KIO 374/20 POSTANOWIENIE dnia 4 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 374/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Jolanta Markowska 

wobec cofnięcia w dniu 3 marca 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  24  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę: 

Gardenia  Sport  sp.  z  o.o.  ul.  Kłobucka  13,  02-699  Warszawa  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego:  Poznańskie  Inwestycje  Miejskie  Sp.  z  o.o.,  Plac 

Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań,   

przy  udziale  wykonawcy:  TAMEX  Obiekty  Sportowe  S.A.,  ul.  Rydygiera  8/3a,  01-793 

Warszawa 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. 

akt KIO 374/20 

po stronie zamawiającego, 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

2.  nakaz

uje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

Gardenia Sport  sp.  z  o.o.  ul.  Kłobucka  13,  02-699 Warszawa  kwoty  

zł  00  gr  (słownie:  dziewięć  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.  

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 374/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  3  marca  2020  r.,  tj.  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy  w  sprawie 

odwoławczej,  wykonawca  Gardenia  Sport  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  złożył  do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo z dnia 3 marca 2020 r. zawierające oświadczenie 

ww. wykonawcy o cof

nięciu odwołania wniesionego w dniu 24 lutego 2020 r. w postępowaniu 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Poznańskie 

Inwestycje  Miejskie  Sp.  z  o.o.  w  Poznaniu  w  przedmiocie: 

Wielobranżowa  modernizacja 

obiektów kompleksu Golęcin - wymiana nawierzchni lekkoatletycznej.”  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 

zd. drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843), Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  

Izba  orzek

ła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  z  rachunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      …………….…….… 


wiper-pixel