KIO 362/20 POSTANOWIENIE dnia 3 marca 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

KIO 362/20 

Sygn. akt: KIO 362/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

Protokolant:              

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  3  marca  2020  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  lutego  2020  r. 

przez wykonawcę J. G. prowadzący działalność gospodarczą pod nawą „UNISET RURY 

STALOWE 

– STEEL PIPES” J. G., ul. Kalinowa 1, 76-200 Słupsk, 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, 

przy udziale wykonawców: 

1.  Ferrum  S.A.,  ul.  Porcelanowa  11,  40-246  Katowice

,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie odwołującego,  

2.  Izostal  S.A.,  ul.  Opolska  29,  47-113  Kolonowskie

,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie odwołującego,  

Borusan  Mannesmann  Boru  Sanayi  ve  Ticaret  A.S.  z  siedzibą  w  Stambule                   

w  Turcji

,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego, 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje zwrot z rachunku bankowe

go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

J.  G. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nawą  „UNISET  RURY  STALOWE  – 


KIO 362/20 

STEEL PIPES” J. G., ul. Kalinowa 1, 76-200 Słupsk, kwoty               13 500,00 zł (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 

r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

O

dwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Pr

zewodniczący: 

……..…....…………… 

U z a s a d n i e n i e 


KIO 362/20 

Zamawiający  -  Operator  Gazociągów  Przesyłowych  GAZ-SYSTEM  S.A.,                              

ul.  Mszczonowska  4,  02-337  Warszawa,  udziela 

zamówienia  wykonawczego  w  wyniku 

zawartych  umów  ramowych  na  dostawę  izolowanych  rur  stalowych  dla  zadania 

inwestycyjnego  Gazociąg  DN  700  Polska  -  Litwa  odcinek  południowy  -  zamówienie  1 

(postępowanie 

wykonawcze 

nr 

numer 

postępowania: 

ZP/2020/01/0003/PI.                               

W  postępowaniu  tym  wykonawca

J.  G. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nawą 

„UNISET  RURY  STALOWE  –  STEEL  PIPES”  J.  G.,  ul.  Kalinowa  1,  76-200  Słupsk  (dalej: 

„odwołujący”) złożył odwołanie, w którym zarzucił zamawiającemu naruszenie:

art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), 

zwanej  dalej:  „ustawą  Pzp”,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  wszystkich  ofert  jako 

nieodpowiadających siwz, a nadto nieporównywalnych, 

art.  93  ust.  1  pkt  7  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  unieważnienia  postępowania, 

pomimo,  że  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego wskutek: 

a) 

naruszenia przez zamawiającego art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1, art. 38 ust. 4, art. 7 ust. 

1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  brak  jednoznacznego  opisu  przedmiotu  zamówienia  i 

występowanie,  nieusuniętych  przez  zamawiającego  przed  terminem  złożenia  ofert, 

rozbieżności pomiędzy wskazaniem przedmiotu zamówienia w pozycji 1 i 2 formularza 

ofertowego  stanowiącego  Załącznik  nr  2  do  SIWZ  w  stosunku do  pkt  III  a)  i  b)  siwz  - 

Opis Przedmiotu Zamówienia, a także pkt I.1.a. i b. OPZ stanowiącego Załącznik nr 1 

do SIWZ,  

b)   ni

eporównywalności  ofert,  gdyż  poszczególni  wykonawcy  dokonali  różnej  klasyfikacji 

przedmiotu zamówienia, 

3.  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  uni

eważnienia  postępowania, 

pomimo 

że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

4.  art.  2 

pkt  7a  ustawy  Pzp,  poprzez  naruszenie  wymogu  przeprowadzenia  postępowania 

zmierzającego  do  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  która  zgodnie                     

z art. 146 ustawy Pzp ma być ważna, 

5.  art. 17 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 17 grudnia 

2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny  finansów  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  poz.  1440  ze  zm.)  poprzez  opisanie 

przedmiotu  zamówienia  publicznego  w  sposób,  który  mógłby  utrudniać  uczciwą 

konkurencję. 

W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu odrzucenia 

wszystkich  ofert  złożonych  w  postępowaniu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

oraz unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy Pzp. 


KIO 362/20 

Pismami z dnia 24 lutego 2020 r.:  

1.  wykonawca  Ferrum  S.A.,  ul.  Porcelanowa  11,  40-

246  Katowice  zgłosił  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie odwołującego,  

2.  wykonawca  Izostal  S.A.,  ul.  Opolska  29,  47-

113  Kolonowskie  zgłosił  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie odwołującego,  

wykonawca  Borusan  Mannesmann  Boru  Sanayi  ve  Ticaret  A.S.  z  siedzibą  w  Stambule                   

w Turcji zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Izba stwierdziła, że przystąpienia zostały dokonane skutecznie. 

Pismem z dnia 2 marca 2020 r. 

(doręczonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

w tym samym dniu), przed otwarciem w

yznaczonego na dzień 3 marca 2020 r. posiedzenia, 

odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie. 

Biorąc  pod  uwagę,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy,  jego cofnięcie,  zgodnie z  art.  187 ust.  8   ustawy  Pzp oznacza,  że postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu. 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił 

zwrócić na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewo

dniczący: 

……..…....………………… 


wiper-pixel