KIO 349/20 WYROK dnia 4 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 349/20 

WYROK 

z dnia 4 marca 2020  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams  

Członkowie:   

Ewa Sikorska 

Robert Skrzeszewski  

Protokolant:            

Piotr Cegłowski  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  3  marca  2020  roku  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowe

j  Izby  Odwoławczej  w  dniu  19  lutego  2020  r.  przez 

wykonawcę T-SYSTEMS Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Szpital Uniwersytecki w Krakowie,  

przy  udziale  wykonawcy  S.  D.

,  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  DS 

Comp S. D.

, Kraków zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie zamawiającego, 

                                                              orzeka:  

1.  Oddala 

odwołanie.  

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  T-SYSTEMS  Polska  Sp.  z  o.o.,  z 

siedzibą  we  Wrocławiu  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego 

kwotę  15.000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną 

przez wykonawcę T-SYSTEMS Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu tytułem 

wpisu od odwołania. 


Zasądza od wykonawcy T-SYSTEMS Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 

na  rzecz 

zamawiającego  Szpitala  Uniwersyteckiego  w  Krakowie  kwotę  1200,00 

złotych  (słownie:  tysiąc  dwieście  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów 

dojazdu na rozprawę oraz kwotę  85,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 

zero groszy) tytułem zwrotu opłaty skarbowej uiszczonej od pełnomocnictw.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j. 

Dz.U. 

r., 

poz. 

na 

niniejszy 

wyrok 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie

Przewodniczący:      …………….……… 

Członkowie:   

…………………….. 

……………………… 


Sygn. akt: 

KIO 349/20 

UZASADNIENIE 

W  dniu  19  lutego  2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy  T-

Systems  Polska  Sp.  z  o.o.  (dalej  „Odwołujący”)  zarzucając  zamawiającemu 

Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie (dalej „Zamawiający”) naruszenie: 

1)  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy DS 

Comp z powodu niezgodności treści oferty z treścią SIWZ; 

2)  art. 84 ust. 

1 w zw. z art. 87 ust 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie zmiany treści oferty 

wykonawcy DS Comp po terminie sk

ładania ofert wskutek wyjaśnień; 

art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art  7  ust  1  ustawy  Pzp  po  przez  wadliwy  wybór 

oferty najkorzystniejszej. 

W oparciu o przedstawione wyżej za rzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

i)  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  jako  obarczonej  wadą  mającą 

wpływ na wynik Postępowania; (ii) odrzucenie oferty wykonawcy DS Comp z Postępowania z 

powodu  niezgodności  treści  oferty  z  SIWZ  w  zakresie  za  oferowanego  asortymentu  oraz 

dokonanych zmian treści oferty; (iii) powtórzenie czynności oceny ofert w Postępowaniu, co 

spowoduje wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

W  uzasadnieniu  podniesionych  zarzutów  Odwołujący  wskazał,  że  przedmiot  zamówienia 

obejmuje  zgodnie  z  SIWZ  dostawę  infrastruktury  serwerowej  wraz  z  oprogramowaniem. 

Szczegółowy opis przedmiotu za mówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji. 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujące komponenty: 

1.  Serwer typ 1 wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją 

2.  Serwer typ 11 wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją 

3.  Przełączniki SAN wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją 

4.  Macierz dyskowa wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją 

5.  Oprogramowanie wirtualizacyjne wraz z dostawą i instalacją 

6.  Oprogramowanie  do  sporządzania  kopii  bezpieczeństwa  oraz  odzysku  maszyn  wirtualnych  wraz  z 

dostawą i instalacją 


Odwołujący wskazał, że zgodnie z SIWZ-pkt 10. Sposób przygotowania oferty: 

10.2.2. Wypełniony  i  podpisany  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  wykonawcy 

opis  przedmiotu  zamówienia,  sporządzony  według  wzoru  stanowiącego załącznik  nr  1a  do 

specyfikacji.  Prosimy  również  o  dołączenie  do  oferty  wypełnionego  dokumentu  w  formie 

edytowalnej. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie 

trwania postępowania). 

W ocenie Odwołującego powyższe implikuje skutek w postaci konieczności weryfikacji przez 

Zamawiającego  w  procesie  badania  i  oceny  ofert  czy  zaoferowane  przez  wykonawcę 

elementy  świadczenia  są  zgodne  z  SIWZ,  w  szczególności,  odpowiadają  szczegółowemu 

opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w SIWZ. Załącznika nr 1a do specyfikacji, co w 

świetle  powyższych  jednoznacznych  postanowień  SIWZ,  stanowi  ofertę  sensu  stricte. 

Uwzględniając  wartość  poszczególnych  komponentów  zamówienia,  kluczowym  elementem 

oferty jest dostawa macierzy dyskowej wraz z jej instalacją i konfiguracją. 

W  ocenie  Odwołującego  oferta  wykonawcy  DS  Comp  jest  niezgodna  z  SIWZ  w 

następującym zakresie: 

Niezgodność oferty DS Comp z SIWZ w zakresie odporności systemu na awarię półki 

dyskowej 

Zamawiający  w  Tabeli  nr  4  zawarł  wymaganie,  aby  macierz  w  oferowanej  konfiguracji 

charakteryzowała się odpornością systemu na awarię całej półki dyskowej (punkt4, tiret 3). 

Macierz  musi  umożliwiać  w  oferowanej  macierzy  konfigurację  spełniającą  następujące 

wymogi: 

odporność  systemu  na  awarię  jednego  dowolnego  dysku  SSD,  poziom 

zabezpieczenia RAID S (2+1); 

odporność  systemu  na  awarię  jednego  dowolnych  dwóch  dysków  SAS,  poziom 

zabezpieczenia RAID6 (4+2); 

odporność systemu na awarię całej półki dyskowej; 

konfiguracja  wykonana  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  dla  środowiska 

produkcyjnego  w  szczególności  zarezerwowanie  rekomendowanej  przestrzeni  typu 

spare; 

łączna przestrzeń danych dla użytkownika nie mniejsza niż 96TiB. 


Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  w  pkt  5  zawarł  wymaganie,  aby  macierz  spełniała 

wymagania  odnośnie  wydajności  „dla  parametrów  zdefiniowanych  w  poprzednim  punkcie", 

czyli cytowanym powyżej punkcie 4. 

W  punkcie  4  zdefiniowano  pięć  wymagań  w  tym  odporność  systemu  na  awarię  całej  półki 

dyskową  z  zastrzeżeniem,  że  macierz  musi  cechować  się  tym  parametrem  w  oferowanej 

konfiguracji  - 

czyli  takiej,  która  po  wykonaniu  prac  wymienionych  w  Tabeli  nr  7  będzie 

charakteryzowała  się  wszystkimi  cechami  wymienionymi  w  Tabeli  nr  4  punkt  4  oraz 

zapewniać  będzie  wydajność  i  pojemność  zgodnie  z  parametrami  podanymi  w  ofercie  w 

trzeciej kolumnie Tabeli nr 4. 

W ocenie Odwołującego nie można więc zgodzić się ze stwierdzeniem DS Comp zawartym 

w wyjaśnieniach z dnia 4.12.2019r., że „sposób sformułowania pytań przez Zamawiającego i 

ponowne łączenie wymagań określonych w różnych miejscach Tabeli 4 ma na celu nadanie 

im  bardziej  rygorystycznej  wykładni  niż  wynika  to  z  ich  literalnego  brzmienia,  a  w 

konsekwencji odrzucenie oferty DS COMP  jako niezgodnej z SIWZ". Wszystkie wymagania 

SIWZ  należy  rozumieć  całościowo,  czyli  oferowany  przedmiotu  zamówienia  musi  spełniać 

wszystkie  wymagania  jednocześnie.  Konkretnie  w  tym  przypadku  oferowana  macierz  musi 

spełniać jednocześnie wymagania z punktu 4 i 5. 

W  wyjaśnieniach  z  dnia  4  grudnia  2019  r.  firma  DS  Comp  stwierdza:  „Wymóg  odporność 

systemu  na  awarie  całej  półki  dyskowej"  (Tabeli  4  punkt  4  Załącznika  nr  1a  do  SIWZ) 

zgodnie  z  zasadami  wykładni  oświadczeń  woli  winno  się  w  pierwszej  kolejności 

inter

pretować zgodnie z literalnym brzmieniem." 

Odwołujący  wskazał,  że  zadaniem  macierzy  dyskowej  jest  udostępnianie  przestrzeni  do 

zapisu i odczytu danych. Zgodnie z wymaganiem w przypadku awarii półki dyskowej macierz 

musi dalej spełniać swoje za danie tj. nieprzerwanie dane udostępniać i umożliwiać ich zapis. 

Firma  DS  Comp  przedstawiła  własną  interpretację  tego  wymagania,  tzn.:  wymaganie  w 

oferowanej  macierzy  Huawei  jest  spełnione,  ponieważ  po  awarii  półki  dyskowej  dostępne 

będą  pozostałe  półki  dyskowe.  Nie  oznacza  to,  że  macierz  w  oferowanej  przez  DS  Comp 

konfiguracji  będzie  nadal  spełniać  swoje  podstawowe  zadanie.  W  ocenie  Odwołującego 

wymaganie  „odporność  systemu  na  awarię  całej  półki  dyskową"  nie  jest  celem  samym  w 

sobie,  ale  jest  postawione  w  celu  zapewn

ieniu  dalszego  działania  podstawowej  funkcji 

macierzy-zapisu i odczytu danych.   


W ocenie Odwołującego nie można również  zgodzić się ze stwierdzeniem firmy DS Comp, 

jakoby  doprecyzowanie  przedmiotowego  wymogu  SIWZ  nastąpiło  dopiero  na  etapie 

wyjaśnień. Takie wymaganie było od początku zawarte w SIWZ. 

• Przy powyższym rozumieniu wymogu odporności systemu na awarię całej półki dyskowej, 

rozmieszczenie  dysków  pomiędzy  półkami  dyskowymi  nie  ma  znaczenia  i  wymóg  ten  jest 

spełniony  zarówno  przy  zastosowaniu  2  lub  więcej  półek  dyskowych  -  co  zostało 

potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy w odwołaniu. 

Odwołujący  wskazał,  że  w  przypadku  awarii  półki  dyskowej  w  zależności  od  modelu 

oferowanej  macierzy  i  jej  oferowanej  konfiguracji  można  utracić  dostęp  do  danych 

zapisa

nych  na  macierzy  dyskowej  mimo  sprawnych  pozostałych  półek  dyskowych.  Biorąc 

pod uwagę wymagania Zamawiającego i konfigurację macierzy oferowanej przez DS COMP 

opisanej w wyjaśnieniach z dnia 5 sierpnia 2019r. w przypadku awarii jednej z dwóch półek 

dyskow

ych  macierz  Huawei  nie  będzie  spełniała  funkcjonalności  od  niej  wymaganej,  tj. 

udostępnianie przestrzeni  dyskowej  do  zapisu i  odczytu danych.  Stanie  się tak  dlatego,  że 

zostanie  utracona  połowa  dysków  umieszczonych  na  jednej  z  dwóch  półek  dyskowych,  a 

dopu

szczalna  jest  utrata  1/3  dysków.  Wynika  to  ze  sposobu  zapisu  danych  na  dyskach 

wymaganego  przez  Zamawiającego  w  punkcie  4  (RAID  5  (2+1))-dyski  muszą  być 

rozmieszczone na co najmniej trzech półkach. 

W  ocenie  Odwołującego  oferowana  przez  DS  Comp  macierz  nie  spełnia  więc  w  tej 

konfiguracji  wymagania  odporności  systemu  na  awarię  pojedynczej  półki  dyskowej  z 

zachowaniem dostępu dodanych przechowywanych na macierzy. 

Zmiana konfiguracji macierzy dyskowej w kolejnych wyjaśnieniach 

Odwołujący  wskazał,  że  w  dniu  31  lipca  2019  r.  Zamawiający  wezwał  firmę  DS  Comp  do 

wyjaśnień  w  zakresie tego „w  jaki  sposób Wykonawca zrealizuje zapis  punktu  5,  z którego 

Zamawiający  planuje  skorzystać  w  przypadku  wyboru  [...]  oferty,  a  dotyczący  wykazania 

zadeklarowanych  parametrów  wydajnościowych  macierzy  dyskowej  w  dostarczonym 

środowisku.". 

W  dniu  5  sierpnia  2019  r.  została  przedłożona  odpowiedź  Wykonawcy  zawierająca 

oświadczenie  producenta,  które  precyzowało  między  innymi  to,  w  jaki  sposób  jest 

zbudowana oferowana konfiguracja macierzy: 


Dla dysków SSD: 

2 półki dysko we w każdej zamontować po 15 dysków SSD. 

Należy stworzyć 2 domeny dyskowe, w każdej z nich po 15 dysków. 

(…) 

Dla dysków SAS 

Należy stworzyć 4 domeny dyskowe, wypełnione odpowiednio 4x 24 dyski" 

Odnośnie  tego  właśnie  zakresu  firma  DS  Comp  została  ponownie  wezwana  do  wyjaśnień, 

odpowiadając pismem z dnia 04.12.2019 w sposób następujący: 

na stronie drugiej wyjaśnień DS. Comp stwierdza, że konfiguracja oferowana wygląda 

następująco: 

„Dla  dysków  SSD  w  przypadku  rozmieszczenia  na  3  półki  dyskowe  (przy  czym  zgodnie  z 

wyjaśnieniami rażąco niskiej ceny Wykonawca oferuje 8 półek dyskowych), 30 dysków SSD 

rozkładamy  po  10  dysków  na  pojedynczą  półkę  dyskową.  Dla  dysków  SAS,  w  przypadku 

rozmieszczenia na 4 półki dyskowe, 96 dysków SAS rozkładamy po 24 dyski n a pojedynczą 

półkę dyskową." 

W  ocenie  Odwołującego,  jest  to  konfiguracja  inna  niż  ta,  w  której  zostały  przeprowadzone 

testy wydajnościowe. 

natomiast  na  stronie  trzeciej  DS  Comp  wskazuje,  jak  należy  rozmieścić  dyski  w 

przypadku  rozumienia  odporności  systemu  na  awarię  całej  półki  dyskowej  jako 

dostępności do macierzy oraz danych na nią zawartych. 

W  ocenie  Odwołującego,  jest  to  również  konfiguracja  inna  od  tej,  dla  której  zostały 

przeprowadzone testy wydajnościowe. 

Na 

podstawie wyjaśnień  z  dnia 4 grudnia 2019 r. jaki  sposób rozłożenia  dysków  pomiędzy 

półkami należy  uznać  za zaoferowany:  czy  ten  podany  na  stronie 2 wyjaśnień,  czy  też  ten 

podany  na  stronie  3,  zgodny  co  do  treści  z  oświadczeniem  producenta),  a  zatem  będzie 

dostarczony  i  skonfigurowany  w  ramach  zamówienia.  Wykonawca  DS  Comp  przedstawia 

różne konfiguracje oferowanej macierzy do spełnienia poszczególnych wymagań, ale nie ma 

jednej do s pełnienia wszystkich wymagań łącznie. 


Inna  była  konfiguracja  do  spełnienia  wymagań  wydajnościowych  przedstawiona  w 

wyjaśnieniach z 5 sierpnia 2019r., a inna do spełnienia wymagań związanych z odpornością 

na awarię półki dyskowej z dnia 4 grudnia 2019r. W ocenie Odwołującego zaprezentowane 

konfiguracje  są  całkiem  różne,  a  DS  Comp  potwierdza  ich  prawidłowość  za  pomocą 

oświadczeń pracownika Huawei Polska, natomiast cytowane przez Odwołującego fragmenty 

oficjalnej dokumentacji producenta są sprzeczne w z tymi oświadczeniami. 

W  ocenie  Odwołującego  powyższe  dowodzi,  że  treść  oferty  wykonawcy  DS  Comp  jest 

niejednoznaczna  i  uległa  zmianom  w  trakcie  postępowania  po  terminie  składania  ofert  w 

wyniku  dokonywanych  wyjaśnień,  które  są  niespójne,  a  wręcz  sprzeczne  zarówno  z 

pierwotną  ofertą, jak  i kolejnymi  wyjaśnieniami,  a nawet  w  obrębie tych samych wyjaśnień. 

Powyższe  w  ocenie  Odwołującego  winno  skutkować  odrzuceniem  oferty  DS  Comp  na 

podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp. 

Rozbieżności  pomiędzy  przestrzenią  oferowaną,  a  rzeczywistą  w  zależności  od 

deklarowanej szczegółowej: konfiguracji macierzy dyskowej 

Odwołujący  wskazał,  że  godnie  z  dokumentacją  techniczną  producenta  macierzy  Huawei 

OceanStor 

V5 

dostępną 

na 

stronie 

https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000181506/flfc3b2e/creating-a-disk-

domain

szczegółowa  konfiguracja  macierzy  ma  istotny  wpływ  na  ilość  zarezerwowanej 

przestrzeni typu spare (która winna być skonfigurowana zgodnie z wymogiem OPZ-punkt  4 

Tabela 4). 

Szczegółowa  konfiguracja  macierzy  ma  też  bezpośredni  wpływ  na  użytkową  pojemność 

macierzy,  którą  należało  jednoznacznie  określić  podając  ją  w  odpowiednich  jednostkach  w 

formularzu ofertowym. 

Odwołujący  wskazał,  że  na  podstawie  informacji  podawanych  przez  DS  COMP  w  ofercie  i 

wyjaśnieniach  Odwołujący  obliczył  oferowaną  pojemność  użytkową  w  poszczególnych 

wersjach konfiguracji macierzy. 


Wariant 

oferowanej 

konfiguracji 

typ dysków 

Ilość dysków podziale na 

domeny: 

Łączna Ilość 

przestrzeni 

zapasowej dla 

wszystkich 

domen 

Poziom RAID 

dla każdej z 

domen 

Pojemność 

użytkowa w 

podziale na 

typy dysków 

Łączna 

pojemnoś

ć 

użytkowa 

1  z 

Zgodnie z 
ofertą 

SSD 

RAID 

105,64 
TiB 

SAS HDD 

RAID 6 

zgodni e z 

wyjaśnieniam

i z dnia 5 

sierpnia 2019 

r. 

SSD 

RAID5 
(2+1) 

105,08 
TiB 

SAS HDD 

RAID 6 
(4+2) 

zgodnie z 

wyjaśnieniam

i z dnia 4 

grudnia 2019 

r. 

SSD 

S  8 

RAID 5 

100,97 
TiB 

SAS HDD 

1S  16  16  16  16  16 

RAID 6 

W  ocenie  Odwołującego  każde  kolejne  wyjaśnienia  składane  przez  firmą  DS  Comp  w 

zakresie  szczegółowej  konfiguracji  macierzy  prowadzą  do  zmniejszenia  pojemności 

użytkowej  -  w  ostatniej  wersji  aż  o  5%  w  stosunku  do  wartości  deklarowanej  w  pierwotnej 

ofercie. 

Powyższe  w  konsekwencji  oznacza  dokonywanie  w  trakcie  postępowania,  po  upływie 

terminu  składania  ofert,  niedopuszczalnej,  a  ponadto  wielokrotnej,  zmiany  treści  oferty 

wykonawcy DS. Comp. 

Przepisy  Pzp  zakazują  dokonywania  zmian  treści  oferty  w  wyniku  procedury  wyjaśniania  - 

vide art. 87 ust 1 Pzp. Odwołujący powołał się na orzeczenia KIO: 854/19, 652/19.  

W ocenie Odwołującego w trakcie postępowania po złożeniu ofert zmianie uległa treść oferty 

DS  Comp  co  jest  niedopuszczalne  w  świetle  Pzp,  a  ponadto  nie  sposób  ustalić  jaka 

faktycznie  konfiguracja  jest  przedmiotem  oferty  wykonawcy,  co  oznacza,  że  oferta  nie 

zawiera  jednej,  jednoznacznie  określonej  propozycji  wykonania  zamówienia.  W  praktyce 

powyższe  oznacza  brak  możliwości  ustalenia  zgodności  treści  oferty  DS    Comp  z  treścią 

SIWZ, skoro nie jest wiadomej akie rozwiązanie jest oferowane. 


W  ocenie  Odwołującego  powyższe  jest  także  istotne  w  związku  z  art.  140  ust  1  Pzp  który 

wymaga  zachowania 

tożsamości  zakresu  świadczenia  ofertowego  wykonawcy  z 

zobowiązaniem  umownym.  Skoro  nie  można  jednoznacznie  ustalić  co  jest  przedmiotem 

oferty  to  automatycznie  nie  sposób  w  trakcie  ewentualnego  wykonania  zamówienia  przez 

wykonawcę zbadać tożsamości tych świadczeń. 

Niezgodność oferowanej konfiguracji macierzy dyskowej z zaleceniami producenta 

Odwołujący wskazał, że zgodnie  z oficjalną i publicznie dostępną dokumentacją producenta 

macierzy 

dyskowej 

dostępną 

na 

stronie 

https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000181506/flfc3b2e/creating-a-disk-

domain

w  przypadku,  gdy  ilość  dysków  jest  mniejsza  niż  100,  wszystkie  dyski  należy 

skonfigurować w jednej domenie. 

You  are  advised  to  configure  a  maximum  of  100  disks  for  each  tier  in  a  disk  domain.  For 

example if the number of disks on a tier is D (divide D by 100 and then round off the result to 

N and the remainder is M),you can refer to the following configurations: 

If D < 100, configure all disks on this tier in one disk domain. 

If D > 100, create N+1 disk domains and evenly distribute all disks to the N+1 disk domains. 

That is, the number of disks in each disk domain is D/(N+1). In addition, it is recommended 

that disk enclosures be fully configured. 

Tłumaczenie na język polski: 

Zaleca  się  skonfigurowanie  maksymalnie  100  dysków  dla  każdej  warstwy  w  domenie 

dyskową.  Na  przykład,  jeśli  liczba  dysków  w  warstwie  wynosi  D  (podziel  D  przez  100,  a 

następnie  zaokrąglij  wynik  do  N,  a  reszta  to  M),  możesz  odnieść  się  do  następujących 

konfiguracji: 

Jeśli D < 100, skonfiguruj wszystkie dyski dla tej warstwy w jednej domenie dyskowej. 

Jeśli  D  >  100,  utwórz  domeny  dyskowe  N  +1  i  równomiernie  rozdziel  wszystkie  dyski  na 

domeny dyskowe N + 1. Oznacza to, że liczba dysków w każdej domenie dyskowej wynosi 

D/(N + 1).  

Ponadto zalecane jest pełne skonfigurowanie obudów dysków. 


W  ocenie  Odwołującego  firma  DS  Comp  zaoferowała  macierz  z  30  dyskami  SSD  i  96 

dyskami HDD. Zgodnie z zaleceniami producenta dyski danego typu powinny znajdować się 

w jednej domenie dyskowej (jedna domena dla SSD i jedna domena dla HDD). 

Z wyjaśnień DS Comp wynika, że w oferowanej konfiguracji jest inaczej, co jest niezgodnie z 

cytowanymi  rekomendacjami  producenta,  które  są  jednym  z  wymagań  SIWZ.  Wyjaśnienia 

odnośnie  podziału  dysków  na  domeny  dyskowe  znajdują  się  w  piśmie  DS  Comp  z  dnia 

05.08.2019 na stron

ie 5 i 6 i w pi śmie z dnia 4 grudnia na stronie 3: 

Ilość domen dla dysków SSD 

Ilość domen dla dysków HDD 

Zgodnie z zalecaniami producenta wymaganymi 
w SIWZ 

Oferta DS Comp - wyjaśnienia z dnia 5 sierpnia 

Oferta DS Comp - wyjaśnienia : z dnia 4 
grudnia 

b) w zakresie rozłożenia dysków w półkach 

Odwołujący  wskazał,  że  godnie  z  oficjalną  i  publicznie  dostępną  dokumentacją  producenta 

macierzy 

dyskowej 

dostępną 

na 

stronie 

https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000181485/4ec59be2

są 

rekomendacje  producenta  odnośnie  sposobu  rozmieszczenia  różnych  typów  dysków  w 

półkach dyskowych: 

“SSDs  and  HDDs  differ  greatly  in  performance.  Ln  a  loop,  the  high  latency  of  HDDs  may 

cause  SAS  ports  to  be  occupied  and  disrupt  or  halt  the  scheduling  of  SSD  resources. 

Therefore,  if  there  are  sufficient  SAS  ports,  do  not  cascade  SSDs  and  HDDs  in  the  same 

loop

.” 

Tłumaczenie na j. polski: 

Dyski  SSD  i  HDD  różnią  się  znacznie  wydajnością.  W  pętli  duże  opóźnienia  dysków  HDD 

mogą powodować zajęcie portów SAS i zakłócać lub wstrzymywać dyski SSD. Dlatego jeśli 

jest  wystarczająca  liczba  portów  SAS,  nie  na  leży  kaskadować  dysków  SSD  i  HDD  w  tej 

samej pętli. 

W  ocenie  Odwołującego  powyższy  fragment  dokumentacji  mówią  o  tym,  że  nie  na  leży 

umieszczać  w  tej  samej  półce  dyskowej  dysków  SSD  i  HDD  (SAS)  czyli  dyskowo  różnych 

wydajnościach, ponieważ prowadzi to do spadku wydajności macierzy. Zgodnie z ostatnimi 


(tj. z dnia 4 grudnia 2019 r.) wyjaśnieniami DS Comp w oferowanej macierzy dyskowej dyski 

HDD i SSD zostały umieszczone w tych samych półkach dyskowych (strona 2 wyjaśnień): 

W  przypadku  rozumienia  odporności  systemu  na  awarię  całej  półki  dyskowej  jako 

dostępność  do  macierzy  oraz  danych  na  niej  zawartych  (dodatkowo  pod  warunkiem,  że 

uszkodzona  półka  zawiera  dyski),  wówczas  dyski  SSD  oraz  dyski  SAS  należy  rozmieścić 

,,pionowo" pomiędzy wszystkie zaoferowane półki dyskowe (...). 

Wymaganiem  w  SIWZ  było  dostarczenie  macierzy  w  konfiguracji  zgodnej  z  zaleceniami 

producenta  (Tabela  nr  4,  punkt  4  tiret  4)

.  Rozmieszczenie  dysków  w  sposób  jaki  zrobił  to 

wykonawca DS Como jest niegodne z wymaganiami SIWZ. 

W  ocenie  Odwołującego  zalecenia  konfiguracyjne  producenta  stanowią  wytyczną 

instalacyjną urządzeń i prezentują sprawdzoną i zweryfikowaną faktycznie przez producenta 

konfigurację.  Stanowią  podstawę  dla  instalatorów  uzyskania  deklarowanych  przez 

producenta  parametrów  i  wydajności,  a  także  warunkują  utrzymanie  wsparcia 

gwarancyjnego.  Producent  gwarantuje  że  w  przypadku  zestawienia  urządzeń  w 

przedstawiony  w  wytycznych  sposób  urządzenia  będą  pracowały  poprawnie,  bezpieczniej 

pewnie. 

Uwzględniając  zasady  wiedzy  inżynierskiej  zalecenia  konfiguracyjne  producenta  stanowią 

obowiązującą  wytyczną  w  zakresie  sposobu  użytkowania  produktów.  Powyższe  ma 

szczególne  znaczenie  przy  uwzględnieniu  sposobu  wykorzystania  zamawianych  urządzeń 

przez  Szpital,  które  będą  służyły  do  magazynowania  i  udostępniania  danych  wrażliwych 

pacjentów  stąd  oczekiwania  w  za  kresie  ich  gwarantowanej  pracy  i  najwyższej  jakości  są 

priorytetem. 

Powyższe  oznacza  niezgodność  treści  oferty  DS  Comp  z  wymaganiami  SIWZ  skutkującą 

podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp. 

Brak możliwości rozbudowy pamięci RAM serwera do wartości oferowanej 

W  ocenie  Odwołującego  oferta  firmy  DS  Comp  podlega  także  odrzuceniu  ze  względu  na 

niemożliwość spełnienia przez zaoferowany sprzęt wymagań SIWZ. 

Zamawiający w punkcie 9 tabeli 1 Załącznika nr 1a do SIWZ zawarł następujące wymaganie:   


Możliwość rozbudowy ilości pamięci RAM do min. 768GB. Przy założeniu, że rozbudowa jest 

realizowana  przez  dodanie  dodatkowych  modułów  o  pojemności  identycznej  z 

dostarczonymi, bez konieczno

ści wymiany posiadanych już modułów lub dodania procesora. 

Punkt ten mówi o następujących wymogach: 

• 

rozbudowa  ma  być  realizowana  przez  dodawanie  odpowiednich  modułów  (pamięci 

RAM); 

• 

moduły mają być identyczne co do typu, prędkości pracy i pojemności, co docelowo w 

oferowanym serwerze; 

• 

Za mawiający nie przewiduje dodania procesora a ni wymiany obecnych modułów pa 

mięci RAM. 

W ocenie Odwołującego zamawiający zatem jednoznacznie zdefiniował przewidywane przez 

niego  możliwości  rozbudowy  -zgodnie  z  definicją  zawartą  w  przywołanym  punkcie  nie 

dopuszczając dokładania, bądź wymiany pozostałych komponentów (oferowanego serwera). 

Wykonawca DS Comp zadeklarował w ofercie, że oferowany serwer rozbudowuje się do 1,5 

TB  pamięci  RAM  przy  założeniach  podanych  w  punkcie  9.  Oznaczałoby  to,  że  ten  serwer 

został  wyposażony  w  moduły  o  pojemności  128  GB  RAM  każdy,  ponieważ  posiada  on  24 

sloty  pamięci  podzielone  po  połowie  z  nich  na  każdy  procesor  (serwer  posiada  jeden 

procesor, zatem obecnie tylko 12 z nich jest dostępnych). 

Slot 1  Slot 2  Slot 3 

Slot 4  Slot 5  Slot 6  Slot 7  Slot 8  Slot 9  Slot 10  Slot 11  Slot 12 

Procesor 

128 pusty  pusty  pusty  pusty  pusty 

pusty 

pusty 

pusty  pusty 

Procesor 

brak procesora 

W  ocenie  Odwołującego  oferowany  serwer  wyposażony  jest  w  procesor  Intel  Xeon 

Gold5218,  który  obsługuje  maksymalnie  1TB  pamięci  RAM,  co  potwierdza  specyfikacja 

dostępna 

pod 

adresem:

https://www.intel.com/content/www/pl/pl/products/processors/xeon/scalable/aoldpro

cessors/aold-5218.html

.  Wobec  tego  faktu  serwer  rozbudowywany  zgodnie  z  wymaganiami 

SIWZ  nie 

będzie  obsługiwał  rozbudowy  do  więcej  niż  ośmiu  modułów  pamięci,  ponieważ 

wynika to z ograniczeń procesora. 


Odwołujący  podkreślił,  że  nawet  gdyby  przyjąć  wykładnię,  że  wymiana  procesora  na  inny 

model  była  dopuszczalna  to  nie  ma  procesora,  który  spełniłby  jednocześnie  wymagania 

zawarte w punkcie 3 oraz punkcie 5 Tabeli nr 1, a do tego obsługiwał 1,5 TB pamięci RAM 

na  procesor,  co  można  wykazać  filtrując  wyniki  dostępne  na  stronie  spec.org-  w 

nomenklaturze producenta procesora, firmy Intel, procesory, które obsługują co najmniej 1,5 

TB pamięci RAM na procesor posiadają w swojej nazwie sufiks -M bądź -L, na co wskazuje 

dokumentacja 

dostępna 

pod 

adresem: 

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/processors/xeon/2nd-een-xeon-

scalable-processors-brief.html

W ocenie Odwołującego jak wynika z powyższej tabeli, żaden z procesorów znajdujących się 

na  liście  wyników  ze  strony  spec.org  nie  posiada  w  nazwie  tego  sufiksu,  zatem  nie  jest  w 

stanie obsłużyć zaoferowanej przez firmę DS Comp pamięci RAM. 

Podsumowując,  w  ocenie  Odwołującego,  treść  oferty  DS  Comp  w  zakresie  możliwości 

rozbudowy  pamięci  RAM  serwera  pozostaje  niezgodna  z  treścią  SIWZ  co  skutkuje  jej 

odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1pkt 2 ustawy Pzp. 

Zmiana treści oferty w zakresie ilości oraz pojemności pojedynczego modułu pamięci RAM 

Odwołujący  wskazał,  że  dnia  16  lipca  2019  r.  wykonawca  DS  Comp  został  wezwany  do 

wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny.  W  ramach  odpowiedzi  na  pismo  Zamawiającego 

wykonawca  załączył  ofertę  od  swojego  dostawcy,  firmy  Data  Experts,  z  której  wynika 

jednoznacznie,  że został  jej  zaoferowany  serwer  wyposażony  w  6 kości pamięci  po  64 GB 

każda.  Wykonawca  DS  Comp  doskonale  wiedział,  co  uzyskał  w  ofercie  od  swojego 

poddostawcy  (Data  Experts)  i  znał  ograniczenia  wynikające  z  odpowiednich  zapisów  SIW 

Z(co zaakceptował składając ofertę). 

W  ocenie  Odwołującego  na  skutek  akceptacji  wyjaśnień  DS  Comp  z  dnia  12.09.2019r. 

Zamawiający dopuścił zmianę treści oferty DS Comp w punkcie 9 Tabeli nr 1 Załącznika nr 

1a do SIWZ co skutkuje zmianą oferty w zakresie obsadzenia slotów pamięci RAM: 

z  pierwotnych  zawartych  w  ofercie  trzech  kości  po  128  GB  każda  (umożliwiająca 

rozbudowę  pa  mięci  zgodnie  z  ofertą-do  1,5 TB-pod  warunkiem,  że  procesor  wspiera  taką 

konfigurację) na: 

sześć kości pamięci po 64 GB każda (umożliwiająca rozbudowę pamięci do wartości 

dwukrotnie niższą niż zadeklarowana w ofercie). 


W  ocenie  Odwołującego  zmiana  powyższa  stanowi  niedozwoloną  zmianę  treści  oferty 

wykonawcy  z  naruszeniem  art.  87  ust.  1  Pzp  co  winno  skutkować  odrzuceniem  oferty  DS 

Comp w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Izba ustaliła co następuje: 

Izba  postanowiła  dopuścić  w  poczet  materiału  dowodowego  następujące  dokumenty:  (i) 

SIWZ  na  okoliczność  ustalenia  przedmiotu  zamówienia  i  wymagań  Zamawiającego 

dotyczących przedmiotu zamówienia; (ii) ofertę Przystępującego na okoliczność ustalenia jej 

treści; (iii) wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 16 lipca 2019 r., 19 lipca 2019 r., 31 lipca 

2019  r.,  9  września  2019  r.,  21  listopada  i  2  grudnia  2019  r.,  oraz  odpowiedź 

Przystępującego z dnia 19 lipca 2019 r, z dnia 24 lipca 2019 r, z dnia 5 sierpnia 2019 r,  z 

dnia 

12 września 2019 r., 4 grudnia 2019 r., wraz z załączonymi dokumentami – dokumenty 

na  okoliczność  ustalenia  zgodności  oferty  Przystępującego  z  wymaganiami  zawartymi  w 

SIWZ;  (iv)  p

ismo  zamawiającego  z  dnia  25  września  2019  r.  na  okoliczność  ustalenia 

zakresu  zmian  dokonanych  w 

ofercie  Przystępującego;  (v)  akta  postępowania 

odwoławczego  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  1719/19,  w  sprawie  o  sygn.  akt:  2144/19,  w 

sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  2584/19, 

w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  192/20    na  okoliczność 

ustalenia przebiegu postępowania przetargowego. (vi) trzy schematy rozmieszczenia dysków 

sporządzone  przez  Odwołującego  na  okoliczność  wykazania,  iż  doszło  do  zmiany  treści 

oferty  Przystępującego;  (vii)  wyciąg  z  dokumentacji  technicznej  macierzy  OceanStor  V5 

Series  500R007  na  okoliczność  wykazania,  iż  przedstawiona  przez  Przystępującego 

konfiguracja  macierzy  jest  niezgodna  z  zaleceniami  producenta. 

Izba  wzięła  również  pod 

uwagę stanowiska stron i uczestników postępowania złożone podczas rozprawy.  

Na  podstawie  powyższych  dokumentów  Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  prowadzi 

postępowanie o udzielenie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na 

„dostawę infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem”.  

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujące komponenty: 

1.  Serwer typ 1 wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją 

2.  Serwer typ 11 wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją 

3.  Przełączniki SAN wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją 


4.  Macierz dyskowa wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją 

5.  Oprogramowanie wirtualizacyjne wraz z dostawą i instalacją 

6.  Oprogramowanie  do  sporządzania  kopii  bezpieczeństwa  oraz  odzysku  maszyn  wirtualnych  wraz  z  dostawą  i 

instalacją 

Załącznik nr 1a do SIWZ zawierał Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”).  

W  Tabeli  nr  1  Zamawiający  określił  swoje  wymagania  dotyczące  serwerów.  Zamawiający 

wymagał  m.in. możliwości  rozbudowy  ilości  pamięci  RAM    do  min.  768GB.  Przy  założeniu, 

że  rozbudowa  jest  realizowana  przez  dodanie  dodatkowych  modułów  o  pojemności 

identycznej  z  dostarczonymi

,  bez  konieczności  wymiany  posiadanych  już  modułów  lub 

dodania procesora (pkt 9 Tabeli nr 1).  

Zamawiający  w  Tabeli  nr  4  zawarł  wymaganie  dotyczące  macierzy.  Zamawiający  wskazał 

m.in.

: „Macierz musi umożliwiać w oferowanej macierzy konfigurację spełniającą następujące 

wymogi: 

odporność  systemu  na  awarię  jednego  dowolnego  dysku  SSD,  poziom 

zabezpieczenia RAID S (2+1); 

odporność  systemu  na  awarię  jednego  dowolnych  dwóch  dysków  SAS,  poziom 

zabezpieczenia RAID6 (4+2); 

odporność systemu na awarię całej półki dyskowej; 

konfiguracja  wykonana  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  dla  środowiska 

produkcyjnego  w  szczególności  zarezerwowanie  rekomendowanej  przestrzeni  typu 

spare; 

łączna przestrzeń danych dla użytkownika nie mniejsza niż 96TiB.” 

W punkcie 5 

Tabeli nr 4 Załącznika 1a Zamawiający wskazał następujące wymagania: 

Dla  parametrów  zdefiniowanych  w  poprzednich  punkcie  przy  założeniu 

charakterystyki obciążenia:  odczyt/zapis 100% losowy dla bloków 8KB w proporcjach 

odczyt  50%,  zapis  50%,  0% 

cache  hits,  macierz  powinna  zapewniać  sumarycznie 

średnią wydajność na poziomie: 

Dla dysków SSD 160000 IOPS lub większą i czas odpowiedzi na poziomie 1ms lub 

mniej 

Dla  dysków  SAS  9000  IOPS  lub  większą  i  czas  odpowiedzi  na  poziomie  25ms  lub 

mniej


  Wykonawca 

jest zobowiązany do wykazania wydajności przez przedstawienia danych 

katalogowych lub wydruku z tzw. sizer’a producenta lub przedstawienia dokumentów 

zawierających wymagane dane. 

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  żądania  aby  Wykonawca  wykazał  możliwość 

os

iągnięcia  deklarowanych  parametrów  w  dostarczonym  środowisku  poprzez 

wygenerowanie testowego obciążenia zgodnie z przedstawionymi wymaganiami. 

Izba ustaliła, że w postępowaniu zostały złożone dwie oferty: oferta Odwołującego, który za 

realizację  zamówienia  zaoferował  cenę  w  wysokości  2 355 812,22  zł  oraz  oferta 

Przystępującego, który zaoferował za realizację zamówienia cenę 1 702 269, 57 zł.  

Izba ustaliła, że  w dniu  17 lipca 2019 r. Zamawiający wezwał Przystępującego do złożenia 

wyjaśnień  dotyczących  zaoferowanej  ceny.  Pismem  z  dnia  19  lipca  2019  r.  Przystępujący 

złożył wyjaśnienia.  

Izba  ustaliła,  że  pismem  z  dnia  31  lipca  2019  r.  Zamawiający  wezwał  Przystępującego  do 

złożenia  wyjaśnień  dotyczących  m.in.  sposobu  realizacji  przez  wykonawcę  zapisu  pkt  5 

Tabeli  nr  4  OPZ  dotyczących  oferowanych  parametrów  wydajności.  Pismem  z  dnia  5 

sierpnia  2019  r.  Przystępujący  złożył  wyjaśnienia.  Wykonawca  potwierdził,  że  oferowana 

macierz  spełnia  wymagania  wskazane  w  pkt  5  Tabeli  nr  1.  Wykonawca  przedłożył 

oświadczenie  Huawei  z  dnia  5  sierpnia  2019  r.,  zawierającym  informacje  co  do  sposobu 

określania  wydajności  oferowanego  urządzenia  oraz  informacje  potwierdzające  spełnienie 

wymogów określonych w SIWZ.  

Pismem  z  dnia  28  sierpnia  2019  r.  Zam

awiający  poinformował  wykonawców  o  wynikach 

postępowania. Za najkorzystniejszą została uznana oferta Przystępującego tj. wykonawcy S. 

D. . 

Powyższą czynność Zamawiający zaskarżył Odwołujący składając w dniu 2 września 2019 r. 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

Pismem z dnia 6 września 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców o unieważnieniu 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  o  powrocie  do  czynności  badania  i  oceny  ofert.    W 

konsekwencji w dniu 10 września Odwołujący cofnął odwołanie wniesione w dniu 2 września 

2019 r. W dniu 10 września Izba wydało postanowienie o umorzeniu postępowania (sprawa 

o sygn. akt: KIO 1712/19). 


Izba ustaliła, że pismem z dnia 9 września 2019 r. Zamawiający wezwał Przystępującego do 

złożenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp.  Zamawiający  wymagał  m.in. 

wyjaśnienia  w  jaki  sposób  wykonawca  będzie  realizował  punkt  Tabela  1  pkt.  9  oferty, 

określający  maksymalną  ilość  obsługiwanej  pamięci  (1,5  TB),  w  sytuacji,  gdy  maksymalna 

ilość gniazd dla jednego procesora wynosi 12, a dostarczone moduły mają mieć pojemność 

64GB? 

Pismem z dnia 12 września 2019 r. Przystępujący złożył wyjaśnienia. Przystępujący wskazał, 

że  oferuje  serwer  z  jednym  procesorem,  który  spełnia  wymóg  minimalny  w  zakresie  ilości 

obsługiwanej  pamięci  wskazany  przez  Zamawiającego  w  pkt  9  Tabeli  nr  1  tj.  możliwość   

rozbudowy do 768 GB pamięci RAM. Wykonawca wskazał, że z treści oferty jasno wynika, iż 

zaoferował możliwość rozbudowy do 768 GB pamięci RAM 12 gniazd (pkt 7 Tabeli 1) x 64 

GB (pkt 6 Tabeli 1oferowane 384 GB : 64 GB = 

6 slotów).  

Pismem  z  dnia  25  września  2019  r.  Zamawiający  poinformował  Przystępującego  o 

dokonaniu  poprawienia  omyłki  w  jego  ofercie  w  trybie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  ww. 

zakresie. Wykonawca nie wyraził sprzeciwu.  

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  dniu  9  października  2019  r  poinformował  wykonawców  o 

wyborze  najkorzystniejszej  oferty 

tj.  oferty  Odwołującego  oraz  o  odrzuceniu  oferty 

wykonawcy  DS  Comp  S.  D. 

(Przystępujący)  jako  niezgodnej  z  wymaganymi  zawartymi  w 

SIWZ.  

Izba  ustaliła,  że  od  takiej  czynności  Zamawiającego  wykonawca  Przystępujący  wniósł 

odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej.  We  wniesionym  odwołaniu  zarzucił 

Zamawiającemu  nieuzasadnione  odrzucenie  oferty,  mimo  jej  zgodności  ze  SIWZ  oraz 

zaniechaniu  wezwania  wykonawcy 

do  wyjaśnień treści  oferty,  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający 

miał wątpliwości co do jej zgodności z SIWZ w zakresie odporności systemu na awarię całej 

półki dyskowej i wykonania konfiguracji zgodnie z zaleceniami producenta. 

Izba ustaliła, że wyrokiem z dnia 7 listopada 2019 r. (sygn. akt: KIO 2144/19) Izba nakazał 

Zamawiającemu  wezwanie  Przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  spełnienia 

warunku odporności systemu na awarię całej półki dyskowej.  

Izba ustaliła, że pismem z dnia 27 listopada 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców 

o  unieważnieniu  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  powrocie  do  czynności  badania  i  oceny 

ofert. 


Pismem  z  dnia  26  listopad

a  2019  r.  Zamawiający  wezwał  przystępującego  do  złożenia 

wyjaśnień dotyczących m.in. realizacji funkcjonalności określonej w pkt 4 Tabela nr 4 OPZ – 

odporność  systemu  na  awarię  całej  półki  dyskowej  oraz  realizacji  funkcjonalności 

określonych  w  pkt  4,  18  i  31  Tabeli  nr  4.  Izba  ustaliła,  że  Przystępujący  pismem  z  dnia  4 

grudnia  2019  r.  złożył  wyjaśnienia.  Wykonawca  potwierdził  zgodność  oferty  ze  SIWZ. 

Wykonawca  wskazał  na  nieuprawnioną  rozszerzającą  interpretację  wymagań  SIWZ 

dokonaną przez Zamawiającego. Załączył do wyjaśnień dwa oświadczenia Huawei z dnia 29 

listopada  2019  r.  oraz  z  dnia  4  grudnia  2019  r.  na  wykazanie,  iż  oferowany  przez  niego 

przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ.  

W dniu 10 grudnia 2019 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (III wybór w 

postępowaniu). Za najkorzystniejszą została uznana oferta Przystępującego.  

Izba  ustaliła,  że  w  dniu  20  grudnia  2019  r.  odwołania  od  powyższej  czynności 

Zamawiającego  wniósł  Odwołujący  (sygn.  akt:  KIO  2584/19).  Izba  ustaliła,  że  treść 

odwołania  pokrywa  się  z  treścią  odwołania  wniesionego  w  obecnym  postępowaniu 

odwoławczym.  Odwołujący  podniósł  te  same  zarzuty  oraz  przytoczył  identyczne 

uzasadnienie faktyczne podniesionych zarzutów.  

Pismem z dnia 23 grudnia 2019 r

. Zamawiający poinformował wykonawców o unieważnieniu 

wyboru oferty najkorzystniejszej i powrocie do czynności badania i oceny ofert.  Izba ustaliła, 

że Odwołujący  w  dniu 24 grudnia 2019 r.  cofnął  powyższe odwołanie (sprawa  o sygn. akt: 

KIO  2584/19).  Posta

nowieniem  z  dnia  30  grudnia  2019  r.  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze  zainicjowane  odwołaniem  Odwołującego  z  dnia  20 

grudnia 2019 r. 

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  dniu  20  stycznia  2020  r.  unieważnił  postępowanie 

przetargowego.  Na 

powyższą  czynność  Zamawiającego,  w  dniu  30  stycznia  2020  r. 

odwołanie  wniósł  Przystępujący.  Do  postępowania  odwoławczego  przystąpił  po  stronie 

Zamawiającego  Odwołujący.  Na  skutek  uwzględnienia  odwołania  przez  Zamawiającego  i 

braku  sprzeciwu  ze  strony  Odwołującego,  Izba  postanowieniem  z  dnia  11  lutego  2020  r. 

umorzyła postępowania odwoławcze (sygn. akt: KIO 1712/19). 

Zamawiający  w  dniu  10  lutego  2020  r.  dokonał  wyboru  oferty  Przystępującego  jako  oferty 

najkorzystniejszej. Czynność ta została zaskarżona przez Odwołującego i jest przedmiotem 

rozpoznania w obecnym postępowaniu odwoławczym.  


Izba zważyła co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp 

przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, 

naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp  może  spowodować  poniesienie 

przez niego szkody, w 

postaci nieuzyskania zamówienia. 

Izba  uznała,  że  nie  zaszła  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem  odwołania.  Jak 

wynika z chronologii postępowania wskazanej przez Izbę powyżej, Zamawiający  w dniu 10 

grudnia  2019 

r.  dokonał  wyboru  oferty  najkorzystniejszej.  Czynność  ta  została  zaskarżona 

przez  Odwołującego  poprzez  wniesienie  w  dniu  20  grudnia  2019  r.  odwołania  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej. Jednakże w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego 

w dniu 23 grudnia 2019 r. 

tj. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz 

powrotu do czynności badania i oceny ofert, Odwołujący wycofał odwołanie wniesione w dniu 

20 grudnia 2019 r. 

Tym samym, w ocenie Izby, wobec braku substratu zaskarżenia, działanie 

Odwołującego uznać należy za prawidłowe. Czynność, która była przedmiotem zaskarżenia 

przez  Odwołującego  została  unieważniona  przez  Zamawiającego,  rozpatrywanie  więc 

odwołania wykonawcy z dnia 20 grudnia 2019 r. byłoby bezprzedmiotowe bowiem czynność 

będąca  przedmiotem  zaskarżenia  utraciła  swoją  moc.  Izba  w  pełni  aprobuje  stanowisko 

składu orzekającego wyrażone w wyroku z dnia 21 lutego 2019 r. o sygn. akt: KIO 226/19. 

Brak  substratu  zaskarżenia,  tj.  brak  czynności  zamawiającego  powoduje,  że  brak  jest 

podstaw do uwz

ględnienia odwołania bowiem czynność zamawiającego nie istnieje, a wobec 

tego nie sposób stwierdzić czy doszło do naruszenia przepisów ustawy Pzp.  

Tym  samym  w  analizowanym  stanie  faktycznym,  pomimo,  iż  okoliczności  faktyczne 

przytoczone w treści odwołania były znane Odwołującemu już w dniu 10 grudnia 2019 r, to 

jednak  wobec  działań  podjętych  przez  Zamawiającego  w  dniu  23  grudnia  2019  r.,  tj. 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  kontynuowanie  postępowania 

odwoławczego  zainicjowanego  odwołaniem  z  dnia  20  grudnia  2019  r.  uznać  należało  za 

bezprzedmiotowe. Odwołujący dopiero w wyniku ponownego badania i oceny ofert i wyboru 

oferty  najkorzystniejszej  mógł  skutecznie  podnieść  wobec  Zamawiającego  zarzuty 

naruszenia  ustawy  Pzp. 

Zarówno  bowiem  na  moment  wniesienia  odwołania  jak  i  wydania 

wyroku  przez  Izbę  istniał  substrat  zaskarżenia  tj.  czynność  Zamawiającego.  Tym  samym 

zgłoszony przez Przystępującego oraz Zamawiającego wniosek o odrzuceniu odwołania jako 

wniesionego po terminie Izba uznała za niezasadny.  


Odnośnie zarzutów merytorycznych podniesionych w treści odwołania, to Izba uznała, że nie 

zasługują one na uwzględnienie, w związku z tym odwołanie podlegało oddaleniu.  

Zarzut naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 

– niezgodność oferty Przystępującego z wymaganiami 

zawartymi w SIWZ 

W ocenie Izby  zarzut  nie potwierdził  się. Wskazać  należy  na  wstępie,  że zgodnie  z  art.  89 

ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeśli  jej  treść  nie  odpowiada  treści 

SIWZ,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  Ustawodawca  zobowiązał  więc 

zamawiającego  do  odrzucenia  ofert  tych  wykonawców,  którzy  zaoferowali  przedmiot 

zamówienia  niezgodny  z  wymaganiami  określonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych 

dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia.  Aby  zastosować  podstawę  odrzucenia  oferty  z  art. 

89 ust.1 pkt 2 Pzp musi być możliwe do uchwycenia na czym konkretnie niezgodność oferty 

ze SIWZ 

polega, czyli co i w jaki sposób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi, 

skwantyfikowanymi i ustalonymi jednoznacznie postanowieniami SIWZ. Odrzuceniu podlega 

zatem  wyłącznie  oferta,  której  treść  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ  w  sposób  zasadniczy  i 

nieusuwalny,  gdyż  obowiązkiem  zamawiającego  jest  poprawienie  w  złożonej  ofercie 

niezgodności  z  SIWZ  niemających  istotnego  charakteru.  O  ile  każdorazowo  treść 

oświadczenia  woli  składanego  w  postępowaniu  w  ramach  oferty  należy  rozpatrywać  przez 

pryzmat  zamiaru  wykonawcy,  wyrażającego  się  wolą  uczestnictwa  w  postępowaniu,  o  tyle 

kluczową  sprawą  jest,  czy  w  konkretnym  stanie  faktycznym  możliwe  jest  ustalenie  treści 

oświadczenia co do oferowanego przedmiotu w sposób nie naruszający nadrzędnej zasady 

zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. Przy czym zaznaczenia wymaga, 

że  punktem  wyjścia  dla  ustalenia  zgodności  oferty  wykonawcy  z  wymaganiami 

zamawiającego są zapisy SIWZ, jasno i przejrzyście wyrażone oczekiwania zamawiającego. 

Ustalenie  niezgodności  oferty  wykonawcy  na  podstawie  subiektywnej,  rozszerzającej 

interpretacji 

zapisów  SIWZ  czy  też  ocena  oferty  przez  pryzmat  oczekiwań  zamawiającego 

n

ieznajdujących  odzwierciedlenia  w  SIWZ  jest  niedopuszczalna.  Wykonawca  bowiem 

przygotowując swoją ofertę, opiera się na dosłownym brzmieniu zapisów SIWZ i nie są mu 

znane niewyrażone w SIWZ oczekiwana zamawiającego. 

W  przedmiotowej  sprawie 

Odwołujący  argumentował,  że  oferta  Przystępującego  jest 

niezgodna z wymaganiami wskazanymi w SIWZ w następującym zakresie: 


a) 

Odporność systemu na awarię półki dyskowej oraz zmiana konfiguracji zaoferowanej 

macierzy dyskowej  

W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał niezgodności oferty Przystępującego w powyższym 

zakresie. Wskazać należy  w  pierwszej  kolejności,  że w  Załączniku nr  1a, Tabeli  nr  4  pkt  4 

Zamawiający  wskazał:  Macierz  musi  umożliwiać  w  oferowanej  macierzy  konfigurację 

spełniającą  następujące  wymagania:  tiret  4:  odporność  systemu  na  awarię  całej  półki 

dyskowej.  

Nie  ulega,  w  ocenie  Izby, 

wątpliwości,  że  Zamawiający  w  żaden  sposób  nie  zdefiniował 

pojęcia „odporności systemu”, do którego odwołuje się w Tabeli nr 1 pkt 4 tiret 4. Dokonując 

pierwotnego  wyboru  oferty  Prz

ystępującego,  Zamawiający  nie  miał  żadnych  wątpliwości  co 

do 

jej  zgodności  z  wymaganiami zawartymi  w  SIWZ. W  wyniku odwołania Odwołującego z 

dnia 

2  września  2019  r.  Zamawiający  zaakceptował  interpretację  spornych  postanowień 

zaprezentowaną  przez  Odwołującego  i  uznał,  że  oferta  Przystępującego  nie  spełnia 

oczekiwanych  wymagań.  Przy  czym,  w  ocenie  Izby,  interpretacja  forsowana  przez 

Odwołującego  i  zaakceptowana  w  konsekwencji  przez  Zamawiającego  wykraczała  poza 

literalne  brzmienie  SIWZ  i  stanowi  nie

dopuszczalne  rozszerzenie  wymagań  na  etapie 

badania i oceny ofert.  

Izba uznała, ze Przystępującego dokonał prawidłowej interpretacji pkt 

4 tiret 4 Tabeli nr 4 poprzez przyjęcie, iż  wymóg ten oznacza, że w przypadku awarii półki 

dyskowej nadal jest dostęp do systemu oraz pozostałych sprawnych półek dyskowych.    

W ocenie  Izby  n

iejednoznaczność zapisów SIWZ jak i  działań Zamawiającego podjętych w 

toku postępowania przetargowego potwierdza, iż on sam, jak się zdaje, miał wątpliwości co 

do  obiektywnego  sposob

u  interpretacji  SIWZ.  Nie  można  tym  samym  skutecznie  postawić 

Przystępującemu  zarzut,  że  w  wyjaśnieniach  z  dnia  4  grudnia  2019  r.  przedstawił  dwie 

alternatywne  metody  konfiguracji 

macierzy  tak,  aby  osiągnąć  funkcjonalność  w  postaci 

odmiennie rozumianej odp

orności systemu na awarię półki dyskowej. Wykonawca w sposób 

wy

czerpujący odniósł się do odmiennej interpretacji SIWZ i opisał dwie alternatywne metody 

konfiguracji  w  celu  osiągnięcia  odmiennie  rozumianego  celu,  jaki  Zamawiający  chce 

osiągnąć. W ocenie Izby, nie sposób w takich okolicznościach stwierdzić naruszenia art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Jak Izba wskazała powyższej, odrzuceniu podlegają bowiem oferty 

w  stosunku  do  których  w  sposób  jednoznaczny  można  wskazać,  iż  są  sprzeczne  z 

jednoznacznie  określonymi  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  wymaganiami.  Takich 

okoliczności, w ocenie Izby, Odwołujący nie wykazał.  


Co  do  argumentacji  podnoszonej  przez  Odwołującego  jakoby  konfiguracja  macierzy 

stanowiła treść oferty  wykonawcy, co miało powodować, że oferta Przystępującego została 

zmieniona w wyniku wyjaśnień z dnia 4 grudnia 2019 r. oraz, że wykonawca nie określił co 

jest  przedmiotem jego oferty,  Izba  uznała,  że nie zasługuje ona na  aprobatę.  Po pierwsze, 

przywołane  przez  Odwołującego  zapisy  Tabeli  nr  4  pkt  4  odnoszą  się  wyłącznie  do 

stwierdzenia,  że  oferowana  macierz  musi  umożliwiać  osiągnięcie  wskazanych 

funkcjonalno

ści. Wykonawca miał  wskazać w  treści  załącznika nr  1a czy  dana  macierz  ma 

taką możliwość czy nie, co Przystępujący uczynił. Izba stoi na stanowisku, że Zamawiający 

w  SIWZ  zawarł  wyłącznie  wymóg  określenia/zadeklarowania  przez  wykonawcę  czy 

oferowany  przez 

niego  przedmiot  zamówienia  umożliwia  realizację  określonych 

funkcjonalności.  W  ocenie  Izby  z  treści  SIWZ  w  żaden  sposób  nie  wynika,  że  na  etapie 

badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  zamierzał  weryfikować  rzeczywiste  wyniki  jakie  osiąga 

macierz tj. nie wynika, 

aby miał dokonywać badania urządzenia jakie zostanie dostarczone w 

ramach wykonania umowy

. Zamawiający wymagał wyłącznie oświadczenia wykonawcy czy 

dana funkcjonalność jest spełniona, zastrzegając w stosunku do niektórych wymagań prawo 

żądania przedłożenia danych katalogowych, dokumentów potwierdzających wymagane dane 

czy  wyników  testów.  W  stosunku  zaś  do  wymagań  zawartych  w  tabeli  nr  4  pkt  4 

Zamawiający  nie  zastrzegł  sobie  prawa  żądania  np.  testów  bezpieczeństwa.  Jeśli 

Zamawiający  chciał  badać  rzeczywiste  parametry  oferowanej  macierzy,  w  docelowej 

konfiguracji,  to  wówczas  winien  określić  taki  wymóg  precyzyjnie  w  SIWZ  poprzez 

zobowiązanie  wykonawców  do  dostarczenia  np.  próbki,  czego  Zmawiający  nie  uczynił.  Po 

drugie  wskazać  należy,  że  Zamawiający  nie  wymagał  przedłożenia  testów  bezpieczeństwa 

dla  oferowanej  macierzy.  Testy, 

o  których  mowa  w  tabeli  4  pkt  5  dotyczą  wydajności 

macierzy.  W 

ocenie  Izby,  próba  oceny  odporności  systemu  na  awarię  półki  dyskowej  nie 

może  być  oceniana  na  podstawie  testów  wydajności,  gdyż  inny  jest  cel  przeprowadzenia 

testów,  zaś  testy  wydajności  nie  zawierają  informacji  na  temat  szczegółowej  konfiguracji 

zastosowanej podczas testów. 

Podkreślić  również  należy,  że  wraz  z  wyjaśnieniami  Przystępujący  dołączył  oświadczenia 

spółki Huawei z dnia 29 listopada 2019 r. oraz z dnia 4 grudnia 2019 r. potwierdzające, że 

zaoferowana w postępowaniu macierz spełnia wymagania wskazane w SIWZ. Odwołujący w 

żaden sposób nie wykazał, że informacje zawarte w oświadczeniach są nieprawdziwe.  

Wskazać  również  należy,  że  Przystępujący  potwierdził  spełnienia  wymagań  określonych  w 

Tabeli  nr  4  pkt  5.  Na  wezwanie  Zamawiającego  w  z  dnia  31  lipca  2019  r.,  Przystępujący 

potwierdził  spełnienie  wymaganych  parametrów,  na  dowód  czego  złożył  stosowne 

świadczenia producenta (z dnia 5 sierpnia 2019 r. oraz z dnia 6 listopada 2019 r.), z których 


wynika,  że  fizyczne  rozmieszczenie  dysków  pomiędzy  dwie  lub  trzy  półki  nie  wpływa  na 

wyniki testów wydajności. Izbie nie został przedłożony żaden dowód, na podstawie którego 

po

dważona  byłaby  prawdziwość  informacji  zawartych  w  oświadczeniach  złożonych  przez 

Przystępującego.  Tym  samym,  złożone  oświadczenia  Izba  uznała  za  wiarygodne  źródło 

informacji o funkcjonalnościach oferowanego przez Przystępującego urządzenia. Uwagi Izby 

doty

czące  mocy  dowodowej  oświadczeń  poczynione  poniżej  mają  odniesienie  również  do 

omawianego zarzutu.  

Mając  na  uwadze  powyższe,  Izba  uznała,  że  brak  jest  podstaw  do  przyjęcia  niezgodności 

oferty Przystępującego w  zakresie wydajności systemu na awarię półki  dyskowej. Brak jest 

również  podstaw  do  uznania,  iż  w  zakresie  konfiguracji  macierzy  doszło  do  zmiany  treści 

oferty wykonawcy.   

b) 

Zarzut  dotyczący  rozbieżności  pomiędzy  przestrzenią  oferowaną,  a  rzeczywistą  w 

zależności od deklarowanej szczegółowej konfiguracji macierzy dyskowej 

W  ocenie  Izby  zarzut  nie  potwierdził  się. Wskazać  należy  po  pierwsze,  że  Zamawiający  w 

Załączniku  nr  1a,  tabela  4  wiersz  4  kolumna  2  wskazał,  że  łączna  przestrzeń  danych  dla 

użytkownika  nie  może  być  mniejsza  niż  96  TiB.  Oferta  Przystępującego spełnia  minimalne 

wymagania  określone  przez  Zamawiającego,  co  nie  było  kwestionowane  przez 

Odwołującego. Tym samym, w ocenie Izby, brak jest podstaw do stwierdzenia niezgodności 

oferty wykonawcy z wymaganiami wskazanymi w SIWZ.  

Przedstawione 

przez  Odwołującego  wyliczenia  matematyczne  dotyczące  przestrzeni 

dyskowej  w  różnych  konfiguracjach  macierzy  dyskowej  są  bez  znaczenia  dla  stwierdzenia 

naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp bowiem w każdej z przestawionych konfiguracji 

spełniony jest wymóg określony przez Zmawiającego w SIWZ. 

c) 

Zarzut  dotyczący  niezgodność  oferowanej  konfiguracji  macierzy  dyskowej  z 

za

leceniami producenta w zakresie domeny dyskowej i rozłożenia dysków w półkach  

W  ocenie  Izby  zarzut  nie  potwierdził  się.  Istota  zarzutu  Odwołującego  sprowadzała  się  do 

stwierdzenia, że sposób konfiguracji macierzy dyskowej w zakresie rozmieszczenia dysków 

jak  i  w  zakresie  konfiguracji  dysków  w  domenie  jest  niezgodny  z  zaleceniami  producenta 

dostępnymi na oficjalnej stronie internetowej producenta.  


Tabeli  nr  4,  pkt  4  Zamawiający  wskazał,  że  macierz  musi  umożliwiać  w  oferowanej 

macierzy konfigurację spełniającą następujące wymagania – tiret 5: „konfiguracja wykonana 

zgodnie  z  zaleceniami  producenta  dla  środowiska  produkcyjnego  w  szczególności 

zarezerwowanie  rekomendowanej  powierzchni  typu  spare”.  Przy  czym  Zamawiający  nie 

dookreślił  w  żaden  sposób  co  ma  stanowić  źródło  rekomendacji  producenta.  Nie  ulega 

wątpliwości, że informacje zawarte na stronie internetowej producenta są źródłem wiedzy o 

oferowanych  produktach.  Nie  jest  to  jednak,  w  ocenie  Izby,  źródło  jedyne  i  wyczerpujące. 

Niejednokrotnie informacje zawarte na stronach internetowych producentów  mają charakter 

ogólny,  zawierają  szereg  zastrzeżeń  co  do  ich  kompletności,  odsyłając  bezpośrednio  do 

kontaktów z producentem. W omawianym stanie faktycznym, za nieuprawnione Izba uznała 

przyjęcie, iż wyłącznie informacje ze strony internetowej producenta stanowią źródło zaleceń 

co  do  konfiguracji  produktu.  Producent  jest  uprawniony 

do  składania  oświadczeń  co  do 

parametrów  oferowanych  urządzeń,  w  tym  zaleceń  co  do  sposobu  konfiguracji.  Z  taką 

sytuacją mamy do czynienia z omawianym stanie faktycznym. Przystępujący złożył bowiem 

w toku postępowania wyjaśniającego oświadczenia Huawei z dnia 5 sierpnia 2019 r. oraz 29 

listopada i 4 grudnia 2019 r. które potwierdzają możliwość konfiguracji macierzy dyskowej w 

sposób  wskazany  przez  Przystępującego.  Nie  można  zgodzić  się  ze  stwierdzeniem 

Odwołującego,  że  wyłącznie  informacje  zawarte  na  stronie  internetowej  Huawei  stanowią 

obowiązujące źródło rekomendacji producenta, zaś oświadczenie polskiego przedstawiciela 

nie  może  mieć  znaczenia  nadrzędnego.  Izba  podkreśla,  że  po  pierwsze,  taki  wniosek  nie 

wynika  z  treści  SIWZ.  Po  drugie,  przedłożone  przez  Przystępującego  oświadczenia  uznać 

należy za oświadczenia wiedzy, nie zaś za oświadczenia woli. Oświadczenie wiedzy podlega 

ocenie w zakresie prawdziwości wiadomości, którą przekazuje, nie ma natomiast za zadanie 

kształtowania  stosunku  prawnego.  Oświadczenie  wiedzy  jest  zatem  zdarzeniem 

polegającym  na  przekazaniu  przez  podmiot  informacji,  będących  uzewnętrznieniem  treści 

intelektualnych przez niego posiadanych, innemu podmiotowi lub podmiotom. W ocenie Izby, 

w  analizowanym  stanie  faktycznym,  zakwestionowan

e  oświadczenia  należy  zakwalifikować 

jako oświadczenia wiedzy osób je podpisujących co do właściwości produktu wskazanego w 

treści  oświadczeń.  Stanowią  one  oświadczenie  wiedzy  i  mają  charakter  wypowiedzi 

sprawozdawczych, informujących o istnieniu określonego stanu rzeczy. W konsekwencji dla 

skuteczności  takiego  oświadczenia  -  jako  oświadczeń  wiedzy  -  nie  jest  wymagane,  by 

zostało  podpisane  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentowania  spółki  Huawei.  W  ocenie 

Izby,  oświadczenia  te  nie  kształtują  stosunku  zobowiązaniowego,  podlega  zaś  ocenie  w 

kategoriach prawdy  lub  fałszu. W  sytuacji  więc,  gdy  oświadczenie  wiedzy  jest  sprzeczne  z 

rzeczywistymi  danymi  stanowiącymi  podstawę  przekazania  wiedzy,  to  powinno  być  ono 

zmienione stosownie do tych danych. Tym samym, to zad

aniem Odwołującego było podjęcie 

inicjatywy dowodowej i wykazanie nieprawdziwości twierdzeń zawartych w treści oświadczeń 


złożonych  przez  Przystępującego.  Takich  okoliczności  jednak  Odwołujący  nie  przedstawił, 

ograniczając  się  do  stwierdzenia  o  braku  możliwości  wypowiadania  się  polskiego 

przedstawiciela  spółki  Huawei  o  właściwościach  produktów  w  sposób  odmienny  niż 

wymijający z informacji dostępnych na stronie internetowej Huawei. Odwołujący nie wykazał, 

iż w zakres obowiązków służbowych osób podpisujących oświadczania nie wchodzi kontakt 

z potencjalnym klientem i udzielenie informacji na temat oferowanych produktów, w tym ich 

konfiguracji

.  Oparcie  się  wyłącznie  na  zanegowaniu  skuteczności  oświadczenia  jest,  w 

ocenie Izby

, niewystarczające. Odwołujący  miał możliwość wystąpienia do spółki Huawei o 

dokonanie w

eryfikacji twierdzeń zawartych w oświadczeniu i wykazaniu ich nieprawdziwości 

czy  też  braku  wiedzy  osób  podpisujących  oświadczenia  o  faktach  objętych  zakresem 

oświadczenia.  Takiej  inicjatywy  dowodowej  Odwołujący  nie  podjął.  Oparcie  zarzutu 

wyłącznie na negacji oświadczenia, bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, jest, 

w ocenie Izby, niewystarczające.  

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała zarzut za niezasadny. 

d) 

Zarzut dotyczący braku możliwości rozbudowania pamięci RAM serwera do wartości 

oferowanej 

W ocenie Izby zarzut został podniesiony przez Odwołującego  z zachowaniem wymaganego 

terminu i nie sposób uznać go za spóźniony. Przystępujący i Zamawiający argumentowali, że 

Odwołujący już 25 września 2019 r. miał wiedzę o okolicznościach faktycznych stanowiących 

podstawę  zarzutu. Wskazać jednakże należy,  że  w  dniu  25  września  2019  r.  Zamawiający 

nadal  prowadził  proces  badania  i  oceny  ofert.  Zamawiający  dopiero  w  dniu  9  października 

2019  r. 

poinformował  wykonawców  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  i  w  ten  sposób 

zakończył  etap  badania  i  oceny  ofert,  i  ta  czynność  Zamawiającego  uruchamiała  bieg 

terminu  na  wniesienie  odwołania.  Ponieważ  jednak  za  najkorzystniejszą  w  dniu  9 

października  2019  r.  Zamawiający  uznał  ofertę  Odwołującego,  podnoszenie  w  tej  sytuacji 

zarzutów  w  stosunku  do  oferty  Przystępującego  byłoby  bezprzedmiotowe,  ponieważ 

pozostawałoby  bez  wpływu  na  wynik  postępowania.  W  ocenie  Izby  dopiero  na  obecnym 

etapie  po

stępowania Odwołujący mógł podnieść zarzut nieprawidłowego poprawienia treści 

oferty Przystępującego.  

Izba  uznała  jednakże,  że  zarzut  nie  potwierdził  się.  Odwołujący  argumentował,  iż  w  toku 

wyjaśniania  treści  oferty  Przystępującego  doszło  do  nieuprawnionej  zmiany  jej  treści  w 

zakresie możliwości rozbudowy pamięci RAM.  


Wskazać  należy,  że  w  dniu  12  września  2019  r.  Zamawiający  wezwał  Przystępującego  do 

złożenia  wyjaśnień  w  jaki  sposób  będzie  realizowany  pkt  9  Tabela  1  OPZ,  określający 

maksymalną ilość obsługiwanej pamięci (1,5TB), w sytuacji gdy maksymalna ilość gniazd dla 

jednego  procesora  wynosi  12,  a  dostarczony  moduł  ma  pamięć  o  pojemności  96  GB. 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie poinformował Zamawiającego, że doszło do omyłki, 

gdyż podał maksymalną ilość obsługiwanej pamięci dla dwóch procesorów (1,5 TB), nie zaś 

dla jednego (768 

GB). Wykonawca wskazał w jaki sposób na podstawie danych zawartych w 

ofercie należy wyliczyć prawidłową wartość. Zamawiający pismem z dnia 25 września 2019 

r. 

dokonał poprawienia treści oferty wykonawcy w powyższym zakresie. Wykonawca zaś nie 

wniósł sprzeciwu wobec takiej zmiany. 

Izba wskazuje, że obowiązek poprawienia omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp  aktualizuje  się  w  przypadku,  gdy  po  pierwsze  -  oferta  nie  odpowiada  treści  SIWZ,  po 

drugie - 

niezgodność ta ma charakter omyłki, po trzecie - poprawienie omyłki nie spowoduje 

istotnych  zmian  w  treści  oferty  (a  contrario  -  możliwe  jest  wprowadzenie  do  treści  oferty 

zmian innych niż istotne). Jednocześnie w świetle art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp omyłka nie 

musi  mieć  charakteru  oczywistego,  aby  możliwa  była  jej  poprawa,  ustawodawca  bowiem 

uzależnił  możliwość  poprawienia  omyłki  wyłącznie  od  stopnia  istotności  zmiany  oferty.  

Poprawienie w ofercie wykonawcy innych o

myłek polegających na niezgodności treści oferty 

ze  SIWZ  nie  może  zatem  powodować  zniekształcenia  oświadczenia  woli  wykonawcy  w 

istotnym  zakresie.

  Podkreślić  należy,  że  zarówno  w  orzecznictwie  Krajowej  Izby 

Odwoławczej jak i sądów powszechnych dopuszcza się poprawienie treści oferty wykonawcy 

odnoszącej  się  bezpośrednio  do  jej  essentialiae  negotii.  Dopuszcza  się  więc  możliwość 

poprawienia 

samej  ceny  czy  określenia  przedmiotu  świadczenia  pod  warunkiem 

ograniczenia  zakresowego,  ilościowego  czy  jakościowego  tego  typu  zmian.  O  tym  zaś  czy 

dana  zmiana  ma  charakter  istotny  czy  nie  należy  rozstrzygać  każdorazowo  biorąc  pod 

uwagę wszelkie okoliczności sprawy. 

Izba uznała, że analizowanym stanie faktycznym Zamawiający w sposób prawidłowy dokonał 

zmiany wartości maksymalnej ilości obsługiwanej pamięci. Po pierwsze, nie było sporne, że 

w  treści  oferty  Przystępującego  zawarte  są  wszystkie  informacje  umożliwiające  obliczenie 

prawidłowej  wartości.  W  wyjaśnieniach  z  dnia  12  września  2019  Przystępujący  wskazał 

prawidłowy  sposób  wyliczenia  oferowanej  pamięci.  Po  drugie  wskazać  należy,  że  wymogi 

dotyczące maksymalnej ilości obsługiwanej pamięci RAM określone w pkt 9 Tabela nr 1 nie 

były parametrami punktowanymi, zaś dokładne obliczenie oferowanej pamięci było możliwe 

do  oblicz

enia  na  podstawie  innych  precyzyjnie  wskazanych  parametrów  przez 

Przystępującego  w  treści  oferty  (na  co  wykonawca  wskazał  w  wyjaśnieniach  z  dnia  12 


września  2019  r.).  Tym  samym,  w  ocenie  Izby,  dokonana  przez  Zamawiającego  zmiana 

oferty Przystępującego, o której poinformował wykonawcę pismem z dnia 25 września 2019 

r.  była  zgodna  z  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  W  ocenie  Izby  przedmiot  świadczenia 

Przystępującego  został  sprecyzowany  w  sposób  umożliwiający  określenie  wartości 

oferowanej pamięci RAM. Poprawienie omyłki w sposób opisany w piśmie z dnia 25 września 

2019  r. 

nie spowodowało istotnej zmiany treści oferty, nie spowodowało  zmiany przedmiotu 

świadczenia,  który  nadal  pozostaje ten  sam,  nie spowoduje  również  zmiany  ceny  realizacji 

zamówienia,  a  w  konsekwencji  nie  wypłynie  na  ranking  cenowy  ofert.  Nie  będzie  więc 

stanowić niedozwolonej istotniej zmiany treści oferty Przystępującego. 

W

obec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt  1  i  2  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U. 

z 2018, poz.  972).  

Przewodniczący:      ……………………………. 

Członkowie:   

…………………………….. 

…………………………….. 


wiper-pixel