KIO 367/20 POSTANOWIENIE dnia 4 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 367/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Jan Kuzawiński 

po 

rozpoznaniu 

na 

posiedzeniu 

niejawnym 

dniu 

marca 

r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

21 lutego 2020 r. przez 

wykonawcę Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych J. 

W.

,  ul.  Władysława  Łokietka  4,  41-933  Bytom  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego – Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Zakład  Usługowy  Konserwacja  Terenów  Zielonych  J.  W.,  ul. 

Władysława Łokietka 4, 41-933 Bytom, kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście 

tysięcy złotych, zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 367/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Zarząd  Dróg  Miejskich  w  Gliwicach,  ul.  Płowiecka  31,  44-121  Gliwice 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego pn

Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2020 – 

2021  r.

”.  Wartość  postępowania  przenosi  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Prowadzone  przez  Zamawiającego  postępowanie 

zostało  wszczęte  przez  zamieszczenie  ogłoszenia  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

w dniu 25.11.2019. pod numerem 2019/S 227-557448. 

Zamawiający  w  dniu  11  lutego  2020  r.  poinformował  wykonawców  o  unieważnieniu 

postępowania. 

Od  tej  czynności  wykonawca  Zakład  Usługowy  Konserwacja  Terenów  Zielonych  J. 

W.

,  ul.  Władysława  Łokietka  4,  41-933  Bytom  wniósł  w  dniu  21.02.2020  r.  odwołanie  do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art.  7  ustawy  Pzp  w  związku  z  prowadzeniem  postępowania  z  naruszeniem 

zasady równości wykonawców i zasady uczciwej konkurencji. 

2)  art. 93 ust. 1 pkt 

4 ustawy Pzp poprzez wadliwą interpretację i zastosowanie. 

3)  art.  93  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  brak  wskazania  rzeczywistych  podstaw 

unieważnienia postępowania.  

W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu;  

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, 

dokonania  badania  (czyli  wykluczenia  wykonawców  w  przypadkach  wynikających  

z ustawy i odrzucenie ofert w przypadkach wynikających z ustawy) i oceny ofert, 

3.  dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.  

Zam

awiający w piśmie wniesionym w dniu 27.02.2020 r. uwzględnił odwołanie w zakresie: 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, 

dokonania  badania  (czyli  wykluczenia  wykonawców  w  przypadkach  wynikających  

z ustawy i odrzucenie ofert w przypadkach wyn

ikających z ustawy) i oceny ofert, 

3.  dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.  

Zamawia

jący  informację  o  wniesionym  odwołaniu  przekazał  wykonawcom  w  dniu 

21.02.2020  r. 

Do  upływu  terminu  na  zgłoszenie  przystąpienia  do  postepowania 

odwoławczego  zgodnie  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  –  tj.  do  dnia  24.02.2020  r.  żaden 

wykonawca nie zgłosił przystąpienia. 


Izba  stwierdziła,  iż  w  świetle  oświadczenia  Zamawiającego  o  uwzględnieniu  całości 

żądań  odwołania  zachodzi  podstawa  do  umorzenia  postępowania  odwoławczego  zgodnie  

z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. 

Odwołanie na skutek opisanego oświadczenia Zamawiającego 

stało się bezprzedmiotowe, bowiem jego cel został w całości osiągnięty. Ponieważ po stronie 

Zamawiającego nie przystąpił w terminie skutecznie żaden wykonawca, Izba związana była 

oświadczeniem  Zamawiającego  i  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu 

niejawnym. 

W  sytuacji  umorzenia  postępowania,  w  związku  z  uwzględnieniem  odwołania  w 

całości,  ustawodawca  nałożył  na  zamawiającego  obowiązek  wykonania,  powtórzenia  

lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem 

zawartym  w  odwołaniu.  Należy  podkreślić,  że  a  contrario  do  art.  189  ust.  2  pkt  5)  

w  przypadku  uwzględnienia  odwołania,  nowe  odwołanie  przysługuje  również  na  czynności 

z

amawiającego, które wykonał niezgodnie z żądaniem zawartym w uprzednim odwołaniu. 

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2  ustawy  Pzp 

koszty  postępowania odwoławczego 

znosi  się  wzajemnie,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty 

przedstawione 

w odwołaniu przed otwarciem rozprawy.  

Na  podstawie 

§  5  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), Izba 

orzekła o dokonaniu zwrotu  Odwołującemu z  rachunku Urzędu kwoty  15  000  zł  uiszczonej 

tytułem wpisu.  

Przewodniczący: 

……………………………


wiper-pixel