KIO 363/20 POSTANOWIENIE dnia 3 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 363/20 

   POSTANOWIENIE 

            z dnia 3 marca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Magdalena Grabarczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  3  marca  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do 

Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  w  dniu  21 lutego  2020  r.  przez  wykonawcę 

Warbud S.A. w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Stołeczny Zarząd 

Infrastruktury w Warszawie  

przy udziale wykonawcy UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim 

zgłaszającego swoje przystąpienie do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  oraz  IDS-BUD  S.A.  w  Warszawie 

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

orzeka: 

1. u

marza postępowanie odwoławcze;    

2.  nakazuje  U

rzędowi  Zamówień  Publicznych  dokonanie  zwrotu  na  rzecz  Warbud  S.A.  w 

Warszawie kwoty 20.000 

zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) poniesionej z 

tytułu wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

– przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego 

w Warszawie. 

Przewodniczący:………………………… 


Sygn. akt KIO 363/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający - Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie - prowadzi w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej jako 

„ustawa” lub „Pzp”, postępowanie o udzielenie 

zamówienia,  którego  przedmiotem  jest  wykonanie  robót  budowlano-montażowych  wraz  z 

konserwacją  i  serwisowaniem  zainstalowanych  urządzeń  dla  zadania:  Budowa  budynku 

magazynowo  -  warsztatowego  w  Warszawie. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowane  zostało  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  12  listopada  2019  r.  pod  numerem  2019/S  218-536477. 

W

artość zamówienia jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 Pzp. 

21  lutego  2020  r.  wykonawca  Warbud  S.A.  w  Warszawie 

wniósł  odwołanie.  Zachowany 

został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania wskazany w art. 

180 ust. 5 Pzp.  

O

dwołujący zarzucił zamawiającemu, naruszenie: 

1. art. 131e ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 

12 Pzp w zw. z art. 22 ust.  1b pkt 3 Pzp w zw. z art. 22a ust. 1 Pzp  w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp 

przez jego niezastosowanie i zaniechanie wykluczenia z postępowania UNIBEP S.A. z siedzibą w 

Bie

lsku Podlaskim, dalej „UNIBEP”, pomimo, iż wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania 

lub  r

ażącego  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że 

spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej  lub  co 

najmniej  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające 

Zamawiającego w błąd, a mające istotny wpływ na podejmowane przez zamawiającego decyzje w 

zakresie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  odniesieniu  do  zdolności  technicznej  i 

zawodowej, tj. informacji wskazanych w  wykazie dotyczących wykonania w ramach inwestycji na 

rzecz  17  Terenowego  Oddziału  Lotniskowego  w  wyspecyfikowanych  obszarach  poziomu 

zabezpieczenia  miejsca PZM  III (Poziomu  Zabezpieczenia  Miejsca  III  stopnia)  - 

Rozdział VII ust. 

2.3) lit. a) SIWZ; 

. ewentualnie w przypadku nieuwzględnienia tego zarzutu  

- art. 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 22 ust. Ib pkt 3 Pzp w zw. z art. 22a ust. 1 Pzp w zw. z art. 

131e  ust.  1  pkt  1  Pzp  w  zw.  z  art.  131j  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  jego 

niezastosowanie i zaniechanie wezwania UNIBEP do uzupełnienia dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, mimo 

iż  doświadczenie  w  wykonaniu  inwestycji  na  rzecz  17  Terenowego  Oddziału  Lotniskowego  nie 

o

bejmowało  wykonania  w  ramach  inwestycji  w  wyspecyfikowanych  obszarach  poziomu 

zabezpieczenia  miejsca PZM  III (Poziomu  Zabezpieczenia  Miejsca  III  stopnia)  - 

Rozdział VII ust. 

2.3) lit. a) SIWZ; 


-  art. 26 ust. 3 i 4 Pzp w zw. z art. 22a ust. 1 i 3 Pzp w zw. z art. 131e ust. 1 pkt 1 Pzp w 

zw.  z  art.  131j  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania  UNIBEP  do 

uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej  (względnie  do  udzielenia  wyjaśnień),  mimo  iż  ze 

złożonej  przez  ww.  wykonawcę  referencji  wynika,  że  podmiot  trzeci  udostępniający  UNIBEP 

doświadczenie wykonał zamówienie jako jeden z wykonawców realizujących inwestycję w ramach 

konsorcjum  (wspólnie  ze  SKANSKA  S.A.  jako  liderem),  a  zatem  nie  może  legitymować  się 

doświadczeniem nabytym przez konsorcjum, ale wyłącznie w zakresie, w jakim faktycznie wykonał 

roboty; 

- art. 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 22a ust. 1, 3 i 4 Pzp w zw. z art. 131e ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. 

z  art.  131j  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania  UNIBEP  do 

uzupełnienia  dokumentów  mimo,  iż  wykonawca  nie  wykazał  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej  (doświadczenie)  w  odniesieniu  do 

warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  w  Rozdziale  VII  ust.  2.3)  lit.  a)  SIWZ,  ponieważ 

przedstawił zobowiązanie do udostępniania zasobów ZEUS S.A., które nie ma charakteru realnego 

(zakres  udostępnionych zasobów  nie pokrywa się z  zakresem  udziału  ww.  podmiotu trzeciego w 

realizacji  zamówienia),  jak  również  nie  został  wskazany  w  treści  zobowiązania  okres  udziału 

podmiotu trzeciego w realizacji inwestycji; 

-  art.  26  ust.  3  Pzp  w 

zw.  z  §  2  ust.  4  pkt  1  rozporządzenia  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia (dalej: „rozporządzenie”) w zw. z art. 13le ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 131j ust. 1 Pzp 

w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp 

przez  zaniechanie  wezwania  UNIBEP  do  uzupełnienia  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu,  mimo  iż  ze  złożonego 

poświadczenia wystawionego przez 17 Terenowy Oddział Lotniskowy nie wynika, że roboty zostały 

wykonane 

należycie,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo  ukończone 

(poświadczenie nie zawiera określeń oceniających wykonane prace). 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności zaproszenia UNIBEP do złożenia oferty; 

dokonania powtórnej czynności badania i oceny wniosku UNIBEP; 

wykluczenia UNIBEP z postępowania; 

ewentualnie  (w  przypadku  nieuwzględnienia  zarzutu  dotyczącego  zaniechania 

wykluczenia)  - 

wezwania  UNIBEP  do  uzupełnienia  (względnie  wyjaśnienia) 

dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  że 

przez  wykluczenie  odwołującego  z  udziału  w  postępowaniu  oraz  zaniechanie 

wezwania  odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  spełniania  warunku 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  dostaw  drukarek  i  urządzeń  wielofunkcyjnych 

do ponad 30 lokalizacji na terenie Polski narusz

ył art. 7 ust. 1 w związku z art. 24 

ust. 1 pkt 16 oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. 26 ust. 3 i 4 Pzp.  


Wykonawc

po  stronie 

zamawiającego,  zaś  IDS-BUD  S.A.  w  Warszawie  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego po stronie odwołującego. Wykonawcy zachowali termin ustawowy oraz obowiązek 

przekazania  kopii  przystąpienia  zamawiającemu  i  odwołującemu.  Przystępujący  wnieśli 

odpowiednio 

o oddalenie odwołania albo o uwzględnienie odwołania. 

Zamawiający  przed  otwarciem  posiedzenia  Izby  pismem  z  24  lutego  2020  r.  złożył 

odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił w całości zarzuty odwołania.  

Prezes Kraj

owej Izby Odwoławczej pismem z 25 lutego 2020 r. wezwał przystępującego do 

złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  zgłoszenia  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  w  terminie  3  dni  od  dnia 

doręczenia  wezwania  pod  rygorem  umorzenia  postępowania.  Wezwanie,  przekazane  za 

pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  przystępujący  otrzymał  25  lutego  2020  r.  Termin  na 

wniesienie sprzeciwu, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 3 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 

22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 964 ze zm.), 

rozpoczął bieg 26 lutego 2020 r.  i upłynął 28 lutego 2020 r. W terminie 

zakreślonym przepisem przystępujący nie złożył oświadczenia o wniesieniu sprzeciwu.   

Izba zważyła, co następuje: 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  Pzp 

jeżeli  uczestnik  postępowania,  który  przystąpił  do 

postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesienie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości 

zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez  zamawiającego,  Izba  umarza  postępowanie,  a 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Milczenie  przystępującego,  prawidłowo  wezwanego  do  złożenia  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, oznacza, 

że  w  sprawie  zaistniały  wszystkie  przesłanki  wskazane  w  powołanym  przepisie,  zatem  Izba  na 

podstawie  art.  186  ust.  3  Pzp 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze,  orzekając  w  formie 

postanowienia na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 

wysok

ości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

……………………………. 


wiper-pixel