KIO 357/20 POSTANOWIENIE dnia 5 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 357/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 5 marca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego 

w dniu  5  marca  2020  r.  w 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  20  lutego  2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 

udzielenie  zamówienia:  WhyNotTravel  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  z siedzibą  w  Kielnarowej, 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bokka Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju

przy  udziale  wykonawcy 

Polskie  Linie  Lotnicze  LOT  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

zł 00  gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% 

wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 357/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Ministerstwo 

Rozwoju 

prowadzi 

w trybie 

przetargu 

nieograniczonego postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego pn.  Świadczenie dla 

Ministerstwa  Rozwoju  usług  w  zakresie  doradztwa,  rezerwacji,  zakupu  i  dostarczania 

krajowych  i 

zagranicznych  biletów  lotniczych  oraz  pośredniczenie  w  uzyskiwaniu  wiz  dla 

delegatów Ministerstwa. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach 

wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało 

opublikowane  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  17  grudnia  2019  r.  pod  numerem 

2019/S 243-597454. 

W  dniu  20  lutego  2020  r.  Konsorcjum:  WhyNotTravel  Sp.  z  o.o.  Sp.k., 

Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  Bokka  Sp.  z  o.o.  wniosło  odwołanie  wobec  zaniechania 

unieważnienia  postępowania,  które  jest  obarczone  wadą  uniemożliwiającą  podpisanie 

niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ewentualnie 

wobec zaniechania odrzucenia ofert wykonawców: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. oraz Top 

Podróże Sp. z o.o. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 93 ust. 1 

pkt 7 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

W  dniu  4  marca  2020  r. 

do  Prezesa  Izby  wpłynęło  oświadczenie  Odwołującego 

cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze  – zgodnie z art. 187 

ust. 8 ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13.500  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel