KIO 346/20 WYROK dnia 4 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 346/20 

WYROK 

  z dnia 4 marca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Osiecka 

Protokolant:  

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego  

do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 lutego 2020 r. przez wykonawców T. P., 

A.  P.,  A.  P. 

prowadzących  działalność  gospodarczą  w  formie  spółki  cywilnej  pod 

nazwą Zakład Ogrodniczy Royal Plant Spółka Cywilna T. P. & A. P. & A. P. z siedzibą w 

Wieluniu 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Przedsiębiorstwo 

Użyteczności Publicznej „Trans-Net” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru 

oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności  odrzucenia oferty wykonawców 

T.  P.,  A.  P.,  A.  P. 

prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej 

pod 

nazwą  Zakład  Ogrodniczy  Royal  Plant  Spółka  Cywilna  T.  P.  &  A.  P.  &  A.  P.  z 

siedzibą w Wieluniu oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert.   

Kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego  Przedsiębiorstwo  Użyteczności 

Publicznej „Trans-Net” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców T. P., A. P., 

A. P. 

prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

Zakład  Ogrodniczy  Royal  Plant  Spółka  Cywilna  T.  P.  &  A.  P.  &  A.  P.  

z siedzibą w Wieluniu, tytułem wpisu od odwołania 

zasądza od zamawiającego Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Trans-Net” 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Policach  na  rzecz  wykonawców  T.  P.,  A.  P.,  A.  P. 

prowadzących  działalność  gospodarczą  w  formie  spółki  cywilnej  pod  nazwą 

Zakład Ogrodniczy Royal Plant Spółka Cywilna T. P. & A. P. & A. P. z siedzibą w 


Wieluniu 

kwotę 10 088 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 

zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu  

od  odwołania  w  kwocie  7  500  zł,  wynagrodzenia  pełnomocnika  w  kwocie  2  460  zł, 

koszty dojazdu na posiedzenie w kwocie 94 zł oraz opłatę skarbową w kwocie 34 zł. 

S

tosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie  7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

do 

Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt KIO 346/20 

U z a s a d n i e n i e 

Przedsiębiorstwo  Użyteczności  Publicznej  „Trans-Net”  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w 

Policach

, dalej „Zamawiający”, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa kwiatów przeznaczonych do obsadzenia 

terenów Gminnych w 2020 r. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy 

z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  t.j.  z  2019  r.  poz.  1843), 

dalej „ustawa Pzp”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 29 stycznia 2020 r. pod numerem 507118-N-2020. 

W  dniu  18  lutego  2020  r.  wykonawcy  T.  P.,  A.  P.,  A.  P. 

prowadzący  działalność 

gospodarczą  w  formie  spółki  cywilnej  pod  nazwą  Zakład  Ogrodniczy  Royal  Plant  Spółka 

Cywilna T. P. & A. P. & A. P. 

z siedzibą w Wieluniu, dalej „Odwołujący”, wnieśli odwołanie, 

za

rzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez 

odrzucenie oferty Odwołującego, podczas gdy 

w  oferci

e  zawarte  są  wszelkie  dane  wymagane  w  SIWZ,  a  oferta  skonstruowana 

została w sposób obrazujący wszystkie elementy istotne z punktu widzenia treści oferty 

i nią wymagane; 

art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp  poprzez 

odrzucenie  oferty  Odwołującego,  mimo  iż  w 

ofercie zawarte są wszelkie dane wymagane w SIWZ, a cena skalkulowana została w 

oparciu o wszystkie składniki i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 

art.  87  ust.  2  pkt  1,  2  i  3  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  oraz  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  poprawie

nia  omyłki  w  ofercie  Odwołującego,  a  w  konsekwencji 

bezzasadne odrzucenie oferty; 

art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  dokonania    poprawienia  innej 

omyłki  polegającej  na  wpisaniu  przez  samego  Zamawiającego  wartości  ceny  brutto, 

mimo  iż  w  treści  oferty  zawarte  są  wszystkie  dane  umożliwiające  dokonanie  takiej 

cz

ynności; 

art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie dokonania poprawienia oczywistej 

omyłki  rachunkowej  polegającej  na  wpisaniu  przez  samego  Zamawiającego  wartości 

ceny  brutto,  mimo  iż  w  treści  oferty  zawarte  są  wszystkie  dane  umożliwiające 

dokonanie takie

j czynności; 


art.  87  ust.  2  pkt  2  w  zw.  z  art  87  ust.  1 

ustawy  Pzp  mimo  iż  Zamawiający  powziął 

wątpliwość  co  do  określonych  danych  w  ofercie,  co  wynika  z  treści  informacji  o 

odrzuceniu  oferty,  mimo,  że  takie  wyjaśnienia  nie  stanowiłyby  niedozwolonych 

negocjacji, a co w konsekwenc

ji doprowadziło do odrzucenia oferty. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości,  unieważnienie  czynności 

wyboru oferty  najkorzystniejszej,  unieważnienie  czynności  odrzucenia oferty  złożonej  przez 

Odwołującego, a także nakazanie Zamawiającemu: powtórzenia czynności badania i oceny 

ofert;  poprawienia  omyłek  w  ofercie  Odwołującego,  dokonania  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej. 

Odwołujący wskazywał, że jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 2 i 6 ustawy P

zp, jako że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków  

zamówienia  oraz  zawiera  błędy  w  obliczeniu  ceny.  Zamawiający  wymagał  złożenia 

wypełnionego  formularza  z  wykorzystaniem  wzoru,  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  SIWZ. 

Zwrot  „sporządzonego  z  wykorzystaniem  wzoru"  wskazuje  na  fakt,  że  Załącznik  nr  1  do 

SIWZ  stanowi  jedynie  wzór,  przy  użyciu  którego  należy  stworzyć  ofertę.  Zarzut 

Zamawiającego,  który  jedną  z  podstaw  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  iż  wykonawca 

zmodyfikow

ał  formularz  ofertowy  dodając  kolumnę  „cena  netto",  jest  nieuprawniony. 

Wykonawca dodał kolumnę „cena netto” w szablonie formularza ofertowego. Natomiast  nie 

prowadzi to d

o istotnej zmiany treści oferty.  

Zarzut,  iż  oferta zawiera  błędy  w  obliczeniu i  w  związku z  tym  na  podstawie art.  89 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 

powinna zostać odrzucona jest również nieuzasadniony. Odwołujący 

prawidłowo  uzupełnił  szablon  formularza,  stanowiący  Załącznik  nr  1  do  SIWZ,  wypełniając 

wszystkie  wymaga

ne  przez  Zamawiającego  kolumny,  prawidłowo  wskazując  gatunek 

kwiatów,  ilość  sztuk  oraz  cenę  jednostkową  brutto.  Ponadto,  dodatkowo  wskazano  cenę 

netto dla każdej sadzonki. Niestety, w wyniku błędu matematycznego (błędu rachunkowego) 

p

rzy  obliczaniu  łącznej  wartości  doszło  do  oczywistej  omyłki  w  postaci    nieprawidłowego 

wyliczenia ceny łącznej w każdym wierszu, przy każdej pozycji sadzonki (w każdej tabeli), a 

w  kon

sekwencji  w  każdym  podsumowaniu  ceny  łącznej  brutto  w  ramach  każdej  tabeli 

rubryka  „Razem”  na  końcu  każdej  tabeli).  Jednak  prawidłowe  ustalenie  ceny  brutto  (czyli 

danych w 

kolumnie „razem" przy każdym wierszu jak również „razem" na końcu każdej tabeli 

było  możliwe  na  podstawie  danych  zawartych  w  ofercie  poprzez  pomnożenie  danych  z 

kolumny  „ilość"  x  „cena  jednostkowa  brutto”.  Odwołujący  prawidłowo  w  kolumnie  „Razem" 

wpisał  wartości  łączną  brutto  poprzez  przemnożenie  ilości  sztuk  sadzonej  x  cena 

jednostkowa  brutto,  tylko  przy  tej 

matematycznej  czynności  pomylił  się  rachunkowo.  W 

konsekwencji b

łędnego wyliczenia łącznej Ceny brutto za wszystkie sztuki każdej sadzonki w 

każdej  tabeli  błędnie  została  wyliczona  łączna  kwota  brutto  w  ramach  każdej  tabeli.  Ten 


wynik  Zamawiający  mógł  wyliczyć  matematycznie  poprzez  sumę  łącznych  cen  brutto  jakie 

wyszły przy każdej sadzonce, z każdego wiersza. 

W związku z tym Zamawiający winien poprawić oczywiste omyłki rachunkowe, nawet 

jeśli sama czynność poprawy ma walor techniczny. Jeśli zaś miał wątpliwości co do wartości 

danych  wpisanych  w  ofercie,  winien  wezwać  do  złożenia  wyjaśnień  w  tym  zakresie,  czego 

zaniechał, bezzasadnie odrzucając ofertę Odwołującego. 

Do  postępowania  odwoławczego  nie  przystąpił  żaden  wykonawca  w  ustawowym 

terminie. 

Pismem  z  dnia  20  lutego  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  wnosząc  o 

oddalenie  odwołania  w  całości  i  wskazując,  co  następuje.  Oferta  Odwołującego  została 

odrzucona 

na  tej  podstawie,  iż  wykonawca  zmodyfikował  formularz  ofertowy  dodając 

kolumnę „cena netto”. Spowodowało to błędne obliczenie ceny (do wyliczeń została przyjęta 

cena  i  wartość  netto).  Odwołujący  przyznał,  iż  zmodyfikowali  treść  formularza  oferty, 

wskazując że samowolnie dopisał kolumnę ceny jednostkowej netto. 

Zamawiający  podnosił,  że  błędem  rachunkowym  jest  w  istocie  taki  błąd,  którego 

prawidłowe  założenia  prowadzą  do  błędnego  wyniku.  Błędem  rachunkowym  nie  jest 

natomiast  taki  błąd,  w  którym  z  treści  samej  oferty  wynika sposób  obliczenia zaoferowanej 

ceny. Błędem rachunkowym nie jest taki sposób policzenia ceny, który wynika z treści oferty. 

Ceny podane w kolumni

e RAZEM są efektem działań matematycznych, których podstawy są 

wskazane w treści oferty i z treści tej oferty wynikają. Błąd występuje jedynie wówczas, gdy 

przy przyjęciu prawidłowych podstaw wyliczenia wynik jest inny od właściwego, a zatem bez 

obowiązku  dokonywania  wyboru  podstaw  wyliczenia  pomiędzy  dwiema  wskazanymi  przez 

wykonawcę,  zaś  różnica  w  wyniku  wskazanym  a  prawidłowym  jest  możliwa  do 

wyeliminowania  przy  przyjęciu  takiego  samego  modelu  liczenia  i  tych  samym  podstaw 

wyliczenia.  

Jeśli  bowiem  wykonawca  dokonał  mnożenia  ceny  jednostkowej  netto  przez  łączną 

ilość danego towaru, a następnie powiększył o podatek VAT i taki wynik wskazał w kolumnie 

RAZEM, to  wy

liczenie takie nie zawiera błędu rachunkowego, a stanowi wyłącznie o fakcie 

przyjęcia mylnych danych wyjściowych — innych niż wynikające z treści SIWZ. Istotnym jest, 

iż cena końcowa w pozycjach RAZEM przy zastosowanym modelu jej wyliczenia nie zawiera 

błędów rachunkowych i jest zgodna z przyjętymi przez Odwołującego danymi  wyjściowymi i 

modelem  liczenia.  Sugerowany  przez 

Odwołującego  obowiązek  przyjęcia  innych  danych 

wyjściowych  do  obliczenia  wartości  RAZEM,  skutkowałby  powstaniem  odmiennej  wartości 

końcowej, a która to wartość byłaby już efektem innego sposobu przeliczenia.  


Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych,  jak  też  podczas  rozprawy,  Izba  stwierdziła,  iż  odwołanie  zasługuje  

na uwzględnienie. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

w  szczególności:  z  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  ogłoszenia  

o  zamówieniu,  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  oferty  złożonej 

przez  Odwołującego,  informacji  Zamawiającego  o odrzuceniu  oferty  Odwołującego, 

informacji  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej

.  Izba  wzięła  również  pod  uwagę  stanowiska 

wyrażone  w  odwołaniu,  odpowiedzi  na  odwołanie,  a także oświadczenia  i  stanowiska stron 

wyrażone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 4 marca 2020 r.  

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje. 

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  materiału  roślinnego  -  kwiaty  jednoroczne 

letnie  do  obsadzenia  rabat  kwiatowych  na  trenie  Gminy  Police  wraz  z  obsadzeniem 

konstrukcji kwiatowych. 

Zgodnie  z  pkt  XII.1.1 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  dalej  „SIWZ”, 

Oferta musi  zawierać  wypełniony  formularz  ofertowy  sporządzony  z  wykorzystaniem  wzoru 

stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  SIWZ,  zawierający  w  szczególności:  wskazanie 

oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące 

terminu  realizacji  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności,  oświadczenie  o 

okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez 

zastrzeżeń. 

Zgodnie  z  pkt  XIV  SIWZ 

Rozliczenia  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  będą 

prowadzone  w  walucie  PLN. 

Cena  musi  być  wyrażona  w  złotych  polskich  niezależnie  od 

wchodzących  w  jej  skład  elementów.  Tak  obliczona  cena  będzie  brana  pod  uwagę  przez 

komisję  przetargową  w  trakcie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.  Błąd  rachunkowy  w 

obliczeniu  ceny,  którego  nie  można  poprawić  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt.  2    Prawa 

zamówień  publicznych  spowoduje  odrzucenie  oferty.  Łączna  cena  ofertowa  brutto  musi 

uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z 

opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz  wzorem  umowy  określonym  w  niniejszej  SIWZ.  Ceny 

muszą  być:  podane  i  wyliczone  w  zaokrągleniu  do  dwóch  miejsc  po  przecinku  (zasada 


zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w 

górę).  

Zgodnie z formularzem ofertowym na

leżało uzupełnić pięć tabel, wpisując przy każdej 

pozycji: 

cenę  jednostkową  brutto  oraz  wartość  brutto  (należało  przemnożyć  podaną  przez 

Zamawiającego  ilość  sztuk  sadzonek  przez  cenę  jednostkową  brutto  wskazaną  przez 

wykonawcę),  a następnie łącznie cenę  brutto (należało zsumować  wartości  brutto z każdej 

pozycji). 

Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  przy  każdej  tabeli  w  formularzu  ofertowym  dodał 

kolumnę pn. cena netto. 

W  dniu  13  lutego  2020  r.  Zam

awiający  poinformował  Odwołującego  o  odrzuceniu 

jego oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 i pkt 6  ustawy Pzp

, podnosząc, że wykonawca 

zmodyfikował  formularz  ofertowy  dodając  kolumnę  „cena  netto".  W  opinii  Zamawiającego 

spowodowało  to  błędne  obliczenie  ceny  (zdaniem  Zamawiającego  do  wyliczeń  została 

przyjętą  cena  i  wartość  netto),  ponieważ  prawidłowe  obliczenie  ceny  powinno  obejmować 

cenę  jednostkową  brutto.  Według  Zamawiającego  nie  stanowi  to  omyłki  rachunkowej 

zgodnie  z    ustawą  Pzp.  Istnieje  bowiem  różnica  pomiędzy  podaną  wartością  brutto  a 

wartością  prawidłowo  obliczoną,  co  stanowi  zmianę  treści  oferty  już  po  jej  otwarciu.  W 

konsekwencji uznania, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, Zamawiający ją odrzucił. 

Izba zważyła, co następuje. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  kwoty  określonej 

w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

Izba  uznała,  że  odwołanie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Zamawiający  nieprawidłowo 

odrzucił  ofertę  Odwołującego  na  podstawie art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp.  Przepis  ten 

znajduje  zastosowanie,  jeśli  w  ofercie  wykonawcy  został  popełniony  błąd  tego  rodzaju,  że 

jego  poprawienie  nie  jest  możliwe.  Tymczasem  uchybienie  popełnione  w  formularzu 

ofertowym przez O

dwołującego jest łatwe do usunięcia. 


Zarzut  naruszenia  art.  87  ust.  2  pkt 

2  ustawy  Pzp  znalazł  potwierdzenie  w 

okolicznościach  faktycznych  niniejszej  sprawy.  Stosownie  do  art.  87  ust.  2  ustawy  Pzp, 

z

amawiający  poprawia  w  ofercie:  1)  oczywiste  omyłki  pisarskie,  2)  oczywiste  omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne 

omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia, 

niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty  -  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym 

wykonawcę,  którego  oferta  została  poprawiona.  Jeżeli  więc  wystąpi  jedna  z  wyżej 

wskazanych omyłek w ofercie wykonawcy, obowiązkiem zamawiającego jest jej poprawienie 

oraz zawiadomienie wykonawcy, którego oferta została poprawiona. 

Izba  ustaliła,  iż  Odwołujący  w  tabelach  zawartych  w  formularzu  ofertowym 

rzeczywiście podał wartości brutto inne niż wynikają z przemnożenia ilości sztuk przez cenę 

jednostkową brutto, a w konsekwencji inne wartości w każdym podsumowaniu ceny łącznej 

brutto w ramach każdej z tabel. Biorąc pod uwagę tak ustalony stan faktyczny Zamawiający 

winien wpierw zbadać czy wartość brutto (iloczyn ceny jednostkowej brutto oraz ilości sztuk) 

w każdej pozycji jest prawidłowa. Dalej Zamawiający winien zweryfikować czy suma pozycji z 

kolumny  pn.  razem, 

podanych  przez  Odwołującego,  jest  prawidłowa.  Popełnione  przez 

Odwołującego  omyłki  są  możliwe  do  skorygowania  bez  prowadzenia  wyjaśnień,  bowiem 

istnieje  oczywisty  i  jedyny  możliwy  arytmetyczny  sposób  wyliczenia  oraz  ustalenia 

prawidłowej  ceny  oferty  w  oparciu  o  znane  Zamawiającemu  dane.  Punktem  wyjścia  winny 

być  wymagane  przez  Zamawiającego  ceny  jednostkowe  brutto,  zatem  obowiązkiem 

Zamawiającego było poprawienie pozycji z kolumny pn. razem.  

W tabeli nr I w pozycji 1 należało poprawić wartość na kwotę 1 469 zł, w pozycji 2 – 1 

921 zł, w pozycji 3 – 8 814 zł, w pozycji 4 i 5 – 960,5 zł, w pozycji 6-10 – 6 893 zł.  

W tabeli 

nr II w pozycji 1 należało poprawić wartość na kwotę 5 604,8 zł, w pozycji 2 – 

848,88 zł, w pozycji 3 – 904 zł, w pozycji 4 – 5 514,4 zł, w pozycji 5 – 2 278,08 zł, w pozycji 

– 2 621,6 zł, w pozycji 7 – 1 491,6 zł, w pozycji 8 – 723,2 zł, w pozycji 9 – 904 zł. 

tabeli nr III w pozycji 1 należało poprawić wartość na kwotę 9 597,09 zł, w pozycji 2 

–  5 624,01 zł, w pozycji 3 – 8 717,95 zł, w pozycji 4 – 593,25 zł, w pozycji 5 –  2 226,1 zł, w 

pozycji  6 

– 4 212,64 zł,  w pozycji 7 – 5 625,14 zł,  w pozycji 8 – 1 687,44 zł,  w pozycji 9 – 

zł, w pozycji 10 –  19 336,32 zł, w pozycji 11 – 793,8 zł w pozycji 12 – 1 539 zł, w 

pozycji  13 

–    236,52  zł,  w  pozycji  14  –    87,6  zł,  w  pozycji  15  –    131,4  zł,  w  pozycji  16  –  

zł. 

W tabeli nr IV w pozycji 1 należało poprawić wartość na kwotę 8 447,88 zł, w pozycji 

–  3 453,28 zł, w pozycji 3 – 6 169,8 zł, w pozycji 4 – 904 zł, w pozycji 5 –  1 423,8 zł, w 

pozycji 6 

– 1 066 zł, w pozycji 7 – 736,76 zł, w pozycji 8 – 890,44 zł, w pozycji 9 – 241,6 zł, w 


pozycji 10 

–  253,12 zł, w pozycji 11 – 1 509,44 zł w pozycji 12 – 3 759,36 zł, w pozycji 13 – 

zł,  w  pozycji  14  –    2 336  zł,  w  pozycji  15  –    233,6  zł,  w  pozycji  16  –  907,2  zł,  w 

pozycji 17 

– 1 220,4 zł, w pozycji 18 – 982,8 zł, w pozycji 19 – 810 zł, w pozycji 20 – 486 zł, 

w pozycji 21 

– 64,8 zł, w pozycji 22 – 216 zł, w pozycji 23 –  569,52 zł, w pozycji 24 – 108 zł, 

w pozycji 25 

– 1 965,6 zł. 

W tabeli nr V w pozycji 1 należało poprawić wartość na kwotę 1 845,44 zł, w pozycji 2 

– 8 555,6 zł, w pozycji 3 –  513,92 zł, w pozycji 4 – 3 447,36 zł, w pozycji 5 – 710,64 zł. 

Równocześnie Zamawiający był  zobowiązany zsumować prawidłowo kwoty wartości 

razem. W tabeli nr I 

– 48 590 zł, w tabeli nr II – 25 890,56 zł, w tabeli nr III – 60 985,38 zł, w 

tabeli nr IV 

– 40 624,2 zł, w tabeli nr V – 15 072,96 zł. 

Powyższe  omyłki  należy  zakwalifikować  jako  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  gdyż 

można  je  ustalić  podczas  sprawdzania  obliczeń  zgodnie  z  podanym  przez  Zamawiającego 

sposobem obliczenia ceny 

oferty oraz jednoznacznie stwierdzić. 

Zamawiający bezzasadnie również odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 

ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp. 

Rzeczywiście  Odwołujący  zmodyfikował  formularz  ofertowy 

dopisując  kolumnę  „cena  netto”.  Niemniej,  działanie  wykonawcy  w  niniejszym  stanie 

faktycznym,  polegające  na  dodaniu  kolumny  do  poszczególnych  tabel  nie  wpłynęło  na 

pozostałe  elementy  oferty,  w  tym  cenę  brutto  jednostkową  i  łączną,  które  zostały  podane 

przez Odwołującego. 

W  odniesieniu 

do  zarzutu  naruszenia  art.  87  ust.  2  pkt  2  w  związku  z  art.  87  ust.  1 

ustawy Pzp 

Izba stwierdziła, że żądanie Odwołującego w zakresie wezwania go do złożenia 

wyjaśnień  należy  uznać  za  bezpodstawne.  Zgodnie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp,  w  toku 

badania  i  oceny  ofert 

zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących 

treści złożonych ofert. Zamawiający ma możliwość zastosowania procedury określonej w art. 

87 ust. 1 ustawy Pzp, jednak w ocenie Izby, w niniejszym postępowaniu nie zachodziła taka 

konieczność,  gdyż  zarówno  fakt  wystąpienia  omyłki  rachunkowej,  jak  i  jej  oczywistość,  nie 

budziły  wątpliwości Izby, a do skorzystania z procedury poprawienia omyłek rachunkowych 

w ofercie wykonawcy nie jest wymagane wcześniejsze wyjaśnienie treści złożonej oferty. 

Odnosząc  się  zaś  do  zarzutu  sformułowanego  w  petitum  odwołania,  a  dotyczącego 

naruszenia  art.  89  ust.  2  pkt  3 

ustawy  Pzp,  należy  wskazać,  że  zgodnie  z  art.  192  ust.  7 

ustawy Pzp Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Przy 

czym powszechnie przyjmuje się, że przez te zarzuty należy rozumieć zawarte w odwołaniu 

okoliczności  faktyczne  i  prawne  wskazujące  na  naruszenie przez  zamawiającego 

określonych  przepisów  ustawy  Pzp.  O  ile  wskazanie  zarzucanych przepisów  nie  jest  bez 

znaczenia, o tyle dla skuteczności zarzutu kluczowe znaczenie ma sprecyzowanie, na czym 


polega  ich  naruszenie  w  konkretnym  przypadku,  co  wymaga 

dostatecznie  szczegółowego 

opisania  działania  lub  zaniechania  zamawiającego.  Izba  stwierdziła,  że  zarzut 

sprowadzający się do ogólnikowego wskazania, że Zamawiający naruszył art. 89 ust. 2 pkt 3 

ustawy  Pzp  podlega oddaleniu. 

Na  postawie  tak  sprecyzowanego  zarzutu  nie  sposób 

stwierdzić  na  jakiej  podstawie  Odwołujący  przypuszcza,  że  omyłki  w  jego  ofercie  stanowią 

inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Samo zaś powołanie się w treści 

odwołania  na  artykuł  ustawy  Pzp  nie  tworzy  zarzutu,  który  powinien  zostać  dookreślony  w 

konkretnym stanie faktycznym. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 3 i § 

5  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  s

posobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    

……………………..…………. 


wiper-pixel