KIO 343/20 POSTANOWIENIE dnia 28 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   Przewodniczący: Piotr Kozłowski  

po  rozpozna

niu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego 28 lutego 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej 17 lutego 2020 r. 

przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  PSI  Polska 

sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Poznaniu,  PSI  Software  AG  z  siedzibą  w  Berlinie  (Niemcy), 

Apator Elkomtech S.A

. z siedzibą w Łodzi 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Wdrożenie  centralnego  systemu 

zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA (nr  postępowania AEZ/S-128/2019) 

prowadzonym 

przez zamawiającego: Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  13500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Energa-Operator  S.A.  z  siedzibą  w  Gdańsku  prowadzi  na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986  ze  zm.)  {dalej 

również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie  dialogu  konkurencyjnego 

postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawy  Wdrożenie  centralnego 

systemu  zarządzania  ruchem  sieci  elektroenergetycznej  SCADA  (nr   postępowania 

AEZ/S-128/2019)

Ogłoszenie  o  tym  zamówieniu  18  grudnia  2018  r.  zostało  opublikowane 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  nr  2018/S_243  pod  poz.  556915.  Wartość 

przedmiotowego  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

17  lutego  2020  r. 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia: 

PSI 

Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu,  PSI  Software  AG  z  siedzibą  w  Berlinie 

(Niemcy),  Apator  Elkomtech  S.A.  z  siedzibą  w  Łodzi  wnieśli  w  formie  elektronicznej 

odwołanie, zarzucając Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp {jeżeli 

poniżej nie zaznaczono inaczej}: 

1.  Art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  38  ust.  1 

–  przez  prowadzenie  postępowania  w  sposób 

niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców 

oraz  zasady  przejrzystości  w  wyniku  udzielenia  wyjaśnień  w  stosunku  tylko  do  części 

wni

osków o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2.  Art. 38 ust. 6 w zw. z art. 7 ust. 1 

– przez niewystarczającą zmianę terminu na składanie 

ofert w związku z wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ dokonanymi w dniu 7 i 17 lutego 

2020r., co stanowi także naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz zasady równego 

t

raktowania wykonawców. 

3.  Art.  60e  ust.  4  w  zw.  z  art.  9a  ust.  1 

– przez wyznaczenie terminu składania ofert bez 

uwzględnienia  złożoności  zamówienia  oraz  bez  uwzględnienia  czasu  niezbędnego  do 

przygotowania i złożenia ofert. 

4.  Art.  38  ust.  1  pkt  1 

–  przez  udzielenie  wyjaśnień  później  niż  na  6  dni  przed  upływem 

terminu składania ofert. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  

1.  U

dzielenia wyjaśnień w stosunku do całości wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ ujętych 

w piśmie z 7 lutego 2020 r., a w szczególności na pytania nr 35, 55, 63, 95, 96,100. 

2.  Dokonania 

zmiany treści SIWZ (rozdz. XVII ust. 1 i ust. 3) polegającej na zmianie daty 

dziennej terminu składania ofert oraz otwarcia ofert na 7 marca 2020 r.  

Ponadto  w uzasadnieniu  sprecyzowano 

powyższą  listę  zarzutów  przez  podanie 


okol

iczności  faktycznych  i  prawnych,  które  według  Odwołującego  uzasadniają  wniesienie 

odwołania. 

27  lutego  2020  r. 

wpłynęło  do  Izby  pismo  Odwołującego  zawierające  oświadczenie 

wycofaniu  powyższego  odwołania  i  wniosek  o  zwrot  wpisu  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy pzp. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania 

zarzutów odwołania. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  pzp  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Od

wołujący  skorzystał  z  przysługującego  mu  uprawnienia  i  skutecznie  wycofał 

uprzednio  wniesione  odwołanie,  co  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  w  tej  sprawie 

odwoławczej.  

Z tych  względów  –  działając na  podstawie art.  187  ust.  8 oraz  art.  192 ust.  1 zd.  2 

ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 

8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018 r. 

poz. 972)

, nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu. 


wiper-pixel