KIO 344/20 POSTANOWIENIE dnia 28 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

sygn. akt: KIO 344/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

wobec  cofnięcia  w  dniu  27  lutego  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwo

ławczej  w  dniu  17  lutego  2020  roku  przez 

wykonawcę  M.  K.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  M.  K.  Usługi 

Transportowe 

z  siedzibą  w  Jędrzejowie,  ul.  Kielecka  25;  28-300  Jędrzejów,  

postępowaniu 

prowadzonym 

przez 

zamawiającego 

Gmina 

Jędrzejów,  

ul. 11 Listopada 33a; 28-

300 Jędrzejów

przy  udziale  wykonawcy  PKS  Kielce  sp.  z  o.o.,  Korczyn  138;  26-067  Strawczyn, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  M.  K. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  M.  K.  Usługi 

Transportowe z siedzibą w Jędrzejowie, ul. Kielecka 25; 28-300 Jędrzejów, kwoty 

zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 344/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Gmina  Jędrzejów,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

którego  przedmiotem  jest  „Świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich 

na liniach komunikacyjnych 1, 

3 i C w granicach miasta Jędrzejowa.”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

w dniu 16 stycznia 2020 roku, pod numerem 503258-N-2020. 

Zamawiający  dnia  12  lutego  2020  roku,  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego post

ępowania. 

Dnia  17  lutego  2020  roku,  wykonawca  M.  K. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  M.  K.  Usługi  Transportowe  z  siedzibą  w  Jędrzejowie  (dalej  „Odwołujący”)  wniósł 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 7 500,00 zł. 

Sz

acunkowa  wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Odwołujący,  pismem  z  dnia  27  lutego  2020  roku,  oświadczył,  iż  wycofuje  wniesione 

odwołanie. 

Z  uwagi  na  powyższe,  działając  na  podstawie  przepisu  art.  187  ust.  8  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie oraz 

postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel