KIO 348/20 POSTANOWIENIE dnia 26 lutego 2020 roku

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 348/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 26 lutego 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący:     Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  26  lutego  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  19  lutego  2020r  roku  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie 

Przedsiębiorstwo  Usług  Geodezyjnych  i  Kartograficznych  GEOTRONIK  spółka  cywilna  M. 

C.,  P.  S.

,  P.  Ś.  z  siedzibą  w  Łodzi  (pełnmocnik);  Pracownia  Geodezyjno-Konsultingowa 

„GEO-RYS” J. M. z siedzibą w Łodzi, GEOKOMPLEKS Usługi Geodezyjne M. S. z siedzibą 

w  Łodzi,  Biuro  Usług  Geodezyjnych  GEOKOMP-BIS  D.  P.  z  siedzibą  w  łodzi,  Łódzkie 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne spółka cywilna M. P., M. J. z siedzibą w Łodzi; 

Usługi Geodezyjne R. J. z siedzibą w Łodzi 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi 

przy 

udziale 

wykonawcy 

T. 

S. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  

nazwą S. T. Wycena Nieruchomości i Usługi Geodezyjne z siedzibą w Kielcach zgłaszające-

go  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  348/20  

po stronie 

Zamawiającego  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  Przedsiębiorstwo  Usług 

Geodezyjnych  i  Kartograficznych  GEOTRONIK  spółka  cywilna  M.  C.,  P.  S.,  P.  Ś.  z 

siedzibą w Łodzi (pełnmocnik); Pracownia Geodezyjno-Konsultingowa „GEO-RYS” J. M. 

z siedzibą w Łodzi, GEOKOMPLEKS Usługi Geodezyjne M. S. z siedzibą w Łodzi, Biuro 

Usług Geodezyjnych GEOKOMP-BIS D. P. z siedzibą w łodzi, Łódzkie Przedsiębiorstwo 

Geodezyjno-

Informatyczne  spółka  cywilna  M.  P.,  M.  J.  z  siedzibą  w  Łodzi;  Usługi 


Geodezyjne  R.  J. 

z  siedzibą  w  Łodzi  kwoty  6  750  zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy 

siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      …………………………………… 

Sygn. akt KIO 348/20 


UZASADNIENIE 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie 

przetargu nieograniczonego w przedmiocie wykonanie dokumentacji geodezyjno 

– prawnej – 

mapy do celów prawnych na lata 2020-2021. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod 

numerem 639004-N2019. 

W dniu 19 lutego 2020 

roku działając na podstawie art. 180 ust. 1  w zw. z art. 179 

ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843; dalej: „Pzp” lub 

„ustawa”)  Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  Zamawiającego  polegającej  na 

nieprawidłowej czynności weryfikacji referencji przedstawionych przez wykonawcę T. S. nie 

zapewniając  w  ten  sposób  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  24  lutego  2020  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  tym  samy  dniu,  kopię  odwołania  przekazał 

wykonawcy  T.  S. 

prowadzącemu  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  S.  T.  Wycena 

Nieruchomości i Usługi Geodezyjne z siedzibą w Kielcach w dniu 19 lutego 2020 roku.   

Do  Preze

sa  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  w  dniu  21  lutego  2020  roku  wpłynęło  zgłoszenie 

przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego od wykonawcy T. 

S. 

prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą S. T. Wycena Nieruchomości i Usługi 

Geodezyjne z siedzibą w Kielcach. 

W dniu 25 lutego 2020 roku 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Odwołującego, które w swej treści zawiera oświadczenie o następującej treści:  na podstawie 

art.  187  ust.  8  wycofuję  odwołanie  od  czynności  podjętych  przez  Zamawiającego  w 

postepowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn.: wykonanie dokumentacji geodezyjno 

–  prawnej  –  mapy  do  celów  prawnych  na  lata  2020-2021  (…)  polegających  na  wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  

W piśmie tym wykonawca wskazał również nazwę Zamawiającego, 

nazwę  postępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego,  sygnaturę  akt  pod  którą 

prowadzone jest  postępowanie odwoławcze.    Oświadczenie to zostało złożone  przez  Pana 

P. S.

, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10 stycznia 2020 roku załączonego 

do odwołania. 


Wobec  złożonego  oświadczenia  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania  Izba 

stwierdziła,  że przedmiotowe postępowanie podlega umorzeniu  w  oparciu  o art.  187 ust.  8 

ustawy 

oraz  zgodnie  z  tym  przepisem  Odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu.  Zgodnie  

z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  roku  poz.  1986 

ze  zmianami)  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy  Izba  orzeka  

o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Pr

zewodniczący:      ………………………………… 


wiper-pixel