KIO 369/20 POSTANOWIENIE dnia 4 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 369/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Jolanta Markowska 

Małgorzata Matecka 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 marca 2020 r. w Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  lutego  2020  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Maxto  ITS  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  i  Sensonics  Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka w postępowaniu 

prowadzonym przez 

zamawiającego: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w imieniu którego 

postępowanie  prowadzi  Zakład  Zamówień  Publicznych  przy  Ministrze  Zdrowia,  

Al. Jerozolimskie 155, pok. 115, 02-326 Warszawa   

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Maxto  ITS  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  i  Sensonics  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  ul.  Willowa  87,  32-085  Modlniczka  kwoty  

0 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewod

niczący :  ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 369/20 

U z a s a d n i e n i e 

Lotnicze  Pogotowie  Ratunkowe  w  imieniu  którego  postępowanie  prowadzi  Zakład 

Zamówień  Publicznych  przy  Ministrze  Zdrowia  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  zakup  „Trybów 

Obsługi  Pacjenta  w  Szpitalnym  Oddziale  Ratunkowym  (TOPSOR)”  wraz  z  systemem 

segregacji medycznej i kardiomonitorami dla potrzeb 232 sz

pitalnych oddziałów ratunkowych 

oraz ich personelu. 

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej: 

„ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  17  grudnia  2019  r.  

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2019/S 243-596506. 

W  postępowaniu  tym  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Maxto  ITS  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  i  Sensonics 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  (dalej:  „Odwołujący”)  w  dniu    21  lutego  2020  r. 

złożyli odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

W  dniu  2  marca  2020  r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie  wnosząc  

o oddalenie odwołania z uwagi na jego przedwczesność. 

W dniu 3 marca 2020 r. 

Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane  

ww. 

odwołaniem.  


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel