązany jest zachować formę pisemną. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp 

w  zw.  z  art.  78  §  1  Kc,  do  zachowania  zwykłej  formy  pisemnej  wystarczy  złożenie 

własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Oznacza to, 

że  złożenie  przez  I.  B.  Prezesa  Zarządu  REM  -  BUD  Sp.  z  o.  o.  podpisu  na  zestawieniu 

oferowanego wyposażenia, urządzeń i instalacji, tj. elemencie pierwszym załącznika nr 4 do 

SIWZ,  stanowi  o  zachowaniu  formy  pisemnej, 

tj.  wymogu  określonego  w  dziale  IX  pkt  7 

SIWZ.  Obowiązek  zachowania  formy  pisemnej  nie  oznacza,  wbrew  twierdzeniom 

Zamawiającego,  konieczności  dostarczenia  oświadczenia  woli  lub  innego  oświadczenia  za 

pośrednictwem  poczty  w  określonej  dacie,  tj.  w  dniu  11  lutego  2020  r.,  gdyż  sprawę 

dostarczenia oświadczenia woli lub innego oświadczenia, reguluje art. 61 § 1 i § 2 Kc w zw. z 

art. 14 ust. ustawy Pzp. 

Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego wskazywał również, że 

złożone  przez  Odwołującego  ponownie  zestawienie  wyposażenia,  urządzeń  i  instalacji 

zos

tało ponownie nieprawidłowo wypełnione, gdyż podane w tym zestawieniu informacje są 

zbyt  ogólne  i  nie  dały  Zamawiającemu  możliwości  dokonania  oceny  proponowanych 

czternastu pozycji pod względem ich zgodności z wymaganiami postawionymi (określonymi 

w  dokumentacji  projektowej)  zgodnie  z  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  Niemniej, 

Zamawiający  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  (pkt  III.6  ogłoszenia)  nie  postawił  wymogu  i  nie 

wymienił rodzaju dokumentów jakie zobowiązani są złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania przez  wymienione w  zestawieniu wyposażenie,  urządzenia i  instalacje. Oznacza 

to,  że  na  etapie  oceny  ofert,  zamawiający  nie  był  uprawniony  do  żądania  jakichkolwiek 

dokumentów,  oprócz  oświadczenia  Odwołującego,  podając  jako  podstawę  prawną  art.  25 


ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Odwołujący  podkreślał,  że  zdaje  sobie  sprawę  z  faktu,  że  czynności  Zmawiającego 

polegające  na  zatrzymaniu  wadium  Odwołującego  oraz  unieważnieniu  postępowania,  nie 

podlegają zaskarżeniu w drodze odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, z uwagi na treść 

art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, ale podnosi je wyłącznie w kontekście czynności Zamawiającego 

polegającej na odrzucenia jego oferty. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  ustawowym  terminie  nie  przystąpił  żaden 

wykonawca.  

Zamawiający  pismem  z  dnia  6  marca  2020  r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Zdaniem Zamawiającego, gdyby miał polegać na 

zapewnieniu  wykonawcy  (oświadczeniu)  o  zgodności  wszystkich  urządzeń  i  wyposażenia, 

zbędnym  byłby  wykaz  14  urządzeń,  skoro  jednak  został  on  przewidziany,  wykonawcy 

wypełniając go powinni udowodnić, że zaproponowane urządzenia i wyposażenie są zgodne 

z  dokumentacją  projektowa,  stanowiącą  część  SIWZ.  Ze  względu  na  zaniedbania 

wykonawcy  (nie

podanie  wszystkich  informacji  dotyczących  typu  lub  modelu  urządzenia) 

Zamawiający nie mógł zbadać czy dane urządzenie jest zgodne z dokumentacją projektową, 

ponieważ w większości przypadków nie dało się zidentyfikować konkretnego urządzenia (np. 

w  przypadku lamp  oświetleniowych u  wybranego producenta  Plexiform jest  wiele urządzeń 

takich, które spełniają wymagania zamawiającego i takie które tych wymagań nie spełniają).  

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron

, złożone w pismach procesowych, jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż 

odwołanie zasługuje na oddalenie w zakresie zarzutów rozpoznawanych przez Izbę. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

w  szczególności:  z  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  ogłoszenia  

o  zamówieniu,  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z 

załącznikami,  oferty  Odwołującego,  dokumentów  przedłożonych  na  wezwanie  w  trybie  art. 

26 ust. 3 usta

wy Pzp, informacji Zamawiającego z dnia 18 lutego 2020 r. o odrzuceniu oferty 

Odwołującego.  Izba  wzięła  również  pod  uwagę  stanowiska  wyrażone  w  odwołaniu, 

odpowiedzi  na  odwołanie,  a także  oświadczenia  i  stanowiska  stron  wyrażone  ustnie  do 

protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 6 marca 2020 r.  

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje. 

Zgodnie z Rozdziałem II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej „SIWZ”, 

przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  woliery  hodowlanej  głuszca  w  ramach  rozbudowy 

leśniczówki, gmina Giby, powiat sejneński, województwo podlaskie, nr geod. dz. 458/2 i 511 


obręb  ewidencyjny  Frącki,  a  prace  w  zakresie  robót  budowlanych  będą  wykonywane  w 

oparciu m.in. o dokumentację projektową, będącą integralną częścią SIWZ. 

Zgodnie  z 

Rozdziałem  VII  (pt.  Wykaz  pozostałych  dokumentów,  które  wykonawcy 

zobowiązani  są  przedstawić  w  ofercie  przetargowej)  pkt  3  SIWZ  W  celu  potwierdzenia,  że 

oferowane roboty  budowlane,  w  tym  dostawy  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez 

Zamawiającego  w  dokumentacji  projektowej,  Zamawiający  wymaga  złożenia  oświadczenia 

oraz zestawienia oferowanego wyposażenia, urządzeń i instalacji sporządzonych wg. wzoru 

przedstawionego w Załączniku nr 4 do SIWZ. 

Zgodnie z Rozdziałem IX pkt 4-7 SIWZ: 4. Dokumenty składane przez Wykonawcę w 

odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  wystosowane  w  trybie  art.  26  ust.  2  i  3  ustawy 

Prawo zamówień publicznych złożone zostaną drogą pisemną  oryginale i/lub potwierdzone 

odpowiednio za zgodność z oryginałem. 5.  Wykonawca,  który  otrzymuje  oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną 

zobowiązany  jest  Zamawiającemu  do  niezwłocznego  potwierdzenia  faktu  ich  otrzymania, 

odpowiednio  za  pomocą  faksu  lub  drogą  elektroniczną.  W  przypadku  braku  potwierdzenia 

otrzymania  oświadczenia,  wniosku,  zawiadomienia  oraz  informacji  przez  Wykonawcę, 

Zamawiający  będzie  uważał,  że  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje 

wysłane  na  numer  faksu  lub  e-mail  podany  przez  Wykonawcę  zostało  mu  doręczone  w 

sposób  umożliwiający  zapoznanie  się  Wykonawcy  z  jego  treścią.  Zamawiający  nie  ponosi 

odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 6. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  oraz  Wykonawcy  mogą  przekazać  pisemnie, 

przesłać za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy w sprawie 

zamówienia  publicznego,  oświadczeń  i  dokumentów  wymienionych  w  rozdziale  VI,  dla 

których wymagana jest wyłącznie forma pisemna. 7. Wykonawca, w przypadku dokumentów 

oświadczeń  składanych  w  związku  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

zobowiązany jest zachować formę pisemną. 

W  postępowaniu  czterech  wykonawców  złożyło  oferty,  w  tym  Odwołujący,  który  do 

oferty przedłożył niekompletny załącznik nr 4 do SIWZ. 

Zamawiający  pismami  z  dnia  6  lutego  2020  r.  wezwał  Odwołującego  do  złożenia 

odpowiednio w trybie art. 26 ust. 2 us

tawy Pzp stosownych dokumentów oraz w trybie art. 26 

ust.  3  ustawy  Pzp 

poprawnie  wypełnionego  Oświadczenia  dotyczącego  oferowanych 

urządzeń  oraz  zestawienie  oferowanego  wyposażenia,  urządzeń  i  instalacji  stanowiącego 

załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ww. oświadczenie złożone 

przez  Państwa  razem  z  ofertą  nie  zostało  wypełnione  poprawnie,  tzn.  pominięto  podanie 

danych 

dotyczących: 


„typu”  i  „modelu”  dla  pozycji:  stolarka  okienna,  stolarka  drzwiowa,  napęd  bramy 

przesuwnej, grzejniki, klimatyzatory, lampy, oprawy oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne, 

kamery, monitor i rejestrator systemu monitoringu. 

„typu”  dla  pozycji:  wyposażenie  białego  montażu  sanitarnego  —  baterie,  oczyszczalnia 

ścieków, 

„modelu” dla pozycji: wyposażenie białego montażu sanitarnego — umywalki, wyposażenie 

białego montażu sanitarnego — miski ustępowe, kocioł olejowy, biały osprzęt elektryczny. 

Oświadczenie  w  formie  wskazanej  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  należy 

złożyć w terminie do dnia 11.02.2020 r. 

W

ykonawca  w  wyznaczonym  terminie,  tj.  11  lutego  2020  r.  przesłał  drogą  mailową 

skan  pisma  przewodniego  oraz  skan  załącznika  nr  4  do  SIWZ,  natomiast  powyższe 

dokumenty 

w formie pisemnej wpłynęły do Zamawiającego 13 lutego 2020 r. 

Dnia 18 lutego 2020 

r. Zamawiający poinformował wykonawców o odrzuceniu oferty 

Odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  wskazując,  że  Zgodnie  z 

zapisem  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dział  VII  pkt  4)  Wykonawca 

składając  ofertę  w  ww.  postępowaniu  zobowiązany  był  do  złożenia  „Oświadczenia 

dotyczącego oferowanych urządzeń oraz zestawienia oferowanego wyposażenia, urządzeń i 

instal

acji”, którego niewiążący wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca złożył ww. 

oświadczenie  razem  z  ofertą,  jednak  nie  wypełnił  go  prawidłowo  tzn.  nie  wpisał  informacji 

dotyczących  „typu”  i  „modelu”  większości  oferowanego  wyposażenia,  urządzeń  i  instalacji 

które  zostały  określone  przez  Zamawiającego  w  ww.  oświadczeniu.  Informacje  uzyskane 

przez  Zamawiającego  z  prawidłowo  wypełnionego  oświadczenia  są  niezbędne  do  oceny 

oraz  potwierdzenia  czy  oferowane  przez  Wykonawcę  wyposażenie,  urządzenia  i  instalacje 

są  zgodne  z  postawionymi  przez  Zamawiającego  wymaganiami  określony  w  dokumentacji 

projektowej  (załącznik  nr  9  do  SIWZ).  W  tej  sytuacji  Zamawiający  nie  mogąc  ocenić 

powyższego,  wezwał  Wykonawcę  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  pismem  z  dnia 

06.02.2020 r

. do złożenia poprawnie wypełnionego „oświadczenia dotyczącego oferowanych 

urządzeń  oraz  zestawienia  oferowanego  wyposażenia,  urządzeń  i  instalacji”,  w  formie 

określonej  w  SIWZ  (rozdział  IX  pkt  7  przewiduje  formę  pisemną),  w  terminie  do  dnia  1 

1.02.2020  r. 

Wykonawca  nie  złożył  ww.  oświadczenia  w  terminie  określonym  przez 

Zamawiającego,  w  formie  określonej  w  SIWZ,  wpłynęło  ono  do  Zamawiającego  dopiero  w 

dniu 13.02.2020 r. Analiza treści ponownie złożonego oświadczenia zgodnie z niewiążącym 

wzorem  stanowiącym  załącznik  nr  4  do  SIWZ,  który  ponownie  nie  został  wypełniony 

prawidłowo  (brak  informacji  w  części  dotyczącej  „modelu"  dla:  stolarki  okiennej,  stolarki 

drzwiowej,  napędu  bramy  przesuwnej,  lamp,  opraw  oświetleniowych  wewnętrznych  i 


zewnętrznych,  białego  osprzętu  elektrycznego,  kamer,  monitora  i  rejestratora  systemu 

monitoringu;  brak  informacji  w  części  dotyczącej  „typu”  dla:  oczyszczalni  ścieków;  ponadto 

dane dotyczące klimatyzatorów, lamp, białego osprzętu elektrycznego oraz kamer, monitora i 

rejestratora  s

ystemu  monitoringu  w  zakresie  w  jakim  podał  je  wykonawca  są  zbyt  ogólne) 

prowadzi  do  wniosku,  że  nie  jest  możliwe  dokonanie  oceny  proponowanych  przez 

Wykonawcę  elementów  wyposażenia,  urządzeń  i  instalacji  pod  względem  ich  zgodności  z 

dokumentacją projektową. Elementem sporządzonej i złożonej przez Wykonawcę oferty są w 

tym  przypadku  dokumenty  potwierdzające  zgodność  oferowanych  dostaw,  usług  lub  robót 

budowlanych z wymaganiami postawionymi (określonymi w dokumentacji projektowej) przez 

Zamawiającego,  zgodnie  z  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  Skoro  Wykonawca  nie 

dotrzymując  terminu,  ostatecznie  przedstawił  niekompletne  dokumenty  na  potwierdzenie 

zgodności  oferowanych  przez  siebie  urządzeń,  materiałów  i  instalacji,  co  nie  dało 

Zamawiającemu możliwości weryfikacji ich zgodności z wymaganiami postawionymi w SIWZ 

i załącznikach do niej, należy uznać w tej sytuacji, że treść oferty złożonej przez Wykonawcę 

nie odpowiada treści SIWZ, w związku z tym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 

ust.  1  pkt  2  ustawy 

Pzp.  Zgodnie  z  wyrokiem  KIO  11/17  niezgodność  oferty  z  SIWZ  w 

rozumieniu  art.  89  ust.  1  pkt  2  PZP  polega  albo  na  niezgodności  zobowiązania,  które  w 

swojej  ofercie  wyraża  wykonawca  i  przez  jej  złożenie  na  siebie  przyjmuje,  z  zakresem 

zobowiązania,  którego  przyjęcia  oczekuje  zamawiający  i  które  opisał  w  SIWZ;  ewentualnie 

na  niezgodnym  z  SIWZ  sposobie  wyrażenia,  opisania  i  potwierdzenia  zakresu  owego 

zobowiązania  w  jego  materialnej  zgodności  z  wymaganiami  zamawiającego).  Elementem 

sporządzanej  i  przedstawianej  przez  wykonawcę  oferty  są  w  tym  kontekście  również  tzw. 

dokumenty  przedmiotowe,  potwierdzające  zgodność  oferowanych  dostaw,  usług  lub  robót 

budowlanych  z  wymaganiami  zamawiającego,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  2  Pzp. 

Konsekwentnie  ich  nieprzedstaw

ienie  albo  przedstawienie  dokumentów  nieprawidłowych 

spowoduje niezgodność treści oferty z SIWZ. 

Izba zważyła, co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  kwoty  określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 


naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  uznała,  że  zarzut  zatrzymania  wadium  nie  podlega 

rozpoznaniu,  jako  dotyczący  zaniechania czynności,  na które odwołanie  nie przysługuje na 

podstawie  art.  180  ust.  2  ustawy  Pzp,  który  wskazuje,  że  jeżeli  wartość  zamówienia  jest 

mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy 

Pzp,  odwołanie  przysługuje  wyłącznie  wobec  czynności:  1)  wyboru  trybu  negocjacji  bez 

ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) określenia warunków udziału 

w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) 

odrzucenia  oferty  odwołującego;  5)  opisu  przedmiotu  zamówienia;  6)  wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

Czynność zatrzymania wadium nie została zawarta w katalogu określonym w art. 180 

ust. 2 ustawy Pzp. Za zasadne należy uznać, iż na gruncie art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp w 

ramach pojęcia wyboru najkorzystniejszej oferty, powinno się uwzględnić także te czynności 

lub  zaniechania  dokonania  czynności,  które  w  sposób  bezpośredni  wpływają  na  wybór 

określonej  oferty  jako  najkorzystniejszej  w  danym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego.  W ocenie Izby czynność zatrzymania wadium w niniejszym stanie faktycznym 

nie  stanowi  elementu  składowego  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  ww. 

rozumieniu tego pojęcia. Skutki dokonania tej czynności nie warunkują bowiem bezpośrednio 

decyzji  zamawiającego  w  zakresie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  który  bez 

względu  na  odwołania  składane  przez  wykonawców  i  podnoszone  przez  nich  zarzuty 

obowiązany jest prowadzić postępowanie zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Czynność ta nie 

ma  bezpośredniego  wpływu  na  sam  wybór  oferty  najkorzystniejszej,  jest  natomiast 

konsekwencją  działania  wykonawcy.  Izba  stwierdziła,  że  chociaż  Odwołujący  podnosił,  że 

czynność  polegająca  na  zatrzymaniu  wadium  nie  podlega  zaskarżeniu,  to  jednak  postawił 

zarzut w tymże zakresie. 

W  związku  z  powyższym,  Izba  uznała,  iż  zarzut  zatrzymania  wadium,  jako 

niedotyczący  jednej  z  czynności  wymienionych  w  art.  180  ust.  2  ustawy  Pzp,  nie  podlegał 

rozpoznaniu  na  podstawie  stosowanego  odpowiednio  art.  189  ust.  2  pkt 6  w  zw.  z  art.  180 

ust.  2  pkt  6  ustawy  Pzp.  W  orzecznictwie  sądów  okręgowych  oraz  Izby  wskazuje  się,  że 

przepisy  ustawy  Pzp  nie  przewidują  instytucji  częściowego  uwzględnienia  odwołania, 

jednakże zarzuty skutkujące odrzuceniem odwołania w przypadku gdy odwołanie nie zawiera 

pozostałych  zarzutów,  w  sytuacji  połączenia  ich  w  odwołaniu  z  innymi  zarzutami  powinny 

zostać  pozostawione bez  rozpoznania (vide:  wyrok  Sądu Okręgowego w  Przemyślu  z  dnia 

11 maja 2015 r., sygn. akt I Ca 131/15,  wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 maja 

2017  r.,  sygn.  akt  KIO  903/17).  Ponadto,  Izba  uznała,  iż  mając  na  uwadze  konieczność 


zapewnienia stronie odwołującej  pełnego  prawa do  skorzystania  z  środka ochrony  prawnej 

na  orzeczenie  Izby,  uzasadnione  jest  zawarcie  postanowienia  o  pozostawieniu  zarzutu  bez 

rozpoznania w sentencji wyroku (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r., 

sygn. akt III CZP 111/15). 

W  za

kresie  zarzutów  podlegających  rozpoznaniu,  Izba  stwierdziła,  że  odwołanie 

podlega oddaleniu. 

Za niezasadny Izba uznała zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 92 ust. 1 

pkt 3 ustawy Pzp. 

Zamawiający prawidłowo odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, który nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty, jeżeli jej treść 

nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87 

ust. 

2 pkt 3. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce w przypadku, gdy oferta 

nie  odpowiada  w  pełni  przedmiotowi  zamówienia,  nie  zapewniając  jego realizacji  w  całości 

zgodnie z wymogami zamawiającego.  

Stosownie  do 

Rozdziału  VII  ust.  3  SIWZ  Zamawiający  w  sposób  jednoznaczny 

wskazał,  że  wymaga  złożenia  wraz  z  ofertą    oświadczenia  oraz  zestawienia  oferowanego 

wyposażenia,  urządzeń  i  instalacji  sporządzonych  według  wzoru  przedstawionego  w 

Załączniku nr 4 do SIWZ. Zgodnie z ww. załącznikiem należało wypełnić czternaście pozycji 

(tj.  stolarka  okienna,  stolarka  drzwiowa,  napęd  bramy  przesuwnej,  wyposażenie  białego 

montażu,  sanitarnego  -  umywalki,  wyposażenie  białego  montażu  sanitarnego  -  miski 

ustępowe,  wyposażenie  białego  montażu  sanitarnego  -  baterie,  grzejniki,  klimatyzatory, 

kocioł  olejowy,  lampy,  oprawy  oświetleniowe  wewnętrzne  i  zewnętrzne,  biały  osprzęt 

elektryczny,  kamery,  monitor  i  rejestrator  systemu  moni

toringu,  oczyszczalnia  ścieków) 

podając  przy  każdej  producenta,  typ,  model  oraz  numer  katalogowy,  jeżeli  dotyczy. 

Dodatkowo  załącznik  nr  4  do  SIWZ  zawierał  oświadczenie  wykonawcy,  że  całe 

wyposażenie,  urządzenia  i  instalacje  będą  zgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego 

przedstawionymi 

dokumentacji 

projektowej. 

Odwołujący  nie  podnosił  zarzut 

niejednozn

aczności przywołanych zapisów SIWZ.  

Izba  ustaliła,  iż  Odwołujący  nie  uzupełnił  wszystkich  pozycji  w  ww.  załączniku, 

również w uzupełnionym przez Odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Załączniku 

nr 4 do SIWZ brak było informacji w części dotyczącej „modelu" dla: stolarki okiennej, stolarki 

drzwiowej,  napędu  bramy  przesuwnej,  lamp,  opraw  oświetleniowych  wewnętrznych  i 

zewnętrznych,  białego  osprzętu  elektrycznego,  kamer,  monitora  i  rejestratora  systemu 

monitoringu;  a  w  części  dotyczącej  „typu”  dla:  oczyszczalni  ścieków;  ponadto  dane 

dotyczące  klimatyzatorów,  lamp,  białego  osprzętu  elektrycznego  oraz  kamer,  monitora  i 

rejestratora systemu monitoringu. 


Odwołujący  wskazywał, że po pierwsze w opisie przedmiotu zamówienia (rozdział II 

SIWZ)  nie  ma  żadnych  wymagań  dotyczących  konkretnie  ww.  urządzeń,  więc  zaniechanie 

podania  typu  lub  modelu  wyposażenia  nie  może  być  niezgodne  z  treścią  SIWZ.  Po  drugie 

podnosił, że powyższe zaniechanie dotyczy spraw formalnych, a nie treści oferty; dodatkowo 

wzór  załącznika  nr  4  do  SIWZ  był  niewiążący.  Ponadto,  złożył  oświadczenie,  że  całość 

wyposażenia,  wszystkie  urządzenia  oraz  instalacje  będą  zgodne  z  wymaganiami 

Zamawiającego  przedstawionymi  w  dokumentacji  projektowej,  co  daje  Zamawiającemu 

gwarancję, że wymienione w czternastu pozycjach elementy odpowiadają treści SIWZ oraz 

zapewniają wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami Zamawiającego. 

Izba  nie  podzieliła  poglądu  prezentowanego  przez  Odwołującego.  W  ocenie  Izby 

oferta Odwołującego podlega odrzuceniu z  uwagi  na  brak  określenia co stanowi  przedmiot 

jego  oferty.  Wykonawca, 

będący  profesjonalistą  w  swojej  dziedzinie,  a  ubiegający  się  o 

udzielenie zamówienia, winien mieć świadomość, że Zamawiający oczekuje sprecyzowania 

przedmiotu  oferty  w  zakresie 

wyposażenia,  urządzeń  i  instalacji  w  taki  sposób,  aby  można 

było zweryfikować, czy spełniają one parametry i wymagania wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia.  W  niniejszym  postępowaniu  Zamawiający  w  sposób  jednoznaczny  wymagał 

sprec

yzowania w treści oferty typu i modelu w stosunku do czternastu elementów. Informacje 

te 

nie zostały zawarta ani w ofercie Odwołującego, ani w uzupełnionym przez Odwołującego 

w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumencie.  

Brak  sprecyzowania  przedmiotu  świadczenia  przez  Odwołującego  pozbawia 

Zamawiającego  możliwości  zweryfikowania  na  etapie  badania  złożonych  ofert,  czy  jest  on 

zgodny  z  wymaganiami  opisu  przedmiotu  zamówienia,  którego  częścią  jest  dokumentacja 

projektowa, stanowiąca integralną część SIWZ. Nie sposób zgodzić się z Odwołującym, że 

zaniechanie  podania  w  ofercie  typu  czy  modelu  wyposażenia,  urządzenia  lub  instalacji  nie 

dotyczy  treści  oferty.  Brak  skonkretyzowania  przedmiotu  zamówienia  na  etapie  składania 

ofert należy uznać za niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, polegającą na niewłaściwym, 

tzn. niezgodnym z wymaganiami Zamawiającego, opisaniu przedmiotu dostawy. Wykonawca 

nie  wskazał  bowiem  jakie  konkretnie  wyposażenie,  urządzenia  i  instalacje  oferuje,  nie 

wskazał w wielu pozycjach typu oraz modelu wyposażenia, urządzenia i instalacji. Powyższy 

brak 

trudno uznać za nieistotny element oferty. 

N

ależy  również  podkreślić,  że  zgodność  treści  oferty  z  treścią  specyfikacji  nie  jest 

okolicznością, którą można domniemywać na podstawie ogólnego oświadczenia wykonawcy 

wówczas,  gdy  wymagane  jest  w  treści  SIWZ  sprecyzowanie  przez  wykonawcę 

szczegółowych wymagań technicznych. Skoro Zamawiający w sposób jednoznaczny określił 

procedurę weryfikacji istotnych aspektów oferowanego przez wykonawców  wyposażenia, to 

wykonawcy  byli  zob

ligowani  się  do  niej  dostosować.  Nie  jest  obowiązkiem  Zamawiającego 


domniemywanie  zgodności  oferowanego  produktu  z  ogólnego  oświadczenia  zawartego  w 

treści oferty, skoro określił on  w jaki sposób wykonawcy ową zgodność winni mu wykazać. 

To obowiązkiem wykonawcy jest dochowanie należytej staranności i postępowanie zgodnie z 

procedurą  określoną  przez  Zamawiającego.  W  ocenie  Izby,  jeżeli  parametry  oferowanego 

wyposażenia, urządzeń i instalacji nie zostały w ogóle przedstawione w ofercie, to nie można 

uznać, że oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, 

gdyby przyjąć stanowisko Odwołującego za zasadne, bezprzedmiotowym byłoby wymaganie 

przez Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń wykonawcy co do parametrów oferowanych 

urządzeń.  Skoro  bowiem  ogólne  oświadczenie  złożone  w  formularzu  oferty,  jak  twierdzi 

Odwołujący,  potwierdza,  iż  wykonawca  oferuje  produkt  zgodny  ze  SIWZ,  to  wszelkie 

dodatkowe  oświadczenia  należałoby  uznać  za  zbędne.  (vide:  wyrok  Izby  z  dnia  25  marca 

2019 r., sygn. akt KIO 412/19). 

Równocześnie  Izba  podziela  argumentację  Zamawiającego,  że  niewiążący  wzór 

załącznika  nr  4  do  SIWZ,  nie  oznacza,  że  Odwołujący  mógł  dowolnie  odstąpić  od  treści 

wymaganych w tym  wzorze przez Zamawiającego. Rzeczywiście nieistotna jest forma tego 

załącznika,  sposób  prezentacji  informacji,  ale  kluczowe  było,  aby  wykonawca  na  tyle 

konkretnie  i  szczegółowo  opisał  oferowane  urządzenia  i  wyposażenie,  aby  Zamawiający 

mógł ustalić jakie konkretne urządzenie lub wyposażenie oferuje wykonawca i zweryfikować 

czy jest ono zgodne z jego wymaganiami. 

Reasumując,  Izba  uznała,  że  oferta  Odwołującego  nie  odpowiada  treści  SIWZ  i 

prawidłowo  została  odrzucona  przez  Zamawiającego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy Pzp. 

Odnosząc się do kwestii złożenia załącznika nr 4 do SIWZ po wyznaczonym terminie 

Izba 

oddaliła również ten zarzut, wskazując na obowiązek wykonawcy dostosowania się do 

wymagań zamawiającego, co do sposobu i formy składanych dokumentów. Zgodnie z art. 26 

ust.  3  ustawy  Pzp,  z

amawiający  wzywając  wykonawców,  którzy  nie  złożyli  wymaganych 

przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub złożyli je z błędami, zobowiązany jest 

wyznaczyć  termin  do  ich  złożenia.  Natomiast  forma  dokumentów  przedkładanych  w  celu 

potwierdzenia,  że  oferowane  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  odpowiadają 

wymaganiom  określonym  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  została  określona  w 

rozporządzeniu  Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp.  

Zgodnie  z  §14  ust.  2  ww.  rozporządzenia  dokumenty  lub  oświadczenia,  o  których 

mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub 


elektronicznej  kopii  dokumentu  lub  oświadczenia  poświadczonej  za  zgodność  z 

oryginałem.  Niemniej  w  przypadku  postępowań  poniżej  progów  unijnych  nastąpiło 

przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień, tj. z dnia 1 stycznia 2020 r. 

na  dzień  1  stycznia  2021  r.  (zgodnie  z  art.  11  ustawy  z  dnia  19  lipca  2019  r.  o  zmianie 

niektórych  ustaw  w  celu  ograniczenia  zatorów  płatniczych  (Dz.  U.  poz.  1649)  -  zmiana 

ustawy  z  dnia  22  czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz 

niektórych  innych  ustaw).  Oznacza  to,  że  komunikacja  między  zamawiającym  a 

wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe, osobiście, 

za  pośrednictwem  posłańca,  faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  w 

rozumieniu  ustawy  z  dnia  18  lipca  2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną,  a 

wybrany przez zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz  informacji  nie 

może  ograniczać  konkurencji.  W  związku  z  powyższym  wymagania 

określone w wezwaniu Zamawiającego z dnia 6 lutego 2020 r., w zakresie co do komunikacji 

formy  składania  dokumentów  były  zgodne  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami 

prawa. 

Równocześnie  Izba  zwraca  uwagę,  iż  dla  zachowania  formy  nie  bez  znaczenia  są 

ustanowione w konkretnym postępowaniu – w wezwaniu kierowanym do wykonawcy - reguły 

i  terminy  uzupełnienia  dokumentu  na  wezwanie  zamawiającego.  W  pierwszej  kolejności 

należy więc poddać analizie treść wezwania, jakie w danej sytuacji kieruje zamawiający do 

wykonawcy,  ono  to  bowiem 

wskazuje  w  jakim  terminie  należy  złożyć  dokument  w 

wymaganej  formie.  Ponadto,  należy  uznać  uzupełnienie  za  skuteczne,  jeśli  zamawiający 

zdecyduje  się  na  złagodzenie  formy,  poprzestając,  przykładowo  na  przesłaniu  w 

oznaczonym  terminie  jedynie 

drogą  elektroniczną  stosownego  uzupełnienia,  albo  drogą 

elektroniczną,  przy  potwierdzeniu  w  określonym  czasie  tych  dokumentów  w  postaci 

pisemnej, a wykonawca zastosuj

e się do tak określonego wezwania.  

Jednakże  jeśli  w  konkretnym  postępowaniu,  jak  to  ma  miejsce  w  niniejszym  stanie 

faktycznym,  z

amawiający  nie  wprowadzi  możliwości  uzupełnienia  dokumentów  w  postaci 

skanu 

dokumentu przesyłanego drogą elektroniczną, to nie sposób powyższego lekceważyć 

i  uznawać,  że  w  tej  mierze  wezwanie  nie  wywołuje  żadnych  skutków.  Każdorazowo  więc 

szczegółowej  analizy  podlega  treść  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów,  które  określa 

zarówno  formę,  jak  i  termin  uzupełnienia  dokumentów  oraz  ścieżkę  czynności  prowadzącą 

do skutecznego uzupełnienia dokumentów. 

W analizowanej  sprawie,  z  wezwania  wystosowanego przez  Zamawiającego  w  dniu 

6 lutego 2020 r., 

wynika, że: Zamawiający wskazał termin 11 lutego 2020 r., jako termin na 

uzupełnienie dokumentów; Zamawiający wyraźnie określił tę datę; do dnia 11 lutego 2020 r. 


należało przesłać do Zamawiającego uzupełnione dokumenty, w formie wskazanej w SIWZ;  

formę uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 określa Rozdział IX pkt 4 i 7 SIWZ i 

jest  to  forma  pisemna; 

dokumenty  winny  zostać  złożone  drogą  pisemną  w  oryginale  lub 

potwierdzone  odpowiednio  za  zgodność  z  oryginałem;  Odwołujący  przesłał  do 

Zamawiającego  skan  załącznika  nr  4  do  SIWZ  drogą  elektroniczną  11  lutego  2020  r., 

dok

ument  ten  wpłynął  do  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  dopiero  13  lutego  2020  r.,  a 

zatem po wyznaczonym terminie na uzupełnienie. 

Reasumując,  Zamawiający  wymagał  złożenia  uzupełnionych  dokumentów  w  formie 

pisemnej,  co  oznacza, 

że  także  oryginał,  a  nie  tylko  skan  dokumentów  przesłanych  drogą 

elektroniczną,  powinien  znaleźć  się  u  Zamawiającego  w  wyznaczonym  terminie.  Takie 

rozwiązanie  niewątpliwie  nie  usprawnia  uzupełniania  dokumentu,  w  ten  sposób,  by  do 

Zamawiającego  trafił  jak  najszybciej  dokument,  choćby  wysłany  drogą  elektroniczną,  ale 

pozwalający na ocenę jego treści. Niemniej Zamawiający wprost wskazał w postanowieniach 

SIWZ,  że  w  przypadku  dokumentów  i  oświadczeń  składanych  w  związku  z  art.  26  ust.  3 

ustawy Pzp wykonawca jest zobligowany zachować formę pisemną, czyli wykonawcy biorący 

udział  w  postępowaniu  byli  związani  powyższym  wymogiem,  w  tym  również  Odwołujący, 

który zaniechał dostarczenia załącznika nr 4 do SIWZ w określonej formie w wyznaczonym 

czasie

.  W  konsekwencji  niezłożenie  dokumentu,  który  potwierdza  treść  oferty  stanowi 

podstawę  do  odrzucenia  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  jako 

nieodpowiadającej  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  co  też  Zamawiający 

uczynił. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  braku  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  wymogu  składania 

dokumentów przedmiotowych, Izba wskazuje, że po pierwsze zarzut jest spóźniony, bowiem 

dotyczy  możliwości  zaskarżenia  na  etapie  publikacji  ogłoszenia,  dodatkowo  podstawą 

odrzucenia oferty Odwołującego jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, dotyczący niezgodności 

treści oferty z treścią SIWZ, a nie z ogłoszeniem o zamówieniu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  wyniku  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Prawa  zamówień  publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  

§  3  i  §  5  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………………………… 


wiper-pixel