KIO 372/20 WYROK dnia 6 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 372/20 

WYROK 

z dnia 6 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu  4 marca 

2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2020 r. przez wykonawcę: Zakład 

Robót Komunalnych „SANTEX” S.C. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Przedsiębiorstwo  Gospodarki 

Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku

orzeka: 

oddala odwołanie

kosztami postępowania w wysokości 7 500 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych  

i  zero  groszy)  obciąża  wykonawcę:  Zakład  Robót  Komunalnych  „SANTEX”  S.C.  

z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, i: 

zalicza  w poczet kosztów postępowania kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem 

tysięcy pięćset złotych i zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: Zakład Robót 

Komunalnych „SANTEX” S.C. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, tytułem 

wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego we Włocławku. 

Przewodniczący:      …………………………… 


Sygn. akt KIO 372/20 

UZASADNIENIE 

Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  „SANIKO”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

we 

Włocławku  (dalej  „zamawiający”)  prowadzi,  w trybie  przetargu  nieograniczonego, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Transport  odpadu  o  kodzie  

19  12  12  dla  RZUOK  w  Machnaczu”;  znak  sprawy  zamawiającego  BZ/ZP.01/08/01/20  

(dalej 

„postępowanie” lub „zamówienie”). 

Wartość  zamówienia  jest  niższa  niż  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  - 

dalej  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało 

opublikowane  31  stycznia  2020  r.  w 

Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod  numerem 

507933-N-2020. 

W dniu 24 

lutego 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie 

wniesione  przez  wykonawcę:  Zakład  Robót  Komunalnych  „SANTEX”  S.C.  z  siedzibą  

w Aleksandrowie Łódzkim (dalej „odwołujący” lub „SANTEX”).  

Odwołujący,  działając  na  podstawie  art.  180  ust.  1  ustawy  Pzp,  wzniósł  odwołanie  

od  czynności  i  zaniechań  zamawiającego  polegających  na  odrzuceniu  jego  oferty  

w postępowaniu.  

Odwołujący  podnosił,  że  podstawa  na  której  dokonano  odrzucenia  oferty  nie  jest 

uzasadniona. Różnica w stanowiskach stron dotyczy wysokości stawki podatku VAT. Wedle 

zamawiającego  stawka  ta  powinna  wynosi  23%,  natomiast  odwołujący  przyjął  stawkę  8%. 

Odwołujący zauważył, że zamawiający figuruje w systemie BDO pod numerem 000001386. 

Jak  wynika  z  informacji  zawartych  w  BDO,  wobec  ww.  przedsiębiorstwa  Prezydent  Miasta 

Włocławka  wydał  w  dniu  10  czerwca  2013  r.  decyzję  nr  S.6322.15.2013  -  zezwolenie  

na zbieranie odpadów. 

P

rzyjęta  stawka  podatku  VAT  w  wysokości  8%  została  ustalona  wobec  utrwalonej 

praktyki oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W sprawie ustalenia podatku 

VAT  wysokości  8%  wypowiadał  się  już  w  swoich  interpretacja  organy  administracji 

skarbowej

. Przykładowo, Izba Skarbowa w Łodzi w swej interpretacji z dnia 9 sierpnia 2011 

r., wydanej w sprawie IPTPP2/443-171/11 - 

2/JS, na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z 

późn.  zm.)  oraz  §  2  i  §  5a  rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  20  czerwca  2007  r.  

w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.  U. 

Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra 

Finansów  stwierdziła,  że  stanowisko  Wnioskodawcy,  przedstawione  we  wniosku  z  dnia  


10 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów 

prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT 

przy  transporcie  odpadów  komunalnych  do  miejsc  ich  unieszkodliwiania,  jakimi  są 

składowiska - jest prawidłowe.  

W okolicznościach niniejszej sprawy, w ocenie odwołującego,  Santex działałby jako 

podwykonawca  zamawi

ającego,  który  posiada  uprawnienia  do  zbierania  i  przewozu 

odpadów. Te same zasady (możliwość zastosowania stawki podatku 8%), stosuje się zatem 

również do podwykonawcy. 

Ponadto,  wobec  tak  istotnych  różnic  w  ustaleniu  stawki  podatku  VAT,  odwołujący 

uważał,  że  przetarg  był  wadliwy,  ponieważ  nie  określał  czy  zamawiający  posiada 

uprawnienia  do  przewozu  odpadów  i  czy  wobec  tego  oferent  ma  być  jego  podwykonawcą 

czy  też  nie.  W  tym  przypadku  zamawiający  powinien  w  ofercie  ustalić  wysokość  stawki 

podatku  od  towarów  i  usług  (VAT).  W  ocenie  odwołującego  ta  treść  wprowadzała  w  błąd 

przystępujących  do  przetargu.  Taka  praktyka  -  odnośnie  stawki  8%  podatku  VAT  -  jest 

stosowana  od  wielu  lat, 

a  okoliczności  wskazują,  że  oferent  jest  podwykonawcą 

zamawiającego, a zatem obciąża go taka sama stawka podatku jak zamawiającego. 

Zamawiający,  w  dniu  24  lutego  2020  r.,  poinformował  wykonawców,  którzy  złożyli 

oferty 

w  postępowaniu,  zgodnie  z  art.  185  ust.  1  ustawy  Pzp,  o  wniesieniu  odwołania, 

wzywając  do  złożenia  przystąpienia.  Termin  na  zgłoszenie  przystąpienia  upłynął  27  lutego 

2020 r. 

Do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca.  

Zamawiający,  działając  na  podstawie  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  w  dniu  

3  marca 

2020  r.  złożył  do  akt  sprawy  odpowiedź  na  odwołanie,  wnosząc  o  jego  oddalenie  

w całości. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie,  na  podstawie  zebranego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w  szczególności  z  postanowieniami  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treścią  SIWZ,  treścią 

oferty  złożonej  w  postępowaniu  przez  odwołującego,  korespondencją  prowadzoną 

pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcami,  informacją  zamawiającego  o  odrzuceniu 

oferty  odwołującego,  odwołaniem  oraz  odpowiedzią  zamawiającego  na  nie,  a  także  

po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk  stron,  złożonych  ustnie  do  protokołu  

w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje 

Izba 

ustaliła,  że  nie  zaszła  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  art.  189  ust.  2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Ponadto  Izba  stwierdziła,  że  odwołującemu  przysługiwało  prawo  do  skorzystania  

ze  środka  ochrony  prawnej,  gdyż  wypełniono  materialnoprawną  przesłankę  interesu  


w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością 

poniesienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu czynności. Odwołujący 

złożył ofertę w postępowaniu i ubiega się o zamówienie. Zamawiający, pismem z 17 lutego 

2020  r.  poinformował  dwóch  wykonawców,  w  tym  odwołującego,  o  odrzuceniu  ich  ofert  

na  podstawie art.  89  ust.  1 pkt  6  ustawy  Pzp,  gdyż  jego  zdaniem  oferty  te zawierały  błędy  

w  obliczeniu  ceny  z  uwagi  n

a  zastosowanie  niewłaściwej  stawki  podatku  VAT  dla 

świadczonych  usług.  W  związku  z  powyższym  odwołujący  narażony  jest  na  poniesienie 

szkody  w  postaci  nieuzyskania  przedmiotowego  zamówienia.  W  przypadku  uwzględnienia 

niniejszego  odwołania,  oferta  odwołującego  zostanie  przywrócona  do  postępowania,  a  tym 

samym odwołujący ma szanse na uzyskanie zamówienia.  

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  

o  zamówienie  publiczne,  nadesłanej  przez  zamawiającego  do  akt  sprawy,  w  tym  

w  szcze

gólności  z  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treści  SIWZ,  treści  oferty  złożonej  

w  postępowaniu  przez  odwołującego,  treści  korespondencji  prowadzonej  pomiędzy 

zamawiającym  a  wykonawcami,  informacji  zamawiającego  o  odrzuceniu  oferty 

odwołującego. 

Izba 

oddaliła  wniosek  odwołującego  o  wystąpienie  do  Ośrodka  Kwalifikacji  

i  Nomenklatur  Urzędu  Statystycznego,  ul.  Suwalska  29,  93-173  Łódź,  celem  ustalenia  czy 

usługa  będąca  przedmiotem  zamówienia  jest  usługą  ściśle  transportową,  czy  też  należy  ją 

zaliczyć  jako  usługę  związaną  z  przemieszczaniem  odpadów  innych  niż  niebezpieczne 

(symbol  PKWiU  38.11.6). 

Izba  w  tym  zakresie  uznała,  że  treść  SIWZ,  w  zakresie  w  jakim 

zamawiający  opisał  przedmiot  zamówienia,  jest  jasna  i  nie  budzi  wątpliwości.  Nie  budziło 

również,  w  ocenie  Izby,  wątpliwości  jaki  numer  PKWiU  należało  przyjąć  w  opisywanym 

postępowaniu. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje 

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, w 

trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Transport odpadu o kodzie 19 12 12 

dla RZUOK w Machnaczu”.  

Rozdział  III.  Przedmiot  zamówienia.  3.1.  Zakres  przedmiotu  zamówienia. 

Przedmiotem  zam

ówienia  jest  świadczenie  usługi  polegającej  na  transporcie  odpadów  

o  kodzie  19  12  12  - 

inne  odpady  w  tym  zmieszane  substancje  i  przedmioty,  stanowiące 

balast  powstający  w  wyniku  mechanicznej  obróbki  odpadów  komunalnych,  zbieranych  

w  sposób  selektywny  oraz  niesegregowanych,  zmieszanych  odpadów  komunalnych  

w  postaci  frakcji  nadsitowej  >  80  mm  do  instalacji  zagospodarowania  odpadów  wskazanej 

przez  Zamawiającego,  zlokalizowanej  w  odległości  ok.  80  km  od  bazy  załadunkowej  

(w  jedną  stronę).  3.2.  Miejsce  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Miejscem  odbioru  


i załadunku odpadu jest Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, 

gmina  Brześć  Kujawski,  Machnacz  41a,  zwany  dalej:  „RZUOK”.  3.3.  Opis  przedmiotu 

zamówienia.  1)  Przedmiot  zamówienia  będzie  świadczony  przez  Wykonawcę  codziennie  

od  poniedziałku  do  piątku,  przy  użyciu  minimum  2  samochodów  ciężarowych 

samowyładowczych  o  pojemności  skrzyni  ładunkowej  nie  mniejszej  niż  90  m

i  ładowności 

nie mniejszej niż 24 Mg. 2) Załadunek zapewnia Zamawiający w dni robocze od poniedziałku 

do  piątku  w  godz.  od  6:00  do  20:00.  Załadunek  odpadów  będzie  odbywał  się  za  pomocą 

koparki  z  łyżką  o  pojemności  1,1  m

z  wydajnością  ok.  500 kg/min  i  zdolnością  załadunku  

do wysokości 6 m. Zamawiający udostępni swobodny dojazd sprzętu oraz plac do załadunku 

i  postoju  środków  transportu  Wykonawcy.  3)  Szacowana  ilość  odpadów  do  transportu  

w okresie trwania umowy wynosi ok. 8 800 Mg. 4) Ilość odpadów, przewidziana do odbioru  

w stanie sypkim to ok. 65-

70 Mg odpadów w ciągu dnia. Masa nasypowa odpadów wynosi 

ok. 0,16-

0,18 Mg/m3. 5) W przypadku awarii samochodu, który będzie świadczył usługę dla 

Zamawiającego,  Wykonawca  winien  zapewnić  w  ciągu  4  h,  w  dniu  roboczym,  samochód 

zastępczy,  o parametrach nie mniejszych niż  samochód  realizujący  usługę.  6) Wykonawca 

musi  zapewnić  ciągły,  nieprzerwany,  sukcesywny  odbiór  odpadów  ze  względu  

na  ograniczone możliwości  magazynowania odpadów.  7)  Kursy  będą  odbywać się zgodnie  

z harmonogramem określonym przez instalację zagospodarowania odpadów od poniedziałku 

do  piątku.  Zamawiający  dopuszcza  maksymalnie  4  kursy  dziennie  po  wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 8) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania odpadów 

do  instalacji  zagospodarowania  odpadu  w  dni  robocze  w  godzinach:  6:00-9:00  oraz  

21:00.  9)  Przy  każdej  dostawie  odpadu  do  instalacji  zagospodarowania  odpadu 

kierowca  samochodu  winien:  - 

wyładować  odpady  z  pojazdu  wyłącznie  w  miejscu 

wskazanym  przez  pracownika  instalacji,  - 

doprowadzić do należytego porządku stanowisko 

rozładowcze  po  rozładunku,  -  przekazać  pracownikowi  instalacji  dowód  ważenia  odpadu 

oraz dokument WZ (wydanie z magazynu), otrzymany od Zamawiającego, - złożyć czytelny 

podpis  na  dokumencie  wagowym.  10)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  posiadania  przez 

cały okres trwania niniejszej umowy: - aktualną licencję na wykonanie krajowego transportu 

drogowego  rzeczy  wydaną  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  6  września  2001  r.  

o  transporcie  drogowym  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  2140),  -  aktualny  wpis  do  rejestru  wydany  

na  podst

awie  przepisów  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2019  r.,  

poz.  701),  w  zakresie transportu odpadu  o kodzie 19  12  12.  11) Wykonawca  zobowiązany 

jest w czasie odbioru odpadów z RZUOK i dostarczenia ich do instalacji zagospodarowania 

odpa

dów  do  przestrzegania  przepisów  BHP,  ppoż.,  organizacji  ruchu  i  regulaminów 

obowiązujących  na  danym  terenie.  12)  W  przypadku  powierzenia  zadań  podwykonawcom, 

podwykonawcy  muszą posiadać wymagane przepisami prawa stosowne  zezwolenia,  wpisy 

dotyczące  wykonywania  przez  nich  usług.  13)  Ważenie  odpadów  będzie  odbywało  się  na 


zalegalizowanej  wadze  Zamawiającego  i  będzie  dokumentowane  kwitem  wagowym 

potwierdzonym  przez  Wykonawcę.  14)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  realizacji 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 701), dotyczących podmiotu transportującego odpady. 15) Zamawiający może zawiesić 

odbiór  odpadów  m.in.  w  przypadku  wystąpienia  przestojów  lub  awarii  instalacji 

zagospodarowania  odpadu  lub  w  przypadku  gd

y  odbiór  odpadów  jest  nieuzasadniony.  

O terminie przestoju lub zawieszenia przyjmowania odpadów w instalacji i zakończenia tego 

okresu lub informacji, że odbiór odpadów stał się nieuzasadniony, Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę na piśmie przesłanym drogą e-mail. 16) W przypadkach określonych w pkt. 15 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia:  - należności za niezrealizowane kursy,  

odszkodowania  za  utracone  korzyści.  17)  Wykonawca  rozpocznie  świadczenie  usługi  

w terminie do 3 dni od daty podpisani

a umowy. 18) Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy, 

na  Wykonawcę  przechodzą  wszelkie  korzyści  i  ciężary  związane  z  nimi  oraz 

niebezpieczeństwo  ich  przypadkowej  utraty  lub  uszkodzenia,  w  szczególności  Wykonawca 

przejmuje odpowiedzialność za przyjęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki 

z tego wynikające. 3.4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 

ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040), 

były  zatrudnione  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę.  

2)  Wykonawca  lub  podwykonawca  w  przypad

ku  rozwiązania  stosunku  pracy  z  osobą 

wykonującą  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia  przed  zakończeniem  okresu  

r

ealizacji  zamówienia,  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  zatrudnienia  na  to  miejsce  innej 

osoby  (

art. 22 § 1 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1040): „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 

określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 

wyznaczonym  przez  pracodawcę,  a  pracodawca  -  do  zatrudniania  pracownika  za 

wynagrodzeniem”).  3)  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę 

przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób  -  kierowców  wykonujących  wskazane  poniżej 

czynności  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  tj.:  a)  realizacja  dyspozycji  wydawanych  przez 

pracowników  nadzoru  w  zakresie  realizacji  usługi  objętej  przedmiotem  zamówienia,  

b)  dokonywanie  codziennych  kontroli  stanu  technicznego  pojazdów,  które  wykorzystywany 

są do realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia, c) zabezpieczenie ładunku (odpadu) 

do  transportu,  d)  zachowanie  szczególnej  ostrożności  podczas  transportu  odpadu,  

e)  obsługa  i  prowadzenie  samochodów  wykorzystywanych  do  realizacji  usługi  objętej 

przedmiotem zamówienia. 4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest 

do  wykonywania  czynności  kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez 


Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób 

wykonujących  wskazane  czynności.  Zamawiający  uprawniony  jest  w  szczególności  do:  

a)  żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów  

i  dokonywania  ich  oceny,  b)  żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie 

potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów,  c)  przeprowadzania  kontroli  na  miejscu 

wyk

onywania  świadczenia.  5)  W  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie 

Zamawiającego  w  wyznaczonym  w  tym  wezwaniu  terminie  Wykonawca  przedłoży 

Zamawiającemu  wskazane  poniżej  dowody  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  wymogu 

zatrudnienia  na  podstawie  umowy 

o  pracę  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób 

wykonujących  wskazane  czynności  w  trakcie  realizacji  zamówienia:  a)  oświadczenie 

Wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób 

wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  Zamawiającego.  Oświadczenie  to 

powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego 

oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazane,  że  objęte  wezwaniem  czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób,  imion  i  nazwisk,  rodzaju  umowy  o  pracę  i  wymiaru  etatu  oraz  podpis  osoby 

uprawnionej  do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu  Wykonawcy  lub  podwykonawcy.  b) 

poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub 

podwykonawcę  kopii  umowy/umów  o  pracę  osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji 

zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie  Wykonawcy  lub  podwykonawcy 

(wraz  z  dokumentem  regulującym  zakres  obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony).  Kopia 

umów/umowy  powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych 

osobowych  pracowników  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie 

danych osobowych (tj. adresów, PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko 

osób, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania.  c)  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacanie 

przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne  

z  tytułu  zatrudnienia  na  podstawie  umów  o  pracę  za  ostatni  okres  rozliczeniowy.  

d)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub 

podwykonawcę  kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę 

do  ubezpieczeń,  zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych 

pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych 

osobowych.  6)  Z  tytułu  niespełnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu 

zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności,  Zamawiający 

przewiduje  sankcję  w  postaci  obowiązku  zapłaty  przez  Wykonawcę  kary  umownej  

w wysokości określonej we wzorach umów. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 

przez  Zamawiającego  terminie  żądanych  przez  Zamawiającego  dowodów  w  celu 


potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na 

podstawie  umowy  o  pr

acę  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  Wykonawcę  lub 

podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących 

wskazane  czynności.  7)  W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania 

prawa  pracy  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  

o  przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową  Inspekcję  Pracy.  Zgodnie  z  pkt  3.5.  SIWZ 

zamawiający wskazał kod CPV: 90512000-9 Usługi transportu odpadów. 

Izba ustaliła ponadto, że w postępowaniu zostały złożone trzy oferty: (i) KOR-LAUR 

A.  W. 

z  siedzibą  w  Koninie  za  cenę  brutto  405 900,00  zł.;  (ii)  ANET-TRANS  A.  Ś.-  K.  z 

siedzibą  w  Aleksandrowie  Łódzkim  za  cenę  351 648,00  zł.  i  oferta  odwołującego  za  cenę 

428,00  zł.  We  wskazanej  wyżej  cenie  dwóch  wykonawców  tj.  odwołujący  oraz  ANET-

TRANS  A. 

Ś.-  K.  z  siedzibą  w  Aleksandrowie  Łódzkim  zastosowali,  do  wyliczenia  ceny 

ofertowej, stawkę podatku VAT  - 8%. Wykonawca KOR-LAUR A. W. z siedzibą  w Koninie, 

wyliczając cenę brutto, zastosował stawkę podstawową w wysokości 23%. 

W  związku  z  powyższym,  zamawiający  pismem  z  11  lutego  2020  r.  wezwał 

wykonawców,  którzy  zastosowali  preferencyjną  stawkę  podatku  VAT,  na  podstawie  art.  87 

ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień w tym zakresie. Odwołujący, w piśmie z 14 lutego 

2020  r.  wyjaśnił,  że  przyjęta  stawka  VAT  została  ustalona  na  podstawie  obowiązujących 

przepisów,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  3  do  ustawy  z  dnia  11  marca  2004  r.  o  podatku  

od towarów i usług (poz. 145). 

Zamawiający,  17  lutego  2020  r.  poinformował  obu  wykonawców,  którzy 

zaproponowali  w  swoich  ofertach  stawkę  VAT  w  wysokości  8%,  o  odrzuceniu  ich  ofert  

w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.    

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe  ustalenia  oraz  zakres  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu,  doszła  

do  przekonania,  iż  w  niniejszym  postępowaniu  nie  doszło  do  naruszenia  przez 

zamawiającego przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie zamówienia, a tym samym, na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy 

Pzp, rozpoznawane odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Na  wstępie  należy  zauważyć,  że  istota  sporu  między  stronami  sprowadzała  się  

do  kwestii 

interpretacji  zapisów  SIWZ,  w  zakresie  w  jakim  zamawiający  opisał  przedmiot 

niniejszego zamówienia. W konsekwencji odmiennego odczytywania co objęte jest zakresem 

postępowania,  odmienne  były  stanowiska  stron  odnośnie  kwalifikacji  zamówienia  wg 

przyjętego symbolu PKWiU, a w konsekwencji co do zastosowania właściwej stawki podatku 

VAT. 


Odwołujący  podnosił,  że  opis  przedmiotu  zamówienia,  zawarty  w  Rozdziale  III 

wskazywał,  że  przedmiotem  niniejszego zamówienia nie jest  wyłącznie transport  odpadów, 

ale też  ich odbiór. W jego ocenie opis w Rozdziale III, pkt 3.3 podpunkt 4 i 11, sugerował,  

że jego zadaniem będzie także odbiór odpadów. W cytowanych zapisach mowa jest bowiem 

o ilości przewidywanej do obioru. Dalej wywodził, że skoro wykonawca w tym postępowaniu 

ma najpierw odebrać odpad, a następnie go przetransportować, nie można mówić wyłącznie 

o  usłudze  polegającej  na  transporcie.  Jeśli  przedmiotem  usługi  jest  zarówno  odbiór,  jak  

i transport, to transport należy uznać za usługę pomocniczą. W konsekwencji, odwołujący był 

uprawniony  do  zastosowania  preferencyjnej  stawki  podatku  VAT 

na  tak  zamawianą usługę 

kompleksową. 

kolei  zamawiający  wskazywał  na  zapisy,  które w  sposób  nie budzący wątpliwości 

wskazywały,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  polegającej  wyłącznie  

na  transporcie  odpadów  o  kodzie  19  12  12  -  inne  odpady  w  tym  zmieszane  substancje  

i  przedmioty,  stanowiące  balast  powstający  w  wyniku  mechanicznej  obróbki  odpadów 

komunalnych,  zbieranych  w  sposób  selektywny  oraz  niesegregowanych,  zmieszanych 

odpadów  komunalnych  w  postaci  frakcji  nadsitowej  >  80  mm.  W  Rozdziale  III  pkt  3.1. 

przewidziano,  że  miejscem  odbioru  i  załadunku  odpadu  jest  Regionalny  Zakład  Utylizacji 

Odpadów  Komunalnych  w  Machnaczu,  zaś  miejscem  docelowym  -  instalacja 

zagospodarowania  odpadów  wskazana  przez  zamawiającego,  zlokalizowana  w  odległości 

ok. 80 km od bazy załadunkowej (w jedną stronę).  

Izba uznała w powyższym zakresie, że nie można uznać zapisów SIWZ za niejasne 

czy  wprowadzające  w  błąd  wykonawców  co  do  tego,  co  jest  przedmiotem  niniejszego 

zamówienia. Już sama nazwa zamówienia: „Transport odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK 

w Machnaczu” wskazuje, że mamy do czynienia z przetargiem polegającym na zamawianiu 

usług  transportowych.  Z  lektury  Rozdziału  III  SIWZ  wynika,  że  ten  opisuje,  w  sposób 

precyzyjny,  że  usługa  polega  na  transporcie  odpadów  ze  wskazanej  przez  zamawiającego 

lokalizacji do określonego przez niego miejsca. Zgodnie z pkt 3.3, podpunkt 2 zamawiający 

wskazał, że również załadunek w niniejszym postępowaniu leży po stronie zamawiającego.  

Z  kolei  w  podpunkcie  4,  na  który  odwołujący  zwrócił  uwagę,  podnosząc  iż  jest  on 

nieprecyzyjny,  opisano  jedynie 

jakie  odpady  wykonawca  będzie  odbierał  (odpady  w  stanie 

sypkim)  oraz  w  jakiej  i

lości  (ok.  65-70  Mg  odpadów  w  ciągu  dnia),  a  nie  że  wykonawca 

będzie zajmował się odbiorem odpadów. 

W  ocenie  składu  orzekającego,  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy,  mając  na 

uwadze zapisy SIWZ, nie było zatem wątpliwości co do zakresu, jaki zamawiający zamierzał 

powierzyć  wykonawcy  w  postępowaniu.  Należy  jednocześnie  podkreślić,  że  jeśli 

wskazywane zapisy budziły wątpliwości odwołującego na etapie SIWZ, miał on uprawnienie, 


aby  zwrócić  się  do  niego  z  pytaniem  o  ich  wyjaśnienie.  Z  akt  sprawy  wynika,  że  takie 

wątpliwości  nie  były  formułowane  przez  wykonawców,  żaden  z  nich  nie  zwrócił  się  do 

zamawiającego w przedmiotowej kwestii. 

W  konsekwencji

,  w  ocenie  Izby,  nie  sposób  uznać,  że  przedmiotem  niniejszego 

postępowania  jest  usługa  kompleksowa,  polegająca  na  zbieraniu  i  odbiorze  odpadów,  ale 

sama  usługa  transportowa.  Tym  samym,  jeśli  jedyną  zamawianą  usługą  był  transport 

odpadów,  rozumiany  jako  przewóz  drogowy  rzeczy,  zamawiający  dokonał  jej  prawidłowej 

klasyfikacji,  ustalając jako właściwy  kod  PKWiU 49.41.Z,  zgodnie z  rozporządzeniem  Rady 

Ministrów  z  dnia  4  września  2015  r.  w  sprawie  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług  

(Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  1676)  - 

dalej  „Rozporządzenie  w  sprawie  PKWiU”.  Pod  wyżej 

wymienionym  numerem 

występuje  bowiem  transport  drogowy,  obejmujący  przewozy 

towarów  realizowane  środkami  transportu  drogowego  przystosowanymi  do  przewozu: 

dłużyc,  inwentarza  żywego,  towarów  zamrożonych  lub  schłodzonych,  towarów  ciężkich, 

towarów  masowych,  włączając  transport  cysternami  mleka  z  gospodarstw  rolnych, 

samochodów,  odpadów  i  materiałów  wtórnych,  z  wyłączeniem  ich  zbierania  i  usuwania, 

wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, transport towarów pojazdami napędzanymi 

siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta. 

Tymczasem,  co  wynika  z  wyjaśnień  odwołującego,  złożonych  zamawiającemu  

w  odpowiedzi  na  wezwanie 

do  wyjaśnień  w  piśmie  z  14  lutego  2020  r.,  właściwym  w  tym 

postępowaniu  będzie  symbol  PKWiU  38.11.6.  Zgodnie  z  opisem  zawartym  

w  Rozporządzeniu  w  sprawie  PKWiU,  zawiera  on  usługi  związane  ze  zbieraniem, 

przetwarzaniem  i  unies

zkodliwianiem  odpadów.  Sekcja E,  w  której  ten  symbol  się  znajduje 

pn.  U

sługi  dostarczania  wody,  ścieki  i  odpady  oraz  usługi  związane  z  ich  ekultywacją, 

obejmuje  między  innymi:  usługi  związane  ze  zbieraniem  odpadów, usługi  związane  

z  infrastrukturą  przeznaczoną  do  przemieszczania  odpadów,  usługi  związane  

ze  składowaniem  odpadów,  usługi  związane  z  przetwarzaniem  i  unieszkodliwianiem 

odpadów. Jak wynika z opisu sekcja ta obejmuje także transport, ale wyłącznie gdy jest on 

integ

ralną częścią zbierania odpadów. Z kolei definicję legalną „zbierania odpadów” znaleźć 

można w art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2019 

r.,  poz.  701).  Zgodnie  ze  słowniczkiem  przez  zbieranie  odpadów  -  rozumie  się  przez  to 

gromadzenie  odpadów  przed  ich  transportem  do  miejsc  przetwarzania,  w  tym  wstępne 

sortowanie  n

ieprowadzące  do  zasadniczej  zmiany  charakteru  i  składu  odpadów  

i  niepowodujące  zmiany  klasyfikacji  odpadów  oraz  tymczasowe  magazynowanie  odpadów,  

o  którym  mowa  w  pkt  5  lit.  b.  W  niniejszej  sprawie  nie  ulega  wątpliwości,  że  usługa 

świadczona  przez  odwołującego  nie  będzie  polegała  na  zbieraniu  odpadów.  Nie  sposób 

zatem podzielić stanowiska, że usługi transportowe, które będzie wykonywał będą integralną 

częścią zbierania odpadów.  


Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy pozostają również przywoływane 

przez  odwołującego  dwie  interpretacje  organów  administracji  skarbowej.  Zauważyć  należy, 

że  interpretacja  indywidualna  prawa  podatkowego  jest  wykładnią  przepisów  podatkowych  

określonej  sprawie  i  jest  wydawana  na  wniosek  i  na  rzecz  zainteresowanego  podmiotu. 

Interpretacja  wyraża  jedynie  stanowisko  organu  interpretującego  w  zakresie  stosowania 

przepisów  prawa  podatkowego,  w  odniesieniu  do  wskazanego  we  wniosku  stanu 

faktycznego  (lub  zdarzenia  przyszłego).  Organ  wydający  interpretację  ustala  czy 

zastosowanie znajdą  wskazane przez podatnika przepisy, ale co istotne czyni to wyłącznie 

na podstawie opisanego przez podatnika stanu faktycznego, we wniosku o interpretację.  

Niezależnie  od  powyższego  dostrzeżenia  wymaga,  że  w  przywołanych  przez 

odwołującego:  interpretacji  indywidulanej  wydanej  przez  Dyrektora  Izby  Skarbowej  w  Łodzi  

z  dnia  9  sierpnia  2011  r.,  wydanej  w  sprawie  IPTPP2/443-171/11  -  2/JS  oraz  interpretacji 

indywidulanej  Dyrektora  Izby  Skarbowej  w  Poznaniu  z  12  sierpnia  2014  r.  w  sprawie 

ILPP5/443-124/14-4/KG 

stwierdzono,  iż:  „Usługi  związane  z  transportem  odpadów 

komunalnych  do  miejsc  składowania,  jakim  są  składowiska  sklasyfikowane  przez 

wnioskodawcę  pod  symbolem  PKWiU  38.11.6  od  dnia  1  stycznia  2011  r.  podlegają 

opodatkowaniu 8

% stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy  

w związku z poz. 145 załącznika nr 3 do ustawy. Ocena organu, w niniejszej sprawie, opiera 

się zatem na założeniu, że przyjęty symbol PKWiU jest właściwy dla oceny zastosowanych 

przepisów podatkowych. 

Zauważyć należy, że odwołujący nie przedstawił w tym zakresie żadnych dowodów,  

z  których  wynikałaby  błędna  ocena  zamawiającego  odnośnie  prawidłowości  zastosowanej 

stawki VAT. 

Za  nietrafione  należy  uznać  również  argumenty  odwołującego,  że  w  danych 

o

kolicznościach  działa  jako  podwykonawca  zamawiającego.  Odwołujący  jest  bowiem 

wykonawcą, który składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nie 

sposób  zatem  uznać,  że  korzysta  z  uprawnień  polegających  na  możliwości  stosowania 

preferencyjnej stawki podatku VAT. 

W  przedmiotowym  postępowaniu  zamawiający  nie  określił  w  SIWZ  jaka  stawka 

podatku  VAT  winna  być  zastosowana  dla  usług  objętych  przedmiotem  postępowania.  Tym 

samym  wskazanie  prawidłowej  stawki  było  obowiązkiem  wykonawcy  składającego  ofertę. 

Odwołujący  zastosował  stawkę  preferencyjną  8%,  powołując  się  na  okoliczność,  że  usługi  

kodzie 

PKWiU  38.11.6  tj.  usługi  związane  z  infrastrukturą  przeznaczoną  

do  przemieszczania 

odpadów innych  niż  niebezpieczne,  wymieniono  w  załączniku  nr  3  

do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 

106),  w  którym  to  zamieszczono  wykaz  towarów  i  usług  opodatkowanych  stawką  podatku  

w  wysokości  7%.  Przypisanie  zatem  niewłaściwego  symbolu  PKWiU  do  zakresu  usług, 


opisa

nych przez zamawiającego w SIWZ, doprowadziło odwołującego do błędnego wniosku 

co do możliwości zastosowania innej, niż podstawowa, stawki VAT. 

Zamawiający,  dokonując  badania i  oceny  ofert  stwierdził,  że odwołujący  zastosował  

w  niniejszym  post

ępowaniu  niewłaściwą  stawkę  podatku  VAT.  W  konsekwencji  podjął 

decyzję o odrzuceniu oferty tego wykonawcy, powołując się na przesłankę wynikającą z art. 

89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Takie działanie zamawiającego należy uznać za prawidłowe.  

Na  wstępie  wymaga  wskazania,  iż  Sąd  Najwyższy  w  dwóch  uchwałach  

z  20  października 2011 r.  w  sprawach  o sygn.  akt III  CZP  52/11  i III  CZP  53/11  zauważył,  

że  określenie  w  treści  oferty  wykonawcy  błędnej  stawki  podatku  VAT  oraz  obliczenie  

w  oparciu  o tą stawkę podatku VAT,  jako składnika ceny  brutto,  stanowi  błąd  w  obliczeniu 

ceny, o którym mowa w przepisie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli brak jest ustawowych 

przesłanek  wystąpienia  omyłki  określonej  w  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  Tym  samym, 

Sąd Najwyższy potwierdził, że zamawiający na gruncie przywołanej regulacji  ma obowiązek 

weryfikacji zaoferowanej ceny pod kątem ustalenia, czy nie zawiera ona błędu w obliczeniu 

ceny, w zakresie dotyczącym określenia właściwej stawki VAT. Na zamawiającym spoczywa 

bowiem, wyn

ikający z art. 18 ustawy Pzp, obowiązek prawidłowego i zgodnego z przepisami 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu dokonania 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  zachowaniem  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowan

ia  wykonawców.  W  przywołanych  uchwałach  Sąd  Najwyższy  podniósł  także,  

że w świetle art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach nie może budzić 

wątpliwości,  że  podatek  VAT  jest  składnikiem  ceny  stanowiącym  element  cenotwórczy,  

co  już  na  etapie  składania  ofert  nakłada  obowiązek  obliczenia  określonej  w  ofercie  ceny  

z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT. 

Chociaż  Krajowa  Izba  Odwoławcza,  co do  zasady,  nie jest  organem  powołanym  do 

rozstrzygania  sporów  dotyczących  prawa  podatkowego,  jednakże  dla  potrzeb  konkretnego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  w  związku z  zarzutami podnoszonymi  

w odwołania, musi dokonać interpretacji właściwych przepisów podatkowych w przedmiocie 

zastosowania  właściwej  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  (powyższe  dotyczy  również 

oceny  dokonywanej  przez  zamawiającego).  Jak  zaznaczył  Sąd  Najwyższy  w  uzasadnieniu 

uchwały  w  sprawie  o  sygn.  akt  III  CZP  52/11  taka  interpretacja  będzie  miała  swoje 

zastosowanie  jedynie  do  oceny  ofert  wykonawców  w  postępowaniu  o  udzielenie  tego 

zamówienia  publicznego  i  nie  ma  rozstrzygającego  znaczenia  w  sferze  zobowiązań 

podatkowych wykonawców.  

W niniejszym stanie faktycznym, biorąc pod uwagę zakres zamówienia opisany przez 

zamawiającego  w  SIWZ,  Izba  uznała,  że  właściwą  stawką  jaką  winien  zastosować 

wykonawca  jest  stawka  podstawowa.  Tym  samym  oferta  odwołującego,  która  zawierała 

stawkę  podatku  VAT  niezgodną  z  obowiązującymi  przepisami,  podlegała  odrzuceniu  


na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp

.  Błąd  w  przyjętej  stawce  podatku  VAT  jest 

bowiem 

błędem  niepodlegającym  poprawieniu  i  wywołującym  skutek  w  postaci  odrzucenia 

oferty wykonawcy. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel