KIO 345/20 WYROK dnia 4 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 345/20 

WYROK 

z dnia 4 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  – w składzie: 

Przewodniczący:      Marzena Teresa Ordysińska 

Protokolant:           

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu  2 marca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  lutego  2020    r.  przez  wykonawcę 

RATOWNIK-AMBULANSE 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa 

Jabłonnej  w postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  -    Zespół  Opieki 

Zdrowotnej w Bornem-Sulinowie 

przy udziale wykonawcy Ambulans Polska - Zabudowy Specjalistyczne 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Jarosławiu,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  Zespołowi  Opieki  Zdrowotnej 

w Bornem-Sulinowie  wezwanie  na  podstawie  art.  2

6  ust.  3  Prawa  zamówień  publicznych 

wykonawcy  Ambulans  Polska  - 

Zabudowy  Specjalistyczne  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Jarosławiu do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego. 

2.  Kosztami postępowania obciąża  zamawiającego  –  Zespół Opieki  Zdrowotnej  w  Bornem-

Sulinowie i: 

zalicza  w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych,  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę  RATOWNIK-

AMBULANSE 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  w  Jabłonnej 

tytułem wpisu od odwołania, 

2.2.  zasądza  od  zamawiającego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w Bornem-Sulinowie  na  rzecz 

wykonawcy  RATOWNIK-AMBULANSE 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka 


komandytowa  w  Jabłonnej  kwotę  11  100  zł  00  gr  (słownie:  jedenaście  tysięcy  sto  złotych 

zero  groszy) 

stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z tytułu  wpisu 

od 

odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Koszalinie. 

Przewodniczący: 

……………………………… Sygn. akt KIO 345/20 

U z a s a d n i e n i e 

I. 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Bornem-Sulinowie  (dalej:  Zamawiający),  prowadzi 

postępowanie na  wykonanie zamówienia publicznego na  „Dostawę ambulansu typu A2 dla 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie". 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień Publicznych 

z dnia  27 stycznia  2020  r.,  poz.  506331-N-

2020.  Zamawiający zamieścił  specyfikację 

istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) na swojej stronie internetowej. Postępowanie 

prowadzone  jest  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z dnia 

29 stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.; 

dalej: Prawo zamówień publicznych). 

W  dniu  18  lutego  2020  r.  wykonawca  RATOWNIK-

AMBULANSE  spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  w  Jabłonnej  (dalej:  Odwołujący) 

wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art. 83 ust. l, 

art.  89  ust.  1  pkt  2  Prawa  zamówień  publicznych  przez  zaniechanie  odrzucenie  oferty 

wykonawcy 

Ambulans 

Polska-

Zabudowy  Specjalistyczne  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością mimo, iż jej treść nie jest zgodna z treścią SIWZ. 

Zdaniem  Odwołującego,  oferta  ta  powinna  być  odrzucona  w  związku  z  trzema 

podstawami  faktycznymi  (w  odwołaniu  Odwołujący  wskazywał  jeszcze  jedną  podstawę 

faktyczną,  ale  na  rozprawie  wycofał  zarzut  w  tym  zakresie),  w  których  Odwołujący  upatrywał 

niezgodność kwestionowanej oferty z treścią SIWZ: 

1.  Spółka Ambulans Polska w ocenie Odwołującego nie spełniła wymogu w pkt I ppkt 5 zał. 

nr 5 do SIWZ, tj. Zamawiający wymagał jednego miejsca leżącego i jednego siedzącego 

przedziale  medycznym,  co  wskazała  w  odpowiedzi  na  pytanie  nr  17  do  SIWZ, 

tymczasem  spółka  Ambulans  Polska  zaoferowała  przedmiot  zamówienia  z dwoma 

miejscami  siedzącymi  +  jednym  miejscem  leżącym.  Oferta  Ambulans  Polska-Zabudowy 

Specjalistyczne sp. 

z o.o. winna zostać na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 odrzucona jako 

nieodpowiadająca treści pkt I ppkt 5 zał. nr 5 do SIWZ zmodyfikowanym odpowiedzią na 

pytanie 17 (wyjaśnienia nr 3). 

2.  Zamawiający  wymagał zaoferowania noszy  zgodnych  z normą PN EN 1865 tj. o wadze 

max. 45 kg. co kilkakrotnie podkreślał w swoich odpowiedziach nr.7; nr 20; nr 28 i nr 63. 


postanowieniach Zamawiający żądał, dołączenia do oferty Deklaracji Zgodności CE na 

nosze  wraz  z  mocowaniem.  Spółka  Ambulans  Polska  zaoferowała  nosze  Promeba  PC 

618/2  o  wadze  46  kg  (folder  w  ofercie

).Dołączona  do  oferty  deklaracja  zgodności  nie 

dotyczy  zaoferowanych  noszy  dodatkowo  złożono  ją  w  języku  angielskim  bez 

tłumaczenia. Oferta Ambulans Polska-Zabudowy Specjalistyczne sp. z o.o. winna zostać 

na podsta

wie art. 89 ust. 1 pkt 2 odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 

3.  Zamawiający  w  SIWZ  wymagał,  aby  w  Specyfikacji  Technicznej  w  środkowej  kolumnie 

wykonawcy  oświadczyli  czy  spełniają  warunek  graniczny  („TAK  lub  NIE").  Ambulans 

Polska  sp.  z  o.o.  wpisał  (TAK/NIE)  co  nie  stanowi  potwierdzenia  spełnienia  wymogów 

granicznych. 

W  prawej  kolumnie  tabeli  należało  podać  parametry  oferowane  przez Wykonawcę.  Spółka 

Ambulans Polska podawał tylko wybiórczo: 

w  pkt  I  ppkt  4  „Kabina  kierowcy  ambulansu  przewozowego  przystosowana  do  przewozu 

min. 2 osób" - spółka Ambulans Polska nie podała, ile miejsc w kabinie kierowcy oferuje; 

w pkt II ppkt 2 „Silnik o mocy min. 145 KM" znowu Ambulans Polska sp. z o.o. nie podał, co 

oferuje  przez  to  oferta  jest  również  wariantowa,  gdyż  producent  oferuje  gamę  silników 

diesel o różnych mocach. 

Odwołujący podnosił, że w ofercie Przystępującego brak wymaganych deklaracji w podaniu 

oferowanych parametrów: 

Norma emisji spalin min. Euro 6; 

-  Min. 5-biegów do przodu i bieg wsteczny; 
-  Hamulce tarczowe wentylowane co najmniej na przedniej osi; 
-  Z regulowaną kolumną kierownicy w min. jednej płaszczyźnie; 
-  Niezależne od silnika ogrzewanie o mocy min 2kW; 
-  Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym; 

min. 2 gniazda 12 V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych; 

-  W  belce  zamontowany  głośnik  o  mocy  min.  100  W,  sygnał  dźwiękowy  modulowany 

możliwością podawania komunikatów głosem; 

-  punktowe reflektory halogenowe ze światłem skupionym nad noszami min. 2szt.; 
-  uchwyt na 1 szt. butli tlenowej o pojemności min. 101; 
-  Uchwyt do kroplówki na min. 2 szt. mocowane w suficie. 

Ponadto Odwołujący zauważał, że w załączonym do oferty folderze przedstawiony 

jest  ambulans  typu  Al  marki  Opel,  a  Zamawiający  chciał  ambulans  typu  A2.  Folder 

przedstawia inny 

(marka Opel i typ Al) ambulans, niż opisany w SIWZ. 


Dodatkowo  według  wiedzy  Odwołującego,  oferowany  ambulans  nie  posiada  dla  pojazdu  z 

roku  produkcji  2020  marki  Nissan  NV  300  ważnej  „Homologacji  na  pojazd  skompletowany 

jako specjalny  sanitarny  (  dostarczyć  przy  dostawie ambulansu)"  zgodnie z  pkt. XIII  ppkt 5 

SIWZ. 

W  konsekwencji,  zdaniem  Odwołującego,  oferta  Ambulans  Polska-Zabudowy 

Specjalistyczne sp.  z o.o. winna zostać na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień 

publicznych odrzucona jako nieodpowia

dająca treści SIWZ. 

W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i: 

a)  unieważnienie  czynności  wyboru  jako  oferty  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez 

wykonawcę Ambulans Polska-Zabudowy Specjalistyczne sp. z o.o.; 

b)  odrzucenie oferty Ambulans Polska-Zabudowy Specjalistyczne sp. z o.o.; 
c)  dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert. 

Zamawiający nie uwzględnił zarzutów podniesionych w odwołaniu. 

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca Ambulans 

Polska  - 

Zabudowy Specjalistyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarosławiu  

(dalej: Przystępujący). 

II. 

Nie stwierdzono zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 189 ust. 2 Prawa zamówień 

publicznych, wobec czego rozpoznano odwołanie na rozprawie.  

Odwołującemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych, bowiem ma interes w uzyskaniu danego zamówienia i może 

ponieść szkodę w wyniku ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego Prawa zamówień 

publicznych  - 

jeżeli  podniesione  przez  niego  zarzuty  by  się  potwierdziły  –  wówczas 

Odwołujący miałby szansę na uzyskanie zamówienia. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania i stanowiskami Stron, Krajowa Izba 

Odwoławcza  zważyła,  co  następuje:  odwołanie  należy  uwzględnić,  choć  nie  wszystkie 

zarzuty znalazły potwierdzenie. 

Na  wstępie należy  podkreślić,  że Izba  rozpoznaje odwołanie  wyłącznie  w  granicach 

podniesionych w nim zarzutów (art. 192 ust. 7 Prawa zamówień publicznych) 

W  zakresie  zarzutu  odnoszącego  się  do  niespełnienia  przez  Przystępującego 

wymogu  z  pkt  I  ppkt  5  zał.  nr  5  do  SIWZ  (ilość  miejsc  w  przedziale  medycznym),  Izba 


ustaliła, co następuje: 

Po zmianach SIWZ Zamawiający nie przekazał wykonawcom ujednoliconego tekstu 

SIWZ,  w  tym formularza ofertowego i  specyfikacji  technicznej  samochodu bazowego (wzór 

formie  tabelarycznej  załączył  Zamawiający  do  SIWZ).  Przystępujący  złożył  ofertę,  w  tym 

specyfikację  techniczną  samochodu  bazowego  zgodnie  z  wzorem,  stanowiącym  załącznik 

do SIWZ. W pkt I.5 tabeli Zamawiający opisał wymagany parametr następująco: ,,Przedział 

medyczny przystosowany do przewozu min. 2 osób w pozycji siedzącej  oraz jednej osoby 

pozycji  leżącej”.  Po  udzieleniu  odpowiedzi  na  pytanie  nr  17  w  dniu  4  lutego  2020  r.,  z 

której  wynikało,  że  w  przedziale  medycznym  powinny  się  znajdować  (jedynie)  następujące 

miejsca:  ,,1  fotel  +  nosze”,  Zamawiający  nie  dokonał  zmian  we  wzorze  specyfikacji 

technicznej 

– po udzieleniu odpowiedzi pkt I.5 tabeli powinien brzmieć: ,,Przedział medyczny 

przystosowany do przewozu min. 2 osób: w pozycji siedzącej  oraz jednej osoby w pozycji 

leżącej”.  W  ocenie  składu  orzekającego  powyższa  okoliczność  nie  może  obciążać 

wykonawcy,  który  nie  dopisał  samodzielnie  dwukropka  w  opisie  wymagania  technicznego  i 

należy  przyjąć,  że  zaoferował  ambulans  zgodny  z  wymaganiami  Zamawiającego.  W  tych 

okolicznościach  jest  to  tym  bardziej  uprawnione,  że  odpowiedź  na  pytanie  17  de  facto  nie 

zmieniała SIWZ, a jedynie Zamawiający potwierdził, że wymaga w przedziale medycznym 2 

miejsc (siedzącego i leżącego), z czego można wnosić, że w pierwotnym opisie parametru z 

pkt I.5 tabeli popełniono omyłkę przez niewstawienie dwukropka w odpowiednim miejscu. W 

konsekwencji  Izba  nie  znalazła  podstaw,  aby  stwierdzić  niezgodność  treści  oferty 

Przystępującego z treścią SIWZ w tym zakresie. 

W odniesieniu do zarzutu, że Zamawiający  wymagał zaoferowania noszy  zgodnych 

normą  PN  EN  1865  tj.  o  wadze  max.  45  kg,  a  Przystępujący  zaoferował  nosze  o  wadze 

kg, Izba ustaliła, co następuje: 

W pkt XV.1 specyfikacji technicznej Zamawiający określił wagę noszy wskazując, że 

maksymalnie  waga  ma  wynosić  45  kg  (równocześnie  jest  to  maksymalna  waga  noszy 

dopuszczona  normą  przywołaną  w  odwołaniu).  Następnie  w  odpowiedzi  nr  20  z  dnia 

4 lutego 

2020 r. na pytanie, czy ,,dopuści na zasadzie równości nosze (…). Waga noszy 46 

kg.” Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści ,,tak”. Następnie określił ,,minimalne parametry 

noszy”,  gdzie  wskazał  wagę  45  kg,  co  powtórzył  również  w  innych  odpowiedziach, 

pr

zywołanych przez Odwołującego w odwołaniu. 

W  ocenie  Izby  z  powyższego  Przystępujący  mógł  zrozumieć,  że  Zamawiający 

dopuszcza nosze o  wadze 46  kg ,,na  zasadzie równości”,  a waga 45  kg stanowi  parametr 

minimalny.  Jeżeli  umożliwienie  takiej  interpretacji  było  błędem  Zamawiającego,  to  błąd  ten 

ocenie  Izby  nie  może  obciążać  Przystępującego.  Z  folderu  dołączonego  przez 


Przystępującego do oferty (folder w języku obcym, bez tłumaczenia na język polski) wynika, 

że waga oferowanych przez niego noszy wynosi 46 kg. Z kolei z folderu załączonego przez 

Przystępującego  do  zgłoszenia  przystąpienia  (folder  również  w  języku  obcym,  bez 

tłumaczenia na język polski) wynika, że waga noszy może wynosić pomiędzy 45 a 46 kg. 

Biorąc  pod  uwagę,  że  dokumenty  potwierdzające,  że  oferowane  dostawy  spełniają 

wymagania  zamawiającego  złożono  wyłącznie  w  języku  obcym  (folder  i  deklaracja 

zgodności), Zamawiający powinien wezwać do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 Prawa 

zamówień  publicznych.  Równocześnie  Zamawiający  powinien  wyjaśnić  treść  oferty  –  jaka 

jest rzeczywista waga noszy oferowanych przez Przystępującego (nie można tego ustalić na 

podstawie dokumentów złożonych w postępowaniu).  

Odwołujący  nie  domagał  się  w  odwołaniu  nakazania  Zamawiającemu  wezwania 

Przystępującego w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, jednak Izba, uznając 

się  za  związaną  zarzutami  odwołania,  a  nie  żądaniami,  uznała,  że  żądanie  sformułowane 

odwołaniu, tj. nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Przystępującego na podstawie 

art. 89 ust. 1 pk

t 2 Prawa zamówień publicznych jest zbyt daleko idące na obecnym etapie 

postępowania. Ponieważ jednak zarzut okazał się uzasadniony, Izba uwzględniła odwołanie 

nakazała jak w sentencji. 

Niezależnie od powyższego nie można pominąć, że waga noszy powinna  być taka, 

aby spełniała rzeczywiste potrzeby Zamawiającego – jeżeli Zamawiający popełnił błąd tego 

rodzaju, że omyłkowo dopuścił nosze o wadze 46 kg, co nie było jego zamiarem – to może 

okazać się, że w razie, gdy ujawni się, iż waga noszy zaoferowanych przez Przystępującego 

jest  większa,  niż  45  kg,  to  postępowanie  może  być  obarczone  będzie  nieusuwalną  wadą, 

czego dalsza konsekwencją będzie ewentualność unieważnienia postępowania (art. 93 ust. 

1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych). 

Ponadto Odwołujący podnosił, że Zamawiający w SIWZ wymagał, aby w stanowiącej 

załącznik  do  oferty  specyfikacji  technicznej  w  środkowej  kolumnie  wykonawcy  oświadczyli, 

czy  spełniają  warunek  graniczny  (  „TAK  lub  NIE"),  tymczasem  Przystępujący  wpisał 

(TAK/NIE) co nie stanowi potwierdz

enia spełnienia wymogów granicznych. 

Izba  w  tym  zakresie  ustaliła,  co  następuje:  Przystępujący  pozostawił  w  tabeli 

stanowiącej  załącznik  do  jego  oferty  kolumnę  nr  3  opisaną  jako  ,,Warunek  podstawowy: 

wpisać  TAK  lub  NIE”  (we  wzorze  w  kolejnych  pozycjach  wpisano  ,,TAK/NIE”)  bez  zmian. 

kolejnej  kolumnie,  nr  4,    gdzie  należało  wpisać  ,,Paramenty  oferowane  przez 

Wykonawcę”, Przystępujący wpisał ,,TAK”.  

W  ocenie  Izby  przeniesienie  oświadczenia  o  spełnianiu  wymaganych  parametrów 


z kolumny trzeciej do czwartej 

nie wpływa na treść oferty. W tym zakresie Izba nie znalazła 

podstaw do odrzucenia treści oferty z treścią SIWZ. 

Nadto  Odwołujący  podnosił,  że  w  kolumnie  4  tabeli  należało  podać  parametry 

oferowane  przez  wykonawcę,  a  Przystępujący  podawał  je  jedynie  wybiórczo,  przy  czym 

niektórych nie podał wcale. 

W  ocenie  składu  orzekającego  w  postępowaniu,  w  którym  wniesiono  odwołanie, 

wpisanie  określonych  informacji  nie  we  wszystkich  pozycjach  tabeli  jest  wystarczające  dla 

skonkretyzowania oferowanego przedmiotu zamówienia. Jeżeli oczekiwać, że Przystępujący 

miałby  wpisać  parametry  we  wszystkich  pozycjach,  musiałby  w  wielu  pozycjach,  tak  jak  to 

uczynił  Odwołujący,  przekopiować  literalnie  opis  danego  parametru  z  kolumny  nr  2  – 

(przykładowo,  w  pozycjach  I.2,  I.4,  I.9  itd.).  W  takich  okolicznościach  trudno  domagać  się 

takiego właśnie sposobu wypełnienia tabeli – powielanie tych samych informacji za pomocą 

metody ,,kopiuj-

wklej” nie jest konieczne.  

Odwołujący zauważał ponadto, że w załączonym do oferty Przystępującego folderze 

przedstawiony  jest  ambulans  typu  Al  marki Opel,  a Zamawiający  chciał  ambulans  typu  A2. 

Folder  przedstawia  inny  (marka  Opel  i  typ  A1)  ambulans  niż  opisany  w  SIWZ.  Ponieważ 

folder miał być dokumentem potwierdzającym, że oferowane dostawy spełniają wymagania 

Zamawiającego,  Izba  nakazała  uzupełnienie  dokumentu  zgodnie  z  art.  26  ust.  3  Prawa 

zamówień publicznych. Niezależnie od powyższego folder był jedynie w języku obcym. 

Na koniec Odwołujący w odwołaniu zamieścił spostrzeżenie, że według jego wiedzy 

zaofer

owany  przez  Przystępującego  ambulans  nie  posiada  dla  pojazdu  z  roku  produkcji 

2020  marki  Nissan  NV  300  ważnej  „Homologacji  na  pojazd  skompletowany  jako  specjalny 

sanitarny  (dostarczyć  przy  dostawie  ambulansu)"  zgodnie  z  pkt.  XIII  ppkt  5  SIWZ.  Tak 

sformułowanego  zarzutu  Odwołujący  w  ocenie  Izby  po  pierwsze  w  żaden  sposób  nie 

udowodnił, a po drugie – dokument potwierdzający homologację będzie wymagany dopiero 

przy dostawie ambulansu. 

Reasumując,  wobec  powyższych  okoliczności  i  zarzutów  stawianych  w  odwołaniu 

Izba stwierdziła, że konieczne jest wezwanie Przystępującego do uzupełnienia dokumentów 

na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, dlatego orzeczono jak w sentencji.  


O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 

ust. 9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania 

wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (t.j. Dz. 

U. z 2018 r., poz.972).

Prz

ewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel