KIO 353/20 POSTANOWIENIE dnia 27 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

KIO 353/20 

Sygn. akt: KIO 353/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego    w  dniu  27  lutego  2020  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu  19 lutego 2020 r. przez 

wykonawcę  VIVALO  Sp.  z  o.o.,  ul.  Woronicza  78/13,  02-640  Warszawa                           

postępowaniu  prowadzonym  przez  Mazowiecki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich                            

w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz                  

wykonawcy  VIVALO  Sp.  z  o.o.,  ul.  Woronicza  78/13,  02-640  Warszawa  kwoty                  

00  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

uiszczony wpis od odwołania. 


KIO 353/20 

 
Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za  pośrednictwem Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:  ………………………………………. 


KIO 353/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  odniesieniu  do  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym                      

w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

przez  Mazowiecki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w 

Warszawie 

(dalej  „zamawiający”)  na  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  a  także 

uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z 

podziałem  na  5  części:  Cześć  1:  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  rozbudowy 

skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  nr  626  z  drogą  powiatową  nr  2130W  w  m.  Gąsewo 

Poduchowne,  gmina  Sypniewo,  powiat  makowski.  Cześć  2:  Opracowanie  dokumentacji 

projektowej  dla  rozbudowy  s

krzyżowania  drogi  wojewódzkiej  nr  544  z  drogą  powiatową  nr 

3236W  w  m.  Chodkowo  Kuchny,  gmina  Płoniawy  Bramura,  powiat  makowski.  Cześć  3: 

Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  rozbudowy  skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  nr 

544 z drogą gminną w km 122+387 na terenie m. Rogowo, gmina Płoniawy Bramura, powiat 

makowski.  Cześć  4:  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  rozbudowy  skrzyżowania 

drogi wojewódzkiej nr 614 z drogą powiatową nr 25IOW w m. Surowe, gmina Czarnia, powiat 

ostrołęcki.  Cześć  5:  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  rozbudowy  drogi 

wojewódzkiej nr 614 na odcinku od km 34+080 do km 35+893 na terenie m. Myszyniec wraz 

z obiektem mostowym w km 35+388, gmina Myszyniec, powiat ostrołęcki" wykonawca Vivalo 

Sp.  z  o.o.  z  Warszawy  (dalej 

„odwołujący”)  złożył  w  zakresie  części  1  i  2  odwołanie, 

zarzucając  zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) [dalej „ustawa Pzp”]:  

art. 7 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez błędne przyjęcie, że 

wykonawca  K.  K., 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firma  Biuro  Projektowe 

VIAE  K.  K.  (

dalej: „VIAE")  wykazał,  że  zaoferowana przez  niego cena za wykonanie 

przedmiotowego  zamówienia  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  podczas  gdy 

z

amawiający jest zobowiązany do należytego badania i oceny ofert oraz do równego 

traktowania  wykonawców,  a  co  za  tym  idzie  jest  zobowiązany  do  uznania,  że 

wyjaśnienia  złożone  przez  VIAE  nie  udowadniają,  że  uwzględnił  wszystkie  koszty 

realizacji przedmiotowego zamówienia, nie odnoszą się do całego zakresu przedmiotu 

zamówienia  (wszystkich  elementów  cenotwórczych)  ani  nie  są  poparte  jakimikolwiek 

dowodami, w związku z czym VIAE nie wykazało, że cena ofertowa jest ceną realną, 

art. 7 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4) i art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  VIAE  z  uwagi  na  błędne  przyjęcie,  że 

wykazał, że zaoferowana przez niego cena za realizację przedmiotowego zamówienia 


KIO 353/20 

nie  jest  rażąco  niska  oraz  zawiera  wszystkie  elementy  wymagane  treścią  SIWZ, 

podczas gdy z

amawiający jest zobowiązany do należytego badania i oceny ofert oraz 

do  równego  traktowania  wykonawców,  a  co  za  tym  idzie  zobowiązany  był  do 

odrzucenia  oferty  VIAE,  gdyż  przedstawione  wyjaśnienia  potwierdzają,  że 

zaoferowana  cena  za  wykonanie  przedmiotowych  części  zamówienia  jest  ceną 

nierealną  oraz  nie  zawiera  wszystkich  elementów  składających  się  na  przedmiot 

zamówienia opisany w treści SIWZ, 

art. 7 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp w związku z art. 3 ust. 

1  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji                              

(t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 419 z późn. zm.) [dalej: „ZNK"] oraz art. 15 ust. 1 pkt 1) ZNK, 

poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  VIAE  pomimo,  że  cena 

zaoferowana  za  realizację  przedmiotowych  części  zamówienia  jest  nierealna                                    

i  ni

erynkowa,  nie  uwzględnia  wszystkich  kosztów  wykonania  przedmiotowego 

zamówienia, co narusza zasady uczciwej konkurencji, podczas gdy zamawiający jest 

zobowiązany  do  należytego  badania  i  oceny  ofert  oraz  do  równego  traktowania 

wykonawców, a co za tym idzie jest zobowiązany do odrzucenia oferty złożonej przez 

VIAE z uwagi na fakt, że zaoferował cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia 

poniżej  kosztów  jego  realizacji,  bez  możliwości  uzyskania    zysku  podczas  jego 

wykonywania, co dowodzi, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 

art. 7 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w związku z § 3 ust. 1 pkt 4 

Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 

kwietnia  2012 

r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego 

[dalej: 

„Rozp ZFPB"] w związku z art. 12 i art. 14 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) [dalej 

„PrBud"], poprzez zaniechanie 

odrzucenia  oferty  złożonej  przez  VIAE  z  uwagi  na  błędne  przyjęcie,  że  wyjaśnienia 

VIAE  potwierdzają  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  zgodny  z  treścią 

SIWZ, gdy tymczasem VIAE wprost oświadczył, że zamierza realizować zamówienia 

osobami  nie  posiadającymi  wymaganych  uprawnień  ani  doświadczenia  czy 

wykszt

ałcenia, wymaganych treścią SIWZ i bezwzględnie obowiązującymi przepisami 

prawa;  Zamawiający  jest  zobowiązany  do  należytego  badania  i  oceny  ofert  oraz  do 

równego traktowania wykonawców, a co za tym idzie zobowiązany był do odrzucenia 

oferty VIAE, gdyż przedstawione wyjaśnienia potwierdzają, że jej treść jest niezgodna 

z treścią SIWZ, 

5.  art. 7 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 24 ust. 1 pkt. 16 lub 17 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie 

wykluczenia VI

AE z postępowania oraz zaniechanie uznania oferty wykonawcy VIAE 


KIO 353/20 

za odrz

uconą, pomimo że w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wykonania  dokumentacji  projektowej  dla 

„budowy",  gdy  tymczasem  wykazana  przez  VIAE  realizacja  dotyczyła  „przebudowy" 

drogi,  oraz  pomimo  że  wykonawca  VIAE  w  wyniku  co  najmniej  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące 

mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez  zamawiającego w postępowaniu; 

Zamawiający jest zobowiązany do należytego badania i oceny ofert oraz do równego 

traktowania  wykonawców,  a  co  za  tym  idzie  zobowiązany  był  do  uznania,  że  VIAE 

wprowadził zamawiającego w błąd, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

6.  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  oraz  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp, 

poprzez  wybór  jako  oferty 

najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  VIAE  choć  oferta  ta  podlega  odrzuceniu,                             

a wykonawca podlega wykluczeniu,  podczas gdy  z

amawiający powinien był, zgodnie                   

kryteriami  oceny  ofert,  wybrać  jako  ofertę  najkorzystniejszą  ofertę  złożoną  przez 

o

dwołującego, 

z ostrożności: 

art. 7 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12) i art. 22 ust. 1 pkt 2) w związku                    

z naruszeniem art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy Pzp, 

poprzez bezprawne uznanie, że VIAE 

należycie  wykazał  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu,  tyczącego  się 

doświadczenia  wykonawcy,  skutkiem  czego  zamawiający  zaniechał  wezwania  VIAE 

do  wyjaśnień  i  uzupełnień  złożonych  wykazów  doświadczenia,  choć  wykonawca  nie 

potwierdził  ich  spełnienia,  a  złożone  dokumenty  wskazują,  że  wykazywane 

doświadczenie nie pokrywa się zakresem z wymaganym treścią SIWZ; Zamawiający 

jest  zobowiązany  do  należytego  badania  i  oceny  ofert  oraz  do  równego  traktowania 

wykonawców,  a  co  za  tym  idzie  zobowiązany  był  do  uznania,  że  VIAE  nie  wykazał 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowania,  z  zastrzeżeniem  uprzedniego 

wezwania do wyjaśnień oraz do uzupełnień. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu                             

w zakresie części 1 i 2: 

unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 

dokonania ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem: 

odrzucenia  oferty  VIAE,  z  uwagi  na 

fakt,  że  jej  treść  jest  niezgodna  z  treścią 

SIWZ, 

odrzucenia oferty VIAE z uwagi na fakt, iż złożone wyjaśnienia potwierdzają, że 


KIO 353/20 

zaoferowana cena stanowi cenę rażąco niską, 

odrzucenia  oferty  VIAE,  z  uwagi  fakt,  iż  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej 

konkurencji, 

wykluczenia  VIAE  z  p

ostępowania  z  uwagi  na  przekazanie  nieprawdziwych 

informacji mających wpływ na wynik postępowania, 

dokonania wyboru oferty o

dwołującego w ramach powtórzonej czynności wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 

Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

Wobec powyższego Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust. 2 

ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  postanowiła  postępowanie  odwoławcze 

umorzyć. 

Sto

sownie  do  wskazanego  przepisu  ustawy  Pzp  Izba  może  –  w  przypadku 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, jeżeli 

w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca 

–  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz 

uczestników postępowania.  

Mając  powyższe  na  uwadze,  działając  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie 

ustawy Pzp i art. 186 ust. 2 w zw. z art. 186 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. 


KIO 353/20 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  uwzględniła  okoliczność,  iż 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie  z  mocy  przepisu  art.  186  ust.  6  pkt  2)  lit.  b  ustawy  Pzp, 

orzekając jednocześnie o konieczności zwrotu odwołującemu kwoty wpisu uiszczonego przez 

odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

Przewodniczący:  ………………………………………. 


wiper-pixel