KIO 35/20 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 35/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Jolanta Markowska   

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  14  stycznia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  7  stycznia  2020  r. 

przez  wykonawc

ę:  SPINEL  sp.  z  o.o.,  ul.  Podwale  75,  50-449  Wrocław  w  postępowaniu 

prowadzonym przez zamawiającego: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 

139 Wrocław,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

dokonać zwrotu kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) 

z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy:  SPINEL  sp.  z  o.o.,  

u

l. Podwale 75, 50-

449 Wrocław

uiszczonej ty

tułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący:      …………………. 


Sygn. akt: KIO 35/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający, Zakład Narodowy im. Ossolińskich z siedzibą  we Wrocławiu prowadzi 

p

ostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa dwóch macierzy dyskowych QNAP (rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiO)". 

O

głoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr: 

635457-N-2019 w dniu 12 grudnia 2019 r.   

Zamawiający pismem z dnia 2.01.2020 r. powiadomił wykonawcę Spinel sp. z o.o., 

z  siedzibą  we  Wrocławiu  o  unieważnieniu  postępowania  oraz  o  odrzuceniu  oferty  złożonej 

przez  tego wykonawcę (jako jedynej  złożonej  w  postępowaniu)  na  podstawie art.  89  ust.  1 

pkt 2 Pzp, 

z uwagi na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ. 

Wykonawca  Spinel  sp.  z  o.o. 

wniósł  odwołanie  wobec  czynności  odrzucenia  oferty 

Odwołującego.  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 

, zwanej dalej „Pzp”: 

art. 26 ust. 3 i 4 Pzp, poprzez zaniechanie wezwania 

Odwołującego do uzupełnienia 

brakujących dokumentów lub złożenia wyjaśnień; 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

, poprzez niezasadne odrzucenie oferty Odwołującego z uwagi 

na błędne uznanie przez Zamawiającego, iż treść oferty Odwołującego nie odpowiada treści 

SIWZ, 

art.  7  ust.  1  i  3  Pzp, 

poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  naruszający 

obowiązek  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  poprzez 

podjęcie działań niezgodnych z SIWZ wyłącznie w celu odrzucenia oferty Odwołującego. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  złożył  ofertę  w  postępowaniu,  spełnia  warunki  udziału  

w  postępowaniu,  a  w  związku  z  niezgodną  z  przepisami  Pzp  czynnością  Zamawiającego 

może  ponieść  szkodę  w  postaci  nieudzielenia  mu  zamówienia,  mimo  iż  był  jedynym 

wykonawcą, który złożył ofertę, a oferta ta nie podlegała odrzuceniu - Zamawiający odrzucił 

jego  ofertę  bez  uprzedniego  wezwania  do  przedłożenia  dodatkowych  dokumentów  w 

terminie nie krótszym niż 5 dni - wbrew treści SIWZ, uznając, iż jej treść nie odpowiada treści 

SIWZ.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, 

unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 

dokonania ponownego badania i oceny ofert, w ramach którego  Odwołujący zostanie 

wezwany 

do uzupełnienia brakujących dokumentów - zgodnie z treścią punktów XIV. 1. 5) i 


6) SWIZ,  

dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, 

a nadto, o: 

przeprowadzenie dowodu z dokumentacji postępowania, 

dopuszczenie dowodu z przesłuchania strony - Odwołującego,  

dopuszczenie dowodu z pisma Odwołującego z dnia 2.01.2020 r., 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego i zwrotu kosztów dojazdu. 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  postanowieniami  pkt  XIV.1.1)-3)  SWIZ,  oferta 

składała  się  z  formularza  ofertowego  stanowiącego  załącznik  nr  3  do  SIWZ  oraz 

oświadczenia  na  podst.  art.  25a  Pzp  stanowiącego  załącznik  nr  4  do  SWIZ,  aktualnego 

odpisu z właściwego rejestru (KRS). 

Jak  przewiduje  SIWZ,  Z

amawiający  przed  udzieleniem  zamówienia  wezwie 

w

ykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie 

krótszym  niż  5  dni  terminie  -  aktualnych  na  dzień  złożenia  następujących  oświadczeń  lub 

dokumentów: 

Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 6 do SIWZ, 

Szczegółowe zestawienie elementów dostawy - tabela w formie elektronicznej zawierająca 

pełne  zestawienie  wszystkich  komponentów  -  nazwa,  numer  komponentu  producenta, 

opis/notka/nazwa przeznaczenie producenta - 

do opracowania własnego przez wykonawcę. 

Jednakże, Zamawiający zaniechał wezwania Odwołującego do przedłożenia wykazu 

wykonanych  usług  (załącznik  nr  6  do  SIWZ)  oraz  szczegółowego  zestawienia  elementów 

dostawy  - 

tabeli  w  formie  elektronicznej  opracowanej  przez  Odwołującego.  Zamawiający 

uznał,  że brak w ofercie dokumentów wskazanych w pkt XIV.1.6) SIWZ (tj. szczegółowego 

zestawienia  elementów  dostawy  -  tabeli  w  formie  elektronicznej  opracowanej  przez 

Odwołującego)  stanowi  o  niezgodności  oferty  Odwołującego  z  SIWZ,  co  spowodowało 

podjęcie przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Odwołujący  podniósł,  że  powyższe  decyzje  Zamawiającego  podjęte  zostały  

z  naruszeniem  przepisów  Pzp.  Zamawiający  w  SIWZ  przewidział  bowiem  konieczność 

wezwania  wykonawcy,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie dodatkowych dokumentów przewidzianych 

w  pkt  XIV.  1.  5)  i  6)  SIWZ,  a  t

ym  samym  nie  oczekiwał  złożenia  tych  dokumentów  przez 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia już na etapie składania ofert. Mimo 

to 

Zamawiający  zaniechał  wezwania  Odwołującego  do  przedłożenia  tych  dokumentów  

i  zastosował  wobec  Odwołującego  negatywne  konsekwencje  w  postaci  odrzucenia  oferty. 

Takie  działanie  ze  strony  Zamawiającego  stanowi  rażące  naruszenie  przepisów  prawa, 


bowiem 

Zamawiający również pozostaje związany treścią SIWZ. 

Odwołujący wskazał, że zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, odnoszącego się 

do  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  przez  oferowane  dostawy  lub 

usługi wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku braku takich dokumentów, 

prawidłowe działanie Zamawiającego powinno polegać na wezwaniu do uzupełnienia oferty i 

przesłania  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  przez  oferowane  dostawy/usługi 

wymagań  określonych przez  zamawiającego.  Brak  wezwania do  uzupełnienia dokumentów 

stanowi  w  konsekwencji  o  naruszeniu  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp.  W  niniejszej  sprawie  sam 

Zamawiający  przewidział  konieczność  wezwania  wykonawcy  do  przedłożenia  dodatkowych 

dokumentów  już  po  otwarciu  ofert.  Mimo  to  Zamawiający  postąpił  wbrew  treści 

przygotowanego  przez  siebie  SIWZ. 

Zaniedbanie  Zamawiającego  w  niniejszej  sprawie  jest 

tym bardziej rażące, iż oferta Odwołującego, gdyby nie została odrzucona uznana by została 

z ofertę najkorzystniejszą.  

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, iż Zamawiający gdyby działał starannie 

oraz  dążył  do  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  ekonomicznie  (do  czego  jest  zobligowany 

zarówno  przez  cele  prawa  zamówień  publicznych  jak  i  przez  wynikającą  z  ustawy  

o  finansach  pub

licznych  zasadą  oszczędnego  i  celowego  gospodarowania  „groszem 

publicznym")  powinien  przed  odrzuceniem  oferty  Odwołującego  zwrócić  się  do  wykonawcy  

o  przesłanie  dodatkowych  dokumentów,  zgodnie  z  treścią  punktu  XIV.  1.  5)  i  6)  SIWZ.  

W  niniejszej  sprawie,  wobec 

niewezwania  Odwołującego  do  złożenia  stosownych 

dokumentów zgodnie z SIWZ doszło do nieuzasadnionego odrzucenia oferty Odwołującego 

i unieważnienia postępowania. 

Wobec faktu, że w postępowaniu  została złożona tylko jedna oferta (Odwołującego) 

do pos

tępowania odwoławczego żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia w trybie art. 185 

ust. 2 i 3 Pzp. 

W  dniu  13  stycznia  2020  r. 

Zamawiający  złożył  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  pismo  z  dnia  9  stycznia  2020  r.  zawierające  oświadczenie  Zamawiającego,  

iż  uwzględnia  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  i  wnosi  o  umorzenie 

postępowania odwoławczego. Zamawiający zobowiązał się do dokonania czynności zgodnie 

z żądaniami przedstawionymi w odwołaniu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 186 ust. 6 

pkt 2 Pzp 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  


Izba orzekła o kosztach postępowania odwoławczego stosownie do art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.  

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972).  Izba  postanowiła  

o zwrocie na rzecz Odwołującego kwoty uiszczonego wpisu.  

Przewodniczący:      ……………………… 


wiper-pixel