KIO 373/20 WYROK dnia 4 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 373/20 

WYROK  

z dnia 4 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza — w składzie  

Przewodniczący: 

Marzena Teresa Ordysińska 

Protokolant: 

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2020 r. przez wykonawcę NED-

PROJECT  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Gdańsku  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  -  Morską Służbę  Poszukiwania i  Ratownictwa (SAR) 

w Gdyni 

przy  udziale  wy

konawcy  Remontowa  Shipbuilding  spółka  akcyjna  w  Gdańsku, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  Morskiej  Służbie  Poszukiwania 

i Ratownictwa (SAR) w Gdyni 

unieważnienie czynności unieważnienia postępowania. 

Kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego  —  Morską  Służbę  Poszukiwania 

i Ratownictwa (SAR) w Gdyni i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę  NED-

PROJECT  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Gdańsku  tytułem  wpisu  od 

odwołania,  

zasądza od zamawiającego — Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) 

w Gdyni  na  rzecz  wykonawcy  NED-PROJECT 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

Gdańsku  kwotę  18  600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero 

groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od 

odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika  


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący: 


Sygn. akt KIO 373/20 

U z a s a d n i e n i e 

I. 

Morska  Służba  Poszukiwania  i Ratownictwa  (SAR)  w  Gdyni  (dalej:  Zamawiający), 

prowadzi 

postępowanie 

na 

wykonanie 

zamówienia 

publicznego 

pn. Dostawa 

wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 3 stycznia 2020 r., poz. 2020/S 002-001255. 

Postępowanie prowadzone 

jest  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.; dalej: Prawo zamówień 

publicznych). 

W  dniu  24  lutego  2020  r.  wykonawca  NED-

PROJECT  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Gdańsku  (dalej:  Odwołujący)  wniósł  odwołanie,  w którym  zarzucił 

Zamawiającemu  naruszenie  art.  93  ust.  1  pkt  6  Prawa  zamówień  publicznych  poprzez 

unieważnienie  postępowania  w  sytuacji,  gdy  nie  było  podstaw  faktycznych  i  prawnych  do 

unieważnienia postępowania. 

Odwołujący uzasadnił swoje zarzuty następująco: 

Zamawiający powołuje się na art. 93 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych jako 

podstawę  do  unieważnienia  postępowania.  W  opinii  Odwołującego  jednak  nie  zaistniała 

żadna  przesłanka,  której  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć,  która  mogłaby  stanowić 

podstawę faktyczną lub prawną do uznania, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym. Co więcej, w ocenie Odwołującego, można pokusić się o tezę, że zaniechanie 

zamówienia  może  stanowić  zaniechanie  działań  leżących  w  interesie  publicznym,  w 

kompetencjach  i 

obowiązkach  służby  publicznej,  w  tym  przypadku  Morskiej  Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa. 

Odnosząc  się  do  uzasadnienia  faktycznego  unieważnienia  postępowania, 

Odwołujący podnosił, że Zamawiający powołuje się na “informację” z dnia 12.02.2020 r., że 

wobec  zamierzonego  przeniesienia  zadań  Służby  SAR  do  Urzędów  Morskich  i  zniesienia 

tym s

amym Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, dalsze prowadzenie postępowania 

i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. 

Odwołujący zauważał, że informacja na temat takich planów wobec przyszłości SAR 

nie  została  dotychczas  poparta  żadną  administracyjną  decyzją,  zmianą  ustawy  lub  nawet 


publikacją projektu jakiekolwiek dokumentu. Ponadto informacja ta była powszechnie znana 

wcześniej,  w  tym  Zamawiającemu  -  Odwołujący  przywoływał  pytanie  nr  15  do  SIWZ  oraz 

odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego w dniu 7 lutego 2020 r. 

Uzasadnienie 

unieważnienia  postępowania  nie  uwzględnia  także  ewentualnych  strat 

polskiego  interesu  publicznego  w  przypadku  niewykorzystania  przyznanych  na  realizację 

niniejszego projektu środków z Unii Europejskiej. Nie odnosi się w tym miejscu do żadnych 

alternatywnych  możliwości  wykorzystania  przyznanego  85%  dofinansowania  ze  środków 

Europejskiego  Funduszu  Spójności  lub  do  konsekwencji  utracenia  takiego  dofinansowania 

wyniku  nie  uzyskania  zgody  na  realizację  innych  projektów  przy  wykorzystaniu  tych 

samych  środków.  W  związku  z  brakiem  takich  informacji,  można  domniemywać,  że  nie 

została przeprowadzona żadna analiza konsekwencji niezrealizowania wskaźników i efektów 

wdrożenia w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

(POIiŚ).  Projekt  znajduje  się  na  liście  projektów  pozakonkursowych  POIiŚ,  co  oznacza 

przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu dla Kraju. Odwołujący zwracał również uwagę na 

fakt, że wspomniane przez Zamawiającego w uzasadnieniu statki wielozadaniowe budowane 

na  zamówienie  Urzędu  Morskiego  w  Szczecinie  są  finansowane  z  tego  samego  Programu 

unijnego  (POIiŚ).  Zasadność  realizowania  obu  projektów  musiała  być  zatem  przedmiotem 

wcześniejszej  analizy  instytucji  zarządzającej  Programem.  Przyznanie  dofinansowanie  na 

oba projekty 

oznacza, że musiała zapaść decyzja o potrzebie realizowania obu inwestycji. 

Odwołujący  przywoływał  postanowienia  SIWZ,  zgodnie  z  którymi  w  opisie  ogólnym 

zamówienia    “2.  Statek  ma  być  zaprojektowany  na  potrzeby  żeglugi  nieograniczonej  oraz 

posiadać  konstrukcję  i  wyposażenie  umożliwiające  pełnienie  funkcji  specjalnych  w 

odniesieniu do: 1) 

poszukiw

ania  i  ratowania  życia  na  morzu,  2)  działań  interwencyjnych 

wykonywanych w 

celu ratowania życia na morzu, ochrony ludności i środowiska naturalnego 

oraz  be

zpieczeństwa  morskiego,  3)  zwalczania  zagrożeń  i  zanieczyszczeń  środowiska 

morskiego.” 

Ponadto  Odwołujący  zauważał,  że  w  przypadku  tego  typu  projektów,  mających  na 

celu  zwiększenie  bezpieczeństwa  ludzi,  zwierząt  i  środowiska  naturalnego,  kluczową  rolę 

odgrywa także wpisanie w projekcie kwestii szkoleń: 

„Przedmiotem  zamówienia  jest 

również  przeszkolenie  personelu  Zamawiającego  w  zakresie  operowania  statkiem  i  jego 

wyposażeniem.”. Opis techniczny  projektu pokazuje bardzo wyraźnie,  że konstrukcja statku 

ma być specjalistyczna, inna od standardowych jednostek. Ma być w pełni dostosowana do 

licznych, dobrze dopasowanych sprzętów i urządzeń ratowniczych. 


Podsumowując  uzasadnienie  odwołania,  Odwołujący  wskazywał  na  następujące 

elementy: 

Stroną  umowy  z  Wykonawcą  jest,  Skarb  Państwa  reprezentowany  przez  SAR, 

ewentualne  przejęcie  kompetencji  SAR  przez  inny  podmiot  zmieni  jedynie  reprezentanta 

Strony Zamawiającej (Skarb Państwa). 

Zmiana  formy  prawnej  SAR,  jego  ewentualna  likwidacja  lub  wchłonięcie  przez 

struktury innych jednostek budżetowych to jedynie prognozowane, hipotetycznie warianty, nie 

poparte  żadnymi  dokumentami  prawnymi.  Zamawiający  powinien  być  pewny,  że  naruszony 

może zostać interes publiczny. 

Projekt jest kluczow

y do zrealizowania założeń POIiŚ czego dowodem jest wpisanie 

go  na  listę  projektów  bezkonkursowych,  z  zapewnionym,  wyliczonym  dofinansowaniem 

Funduszu Spójności UE. 

Realizacja projektu wynika także z innych potrzeb potwierdzonych licznymi analizami, 

międzynarodowymi projektami na rzecz poprawy bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego, studium 

wykonalności inwestycji itp. 

Przypuszczalnie  nie  przeprowadzono  żadnych  analiz,  że  statki  Urzędów  Morskich 

wystarczą  do  zapewnienia  działań  ratowniczych.  Rezygnacja  z  realizacji  Zamówienia może 

rodzić  obawy,  że  nie  zostanie  poprawione  bezpieczeństwo  Morza  Bałtyckiego, 

a w 

konsekwencji działanie takie może okazać się szkodą dla interesu publicznego. 

W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie 

Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania. 

Zamawiający  nie  uwzględnił  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu.  Zamawiający  nie 

złożył pisemnej odpowiedzi na odwołanie. Na rozprawie wnosił o oddalenie odwołania. 

Podnosi

ł,  iż  do  tej  pory  ustawa  o  bezpieczeństwie  morskim  przewidywała  istnienie 

wyspecjaliz

owanej,  wyodrębnionej  służby  SAR.  Przedmiotem  zamówienia  była  budowa 

jedne

j  jednostki  dla  tej  służby.  SAR  podlega  Ministrowi  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi 

Śródlądowej. Nie jest on zamawiającym, ale podlega mu zarówno SAR jak i Urzędy Morskie 

jako  terenowe  organy  administracyjne.  Decydowanie 

o  podziale  kompetencji  pomiędzy  te 

służby  i  urzędy  oraz  w  konsekwencji  realizacja  zamówień  jest  domeną  władzy  publicznej. 

Złożył do akt pismo z 14.01.2020, które otrzymał w wersji elektronicznej, dlatego oświadczył, 

że nie może go potwierdzić za zgodność z oryginałem (przekazano odpisy Odwołującemu i 

Przystępującemu),  zgodnie  z  którym  trwają  niepubliczne  uzgodnienia  międzyresortowe 

ustawy  likwidującej  SAR  i połączenie  z  Urzędami  Morskimi.  Ma  to  na  celu  racjonalizację  i 

op

tymalizację podejmowanych zadań. Dlatego realizacja dużej kosztownej jednostki jedynie 


dla  SAR  jest  niecelowa,  a 

realizacja koncepcji połączenia realizowanych zadań wyczerpuje 

przesłankę z art. 93 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. 

Zdaniem 

Zamawiającego, Odwołujący postawił błędną tezę, że zaniechanie realizacji 

tego  zamówienia  jest  równoznaczne  z  zaniechaniem  działań  polegających  na  ratowaniu 

życia.  Skumulowanie  zadań  powoduje,  że  cel  ten  będzie  realizowany  i  zaspokojony  w 

lepszym  stopniu.  Wskaz

ywał,  że  w  dniu  7  lutego  2020  r.  udzielając  odpowiedzi  na  pytanie 

nie  mógł  powołać  się  na  niepubliczną  informację  z  14  stycznia  2020  r.  Po  udzieleniu 

wyjaśnień, w dniu 12 lutego 2020 r. nastąpiło spotkanie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 

i  Żeglugi  Śródlądowej,  w wyniku  którego  nie  wydano  żadnego  dokumentu,  ale  omówiono 

zamierzenia ministerialne  (a więc rządowe).  Zamawiający  uzyskał  informację,  że likwidacja 

SAR  i 

połączenie  z  Urzędami  Morskimi  jest  pewne,  a  fakt  ten  należy  uwzględnić  w 

prowadzonych projektach.  Zwraca

ł uwagę na konkretne cechy jednostek wielozadaniowych 

realizowanych  obecnie  przez  Przystępującego  (składa  od  akt  opis  techniczny  statku 

wielozadaniowego  z 

września 2017, odpisy przekazano Odwołującemu i Przystępującemu). 

Powołuje się na to samo przeznaczenie – str. 8 część ogólna, a także wskazuje na rozdział 

5.2.1 na str. 36 i 7.2 na str. 63. 

Oświadczył,  że  Zamawiający  również  został  zaskoczony  decyzją  o  likwidacji  SAR  – 

jego  ocenie  jest  to  fakt  zaistniały,  okoliczność  trwała,  pewna  i  zewnętrzna.  Zgodnie 

z projektem ust

awy zmiany maja wejść w życie 1 stycznia 2021 r.  

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpił  wykonawca 

Remontowa Shipbuilding spółka akcyjna w Gdańsku (dalej: Przystępujący). 

Przystępujący poparł stanowisko Zamawiającego. Wskazywał, że projekt ustawy przewiduje, 

że również jednostki Marynarki Wojennej będą realizowały te same zadania, co do tej pory 

SAR.  Oświadczył  na  rozprawie,  że  zrealizował  już  jeden  holownik,  a  pięć  kolejnych  jest 

w trak

cie realizacji (w tym roku wejdą do służby). Będą odgrywały one w połączonym planie 

znaczącą  rolę.  Zauważał,  że  również  jednostki  Straży  Granicznej  będą  realizowały 

częściowo  zadania  SAR  i  aktualnie  trwa  przetarg,  w  którym  Odwołujący  jest  jednym  z 

wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

II. Nie stwierdzono zaistnienia przes

łanek, o których mowa w art. 189 ust. 2 Prawa zamówień 

publicznych, wobec czego rozpoznano odwołanie na rozprawie.  

Odwołującemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych, bowiem ma interes w uzyskaniu danego zamówienia i może 

ponieść szkodę w wyniku ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego Prawa zamówień 

publicznych. 


Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania i stanowiskami Stron, Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje: odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Zamawiający  w  dniu  3  stycznia  2020  r.  ogłosił  postępowanie  na  dostawę 

wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morski

ej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

W  dniu  7  lutego  2020  r.  Zamawiający  udzielił  następującej  odpowiedzi  na  pytanie 

zadane przez  jednego z  wykonawców  (pismo “Odpowiedzi  na  pytania:  cz.  3,  zmiana treści 

SIWZ“): 

“Pytanie 15 

W  związku  z  informacjami  o  planach  Ministerstwa  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi 

Śródlądowej  na  temat  likwidacji  SAR,  a  jej  zadania  mają  przejąć  różne  instytucje,  proszę 

udzielenie  odpowiedzi  na  temat  ważności  trwającego  przetargu  a  w  przypadku  jego 

podtrzymania  udzielenie  informacji  jaki 

podmiot,  instytucja  podpisze ewentualną  umowę na 

budowę zamawianej jednostki? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie uległy zmianie przepisy dot. funkcjonowania MSPiR, a postępowanie przetargowe 

pozostaje w toku. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w 85% ze środków unijnych. 

Zamawiający wskazuje, iż pojawiła się informacja medialna nt. przepisów, zgodnie z którymi 

Morska  Służba  Poszukiwania  i  Ratownictwa  miałaby  zostać  przejęta  przez  administrację 

morską,  przez  Urzędy  Morskie  wraz  z  zawartymi  umowami  i  pracownikami.  Ewentualne 

wprowadzenia podnoszonych w mediach zmian, nie spowodowałoby zmiany strony umowy, 

jaką jest Skarb Państwa. Zmiana dotyczyłaby jedynie reprezentacji statio fisci  - z Dyrektora 

Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa na Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.” 

Następnie  Zamawiający  w  dniu  17  lutego  2020  r.  poinformował  o  unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jako podstawę prawną podając art. 93 

ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. 

W  uzasadnieniu  unieważnienia,  jako  podstawę  faktyczną  Zamawiający  wskazał,  że 

,,W 

dniu  12  lutego  2020  roku  Zamawiający  otrzymał  informację,  że  wobec  zamierzonego 

przeniesienia  zadań  Służby  SAR  do  Urzędów  Morskich  i  zniesienia  tym  samym  Morskiej 

Służby  Poszukiwania  i  Ratownictwa,  dalsze  prowadzenie  postępowania  i  wykonanie 

zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym.  Zamawiający  nie  mógł  przewidzieć  tej 

okoliczności przed wszczęciem postępowania w sprawie.” 

W  tych  okolicznościach  Odwołujący  złożył  odwołanie,  kwestionując  prawidłowość 

unieważnienia postępowania. 

Zamawiający na rozprawie złożył do akt pismo z 14 stycznia 2020 r. (niepotwierdzone 

za  zgodność  z  oryginałem),  zgodnie  z  którym  trwają  niepubliczne  uzgodnienia 


międzyresortowe ustawy likwidującej SAR i połączenie z Urzędami Morskimi. Ma to na celu 

racjonalizację  i  optymalizację  podejmowanych  zadań.  Dlatego  zdaniem  Zamawiającego, 

budowa dużej kosztownej jednostki jedynie dla SAR jest niecelowa, a  koncepcja połączenia 

realizowanych  zadań  wyczerpuje  przesłankę  z  art.  93  ust.  1  pkt  6  Prawa  zamówień 

publicznych. 

Zamawiający  wyjaśnił  także,    że  w  dniu  7  lutego  2020  r.,  udzielając  odpowiedzi  na 

pytanie  15, 

nie  mógł  powołać  się  na  niepubliczną  informację  z  14  stycznia  2020  r.  Po 

udzieleniu  wyjaśnień  w  dniu  12  lutego  2020  r.  nastąpiło  spotkanie  w  Ministerstwie 

Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej,  w  wyniku  którego  nie  wydano  żadnego 

dokumentu, ale omówiono zamierzenia ministerialne (a więc rządowe). Zamawiający uzyskał 

informację, że likwidacja SAR i połączenie z Urzędami Morskimi jest pewna, a fakt ten należy 

uwzględnić w prowadzonych projektach. Zgodnie z projektem ustawy  zmiany maja wejść w 

życie 1 stycznia 2021 r. 

Ponadto  Zamawiający  zwracał  uwagę  na  konkretne  cechy  jednostek 

wielozadaniowych  realizowanych  obecnie  przez  Przystępującego  (złożył  do  akt  opis 

techniczny  statku  wielozadaniowego  z  września  2017,  odpisy  przekazano  Odwołującemu 

Przystępującemu).  Powołał  się  na  to  samo  przeznaczenie  –  str.  8  część  ogólna,  a  także 

wskazuje na rozdział 5.2.1 na str. 36 i 7.2 na str. 63. 

Oc

eniając  tak  ustalony  stan  faktyczny,  Izba  stwierdziła,  że  odwołanie  zasługuje  na 

uwzględnienie. 

Zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 6 

Prawa zamówień publicznych, zamawiający 

unieważnia  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  jeżeli  wystąpiła  istotna 

zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć.  Zatem,  aby 

ziściły  się  przesłanki  unieważnienia  postępowania  na  podstawie  art.  1  ust.  6  Prawa 

zamówień publicznych, musza łącznie zajść trzy przesłanki: 1) musi wystąpić istotna zmiana 

okoliczności,  2)  zmiana  ta musi  powodować,  że  prowadzenie  postępowania  lub  wykonanie 

zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym,  3)  okoliczności  tej  nie  można  było  wcześniej 

przewidzieć. W ocenie składu orzekającego nie ziściła się żadna z tych przesłanek. 

Po  pierwsze, 

okoliczności,  że  planowane  są  pewne  zmiany  organizacyjne,  mogące 

przyszłości  mieć  hipotetyczny  wpływ  na  realizację  zamówienia,  są  znane  co  najmniej  od 

początku  lutego  tego  roku  (co  potwierdza  pytanie,  zadane  Zamawiającemu,  na  które 

Zamawiający  udzielił  odpowiedzi  w  dniu  7  lutego  2020  r.).  Zamawiający,  udzielając 

odpowiedzi,  co  najmniej  zbagatelizował  obawy  wykonawców  co  do  dalszych  losów 

postępowania  o udzielenie  zamówienia,  chociaż  już  wówczas  dysponował,  jak  twierdził  na 


rozprawie, pismem z 14 stycznia 2020 r., ,,

zgodnie z którym trwają niepubliczne uzgodnienia 

międzyresortowe  ustawy  likwidującej  SAR  i  połączenie  z  Urzędami  Morskimi.”.  W  ocenie 

Zamawiającego nie mógł się na powołać udzielając odpowiedzi na pytanie nr 15, ponieważ 

nie było ono upublicznione, równocześnie jednak na rozprawie nie wskazywał, w jaki sposób 

było  upublicznione  później  (skoro  powoływał  się  na  nie  na  rozprawie).  Dlatego  nie  można 

stwierdzić,  że  nastąpiła  zmiana  okoliczności,  która  miałyby  prowadzić  do  unieważnienia 

postępowania.  Za  zmianę okoliczności  nie może być  uznana  ,,informacja z  14  lutego 2020 

r.”,  ponieważ  nie  zaistniała  ona  w  obiegu  prawnym  (zgodnie  z  oświadczeniem 

Zamawiającego  na  rozprawie,  w  tym  dniu  odbywały  się  uzgodnienia  międzyresortowe, 

jednak w ich wyniku nie powstał  żadne dokument). W ocenie Izby przekaz ustny nie może 

być podstawą podejmowania istotnych decyzji w praworządnym państwie prawa. 

Po drugie, 

zmiana okoliczności, będących podstawą do unieważnienia postępowania  

musi  być  istotna  –  tzn.  mieć  charakter  zasadniczy,  definitywny,  który  jest  możliwy  do 

udokumentowania.  Tymczasem  Zamawiający  powołał  się  jedynie  na  nieformalne 

uzgodnienia  międzyresortowe,  z  których  nie  sporządzono  żadnej  notatki.  Dlatego  obecnie 

nie można wykluczyć, że jakieś zmiany nastąpią w przyszłości, jednak nie udokumentowano, 

jakie  będą  to  zmiany,  kiedy  nastąpią,  i  jakie  będą  miały  skutki  dla  prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia 

Po  trzecie,  unieważnienie  postępowania  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  6  Prawa 

zamówień  publicznych  jest  możliwe,  jeżeli  prowadzenie  postępowania  lub  wykonanie 

zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego nie  można  było  wcześniej  przewidzieć. 

Zamawiający  na  rozprawie  wywodził,  że  w  związku  z  połączeniem  służb,  nie  będzie 

potrzebny  statek  wyspecjalizowany,  ale  wykorzystywane  będą  statki  wielozadaniowe, 

realizowane  obecnie  przez 

Przystępującego.  Jednak  Zamawiający  nie  poparł  swoich 

w

ywodów  żadnym  dokumentem,  z  którego  wynikałoby,  że  podmioty,  posiadające  ku  temu 

odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia,  dokonały  szczegółowej  analizy  celowościowej, 

ekonomicznej  i gospodarczej

,  mogącej  być  podstawą  decyzji  o  zaniechaniu  budowy  statku 

wysp

ecjalizowanego,  będącego  przedmiotem  zamówienia.  Wywód  Zamawiającego  wydaje 

się  logiczny,  jednak  nie  jest  poparty  żadnymi  dokumentami.  Biorąc  pod  uwagę,  że 

niezależnie  od  zmian  podmiotowych,  zadania  ratownicze  będą  musiały  być  nadal 

realizowane

,  można  przyjąć  alternatywne  rozwiązanie,  niż  prezentowane  przez 

Zamawiającego  –  zadania  Zamawiającego  faktycznie  przejmie  inny  podmiot,  który  jednak 

będzie  potrzebował  wyspecjalizowanego  statku,  który,  przykładowo,  jest  szybszy  i  mogący 

realizować zadania ratownicze w bardziej efektywny sposób, niż jednostka wielozadaniowa.  

Reasumując,  Izba  podzieliła  stanowisko  Odwołującego  w  całości.  W  ocenie  składu 

orzekającego,  Zamawiający  nie  wykazał  za  pomocą  jakichkolwiek  dowodów,  że  ziściły  się 


przesłanki unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt  6 Prawa zamówień 

publicznych. 

Wobec powyższych okoliczności Izba stwierdziła, że doszło do naruszenia art. 93 ust. 

1 pkt 6 

Prawa zamówień publicznych, dlatego orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 

ust. 9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.972). 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel