KIO 37/20 WYROK dnia 21 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 37/20 

WYROK 

z dnia 21 stycznia 2020 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Małgorzata Matecka 

Protokolant:  

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  20  stycznia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  7  stycznia  2020  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  D.  Ś.  prowadzący 

d

ziałalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo  Budowlane  CZĘSTOBUD  D.  Ś.  oraz 

Przedsiębiorstwo  Budowlane  BUDOPOL  Spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą  w  Jaskrowie  w postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Szpital 

Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  B.  B. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  PRO-BART  B.  B.,  M.  W.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Marwis  M.  W.  oraz  Z.  W.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod firmą PHU „MATEO” W. Z., zgłaszających przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej  oraz  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym 

wezwanie 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  B.  B. 

prowad

zący działalność gospodarczą pod firmą PRO-BART B. B., M. W. prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą Marwis  M. W. oraz Z. W. prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą PHU „MATEO” W. Z. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych  do  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu 


określonego  w  rozdziale  V  pkt  7  ppkt  3  lit.  a)  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. 

2.  K

osztami postępowania obciąża zamawiającego, i:

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć tysięcy  złotych zero groszy) uiszczoną  przez odwołujących tytułem wpisu od 

odwołania; 

zasądza  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołujących  kwotę  13 600  zł  00  gr  (słownie: 

trzy

naście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa  Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Przewodniczący:         ….…………………………… 


Sygn. akt: KIO 37/20 

U z a s a d n i e n i e  

 
Zamawiający  -  Szpital  Wojewódzki  im.  Jana  Pawła  II  w  Bełchatowie  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  pn.  „Wykonanie  robót 

budowlanych  w  związku  z  realizacją  zadania  inwestycyjnego  w  ramach  Projektu  pn. 

„Podniesienie  jakości  i  dostępności  do  usług  zdrowotnych  z  zakresu  ratownictwa 

medycznego 

–  modernizacja  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  Szpitala  Wojewódzkiego 

im. Jana Pawła II w Bełchatowie””. Wartość ww. zamówienia nie przekracza kwoty określonej 

w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843),  dalej  jako  „ustawa  Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  25  listopada  2019  r.  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod nr 627073-N-2019.  

I. W dniu 7 stycznia 2020 r. 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: D. 

Ś.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

CZĘSTOBUD  D.  Ś.  oraz  Przedsiębiorstwo  Budowlane  BUDOPOL  Spółka  z ograniczoną 

odpowiedzialnością z  siedzibą  w  Jaskrowie  wnieśli  do  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej 

odwołanie na czynność zamawiającego polegającą na wyborze jako najkorzystniejszej oferty 

złożonej  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie  zamówienia:  B.  B. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  PRO-BART  B.  B.,  M.  W.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Marwis  M.  W.  oraz  Z.  W.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod firmą PHU „MATEO” W. Z. . 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1)  art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp poprzez brak przeprowadzen

ia postępowania w sposób 

zapewniający  zachowanie  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców,  

2)  art. 24 ust. 1 pkt 12) 

w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

wykluczenia 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  B.  B. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  PRO-BART  B.  B.,  M.  W.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Marwis  M.  W.  oraz  Z.  W.  prowadzący  działalność 

gospodar

czą  pod  firmą  PHU  „MATEO”  W.  Z.  (dalej  także  jako  „Konsorcjum  PRO-

BART”),  którzy  nie  spełnili  warunków  udziału  w  postępowaniu  zakresie  zdolności 

zawodowej,  co  narusza  zasadę  prowadzenia  postępowania  w  sposób  zapewniający 

zachowanie 

uczciwej 

konkurencj

i  i  równego  traktowania  wykonawców,  co 


w konsekwencji  narusza  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  uznania  oferty 

ww. wykonawców za odrzuconą,  

3)  ewentualnie  zaniechanie  wezwania 

ww.  wykonawców  do  wykazania  spełniania 

warunków na podstawie at. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

W  związku  z  podniesionymi  zarzutami  odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej;  2)  wykluczenia  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  B.  B.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod firmą PRO-BART B.  B.,  M. W.  prowadzący  działalność gospodarczą pod 

firmą  Marwis  M.  W.  oraz  Z.  W.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  PHU 

„MATEO” W. Z.;  3)  dokonania ponownego badania i  oceny  ofert,  w konsekwencji  czego  to 

oferta o

dwołującego powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza. 

Uzasadniając podniesione zarzuty odwołujący powołał się na treść postanowienia zawartego 

w  punkcie  7  ppkt  3  lit.  a)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  („SIWZ”) 

określającego  warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej. 

Odwołujący wskazał, iż zgodnie z treścią ww. postanowienia z zakresu robót, na 

jakie mogli się powoływać wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału 

w  postępowaniu  wyłączone  zostały  roboty  polegające  na  budowie,  przebudowie  jak 

rozbudowie obiektów magazynowych oraz budynków kolejowych. Natomiast jedną z robót 

na jaką wskazało Konsorcjum PRO-BART na potwierdzenie spełniania ww. warunku udziału 

postępowaniu  jest  przebudowa  budynku  hali  magazynowej  na  zespół  pomieszczeń 

dydaktycznych  w  GCU 

(pozycja  pierwsza  wykazu  robót)  –  tj.  przebudowa  obiektu 

wyłączonego  w  treści  ww.  postanowienia  SIWZ.  Odwołujący  stwierdził,  iż  postanowienia 

SIWZ dotyczące warunków udziału w postępowaniu należy odczytywać literalnie, a ponadto 

powołał się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej wydany zdaniem odwołującego na gruncie 

niemal identycznego stanu faktycznego (KIO 321/13). 

Powyższe stanowisko zostało przez odwołującego powtórzone w piśmie z dnia 17 stycznia 

2020  r.  Ponadto  w  ww.  piśmie  odwołujący  przedstawił  dodatkowe  twierdzenia  dotyczące 

podmiot

u, który wystawił referencje złożone przez Konsorcjum PRO-BART na potwierdzenie 

należytego wykonania zadania wskazanego w pozycji pierwszej wykazu robót budowlanych.  

II.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  20  stycznia  2020  r. 

zamawiający  udzielił 

odpowiedzi  na 

odwołanie  wnosząc  o  jego  odrzucenie  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  6 

ustawy  Pzp,  a  w  przypadku  nieuwzględnienia  tego  wniosku  –  zamawiający  wniósł  o  jego 

oddalenie. 


W  odniesieniu  do  wniosku  o  odrzucenie  odwo

łania  zamawiający  wskazał,  iż 

w prze

dmiotowym  postępowaniu  odwołanie  przysługuje  wykonawcom  wyłącznie  na 

czy

nności wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Natomiast żaden z zarzutów odwołania 

nie  dotyczy  czynności  wymienionej  przez  ustawodawcę  w  ww.  przepisie.  Zamawiający 

zauważył, iż w analogicznej sprawie (KIO 2405/16) Izba postanowiła odrzucić odwołanie.  

W odniesieniu do wniosku o oddalenie zamawiający stwierdził, iż dokonując badania oferty 

zakresie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  należy  wziąć  pod  uwagę  cel 

postawienia  tego  warunku,  tj.  posiadanie  przez  wykonawcę  doświadczenia  w  zakresie 

budowy,  przebudowy  lub  nadbudowy  budynku,  tak  aby  ten  spełniał  wymogi  budynku 

użyteczności publicznej lub obiektów przemysłowych. Nie jest istotne to, co budynek stanowił 

przed  rozpoczęciem  przebudowy,  lecz  zakres  wykonanych  prac  i  efekt  końcowy.  Zdaniem 

zamawiającego  przyjęcie  wykładni  prezentowanej  przez  odwołującego  stanowiłoby 

naruszenie  zasady  u

czciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  W  ocenie 

zamawiającego niezrozumiałe jest traktowanie w lepszej pozycji wykonawcy, który „od zera” 

wybudował  np.  szkołę,  od  wykonawcy,  który  przebudował  istniejący  obiekt  budowlany 

szkołę. Zamawiający zauważył również, iż czynności dokonane po rozbiórce budynku nie 

dotyczyły  budynku  jako  hali  magazynowej,  ale  obiektu  o  charakterze  dydaktycznym. 

Powołując się na przepisy art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

stwierdził,  iż  za  jedynie  logiczną  należy  uznać  przedstawioną  przez  niego  interpretację 

postanowienia  zawartego  w  punkcie  7  ppkt  3  lit.  a)  SIWZ

.,  tj.  że  w  przypadku przebudowy 

istotny  był  efekt  końcowy.  Mając  na  uwadze  powyższe,  jak  i  uwzględniając  zakres  prac 

wskazanych  w  r

eferencjach  złożonych  przez  Konsorcjum  PRO-BART  na  potwierdzenie 

należytego wykonania zadania wskazanego w pozycji pierwszej wykazu robót budowlanych, 

należało  uznać,  iż  Konsorcjum  PRO-BART  potwierdziło  spełnianie  warunku  udziału 

postępowaniu określonego w punkcie 7 ppkt 3 lit. a) SIWZ i w związku z tym nie zaistniała 

podstawa  do  zastosowania  przepisu  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp. 

Zamawiający  powołał  się 

również  na  wyrażaną  w  orzecznictwie  Izby  zasadę  interpretacji  wszelkich  niejasności 

postanowień  SIWZ  na  korzyść  wykonawcy,  a  ponadto  zauważył,  iż  stan  faktyczny  sprawy, 

na  który  powoływał  się  odwołujący  (KIO  321/13),  nie  był  tożsamy  ze  stanem  faktycznym 

niniejszej  sprawy.  W  odniesieniu  do  pisma  odwołującego  z  dnia  17  stycznia  2019  r. 

zamawiający  między  innymi  podniósł,  iż  twierdzenia  dotyczące  podmiotu,  który  wystawił 

referencje  złożone  przez  Konsorcjum  PRO-BART  na  potwierdzenie  należytego  wykonania 

zadania wskazanego w pozycji pierwszej wykazu robót budowlanych, stanowią nowy zarzut, 

który w zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp nie podlega rozpoznaniu.  

III.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  13  stycznia  2020  r. 

wykonawcy  wspólnie 

ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  B.  B.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 


firmą PRO-BART B. B., M. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marwis M. W. 

oraz Z. W. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU „MATEO” W. Z. (dalej jako 

„przystępujący”)  zgłosili  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego. 

Stanowisko  w  sprawie  przystępujący  przedstawili  w  piśmie  z  dnia  20  stycznia  2020  r. 

Zauważyli,  iż  odwołujący  pomija  okoliczność  braku  wystosowania  do  nich  przez 

zamawiającego  wezwania  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp.  Wykluczenie  wykonawcy 

postępowania  wymaga  natomiast  uprzedniego  zastosowania  procedury  przewidzianej 

w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Ponadto przystępujący wskazali, że zarzut dotyczący naruszenia 

art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp oraz zarzut dotyczący naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

powinny  zostać  pozostawione  bez  rozpoznania,  gdyż  nie  dotyczą  czynności  wymienionych 

w art. 180 ust. 2 pkt 1 

– 6 ustawy Pzp.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania,  Krajowa 

Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 

ustawy  Pzp,  skutkujących  odrzuceniem  odwołania.  Izba  nie  uwzględniła  wniosku 

zamawiającego  o  odrzucenie  odwołania  oraz  stanowiska  przystępującego  co  do 

pozostawienia  bez  rozpoznania  zarzutu  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Pzp  oraz 

zarzut

u  dotyczącego  naruszenia  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp.  Stanowisko  zamawiającego 

i p

rzystępującego oparte na wąskim rozumieniu pojęcia „wybór najkorzystniejszej oferty” na 

gruncie przepisu art. 180 ust. 2 pkt 6 w zw. z 

189 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp nie zasługiwało na 

uwzględnienie.  Należy  w  tym  zakresie  wskazać  w  szczególności  na  uchwałę  Sądu 

Najw

yższego z dnia 17 listopada 2017 r. (sygn. akt III CZP 56/17). Zgodnie ze stanowiskiem 

wyrażonym  przez  Sąd  Najwyższy  w  ww.  uchwale  „Zarzuty  odwołania  od  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty,  o którym mowa  w  art. 180 ust.  2 pkt  6 ustawy  z  dnia 29  stycznia 

2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (jedn.  tekst:  Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  2164  ze  zm.) 

mogą  obejmować  także  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy,  który  złożył  ofertę  wybraną 

przez  zamawiającego  lub  zaniechanie  odrzucenia  oferty,  która  powinna  podlegać 

odrzuceniu

”.  W  niniejszej  sprawie  odwołanie  zostało  wniesione  na  czynność  wybory  oferty 

najkorzystniejszej. 

Jeden  z  zarzutów  wprost  odnosi  się  do  zaniechania  wykluczenia 

przystępujących z postępowania, natomiast dwa pozostałe są z nim integralnie powiązane. 

Po  pierwsze, 

w  związku  z  zarzucanym  zaniechaniem  wykluczenia  przystępujących 

odwołujący  zarzuca  zamawiającemu  naruszenie  zasad  zachowania  uczciwej  konkurencji 


równego  traktowania  wykonawców.  Po  drugie,  odwołujący  –  jako  zarzut  ewentualny  – 

zarzuca zamawiającemu niezastosowanie procedury z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wymaganej 

w przypadku stwierdzenia zaistnienia podstawy do wykluczenia wyko

nawcy z postępowania. 

Wszystkie  z

arzuty  odwołania  dotyczyły  zatem  niezasadnego  –  zdaniem  odwołującego  - 

uznania  przez  zamawia

jącego,  iż  przystępujący  wykazali  spełnianie  jednego  z  warunków 

udziału  w  postępowaniu  (odnosiły  się  do  podstawy  wykluczenia  wykonawcy,  którą  jest 

niewykazanie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  -  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy 

Pzp)

,  co  w  konsekwencji  doprowadziło  do  niezasadnego  wyboru  oferty  złożonej  przez 

przystępujących,  zamiast  wykluczenia  tych  wykonawców  z  postępowania,  ewentualnie 

uprzedniego  wezwania  tych  wykonawców  do  wykazania  spełniania  warunków  udziału 

postępowaniu  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp.  Mając  na  uwadze  powyższe 

należało stwierdzić, iż odwołanie podlegało rozpoznaniu w całości. 

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  jest  legitymowany,  zgodnie  z  przepisem  art.  179  ust.  1 

ustawy Pzp, do wniesienia odwołania. 

Na podstawie dokumentacji p

ostępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje: 

Jeden z warunków udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej 

(rozdział V pkt 7 ppkt 3 lit. a) SIWZ) został określony w następujący sposób :  

„Warunki  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  zostaną  uznane  za  spełnione 

jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a.  wykonał  należycie  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  7  lat  przed  upływem  terminu 

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  co 

najmniej  dwa  zamówienia  o  wartości  każdego  z  nich  nie  mniejszej  niż  2  000  000,00  PLN 

brutto i powierzchni wchodzącej w zakres robót każdego z tych zamówień nie mniejszej niż 

500  m

dotyczące:  budowy,  przebudowy  lub  rozbudowy  obiektów  użyteczności  publicznej 

klasyfikowanych zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo Budowlane w kategoriach: IX, XI, 

XII, XIV, XV, XVI, XVII lub obiektów przemysłowych klasyfikowanych zgodnie z załącznikiem 

do Ustawy Prawo Budowlane w kategorii XVIII z wyłączeniem obiektów magazynowych oraz 

budynków kolejowych”. 

Na  potwierdzenie  spełniania  ww.  warunku  udziału  w  postępowaniu  przystępujący  złożyli 

wykaz robót wraz z załączonymi do niego referencjami. W wykazie robót zostały wskazane 

dwa  zadania,  w  tym: 

„Przebudowa  budynku  hali  magazynowej  na  zespół  pomieszczeń 

dydaktycznych w GCU”.  

Pismem  z  dnia  20  grudnia 

2019  r.  zamawiający  wezwał  przystępujących  na  podstawie 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

do uzupełnienia dokumentów złożonych na podstawie art. 26 ust. 2 


ustawy  Pzp,  jednakże  ww.  wezwanie  nie  dotyczyło  wykazania  spełniania  warunku  udziału 

postępowaniu określonego w rozdziale V pkt 7 ppkt 3 lit. a) SIWZ. 

W  dniu  2  stycznia  2020  r.  zamawiający  zawiadomił  wykonawców  o  wyborze  oferty 

przystępujących jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu. 

Rozstrzygając  niniejszą  sprawę  Iza  oparła  się  na  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia,  której  kopia  została  przekazana  przez  zamawiającego.  W  odniesieniu  do 

dokumentów  złożonych  przez  strony  jako  dowody  Izba  uznała,  iż  nie  dotyczyły  one 

okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Skład  orzekający  w  pełni  podziela  wyrażany  w  orzecznictwie  pogląd,  iż  „postanowienia 

dotyczące  warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz  wymaganych  dokumentów 

potwierdzających  spełnienie  warunków  należy  interpretować  zgodnie  z  wykładnia 

gramatyczną. Tak więc wymagania, które określa Zamawiający wynikają wprost z literalnego 

brzmienia  ogłoszenia  i  SIWZ  (porównaj:  wyrok  Sadu  Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia 

października  2008  roku  sygn.  akt  XXIII  Ga  446/08).  Ocena  spełnienia  wymagań  winna 

zostać  dokonana  w  oparciu  o  literalne  brzmienie  ukształtowanych  przez  Zamawiającego 

wymagań  co  zapobiega  jakiejkolwiek  uznaniowości  na  etapie  oceny  wykazania  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu.  Nie  jest  więc  dopuszczona  rozszerzająca, 

niewyartykułowana  interpretacja  opisu  warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz  dokonana 

oparciu  o  nią  ocena  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Należy  odrzucić 

interpretacje  oparte  na  intencjach,  dorozumianym  znaczeniu  w  obliczu  danej  sprawy 

udzielenie  zamówienia  publicznego.”  (tak  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku 

z 28 sierpnia 2018 r. sygn. akt KIO 1612/18).  

Jak  wynika  z  postanowienia  zawartego  w  rozdziale  V  pkt  7  ppkt  3  lit.  a)  SIWZ  na 

potwierdzenie  spełniania  jednego  z  warunków  udziału  w  postępowaniu  wykonawcy  mogli 

powołać  się  na  realizację  między  innymi  przebudowy  wskazanego  obiektu  użyteczności 

publicznej lub wskazanego obiektu 

przemysłowego. Wyłączeniu z możliwości potwierdzenia 

spełniania  ww.  warunku  udziału  w  postępowaniu  podlegała  jednak  przebudowa  obiektu 

magazynowego  oraz  budynku  kolejowego.  Powyższe  wynika  wprost  z  brzemienia  ww. 

postanowienia  SIWZ  i  zdaniem  składu  orzekającego  nie  budzi  żadnych  wątpliwości 

interpretacyjnyc

h: „wykonał należycie (…) co najmniej dwa zamówienia (…) dotyczące: (…) 

przebudowy  obiektów  użyteczności  publicznej  (…)  lub  obiektów  przemysłowych  (…) 

wyłączeniem obiektów magazynowych oraz budynków kolejowych”. Jak natomiast wynika 


z wykazu robót złożonego przez przystępujących jedno z zamówień wskazanych przez nich 

na  potwierdzenie  spełniania  ww.  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczyło  przebudowy 

budynku  hali  magazynowej.  Pomiędzy  stronami  nie  było  sporne,  iż  budynek  hali 

magazynowej stanowi obiekt mag

azynowy. Mając na uwadze powyższe należało stwierdzić, 

iż  przystępujący  nie  wykazali  spełniania  ww.  warunku  udziału  w  postępowaniu,  albowiem 

jedno z dwóch zadań przedstawionych na potwierdzenie spełniania tego warunku stanowiło 

zadanie  podlegające  wyłączeniu  na  mocy  jednoznacznego  postanowienia  SIWZ. 

Niewykazanie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  stanowi  podstawę  do 

wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp. 

Ewentualne  zastosowanie  ww.  sankcji  winno  być  jednak  poprzedzone  przeprowadzeniem 

procedury z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Jak wynika z ustaleń faktycznych przystępujący byli 

wzywa

ni  przez  zamawiającego  do  uzupełnienia  dokumentów  na  podstawie  art.  26  ust.  3 

ustawy  Pzp,  jednakże  wezwanie  to  nie  odnosiło  się  do  ww.  warunku  udziału 

postępowaniu.  W  związku  z  tym  Izba  –  stwierdzając  zasadność  zarzutów  dotyczących 

nieprawidłowej  czynności  zamawiającego  w  odniesieniu  do  oferty  przystępujących, 

polegającej  na  uznaniu,  iż  przystępujący  potwierdzili  spełnianie  warunku  udziału 

postępowaniu  określonego  w  rozdziale  V  pkt  7  ppkt  3  lit.  a)  SIWZ  –  nie  nakazała 

wykluczenia przystępujących z postępowania, lecz wezwanie przystępujących na podstawie 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do wykazania 

spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu. 

Izba  za  niezasadne  uznała  stanowisko  zamawiającego,  który  wskazywał  na  konieczność 

stosowania celowościowej wykładni postanowienia zawartego w rozdziale V pkt 7 ppkt 3 lit. 

a) SIWZ

, tj. poprzez odwołanie się do efektu wykonanej przebudowy. Taką wykładnię należy 

uznać za niedopuszczalną wobec jednoznacznej treści ww. postanowienia SIWZ, w którym 

jest  mowa  o  przebudowie  obiektu  oraz 

wyłączeniu  z  zakresu  warunku przebudowy  obiektu 

magazynowego

.  Należy  wyjaśnić,  iż  Izba  nie  kwestionuje  co  do  zasady  słuszności 

stanowiska zamawiającego co do doświadczenia wykonawcy niezbędnego do zrealizowania 

z

amówienia,  na  które  obecnie  prowadzone  jest  postępowanie.  Jednakże  tego  rodzaju 

argumentacja 

mogłaby  mieć  znaczenie  na  etapie  postępowania  poprzedzającym  termin 

s

kładania  ofert  i  mogłaby  przemawiać  za  dokonaniem  modyfikacji  ww.  warunku  udziału 

postępowaniu.  Na  obecnym  etapie  postępowania  jakakolwiek  zmiana  warunku  udziału 

postępowaniu  jest  kategorycznie  zabroniona,  a  za  taką  zmianę  należałoby  uznać 

dokonanie 

celowościowej  wykładni  warunku  pozostającej  w  sprzeczności  z  literalnym 

brzmieniem  postanowienia  SIWZ.  W  takim  przypadku  dochodzi  do  naruszenia 

podstawowych  zasad  udzielania  zamówień  publicznych,  tj.  zasady  zachowania  uczciwej 

konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców.  Dotyczy  to  nie  tylko  wykonawców 

biorących  udział  w  postępowaniu,  ale  także  tych,  którzy  nie  wzięli  udziału  w  postępowaniu 


kierując  się  jednoznacznymi  postanowieniami  SIWZ  w  zakresie  ustalonych  przez 

zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. 

Izba pozostawiła bez rozpoznania twierdzenia odwołującego przedstawione w piśmie z dnia 

17  stycznia  2020  r.  dotyczące  podmiotu,  który  wystawił  referencje  złożone  przez 

przystępujących  na  potwierdzenie  należytego  wykonania  zadania  wskazanego  w  pozycji 

pierwszej wykazu robót budowlanych. Twierdzenia te Izba uznała za nowe zarzuty, które nie 

były  zawarte  w  odwołaniu,  a  zatem  niepodlegające  rozpoznaniu  zgodnie  z  przepisem 

art. 192 ust. 7 ustawy Pzp.  

Bi

orąc pod uwagę powyższe Izba orzekła, jak w punkcie pierwszym sentencji, na podstawie 

art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp 

oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), 

stosownie do wyniku postępowania. 

Przewodniczący:    …..…………………………… 


wiper-pixel