KIO 368/20 WYROK dnia 3 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 368/20 

WYROK 

z dnia 3 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:             Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu  3 marca 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę  

S.  K. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  S.  K.  Zakład  Produkcyjno-

Handlowy, 

Klikawa, 

ul. 

Leśna 

Puławy  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Gminę  Stary  Dzików,  Gminę  Sieniawa,  Gminę 

Dynów  reprezentowanych  przez  Gminę  Stary  Dzików,  ul.  Kościuszki  79,  37-632  Stary 

Dzików 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  M.  N. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  „NIKMAR”  Ekologiczne  Systemy 

Grzewcze  Zakład  Handlowo-Usługowy  N.  M.,  G.  Sp.  j.  i  Z.  H.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod nazwą Usługi Instalacji Grzewczych i Gazowych. Handel – Z. H., ul. 

Ochotników  Węgierskich  19,  23-300  Janów  Lubelski  zgłaszających  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  Oddala 

odwołanie, 

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  S.  K.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod nazwą S. K. Zakład Produkcyjno-Handlowy, Klikawa, ul. Leśna 5, 

100 Puławy i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  

S.  K. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  S.  K.  Zakład 

Produkcyjno-H

andlowy, Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy tytułem wpisu od 

odwołania, 


zasądza  od  wykonawcy  S.  K.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą  S.  K.  Zakład  Produkcyjno-Handlowy,  Klikawa,  ul.  Leśna  5,  24-100 

Puławy  na  rzecz  Gminy  Stary  Dzików,  Gminy  Sieniawa,  Gminy  Dynów 

reprezentowanych  przez  Gminę  Stary  Dzików,  ul.  Kościuszki  79,  37-632 

Stary  Dzików kwotę  3 600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych zero 

groszy) 

poniesioną tytułem wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby  Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Przemyślu. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 368/20 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina 

Stary  Dzików,  Gmina  Sieniawa  oraz  Gmina  Dynów  reprezentowane  przez 

Gminę  Stary  Dzików  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzą  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  rozwój  mikroinstalacji  OZE  na 

potrzeby  budynków  i  obiektów  niepublicznych  na  terenie  Gminy  Stary  Dzików,  Sieniawa  

i  Dynów  (zamówienie  z  podziałem  na  cztery  części).  Postępowanie  to  prowadzone  jest  na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z  2019  r.,  poz.  1843)

,  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  6  listopada  2019  r.  pod 

pozycją 2019/S 214-525137.  

W dniu 21 lutego 2020 r. wykonawca S. K. 

prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazwą S. K. Zakład Produkcyjno-Handlowy (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej 

Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności  Zamawiającego  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty oraz zaniechania czynności odrzucenia ofert zarzucając Zamawiającemu: 

1)  naruszenie  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez 

wybór  oferty  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  M.  N. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NIKMAR” Ekologiczne Systemy Grzewcze 

Zakład Handlowo-Usługowy N. M., G. Sp. j. i Z. H. prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazwą  Usługi  Instalacji  Grzewczych  i  Gazowych  Z.  H.  (dalej:  „Konsorcjum  NIKMAR”), 

podczas  gdy  oferta  ta  podlega  odrzuceniu  jako  niezgodna  z 

treścią  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”);  

2)  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Konsorcjum NIKMAR w sytuacji, 

gdy oferowane kotły nie spełniają wymogów SIWZ;  

3)  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  5  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  NIKMAR,  w  sytuacji,  gdy  wybrany  wykonawca 

winien  zostać  wykluczony  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  z  uwagi  na 

złożenie  wraz  z  ofertą  oświadczenia  zawierającego  nieprawdziwe  informacje,  które  miały 

wpływ  na  wynik  prowadzonego  postępowania,  gdyż  w  oparciu  o  to  oświadczenie  —  (karta 

katalogowa), Zamawiający dokonał badania oferowanych urządzeń;  


4)  naruszenie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  badania  i  wyjaśniania  treści 

oferty 

złożonej przez Konsorcjum NIKMAR w sytuacji, gdy oświadczenie - karta katalogowa 

złożona  wraz  z  ofertą  (nie  podlegająca  uzupełnieniu  w  trybie  art.  26  ust.  3,  gdyż  stanowi 

treść oferty) nie potwierdzała w pełni, że zaoferowane urządzenia spełnią wymagania Opisu 

Przedmiotu Zamówienia (dalej: „ OPZ”) i Załącznika nr 13 - Opis techniczny, z uwagi na brak 

w  tym 

oświadczeniu  informacji  na  temat  istotnych  parametrów  technicznych  oferowanego 

kotła, tj. gabarytów kotła i budowy kotła;  

5) naruszenie art. 7 ust. 3 w zw. art. 89 ust. 1 pkt 2 i 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie 

wybory  oferty  Konsorcjum  NIKMAR  w  sytuacji, 

gdy  treść  oferty  w  pełni  nie  potwierdza,  że 

oferowane  urządzenia  są  zgodne  z  wymogami  SIWZ,  tj.  treść  oferty  nie  odpowiada  SIWZ  

w  zakresie  oferow

anego  przedmiotu  zamówienia,  przy  jednoczesnym  zaniechaniu 

wyjaśnienia treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp;  

6)  naruszenie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  badania  i  wyjaśniania  treści 

oferty  złożonej  przez  wykonawcę LEVADA  Sp.  z  o.o.  (oferta złożona jako  nr  4)  w  sytuacji, 

gdy złożona karta katalogowa - oświadczenie, stanowiła treść oferty;  

7) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej 

przez wykonawcę LEVADA Sp. z o.o. (oferta złożona jako nr 4);  

8)  naruszenie  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Pzp 

poprzez  naruszenie  zasady  równego 

traktowania, 

a w konsekwencji wybór oferty niezgodnej z treścią SIWZ;  

9) naruszenie art. 82 ust. 3 ustawy Pzp 

poprzez wybór oferty Konsorcjum NIKMAR, podczas 

gdy treść tej oferty nie odpowiada treści SIWZ. 

Uzasadniając  podniesione  zarzuty  Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  art.  82  ust.  3 

ustawy  Pzp 

treść  oferty  złożona  w  trakcie  postępowania  musi  odpowiadać  treści  SIWZ. 

Odwołujący zwrócił uwagę, że Konsorcjum NIKMAR złożyło ofertę datowaną na 16 grudnia 

2019 r. wraz z załącznikiem, tj. Kartą katalogową, w której Konsorcjum złożyło oświadczenie 

stanowiące treść oferty. Wymóg ten wynika z zapisów SIWZ – Rozdział XII pkt 11 pkkt 7. 

Jak  zauważył  Odwołujący,  z  załącznika  tego  wynika,  że  Konsorcjum  NIKMAR 

zaoferowało kocioł o nazwie EG-PELLET-MINI-F3 16 i kocioł o nazwie EG-PELLET-MINI-F3 

24. W złożonej karcie katalogowej Konsorcjum NIKMAR złożyło oświadczenie, że oferowane 

urządzenia  spełniają  parametry  określone  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia  i  posiadają 

dokumenty potwierdzające ich spełnienie. 


Odwołujący  stwierdził,  że  złożone  w  kacie  katalogowej  oświadczenie  o  spełnieniu 

wymogów SIWZ nie dotyczy wszystkich kluczowych paramentów, w tym brak jest informacji 

o  wymiar

ach  urządzenia,  które  były  dla  Zamawiającego  istotne,  Zamawiający  zażądał 

bowiem  spełnienia  tych  warunków  określając  parametry  poprzez  podanie  maksymalnych 

nieprzekraczalnych  wartości  wymiarów  w  Załączniku  nr  13  –  Opis  techniczny  str.  3.  

W ocenie Odwołującego, gdyby wartości te nie były dla Zamawiającego istotne, nie podałby 

dokładnych nieprzekraczalnych wartości (Załącznik nr 13, str. 3). 

Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  określił  warunki,  jakie  powinny  spełniać 

urządzenia  będące  przedmiotem  zamówienia  w  Załączniku  nr  1  Opis  przedmiotu 

zamówienia  oraz  w  Załączniku  nr  13  Projekt  wykonawczy  indywidulany  instalacji  kotła  na 

biomasę - Opis techniczny (Instalacja kotła na biomasę opis techniczny). 

Jak podał Odwołujący, Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 

24aa ust. 1 ustawy Pzp pis

mem z dnia 15 stycznia 2020 r. wezwał Konsorcjum NIKMAR do 

złożenia  dokumentów  według  załączonej  listy.  Kolejnym  pismem  z  dnia  4  lutego  2020  r. 

Zamawiający  na  podstawie  art.  24aa  ust.  1  ustawy  Pzp  wezwał  Konsorcjum  NIKMAR  do 

ponownego  złożenia  dokumentów  zgodnie  z  załączoną  listą.  Konsorcjum  NIKMAR  

w odpowiedzi na ww. 

wezwania złożyło dokumenty odpowiednio pismem z dnia 27 stycznia 

2020 r. z odpowiednimi załącznikami oraz pismem z dnia 5 lutego 2020 r. 

Odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  w  toku  oceny  i  badania  oferty  Konsorcjum 

NIKMAR 

zaniechał  wezwania  Konsorcjum  do  wyjaśnień  treści  oferty  na  podstawie  art.  87 

ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący  podniósł,  że  analiza  dokumentów  Zamawiającego,  w  szczególności 

Załącznika  nr  1  OPZ  (str.  41-50)  oraz  Załącznika  nr  13  -  Opis  techniczny  wskazuje,  że 

Zamawiający  przedstawił  stosowne  i  konkretne  wymagania,  które  mają  spełnić  oferowane  

w  przedmiotowym 

postępowaniu  urządzenia.  Jak  zauważył  Odwołujący,  w  szczególności  

w  Załączniku  nr  13  na  str.  3  Zamawiający  skonkretyzował  wymagania  dotyczące 

zamawianych  kotłów,  gdzie  wskazał:  „Dla  możliwości  adaptacji  kodów  w  pomieszczeniach  

o  małych  wymiarach  zakłada  się,  że  szerokość  kotła  dla  mocy  16  i  24  kW,  nie  będzie 

większa  niż  50  cm.  Szerokość  zbiornika  paliwa  nie  powinna  być  większa  niż  65  cm. 

Wysokość  koda  i  zbiornika  paliwa  nie  powinna  przekroczyć  140  cm,  głębokość  kotła  nie 

powinna  być  większa  niż  85  cm  nie  licząc  palnika.  Palnik  powinien  być  zamontowany  

z  przodu  koda.”.  Zamawiający  pominął  jednak,  jak  zauważył  Odwołujący,  możliwość 

zbadania 

czy oferowane urządzenia spełniają ten wymóg. 


Odwołujący  stwierdził,  że  przeprowadzona  przez  Odwołującego  analiza  żądanej 

przez  Zamawiającego  w  trybie  art.  26  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  dokumentacji  oraz  złożona  

przez  Konsorcjum  NIKMAR 

w  wyniku  tych  wezwań  dokumentacja  nie  potwierdza,  że 

oferowane  urządzenia  spełniają  wymogi  SIWZ.  W  ocenie  Odwołującego,  Zamawiający 

zaniechał  żądania  dokumentów,  które  potwierdziłyby,  że  oferowany  kocioł  spełnia 

wymagania  zawarte  w  OPZ,  a  w 

szczególności  te  wynikające  z  Załącznika  nr  13  Opis 

techniczny. 

Z  uwagi  na  powyższe  Odwołujący  podniósł  zarzut  zaniechania  badania 

oferowa

nych  kotłów  pod  względem  spełniania  wymogów  technicznych  SIWZ.  Zamawiający 

zaniechał  żądania  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert,  mimo  że  Konsorcjum 

NIKMAR 

w  karcie  katalogowej  nie  umieściło  istotnych  parametrów  technicznych 

wynikających z SIWZ, w szczególności z Załącznika nr 1 i Załącznika nr 13. Zamawiający nie 

dołożył  należytej  staranności  w  celu  ustalenia,  jakie  dokładnie  parametry  przypisane  są  do 

urządzenia  EG-PELLET-MINI-F3  16  i  24,  a  wynikające  z  dokumentacji  techniczno-

rozruchowej.   

Odwołujący  wyjaśnił,  że  posiada  wiedzę  na  temat  oferowanego  urządzenia  

EG-PELLET-MINI-

F3,  gdyż  jest  w  posiadaniu  Dokumentacji  techniczno-rozruchowej  (DTR) 

dla  tego 

urządzenia  złożonej  przez  tego  samego  wykonawcę,  tj.  Konsorcjum  NIKMAR  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego Gminę  Miejską  Biała  Podlaska,  które 

było  przedmiotem  postępowania  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  w  sprawie  o  sygn.  akt  

KIO  2470/19 

zakończonej  wyrokiem  z  dnia  2  stycznia  2020  r.  Jak  stwierdził  Odwołujący, 

analiza  ww. 

postępowania  prowadzonego  przed  KIO  wskazuje,  że  konsorcjum  firm  

w identyczny

m składzie, w postępowaniu prowadzonym przez Gminą Miejską Biała Podlaska 

zaoferowało  kocioł  o  nazwie  EG-PELLET-MINI-F3  25.  W  postępowaniu  tym  Konsorcjum 

NIKMAR  złożyło  pełną  dokumentację  techniczną,  w  tym  dokumentację  techniczno-

rozruchową  dla  urządzenia  produkowanego  przez  firmę  G.  Sp.  j.  pod  nazwą  

EG-PELLET-MINI-

F3.  Dokumentacja  ta  pozwala  na  szczegółowe  określenie  wszelkich 

parametrów  technicznych  kotła  o  nazwie  EG-PELLET-MINI-F3,  w  tym  dla  oferowanych  

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego, tj. EG- PELLET-MINI-F3 16 i 24. 

Jak  zauważył  Odwołujący,  na  str.  9  ww.  dokumentacji  techniczno-rozruchowej  

podane zostały podstawowe wymiary kotła dla modelu 16 kW i 24 kW. Wg DTR, oferowane 

kotły posiadają szerokość 740 mm, wysokość 1500 mm. Odwołujący podał, że wg wymagań 

Zamawiaj

ącego  zawartych  w  Załączniku  nr  13  wymagana  szerokość  to  nie  więcej  niż  500 

mm,  zaś  wysokość kotła  i  zbiornika  paliwa  nie  powinna  przekroczyć  1400  mm.  Powyższe, 

zdaniem  Odwołującego  wskazuje,  że  oferowane  urządzenia  w  ww.  zakresie  są  niezgodne  

z  wymogami  SIWZ. 

Z  uwagi  na  powyższe,  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu,  że 


zaniechał badania oferowanego urządzenia, a w wyniku tego zaniechania wybrał urządzenia, 

które  są  niezgodne  z  SIWZ  i  wybrał  ofertę  wykonawcy,  która  powinna  być  odrzucona  jako 

oferta,  w  której  zaoferowane  są  urządzenia  niezgodne  z  wymogami  SIWZ.  Tym  samym,  

w  ocenie  Odwołującego,  Zamawiający  naruszył  wskazane  w  petitum  odwołania  przepisy 

ustawy Pzp. 

Odwołujący  podniósł  także,  iż  ocena  dokumentu  złożonego  przez  Konsorcjum 

NIKMAR, 

tj.  oświadczenia  -  Karta techniczna,  która  jest  załącznikiem  do  oferty  dowodzi,  iż 

Konsorcjum 

złożyło nieprawdziwe informacje, które miały wpływ na wynik przeprowadzonego 

postępowania,  bowiem  Konsorcjum  NIKMAR  oświadczyło,  że  kotły  o  nazwie  EG-PELLET-

MINI-

F3 16 i 24 spełniają parametry określone w OPZ i posiadają dokumenty potwierdzające 

ich  spełnianie.  W  oparciu  o  to  oświadczenie  Zamawiający  wybrał  ofertę  Konsorcjum 

NIKMAR. 

W  opinii  Odwołującego,  nie  ulega  wątpliwości,  że  zapewnienie  złożone  przez 

Konsorcjum NIKMAR o  spe

łnieniu przez urządzenie o nazwie EG-PELLET-MINI-F3 16 i 24 

parametrów OPZ miało bezpośredni wpływ na wybór przedmiotowej oferty.  

Jak  zaznaczył  Odwołujący,  będąca  w  posiadaniu  Odwołującego  DTR  urządzenia  

EG-PELLET-MINI-

F3 z października 2019 r. złożona przed KIO w sprawie o sygn. akt KIO 

potwierdza,  iż  oferowane  urządzenie  jest  niezgodne  z  SIWZ.  W  tej  sytuacji,  

w ocenie Odwołującego, Zamawiający powinien wykluczyć Konsorcjum NIKMAR, zaś oferta 

Konsorcjum po

winna zostać odrzucona. 

Odwołujący wyjaśnił, że DTR z października 2019 r. dla kotłów produkowanych przez 

G.  Sp.  j. 

dotyczy  całego  typoszeregu  kotłów  EG  PELLET  MINI  F3,  tym  m.in.  EG  PELLET 

MINI  F3  16, 

24  i  25.  Odwołujący  podał,  że  zawarte  w  DTR  informacje  i  dane  techniczne 

dotyczą całego typu szeregu kotłów typu EG PELLET MINI F3 (w tym tabela podstawowych 

wymiarów  kotłów  str.  9).  Jak  zaznaczył  Odwołujący,  DTR  oferowanych  urządzeń  oraz 

certyfikat są z października 2019 r. i są dokumentami spójnymi. 

Odwołujący 

argumentował, 

że 

dokumentacja 

techniczno-rozruchowa 

jest 

dokumentacją  opisującą  dane  urządzenie  wytworzone  przez  danego  producenta,  która 

opisuje cechy  tego  urządzenia.  Odwołujący  wskazał,  że  urządzenie o nazwie EG-PELLET-

MINI-

F3 posiada takie cechy, jakie wynikają z dokumentacji techniczno-rozruchowej dla tego 

urządzenia. Dla urządzenia o nazwie EG-PELLET-MINI-F3, którego producentem jest G. Sp. 

j.  dokumentacja  techniczno-

rozruchowa  jest  przypisana  do  tego  urządzenia,  które  posiada 

opisane w niej cechy. 

Z uwagi na powyższe Odwołujący załączył ww. DTR do odwołania. 

Z ostrożności  Odwołujący  podniósł,  że gdyby  Konsorcjum  NIKMAR  oświadczyło,  że 


zmodyfikowało  oferowane  urządzenie,  które  po  modyfikacji  spełnia  wszystkie  wymagania 

SIWZ  (

w  szczególności  gabaryty  kotła)  i  dołączyło  odpowiednie  dokumenty  np.  DTR,  to 

O

dwołujący wskazuje, każda modyfikacja urządzenia wymaga ponownej certyfikacji popartej 

Sprawozdaniem  z  badań  i  certyfikatem  wydanym  przez  notyfikowaną  jednostkę  badawczą 

zgodnie z normą PN EN 303-5:2012. Odwołujący wskazał ponadto, że Konsorcjum NIKMAR 

zaoferowało urządzanie o określonej nazwie handlowej EG PELLET MINI F3 16 i 24, które 

zostało  przebadane  i  certyfikowane  przed  wprowadzeniem  do  obrotu  na  terenie  Unii 

Europejskiej  przez  Instytut  Badań  Inżynieryjnych  Przedsiębiorstwo  Państwowe  Brno 

Republika  Czeska,  co  potwierdza  certyf

ikat  (świadectwo)  nr  O-B-02-687-19  z  dnia  18 

października  2019  r.  Jak  zauważył  Odwołujący,  urządzenie  wyprodukowane  o  określonej 

nazwie,  w  tym  przypadku  EG  PELLET  MINI  F3, 

do  którego  została  opracowana  stosowna 

DTR, 

wprowadzone  do  obrotu,  po  uzyskaniu  certyfikacji  nie  może  być  dowolnie  zmieniane  

w  zakresie  istotnych  jego  parametrów,  tj.  np.  gabarytów.  Wyprodukowanie  urządzenia  

o takiej samej nazwie handlowej j

uż funkcjonującej w obrocie i utworzenie nowej/zmienionej 

DTR  narusza  zasadę  uczciwej  konkurencji  i  wprowadza  odbiorców,  klientów,  kupujących  

w  błąd  co  do  cech  oferowanego  urządzenia.  Odwołujący  opierając  się  na  normach 

technicznych  i  odpowiednich  przepisach 

prawa  mających  zastosowania  dla  urządzeń 

grzewc

zych  wyjaśnił,  że  producent  nie  może  w  stopniu  dowolnym  modyfikować 

certyfikowanych urządzeń, każda zmiana w certyfikowanym wcześniej urządzeniu winna być 

zgłoszona do jednostki notyfikowanej, która certyfikowała owo urządzenie i poddana ocenie 

lub powtórnej certyfikacji. 

Odwołujący zarzucił oferowanemu urządzeniu niezgodności gabarytów oferowanego 

kotła z wymogami SIWZ (Załącznik nr 13). Odwołujący podniósł, że ewentualna modyfikacja 

kotła  w  zakresie  dopasowania  gabarytów  kotła  do  wymogów  SIWZ  wymaga  powtórnej 

certyfikacji  i  odzwierciedlenia  tego  faktu  w  nazwie  handlowej  urządzenia.  Odwołujący 

stwierdził, że nie mogą funkcjonować dwa różne urządzenia pod tą samą nazwą handlową - 

n

azwa  musi  być  zindywidualizowana  i  wskazywać  konkretny  typ  i  model  urządzenia 

jednoznacznie.  Nazwa  i  typ  oferowanego  w  przedmiotowym  postępowaniu  urządzenia  jest 

identyczna, 

jak urządzenia oferowane w postępowaniu przed zamawiającym Biała Podlaska. 

Odwołujący  oświadczył,  że  jest  w  posiadaniu  dokumentów  (załączonych  do 

odwołania) identyfikujących urządzenia oferowane w przedmiotowym postępowaniu, tj. DTR 

dla  urządzeń  o  nazwie  EG  PELLET  MINI  F3  16  i  EG  PELLET  MINI  F3  24, 

certyfikat

/świadectwo  z  badań  nr  O-B-02-687-19  z  dnia  18  października  2019  r.  dla  ww. 

urządzeń, ulotki produktowa dla ww. urządzeń.  


Jak  podkreślił  Odwołujący,  producent  nie  może  oferować  i  wprowadzać  do  obrotu 

urządzeń  bez  ważnego  certyfikatu.  Mając  na  uwadze  powyższe  stwierdzenie,  Odwołujący  

z  ostrożności  podniósł,  że  do  zaoferowanych  w  przedmiotowym  postępowaniu  urządzeń 

zastosowanie będą miały dokumenty, które zostały złożone w innym postępowaniu, tj. przed 

z

amawiającym  Biała  Podlaska,  a  które  Konsorcjum  NIKMAR  udostępniło  w  postępowaniu 

przed  KIO  o  sygn.  akt  KIO  2470/19. 

Odwołujący  zaznaczył,  że  certyfikat  z  dnia  18 

października 2019 r. i DTR z października 2019 r. dla urządzeń EG PELLET MINI F3 15 i EG 

PELLLET  MINI  F3  24 

potwierdzają  dane  techniczne  oferowanych  urządzeń,  które  nie 

spełniają wymagań SIWZ w zakresie gabarytów kotła. 

Odwołujący  podniósł  ponadto,  że  budowa  zaoferowanego  kotła  jest  niezgodna  

z  wymaganiami 

Zamawiającego  wskazanymi  w  Załączniku  nr  13  str.  2:  „Zamawiający 

wymaga 

kotła:  gdzie  płomieniówkowa  część  grzewcza,  oddzielona  jest  od  komory 

paleniskowej  płaską  przegrodą  wodną  wykonaną  z  poprzecznie  umieszczonych  profili 

zamkniętych…  …  …  dla  zawirowania  spalin  i  lepszej  wymiany  ciepła....”.  Odwołujący 

stwierdził,  że  z  opisu  budowy  oferowanego  kotła  oraz  rysunków  przekrojowych 

zamieszczonych  w  DTR  wynika  jednoznacznie

,  iż  brak  jest  w  jego  budowie  oddzielenia 

płomieniówkowej  części  grzewczej  od  komory  paleniskowej  płaską  przegrodą  wodną. 

Jedynym  elementem  oddzielającym  palenisko  od  części  płomieniówkowej  jest  deflektor 

ceramiczny (opis i rysunek str. 7 DTR) 

Powyższe, w ocenie Odwołującego, stanowi kolejną 

niezgodności oferowanego kotła z wymogami Zamawiającego. 

Odwołujący zwrócił ponadto uwagę, że wszystkie wymienione w odwołaniu zarzuty co 

do  niezgodności  cech  oferowanego  urządzenia  z  SIWZ  (gabaryty  i  budowa  kotła)  były 

przedmiotem  zarzutów  odwołującego  w  postępowaniu  przed  KIO  o  sygn.  akt  KIO  2470/19  

i  zostały  uwzględnione  przed  KIO  w  wyroku  z  dnia  2  stycznia  2020  r.  KIO  potwierdziła  na 

podstawie  złożonych  dokumentów,  że  oferowane  przez  Konsorcjum  NIKMAR  kotły  nie 

spełniły wymogów SIWZ w zakresie gabarytów i budowy kotła. 

Zamawiający  podkreślił,  że  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego 

Biała Podlaska wymagane przez Zamawiającego gabaryty (szerokość kotła) były większe niż 

w  postępowaniu  Stary  Dzików  i  oferowany  kocioł  był  większy  niż  wymogi  danego  SIWZ. 

Zamawiający  -  Biała  Podlaska  wymagał  szerokości  kotła  nie  większej  niż  550  mm. 

Zaoferowany kocioł nie spełnił tego wymogu, szerokość zaoferowanego kotła to 740 mmm, 

KIO uznała ten zarzut jako zasadny. Zamawiający - Stary Dzików wymagał szerokości kotła 

nie  większej  niż  500  mm.,  czyli  jeszcze  węższego,  dodatkowo  Zamawiający  ograniczył 

wysokości do 1400 mm. Zaoferowany kocioł nie spełnia tych wymogów, gdyż jego wysokość 

to 1500mm, 

a szerokość zaoferowanego kotła to 740 mm. 


Odwołujący  z  ostrożności  procesowej  poparł  zarzut  zaniechania  przez 

Zamawiającego badania oferty złożonej przez wykonawcę LEVADA Sp.  z o.o. (oferta nr 4)  

w  trybie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp.  Odwołujący  podniósł,  że  zgodnie  z  wymogami  SIWZ, 

w

ykonawcy  zobowiązani  byli  do  złożenia  wraz  ofertą  karty  katalogowej  oferowanego 

urządzenia  wraz  z  oświadczeniem,  że  oferowane  urządzenia  spełniają  wymogi  SIWZ 

(Rozdział XII pkt 11 ppkt 7 SIWZ). W ocenie Odwołującego, budzi wątpliwości okoliczność, 

czy  Zamawiający  dokonał  badania  oferty  wykonawcy  LEVADA  Sp.  z  o.o.  Obowiązek  taki 

obciążał  Zamawiającego  w  sytuacji,  gdy  w  skład  oferty  Zamawiający  żądał  złożenia  karty 

katalogowej  lub  oświadczenia  dotyczącego  parametrów  technicznych  oferowanego  kotła. 

Zdaniem  Odwołującego,  Zamawiający  powinien  w  trybie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp 

zweryfikować  te  parametry.  Na  etapie  badania  ofert  powinny  zostać  zweryfikowane 

parametry  oferowanych  urządzeń  w  celu  ustalenia  czy  oferta  jest  zgodna  z  SIWZ,  czy  też 

podlega  odrzuceniu  jako  nie  zgodna  z  SIWZ  z  uwagi  na  niespełnienie  przez  oferowane 

urządzenia  wymogów  stawianych  przez  Zamawiającego.  Odwołujący  poinformował,  że 

zwrócił  się  do  Zamawiającego  o  dokumenty,  które  złożył  m.in.  wykonawca  LEVADA  

Sp.  z  o.o.  wraz  z  ofertą,  jednakże  do  dnia  złożenia  odwołania  nie  otrzymał  żadnych 

dokumentów i żadnej odpowiedzi, poza dokumentami wybranego wykonawcy. W przypadku 

potwierdzenia

, że oferowane przez wykonawcę LEVEDA Sp. z o.o. urządzenia nie spełniają 

wymagań, oferta tego wykonawcy powinna zostać odrzucona. 

W  przekonaniu  Odwołującego,  Zamawiający  w  sposób  nieuprawniony  dokonał 

wyboru  oferty  Konsorcjum  NIKMAR  przez  zaniechanie  jej  odrzucenia  pomimo  niebudzącej 

wątpliwości podstawy do jej odrzucenia.  

Odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania,  

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  jako  najkorzystniejszej 

oferty Konsorcjum NIKMAR, 

nakazanie  Zamawiającemu  ponownego  dokonania  czynności  badania  i  wyboru 

oferty,  

nakazanie Zamawiającemu wykluczenia Konsorcjum NIKMAR,  

nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Konsorcjum NIKMAR,  

6.  dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,  

zwrot  kosztów  postępowania  odwoławczego  wraz  z  kosztami  zastępstwa 


procesowego,  

zobowiązanie Zamawiającego do załączenia dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia  publicznego:  pn:  „Rozwój  mikroinstalacji  OZE  na  potrzeby  budynków  

i  obiektów  niepublicznych  na  terenie  Gminy  Stary  Dzików,  Sieniawa  i  Dynów”, 

zamówienie z podziałem na cztery części, znak sprawy: ZP.271.7.2019,  

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do odwołania 

na 

okoliczności w nim wskazane, 

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów znajdujących się w aktach 

postępowania  prowadzonego  z  odwołania  Odwołującego  przed  KIO  sygn.  akt  KIO 

w  szczególności  DTR  sporządzonej  przez  producenta  G.  Sp.  j.  dla 

typoszeregu  kotłów  o  nazwie  handlowej  EG  PELLET  MINI  F3,  certyfikatu  z  badań 

świadectwo)  nr  O-B-02-687-19  z  dnia  18  października  2019  r.  wydanego  przez 

Instytut Badań Inżynieryjnych Przedsiębiorstwo Państwowe Brno Republika Czeska.  

Na rozpr

awie strony podtrzymały dotychczas prezentowane stanowiska.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  

i  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy  wymieniony  w  treści  uzasadnienia,  jak 

również stanowiska stron i uczestnika postępowania zaprezentowane na piśmie i ustnie do 

protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  legitymuje  się  interesem  we  wniesieniu  środka 

ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji 

ich  potwierdzenia  się,  wskazuje  na  pozbawienie  Odwołującego  możliwości  uzyskania 

zamówienia  i  jego  realizacji,  narażając  go  tym  samym  na  poniesienie  w  tym  zakresie 

wymiernej szkody.  

Rozpoznając  odwołanie  w  granicach  podniesionych  zarzutów  Izba  uznała,  że  nie 

zaistniały podstawy do jego uwzględnienia.   

Izba  ustaliła,  że  zgodnie  z  Rozdziałem  IV  pkt  3  SIWZ  przedmiot  zamówienia 

obejmuje: 

Część  I  -  dostawę  i  montaż  292  instalacji  fotowoltaicznych,  o  jednostkowej  mocy  nie 

mniejszej niż 2,16 kWp, i łącznej mocy 884,5 kWp 


Część II - dostawę i montaż 605 instalacji kolektorów słonecznych, o jednostkowej mocy nie 

mniejszej niż 2,8 kWt i łącznej mocy 2419,6 kWt 

Część  III  -  dostawę  i  montaż  103  instalacji  pomp  ciepła  pracujących  na  potrzeby 

p

rzygotowania  ciepłej  wody  użytkowej,  o  jednostkowej  mocy  2,3  kWt  i  łącznej  mocy  236,9 

kWt. 

Część  IV  -  dostawę  i  montaż  16  kotłów  na  biomasę,  o  jednostkowej  mocy  16  i  24  kW  

i łącznej mocy 376 kW. 

Rozdział  IV  pkt  4  SIWZ  stanowi,  że  szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia 

znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. W pkt 6 Rozdziału IV SIWZ stwierdzono natomiast, 

że  uzupełnienie  w  zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia  stanowią  postanowienia  projektu 

umowy, tj. Załącznika nr 2 do SIWZ.  

Zgodnie z Rozdziałem XII pkt 11 pkkt 7 na ofertę składają się m.in.  Karty katalogowe 

lub oświadczenia producenta pozwalające na ocenę ofert w zakresie technicznych kryteriów 

oceny ofert (K

T

), tj. kryteriów sformułowanych w Rozdziale XV pkt 1 ppkt 2 SIWZ.  

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) w pkt IV Instalacje kotłów na 

biomasę  stanowi,  że  każda  instalacja  kotła  na  biomasę  zbudowana  jest  minimalnie  

z  następujących  komponentów:  kotła  na  biomasę,  armatury  towarzyszącej  w  tym  grupy 

pompowej,  naczynia  wzbiorczego  przepono

wego  wraz  z  zaworem  bezpieczeństwa. 

Temperatura 

zasilania 

instalacji 

kotła 

musi 

zostać 

dostosowana 

do 

wysokotemperaturowych obiegów grzewczych w każdym z istniejących budynków. 

W ramach zamówienia do obowiązków wykonawcy należy: 

●  Dokonanie  wizji  lokalnej  obiektu,  w  celu  zapoznania  się  z  indywidualnymi  warunkami 
panującymi na każdym z obiektów; 

●  Wykonanie  projektów  wykonawczych  dla  poszczególnych  lokalizacji  wskazanych  przez 
zamawiającego,  zawierającej  m.in.  projekt  instalacji,  rozplanowanie  instalacji,  symulacje 
uzysków energetycznych i karty katalogowe urządzeń; 

●  Dostawa  i  sprzedaż  nowych  urządzeń  i  komponentów  składających  się  na  kompletną 
instalację kotła na biomasę;  

●  Wykonanie  prac  montażowych  kotłów  na  biomasę  o  mocy  16  lub  24  kW  spełniających 
wymagania normy PN-EN 303.5 - 

2012, wraz z pełnym oprzyrządowaniem; 

● Dobór, dostawa i montaż osprzętu zabezpieczającego do kotłów; 

● Przyłączenie urządzenia do instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej; 

● Wykonanie pomiarów instalacji; 

●  Przeprowadzenie instruktażu dla użytkowników  obiektu w  zakresie obsługi  instalacji  oraz 
postępowania w sytuacjach awaryjnych; 


●  Przekazanie  protokolarne  instalacji  wraz  z  odbiorem  przy  obecności  Inżyniera  kontraktu 
ustanowionego przez Zamawiającego lub innych osób wskazanych przez zamawiającego; 

●  Sporządzenie  i  przekazanie  Zamawiającemu  i  właścicielowi  obiektu  kompleksowej 
dokumentacji  powykonawczej,  zawierającej  m.in.  projekt  instalacji,  instrukcję  obsługi,  karty 
katalogowe urządzeń, schemat instalacji, raport z testów i pomiarów końcowych instalacji; 

●  Serwisowanie  instalacji  w  okresie  wskazanym  w  dokumentacji  przetargowej  (str.  41-42 
OPZ). 

Opis  przedmiotu  zamówienia  ustanawia  także  wymagania  w  zakresie  kotła  na 

biomasę  –  dopuszczono  montaż  kotła  na  pelet  podłączonego  do  istniejącej  instalacji 

ciepłowniczej w budynku o mocy grzewczej 16 lub 24 kW. 

W tabeli 4.2. zestawiono minimalne wymagania w zakresie kotłów na biomasę (pelet). 

Należą do nich: 

Typ kotła - Kocioł na paliwo stałe 

Typ paliwa - Dostosowany do spalania paliwa Pelet A1 wg PN-EN ISO 17225-2:2014-07 

Znamionowa moc cieplna - 16 lub 24 kW 

Sprawność cieplna - powyżej 88% 

Klasa kotła wg EN 303-5:2012 - Nie niższa niż 5 oraz spełniająca wymagania ekoprojektu  
w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu 
Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 

Rozpalanie / zapłon – Automatyczne 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe – Tak 

Minimalna pojemność zbiornika na pelet - 250 dm³ 

Przepływ nominalny przepływomierza 

Elektrycznego - min. 0,6 m 3 /h 

Parametry pompy zmieszania kotłowego - DN25, Qmax 3 m³ /h, Hmax = 4,0 m 

Gwarancja producenta - Minimum 5 lat (str. 42-43 OPZ). 

Wymagania w stosunku do pomieszczenia kotłowni oraz wymagania montażowe dla 

kotła opisane zostały na stronach 46 – 47 OPZ. 

Zamawiający udzielił też odpowiedzi na pytania do SIWZ. W dniu 25 listopada 2019 r. 

Zamawiający  na  pytanie:  „Zamawiający  zamieścił  jako  część  dokumentacji  przetargowej 

projekty  wykonawcze  dla  poszczególnych  typów  instalacji.  Prosimy  zatem  o  potwierdzenie 

czy  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  należy  wykonać  oraz  przekazać 

Zamawiającemu  projekty  wykonawcze  dla  poszczególnych  instalacji  w  danej  lokalizacji  jak 

wskazano w OPZ w 2 egz. dla każdej instalacji?” odpowiedział: „TAK” (odpowiedź na pytanie 

nr 1). W tym samym dniu odpowiadając na pytanie nr 2: „W związku z tym, że Zamawiający 

zamieścił  w  dokumentacji  przetargowej  projekty  wykonawcze  dla  poszczególnych  instalacji 

prosimy  o  jednoznaczną  odpowiedź:  czy  w  tym  przypadku  dokumentem  nadrzędnym 

(obowiązującym)  jest  OPZ.  Jaka  jest  hierarchia  dokumentów  w  przypadku  występujących 


sprzeczności w obu tych dokumentach?” Zamawiający stwierdził: „Dokumentem nadrzędnym 

jest OPZ”.  

Izba  stwierdziła,  że  parametry  podlegające  ocenie  przez  Zamawiającego  zostały 

sformułowane  w  Załączniku  nr  1  do  SIWZ  (Opis  przedmiotu  zamówienia).  Wskazuje  na  to 

jednoznacznie treść Rozdziału IV pkt 4 i 6 SIWZ, gdzie Zamawiający podał, że szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ, zaś jego uzupełnienie 

stanowią  postanowienia  projektu  umowy,  tj.  Załącznika  nr  2  do  SIWZ.  Izba  miała  także  na 

uwadze,  że  Zamawiający  nie  określił  roli  Załącznika  nr  13  do  SIWZ.  Na  rozprawie 

Zamawiający podał, że dokument ten miał charakter wyłącznie pomocniczy, co jest zgodne 

choćby z zakresem obowiązków wykonawcy.  

W  wyniku  analizy  dokumentacji  postępowania  Izba  doszła  do  przekonania,  że 

zarówno przywołane powyżej postanowienia SIWZ, jak też postanowienia Opisu przedmiotu 

z

amówienia,  z  którego  wynikają  nie  tylko  minimalne  wymagania  dla  kotła  na  biomasę,  ale 

także obowiązki wykonawcy, w tym wykonanie projektów wykonawczych, a także odpowiedzi 

na  pytania do  SIWZ,  w szczególności  na  pytanie  nr  1  i  2 z  dnia 21  listopada  2019  r.,  dają 

podstawy  do  stwierdzenia, 

że  rola  Załącznika  nr  13  do  SIWZ  w  przedmiotowym 

postępowaniu była niewiążąca.  

Izba stoi na stanowisku, że zamawiający  w toku badania i oceny ofert zobowiązany 

jest  zweryfikować  wszystkie  wymagania,  które  sformułował  w  dokumentacji  postępowania 

wobec  przedmiotu  zamówienia.  Jednakże  w  przedmiotowej  sprawie  brak  jest 

jednoznacznego  stwierdzenia  w  dokumentacji  postępowania,  że  oferowany  przedmiot 

zamówienia  powinien  spełniać  wymogi  zawarte  także  w  treści  Załącznika  nr  13,  co  nie 

pozwala na uznanie, że istnieje podstawa do wyciągania wobec wykonawców negatywnych 

konsekwencji  nie zaoferowania urządzeń  w  pełni  zgodnych  z  treścią tego  dokumentu. Izba 
stwierdziła,  że  w  sytuacji,  gdy  rola  Załącznika  nr  13  może  budzić  wątpliwości,  a  tak  jest  

w  przedmiotowym  postępowaniu,  badanie zgodności  ofert  z  treścią tego Załącznika byłoby 

działaniem nieuprawnionym. Należy bowiem zauważyć, że wymogi, jakie powinien spełniać 

przedmiot  zamówienia,  powinny  zostać  określone  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości.  

W  sytuacji  zaistniałej  w  przedmiotowym  postępowaniu,  w  którym  treść  Specyfikacji  nie 

pozwala  stwierdzić,  że  oferowany  przedmiot  zamówienia  powinien  spełniać  wymagania 

opisane  w  Załączniku  nr  13  do  SIWZ,  badanie  ofert  w  zakresie  zgodności  treści  oferty  

z  treścią  ww.  Załącznika  stanowiłoby  naruszenie  podstawowych  zasad  postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego.  

Izba  stwierdziła,  że  zarzuty  podniesione  przez  Odwołującego  zostały  oparte  na 

twierdzeniu,  że  wykonawcy  Konsorcjum  NIKMAR  oraz  LEVADA  Sp.  z  o.o.  zaoferowali 


przedmiot  zamówienia  niezgodny  z  wymaganiami  opisanymi  w  Załączniku  nr  13  do  SIWZ 

oraz  że  złożone  przez  tych  wykonawców  dokumenty  nie  potwierdzają  zaoferowania 

przedmiotu  zamówienia  zgodnego  z  ww.  wymogami.  Odwołujący  w  swojej  argumentacji 

powoływał  się  co prawda także na  Załącznik  nr  1 do  SIWZ,  jednak  wymogi,  co do których 

zarzuca niezgodność ofert z treścią SIWZ zawarte zostały wyłącznie w Załączniku nr 13.  

Z  uwagi  na  stwierdzenie  przez  Izbę,  że  wymagania  Załącznika  nr  13  do  SIWZ,  na 

których oparto zarzuty, nie były wiążące, brak jest także podstaw do uznania, że ocena przez 

Zamawiającego  ofert  w  przedmiotowym  zakresie  została  dokonana  niezgodnie  

przywołanymi  przez  Odwołującego  przepisami  ustawy  Pzp.  Skoro  wymagania  dotyczące 

ga

barytów  i  budowy  kotła  nie  stanowiły  podstaw  do  oceny  ofert,  brak  też  jest  podstaw  do 

stwierdzenia,  że  karta  katalogowa  powinna  zawierać  informacje  o  ww.  parametrach. 

Dodatkowo,  wskazać  należy,  że  zgodnie  z  treścią  Rozdziału  XII  pkt  11  pkkt  7  karty 

katalog

owe  lub  oświadczenia  producenta  miały  pozwalać  na  ocenę  ofert  w  zakresie 

technicznych  kryteriów  oceny  ofert.  W  konsekwencji,  nie  zaistniały  także  podstawy  do 

wezwania wykonawców  do  złożenia  wyjaśnień  na  podstawie art.  87  ust.  1 ustawy  Pzp,  jak 

też  do  wykluczenia  Konsorcjum  NIKMAR  z  udziału  w  postępowaniu.  Brak  jest  bowiem 

podstaw  do  uznania,  że  złożone  w  karcie  katalogowej  oświadczenie,  że  oferowane 

urządzenia spełniają parametry określone w OPZ i posiadają dokumenty potwierdzające ich 

spełnienie nie odpowiadają prawdzie.  

Z  uwagi  na  powyższe,  Izba  przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  Izba  nie 

wzięła  pod  uwagę  dokumentacji  złożonej  w  postępowaniu  odwoławczym  o  sygn.  akt  KIO 

.  Dowodu  w  przedmiotowej  sprawie  nie  mogą  także  stanowić  złożone  przez 

Zama

wiającego  Karty  Udziału  w  Projekcie  RPO  WP  3.1  wypełnione  przez  mieszkańców, 

jako  że  nie  stanowią  one  części  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego i nie zostały udostępnione wykonawcom przed terminem składania ofert. 

Mając na  uwadze,  że  zarzuty  podniesione przez  Odwołującego nie potwierdziły  się, 

na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.  


O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz  §  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w    sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).    

Przewodniczący :  ………………………………   


wiper-pixel