KIO 347/20, KIO 354/20 POSTANOWIENIE dnia 26 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 347/20, KIO 354/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Członkowie:   

Anna Packo 

Irmina Pawlik 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  26  lutego  2020  r.  w  Warszawie  odwołań  wniesionych  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej: 

A. 

w  dniu  19  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę  EGIS  POLSKA  DYSTRYBUCJA  

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO 347/20),  

B.  w  dniu  20  lutego 

2019  r.  przez  wykonawcę  Urtica  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we 

Wrocławiu (sygn. akt: KIO 354/20), 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Szpital  Kliniczny  Przemienienia  Pańskiego 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  

EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 15 000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczonej  tytułem  wpisu 

od odwołania. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  

Urtica  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      ……………………………..   

Członkowie:   

……………………………..   

……………………………..   


Sygn. akt: KIO 347/20, KIO 354/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego 

im.  Karola  Marcinkowskiego  w  Poznaniu  [dalej  „Zamawiający”]  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zakup 

(dostawę)  produktów  leczniczych  (leków)  i  wyrobów  medycznych  -  518  pakietów  (znak 

postępowania: EZP/20/20). 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 10 lutego 2020 r. pod numerem 2020/S 028-063926. 

Sygn. akt: KIO 347/20 

W  dniu  19  lutego  2020  r.  wykonawca  EGIS  POLSKA  DYSTRYBUCJA  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Warszawie  wniósł  odwołanie  w  zakresie  pakietu  nr  63  oraz  72  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp,  przez  nieuzasadnione 

wprowadzenie  obowiązku  dostawy  leku  zawierającego  substancję  czynną  trastuzumab  

w fiolce o pojemności 15 ml, podczas gdy trastuzumab w wymaganej przez Zamawiającego 

dawce  150  mg,  występuje  na  rynku  zarówno  w  fiolce  o  pojemności  15  ml,  jak  i  w  fiolce  

o  pojemności  20  ml,  co  w  konsekwencji  prowadzi  do  eliminacji  z  Postępowania  dwu 

producentów  trastuzumabu,  mimo  iż  posiadają  oni  leki  dopuszczone  do  obrotu  na  terenie 

Polski w dawce substancji czynnej wymaganej przez Zamawiającego; 

2. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp poprzez narzucenie w ramach 

Pakietu  nr  63  obowiązku  dostawy  leku  o  nazwie  handlowej  MabThera,  jako  jedynego 

mającego w swojej ofercie także dawkę 1400 mg roztworu do wstrzykiwania, tj. narzucenie 

dostawy  leku  o  nazwie  handlowej  MabThera,  produkowanego  przez  Roche,  wprost 

wskazanej  w  opisie  Pakietu  nr  63,  bez  rzeczywistej  możliwości  zaoferowania  produktów 

równoważnych; 

3.  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  przez  nieuzasadnione  faworyzowanie  w  ramach  Pakietu  nr  63 

producenta leku o nazwie handlowej MabThera; 

4. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 36 aa) ust. 1 ustawy Pzp, 

przez wskazanie obowiązku 

dostawy  leku  rytuksymab  od  producenta  Roche  w  zakresie 

Pakietu  nr  63  w  ilości 

nieproporcjonalnie  wysokiej  do  rzeczywis

tej  ilości  leku  podawanego  jako  dawka  inicjująca 

przed podaniem podskórnym; 

5. art. 7 ust 1 ustawy Pzp, przez nieuzasadnione dyskryminowanie w ramach Pakietu nr 72 


części  wykonawców  oferujących  lek  odpowiadający  wszystkim  rzeczywistym  potrzebom 

Zamawiającego; 

6. art. 15 ust. 1 ustawy Pzp poprzez sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia w ramach 

Pakietów  nr  63  i  72  na  żądanie  jednego  z  wykonawców,  w  sposób  wyrażający  wyłącznie 

interes  finansowy  wykonawcy  i  sprzeczny  z  interesem  Zamawiającego  i  interesem 

publicznym. 

Mając  na  uwadze  powyższe  zarzuty  Odwołujący  żądał  nakazania  Zamawiającemu 

dokonania modyfikacji SIWZ w następującym zakresie: 

1. w zakresie Pakietu nr 63 (rytuksymab): 

a) zniesienie Pakietu nr 63 i przeniesienie całej zamawianej ilości  rytuksymabu w dawkach 

100 mg i 500 mg do pakietu nr 62, przy zachowaniu jego aktualnego brzmienia, 

ewentualnie 

b) ograniczenia ilości rytuksymabu zamawianego w ramach Pakietu nr 63 wyłącznie do ilości 

proporcjonalnej do zakresu zamawianego w ramach Pakietu nr 64 rytuksymabu 1400 mg do 

wstrzykiwania  podskórnego,  tj.  do  15  000  mg  rytuksymabu,  oraz  przeniesienia  pozostałej 

części rytuksymabu z Pakietu nr 63 do Pakietu nr 62; 

2. w zakresie Pakietu nr 72: 

a)  usunięcie  wymogu  zaoferowania  leku  zawierającego  substancję  czynną  trastuzumab  

w fiolce o pojemności 15 ml poprzez wskazanie, że przedmiotem zamówienia jest: 

Trastuzumabum dawka: 150 mg postać: inj. iv. (proszek do p. roztworu) op.1l,0 fioł. s.subst. 

Trwałość po rekonstytucji minimum 48 h. Realizacja w zarejestrowanych dawkach. 

b)  ewentualnie:  dopuszczenie  możliwości  zaoferowania  leku  zawierającego  substancję 

czynną trastuzumab w dawce 150 mg, zarówno  w fiolce o pojemności 15 ml, jak i w fiolce  

o pojemności 20 ml. Trastuzumabum dawka: 150 mg postać: inj. iv. (proszek do p. roztworu) 

op./1

,0  fiok  s.subst.  15  ml  lub  20  ml.  Trwałość  po  rekonstytucji  minimum  48  h.  Realizacja  

w zarejestrowanych dawkach. 

Do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie, o którym mowa w art. 185 

ust. 2 ustawy Pzp żaden wykonawca. 

Sygn. akt: KIO 354/20 

W dniu 20 lutego 2020 r. wykonawca Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wniósł 

odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp poprzez dokonanie 

opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ - cd. opisu - wymagania ogólne (opis pod pakietami  


s. 551 - 

[numeracja w stopce] drugiej części SIWZ) w sposób sprzeczny z zasadą swobody 

umów  (art.  353  (1)  k.c.)  oraz  w  sposób  niejednoznaczny  i  nieuwzględniający  wszystkich 

wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie ofert, a to sprzecznie z: 

a) art. 353 (1) KC w zw. z art. 538 KC w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wskazanie 

przez Zamawiającego, w tiret dziesiąte c.d. opisu - wymagania ogólne (znajdujących się pod 

pakietami,  s.  551 (numeracja  w  stopce)  drugiej  części  SIWZ),  że  ceny  leków  znajdujących 

się  w  Obwieszczeniu  Ministra  Zdrowia  muszą  być  zmieniane  zgodnie  z  Obwieszczeniem 

oraz  muszą  uwzględniać  ewentualny  czynnik  korygujący  NFZ  tj.  błędne  uznanie  przez 

Zamawiającego,  że  zarządzenia  Prezesa  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  wprowadzające 

lub zmieniające istniejący katalog współczynników korygujących dla świadczeniodawców są 

zarządzeniami w rozumieniu ww. przepisu art. 538 KC, stanowiącego podstawę prawną do 

stosowania  przez  świadczeniodawców  cen  maksymalnych  oraz,  że  ww.  zarządzenia 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są wiążące dla dostawców (przy czym Odwołujący 

zakłada,  że  Zamawiający  ma  na  myśli  instytucję  współczynników  korygujących 

wprowadzanych  Zarządzeniami  Prezesa  Narodowego  Funduszu  Zdrowia,  gdyż 

Obwieszczeniami 

Ministra  Zdrowia  regulowane  są  świadczenia  refundowane  i  nie  ma  tam 

instytucji czynników korygujących NFZ) podczas gdy: 

-  po  pierwsze: 

zarządzenia  Prezesa  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  wydawane  na 

podstawie  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004 

r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej 

finansowanych  ze  środków  publicznych  mają  charakter  wyłącznie  wewnętrzny 

konkretyzujący  obowiązki  Prezesa  NFZ  -  co  też  oznacza,  że  jedynym  ich  adresatem  są 

świadczeniodawcy (w tym Zamawiający) zawierający umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ 

o  udzielenie  świadczeń  opieki  zdrowotnej; Wykonawcy  zatem  nie  są  adresatem  ani  stroną 

ww.  zarządzenia  i  zarządzenia  te  nie  mogą  stanowić  w  stosunku  do  nich  źródła 

zobow

iązania; 

-  po  drugie: 

zarządzenie,  o  którym  mowa  w  art.  538  KC  oznacza  aktualnie  wyłącznie  akt 

prawny  wydany  na  podstawie  i  w  granicach  zakreślonych  przez  ustawy,  obligujących  do 

stosowania  tych  zarządzeń  powszechnie  (w  tym  wypadku  przez  Zamawiającego, 

Wyk

onawców i innych uczestników obrotu), co w konsekwencji oznacza, że Zamawiający nie 

ma  prawnej  możliwości  do  narzucania  cen  maksymalnych,  w  dodatku  o  charakterze 

ruchomym  i  przerzucenia  na  Wykonawcę  obowiązku  dostosowania  ceny  sprzedaży 

produktów  leczniczych  w  taki  sposób,  aby  Zamawiający  mógł skorzystać  ze współczynnika 

korygującego; 

b) art. 353 KC oraz w zw. z art. 353(1) KC w zw. z art. 58 KC w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy 

Pzp  

poprzez  zniekształcenie  przez  Zamawiającego  w  postanowieniu  tiret  dziesiąte  c.d. 

Opisu  - 

wymagania  ogólne,  wymagającego  aby  ceny  leków  znajdujących  się  

w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia były obowiązkowo zmieniane zgodnie z Obwieszczeniem 


oraz  muszą  uwzględniać  ewentualny  czynnik  korygujący  NFZ,  podstawowej  cechy, 

zobowiązania,  tj. Wykonawca nie jest  w  stanie wskazać ile finalnie wynosi  cena sprzedaży 

produktów  leczniczych  na  rzecz  Zamawiającego  w  ramach  udzielonego  zamówienia 

publicznego; 

c) naruszenie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w zw. z art. 9 

Ustawy  z  dnia  16  lutego  2007r.  o  ochronie konkurencji  i  konsumentów  (Dz.  U.  nr  50,  poz. 

331  ze  zm.,  dalej  jako UOKiK)  

zapisy tiret dziesiąte opisu - wymagania ogólne naruszają 

zasady  uczciwej  konkurencji  poprzez  wykluczenie  dostawców  tych  produktów  leczniczych, 

którzy  są  w  stanie  dostarczyć  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  SIWZ,  jednakże  wobec 

poczynionych  zapasów  nie  są  w  stanie  każdorazowo  dostosowywać  ceny  do  zarządzenia 

Prezesa  NFZ.  Zamawiający  poprzez  wskazane  wyżej  postanowienie  faworyzuje 

producentów  produktów  leczniczych  przystępujących  do  postępowania  przetargowego, 

którzy  jako  pierwsze  ogniwo  łańcucha  dystrybucyjnego  nie  kupują  produktów  od  innych 

wytwórców i są w stanie uelastycznić cenę sprzedaży na rzecz Zamawiającego, podczas gdy 

wykonawcy  pro

wadzący  hurtownie  farmaceutyczne  musieliby  to  czynić  wyłącznie  ze  stratą 

finansową; Ponadto Zamawiający wprowadzając kwestionowane postanowienie i nadużywa 

swojej  pozycji  dominującej,  przerzucając  w  sposób  niedozwolony  i  bezpodstawny 

konsekwencje 

finansowe 

zmian 

wewnętrznych 

rozliczeniach 

między 

NFZ  

a Zamawiającym, czyniąc tym samym tę klauzulę nieważną zgodnie z art. 9 ust. 3 UOKIK; 

d)  art.  144  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  oraz  art.  77  KC  w  zw.  z  art.  144  ustawy  Pzp  i  art.  139  

ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 140 ustawy Pzp 

poprzez zastrzeżenie w tiret dziesiąte c.d. opisu - 

wymagania ogólne przez Zamawiającego, że ceny leków znajdujących się w Obwieszczeniu 

Ministra Zdrowia musza by

ć zmieniane zgodnie z Obwieszczeniem oraz muszą uwzględniać 

ewentualny  czynnik 

korygujący  NFZ  -  co  zmierza  do  obejścia  zarówno  przepisu  art.  140 

ustawy Pzp oraz przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

i stoi w sprzeczności z §5 wzorca 

umowy.  Zamawiający  przewidział  bowiem  w  §5  różne  tryby  zmiany  umowy  wprowadzając  

w ust. 5 pkt 1 z

asadę, że zmiany mają mieć charakter jednoznaczny z określeniem zakresu, 

charakteru  i  warunków.  Natomiast  niejednoznaczność  omawianego  ww.  brzmienia  tiret 

dziesiąte c.d. opisu 

wymagania  ogólne  i  wskazanie  w  brzmieniu  charakteru  obowiązku  (a  nie  możliwości) 

sugeruje  wniosek  o  jego  sprzeczności  z  wyżej  wskazanymi  przepisami  bezwzględnie 

obowiązującymi.  Wydaje  się,  że  Zamawiający  przewidując  bezprawną,  swobodną,  zmianę  

w  konsekwencji  wyłącznie  na  korzyść  Zamawiającego  w  tiret  10  c.d.  opisu  -  wymagania 

ogólne tworzy zatem wyjątek do nietraktowania zmiany ceny (obniżenia) jako zmiany umowy  

w świetle art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, wymagającej każdorazowo zgody obu stron. Zestawiając 

ze  sobą  postanowienie  tiret  10  c.d.  opisu  -  wymagania  ogólne  oraz  §5  wzorca  umowy  - 

trudno  jednoznacznie  wskazać  -  w  jakim  zakresie  taka  zmiana  będzie  ujęta  -  czy  będzie 


wymagała  zgody  w  formie  aneksu  czy  też  będzie  traktowana  jako  obowiązek  wykonawcy  

i  będzie  miała  charakter  bezaneksowy,  przy  czym  samo  brzmienie  literalne  postanowienia 

sugeruje,  że  wykonawca  ma  bezwzględny  obowiązek  obniżania  ceny,  co  z  kolei  mogłoby 

stanowić obejście art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Powyższe zaś stanowi, że poprzez tiret 

10  c.d  opisu  - 

wymagania  ogólne  wzorca  umowy  Zamawiający  zmierza  do  nierównego 

t

raktowania  Stron  umowy.  Zgodnie  z  art.  77  KC  uzupełnienie  lub  zmiana  umowy  wymaga 

zachowania  takiej  formy,  jaką  ustawa  lub  strony  przewidziały  w  celu  jej  zawarcia. 

Zamawiający  zatem  pominął  zasadniczą  okoliczność,  że  każdorazowa  zmiana  ceny 

sprzedaży produktu leczniczego (którym jest także obniżenie ceny jednostkowej asortymentu 

jak  i  jej  podwyższenie)  stanowi,  istotną  zmianę  umowy  w  świetle  art.  144,  co  oznacza,  że 

postanowienie  tiret  dziesiąte  c.d.  opisu  -  wymagania  ogólne,  zmierzają  także  do  obejścia 

prz

episów odnośnie do wymaganej formy czynności prawnej (zmiany umowy przetargowej; 

2. naturą stosunku zobowiązaniowego, z którą sprzeczne w niniejszym przypadku jest to, że 

Zamawiający,  bez  żadnej  podstawy  prawnej,  jednostronnie  i  w  sposób  dowolny  obliguje 

wykonawców do dostosowania ceny według reguł wskazanych w tiret dziesiąte c.d. opisu  - 

wymagania  szczególne,  czym  faktycznie  wymusza  do  prowadzenia  sprzedaży  produktów 

leczniczych z każdorazowym ryzykiem straty finansowej, ponieważ współczynniki korygujące 

mogą  zmieniać  się  cyklicznie  wraz  z  kolejnym  zarządzeniem  Prezesa  NFZ.  Nadto,  jak 

wskazano powyżej  -  wykonawca nie jest  w  stanie wskazać po  jakiej  cenie sprzeda kolejną 

partię  produktów  leczniczych  zamówionych  w  ramach  umowy  przez  Zamawiającego 

(zgodnie z §3 ust. 1 wzorca umowy). W konsekwencji więc - należy uznać, że Zamawiający 

zniekształca stosunek zobowiązujący uznając w sposób niedopuszczalny cenę sprzedaży za 

cenę  maksymalną  w  rozumieniu  KC  i  kształtuje  ją  w  sposób  dowolny,  niezgodny  

z ograniczeniami zasady swobo

dy umów, co podkreślono powyżej; 

3.  zasadami  współżycia  społecznego,  w  szczególności  z  zasadą  uczciwości  kupieckiej, 

ponieważ  konieczność  dostosowania  ceny  sprzedaży  według  reguł  Zamawiającego 

wymuszają  zmianę  sposobu  prowadzenia  działalności  przez  wykonawców  prowadzących 

hurtownie  farmaceutyczne,  co  oznacza  dla  nich  przystępowanie  do  przetargu  ze 

świadomością  utraty  spodziewanego  zarobku  i  prowadzenie  własnej  działalności  w  sposób 

nierentowny; 

a  w  konsekwencji  w/w  postanowienia  SIWZ 

uniemożliwiają  wykonawcom  prawidłową 

kalkulację  ceny  i  tym  samym  utrudniają  sporządzenie  oferty,  mogą  utrudniać  uczciwą 

konkurencję, a po zawarciu umowy - dotknięte będą sankcją nieważności. 

Mając  na  uwadze  powyższe  zarzuty  Odwołujący  żądał  nakazania  Zamawiającemu 

zmiany postanowień SIWZ poprzez: 

1. usunięcie tiret dziesiąte z c.d. opisu - wymagania ogólne (str. 551 (numer w stopce) SIWZ 


cz. II, po opisie pakietów) o treści:  „ceny leków znajdujących się w Obwieszczeniu Ministra 

Zdrowia,  muszą  być  zmieniane  zgodnie  z  Obwieszczeniem  oraz  muszą  uwzględniać 

ewentualny czynnik korygujący NFZ”; 

2. dopuszczenie i przeprowadzenie 

dowodów z dokumentów wymienionych w uzasadnieniu 

na okoliczności wskazane w treści pisma; 

3.  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  kosztów  poniesionych  przez  stronę  odwołującą,  według 

przedłożonego zestawienia oraz kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 3.600,00 zł  

i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 34 zł. 

Do 

postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie, o którym mowa w art. 185 

ust. 2 ustawy Pzp żaden wykonawca. 

W dniu 25 lutego 2020 

r. Zamawiający wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odpowiedzi 

na odwołania w sprawach o sygn. akt: KIO 347/20  oraz KIO 354/20, w których 

oświadczył,  że uwzględnia zarzuty  odwołań  w  całości. Ww.  pisma  zostały  podpisane przez 

osobę uprawnioną do reprezentowania Zamawiającego.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp,  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  

w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

Wobec  powyższych  ustaleń,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  zachodzą 

przesłanki  do  wydania  postanowienia  o  umorzeniu  postępowania  odwoławczego  na 

podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp 

oraz  na  podstawie  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

r

odzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 972 ze zm.). 


Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………………..   

Członkowie:   

……………………………..   

……………………………..   


wiper-pixel