KIO 358/20 POSTANOWIENIE dnia 3 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 358/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  3  marca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę  Przedsiębiorstwo 

Budowlane Dombud S.A. w Katowicach 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Polskie  Koleje  Państwowe 

S.A. w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  Z.  M.

,  prowadzącego  w  Miechowie  działalność  gospodarczą 

pod  nazwą  Z.  M.,  Zakład  Remontowo  Budowlany  M.,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

znieść  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać  Urzędowi  Zamówień 

Publicznych  zwrot  z  rachunku  bankowego  U

rzędu  Zamówień  Publicznych  kwoty 

,00  zł  (słownie:  dwudziestu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Budowlane  Dombud  S.A.  w  Katowicach,  stanowiącej  wpis  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………….………… 


Sygn. akt: KIO 358/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Polskie  Koleje  Państwowe  S.A.  w  Warszawie  –  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „przebudowa  dworca  kolejowego  Kraków 

Swoszowice

”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 31 października 2019 r. nr 2019/S 211-514734. 

11  lutego 2020 r.  zamawiający  przesłał  wykonawcy  Przedsiębiorstwu Budowlanemu 

Dombud S.A. w Katowicach, zwanemu dalej „odwołującym”, zawiadomienie o wyborze jako 

najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Z.  M.,  prowadzącego  w  Miechowie 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Z.  M.,  Zakład  Remontowo  Budowlany  M.,  zwanego 

dalej „przystępującym”. 

Wobec: 

a) 

czynności wyboru oferty przystępującego jako najkorzystniejszej, 

b) 

zaniechania czynności wykluczenia przystępującego z udziału w postępowaniu,  

c) 

zaniechania czynności wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej 

odwołujący wniósł 21 lutego 2020 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art  24  ust.  1  pkt  12,  art.  22  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  przez 

zaniechanie czynności wykluczenia przystępującego, który nie spełnia warunków udziału 

w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  (SIWZ  Roz.  IX.  pkt 

.),  co  narusza  zasadę  prowadzenia  postępowania  w  sposób  zapewniający 

zach

owanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  udzielania 

zamówienia  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  przepisów  ustawy  oraz  art.  24 

ust. 4 ustawy Pzp - przez zaniechania uznania oferty 

przystępującego za odrzuconą, 

2)  art.  91  ust  1  w  zw.  z  art  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

przez  wybór  oferty  wykonawcy 

przystępującego,  mimo,  że  jego  oferta  winna  być  uznana  za  odrzuconą  na  podstawie 

art. 24 ust. 4 u

stawy, a jednocześnie zaniechanie wyboru oferty odwołującego, mimo że 

na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  SIWZ  oferta  odwołującego  jest 

najkorzystniejsza  spośród  ofert  niepodlegających  odrzuceniu,  co  narusza  zasadę 

prowadzenia 

postępowania  w  sposób  zapewniający  zachowanie uczciwej konkurencji  i 

równe  traktowanie  wykonawców  oraz  udzielania  zamówienia  wyłącznie  wykonawcy 

wybranemu zgodnie przepisów ustawy, 


art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp przez zaniechanie wezwania przystępującego do wyjaśnień 

dotyczących  oświadczeń  i  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy, 

ewentualnie zaniechania wezwania tego w

ykonawcy do uzupełnienia ww. oświadczeń i 

dokumentów  -  wskutek  czego  nie  zweryfikowano  posiadanego  doświadczenia 

zawodowego w zakresie wystarczającym do uznania że spełniania on warunek udziału 

w postępowaniu opisany w SIWZ Roz. IX. pkt 3.3). 1.), 

4)  art.  92  ust.  1  pkt  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  art.  22  ust.  1  pkt  2)  ustawy  Pzp  przez  brak 

uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego  wyboru 

oferty  przystępującego  w  zakresie 

spełniania przez niego warunku udziału w postępowaniu opisanego w SIWZ Roz. IX. pkt 

,  (przy  uwzględnieniu  faktu,  że  deklarowane  doświadczenie  zawodowe  tego 

wykonawcy  pozyskane  było  w  konsorcjum),  mimo  że  wybór  najkorzystniejszej  oferty 

może dotyczyć tylko wykonawcy spełniającego warunki udziału w danym postępowaniu. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

2)  wykluczenia 

przystępującego  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  uznanie  jego 

oferty za odrzuconą, 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  spośród  ofert  niepodlegających  odrzuceniu,  na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

Na  podstawie  pisma 

zamawiającego  z  24.02.2020  r.  ustalono,  że  zamawiający  kopię 

odwołania wraz z wezwaniem do zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego 

przekazał innym wykonawcom 21 lutego 2020 r., drogą elektroniczną.  

W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby wpłynęło zgłoszenie 

przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego pochodzące od Z. 

M.

,  prowadzącego  w  Miechowie  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Z.  M.,  Zakład 

Remontowo Budowlany M. 

(przystępującego). 

Ustalono  także,  że  2  marca  2020  r.,  zamawiający  doręczył  Prezesowi  Izby  pismo  z  2 

marca 

2020  r.,  w  którym  poinformował,  że  dokonał  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  złożonej  przez  przystępującego.  Do  pisma  zamawiający  załączył 

zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z 2 marca 2020 r. 

W  uzasadnieniu 

zawiadomienia  zamawiający  oświadczył,  że  po  zapoznaniu  się  z  treścią 

odwołania postanawia unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez 

przystępującego  i  dokonać  ponownego  badania  złożonych  dokumentów  w  odpowiedzi  na 

wezwanie,  o  którym  mowa  w  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zakresie  poz.  2  wykazu  robót 

budowlanych.  

W dalszej kolejności ustalono, że 2 marca 2020 r. odwołujący przesłał do Prezesa Izby 

oświadczenie  o  cofnięciu  pozostałych  zarzutów  odwołania.  W  oświadczeniu  wskazał,  że  w 


związku z uzyskaniem informacji od zamawiającego (pismo z 2 marca 2020 r. o g. 14.30) o 

unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez przystępującego, tj. 

o  uwzględnieniu  części  zarzutów  odwołania  wniesionego  21.02.2020  r.,  odwołujący  cofa 

pozostałe zarzuty odwołania i wnosi o umorzenie postepowania odwoławczego.  

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  3  marca  2020  r.,  przed  otwarciem  posiedzenia  z 

udziałem stron, przystępujący przesłał do Izby pismo, w którym w którym poinformował, że w 

związku z pismem zamawiającego „zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru ofert 

najkorzystniejszej” z dnia 2 marca 2020 r. oraz pismem odwołującego „cofnięcie pozostałych 

zarzutów  odwołania”  z  dnia  2  marca  2020  r.  nie  wnosi  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia 

części zarzutów przez zamawiającego i wnosi o umorzenie postepowania odwoławczego.  

Na posiedzenie Izby 

z udziałem stron i uczestników postępowania, wyznaczone na dzień 

3 marca 2020 r. g. 10.00, 

nikt się nie stawił, pomimo prawidłowego powiadomienia o terminie 

posiedzenia. 

Krajow

a Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  części  dotyczącej 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  zaniechania  czynności  badania  dokumentów 

złożonych  w  odpowiedzi  na  wezwanie,  o  którym  mowa  w  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp  w 

zakresie poz. 2 wykazu robót budowlanych. 

Odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie w pozostałym zakresie. Do postępowania 

odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  w  terminie  określonym  w  art.  185  ust.  2  ustawy 

Pzp 

zgłosił  przystąpienie  przystępujący.  Przystępujący  nie  zgłosił  sprzeciwu  wobec 

uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu.  Na 

posiedzenie  Izby  z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania,  wyznaczone  na  dzień  3 

marca 2020 r. g. 10.00, 

nikt się nie stawił, pomimo prawidłowego powiadomienia o terminie 

posiedzenia. 

Mając  na  uwadze  powyższe  okoliczności  faktyczne  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

stwierdziła, że postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 3a 

ustawy  Pzp.  Zgodn

ie  z  przywoływanym  przepisem,  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania  pozostałych 

zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym 

bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem  że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca  albo  wykonawca,  który 

przystąpił  po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części 

zarzutów. 


Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie.  Orzeczenie  Izby  w  rozpatrywane

j  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało 

charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia. 

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 3a i art. 192 ust. 1 

zd. 2 ustawy Pzp, 

postanowiła jak w pkt 1 sentencji. 

Izba o

rzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie 

z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp.  Stosownie  do  tego  przepisu,

koszty  postępowania 

odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie

Izba  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od  odwołania, 

stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972)

,  gdyż  uwzględnienie  części  zarzutów 

nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy.  Zgodnie  z  powołanym  przepisem,  w  przypadku 

umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli zamawiający uwzględnił w części 

zarzuty  przedstawione  w 

odwołaniu  i  pozostałe  zarzuty  zostały  przez  odwołującego 

wycofane

,  a  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił, 

wypełniając  wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca  albo 

wykonawca

,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł 

sprzeciwu  wobec  u

względnienia  części  zarzutów,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu 

odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:      ………….………… 


wiper-pixel