KIO 342/20 WYROK dnia 22 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 342/20 

WYROK 

z dnia 22 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Monika Kawa-

Ogorzałek 

Członkowie:   

Ernest 

Klauziński   

Aneta Mlącka 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2020 r., w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę 

MIKRONIKA  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej 

przy udziale wykonawcy 

Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

orzeka: 

1. Oddala odwołanie, 

2.  Z

alicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15 000  zł  (piętnaście 

tysięcy złotych) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: .............................................. 

Członkowie:         ……………………………….. 

……………………………….. 


UZASADNIENIE 

Zamawiający  -  Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne  S.A.  z  siedzibą  w  Konstancinie  -  

Jeziornej  prowadzi  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  –  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019r.,  poz.  1843  ze  zm.;  dalej:  „Pzp”)  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  negocjacji  z  ogłoszeniem  na  „Dostawę  i 

wdrożenie  Systemu  Zarządzania  Modelem  Sieci  (Network  Model  Management  System  – 

NMMS)”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2019/S 108-263983 z dnia 6 czerwca 2019 r. 

W dniu 

7 lutego 2020r. Zamawiający poinformował wykonawców biorących udział  w 

postępowaniu o wykluczeniu z postępowania wykonawcy MIKRONIKA sp. o.o. z siedzibą w 

Poznaniu  (dalej:  „Odwołujący”)  oraz  o  zakwalifikowaniu  do  dalszego  etapu  postępowania 

wykonawc

y  firmy  Siemens  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej:  „Przystępujący”  lub 

„Siemens”). 

W dniu 17 lutego 2020r. Odwołujący  wniósł do  Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

 1)  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  w  zw.  z  art.  57  ust.  2  Pzp 

polegające  na  wykluczeniu 

Odwołującego  z  udziału  w  postępowaniu  z  powodu  rzekomego  niewykazania  przez 

Odwołującego warunków udziału w postępowaniu, podczas gdy Odwołujący spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, wykazał ich spełnienie i winien być zaproszony do kolejnego etapu 

postępowania,  

2) naruszenie art. 24 ust.1 pkt 12 Pzp w zw. z art.22 ust.1b pkt 3 Pzp, art. 22d ust. 1 

Pzp i 

§ 7 ust. 3 rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  1126  ze  zm.;  dalej:  „rozporządzenie  MR”)  poprzez 

zaniechanie wykluczenia z postępowaniu wykonawcy Siemens, mimo iż wykonawca ten nie 

spełnił  warunków  udziału  w  postępowania  w  zakresie  wymagań  odnośnie  zdolności 

technicznej i zawodowej, co powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania,  

3) naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art.22a ust.1b pkt 3 Pzp, art.22 ust.1 

Pzp  i  art.  22a  ust.2-3  i  6  Pzp,  art.  7  ust.3  i  art.  14  ust.  3  r

ozporządzenia  MR  poprzez 

zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy Siemens, mimo iż wykonawca ten nie 


spełnił  warunków  udziału  w  postępowania  w  zakresie  wymagań  dotyczących  zdolności 

techni

cznej  i  zawodowej,  w  szczególności  wobec  niespełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu  przez  Siemens  Industry  Inc.,  nienależytego  udostępnienia  zasobów  przez 

Siemens Industry Inc., 

niewykazania należytego wykonania dostaw zrealizowanych rzekomo 

przez  Siemens  Industry  Inc. 

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 

co powinno skutkować wykluczeniem Siemens z postępowania; 

 4) naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art.24 ust. 1 pkt 14 i pkt 21 Pzp i w zw. z 

art.  22a  ust.  2-3  i  ust.  6  Pzp  poprzez  ich  niezastosowania  w  stosunku  do  podmiotu 

udostępniającego zasoby Przystępującemu, tj. wobec podmiotu Siemens Industry Inc., który 

to nie wykazał braku podstaw wykluczenia w zakresie podstaw z art.24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp 

i  podlegał  wykluczeniu,  a  tym  samym  bezpodstawnego  uznania,  że  Przystępujący  spełnił 

warunki udziału w postępowaniu korzystając z jego zasobów,  

5) naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art.24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp w zw. z art. 

22a  ust.  2-3  i  ust.  6  Pzp  poprzez  ich  niezastosowania  w  stosunku  do  podmiotu 

udostępniającego zasoby Przystępującemu tj. wobec podmiotu Siemens Industry Inc., co do 

którego  zachodzą  podstawy  wykluczenia  z  art.24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp,  a  tym  samym 

bezpodstawnego  uznania,  że  Przystępujący  spełnił  warunki  udziału  w  postępowaniu 

korzystając z jego zasobów,  

6)  naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  24  ust.5  pkt  2  Pzp  w  zw.  z  art.  22a 

ust.2-3 i ust.6 Pzp 

poprzez ich niezastosowania w stosunku do podmiotu udostępniającego 

zasoby 

Przystępującemu, tj. wobec podmiotu Siemens Industry Inc., co do którego zachodzą 

podstawy wykluczenia z art. 24 ust.5 pkt 2 Pzp

, a tym samym bezpodstawnego uznania, że 

Przystępujący spełnił warunki udziału w postępowaniu korzystając z jego zasobów,  

7)  naruszenie  art.  7  ust.  1  Pzp 

poprzez  przeprowadzenie  postępowania  w  sposób 

niezgodny  z  zasadą  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców, 

proporcjonalności, w szczególności przez brak wykluczenia Przystępującego,  

8) naruszenie art. 

2 ust.2 rozporządzenia MR i art.96 ust.3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp 

poprzez  niewłaściwe  prowadzenie  protokołu  z  postępowania  i  nieujawnienia  pełnej  treści 

protokołu wraz z załącznikami Odwołującemu mające wpływ na wynik postępowania. 

W oparciu o tak przedstawione zarzuty Odwołujący wniósł o:  

1)  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  polegającej  na  wykluczeniu 

Odwołującego z postępowania,  


2)  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  polegającej  na  uznaniu 

Przystępującego za spełniającego warunki udziału w postępowaniu i umieszczeniu na liście 

podmiotów, do których zostanie wysłane zaproszenie do udziału w negocjacjach,  

3) nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności oceny wniosków,  

4) nakazanie Zamawiającemu wykluczenia Przystępującego z postępowania, 

nakazanie 

Zama

wiającemu  udostępnienia  Odwołującemu  protokołu  z 

postępowania  wraz  z  wszystkimi  jego  elementami,  w  szczególności  spisu  złożonych 

dokumentów,  

6) przeprowadzenie dowodów z:  

a)  opinii  biegłego  z  zakresu  informatyki  i  automatyki,  w  szczególności  z  dziedziny 

systemów zarządzania modelami sieci elektroenergetycznych,  

b)  dokumentacji  przetargowej  oraz  załączonych  dokumentów,  w  szczególności 

tłumaczenia przysięgłego e-maila z dnia 15 stycznia 2020 r. sporządzonego przez mgr B. S. 

tłumacza  przysięgłego  języka  angielskiego,  tłumaczenia  przysięgłego  e-maila  z  dnia  14 

listopada 2019 r. sporządzonego przez mgr H. L. - tłumacza przysięgłego języka czeskiego 

celem  wykazania  podnoszonych  w  odwołaniu  twierdzeń  i  okoliczności,  w  szczególności  na 

okoliczność:  

spełniania przez Odwołującego warunków udziału w postępowaniu,  

różnic pomiędzy pojęciami „obsługi przez profile specyfikacji (CIM)” a „obsługi 

specyfikacji (CIM)”, 

rzeczywistej  treści  wyjaśnień  ČEPS  oraz  dokonania  przez  Zamawiającego 

niewłaściwego tłumaczenia wyjaśnień ČEPS, 

niespełniania  przez  wykonawcę  Siemens  sp.  z  o.o.  warunków  udziału  w 

postępowaniu. 

Uzasadniając  zarzuty  dotyczącego  wykluczenia  go  z  postępowania  Odwołujący 

wskazał,  że  Zamawiający  uzasadniając  powyższą  czynności  stwierdził,  że  nie  wykazał  on 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale VI pkt 2.2. lit. a Części 

I  SIWZ  w  związku  z  pkt  5  Części  II  SIWZ.  Zdaniem  Odwołującego  powyższa  czynność 

Zamawiającego  jest  nieprawidłowa,  ponieważ  zgodnie  z  treścią  sekcji  III.  1.3)  pkt  1 

ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  Rozdziału  VI  pkt  2.2.  lit.  a  Części  I  SIWZ  Zamawiający 

postawił  następujący  warunek  udziału  w  postępowaniu:  ,,O  udzielenie  zamówienia  może 

ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie:  należycie  zrealizował  zamówienie  polegające  na 


wdrożeniu  i  uruchomieniu  w  środowisku  produkcyjnym,  co  najmniej  jednego  Systemu 

NMMS.” Jednocześnie w pkt 2) Rozdziału VI Części I SIWZ Zamawiający wskazał: „Uwaga: 

Definicje  używanych  pojęć  zawarte  są  w  Części  II  SIWZ.”  Zaznaczył,  że  w  pkt  5  Części  II 

SIWZ  zdefiniowano  pojęcie  ,,systemu  NMMS”,  która  została  przez  Zamawiającego 

zmieniona w dniu 25 czerwca 2019 r. w zakresie: 

pkt  5a)  - 

który  przed  zmianą  brzmiał:  „obsługa  przez  profile  specyfikacji 

CIM/CGMES”, a po zmianie uzyskał brzmienie: „obsługa specyfikacji CIM” 

pkt 5f) - 

który przed zmianą brzmiał: „obsługuje rozszerzenia modelu CIM/CGMES”, a 

po zmianie uzyskał brzmienie: „obsługuje rozszerzenia modelu CIM”. 

Tymczasem

,  jak  wskazał  Odwołujący,  zarówno  w  późniejszej  korespondencji  z 

wykonawcami  i  podmiotami  trzecimi,  jak  i  przy  oc

enie wniosków  (w  szczególności  wniosku 

Odwołującego)  Zamawiający  opierał  się  na  pierwotnej,  niezmienionej  definicji  systemu 

NMMS  (w  zakresie  pkt  5a)  i  5f),  względnie  na  hybrydzie  jej  brzmienia  pierwotnego  i 

zmienionego  (w  zakresie  pkt  5a). 

Świadczy  o  tym  przede  wszystkim  treść  samego  pisma 

Zamawiającego  z  dnia  7  lutego  2020  r.  (nr  0111-DU-SP.230.41.2019.38),  zawierającego 

szczegółowe  uzasadnienie  wykluczenia  Odwołującego,  w  którym  to  piśmie  Zamawiający 

przywołał  definicję  systemu  NMMS  zawierającą  nieistniejącą,  hybrydową  wersję  brzmienia 

pkt 5 a). Zamawiający wskazał bowiem w uzasadnieniu wykluczenia następujące brzmienie 

pkt  5a):  „obsługa przez  profile specyfikacji  CIM”,  podczas gdy punkt  ten po  zmianie  brzmi: 

„obsługa  specyfikacji  CIM”  (a  przed  zmianą  brzmiał:  „obsługa  przez  profile  specyfikacji 

CIM/CGMES”).  Zamawiający  pominął  zatem  okoliczność,  iż  w  dniu  25  czerwca  2019  r. 

usunął z pkt 5a) definicji systemu nie tylko słowo „CGMES”, ale także słowa „przez profile”. 

Tymczasem usunięcie z definicji słów „przez profile” nie pozostaje bez znaczenia dla oceny 

spełniania  wymagań.  „Obsługa  przez  profile  specyfikacji  (CIM)”  to  bowiem  obsługa  przez 

interfejsy  zdefiniowane  danym  profilem  lub  profilami,  podczas  gdy  „obsługa  specyfikacji 

(CIM)”  to każdego rodzaju obsługa,  np.  zdolność  do  obsługi  jakiegoś interfejsu.  Co więcej, 

także w tabeli przesłanej wykonawcom wraz z pismem z dnia 23 lipca 2019 r. (znak: 0957-

DU.SP.230.41.2019.4) Zamawiający powoływał się  początkowo na pierwotne brzmienie pkt 

5a):  „obsługa  przez  profile  specyfikacji  CIM/CGMES”  i  5f):  „obsługuje rozszerzenia  modelu 

CIM/CGMES”,  a  ostatecznie  po  skorygowaniu  powyższej  tabeli  pismem  z  tej  samej  daty 

(znak:  0961-DU.SP.230.41.2019.5) 

–  Zamawiający  zamieścił  w  tabeli  wyżej  wskazane, 

nieistniejące,  hybrydowe  brzmienie  pkt  5a):  „obsługa  przez  profile  specyfikacji  CIM”. 

Odwołujący podkreślił, że potwierdzenie przez niego spełnienia przez dostawy referencyjne 

wymagania  pkt  5a)  w  formie  tabelarycznej  nie  oznacza,  aby  potwierdził  on  spełnianie 

wymagania  pkt  5a)  w 

nieistniejącym  brzmieniu.  Odwołujący  nie  miał  bowiem  możliwości 


dokonywania  poprawek  w  przygotowanej  przez  Zamawiającego  tabeli.  Potwierdzając  w 

tabeli spełnienie wymogu pkt 5a) Odwołujący odnosił się do wymogu wynikającego z SIWZ 

(w wersji ostatecznej, po 

zmianie), albowiem treść tabeli nie mogła zmieniać treści SIWZ. 

Odwołujący  podniósł,  że  również  w  korespondencji  z  podmiotem  trzecim,  tj.  firmą 

ČEPS,  na  rzecz,  której  wykonywane  były  dostawy  referencyjne,  na  które  powoływał  się 

Odwołujący,  Zamawiający  nie  odnosił  się  do  ostatecznej,  zmienionej  treści  SIWZ,  ale  do 

brzmienia pierwotnego bądź wyżej wskazanego brzmienia hybrydowego. Powyższe znajduje 

potwierdzenie w szczególności w: 

treści załącznika nr 1 do pisma Zamawiającego z dnia 29 sierpnia 2019 r. skierowanego do 

ČEPS,  w  którym  podano  niezgodną  z  SIWZ  definicję  systemu  NMMS  („hybrydowe” 

brzmienie pkt 5a); 

treści tabeli (wypełnionej przez Odwołującego) załączonej do pisma Zamawiającego z dnia 

29  sierpnia  2019  r.  skierowanego  do  ČEPS,  w  której  podano  niezgodną  z  SIWZ  definicję 

systemu NMMS („hybrydowe” brzmienie pkt 5a); 

treści odpowiedzi ČEPS z dnia 9 września 2019 r. skierowanej do Zamawiającego, w której 

przedstawiciel ČEPS odnosi się – zarówno w zakresie pkt 5a) jak i pkt 5f) - do formatu CIM i 

CGMES (a zatem do brzmienia pierwotnego pkt 5a) i 5f) definicji).  

W konsekwencji, w opinii Odwołującego ani Zamawiający, ani firma ČEPS – do której 

zwrócił się Zamawiający w zakresie dostaw referencyjnych podanych przez Odwołującego – 

nie dokonywali oceny 

spełniania wymogów przez pryzmat obowiązującej treści SIWZ. Ocena 

ta była dokonywana – w zakresie pkt 5a) i 5 f) – na podstawie nieistniejących wymogów. Nie 

sposób  zatem  przyjąć,  iż  tak  dokonana  ocena  (odnosząca  się  do  pierwotnego  bądź 

„hybrydowego”  brzmienia  wymogu)  mogła  potwierdzać  niespełnienie  przez  Odwołującego 

wymogu innej treści (wynikającego z rzeczywistego, zmienionego brzmienia SIWZ). Już z tej 

zatem przyczyny decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Odwołującego jest wadliwa. 

Odwołujący  stwierdził  ponadto,  że  decyzja  Zamawiającego  jest  błędna  również  z 

przyczyn  stricte  merytorycznych.  Zgodnie  bowiem  z  treścią  uwag  zawartych  w  tabeli 

Zamawiającego, podstawą uznania przez Zamawiającego, iż wymagania pkt 5a) i 5f) definicji 

systemu nie zostały spełnione, było stwierdzenie przez Zamawiającego, iż:  

1) wdrożenie zrealizowane przez Elektrosystem a.s. nie obsługuje wsparcia formatu CIM,  

2) wdrożenie CIM nie było przedmiotem umowy. 

Powyższe zarzuty Zamawiającego  zdaniem Odwołującego się są błędne i nie mogą 

s

tanowić przyczyny uznania wymogów z pkt 5a) i 5f) definicji systemu za niespełnione. 

Odnosząc się do punktu 1 Odwołujący wskazał, że konstatacje Zamawiającego w tym 

zakresie są sprzeczne z treścią korespondencji z ČEPS, gdyż treść korespondencji z ČEPS 


potwierdza bowiem spełnienie przez Odwołującego zmienionego wymogu. Świadczy o tym w 

szczególności: 

treść  wiadomości  e-mail  z  dnia  14  listopada  2019  r.,  w  której  Pan  T.  K.  – 

przedstawiciel ČEPS potwierdził, że „system RIS/SCOPT wdrożony przez Elektrosystem a.s. 

i eksploatowany w ČEPS a.s. obejmuje moduły obsługujące abstrakcyjny model informacyjny 

(CIM),  identyfikujący  dane,  ich  relacje  i  połączenia,  oparte  o  standard  ustanowiony  przez 

komitet  IEC  TC  57  dla  przemysłu  energetycznego,  poprzez  jego  zastosowanie  w 

wewnętrznych  mechanizmach  przetwarzania  danych  w  systemie  RIS/SCOPT.  Natomiast 

model  ten  nie  jest  wykorzystywany  do  wymiany  informacji  z  systemami  zewnętrznymi  z 

uwagi  na  wykorzystywanie  przez  ČEPS  innych  formatów  wymiany  danych,  zgodnie  z 

o

dpowiedzią  na  pkt  5a  i  5f  w  piśmie  z  dnia  9  września  2019  r.  Nr  16064/19-SKUCEPS.” 

Według  Odwołującego,  przedstawiciel  ČEPS  potwierdził  więc  jednoznacznie,  że  systemy 

referencyjne  obsługują  model  CIM  we  wskazanym  w  potwierdzeniu  zakresie.  Zamawiający 

nie  w

yjaśnił  natomiast,  z  jakich  przyczyn  ten  zakres  miałby  być  niewystarczający,  w 

kontekście  wymagań  postawionych  referencyjnemu  systemowi  (w  szczególności  wobec 

niesprecyzowania  przez  Zamawiającego,  w  jakiej  warstwie  systemu  i  w  jakim  zakresie 

obsługa modelu CIM miałaby następować). 

treść  wiadomości  e-mail  od  przedstawiciela  ČEPS  (p.  Z.  B.)  z  dnia  15  stycznia  2020r. 

w

brew twierdzeniom Zamawiającego, z treści wiadomości e-mail z dnia 15 stycznia 2020 r. w 

żadnej mierze nie wynika, jakoby w ČEPS „nie został wdrożony i uruchomiony system, który 

spełniałby wymogi określone w warunku udziału w niniejszym postępowaniu (w pkt 2.2 lit. a 

Części I SIWZ w związku z pkt 5 Części II SIWZ). Przeciwnie, powyższa wiadomość e-mail z 

dnia  15  stycznia  2020  r.  zawiera 

wprost  stwierdzenie,  że  w  ocenie  autora  e-maila 

(przedstawiciela  ČEPS)  referencyjna  dostawa  (instalacja  ČEPS)  spełnia  wymagania 

przetargowe Zamawiającego. Pan Z. B. wykazał bowiem wyraźnie, iż: „So from my point of 

view, it fits to your procurement requirements, but is not precisely what you are looking for.”, 

tj. 

“Tak  więc,  z  mojego  punktu  widzenia  pasuje  to  do  Waszych  wymagań  dotyczących 

zamówienia,  ale  nie  jest  to  dokładnie  to  czego  szukacie.”  (por.  załączone  do  niniejszego 

odwołania  tłumaczenie  przysięgłe  sporządzone  przez  mgr  B.  Setkowicza.  –  tłumacza 

przysięgłego języka angielskiego). Stwierdzenie to nie może być interpretowane odmiennie, 

niż  wskazuje  na  to  jego  literalne  brzmienie.  W  szczególności  zdanie  to  nie  może  być 

tłumaczone  w  sposób,  w  jaki  uczynił  to  Zamawiający,  a  mianowicie:  „Z  punktu  widzenia 

ČEPS, nasze wdrożenie spełnia wymagania postępowania prowadzonego przez PSE, choć 

nie  jest  to  dokładnie  oczekiwany  przez  PSE  zakres  wdrożenia.”  Treść  tłumaczenia 

przedstawionego przez Zamawiającego odbiega znacząco od treści oryginalnej wiadomości i 


zawiera  nieuprawnione  uzupełnienia,  mające  na  celu  pominięcie  istotnego  rozróżnienia 

(które zawiera oryginalny tekst), iż czym innym są wymagania referencyjne (warunek udziału 

w  postępowaniu),  a  czym  innym  wymagania  dotyczące  zakresu  oczekiwanego  przez 

Zamawiającego wdrożenia, które ma być przedmiotem zamówienia. 

-  Pan  Z.  B. 

w  wiadomości  e-mail  z  dnia  15  stycznia  2020  r.  wskazał  wprost,  że  system 

wdrożony  w  ČEPS  „posiada  pewne  możliwości  CIM”  (por.  załączone  do  niniejszego 

odwołania  tłumaczenie  przysięgłe  sporządzone  przez  mgr  B.  S.  –  tłumacza  przysięgłego 

języka angielskiego). 

-  Pan  Z.  B. 

w  wiadomości  e-mail  z  dnia  15  stycznia  2020  r.  poinformował,  iż  firma 

Elektrosystem  oferowała ČEPS licencję na obsługę modelu CIM/CGMES (por. załączone do 

niniejszego  odwołania  tłumaczenie  przysięgłe  sporządzone  przez  mgr  B.  S.  –  tłumacza 

przysięgłego  języka  angielskiego),  co  wskazuje,  że  dostarczony  system  posiada  

funkcjonalność  obsługi  modelu  CIM,  a  jego  wykorzystanie  (w  rozumieniu  pierwotnego 

wymogu pkt 5a i 5f) było możliwe po uzyskaniu  odpowiedniego prawa do jego użycia przez 

ČEPS  i  dowodzi,  że  nie  był  wymagany  zakup  nowego  systemu  i  dokonywanie  nowego 

wdrożenia  dla  uzyskania  przedmiotowej  funkcjonalności.  Oznacza  to  tym  samym,  że 

wdrożony  system  w  ramach  już  udzielonych  licencji  obsługuje  specyfikację  CIM  z  różnymi 

rozszerzeniami,  a  co  więcej  po  zakupie  odpowiednich  licencji,  ČEPS  może  wykorzystywać 

go do obsługi profili specyfikacji CIM/CGMES. 

Odwołujący  za  całkowicie  nieuzasadniony  uznał  także  drugi  zarzut  Zamawiającego, 

jakoby niespełnienie wymogu w zakresie pkt 5a) i 5f) przez referencyjny system powodowała 

okoliczność,  iż  „wdrożenie  CIM  nie  było  przedmiotem  umowy”.  Podkreślił,  że  przedmiotem 

referencyjnego zamówienia nie była stricte „dostawa obsługi specyfikacji CIM/CGMS” i w tym 

kontekście umowa nie obejmowała realizacji profilu CIM, jak to wskazano w piśmie ČEPS z 

dnia  9  września  2019  r.  W  związku  z  wątpliwościami  Zamawiającego  odpowiedź  ta  na 

wniosek Odwołującego została uzupełniona wyjaśnieniami przedstawiciela ČEPS zawartymi 

w e-

mailu z dnia 14 listopada 2019 r., w którym doprecyzował on wcześniejsze stwierdzenie i 

potwierdził  jednocześnie  istnienie  w  dostarczonym  systemie  obsługi  specyfikacji  CIM 

(zawartej  w  abstrakcyjnym  modelu  informacyjnym),  tzn.,  że  wdrożenie  systemu  w  ramach 

umowy objęło obsługę specyfikacji CIM i jej rozszerzeń. Odwołujący wskazał, że okoliczność 

czy  umowa  wyraźnie  przewiduje  wdrożenie  CIM  nie  decyduje  o  tym,  czy  faktycznie 

przedmiotem wdrożenia jest obsługa specyfikacji CIM. ČEPS nie określił w wymaganiach na 

dostawę  systemu  użytych  technologii  do  jego  realizacji  tzn.  umowa  nie  specyfikowała 

wszystkich  elementów  związanych  ze  sposobem  jej  realizacji.  Firma  Elektrosystem  a.s. 


wdrożyła  system  z  wykorzystaniem  technologii  CIM.  Na  tej  podstawie  niewątpliwie  należy 

stwierdzić,  iż  wdrożenie  CIM  wraz  z  jego  rozszerzeniami  jako  integralnego  i  niezbędnego 

elementu  systemu  było  przedmiotem  umowy,  gdyż  bez  wdrożenia  abstrakcyjnego  modelu 

informacyjnego  obejmującego  CIM  z  różnymi  rozszerzeniami  system  NMMS  wdrożony  dla 

ČEPS by nie funkcjonował tj. bez wdrożenia CIM nie byłoby możliwe wykonanie przedmiotu 

umowy  przez  Elektrosystem  a.s.    Standardowo  dostarczony  i  wdrożony  w  ČEPS  system 

zbudowany  jest  w  oparciu  o  technologię  opisaną  specyfikacją  CIM  i  pozwala  na 

wprowadzenie  wszelkich  danych  opisujących  zawartych  w  modelu  CIM.    Nie  można  w 

zwi

ązku z tym twierdzić, iż dostarczony  i  wdrożony produkt nie obsługuje specyfikacji CIM. 

Obsługa  tej  specyfikacji  może  być  realizowana  w  wielu  warstwach  systemu.  Referencyjne 

wdrożenie  objęło  obsługę  specyfikacji  CIM  w  zasadniczej  części  systemu,  jaką  jest  baza 

danych zawierająca dane o elementach systemu. Taki zakres wdrożenia jest wystarczający 

do  stwierdzenia  zgodności  zakresu  wdrożenia  referencyjnego  systemu  z  wymaganiami 

Zamawiającego.  Jak  już  bowiem  wyżej  wskazano  (zmiana  SIWZ  -  wykreślenie  warunku 

pre

cyzującego  wymagania  do  CIM),  Zamawiający  zrezygnował  z  precyzowania  w 

odniesieniu  do  systemu  referencyjnego,  w  jakiej  warstwie  systemu  i  w  jakim  zakresie 

obsługa specyfikacji modelu CIM miałaby być wdrożona. 

W konsekwencji

, zdaniem Odwołującego, nie sposób uznać, aby referencyjny system 

nie  spełniał  wymogów  wskazanych  w  ramach  warunku  udziału  w  postępowaniu,  w 

szczególności, aby nie spełniał wymogów wynikających z treści pkt 5a) i 5f) definicji systemu 

NMMS. 

Uzasadniając  zarzuty  dotyczące  zaniechania  wykluczenia  z  postępowania 

Przystępującego,  Odwołujący  podniósł,  że  wykonawca  ten  nie  wykazał  samodzielnego 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej 

określonej w Rozdziale VI pkt 2.2. lit. a Części I SIWZ (pkt III.1.3.1 ogłoszenia o zamówieniu) 

oraz  w  Rozdziale  VI  pkt  2.2.  lit.  b  Części  I  SIWZ  (pkt  III.1.3.2  ogłoszenia  o  zamówieniu). 

Odwołujący  wywodził,  że  Przystępujący  próbował  wykazać  spełnienie  powyższych 

warunków  polegając  na  zasobach  podmiotu  trzeciego  tj.  firmy  Siemens  Industry  Inc.  z 

siedzibą  w  Stanach  Zjednoczonych,  co  jednak  nie  może  zostać  uznane  za  skuteczne, 

bowiem  po  pierwsze  p

oleganie  na  zasobach  innego  podmiotu  wymaga  wykazaniem  się 

dokumentami potwierdzającymi umocowanie do działania w imieniu takiego podmiotu, które 

pozwoli  Zamawiającemu  ocenić  czy  złożone  przez  ten  podmiot  zobowiązanie  do 

udostępnienia  zasobów,  wymagane  oświadczenia  i  inne  dokumenty  wymagane  od  tego 

podmiotu  w  postępowaniu  zostały  złożone  w  sposób  skuteczny  i  ważny.  Zresztą  sam 


Za

mawiający  wskazywał  w  wielu  miejscach  SIWZ  (np.  w  rozdziale  X  pkt  2),  że  wszelkie 

dokumenty  załączane  do  wniosku  i  w  toku  postępowania  muszą  być  opatrzone  podpisami 

osób  umocowanych  do  reprezentowania  podmiotów  (zgodnie  z  KRS  lub  CEiDG).  Od 

podmiotu  udostępniającego  wymagał  również  załączenia  stosownego  odpisu  z  rejestru 

handlowego. 

Przystępujący  nie  przedstawił  w  złożonym  przez  siebie  wniosku  ani  w  toku 

korespondencji z Zamawiającym dokumentów, które potwierdzałyby, że osoby, które działały 

w  imieniu  Siemens  Industry  Inc. 

były  do  tego  uprawnione.  W  szczególności  nie  załączono 

odpisu z rejestru handlowego ani innych urzędowych dokumentów z kraju siedziby podmiotu, 

które potwierdzałyby umocowanie konkretnych osób. Odwołujący wskazał, że Przystępujący 

w  piśmie  z  dnia  30  września  2019  r.  wyjaśniał,  że  w  Stanach  Zjednoczonych  nie  jest 

prowadzony rejestr przedsiębiorców ani centralna ewidencja działalności gospodarczej, które 

wskazywałyby  kto  jest  reprezentantem  spółki  Siemens  Industry  Inc.  i  uprawnionym  do 

składania oświadczeń woli w jej imieniu oraz wskazał, że uprawnieni do działania w imieniu 

Siemens  Industry  Inc. 

są  D.  H.  oraz  H.  S.  działając  wspólnie.  Powyższych  wyjaśnień  i 

wskazań osób uprawnionych do reprezentacji Siemens Industry Inc. - w opinii Odwołującego 

nie można  w  żaden  sposób uznać  za prawidłowe  wykazanie umocowania do  działania  w 

ich  imieniu. 

Podkreślił,  że  praktyka  wskazuje,  że  podmioty  ze  Stanów  Zjednoczonych 

przedstawiają  w  tym  zakresie  dodatkowe  dokumenty  (np.  aktualny  certificate  of 

incorporation,  bylaws,  uchwały  spółki,  akty  powołania).  Wyjaśnił,  że  według  jego  wiedzy  w 

stanie siedziby korporacji Siemens Industry Inc. 

funkcjonuje stanowy rejestr przedsiębiorstw 

(Division of Corporations, https://icis.corp.delaware.gov), z kt

órego możliwe byłoby uzyskanie 

potwierdzonych  urzędowo  dokumentów,  co  najmniej  uprawdopodabniających  reguły 

reprezentacji tej organizacji

. Przystępujący nie przedstawił natomiast żadnych dodatkowych 

dokumentów  w  odniesieniu  do  Siemens  Industry  Inc.,  które  mogłyby  potwierdzić  lub 

chociażby  uprawdopodobnić  umocowanie  D.  H.  oraz  H.  S.  do  działania  w  imieniu  tego 

podmiotu. 

Odwołujący  wskazał,  że  we  wniosku  Przystępującego  ani  w  korespondencji 

kierowanej  przez  niego  do  Zamawiającego  nie  znajduje  się  jakiekolwiek  oświadczenie 

Siemens  Industry  Inc.  złożone  przed  notariuszem  albo  innym  uprawnionym  organem,  o 

którym  mowa  w  rozporządzeniu  MR,  w  którym  D.  H.  oraz  H.  S.  oświadczaliby,  że  są 

uprawnieni  do  reprezentacji  i  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Siemens  Industry  Inc.  i 

wymagana jest do tego ich wspólne działanie, a co mogłoby spełniać wymagania § 7 ust.3  

rozporządzenia  MR.  Jako  że  Zamawiający  wzywał  już  do  uzupełnienia  oświadczenia 

Siemens Industry Inc. 

to w świetle możliwości jedynie jednokrotnego wezwania nie będzie to 

już podlegało uzupełnieniu.  


Zdaniem  Odwołującego,  nie  można  także  uznać  żadnego  z  pełnomocnictw  firmy 

Siemens  Industry  Inc.  za  odpowiednie  do  dokonania  wszystkich  wymaganych  przez 

Zamawiającego  czynności  ze  względu  na  ich  brak  co  do  formy  i  treści  (w  tym  zakresu). 

Zgodnie z powyższym wszelkie dokumenty firmy Siemens Industry Inc. złożone we wniosku 

wykonawcy Siemens sp. z o.o. i w toku jego korespondencji z Zamawiającym należy uznać 

za niezłożone (niepodlegające rozpoznaniu) z racji braku wykazania przez Przystępującego 

umocowania do działania w imieniu Siemens Industry Inc. Oznacza to, iż Siemens nie mógł 

polegać  na  zasobach  Siemens  Industry  Inc.,  a  tym  samym  wobec  braku  przedstawienia 

własnych  zasobów  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

zdolności  technicznej  i  zawodowej  określonej  w  Rozdziale  VI  pkt  2.2.  lit.  a  i  lit.  b  Części  I 

SIWZ (pkt III.1.3.2 ogłoszenia o zamówieniu) i podlega wykluczeniu z postępowania. 

Kolejno  O

dwołujący  wskazał,  że  Przystępujący  do  wniosku  o  dopuszczeniu  do 

udziału  w  postępowaniu  załączył  dokument  JEDZ  podmiotu  Siemens  Industry  Inc.,  który 

później na podstawie wezwania Zamawiającego uzupełnił składając go ponownie. Jednak z 

JEDZ uzupełnionego na podstawie wezwania Zamawiającego wynika, iż dotyczy on złożenia 

wniosku przez  Siemens Industry  Inc.  wspólnie  z  podmiotem  Siemens AG,  z  którym  będzie 

tworzyć konsorcjum, a nie z Przystępującym. Nie ma więc podstaw do rozpatrywania JEDZ 

firmy Siemens Industry Inc. 

w kontekście wniosku złożonego przez Siemens sp. z o.o. i nie 

zostało to w żaden sposób naprawione. Jest to na tyle istotna informacja, że nie można by jej 

konwalidować opierając się na jedynie na wyjaśnieniach wykonawcy. Zamawiający nie może 

domni

emywać  woli  podmiotu  trzeciego.  Tym  samym  należy  uznać,  że  Przystępujący  nie 

przedstawił prawidłowego JEDZ podmiotu, z którego zasobów chce korzystać, a nie może on 

zostać  uzupełniony  po  raz  drugi. Wskazane  okoliczności  powodują,  że  Siemens  sp.  z  o.o. 

nie 

może polegać na zasobach Siemens Industry Inc., gdyż nie spełnił on warunków udziału 

w postępowaniu nie załączając właściwego dokumentu JEDZ. 

Ponadto Odwołujący stwierdził, że w treści JEDZ - część III Podstawy wykluczenia – 

punkt  c:  podstawy  związane  z  niewypłacalnością,  konfliktem  interesów  lub  wykroczeniami 

zawodowymi, 

złożono  oświadczenie,  że  Siemens  Industry  Inc.  nie  jest  winny  poważnego 

wykroczenia zawodowego (dodatkowo oświadczając, że niczego w tym zakresie nie zataił), 

co  nie  znajduje  potwierdzenia 

w  powszechnie  dostępnych  materiałach  i  informacjach,  z 

których wynika, że do takiego wykroczenia zawodowego jednak doszło.  

Odwołujący wskazał na:   

1.  Pozew  Miasta  Jackson  przeciwko  Siemens  Industry  Inc. 

o  odszkodowanie  na  kwotę 

ponad 450 milionów dolarów w związku z niewłaściwą realizacją kontraktu. 

Link: 


https://www.jacksonfreepress.com/news/2019/jun/11/jackson-sues-siemens-local-

businessmen-bait-and-sw/; 

https://eu.clarionledger.com/story/news/local/2019/11/25/city-jackson-ms-seeking-

450-million-lawsuit-siemens-subcontractors/4189681002/ 

 oraz: 

Dokument Siemens. Annual Report 2019, str. 106 dostępny na stronie firmy pod adresem:  

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:59a922d1-eca0-4e23-adef-

64a05f0a8a61/siemens-

ar2019.pdf , który stanowi: 

“In June 2019, the City of Jackson, Mississippi, filed a lawsuit against Siemens Industry, Inc., 

and  Siemens  Corporation,  USA,  among  others,  in  connection  with  a  performance  contract. 

The  City  amended  its  lawsuit  in  November  2019  and  alleges  more  than  US$  450  million 

(approximately € 409 million) in damages in addition to further substantial unspecified future 

losses, interest 

and punitive damages.”  

Tłumaczenie:  

„W  czerwcu  2019  r.  miasto  Jackson,  Missisipi,  złożyło  pozew  przeciwko  Siemens  Industry, 

Inc.,  i  Siemens  Corporation,  USA,  wraz  z  innymi  w  związku  z  realizacją  kontraktu.  Miasto 

zmodyfikowało  swój  pozew  w  listopadzie  2019  i  domaga  się  ponad  450  milionów  dolarów 

(około  409  milionów  Euro)  z  tytułu  szkód  oprócz  dalszych  znacznych  nieokreślonych 

przyszłych strat, odsetek oraz strat moralnych.” 

2.  Pozew  Miasta  Cleveland  przeciwko  Siemens  Industry  Inc. 

o  nieprawidłowe  wykonanie 

umowy  oraz  oszustwo  i  zaniedbanie.  W  sierpniu  2018  r.  miasto  złożyło  pozew  w  Sądzie 

Okręgowym  Stanów  Zjednoczonych  dla  Północnego  Dystryktu  Missisipi,  starając  się 

odzyskać  3,2  mln  USD  kosztów  pierwotnego  kontraktu,  kosztów  wymiany  systemu  i 

utraconych przychodów ze sprzedaży wody: 

Link:  

https://casetext.com/case/city-of-cleveland-v-siemens-indus 

https://bolivarcommercial.com/2020/01/08/city-wades-through-water-meter-issues/ 

3.  Pozew  Miasta  Monticiello  przeciwko  Siemens  Industry  Inc  o  oszustwo  i 

niewykonanie  umowy  o  wartości  10  mln  USD.  Sprawa  została  zakończona  zawartą  w 

sierpniu  2016 

ugodą,  na  mocy  której miasto  odzyskało 4,6  mln USD  z  6,7  mln USD, które 


zapłaciło z góry Siemens Industry Inc. w 2014 roku. Siemens zatrzymał 2,1 mln USD różnicy 

w zamian za tylko już zakończone prace. Treść porozumienia nie jest jawna. 

Link:  

https://searktoday.com/city-monticello-sues-siemens-fraud-breach-contract/ 

https://www.arkansasonline.com/news/2016/aug/16/siemens-city-settle-water-suit-

Na  podstawie  powyższych  informacji  Odwołujący  stwierdził,  że  można  przyjąć,  iż 

Siemens  Industry  Inc.  jest  winny  poważnego  wykroczenia  zawodowego,  co  stanowi 

podstawę  do  wykluczenia  z  postępowania  zgodnie  z  art.  24  ust.5  pkt  2  PZP,  gdyż 

Zamawiający  przewidział  podstawę  do  wykluczenia  z  postępowania  w  tym  zakresie  w 

Rozdziale VI pkt 4) lit. 

b części I SIWZ. Zamawiający bezpodstawnie nie podjął jednak w tym 

zakresie żadnych działań.    

Ponadto,  zdaniem  Odwołującego,  w  związku  z  tym,  że  wykonawca  ten  zapewne 

celowo  zataił  powyższe  informacje  podlega  on  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie 

art.24  ust.1  pkt  16  i  17 

Pzp.  Powyższe  powoduje,  że  Przystępujący  nie  może  polegać  na 

zasobach  Siemens  Industry  Inc.

,  gdyż  nie  spełnił  on  warunków  udziału  w  postępowaniu,  a 

tym  samym  wobec  braku  przedstawienia  własnych  zasobów  nie  wykazał  spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu odnośnie zdolności technicznej i zawodowej.  

Następnie Odwołujący wskazał, że Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ 

wskazał  wymagane  dokumenty  i  oświadczenia,  które  należało  złożyć  celem  potwierdzenia, 

że  wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  nie  podlega  wykluczeniu  z 

postępowania,  przy  czym  i  obejmowało  to  również  podmioty,  które  udostępniały  swoje 

zdolności.  W  myśl  postanowień  Rozdziału  VIII  pkt  2  lit.  g  Części  I  SIWZ  w  przypadku 

polegania  na  zdolnościach  innych  podmiotów:  „Wykonawca  składa  na  wezwanie 

Zamawiającego  dokumenty  wymienione  w  pkt  1  lit.  a  –  d  oraz  lit.  g-k  (lub  odpowiednio 

dokumenty  wymienione  w  lit.  l-

m)  powyżej  dotyczące  tych  podmiotów.”.  Ponadto  „jeżeli  w 

kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje 

się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  miejsce 

z

amieszkania tej osoby”.  

W opinii Odwołującego, dokumenty przedstawione na rzecz Siemens Industry Inc. nie 

spełniały  powyższych  wymagań.  Dotyczy  to  w  szczególności  spełnienia  wymogu 

dotyczącego  braku  karalności  rzekomych  reprezentantów  spółki.  Wyjaśnił,  że  w  toku 


udzielanych Zamawiającemu wyjaśnień Przystępujący stwierdził w piśmie z dnia 30 września 

2019  r.,  że  ze  względu  na  różnice  pomiędzy  systemami  prawnymi  Polski  i  Stanów 

Zjednoczonych  wystarczające  dla  spełnienia  wymogu  w  zakresie  potwierdzenia,  że  osób 

reprezentujące  Siemens  Industry  Inc.  nie  zostały  prawomocnie  skazane  za  przestępstwa 

wskazana  w  art.24  Pzp 

jest  oświadczenie  notarialne.  W  późniejszej  korespondencji 

przedstawi

ł jednak różne nowe dokumenty, a więc było to możliwe wcześniej, co potwierdza 

w  tym  zakresie  zarzut  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  mający  istotny  wpływ  na 

decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  i  stanowiącego  podstawę  do  wykluczenia  z 

postępowania  na  podstawie  art.24  ust.1  pkt  17  Pzp.  Niemniej  jednak  i  tak  załączonych 

dokumentów  dotyczących  karalności  rzekomych  przedstawicieli  Siemens  Industry  Inc.  nie 

można  uznać  za  prawidłowe  i  spełniające  wymogi  Zamawiającego  i  Pzp.  Trzeba  tutaj 

wskazać, iż przedstawione zaświadczenia z FBI dla D. H. oraz H. S. zostały uzyskane drogą 

prywatną tj. poprzez samodzielne złożenie odcisków palców na wniosku drogą elektroniczną 

(nikt nie weryfikuje czy to dana osoba złożyła swoje odciski, a więc informacja zwrotna może 

odnosić  się  tylko  do  odcisków  a  nie  do  danej  osoby),  a  więc  nie  mogą  mieć  charakteru 

wiążącego  i  przesądzającego,  zresztą  widnieje  na  piśmie  informacja,  że  służą  tylko  do 

własnego użytku. Stąd też w FBI można przeprowadzić innego rodzaju procedurę, w której 

odciski  palców  są  już  związane  z  konkretnym  wnioskodawcą  i  weryfikowane  przez 

wyznaczony do tego organ  i służą one uzyskaniu odpowiednich licencji czy też zatrudnienia, 

a  więc  wiąże  się  z  nimi  już  konkretne  znaczenie  i  wydaje  się  w  odniesieniu  do  rzekomych 

członków rady dyrektorów Siemens Industry Inc. powinna być jeśli już zastosowana właśnie 

taka procedura  i  należało przedstawić  dokumenty  potwierdzające  niekaralność  uzyskane w 

ramach  jej  przeprowadzenia. 

Według  Odwołującego,  ważną  kwestią  jest  również 

okoliczność, że nawet gdyby uznać pełnomocnictwa Siemens Industry Inc. za prawidłowe to 

w  żadnym  miejscu  nie  zawarto  w  nich  upoważnienia  dla  pracowników  Siemens  do 

potwierdzania  za  zgodność  z  oryginałem  dokumentów  wystawionych  na  rzecz  Siemens 

Industry  Inc.  (wspomina  się  tylko  o  potwierdzaniu  za  zgodność  z  oryginałem  dokumentów 

podpisanych  przez  Siemens  Industry  Inc.,  ich  kopii,  dokumentów  wystawionych  przez 

Siemens Industry Inc., ale nie ma w tym wykazie potwierdzania dokumentów wystawionych 

na  rzecz  Siemens  Industry  Inc.),  a  jeśli  możliwe  byłoby  potwierdzanie  wcześniejszych 

czynności  to  takie  potwierdzenie  nie  obejmowałoby  dokumentów  złożonych  po  takim 

potwierdzeniu.  Wobec  tego  przedłożone  dokumenty  z  FBI,  Illinois  State  Police,  GCIC  nie 

zostały  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  i  nie  mogą  być  rozpatrywane  w 

postępowaniu. Niezależnie od powyższego Odwołujący stwierdził, że wobec braku złożenia 

jakiekolwiek  dokumentu,  z  którego  Zamawiający  mógłby  ustalić  zakres  osób  uprawnionych 


do  reprezentacji  Siemens  Industry  Inc.  to 

nawet  gdyby  uznać  za  prawidłowe  złożone 

dokumenty  dotyczące  niekaralności  D.  H.  oraz  H.  S.  to  wobec  braku  pewności  czy  są  to 

wszystkie  osoby  nie  można  uznać  za  spełniony  warunku  w  zakresie  potwierdzenia 

niekaralności.  

Odwołujący  stwierdził  również,  że  skoro  Siemens  Industry  Inc.  udostępnił 

Przystępującemu  zasoby  w  postaci  doświadczenia  „we  wdrożeniu  i  uruchomieniu  w 

środowisku produkcyjnym Systemu NMMS”, to aby takie zobowiązanie można było uznać za 

spe

łniające warunki udziału w postępowaniu, Siemens Industry Inc. powinien zobowiązać się 

do  udziału  w  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  również  w  tym  zakresie.  Tymczasem 

treść  zobowiązania  Siemens  Industry  Inc.  nie  przewiduje  udziału  we  „wdrożeniu”,  co  do 

którego  zasoby  doświadczenia  chciał  przekazać,  a  stanowiącego  istotny  zakres 

przedmiotowego  zamówienia.  Nie  można  więc  przyjąć,  iż  w  tym  przypadku  dojdzie  do 

faktycznego i realnego przekazania zasobu doświadczenia w wymaganym zakresie na rzecz 

Siemens  sp.  z  o.o.,  a  tym  samym, 

aby  uznać  zobowiązanie  Siemens  Industry  Inc.  za 

wystarczające i mogące posłużyć za wykazanie przez Siemens sp. z o.o. spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 2.2. lit. a i b Części I SIWZ.  

Odwołujący  wyjaśnił  kolejno,  że  zgodnie  z  wymogami  Zamawiającego  celem 

wykazania spełnienia powyższych warunków należało oprócz „Wykazu wykonanych dostaw” 

przedstawić  na  podstawie  Rozdziału  VII  pkt  1.  lit.  f)  Części  I  SIWZ  „Dowody,  na 

potwierdzenie należytego wykonania dostaw, o których mowa w lit. e, tj. referencje bądź inne 

dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  dostawy  były  wykonywane,  a  w 

przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej 

przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych 

dokum

entów  -  inne  dokumenty  (np.  oświadczenie Wykonawcy)”.  Przystępujący  przedstawił 

w  powyższym  zakresie  trzy  pisma,  z  których  żadne  jednak  nie  potwierdza  wykonania 

wymaganych  przez  Zamawiającego  dostaw.  W  pierwszej  kolejności  należy  wskazać,  że 

każde  z  pism  odnosi  się  do  prac  wykonanych  przez  firmę  określaną  jako  „Siemens”  bez 

dalszego  uszczegółowienia,  wobec  czego  z  pism  nie  wynika  jaki  konkretnie  podmiot  je 

wykonał, a w szczególności czy był to Siemens Industry Inc., co którego można by rozważać 

udostępnienie  zasobów.  Trzeba  mieć  na  uwadze,  że  zgodnie  z  oficjalnymi  dokumentami 

Siemens AG (wspomniany już dokument Siemens. Annual Report 2019, str. 138-141) spółka 

ta  posiada  na  terenie  obu  Ameryk  ponad  170  podmiotów,  a  w  samym  stanie  Delawere 

wskazuje  się  na  ponad  20  podmiotów  z  użyciem  słowa  „Siemens”  w  nazwie.  Wskazane 


wątpliwości mające istotne znaczenie dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

nie  zostały  rozstrzygnięte  w  toku  postępowania,  co  powoduje,  że  nie  było  podstaw  do 

uznania pism za wystar

czające.  

Zdaniem  Odwołującego  istotnym  jest  również,  że  przedstawione  pisma  o 

potwierdzeniu  wykonania  projektu  odnoszą  się  do  zamówień,  które  zostały  zrealizowane 

ponad  7  lat  temu,  a  więc  poza  okresem  dopuszczanym  w  warunku  ustalonym  przez 

Zamawiającego przez co nie powinny być w ogóle brane pod uwagę, a poza tym nie wynika 

z  nich  zakres  odpowiadający  wymogom  Zamawiającego.  Pismo  odnośnie  do  projektu  PJM 

wskazuje  na  okres  realizacji  2007-

2011,  a  odnośnie  projektu  do  ERCOT  wskazuje  się,  że 

został zakończony w 2010 r. Dodatkowo nie wynika z nich, aby dotyczyły systemu NMMS, a 

systemy obsługiwały specyfikację CIM lub obsługiwały rozszerzenia CIM, co było wymogiem 

Zamawiającego.    Natomiast  w  informacji  o  projekcie  dla  CAISO  wspomina  się  o  jego 

zakończeniu w 2009 r. i choć co prawda wskazuje się, że prace były kontynuowane to jednak 

tak  jak  w  przypadku  wcześniej  wspomnianych  projektów  nie  wynika  z  nich  aby  dotyczyły 

systemu  NMMS  (podaje  się  co  prawda  skrót  NMMS  ale  rozwija  go  jako  Nodal  Network 

Model  Managament  S

ystem,  a  nie  jak  chciał  Zamawiający  Network  Model  Managament 

System,  a  więc  mamy  tutaj  sprzeczność),  a  systemy  obejmowały  swoim  zakresem 

specyfikację  CIM  lub  obsługiwały  rozszerzenia  CIM  ani  tym  bardziej  czy  późniejsze  pracę 

odbyły się to na podstawie jednego zamówienia. Ponadto pisma odnośnie do projektu PJM i 

CAISO  nie  zawierają  podpisu  osoby  składającej  oświadczenia,  co  wywołuje  kolejne 

wątpliwości. Przytoczone braki nie zostały w żaden sposób wyjaśnione w toku postępowania 

przez Zamawiającego, a są na tyle istotne, że zawierające je pisma nie mogą być podstawą 

do  uznania  spełnienia  przez  Siemens  sp.  z  o.o.  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Zwrócił 

uwagę,  że  Zamawiający  w  stosunku  do  referencji  przedstawionych  przez  Odwołującego 

występował  wielokrotnie  do  ich  wystawców  oraz  do  Odwołującego  celem  upewnienia  się  i 

wyjaśnienia  czy  zakres  wykonanych  prac  odpowiadał  szczegółowemu  opisowi  systemu 

NMMS  zawartemu  w  SIWZ.  Natomiast  w  stosunku  do  dostaw  wykazywanych  przez 

Przystępującego,  co  do  których  istnieją  poważne  i  zasadne  wątpliwości  wskazane  przez 

Odwołującego  nie  podjął  żadnych  kroków.  Tymczasem  były  to  prace  wykonane  na  innym 

kontynencie,  co powinno wzbudzić  dodatkowe  wątpliwości  Zamawiającego.  Takie działanie 

wzbudzają wątpliwości co do postawy Zamawiającego i stanowi o naruszeniu art. 7 ust.1 Pzp 

poprzez nierówne traktowanie wykonawców.     

Odwołujący stwierdził także, że w postępowaniu doszło do wielokrotnego naruszenia 

zasad  równego  traktowania,  a  zwłaszcza  w  toku  realizowania  postanowień  art.  26  Pzp,  a 

wi

ęc w ramach procedury uzupełniania dokumentów i oświadczeń oraz składania wyjaśnień. 


Przede  wszystkim  Zamawiający  wielokrotnie  przesuwał  i  to  z  błahych  lub  lakonicznie 

określonych  powodów  terminy,  w  których  zobowiązywał  Przystępującego  do  składania 

wyjaśnień i uzupełniania dokumentów, a często wynikało to z zupełnie oczywistych uchybień 

ze strony wykonawcy i jego nieprzygotowania. Przykładowo: termin złożenia dokumentów na 

podstawie  wezwania  z  art.  26  ust.2f  Pzp  wyznaczony  pierwotnie  na  2  sierpnia  2019  r.  (i 

wymagany  ostatecznie  od  Odwołującego)  był  przekładany  dla  Przystępującego  aż 

trzykrotnie,  a  przesunięcie  wyniosło  łącznie  prawie  50  dni,  podobnie  w  przypadku  JEDZ 

wymaganego  od  Siemens  Industry  Inc.  W  innym  przypadku  przesunięcie  terminu  dla 

Siemens sp. 

z o.o. wyniosło prawie 30 dni (przesunięcie dwukrotne z 5 października 2019 r. 

na  3  listopada  2019  r.). 

Powyższe  zdaniem  Odwołującego  miało  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania, albowiem bez naruszenia zasady równego traktowania wykonawca Siemens 

sp.  z  o.o. 

nie  miałby  szans  przedłożyć  i  uzupełnić  dokumentów  dotyczących  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a tym samym podlegałby wykluczeniu z postępowania. 

Odwołujący podkreślił, że nie miał pełnej i możliwej do uzyskania wiedzy pozwalającej 

na  ocenę  prawidłowości  działań  Zamawiającego  w  niniejszym  postępowaniu,  bowiem 

Zamawiający wskutek wniosku Odwołującego przekazał wnioskowane dokumenty, jednakże 

protokół  z  postępowania  nie  zawierał  wymienionych  załączników.  W  związku  z  tym 

Odwołujący  nie  miał  możliwości  ustalenia  czy  wszystkie  dokumenty  zostały  faktycznie 

złożone  i  kiedy,  co  wywołuje  uzasadnione  wątpliwości  co  do  prawidłowego  prowadzenia 

protokołu,  które  mogło  wpłynąć  na  wyniki  postepowania.  W  ten  sposób  Zamawiający 

naruszył art. 2 ust.2 rozporządzenie MR i art.96 ust.3 w zw. z art. 7 ust.1 Pzp. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  2  marca  2020r.  wniósł  o  jego 

oddalenie w całości. 

Wskazał,  że  dokonał  modyfikacji  treści  definicji  pojęcia  używanego  dla  określenia 

warunku  udziału  w  postępowaniu,  polegającej  na  zastąpieniu  słów  „obsługa  przez  profile 

specyfikacji  CIM/CGMES”  sformułowaniem  „obsługa  specyfikacji  CIM”  (pkt  5a  definicji 

Systemu  NMMS)  oraz  zwrotu  „obsługuje  rozszerzenia  modelu  CIM/CGMES” 

sformułowaniem  „obsługuje  rozszerzenia  modelu  CIM”  (pkt  5f  definicji  Systemu  NMMS). 

Zmiana została wprowadzona pismem z dnia 25 czerwca 2019 r. Pismem z dnia 2 lipca 2019 

r.  potwierdzono,  że  definicje  zawarte  w  Części  Il  SIWZ  należy  stosować  również  dla 

należytego rozumienia warunków udziału w postępowaniu (czyli również tego określonego w 

Rozdziale VI pkt 2.2 lit. a Części I SIWZ).  


Odwołujący złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu. W 

wykazie  dostaw  zawartym  w  JEDZ  wskazano  dostawy  zrealizowane  przez  Elektrosystem 

a.s. Wykaz  zawierał  informacje  o  dwóch  zamówieniach  zrealizowanych  przez  ww.  podmiot 

na rzecz ČEPS a.s. - „zamówienie ERIS” oraz „zamówienie SCOPT”. 

Zamawiający wskazał także, że Odwołujący nie zakwestionował treści skierowanego 

do  niego  zapytania  z  dnia  23  lipca  2019  r.  w  zakresie  weryfikacji  spełnienia  ww.  warunku 

udziału  w  postępowaniu  (prośba  o  wypełnienie  tabeli  z  potwierdzeniami  spełniania  przez 

dostarczony i wdrożony systemem wskazany na potwierdzenie spełniania warunku udziału w 

postępowaniu parametrów określonych w definicji z pkt 5 Części Il SIWZ). Przedłożył on  w 

dniu  29  lipca 

2019  r.  na  Platformie  zakupowej  dwie  tabele  podpisane  również  przez 

Elektrosystem a.s., z adnotacją „Tak” w obu tabelach (dotyczących Zamówienia ERIS oraz 

Zamówienia  SCOPT)  przy  zapisach  dotyczących  cech  Systemu  NMMS  o  następującym 

brzmieniu: 

a. „obsługa przez profile specyfikacji CIM” (pkt 5a) oraz 

b. „obsługuje rozszerzenia modelu CIM” (pkt 5f). 

Tym  samym,  Odwołujący  prawidłowo  uznał,  że  zmiana  użytego  sformułowania  polegająca 

na  konsekwentnym  usunięciu  z  obu  przywołanych  wyżej  zapisów  zwrotu  „CGMES”,  nie 

wpływa  na  brzmienie  podstawowego  warunku,  jakim  jest  wdrożenie  i  uruchomienie  w 

środowisku  produkcyjnym  Systemu  NMMS  z  obsługą  specyfikacji  CIM  oraz  rozszerzeń 

modelu CIM. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  pod  pojęciem  specyfikacji  CIM  należy  rozumieć  zbiór 

standardów IEC opracowanych w ramach komitetu TC 57 Power systems management and 

associated information exchange zawi

erający grupy następujących standardów: 

a) 

IEC 61970, 

b) 

IEC 61968, 

c) 

IEC 62325. 

Obejmują one swoim zakresem: 

a) 

abstrakcyjny,  pojęciowy  model  danych  (opisujący  obiekty,  ich  atrybuty  i  powiązania 

między nimi), nazywany powszechnie modelem CIM, 

b) 

standardy wprowadzania rozszerzeń modelu CIM w celu opracowania kanonicznego 

modelu danych (KMD) danego przedsiębiorstwa branży elektroenergetycznej, 

c) 

standardy interfejsów wymiany danych zawartych w modelu informacyjnym w oparciu 

o zdefiniowane profile 

(podzbiór danych modelu KMD), 

d) 

oraz  standardy  serializacji  danych,  których  zakres  definiują  ustandaryzowane 

interfejsy, np. pliki 

CIMXML lub wiadomości XML. 


Podkreślił,  że  wprowadzona  przez  w  dniu  25  czerwca  2019r.  niego  w  toku  postępowania 

zmiana  rozsze

rzyła  zatem  zakres  pierwotnego  warunku.  W  celu  potwierdzenia  jego 

spełniania,  wykonawca  zainteresowany  dopuszczeniem  do  udziału  w  postępowaniu, 

zobowiązany był wykazać, że wdrożył i uruchomił w środowisku produkcyjnym, co najmniej 

jeden System NMMS, który musiał spełniać łącznie wszystkie wymagania określone w pkt 5 

Części  Il  SIWZ,  w  tym  rozszerzone  (w  wyniku  dokonanej  w  dniu  25  czerwca  2019  r. 

modyfikacji)  wymaganie  w  zakresie  obsługi  przez  System  NMMS  specyfikacji  CIM 

(obejmujących  wskazane  powyżej  trzy  grupy  standardów  IEC),  a  tym  samym  rozszerzeń 

modelu CIM. 

Zamawiający  podkreślił,  że  Odwołujący  przedkładając  w  dniu  29  lipca  2019  r. 

wypełnione tabele nie zakwestionował  użytego w  nich sformułowania.  Jeżeli  uważał  on,  że 

nie może potwierdzić twierdzeń w nich zawartych powinien zwrócić się do Zamawiającego o 

zmianę  ich  treści  lub  samodzielnie  wprowadzić  do  przesłanych  tabel  zmiany  (czego  nie 

uczynił)  lub  złożyć  w  tym  zakresie  zastrzeżenia.  Wskazać  należy,  że  co  najmniej 

Elektrosystem a.s. (a przedstawiciel t

ego podmiotu podpisał się pod tabelami), jako podmiot, 

który  dostarczył  i  wdrożył  system  zawierający  niektóre  elementy  systemu  NMMS  w  ČEPS 

a.s, doskonale rozumiał treść postawionego w niniejszym postępowaniu warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Domniemywać należy, że miał 

on  świadomość,  że  sformułowanie  „obsługa  przez  profile  CIM”  zawiera  się  w  „obsługa 

specyfikacji CIM”. 

Zamawiający wyjaśnił, że zwrócił się do ČEPS a.s. z prośbą o potwierdzenie zakresu 

obu wdrożeń. W odpowiedzi z dnia 9 września 2019 r. ČEPS a.s. stwierdził, co następuje: 

a) 

Dla  Zamówienia  ERIS  w  zakresie  pkt  5a  —  Wdrożenie  systemów  EMS,  SCADA 

ELECTROSYSTEM  w  ČEPS  nie  zapewnia  wsparcia  formatu  CIM  (CGMES).  Używamy 

formatu RAW Siemens dla wymiany modeli. CIM nie znajduje 

się w zakresie przedmiotowym 

umowy. 

b) 

Dla  Zamówienia  ERIS  w  zakresie  pkt  5f  -  Wdrożenie  systemów  EMS,  SCADA 

ELECTROSYSTEM  w  ČEPS  nie  zapewnia  wsparcia  formatu  CIM(CGMES).  Używamy 

formatu RAW Siemens dla wymiany modeli. CIM nie znajduje 

się w zakresie przedmiotowym 

umowy. 

c) 

Dla  Zamówienia  SCOPT  w  zakresie  pkt  5a  —  Wdrożenie  systemów  EMS,  SCADA 

ELECTROSYSTEM  w  ČEPS  nie  zapewnia  wsparcia  formatu  CIM(CGMES).  Używamy 

formatu RAW Siemens dla wymiany modeli. CIM nie znajduje 

się w zakresie przedmiotowym 

umowy. 


d) 

Dla  Zamówienia  SCOPT  w  zakresie  pkt  5f  -  Wdrożenie  systemów  EMS,  SCADA 

ELECTROSYSTEM  w  ČEPS  nie  zapewnia  wsparcia  formatu  CIM(CGMES).  Używamy 

formatu RAW Siemens dla wymiany modeli. CIM nie znajduje 

się w zakresie przedmiotowym 

umowy. 

Zamawiający  zauważył,  że  niezależnie  od  treści  sformułowanego  przez  niego 

zapytania,  w  którym  wskazano  „obsługa  przez  profile  specyfikacji  CIM”  zamiast  „obsługa 

specyfikacji  CIM”,  udzielona przez  ČEPS  a.s.  odpowiedź  zawiera  informację,  że wdrożenie 

CIM  n

ie  było  przedmiotem  umowy  na  wykonanie  Zamówienia  ERIS  oraz  Zamówienia 

SCOPT  (a  tym  samym  nie  było  objęte  wdrożeniem)  zawartej  pomiędzy  ČEPS  a.s.  a 

Elektrosystem a.s., i nie odnosiła się bezpośrednio do treści zapytania Zamawiającego. 

Zamawiający  wyjaśnił  dalej,  że  Odwołujący  w  dniu  14  listopada  2019  r.  przedstawił 

Zamawiającemu  e-mail  od  przedstawiciela  ČEPS  a.s.,  w  którym  stwierdza  się:  „system 

RIS/SCOPT  wdrożony  przez  Elektrosystem  a.s.  i  eksploatowany  w  ČEPS  a.s.  obejmuje 

moduły obsługujące abstrakcyjny model informacyjny (CIM), identyfikujący dane, ich relacje i 

połączenia,  oparte  o  standard  ustanowiony  przez  komitet  IEC  TC  57  dla  przemysłu 

energetycznego, poprzez jego zastosowanie w wewnętrznych mechanizmach przetwarzania 

danych w systemie RIS/SCOPT. Natomiast model ten nie jest wykorzystywany do wymiany 

informacji  z  systemami  zewnętrznymi  z  uwagi  na  wykorzystywanie  przez  ČEPS  innych 

formatów wymiany danych, zgodnie z odpowiedzią na pkt 5a i 5f w piśmie z dnia 9 września 

2019  r.  Nr  16064/19- 

SKUCEPS”.  Wobec  niejednoznaczności  wynikających  z  informacji, 

Zamawiający  w  dniu  30  grudnia  2019  r.  ponownie  zwrócił  się  do  ČEPS  z  wnioskiem  o 

„potwierdzenie,  że  rozwiązanie  NMMS  CEPS  posiada  funkcjonalność  obsługi  Specyfikacji 

CIM  Rozszerzeń  CIM  i  że  zostało to gruntownie przetestowane i  jest  w  pełni  funkcjonalne. 

Jeżeli  CEPS  nie  korzysta  z  tych  funkcjonalności  odnoszących  się  do  CIM,  prosimy  o 

dostarczenie informacji co do testowania osiągów CIM i czy to pozwala CEPS na korzystanie 

z  tychże  funkcjonalności  w  tak  zwanym  środowisku  produkcyjnym  IT”  (cytat  z  tłumaczenia 

przysięgłego  przedstawionego  przez  Odwołującego).  W  dniu  15  stycznia  2020  r. 

Zamawiający otrzymał odpowiedź od ČEPS a.s. zawierającą następującą informację: „CEPS 

nie  posiada  dedykowanego  Systemu  Zarządzania  Modelem  Sieci  (NMMS)  a  my  nie 

korzystamy z formatu CIM (CGMES) wewnątrz naszej sieci. TRIS posiada pewne możliwości 

CIM.  Elektrosystem 

zaoferował  na  niego  licencję,  a  my  kilka  lat  temu  dostarczyliśmy 

Elektrosystemowi  pewne  modele  CEPS  w  formacie  CIM 

dla celów  rozwojowych.  Jednakże 

CEPS nigdy 

nie zakupił licencji na wdrożenie CIM w TRIS, a nasze SLA nie pokrywa tego. W 

ramach  wewnętrznych,  zajmujemy  się  przetwarzaniem  modeli  siatki  w  formacie  RA  W 


Siemens,  co  jest  w  pełni  pokrywane  przez  TRIS.  Opracowaliśmy  narzędzie  konwersji 

CGMES, które wykorzystywane jest dla celów wymiany modelowej w ENTSO-E”. 

Zamawiający  stwierdził,  że  z  powyższych  dokumentów  wynika,  że  ČEPS  a.s.,  do 

wymiany modeli używa formatu RAW firmy Siemens. Informacja ta została przekazana przez 

ČEPS  a.s.  do  Zamawiającego  po  raz  pierwszy  w  dniu  9  września  2019  r.  W  piśmie  tym 

pojawia  się  sformułowanie  „Siemens  RAW  file  format”,  co  w  języku  branżowym  oznacza 

„surowy” bądź „własny”, „wewnętrzny” format danych opracowany i wdrożony przed danego 

dostawcę  systemów  informatycznych  w  swoich  rozwiązaniach  oferowanych  na  rynku. 

Informacja ta została podtrzymana przez ČEPS a.s. w odpowiedzi udzielonej email z dnia 15 

stycznia  2020r.,  w  której  ČEPS  a.s  potwierdza,  że  wewnętrznie,  tj.  w  ramach  swojej 

org

anizacji ČEPS a.s, przetwarza modele sieci w formacie firmy Siemens (tj. RAW), co jest w 

pełni obsługiwane przez system sterowania dyspozytorskiego o nazwie TRIS. Podkreślił, że 

opisana wyżej wymiana modeli z użyciem formatu Siemens RAW nie spełnia wymagania w 

zakresie obsługi specyfikacji CIM: 

Format RAW firmy Siemens, w przeciwieństwie do CIM, to zamknięty, opracowany 

przez producenta, czyli firmę Siemens, format danych, który natywnie wykorzystują aplikacje 

tego producenta. 

Format RAW firmy Siemens 

wykorzystuje inny niż CIM pojęciowy model danych. 

Format RAW firmy Siemens, w przeciwieństwie do CIM, nie wspiera natywnie obsługi 

unikalnych,  niepowtarzalnych  i  stałych  identyfikatorów  mRlD  (ang.  Master  Resource 

Identifier)  obiektów  modelu  -  są  to  identyfikatory  w  postaci  IJUID  (zgodnie  ze  standardem 

IETF  RFC  4122),  które  pozwalają  w  sposób  jednoznaczny  identyfikować  pojedyncze 

elementy  modelu  sieci  elektroenergetycznej  (na  przykład  linie,  stacje,  transformatory, 

rozdzielnie , pola, elementy łączeniowe, w tym wyłączniki, odłączniki, czy uziemniki) w całym 

cyklu  ich  życia,  czyli  zaczynając  od  procesów  planowania  rozwoju  sieci,  przez  planowanie 

operacyjne  (na  jeden  i  dwa  dni  do  przodu),  do  procesów  dnia  bieżącego  oraz  czasu 

rzeczywistego. 

Format  RAW  fi

rmy  Siemens,  w  przeciwieństwie  do  CIM,  nie  wspiera  modelowania 

szczegółowych  charakterystyk  obciążenia  linii  w  funkcji  temperatury.  Obciążalność  linii 

elektroenergetycznych ma podstawowe znaczenie dla pracy KSE i zmienia się ona w funkcji 

temperatury defin

iując obszar bezpiecznej pracy linii. 

Format  RAW  firmy  Siemens,  w  przeciwieństwie  do  CIM,  umożliwia  modelowanie 

przełączników  zaczepów  transformatorów  ograniczone  do  jednego  (określonego  typu) 

zlokalizowanego na uzwojeniu pierwotnym transformatora. Model CIM pozwala natomiast na 


modelowanie  wielu  przełączników  zaczepów,  po  jednym  danego  typu  (regulacja  napięcia  i 

regulacja przesunięcia kąta) na każdym z jego uzwojeń. 

Format RAW firmy Siemens, w przeciwieństwie do CIM, wprowadza ograniczenia w 

modelowa

niu liczby możliwych do zdefiniowania punktów tzw. wykresu kołowego generatora. 

Format  RAW  firmy  Siemens,  w  przeciwieństwie  do  CIM,  wprowadza  ograniczenia 

możliwości  definiowania  różniących  się  od  siebie  pod  względem  funkcjonalnym  elementów 

pola 

rozdzi

elni  odpowiedzialnych  za  wykonywanie  operacji  łączeniowych  linii 

elektroenergetycznych, transformatorów, generatorów, odbiorów itp. 

Format  RAW  firmy  Siemens,  w  przeciwieństwie  do  CIM,  nie  umożliwia  stosowania 

wielopoziomowego,  hierarchicznego  opisu  wska

zującego  region  i  podregion  geograficzny, 

stację,  rozdzielnię,  pola  rozdzielni,  itp.  wymaganego  strukturą  opisu  dla  danego  elementu 

systemu elektroenergetycznego. 

Format  RAW  firmy  Siemens,  w  przeciwieństwie  do  CIM,  nie  umożliwia  stosowania 

opisów  wskazujących  na  typ  generatora  lub  modułu  wytwarzania  energii:  konwencjonalne 

źródło wytwórcze (elektrownia cieplna), elektrownia wodna lub elektrownia wiatrowa. 

Bez  dogłębnej  znajomości  specyfikacji  i  modelu  CIM,  który  z  powodzeniem  został 

zaimplementowan

y,  przetestowany,  wdrożony  i  uruchomiony  na  środowisku  produkcyjnym 

jako  podstawa  działania  Systemu  NMMS  wykonawcy  ubiegającego  się  o  zamówienie  w 

ramach  niniejszego  postepowania,  nie  jest  możliwe,  w  ocenie  Zamawiającego,  wdrożenie 

takiego Systemu w PSE i 

osiągniecie celów, o których mowa w pkt 111.4 powyżej. 

Zamawiający  zauważył,  że  jak  twierdzi  Elektrosystem  a.s.  wskazane  na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu systemy mogą posiadać moduły z 

funkcjonalnością  obsługi  specyfikacji  CIM.  Jednak  dla  spełnienia  warunku  udziału  w 

niniejszym postępowaniu wskazanego w Rozdziale VI pkt 2.2 lit. a Części I SIWZ w związku 

z pkt 5 Części Il SIWZ nie wystarcza tylko posiadanie ww. modułów przez określony system. 

Wymagane jest bowiem nie tylko dostarcz

enie systemu posiadającego określone cechy, ale 

przede  wszystkim  doświadczenie  w  jego  wdrożeniu  i  uruchomieniu  w  środowisku 

produkcyjnym  Zamawiającego.  Jak  wykazano  powyżej  (w  pismach/informacjach 

otrzymanych z ČEPS a.s.) CIM nigdy nie był przedmiotem umowy na wykonanie Zamówienia 

ERIS oraz Zamówienia SCOPT (a tym samym nie był objęty wdrożeniem, a w konsekwencji i 

uruchomieniem w środowisku produkcyjnym) zawartej pomiędzy ČEPS a.s. a Elektrosystem 

a.s. 

Funkcjonalność  obsługi  specyfikacji  CIM  nie  była  zakupiona  przez  ČEPS  a.s.  i  nie 

została tam wdrożona i uruchomiona w środowisku produkcyjnym. 

Ponadto  Zamawiający  stwierdził,  że  wbrew  podnoszonym  przez  Odwołującego 

twierdzeniom,  dla  oceny  informacji  uzyskanych  od  ČEPS  a.s  nie  ma  znaczenia  użyte 


sformułowanie w korespondencji kierowanej do ČEPS w celu określenia wymogu w zakresie 

specyfikacji  CIM.  Z  korespondencji  tej  jednoznacznie  wynika  bowiem,  że  żadna 

funkcjonalność  CIM  nie  była  przedmiotem  umów  zawieranych  przez  ČEPS  a.s.  z 

Elektrosystem  a.s.  w  zakresie 

Zamówienia  ERIS  oraz  Zamówienia  SCOPT.  Tym  samym, 

funkcjonalności  te  nigdy  nie  zostały  zamówione,  wdrożone  i  uruchomione  w  środowisku 

produkcyjnym ČEPS a.s. Przyczyną wykluczenia Odwołującego był więc brak wykazania, że 

ma on  doświadczenie (samodzielnie lub doświadczenie użyczone przez  podmiot trzeci)  we 

wdrożeniu  i  uruchomieniu  systemu  NMMS,  ze  wszystkimi  cechami  tego  systemu 

wskazanymi w dokumentacji postępowania, w środowisku produkcyjnym.  

Zamawiający odnosząc się do stanowiska Odwołującego, iż Przystępujący polegając 

na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, tj. na 

zasobach  Siemens  Industry  Inc. 

nie  wykazał  się  dokumentami  potwierdzającymi 

umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu, podkreślił na wstępie, że nie sformułował 

żądania  przedstawienia  dokumentów  rejestrowych  wobec  wykonawców,  ani  tym  bardziej 

wobec  podmiotów  trzecich,  jak  również,  że  takie  wymaganie  (żądania  dokumentów 

rejestrowych  na  potrzeby  ustalenia  zasad  i  osób  do  reprezentacji)  nie  wynika  z  przepisów 

Pzp i rozporządzeń wykonawczych do Pzp, w tym w szczególności rozporządzenia MR. Brak 

jest przepisów prawa obligujących, czy to wykonawcę, czy podmiot trzeci do dołączenia do 

zobowiązania  dokumentu  rejestrowego  lub  jego  odpowiednika,  względnie  do  dołączenia 

oświadczenia  złożonego  przed  notariuszem  lub  innym  właściwym  organem,  w  celu 

wykazania  właściwej  reprezentacji.  Podkreślił,  że  zawarte  w  SIWZ  żądnie  złożenia 

dokumentu  rejestrowego  nie  jest  związane,  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  z 

obowiązkiem  wykazania  właściwej  reprezentacji  danego  podmiotu.  Żądanie  to  dotyczy 

obowiązku wykazania braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Tylko bowiem w 

tym  zakresie  Pzp  i  rozporządzenie  MR  umożliwia  Zamawiającemu  żądanie  przedłożenia 

przez  wykonaw

cę  (podmiot  trzeci)  dokumentu  rejestrowego.  Jednakże,  dokument  ten, 

składany na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp — 

nawet  będący  dokumentem  rejestrowym  —  nie  musi  wskazywać  na  zasady  reprezentacji  i 

osoby uprawnione do reprezentacji. 

Zamawiający wskazał ponadto, że Odwołujący powołuje 

się  także  na  wymaganie  Zamawiającego,  by  składane  dokumenty  były  podpisane  przez 

osoby umocowane. Żądnie, by dokumenty były podpisane przez osoby umocowanie nie jest 

jednak  równoznaczne  z  wymaganiem  przedłożenia  dokumentów  rejestrowych  w  celu 

wykazania właściwej reprezentacji. W związku z powyższym Zamawiający nie miał podstaw 

do  żądania  od  Przystępującego  takich  dokumentów.  Wyjaśnił,  że  zwrócił  się  do 


Przystępującego  o  przedstawienie  wyjaśnień,  a  Przystępujący  odpowiadając  na  jego 

wezwanie złożył wyjaśnienia, w których wskazał osoby uprawnione do reprezentacji Siemens 

Industry  Inc.  oraz  zasady  reprezentacji. 

W  świetle  powyższego  oparcie  się  przez 

Zamawiającego  w  toku  badania  wniosku  Siemens  na  treści  wyjaśnień  nie  stanowi 

naruszenia  przepisów  Pzp  i  już  choćby  z  tych  względów  zarzut  Odwołującego  jest 

bezpodstawny.  

Niezależnie od powyższych argumentów Zamawiający podniósł także, że nieprawdą 

jest, 

że  w  dokumentacji  postępowania  nie  znajdują  się  żadne  oświadczenia  złożone  przed 

notariuszem, z których wynikałoby, że D. H. i H. S. są uprawnieni do reprezentacji Siemens 

Industry  Inc.  Zamawiający  otrzymał  bowiem  oświadczenia  złożone  przed  notariuszem,  w 

którym D. H. i H. S. oświadczają, że są uprawnieni do reprezentacji Siemens Industry  Inc., 

jako  członkowie  Rady  Dyrektorów  w  funkcjach  odpowiednio  Prezesa  i  Dyrektora 

Generalnego oraz Wiceprezesa Wykonawczego i Dyrektora Finansowego i Skarbnika. Są to 

oświadczenia  dotyczące  niekaralności  wskazanych  osób.  Ponadto,  w  dyspozycji 

Zamawiającego  pozostaje  także  dokument  wewnętrzny  Siemens  Industry  Inc.  z  dnia  1 

kwietnia  2019  r.,  na  mocy  którego  D.  H.  i  H.  S.  jako  odpowiednio  Prezes  i  Dyrektor 

General

ny  oraz  Wiceprezes  Wykonawczy  i  Dyrektor  Finansowy  i  Skarbnik  umocowują 

dalsze osoby w spółce do reprezentowania spółki w określonym zakresie. Wskazać należy, 

że  dokument  ten  załączony  został  do  wniosku  Siemens  złożonego  w  niniejszym 

postępowaniu.  

Zamawia

jący  zarzucił,  że  Odwołujący  nie  wykazał,  iż  Siemens  Industry  Inc.  miał 

możliwość  pozyskania  z  rejestru  handlowego  informacji  obejmujących  dane  o 

obowiązujących  w  Siemens  Industry  Inc.  zasadach reprezentacji  i  osobach  upoważnionych 

do reprezentacji tej spółki. Strona internetowa na którą powołuje się Odwołujący nie zawiera 

informacji o organach spółki, ich składzie, ani zasadach reprezentacji. Co więcej, z informacji 

dostępnych na tej stronie wynika, że nazwiska i adresy funkcjonariuszy i dyrektorów nie są 

dostępne  za  jej  pośrednictwem.  Ponadto,  dokumentem  jaki  można  z  tej  strony  zamówić 

/wygenerować  (a  także  zweryfikować  za  jej  pośrednictwem)  jest  m.in.  zaświadczenie 

sekretarza  stanu  w  stanie  Delawere,  które  zostało  Zamawiającemu  przedłożone  przez 

Siemens. 

Podsumowując  Zamawiający  stwierdził,  że  Odwołujący  nie  wykazał  żadnej  z 

powy

ższych  okoliczności,  które  miałyby  zgodnie  z  odwołaniem  stanowić  o  braku 

umocowania do działania w imieniu Siemens Industry Inc.,  

Zamawiający  odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  nieprawidłowość  dokumentów 

JEDZ  Siemens  Industry  Inc. 

wskazał,  że  w  jego  opinii  wpis,  na  który  powołuje  się 


Odwołujący stanowi zwykłą omyłkę, a charakter w jakim występuje w postępowaniu Siemens 

Industry Inc. 

jest oczywisty i nie wymaga wyjaśnienia. Zauważył, że ma on obowiązek oceny 

całości  dokumentacji  złożonej  przez  wykonawcę. W  ocenie  Zamawiającego  zaś  całokształt 

informacji  zawartych  w  oświadczeniach  i  dokumentach  Przystępującego  jednoznacznie 

określa, który podmiot i w jakim charakterze wstępuje we wniosku. 

Odnosząc się kolejno do zarzutu dotyczącego JEDZ Siemens Industry Inc. w zakresie 

złożonych oświadczeń oraz wprowadzenie Zamawiającego w błąd wskazał, że zgodnie z art. 

24  ust.  5  pkt  2  oraz  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  jest  zobligowany  do  wykluczenia  wykonawcy  z 

postępowania  wyłącznie  wówczas,  gdy  jest  w  stanie  wykazać  przy  pomocy  stosownych 

środków  dowodowych,  iż  do  naruszenia  obowiązków  zawodowych  doszło  oraz,  że  było  to 

naruszenie  poważne  i  nadto  popełnione  w  warunkach  winy  umyślnej  lub  rażącego 

niedbalstwa. 

Zamawiający  wskazał  natomiast,  że  Siemens  Industry  Inc.  przedstawił 

dokumenty, w tym urzędowe, z których wynika, iż jest firmą działającą i cieszącą się dobrą 

reputacją,  jak  również  oświadczenia  złożone  przed  notariuszem,  że  nie  zachodzą  wobec 

niego  podstawy  wykluczenia  (w  tym  te  wskazane  w  art.  24  ust.  5  pkt  2 Pzp).  Tym  samym, 

Zamawiający  nie  dysponował  żadnymi  środkami  dowodowymi,  a  nawet  wyłącznie 

niepodpartą  dowodami  wiedzą,  by  Siemens  Industry  Inc.  dopuścił  się  poważanego 

wykroczenia  zawodo

wego,  co  miałoby  podważać  jego  uczciwość.  Informacje  jakimi 

dysponował  Zamawiający  w  toku  badania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu,  nie  budziły  żadnych  wątpliwości  Zamawiającego  i  nie  dawały  mu  żadnych 

podstaw  do  oceny,  iż  wobec  Siemens  Industry  Inc.  zachodzi  wskazana  podstawa 

wykluczenia. 

Odnosząc się natomiast do powołanych w odwołaniu doniesień internetowych / 

prasowych,  Zamawiający  podkreślił,  iż  nie  stanowią  one  dowodu  świadczącego,  iż  wobec 

Siemens  Industry  Inc. 

spełnione  zostały  przesłanki  wyczerpujące  podstawę  wykluczenia  z 

art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp. Nie dowodzą one, iż Siemens Industry  Inc. jest winien poważnego 

naruszenia zawodowego i to popełnionego albo celowo albo w wyniku rażącego niedbalstwa. 

Sam 

fakt wytoczenia powództwa wobec określonego podmiotu, nie jest równoznaczny z tym, 

iż  do  naruszenia  obowiązków  zawodowych  w  ogóle  doszło  (powództwo  może  być 

niezasadne) albo 

że doszło do ciężkiego naruszenia takich obowiązków celowo lub w wyniku 

rażącego  niedbalstwa.  Podobnie  zawarcie  ugody  pomiędzy  powodem  a  pozwanym  nie 

świadczy o poważnym naruszeniu obowiązków zawodowych. W konsekwencji Zamawiający 

uznał,  że  Odwołujący  nie  wykazał,  by  spełnione  zostały  przesłanki  obligujące 

Zamawiającego  do  uznania,  że  wobec  Siemens  Industry  Inc.  zachodzi  przedmiotowa 

podstawa wykluczenia.  

Wobec powyższego nie ma też podstaw do uznania, że składając w 

JEDZ  oświadczenie,  iż  nie  jest  winien  poważnego  naruszenia  obowiązków  zawodowych, 


Siemens Industry Inc. 

wprowadził Zamawiającego w błąd. Tym samym, nie ziściła się wobec 

niego przesłanka wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp. 

Odnosząc się kolejno do zarzutu dotyczącego niewykazania przez Siemens Industry 

Inc. braku podstaw wykluczenia 

Zamawiający wskazał, że Przystępujący w piśmie z dnia 30 

września  2019r.  wskazał  (w  odpowiedzi  na  wniosek  o  wyjaśnienie  ze  strony 

Zamawiającego),  iż  według  jego  oceny  różnice  pomiędzy  systemami  prawnymi  obu  krajów 

są  tego rodzaju,  iż  wymagania  Pzp  w  zakresie  potwierdzenia  niekaralności  w  stosunku  do 

pełnego  katalogu  przestępstw  wymienionych  w  art.  24  ust.  1  pkt  14  Pzp,  spełnia 

oświadczenie  składane  przed  notariuszem.  Wykonawca  przedstawił  zatem  własną  ocenę 

sytuacji  w  odpowiedzi  na  pytanie  Zamawiającego,  czy  na  terenie  USA  wydawane  są 

dokumenty stanowiące odpowiednik informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt  13  lit.  a-

c, 14 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c Pzp. Zamawiający podkreślił, że 

f

aktem  notoryjnym  jest,  iż  pomiędzy  systemami  prawnymi  Polski  i  Stanów  Zjednoczonych 

istnieją  różnice.  Faktem  notoryjnym  jest  również  (a  co  najmniej  nie  zaprzeczonym  przez 

Odwołującego),  że  na  terenie  USA  nie  są  wydawane  dokumenty  stanowiące  odpowiednik 

polskiej  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie  określonym  Pzp  (tzn. 

obejmujące  pełen  katalog  przestępstw  wymienionych  w  art.  24  ust.  1 pkt  13  lit  a-c  Pzp),  a 

wskazać  należy,  że  tak  zostało  sformułowane  pytanie  Zamawiającego.  Zdaniem 

Zamawiającego, w takiej sytuacji, wyrażenie przez wykonawcę oceny, co do tego, iż wobec 

różnic  systemów  prawnych jego zdaniem  właściwym  dokumentem jest  oświadczenie  przed 

notariuszem,  nie  stanowi  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd.  Podkreślił,  iż  Siemens 

Industry  Inc. 

złożył  stosowne  oświadczenia  dotyczące  niekarności  w  odpowiedzi  na 

wezwanie  Zamawiającego.  Niemniej  następnie,  kierując  się  ostrożnością,  jak  również 

orzeczeniami  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  Zamawiający  uznał,  iż  oprócz  oświadczeń 

złożonych  przed  notariuszem  winien  uzyskać  od  wykonawcy  także  dostępne  w  Stanach 

Zjednoczonych,  dokumenty  pochodzące  od  właściwych  organów,  tak  aby  w  sumie 

(dokumenty + oświadczenia w pozostałym zakresie) obejmowały pełen katalog przestępstw 

wymienionych art. 24 ust. 1 pkt 13 lit a-c Pzp. 

Zamawiający wystosował więc takie wezwanie. 

W odpowiedzi 

Przystępujący przedstawił wszystkie dokumenty dotyczące niekaralności osób 

reprezentujących  Siemens  Industry  Inc.  W  ocenie  Zamawiającego  Siemens  wypełnił  tym 

samym wymagania odnośnie wykazania braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 14 w 

zw. z art. 24 ust. 1 pkt 13 lit a-c Pzp. 

Odnosząc  się  natomiast  do  twierdzeń  Odwołującego,  że  złożonych  dokumentów 

dotyczących  niekaralności  przedstawicieli  Siemens  Industry  Inc.  pochodzących  z  FBI  nie 

można uznać za prawidłowe i spełniające wymogi Pzp, a to dlatego iż jakoby zaświadczenie 


z FBI 

pozyskane zostało drogą prywatną, w związku z czym nie mogą one mieć charakteru 

wiążącego  i  przesądzającego  stwierdził,  że  powyższe  twierdzenia  są  bezpodstawne,  jak 

również niewykazane. Zaznaczył bowiem, że nie wiadomo z jakiego przepisu Pzp wywodzi 

Odwołujący obowiązek zastosowania takiej a nie innej procedury pozyskania zaświadczeń z 

FBI przez Siemens Industry Inc. Pzp, ani rozporządzenia wykonawcze, nie określają w jaki 

sposób, czy na podstawie jakiej procedury kraju zamieszkania danej osoby, należy uzyskać 

zaświadczenie  o  niekaralności  i  uznać  za  właściwe.  Zamawiający  także  nie  wprowadził  w 

tym  zakresie  żadnych  szczególnych  wymogów.  W  konsekwencji  stwierdził,  że  otrzymał  od 

wykonawcy  dokumenty  pochodzące  od  właściwego,  uprawnionego  do  ich  wystawienia 

organu - 

FBI, z których wynika, iż ani D. H., ani H. S., nie mają historii karnej na poziomie 

federalnym.  Zamawiający  otrzymał  także  dokumenty  poświadczające  niekarność 

wskazanych osób wydane przez organy lokalne i stanowe, a dodatkowo również ww. osoby 

złożyły  oświadczenie  przed  notariuszem  w  ww.  zakresie.  Zauważył  również,  iż  Odwołujący 

nie  zakwestion

ował  zaświadczeń  FBI  w  innym  zakresie  niż  sam  sposób  ich  pozyskania  z 

FBI

, nie wykazał też, że zaświadczenia z FBI dotyczyć mogą innych osób niż D. H. i H. S. . 

Odnosząc się natomiast do twierdzeń Odwołującego, że nie można rzeczonych zaświadczeń 

uznać  za  prawidłowe,  albowiem  osoby,  które  potwierdziły  kopię  tych  zaświadczeń  za 

zgodność z oryginałem nie zostały umocowane do „potwierdzania za zgodność z oryginałem 

dokumentów  wystawionych  na  rzecz  Siemens  Industry  Inc.”  wskazał,  że  w  jego  ocenie 

pełnomocnictwo udzielone przez Siemens Industry Inc. dla pracowników Siemens Sp. z o.o. 

jest  prawidłowe  i  obejmuje  umocowanie  do  poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem 

dokumentów Siemens Industry Inc., w tym zaświadczeń z FBI. 

Co do kwestii dotyczącej niewystarczającego zakresu udostępnionych zasobów przez 

Siemens  Industry  Inc. 

Zamawiający  wskazał,  że  zamówienie,  które  jest  przedmiotem 

postępowania jest dostawą w rozumieniu przepisów Pzp. Wskazano to wprost w ogłoszeniu 

o  zamówieniu  sektorowym.  Zgodnie  natomiast  z  art.  22a  ust.  4  Pzp  wykonawcy  mogą 

polegać  na  zdolnościach  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub 

doświadczenia  innych  podmiotów,  pod  warunkiem,  że  podmioty  te  zrealizują  roboty 

budowla

ne lub usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane. Dyspozycja przepisu 

nie obejmuje dostaw. A zatem w przypadku dostaw, wykonawca może polegać na zasobach 

podmiotu  trze

ciego,  nawet  w  zakresie  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  czy 

doświadczenia,  bez  obowiązku  powierzania  temu  podmiotowi  realizacji  części  zamówienia. 

Tym  samym,  w  przypadku  przedmiotowego  postępowania,  wykonawca  polegający  na 

zasobach podmiotu trzecieg

o nie ma obowiązku wykazywania, że podmiot trzeci będzie brał 


udział w realizacji zamówienia w zakresie udostępnianego doświadczenia, w szczególności 

w pełnym jego zakresie. 

Odnosząc się do przedłożonych przez Siemens Industry Inc. referencji Zamawiający 

w

yjaśnił,  iż  oceniając  spełnienie  przez  Siemens  (poprzez  powołanie  się  na  doświadczenie 

Siemens Industry Inc.) warunku doświadczenia uznał dwie dostawy referencyjne tj. ERCOT 

(poz.  1  wyrazu  dostaw)  i  CAISO  (poz.  3  wykazu  dostaw),  przy  czym  dla  wykazania 

spe

łniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  wystarczająca  była  jedna  taka  dostawa. 

Zamawiający  podniósł,  iż  zgodnie  z  utrwalonym  orzecznictwem  dotyczącym  dokumentów 

potwierdzających  należyte  wykonanie  zamówień,  funkcją  referencji  w  postępowaniu  jest 

wyłącznie  potwierdzenie  poprawnego  wykonania  zamówienia,  przy  czym  wskazuje  się  w 

orzecznictwie,  że  już  samo  wystawienie  przez  Zamawiającego takiego  rodzaju  dokumentu, 

nawet  bez  użycia  w  jego  treści,  iż  zamówienie  zostało  wykonane  „należycie”,  stanowi 

dostateczne pot

wierdzenie właściwej jego realizacji. W orzecznictwie wskazuje się także, iż 

nie  można  wymagać  od  wykonawców  przedstawienia  referencji  o  określonej  zawartości, 

albowiem  z  reguły  nie  mają  oni  wpływu  na  treść  wpisywaną  w  referencję  przez  wystawcę. 

Wyjaśnił, że nie wymagał, by referencje odnosiły się do wszystkich cech zamówienia, które 

są istotne z punktu widzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu. Nie wymagał także 

by oznaczenie podmiotu, który wykonał zamówienie było precyzyjne (stąd uznał referencje, 

w którym jako wykonawcę wymieniono Siemens bez wskazania, iż jest to Siemens Industry 

Inc).  W  obu  uznanych  dostawach  referencyjnych  Siemens  Industry  Inc.

,  oprócz  treści 

referencji,  Zamawiający  przy  ocenie,  iż  dostawy  zostały  wykonane  należycie,  wziął  pod 

uwagę także: 

oświadczenie  własne  podmiotu  udostępniającego  zasoby  -  analogicznie  jak  w 

przypadku  wniosku  Odwołującego,  w  którym  należyte  wykonanie  zostało  potwierdzone 

oświadczeniem własnym, 

a) 

wykaz dostaw z wniosku Siemens, 

b) 

referencje wystawione przez ERCOT i CAISO. 

2)  wiedzę  własną  na  temat  referencyjnej  dostawy  pozyskaną  z  powszechnie  dostępnych 

źródeł (głównie prasy branżowej).  

Odno

sząc  się  do  systemu  CAISO,  Zamawiający  wskazał,  że  wbrew  twierdzeniom 

Odwołującego,  referencja  wprost  wskazuje  na  kwiecień  2019  r.,  jako  na  datę  udanego 

wdrożenia  systemu.  Ponadto  wskazał,  że  referencja  dotycząca  systemu  CAISO  spełnia 

wymagania  definicji  formy  dokumentowej.  Jest  ona  bowiem  sporządzona  w  postaci 

dokumentu (tj. nośnika informacji umożlwiającego zapoznanie się z jej treścią), jak również 

umożliwia  —  poprzez  wskazanie  na  dole  strony,  poniżej  treści  oświadczenia  —  ustalenie 


osoby składającej oświadczenie. W konsekwencji Zamawiający wyjaśnił, że nie miał podstaw 

do negatywnej oceny referencji złożonych przez Siemens Industry Inc. i uznania, że Siemens 

nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Końcowo  Zamawiający  wyjaśnił,  że  przekazał  Odwołującemu  wszystkie  dokumenty 

zgromadzone w postępowaniu, jakimi dysponował na moment wniosku o ich udostępnienie. 

Zatem  brak  wypełnienia  protokołu  w  części  „spis  załączników”  pozostaje  również  bez 

jakiegokolwiek wpływu na wynik postępowania. 

Przystępujący  w  piśmie  procesowym  z  dnia  2  marca  2020r.  wniósł  o  oddalenie 

odwołania  w  całości.  Wskazał,  że  z  treści  odwołania  oraz  załączonych  e-maili  z  dnia  15 

stycznia 2020 r. oraz 14 listopada 2019 r., wynika, że wskazany przez Odwołującego system 

TRIS  „posiada  pewne  możliwości  CIM”  jednak  w  systemach  użytkowanych  przez  CEPS 

model  CIM  nie  został  wdrożony,  ponieważ  ČEPS  wykorzystuje  inne  niż  CIM  formaty 

wymiany danych,  tj. format  Raw Siemens. 

W wiadomości e-mail z dnia 15 stycznia 2020 r. 

Pan  Z.  B. 

potwierdził,  że  wprawdzie  firma  Elektrosystem  oferowała  ČEPS  licencję  na 

obsługę modelu CIM, jednak CEPS nigdy nie zakupiła takiej licencji. Z powyższego wynika, 

że  firma  Elektrosystem  dostarczyła  system,  w  którym  nie  było  wdrożonego  modelu  CIM,  a 

model taki mógł być wdrożony i uruchomiony tylko opcjonalnie, po wykupieniu odpowiedniej 

licencji. 

W  ocenie  Przystępującego  wdrożenie  i  uruchomienie  modelu  CIM  w  systemie 

produkcyjnym,  zatem  systemie  używanym  do  realizacji  założonych  celów  biznesowych  i 

współpracującym  z  innymi  systemami  środowiska  produkcyjnego,  oznacza  możliwość 

przetestowania  modelu  CIM  i  korzystania  z  mod

elu  CIM  przez  użytkowników  środowiska 

produkcyjnego. Natomiast nie jest możliwe faktyczne korzystanie z modelu CIM w systemie, 

w którym użytkownik nie wykupił prawa do korzystania z tego formatu, nawet, jeśliby model 

taki  fizycznie  stanowiłby  część  systemu  NMMS  (co  nie  wynika  jednak  z  przedstawionych 

dowodów). W ocenie Przystępującego, twierdzenia Odwołującego, że: „Firma Elektrosystem 

a.s.  wdrożyła  system  z  wykorzystaniem  technologii  CIM.  Na  tej  podstawie  niewątpliwie 

należy  stwierdzić,  iż  wdrożenie  CIM  wraz  z  jego  rozszerzeniami  jako  integralnego  i 

niezbędnego  elementu  systemu  było  przedmiotem  umowy,  gdyż  bez  wdrożenia 

abstrakcyjnego modelu informacyjnego obejmującego CIM z różnymi rozszerzeniami system 

NMMS  wdrożony  dla CEPS  by  nie funkcjonował  tj.  bez  wdrożenia CIM  nie byłoby  możliwe 

wykonanie  przedmiotu  umowy  przez  Elektrosystem  a.s.  że  Elektrosystem  a.s.  wdrożyła 

system  z  wykorzystaniem  technologii  CIM”  (str.  13  Odwołania)  są  sprzeczne  z 

oświadczeniami  CEPS,  który  potwierdził,  że  nie  korzysta  z  modelu  CIM,  ponieważ 

wykorzystuje  inne  formaty  wymiany  danych  tj.  Raw  Siemens  oraz,  że  nigdy  nie  zakupił 


licencji  na  wdrożenie  modułu  CIM,  a  SLA  również  tego  nie  obejmuje  (e-mail  z  dnia  15 

stycznia  2020  r.).  W  konsekwencji, 

Zamawiający  zasadnie  uznał,  że  zrealizowane  przez 

Elektrosystem  a.s.  dostawy  nie  spełniają  warunku  udziału  w  postępowaniu,  a  tym  samym 

Odwołujący nie spełnia warunku udziału w postępowaniu. 

Odno

sząc  się  do  zarzutów  dotyczących  złożonych  w  postępowaniu  dokumentów 

Siemens  Industry  Inc.  Przystępujący  wskazał,  że  Odwołujący  pominął  fakt,  że  z  uwagi  na 

odmienności systemów prawnych w poszczególnych krajach nie jest możliwe przenoszenie 

wprost  wymogów  dotyczących  dokumentów  wydawanych  w  Polsce  na  wykonawców 

zagranicznych.  Niemniej  jednak  ustawodawca  ma  świadomość  istniejących  odmienności  i 

nie  wymaga  od  wykonawców  zagranicznych  składania  dokumentów  takich  samych  jak 

podmioty  mające  siedzibę  w  Polsce,  a  dopuszcza  składanie  dokumentów  równoważnych. 

Dokumenty  takie  zostały  złożone  w  ramach  postępowania.  Wyjaśnił,  że  wbrew  stanowisku 

Odwołującego,  Przystępujący  złożył  Zamawiającemu  oficjalny  dokument  w  postaci 

Zaświadczenia  o  ustanowieniu  spółki  z  dnia  19  lipca  2019,  który  stanowi  dokument 

równoważny  odpisowi  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  poświadczający  utworzenie  oraz 

istnienie danej spółki. Dokument ten nie zawiera jednak informacji o organach spółki oraz o 

osobach  wchodzących  w  skład  organów  spółki.  Przystępujący  potwierdził,  że  w  Stanach 

Zjednoczonych  nie  można  uzyskać  dokumentu,  który  byłby  odpowiednikiem  polskiego 

odpisu  z  KRS  i  w  którym  byłby  ujawniany  skład  organów  danego  przedsiębiorcy.  Również 

pod  wskazanym  przez  Odwołującego  adresem  https://icis.corp.delaware.gov  nie  można 

uzyskać  informacji  o  organach  danego  przedsiębiorcy  jak  i  o  składzie  tych  organów.  Na 

przedmiotowej  stronie  z

najduje  się  wyraźna  informacja,  że  nazwiska  i  adresy  urzędników  i 

dyrektorów spółki nie są dostępne za pośrednictwem tejże strony. Według Przystępującego 

n

ietrafne  jest  również  stanowisko  Odwołującego,  że  Przystępujący  powinien  był  złożyć 

oświadczenie  przed  notariuszem  dotyczące  zasad  reprezentacji  oraz  składu  osobowego 

organu  zarządzającego  zgodnie  z  §  7  ust.  3  rozporządzenia  MR.  Wyjaśnił,  że  zgodnie  z 

przepisami  Pzp, 

odpis  z  KRS  jest  składany  na  potwierdzenie,  że  wobec  danej  spółki  nie 

otwarto likwidacji 

lub nie ogłoszono upadłości. W przypadku, gdy nie wydaje się dokumentu 

potwierdzającego  powyższe  okoliczności,  zastępuje  się  ten  dokument  oświadczeniem 

złożonym  przed  notariuszem.  Rozporządzenie  MR  nie  przewiduje  natomiast  obowiązku 

złożenia  oświadczenia  przed  notariuszem  w  zakresie  zasad  reprezentacji  i  osób 

upoważnionych do reprezentacji danego podmiotu w przypadku, gdy w danym kraju nie jest 

wydawany odpowiednik odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Przystępujący potwierdził, 

że  wszystkie  pełnomocnictwa  udzielone  przez  Siemens  Industry  Inc.  zostały  podpisane 

przez osoby reprezentujące spółkę oraz zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.  


Odnosząc  się  odnośnie  do  zarzutu  jakoby  dokument  JEDZ  Siemens  Industry  Inc. 

dotyczył  wniosku  Siemens  Industry  Inc.  oraz  Siemens  AG  jest  niezasadne.  Wyjaśnił,  że 

w

niosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  został  złożony  przez  niego.  Treść 

w

niosku  jednoznacznie  wskazuje,  kto  występuje  w  roli  wykonawcy  (Siemens  Sp.  z  o.o.). 

Natomiast 

z  dokumentów  załączonych  do  wniosku  bezsprzecznie  wynika,  w  jakim 

charakterze  w  p

ostępowaniu  występuje  Siemens  Industry  Inc.,  tj.  jako  podmiot  trzeci,  na 

zasobach którego polega Przystępujący. Powyższe potwierdza treść zobowiązania Siemens 

Industry Inc. do udostępnienia zasobów Siemens Sp. z o.o., w którym wyrażona została wola 

Siemens Industry Inc. do uczestniczenia w p

ostępowaniu w charakterze podmiotu trzeciego. 

Również treść pełnomocnictw udzielonych przez Siemens Industry Inc. nie potwierdza tezy 

Odwołującego,  że  Siemens  Industry  Inc.  występuje  w  postępowaniu  jako  wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia razem z Siemens AG Z uwagi na powyższe, 

informacje w JEDZ Siemens Industry Inc. w części Il A — Informacje na temat wykonawcy — 

rubryka „Rodzaj uczestnictwa” i jej rozwinięcie, dotyczące Konsorcjum Siemens Industry Inc. 

i Siemens AG należy uznać za zwykłą omyłkę, która nie modyfikuje w żaden sposób treści 

oświadczenia  zawartego  w  JEDZ  oraz  nie  uniemożliwia  zrozumienia  treści  tego 

oświadczenia. 

Ustosunkowując  się  do  kolejnego  zarzutu  wskazał,  że  przesłanką  wykluczenia 

wykonawcy  z  art.  24  ust.  5  pkt  2  Pzp 

jest  zawinione  poważne  naruszenie  obowiązków 

zawodowych,  podważające  uczciwość  wykonawcy,  w  szczególności,  gdy  wykonawca  w 

wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wykonawca  nie  wykonał  lub 

nienależycie  wykonał  zamówienie,  co  zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za  pomocą 

stosownych środków dowodowych. Skuteczność podstawy wykluczenia jest uzależniona od 

zawinionego  postępowania  wykonawcy.  Nie  każdy  natomiast  rodzaj  winy  taką  podstawę 

stanowi.  Tylko  zamierzone  (wina  umyślna)  naruszenie  obowiązków  zawodowych  przez 

wykonawcę  albo  naruszenie  spowodowane  jego  rażącym  niedbalstwem  (kwalifikowana 

postać  winy  nieumyślnej)  jest  brane  pod  uwagę  przy  ocenie  podstawy  wykluczenia. 

Przystępujący oświadczył natomiast, że w sprawach przeciwko Siemens Industry Inc., które 

zostały  przywołane  w  odwołaniu,  nie  doszło  do  poważnego  naruszenia  obowiązków 

zawodowych,  przewidzianego w art. 24 ust. 5 pkt. 2 Pzp. 

Wywody Odwołującego wskazują 

jedynie

,  że  toczą  się  postępowania  sądowe  z  udziałem  Siemens  Industry  Inc.,  jednak  nie 

można  takich  informacji  uznać  za  równoznaczne  z  udowodnieniem  istnienia  omawianej 

przesłanki  wykluczenia.  Podkreślił,  że  teza  Odwołującego  nie  została  poparta  żadnymi 

do

wodami.  Nie  można  bowiem  uznać  za  dowód  artykułów  prasowych  powołanych  w 

odwołaniu  czy  też  wzmianki  w  Annual  Report  o  powództwach,  które  wpłynęły  przeciwko 


Simens  Industry  Inc.  Powyższe  stanowią  jedynie  informację  o  istnieniu  sporu  między 

kontrahentami,  ni

e  potwierdzają  natomiast  ciężkiego  naruszenia  przez  Siemens  Industry 

Inc.,  obowiązków  zawodowych.  Przystępujący  wyjaśnił  także,  że  w  sprawie  z  powództwa 

miasta Monticello doszło do zawarcia ugody. W ugodzie nie stwierdzono żadnego ciężkiego 

naruszenia  obow

iązków  zawodowych  przez  Siemens  Industry  Inc.,  podważającego  jego 

uczciwość. 

Ponadto  Przystępujący  wyjaśnił,  że  wbrew  stanowisku  Odwołującego  przedstawił 

wszystkie wymagane dokumenty o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2 lit g Części I SIWZ, 

w  szczególności  dostarczył  dokumenty  poświadczające  niekaralność  reprezentantów 

Siemens  Industry  Inc.  P

rzedstawił  Zamawiającemu  zarówno  złożone  przed  notariuszem 

oświadczenia  Dyrektorów  Zarządzających  Siemens  Industry  Inc.  o  ich  niekaralności  jak  i 

urzędowe  dokumenty  poświadczające  niekaralność  reprezentantów  Siemens  Industry  Inc. 

wydane przez organy lokalne, stanowe oraz federalne. 

Przystępujący nie wprowadził w błąd 

Zamawiającego co do dokumentów potwierdzających niekaralność reprezentantów Siemens 

Industry  Inc.  W  piśmie  nr  19-000479-E1-W4  z  dnia  30  września  2019  poinformował 

Zamawiającego,  że  z  uwagi  na  różnice  pomiędzy  systemami  prawnymi  Polski  i  Stanów 

Zjednoczonych  oświadczenia  składane  przed  notariuszem  w  zakresie  niekaralności 

reprezentantów  Siemens  Industry  Inc.  najpełniej  odzwierciedlają  wymogi  przepisów  PZP. 

Przystępujący  w  żadnym  piśmie  nie  stwierdził,  że  w  Stanach  Zjednoczonych  nie  są 

wydawane zaświadczenia o niekaralności. Nie mógł więc wprowadzić w błąd Zamawiającego 

co  tych  okoliczności.  Stwierdził,  że  nieprawdziwe  są  twierdzenia  Odwołującego,  że 

dokumenty  wystawione  przez FBI  na  temat  niekaralności  dla D.  H.  i  H.  S.  są niewłaściwe. 

Zauważył, że rozporządzenie MR nie przewiduje, że dokument poświadczający niekaralność 

danej osoby ma by

ć uzyskany przez podmiot zatrudniający taką osobę. Nie jest istotne czy 

dokument  został  pozyskany  osobiście  przez  daną  osobę  fizyczną  czy  za  jej  zgodą  przez 

pracodawcę.  Istotna  jest  bowiem  treść  dokumentu  o  niekaralności  oraz  czy  został  wydany 

przez podmio

t do tego upoważniony. 

Przystępujący  zakwestionował  stanowisko  Odwołującego  dotyczące  braku 

umocowania  jego 

pracowników  do  poświadczania  za  zgodność  z  oryginałem  dokumentów 

dotyczących  Siemens  Industry  Inc.  Treść  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  Siemens 

Industry Inc. przeczy tym twierdzeniom. 

Zauważył, że przedmiotem niniejszego postępowania są dostawy, w związku z czym 

przepis art. 22a ust. 4 Pzp nie ma zastosowania w sprawie. 

Kolejno  podkreślił,  że  przepisy  Pzp  czy  rozporządzenia  MR  nie  określają  treści 

referencji.  Jedyne,  co  musi  z  nich  wynikać,  to  potwierdzenie  należytego  wykonania 


zamówienia.  Z  dokumentu  tego  nie  muszą  wynikać  ilości  czy  rodzaj  dostawy,  miejsce 

dostawy oraz inne informacje dotyczące przedmiotu zrealizowanego zamówienia, ponieważ 

wykonawcy  nie  mają  wpływu  na  treść  oświadczeń  zamieszczanych  w  referencjach  przez 

inny,  odrębny  od  wykonawcy,  podmiot.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  zakresu 

zrealizowanych  zamówień,  wymaganego  przez  Zamawiającego  są  określane  w  wykazie 

d

oświadczenia. Zgodnie z powyższym, cechy systemów, które dostarczył Siemens Industry 

Inc.,  zostały  określone  w  Wykazie  dostaw  zrealizowanych  przez  Siemens  Industry  Inc.  w 

sposób  niebudzący  wątpliwości  co  do  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu. 

Proje

kty CAISO oraz ERCOT, które są wymienione w Wykazie dostaw, były realizowane na 

przestrzeni  wielu  lat,  jednak  dostawa,  wdrożenie  i  uruchomienie  systemów  NMMS  z 

funkcjonalnościami  wymaganymi  przez  poszczególnych  kontrahentów  i  wymienionymi  w 

przedłożonych  przez  Przystępującego  dokumentach  złożonych  w  postępowaniu,  w 

szczególności z obsługą specyfikacji CIM oraz obsługą rozszerzenia modelu CIM, nastąpiło 

w ciągu ostatnich 7 lat przed wszczęciem postępowania. Realizacja tych projektów (CAISO 

oraz ERCOT) polega

ła na dostarczeniu, wdrożeniu i uruchomieniu oprogramowania NMMS 

wraz  z  wyżej  wskazanymi  funkcjonalnościami,  poprzez  dostarczenie,  wdrożenie  i 

uruchamianie  nowych  wersji  całego  systemu  NMMS  uwzględniającymi  nowe,  wymagane 

przez  kontrahenta  funkcjonalności.  Projekt  PJM,  jest  nadal  realizowany  i  jak  wynika  z 

załączonych  referencji  jest  wykonywany  należycie.  Jest  to  również  projekt  polegający  na 

dostawie, wdrożeniu i uruchomienie systemu NMMS, który obsługuje specyfikacje CIM oraz 

ich  rozszerzenia.  Informacje 

o  przebiegu,  zakończeniu  realizacji  projektów  oraz  cechach 

dostarczonych systemów wskazanych przez Przystępującego, dla osób z branży informatyki 

i automatyki są znane i publicznie dostępne w prasie branżowej, a także przedstawiane na 

specjalistycznych  kon

ferencjach  przez  podmioty,  które  takie  systemy  posiadają.  W  ocenie 

Przystępującego, Zamawiający nie tylko na podstawie złożonych przez  niego dokumentów, 

ale  w  również  w  oparciu  o  dostępne  powszechnie  informacje,  może  czerpać  wiedzę  o 

szczegółach zrealizowanych przez Siemens Industry Inc. projektów. Te informacje są spójne 

z dokumentami złożonymi przez Przystępującego. W ocenie Przystępującego, złożone przez 

niego  dokumenty  potwierdzają  spełnienie  przez  niego  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej,  określonej  w  Rozdziale  VI  pkt  2.2  lit  a  Części 

SIWZ. 

W  ocenie  Przystępującego  również  zarzut  dotyczący  naruszenia  przez 

Zamawiającego jest bezpodstawny. Wskazał, że częstą praktyką Zamawiających, dozwoloną 

przez  przepisy  prawa, 

jest  przesuwanie  na  wniosek  wykonawców  terminów  na  złożenie 

wyjaśnień czy uzupełnienie dokumentów, nie tylko względem podmiotów zagranicznych, ale 


również  w  stosunku  do  podmiotów  prowadzących  działalność  w  Polsce.  Zachowanie 

Zamawiającego w niniejszym postępowaniu i uwzględnienie wniosków Przystępującego nie 

odbiega od przyjętych praktyk ani nie stoi w sprzeczności z przepisami PZP. 

Przystępujący  wniósł  o  oddalenie  wniosku  o  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii 

biegłego  z  zakresu  informatyki  i  automatyki.  Stwierdził,  że  okoliczności,  które  mają  być 

przedmiotem  dowodu  jak  i  ustalenie  stanu  faktycznego  w  ramach  przedmiotowego 

postępowania,  nie  wymagają  wiedzy  specjalistycznej  z  zakresu  informatyki  i  automatyki. 

Odwołujący  nie  przedstawił  uzasadnienia,  dlaczego  nie  jest  możliwe  ustalenie  okoliczności 

sprawy  bez  wiedzy  specjalnej. 

Podkreślił,  że  nie  może  być  także  przedmiotem  dowodu  z 

opinii biegłego ocena spełniania lub niespełniania warunku udziału w postępowaniu. Opinia 

mogłaby ewentualnie tylko dostarczyć informacje potrzebne do takiej oceny — jednak nie są 

one wymagane w ramach p

ostępowania. 

Odwołujący  w  piśmie  procesowym  z  dnia  9  marca  2020r.  podtrzymał  stanowisko 

zawarte w odwołaniu i wniósł o uwzględnienie odwołania w całości. 

Odnosząc  się  do  stanowiska  Zamawiającego  przedstawionego  w  odpowiedzi  na 

odwołanie  podkreślił,  że  Zamawiający  konsekwentnie  pomija,  że  warunkiem  udziału  w 

postępowaniu  nie  było  wdrożenie  i  uruchomienie  w  środowisku  produkcyjnym  obsługi 

odrębnej, samoistnej funkcjonalności CIM. Warunkiem udziału w postępowaniu było, zgodnie 

z treścią sekcji III.1.3) pkt 1 ogłoszenia o zamówieniu oraz Rozdziału VI pkt 2.2. lit. a Części I 

SIWZ  wykazanie  należytego  zrealizowania  zamówienia  polegającego  „na  wdrożeniu  i 

uruchomieniu w  środowisku  produkcyjnym,  co  najmniej jednego Systemu NMMS.”, który  to 

system 

—  na  Podstawie  uwagi  zawartej  w  pkt  2)  Rozdziału  VI  Części  I  SIWZ  —  miał 

odpowiadać  definicji  zawartej  w  pkt  5  części  Il  SIWZ,  tj.  stanowić  „system  informatyczny, 

który spełnia łącznie wszystkie z poniższych wymagań: (...)", w tym m.in. wymagania z pkt 

5a) i 5f). Wymóg dotyczył więc wdrożenia i uruchomienia w środowisku produkcyjnym całego 

systemu,  a  nie  poszczególnych  funkcjonalności.  W  ocenie  Odwołującego  wykazał,  iż 

podmiot, 

na  którego  zasobach  polegał  —  ELEKTROSYTEM  a.s.  —  wdrożył  i  uruchomił  w 

środowisku  produkcyjnym  (w  CEPS  a.s.)  system  odpowiadający  definicji  systemu  NMMS 

zawartej w pkt 5 Części Il SIWZ (z uwzględnieniem wprowadzonych przez Zamawiającego w 

dniu  25  czerwca  2019  r.  zmian).  W  szczególności  wdrożony  i  uruchomiony  w  ČEPS  a.s. 

system spełnia wymaganie zawarte w pkt 5a) i pkt 5f) definicji systemu NMMS, a mianowicie 

obsługuje specyfikację CIM wraz z rozszerzeniami. 

Ponownie  podkreślił,  że  podstawową  przyczyną  niezasadnego  wykluczenia  go  z 

postępowania 

jest 

posługiwanie 

się 

przez 

Zamawiającego 

nieistniejącymi 


niezwerbalizowanymi w treści definicji systemu wymogami. Zamawiający bowiem opiera się 

na błędnym założeniu, nie uwzględniającym dokonanej zmiany postanowień SIWZ i domaga 

się  potwierdzenia  wdrożenia  w  oparciu  o  pierwotne  brzmienie  pkt  5a)  definicji  systemu,  tj. 

użycia  formatu  CIM  do  wymiany  informacji  z  systemami  zewnętrznymi  (a  zatem  obsługi 

„przez profile” specyfikacji CIM/CGMES), pomijając z uporem okoliczność, iż dokonał zmiany 

pk

t  5a)  definicji,  wskutek  której  obsługa  specyfikacji  CIM  nie  musi  następować  ani  przez 

profil CGMES, ani przez żaden inny skonkretyzowany profil. a zatem może być realizowana 

w dowolnej warstwie systemu, w tym także - jak to ma miejsce w systemie referencyjnym - w 

wewnętrznych  mechanizmach  przetwarzania  danych.  Zdaniem  Odwołującego,  powyższy 

błąd  wpłynął  na  treść  pytań  kierowanych  przez  Zamawiającego  do  ČEPS  a.s.,  a  te  z  kolei 

zdeterminowały  treść  odpowiedzi  ČEPS  a.s. Wprowadzenie  natomiast  ČEPS  w  błąd  przez 

Zamawiającego co do treści wymogu, miało istotny wpływ na treść jego wyjaśnień i stanowi 

poważne wykroczenie po stronie Zamawiającego. Niemniej jednak, zdaniem Odwołującego, 

z  korespondencji  z 

ČEPS wynika jasno, iż wdrożony system spełniał wszystkie wymagania 

zawarte w definicji systemu NMMS, w tym także zawarte w pkt 5a) i 5f)  — w brzmieniu po 

zmianach. 

Odwołujący  stwierdził  także,  że  nie  jest  prawdą,  aby  niespełnianie  wymogu 

„obsługi  przez  profile  specyfikacji  CIM”  było  równoznaczne  z  niespełnieniem  wymogu 

„obsługi  specyfikacji  CIM”.  Jest  całkowicie  odwrotnie:  to  pojęcie  „obsługi  przez  profile 

specyfikacji  CIM”  zawiera  się  w  szerszym  pojęciu  „obsługi  specyfikacji  CIM”,  a  w 

konsekwencji  niespełnianie,  „obsługi  przez  profile  specyfikacji  CIM”  nie  oznacza 

a

utomatycznie  niespełniania  „obsługi  specyfikacji  CIM”.  Pojęcie  „obsługi  specyfikacji  CIM" 

jest  bowiem  zbiorem  szerszym  i  dotyczy  obsługi  specyfikacji  CIM  w  dowolnej  warstwie 

systemu, nie tylko na płaszczyźnie wymiany danych z systemami zewnętrznymi.  

Odwo

łujący  podtrzymał  również  w  całości  stanowisko  dotyczące  niezasadnego,  w 

jego opinii, zaniechania wykluczenia z postępowania Przystępującego. 

Zamawiający  w  piśmie  procesowym  z  dnia  11  marca  2020r.  podtrzymał  stanowisko 

zawarte w odpowiedzi na odwołanie. Podkreślił, że Odwołujący nie wykazał obsługi w swoim 

systemie  jakiegokolwiek  profilu  i  serializacji  zdefiniowanej  specyfikacją  CIM,  w  związku  z 

czym  uznał,  że  wykonawca  ten  nie  spełnił  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Ponadto 

stwierdził,  że  argumentacja  Odwołującego  jakoby  niespełnienie  „przez  profile  specyfikacji 

CIM”  nie  musi  oznaczać  niespełnienia  „obsługi  specyfikacji  CIM”  jest  błędna,  ponieważ 

„profile  specyfikacji  CIM”  są  częścią  „specyfikacji  CIM”.  Tym  samym  niespełnienie  „obsługi 

przez profile specy

fikacji CIM” oznacza niespełnienie „obsługi specyfikacji CIM”.  


Zamawiający  podkreślił  również,  że  jak  wynika  z  treści  wiadomości  uzyskanej  od 

CEPS z dnia 15 stycznia 2020r. funkcjonalność obsługi specyfikacji CIM nie była zakupiona 

przez  CEPS  i  nie  została  tam  wdrożona  oraz  uruchomiona  w  środowisku  produkcyjnym. 

Ponadto wskazał, że skoro wdrożenia podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie tj. 

Elektrosystem a.s. nie obejmowało licencji na wdrożenie CIM, to niemożliwym jest uznanie, 

że wdrożenia wskazane przez Odwołującego odpowiadają zakresowi wymaganemu definicją 

systemu NMMS.  

Zamawiający  podtrzymał  ponadto  stanowisko  dotyczące  oferty  złożonej  przez 

Przystępującego. 

Przystępujący  przy  piśmie  procesowym  z  dnia  9  marca  2020  r.  podtrzymał 

stanowisko  z

awarte  w  piśmie  procesowym  z  dnia  3  marca  2020r.  oraz  wniósł  o 

przeprowadzenie i opuszczenie dowodów: 

Informacje  o  Siemens  Industry,  Inc.  umieszczone  na  stronie  internetowej 

stanowego rejestru  przedsiębiorców  https://icis.core.delaware.gov  (zrzut  strony  oraz  wyciąg 

ze strony   https://icis.coro.delaware.gov) - 

dowód nr 1 i 1a 

 -  dla  wy

kazania,  że  w  Stanach  Zjednoczonych  nie  jest  możliwe  uzyskanie  ze 

stanowego rejestru przedsiębiorców informacji o organach spółki oraz o składzie osobowym 

organów spółki, stanowiącej odpowiednik odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym 

mowa  w  Rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 

2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126); 

 -  dla  wy

kazania,  że  Siemens  Industry  Inc.  nie  mogła  złożyć  odpisu  ze  stanowego 

rejestru  przedsiębiorców,  zawierającego  informacje  o  organach  spółki  oraz  o  składzie 

osobowym 

organów  spółki,  stanowiącego  odpowiednik  odpisu  z  Krajowego  Rejestru 

Sądowego,  o  którym  mowa  w  Rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) 

Wydruk  ze  stro

ny  internetowej  stanowego  rejestru  przedsiębiorców 

https://icis.cprp.delaware.go

v  zawierający  informację,  że dokumenty  możliwe  do  pobrania  z 

przedmiotowej  strony  nie 

będą  zawierały  informacji  o  osobach  pełniących  funkcje  w 

organach spółki - dowód nr 2 

dla  wykazania,  że  nie  jest  możliwe  uzyskanie  ze  stanowego  rejestru 

przedsiębiorców  informacji  o  organach  Siemens  Industry,  Inc.  oraz  o  składzie  osobowym 

organów   Siemens Industry Inc. 


Zaświadczenie Sekretarza Stanu w stanie Delaware z dnia 17 lipca 2019 wraz 

z  tłumaczeniem,  dotyczące  zaktualizowanego Aktu Założycielskiego Siemens Industry,  Inc. 

(dowód 3a) obejmujące dodatkowo: 

a) 

Zaktualizowany  akt  założycielski  Siemens  Industry,  Inc.  z  dnia  24  maja  2012  r.  

poświadczony  przez  Sekretarza  Stanu  w  stanie  Delaware  wraz  z  tłumaczeniem  - 

dowód nr 3aa, 

b) 

Zaświadczenie o połączeniu i przekształceniu Ruggedcom (USA) Inc. w Siemens   

Industry Inc. złożone dnia 26 września 2012 r. wraz z tłumaczeniem - dowód nr 3b, 

c) 

Zaświadczenie  o  połączeniu  i  przekształceniu  Republic  Inteligent  Transportation 

Services  Inc. 

w  Siemens  Industry  Inc.  złożone  dnia  28  września  2012  r.  wraz  z 

tłumaczeniem - dowód nr 3c, 

d) 

Zaświadczenie  o  połączeniu  i  przekształceniu  Siemens  Rail  Automation 

Corporation w Siemens Industry, Inc. złożone dnia 31 marca 2014 r. - dowód nr 3d, 

e) 

Zaświadczenie  o  połączeniu  i  przekształceniu  Electrocon  International  Inc  w 

Siemens Industry, Inc. złożone dnia 18 grudnia 2018 r. - dowód nr 3e 

dla  wykazania,  że  osoby  podpisujące  dokumenty  złożone  do  sądu  są  osobami 

upoważnionymi  do  reprezentowania  Siemens  Industry,  Inc.  i  są  jedynymi  reprezentantami 

Siemens Industry, Inc., 

dla  wykazania,  że  Pan  D.  H.  oraz  Pan  H.  S.,  podpisujący  wspólnie  jako  jedyni 

upoważnieni  przedstawiciele  Siemens  Industry  Inc.  dokument  Akt  Założycielski  Siemens 

Industry,  Inc.,  złożony  do  sądu  w  dniu  18  grudnia  2018,  na  dzień  podpisywania 

pełnomocnictw,  oświadczeń  i  dokumentów,  złożonych  w  Postępowaniu  byli  jedynymi 

osobami upoważnionymi do reprezentowania Siemens Industry, Inc. 

Zaświadczenie  potwierdzające  istnienie  Siemens  Industry  Inc.  oraz  jej 

prawidłowe funkcjonowanie, poświadczone przez Sekretarza Stanu w stanie Delaware z dnia 

19 lipca 2019 r. wraz z tłumaczeniem - dowód nr 4 

dla wykazania, że Siemens Industry, Inc. została założona i działa zgodnie z 

przepisami prawa, w tym dla wykazania, że reprezentanci spółki zostali powołani zgodnie z 

przepisami. 

Jednogłośna pisemna zgoda na wybór D. H. na stanowisko Prezesa Zarządu 

Spółki Siemens Industry Inc z dnia 14 października 2014 r. wraz z tłumaczeniem - dowód nr 

dla  wykazania,  że  Pan  D.  H.  na  dzień  podpisywania  pełnomocnictw, 

oświadczeń i dokumentów, złożonych w postępowaniu był upoważniony do reprezentowania 

Siemens Industry Inc. 


dla  wykazania,  że  Pan  D.  H.  oraz  Pan  H.  S.,  na  dzień  podpisywania 

pełnomocnictw,  oświadczeń  i  dokumentów,  złożonych  w  postępowaniu  byli  jedynymi 

osobami upoważnionymi do reprezentowania Siemens Industry Inc.   

Jednogłośna  pisemna  zgoda  Rady  Dyrektorów  (Board  of  Directors)  Spółki 

potwierdzającej wybór D. H. na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Spółki 

oraz  wybór  L.  G.  na  stanowisko  Sekretarza  Siemens  Industry  Inc.  z  dnia  11  października 

2014 r. wraz z tłumaczeniem — dowód nr 6 

dla  wykazania,  że  Pan  D.  H.  na  dzień  podpisywania  pełnomocnictw, 

oświadczeń i dokumentów, złożonych w Postępowaniu był upoważniony do reprezentowania 

Siemens Industry, Inc, 

dla  wy

kazania,  że  Pan  D.  H.  oraz  Pan  H.  S.,  na  dzień  podpisywania 

pełnomocnictw,  oświadczeń  i  dokumentów  -  złożonych  w  Postępowaniu  byli  jedynymi 

osobami upoważnionymi do reprezentowania Siemens Industry Inc. 

Jednogłośna  pisemna  zgoda  Rady  Dyrektorów  (Board  of  Directors)  Spółki 

potw

ierdzająca  wybór  H.  S.  na  stanowisko  Członka  Zarządu  i  Wiceprezesa,  dyrektora 

Finansowego oraz  Skarbnika Spółki  Siemens  Industry, Inc.  z  dnia 1 listopada 2017  wraz  z 

tłumaczeniem - dowód nr 7 

dla  wykazania,  że  Pan  H.  S.  na  dzień  podpisywania  pełnomocnictw, 

oświadczeń i dokumentów, złożonych w Postępowaniu był upoważniony do reprezentowania 

Siemens Industry Inc. 

dla  wykazania, 

że  Pan  D.  H.  oraz  Pan  H.  S.,  na  dzień  podpisywania 

pełnomocnictw,  oświadczeń  i  dokumentów,  złożonych  w  Postępowaniu  byli  jedynymi 

osobami upoważnionymi do reprezentowania Siemens Industry Inc. 

Oświadczenie  Siemens  Industry  Inc.  z  dnia  2  marca  2020  poświadczające 

zrealizowanie  projektów  dla  California  Independent  System  Operator  (CAISO),  PJM 

Interconnection  oraz  Electric  Reliability  Council  of  Texas,  Inc.  (ERCOT)  przez  Siemens 

Industry, Inc., wraz z tłumaczeniem - Dowód nr 8  

dla  wykazania,  że  Siemens  Industry  lnc.  zrealizowała  należycie  zamówienia 

dla  California  Independent  System  Operator  (CAISO),  PJM  Interconnection  oraz  Electric 

Reliability Council of Texas, 4nc (ERCOT) na dostawę, wdrożenie i uruchomienie NMMS. 

Oświadczenie Siemens Industry, Inc. z dnia 2 marca 2020 dotyczące sporów 

sądowych, wraz z tłumaczeniem - Dowód nr 9 

dla  w

ykazania,  że  Siemens  Industry,  Inc.  nie  naruszyła  poważnie,  w  sposób 

zawiniony  obowiązków  zawodowych,  co  podważałoby  uczciwość  spółki,  podczas  realizacji 


zamówień dla miasta Monticello, dla Miasta Jackson oraz Miasta Cleveland, ani w żadnym 

innym przypadku i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp. 

Referencje  z  dna  28  stycznia  2020  udzielone  przez  California  Independent 

System Operator 

(CAISO) wraz z tłumaczeniem - Dowód nr 10 

dla  wykazania,  że  Siemens  Industry  Inc.  w  okresie  ostatnich  7  lat  przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należycie 

zrealizowała  zamówienie  dla  California  Independent  System  Operator  (CAISO)  polegające 

na dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu w środowisku produkcyjnym Systemu NMMS. 

Referencje  z  dnia  2  marca  2020  udzielone  przez  ERCOT  wraz  z 

tłumaczeniem - Dowód nr 11 

dla  wykazania,  że  Siemens  Industry  Inc.  w  okresie  ostatnich  7  lat  przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należycie 

zrealizowała zamówienie dla ERCOT, polegające na dostawie,  wdrożeniu i uruchomieniu w 

środowisku produkcyjnym Systemu NMMS.   

Przystępujący  odnosząc  się  do  pisma  Odwołującego  z  dnia  9  marca  2020r. 

podtrzymał dotychczas prezentowane stanowisko i wniósł o oddalenie odwołania w całości. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  w  szczególności  treść 

ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  postanowienia  SIWZ,  jak  również  oświadczenia  i 

stanowiska stron złożone w trakcie rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje: 

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek 

ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp. 

Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp  przesłanki 

korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia,  a 

naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisów  Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez 

niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. 

Izba dopuściła do udziału w postępowaniu wykonawcę Siemens sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego. 


Odnosząc się do zarzutu dotyczącego naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w  zw. z 

art. 57 ust. 2 Pzp, 

Izba ustaliła: 

Zamawiający  w  oraz  rozdziale  VI  pkt  2.2.  lit.  a  Części  I  SIWZ  postawił  warunek 

udziału  w  postępowaniu,  zgodnie  z  którym  o  udzielenie  zamówienia  może  ubiegać  się 

Wykonawca,  który  wykaże,  że  w  okresie  ostatnich  7  lat  przed  upływem  terminu  składania 

wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie:  należycie  zrealizował  zamówienie  polegające  na 

wdrożeniu  i  uruchomieniu  w  środowisku  produkcyjnym,  co  najmniej  jednego  Systemu 

NMMS. Definicja systemu NMMS znalazła się w Części II SIWZ.  

Zgodnie z 

pkt 5 Części II SIWZ (w brzmieniu nadanym przez Zamawiającego w dniu 

25  czerwca  2019  r.)  Zamawiający  w  następujący  sposób  System  NMMS  (ang.  Network 

Model Management System): 

System informatyczny, który spełnia łącznie wszystkie z poniższych wymagań:  

zadaniem,  którego  jest  tworzenie,  utrzymywanie  i  rozwijanie  modelu  sieci 

przesyłowej i dystrybucyjnej systemu elektroenergetycznego;  

zasila 

poszczególne 

procesy 

planowania 

pracy 

systemu 

elektroenergetycznego prowadzenia ruchu sieciowego oraz system SCADA/EMS;  

posiada 

funkcjonalność 

postaci 

weryfikacji 

modeli 

sieci 

elektroenergetycznych  poprzez  mechanizmy  walidacji  stanowiące  funkcjonalność  danego 

Systemu NMMS;  

zapewnia  wymianę  danych  na  potrzeby  innych  aplikacji  lub  systemów  IT,  w 

tym  także  aplikacji  lub  systemów  zewnętrznych,  wspierających  obsługę  procesów 

biznesowych podmiotu, u którego wdrożono System NMMS;  

spełnia następujące wymagania:  

a) 

obsługa specyfikacji CIM,  

b) 

posiada funkcjonalność budowania modeli systemu elektroenergetycznego dla 

różnych horyzontów czasowych (time-based model),  

c) 

posiada funkcjonalność walidacji modeli czasowych, o których mowa w pkt e 

powyżej,  obejmujących  sprawdzenie  poprawności  struktury  modelu,  spójności  oraz 

sprawdzane  obliczeniami  rozpływowymi  (Power  Flow  AC)  i  analizami  bezpieczeństwa 

(Security Analysis tj. N-1),  

d) 

posiada funkcjonalność tworzenia dowolnej ilości modeli czasowych systemu 

elektroenergetycznego na podstawie danych przyrostowych,  


e) 

rozmiar  modelu  obsługiwany  i  zarządzany  przez  System  NMMS  u  OSP  (tj. 

podmiotu spełniającego definicję zawartą w pkt 5 powyżej), nie może być mniejszy niż:  

i. 

ilość stacji elektroenergetycznych: 300.  

ii. 

ilość węzłów w modelu systemu elektroenergetycznego: 5000,  

iii. 

ilość gałęzi: 600  

f) 

obsługuje rozszerzenia modelu CIM,  

g) 

posiada  Interfejs  użytkownika  do  obsługi  i  zarządzania  modelem  sieci 

obejmujący:  

i. 

edytor tabelaryczny z funkcjami filtrowania i sortowania danych,  

ii. 

edytor graficzny do tworzenia schematów jednokreskowych,  

h) 

zapewnia  obsługę  modelu  siec  przez  minimum  dziesięciu  użytkowników 

jednocześnie według posiadanych uprawnień,  

i) 

jest  wykorzystywany  do  oceny  skutków  planowanych  wyłączeń  w  procesie 

planowania krótkookresowego,  

j) 

dostarcza  aktualny  model  dla  systemu  SCADA/EMS  OSP,  (tj.  podmiotu 

spełniającego definicję zawartą w pkt 5 powyżej). 

Kolejno Izba ustaliła, że Zamawiający pismem z dnia 7 lutego 2020 r. poinformował 

Odwołującego o wykluczeniu go z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 

Pzp,  tj.  z  powodu  niewykazania  przez  niego  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu 

określonego w Rozdziale VI pkt 2.2. lit. a Części I SIWZ w związku z pkt 5 Części II SIWZ. 

Zamawiający uzasadniając powyższą czynność wskazał, że Odwołujący nie wykazał, 

że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

należycie  zrealizował  zamówienie  polegające  na  wdrożeniu  i  uruchomieniu  w  środowisku 

produkcyjnym,  co  najmniej  jednego  Systemu  NMMS,  spełniającego  łącznie  wszystkie  z 

wymagań określonych w pkt 5 Części II SIWZ, tj. w zakresie:  

1)  usługa  -  Projekt  ERIS,  przedmiot  umowy  „ERIS  -  aktualizacja  funkcjonalności 

zintegrowanego dyspozytorskiego zarzadzania siecią”, gdyż:  

a)  wdrożenie  i  uruchomienie  systemu  ERIS  nie  spełnia  wymagania  w  zakresie 

wskazanym  w  pkt  5a  definicji  systemu  NMMS,  tj.  wdrożenie  i  uruchomienie  systemu  ERIS 

nie obejmowało obsługi przez profile specyfikacji CIM;  

b)  wdrożenie  i  uruchomienie  systemu  ERIS  nie  spełnia  wymagania  w  zakresie 

wskazanym w pkt 5f definicji systemu NMMS, tj. wdrożenie i uruchomienie systemu ERIS nie 

obejmowało obsługi rozszerzeń modelu CIM;  


2)  usługa  -  Projekt  SCOPT,  przedmiot  umowy  „SCOPT  –  podsystem  bezpiecznej 

optymalizacji przesyłu dla sieci przesyłowej”, gdyż:  

a)  wdrożenie  i  uruchomienie  systemu  SCOPT  nie  spełnia  wymagania  w  zakresie 

wskazanym w pkt 5a definicji systemu NMMS, tj. wdrożenie i uruchomienie systemu SCOPT 

nie obejmowało obsługi przez profile specyfikacji CIM;  

b)  wdrożenie  i  uruchomienie  systemu  SCOPT  nie  spełnia  wymagania  w  zakresie 

wskazanym w pkt 5f definicji systemu NMMS, tj. wdrożenie i uruchomienie systemu SCOPE 

nie obejmowało obsługi rozszerzeń modelu CIM. 

Uwzględniając  treść  postawionego  w  odwołaniu  zarzutu  oraz  dokonanej  przez 

Zamawiającego  czynności  rozstrzygnięcia  Izby  wymagało,  czy  wskazane  przez 

Odwołującego w wykazie dostawy zrealizowane przez Elektrosystem a.s. spełniają warunek 

udziału w postępowaniu. 

Izba 

w składzie orzekającym, uwzględniając złożony przez strony materiał dowodowy 

oraz  zaprezentowane  w  pismach  procesowych  i  na  rozprawie  stanowiska, 

stwierdziła,  że 

Zamawiający wykluczając Odwołującego z postępowania nie naruszył przepisu art. 24 ust. 1 

pkt  12  Pzp  a  w  konsekwencji  art.  57  ust.  2  ustawy  poprzez  niezakwalifikowanie 

Odwołującego na kolejnego etapu postępowania.  

Uwzględniając  treść  warunku  udziału  w  postępowaniu,  tj.  aby  wykonawca  w  okresie 

ostatnich  7  lat  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: należycie 

zrealizował  zamówienie  polegające  na  wdrożeniu  i  uruchomieniu  w  środowisku 

produkcyjnym, co najmniej jednego Systemu NMMS oraz okolic

zność, że zgodnie z lit. a i f 

punktu 5 II Części SIWZ wymaganymi przez Zamawiającego cechami systemu NMMS była 

m.in.  obsługa  specyfikacji  CIM  oraz  obsługa  rozszerzenia  modelu  CIM  skład  orzekający 

stwierdzi

ł,  że  dla  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  konieczne  było  wykazanie 

przez  wykonawcę,    że  wdrożył  i  uruchomił  w  środowisku  produkcyjnym,  co  najmniej  jeden 

System NMMS, który musiał spełniać łącznie wszystkie wymagania określone w pkt 5 Części 

Il  SIWZ,  w  tym  rozszerzone  (w  wyniku  dokonanej  w  dniu  25  czerwca  2019  r.  modyfikacji) 

wymaganie  w  zakresie  obsługi  przez  System  NMMS  specyfikacji  CIM  (obejmujących 

wskazane powyżej trzy grupy standardów IEC), a tym samym rozszerzeń modelu CIM. 

 Jak natomiast wynika z korespondencji 

Zamawiającego prowadzonej z CEPS, w tym 

z maila z dnia 15 stycznia 2020r. „CEPS nie posiada dedykowanego Systemu Zarządzania 

Modelem  Sieci  (NMMS)  a  my  nie  korzystamy  z  formatu  CIM  (CGMES)  wewnątrz  naszej 


sieci.  TRIS  posiada 

pewne  możliwości  CIM.  (…)  CEPS  nigdy  nie  zakupił  licencji  na 

wdrożenie  CIM  w  TRIS,  a  nasze  SLA  nie  pokrywa  tego.  W  ramach  wewnętrznych, 

zajmujemy  się  przetwarzaniem  modeli  siatki  w  formacie  RAW  Siemens,  co  jest  w  pełni 

pokrywane  przez  TRIS.

”  Ponadto  jak  wynika,  z  informacji  uzyskanej  przez  Zamawiającego 

od CEPS (pi

smo z 9 września 2019r.) CEPS a.s wykorzystuje inne niż CIM formaty wymiany 

danych,  tj.  format  RAW  SIEMENS. 

Ponadto  CEPS  wyjaśniło,  że  CIM  nigdy  nie  był 

przedmiotem umowy na wykonanie 

zamówienia ERIS oraz zamówienia SCOPT.” 

W  konsekwencji  więc  skład  orzekający  uznał,  że  jak  wynika  ze  zgromadzonych  w 

postępowaniu  dowodów  funkcjonalność  obsługi  CIM  nie  była  zakupiona  przez  CEPS  a.s.  i 

nie została tam wdrożona oraz uruchomiona w środowisku produkcyjnym, a w konsekwencji 

nie  sposób  uznać,  że  Odwołujący  posiada  doświadczenie  stanowiące  warunek  udziału  w 

postępowaniu  wynikający  z  powołanych  wyżej  postanowień  SIWZ.  Uznano  bowiem,  że 

wdrożenie  i  uruchomienie  systemu  mającego  możliwość  obsługi  specyfikacji  CIM,  nie  jest 

tym samym co wdrożenie i uruchomienie systemu obsługującego specyfikację CIM. 

W związku z powyższym Izba w składzie orzekającym stwierdziła, że Zamawiający w 

sposób  prawidłowy  dokonał  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania,  co  z  kolei 

skutkowało niezaproszeniem tego wykonawcy do kolejnego etapu postępowania. 

Odnosząc się kolejno do zarzutów dotyczących oferty Przystępującego zawartych w 

punktach 2-

8 odwołania, Izba zarzuty te uznała za niezasadne. 

Izba  w  składzie  orzekającym  za  niezasadny  uznała  zarzut  dotyczący  braku 

należytego umocowania osób do działania w imieniu Siemens Industry Inc. Izba ustaliła, że 

Przystępujący w dniu 30 września 2020 r. w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 

24  września  2019  r.  (dowód  3b  złożony  przez  Zamawiającego)  wyjaśnił,  że:  „…  według 

naszej  wiedzy  w  Stanach  Zjednoczonych  nie  jest  prowadzony  rejestr  przedsiębiorców  ani 

centralna ewidencja działalności gospodarczej, dlatego nie jest możliwe uzyskanie odpisu z 

rejestru handlowego lub informacji o działalności gospodarczej, potwierdzającego, że spółka 

nie podlega likwidacji lub że nie znajduje się w upadłości, nie został zatwierdzony przez sąd 

żaden układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym i nie przewidziano zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację majątku Siemens Industry Inc. 

Dokument  Departamentu  Skarbu,  Urząd  Podatkowy,  wystawiony  w  dniu  25  marca 

2019 r. potwierdza okoliczność, że spółka jest podatnikiem. 


Dokument  wystawiony  przez  Sekretarza  Stanu  w  Stanie  Delaware  z  dnia  1  9  lipca 

2019r.  potwierdza,  że  spółka  jest  w  dobrej  sytuacji  i  działa  zgodnie  z  przepisami  i  jest  to 

odpowiednik dokumentu wskazanego w kolumnie 2 z pkt 1 Wezwania. 

Niezależnie od powyższego, z ostrożności Siemens Industry Inc. złożyła dodatkowo 

oświadczenie  przed  notariuszem,  potwierdzające,  że  spółka  nie  podlega  likwidacji,  że  nie 

znajduje  się  w  upadłości,  nie  został  zatwierdzony  przez  sąd  żaden  układ  w  postępowaniu 

restrukturyzacyjnym  i  nie  przewidziano  zaspokojenie  wierzycieli  przez  likwidację  majątku 

Siemens Industry Inc. 

2.  Dokument  z  Urz

ędu  podatkowego  z  dnia  25  marca  2019  poświadcza,  że  spółka 

jest podatnikiem. 

Dokument wystawiony przez Sekretarza Stanu z dnia 19 lipca 2019 r. potwierdza, że 

spółka  opłaciła  podatki  z  tytułu  prowadzone  działalności  i  jest  to  odpowiednik  dokumentu 

wskazane

go  w  kolumnie  2  z  pkt  2  Wezwania.  Niezależnie  od  powyższego,  z  ostrożności, 

Siemens Industry Inc.  złożyła dodatkowo oświadczenie przed  notariuszem,  potwierdzające, 

że nie zalega z opłacaniem podatków. 

3.  W  Stanach  Zjednoczonych  nie  jest  wydawany  oficjalny  dokument  (odpowiednik 

dokumentu  wskazanego  w  kolumnie  2  z  pkt  3  Wezwania)  poświadczający,  że  spółka  nie 

naruszyła obowiązków dotyczących płatności opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub  zdrowotne. 

Z  powyższych  względów,  zgodnie  z  przepisami  prawa  zamówień 

publicznych, Siemens Industry Inc. złożyła oświadczenie przed notariuszem, potwierdzające, 

że nie zalega z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Według naszej oceny ze względu na różnice pomiędzy systemami prawnymi Polski 

i  Stanów  Zjednoczonych  oświadczenie  przed  notariuszem  złożone  przez  Siemens  Industry 

Inc. spełnia wymogi przepisów  Prawa Zamówień Publicznych w  zakresie potwierdzenia, że 

osoby  reprezentujące  Siemens  Industry  Inc.  nie  zostały  prawomocnie  skazane  za 

przestępstwa wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt. 1 3 ustawy Prawo 

Zamówień  Publicznych,  a  także  oświadczenie  złożone  przez  Siemens  Industry  Inc., 

potwierdzające,  że  nie  zachodzą  wobec  spółki  przesłanki  wykluczenia  określone  w  art.  24 

ust.  5  pkt.  5  i  6  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych.  Również  w  stosunku  do  spółki 

Siemens Industry Inc. zostało przedłożone oświadczenie przed notariuszem, potwierdzające, 

że  wobec  spółki  nie  został  orzeczony  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia  publiczne.  W 

Stanach  Zjednoczonych  nie  jest  wydawany  dokument  potwierdzający,  że  nie  orzeczono 

wobec spółki zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

Wyjaśniamy,  że  w  Stanach  Zjednoczonych  nie  jest  prowadzony  rejestr 

przedsiębiorców ani centralna ewidencja działalności gospodarczej, dlatego nie jest możliwe 


uzyskanie  odpisu  z  rejestru  handlowego  lub  informacji  o  działalności  gospodarczej, 

potwierdzającego  kto  jest  reprezentantem  spółki  i  mogą  składać  w  imieniu  spółki 

oświadczenia woli i wiedzy. 

Wyjaśniamy,  że  w  imieniu  spółki  Siemens  Industry  Inc.  oświadczenia  woli  i  wiedzy 

zakresie całej działalności spółki Siemens Industry Inc. może składać D. H. oraz H. S., którzy 

jako Dyrektorzy Wykonawczy (Executive Directors) są członkami Rady Dyrektorów (Board of 

Directors). Osoby te mogą reprezentować w pełnym zakresie spółkę Siemens Industry Inc, 

działając łącznie we dwóch. 

Poniżej wskazuję wszystkie funkcje pełnione przez Pana D. H. i Pana H. S. . 

D. H. jest Prezesem i Dyre

ktorem Generalnym Spółki (President and Chief Executive 

Officer of the Company). 

H.  S.  jest  natomiast  Wiceprezesem  Wykonawczym,  Dyrektorem  Finansowym  i 

Skarbnikiem  Spółki  (Executive  Vise  President,  Chief  Financial  Officer  and  Treasurer  of  the 

Company). 

Poza wskazanymi powyżej osobami nikt nie jest członkiem Rady Dyrektorów. Spółka 

posiada  jeszcze  Sekretarza  Spółki,  panią  L.  G.  (L.  G.),  która  jest  upoważniona  do 

poświadczania okoliczności faktycznych dotyczących spółki. Nie jest natomiast upoważniona 

do składania oświadczeń woli. Nie może reprezentować spółki. 

W spółce nie ma żadnych innych organów ani reprezentantów w funkcji prokurentów 

spółki. 

Powyżej  wskazane  osoby  zostały  powołane  do  reprezentowania  spółki  w  zakresie  i 

na  zasadach  o

kreślonych powyżej  przed  2019  i  nadal  nieprzerwanie pełnią swoje funkcje i 

są upoważnione do reprezentowania spółki w zakresie i na zasadach określonych powyżej i 

potwierdzamy,  że  były  one  upoważnione  do  działania  w  imieniu  spółki  w  dniu  udzielenia 

złożonych pełnomocnictw, a także w dniu 2 lipca 201 9 i 22 lipca 201 9 r. 

Z  uwagi  na  powyższe  wskazujemy,  że  złożone  pełnomocnictwa  do  działania  w 

imieniu  Siemens  Industry  Inc.  zostały  podpisane  i  udzielone  zgodnie  z  zasadami 

reprezentacji  spółki  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  spółki.  Zatem 

pełnomocnicy,  którzy  podpisali  dokumenty  w  imieniu  i  na  rzecz  Siemens  Industry  Inc.  są 

należycie umocowanie.” 

W  ocenie  Izby  przedłożony  Zamawiającemu  przez  Przystępującego  dokument,  tj. 

oficjalny  dokument  w  postaci 

Zaświadczenia  o  ustanowieniu  spółki  z  dnia  19  lipca  2019r. 

oraz udzielone wyjaśnienia Przystępującego są w pełni wystarczające do ustalenia, że pan 

D. H. oraz H. S. 

są uprawnieni do reprezentowania spółki Siemens Industry Inc.  Powyższa 

okoliczność  znajduje  również  potwierdzenie  w  otrzymanych  przez  Zamawiającego 


oświadczeniach  dotyczących niekaralności,  złożonych przed  notariuszem,  w  którym  D.  H.  i 

H. S. 

oświadczają, że są uprawnieni do reprezentacji Siemens Industry Inc., jako członkowie 

Rady  Dyrektorów  w  funkcjach  odpowiednio  Prezesa  i  Dyrektora  Generalnego  oraz 

Wiceprezesa Wykonawczego i Dyrektora Finansowego i Skarbnika.   

Podkreślić  również  należy,  że  przywołana  przez  Odwołującego  w  odwołaniu  strona 

internet

owa icis.corp.delaware.gov  nie umożliwia  pozyskania informacji  o  organach  danego 

przedsiębiorcy  jak  i  o  składzie  jego  organów.  Ponadto  Izba  wskazuje,  że  niezasadne  jest 

stanowisko Odwołującego dotyczące konieczności złożenia przed notariuszem oświadczenia 

co  do  zasad  reprezentacji  spółki  i  jej  składu  osobowego  na  podstawie  §  7  ust.  3 

rozporządzenia  MR.  Taki  wymóg  nie  wynika  ani  z  przepisów  Pzp,  rozporządzenia  MR  czy 

też z SIWZ. 

W konsekwencji więc skład orzekający uznał, że zobowiązanie podmiotu trzeciego do 

udostępnienia  zasobów  zostało  złożone  przez  podmioty  upoważnione,  a  Odwołujący  nie 

zdołał  wykazać  okoliczności  przeciwnej.  Poza  gołosłownym  twierdzeniem,  że  „podmioty  ze 

Stanów  Zjednoczonych  przedstawiają  w  tym  zakresie  dodatkowe  dokumentu  (aktualny 

certificate 

of  incorporation,  bylaws,  uchwały  spółki,  akty  powołania)”  nie  wykazał,  że  na 

podst

awie tych dokumentów możliwe jest ustalenie zasad reprezentacji.  

Skład  orzekający  za  niezasadny  uznał  także  zarzut  dotyczący  nieprawidłowości 

dokumentów JEDZ Siemens Industry Inc., poprzez wskazanie, że spółka ta będzie tworzyć 

konsorcjum ze spółką Siemens AG, a nie z Przystępującym, tj. Siemens sp. z o.o.  

Izba 

ustaliła, że z dokumentacji postępowania wynika, że wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu został złożony przez Przystępującego. Do wniosku zostało ponadto 

dołączone  zobowiązanie  podmiotu  trzeciego,  tj.  spółki  Siemens  Industry  Inc.  do 

udostępnienia  zasobów  Siemens  sp.  z  o.o.,  w  którym  spółka  ta  potwierdziła  chęć 

uczestnictwa  w  postępowaniu  w  charakterze  podmiotu  trzeciego.  Izba  stwierdziła  ponadto, 

że  także  treść  udzielonego  przez  Siemens  Industry  Inc.  pełnomocnictwa  nie  potwierdza 

twierdzeń  Odwołującego,  że  spółka  ta  występuje  w  postępowaniu  jako  wykonawca 

ubiegający się o udzielenie zamówienia razem z Siemens AG. Zauważyć ponadto należy, że 

w  treści  zobowiązania  spółki  Siemens  Industry  w  sposób  wyraźny  wskazano  nazwę 

Przystępującego,  Zamawiającego,  nazwę  postępowania  i  jego  numer,  a  skoro  wniosku  o 

dopuszczenie  udziału  w  postępowaniu  nie  złożyła  spółka  Siemens  AG,  to  Izba  podzieliła 

stanowisko  Zamawiającego  i  Przystępującego,  że  wskazanie  w  treści  dokumentu  JEDZ,  w 

części  II  A  –  Informacje  na  temat  wykonawcy  –  rubryka  „Rodzaj  uczestnictwa”  i  jej 


rozwinięcie,  dotyczące  składu  konsorcjum  tj.  wpisanie  Siemens  AG  stanowiło  omyłkę 

pisarską, co wynika wprost z całości dokumentacji postępowania. 

Skład  orzekający  za  niezasadny  uznał  również  zarzut  dotyczący  zaniechania 

wykluczenia  Przystępującego  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  2  Pzp  i  w 

konsekwencji art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy. 

Na  wstępie  podkreślenia  wymaga,  że  Izba  nie  jest  zobowiązania  do  dociekania 

prawdy  materialnej,  a  po

stępowanie  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  ma  charakter 

kontradyktoryjny, a brak przedstawienia dowodów na poparcie swojego stanowiska skutkuje 

nieuwzględnieniem  zarzutu,  który  nie  został  udowodniony.  Jak  wskazano  w  uzasadnieniu 

wyroku  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  w  sprawie  o  sygn.  akt:  V  Ca  571/08, 

kontradyktoryjny  charakter  postępowania  odwoławczego  przed  KIO  pozostawia  inicjatywę 

dowodową  stronom,  nie  nakładając  na  KIO  obowiązku  ustalenia  prawdy  materialnej. 

Podobnie  również  stwierdził  SO  w  Katowicach  w  wyroku  o  sygn.  XIX  Ga  92/08,  iż:  "w 

postępowaniu  odwoławczym  przed  KIO  to  strony  postępowania,  a  nie  Izba  winna 

poszukiwać i wykazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Zatem obowiązkiem strony, na 

której  spoczywa  ciężar  dowodu  jest  wskazanie  wszystkich  okoliczności,  od  których  zależy 

powodzenie wnoszonego odwołania. W przedmiotowej sprawie dotyczyło to Odwołującego". 

Uwzględniając powyższą zasadę obowiązującą w postępowaniu przed Krajową Izbą 

Odwoławczą  wskazać  należy,  że  Odwołujący  stawiając  zarzut  dotyczący  nieprawidłowego 

dokumentu JEDZ spółki Siemens Industry Inc. w zakresie złożonych w części III oświadczeń 

błąd  Zamawiającego  nie  udowodnił  w  żaden  sposób,  iż  Siemens  Industry  dopuścił  się 

zawinionego  poważnego  naruszenia  obowiązków  zawodowych.  Odwołujący  w  odwołaniu 

powołał  się  jedynie  na  artykuły  prasowe  zawarte  na  anglojęzycznych  stronach  oraz  na 

Annual  Raport  o  p

owództwach,  które  wpłynęły  przeciwko  Siemens  Industry  Inc.  W  tym 

miejscu podkreślić należy, że zgodnie § 19 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań, 

wszystkie  dokumen

ty  przedstawia  się  w  języku  polskim,  a  jeżeli  zostały  sporządzone  w 

języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, 

przedstawia  ich  tłumaczenie  na  język  polski.  W  związku  z  powyższym  skład  orzekający 

pominął  dowód  zgłoszony  przez  Odwołującego,  dotyczący  pozwu  złożonego  przez  Miasto 

Clevland oraz Miasta Monticiello zawartych na tych stronach internetowych, z uwagi na fakt, 

iż informacje tam zawarte sporządzone są w języku angielskim, a Odwołujący nie przedłożył 

ich t

łumaczenia na język polski. 


W  zakresie  zaś  informacji  dotyczących  pozwu  złożonego  przez  Miasto  Jackson 

przez  Siemens  Industry  Inc.  Izba  zauważą,  że  przesłanką  wykluczenia  wykonawcy  na 

podstawie 24 ust. 5 pkt 2 Pzp jest możliwe jedynie w sytuacji wykazania, że wykonawca ten 

dopuścił  się  zawinienia  poważnego  i  było  ono  przez  niego  zawinione.  Natomiast  z 

powołanego  przez  Odwołującego  fragmentu  dokumentu  Siemens  Annual  Report  2019 

wynika  jedynie,  że  w  stosunku  do  spółki  Siemens  Industry  Inc.  toczą  się  postępowania 

sądowe  z  udziałem  tej  spółki.  Informacje  te  jednak  w  żadnym  razie  nie  udowadniają,  że 

spółka  ta  dopuściła  się  wykroczenia  skutkującego  wykluczeniem  wykonawcy  na  podstawie 

art.  24  ust.  5  pkt  2  Pzp. 

W  konsekwencji  nie  sposób  uznać,  że  Przystępujący  wprowadził 

Zamawiającego w błąd, co skutkowałoby koniecznością wykluczenia go z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. 

Odnosząc  się  kolejno  do  zarzutu  dotyczącego  niewykazania  braku  podstaw  do 

wykluczenia Siemens Industry Inc. stwierdzić należy, że zarzut ten okazał się niezasadny. 

Skład orzekający stwierdził, że ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego 

wynika,  że  Przystępujący  przedstawił  Zamawiającemu  oświadczenie  Dyrektorów 

Zarządzających  Siemens  Industry  Inc.  o  ich  niekaralności  złożone  przed  notariuszem  oraz 

odpowiadając  na  wezwanie  Zamawiającego  urzędowe  dokumenty  poświadczające 

niekaralność  reprezentantów  Siemens  Industry  Inc.  wydane  przez  FBI.  W  tym  miejscu 

wskazać należy, że Izba stwierdziła, iż Odwołujący poza wskazaniem, że dokumenty złożone 

przez  pana  D.  H.  i  H.  S. 

są  niewłaściwe  nie  udowodnił,  że  w  USA  obowiązują  inne 

dokumenty  urzędowe  składane  dla  powyższych  celów.  Tym  samym  skłąd  orzekający 

stwierdził,  że  Przystępujący  w  sposób  prawidłowy,  za  pomocą  złożonych  dokumentów, 

wykazał niekaralność Dyrektorów Zarządzających Siemens Industry Inc.  

Odnosząc  się  natomiast  do  zarzutu  Odwołującego,  że  złożonych  zaświadczeń 

pochodzących od FBI nie można uznać za prawidłowe, gdyż osoby, które potwierdziły kopię 

tych  zaświadczeń  za  zgodność  z  oryginałem  nie  zostały  do  tego  umocowane,  Izba  w 

składzie  orzekającym  zarzut  ten  również  uznała  za  bezzasadny.  Podkreślić  należy,  że 

pełnomocnictwo udzielone przez Siemens Industry Inc. dla pracowników Siemens sp. z o.o. 

(d

owód  nr  9  złożony  przez  Zamawiającego)  obejmuje  swoim  zakresem  m.in.  „prawo  do 

poświadczania  wszystkich  kopii  dokumentów  Siemens  Industry  Inc.  jako  kopii  zgodnych  z 

oryginałem,  w  szczególności  na  wniosek  Polskich  Sieci  Elektroenergetycznych  S.A.”.  Tym 

samy

m  pracownicy  Przystępującego,  którym  zostało  powyższe  pełnomocnictwo  udzielone 

posiadali uprawnienie do poświadczania dokumentów spółki Siemens Industry. 


Przechodząc  kolejno  do  zarzutu  dotyczącego  niewystarczającego  zakresu 

udostępnionych  zasobów  przez  Siemens  Industry  Inc.,  stwierdzić  należy,  że  jest  on 

bezzasadny. 

Odwołujący  powołując  się  na  zapis  Części  I  SIWZ  Rozdział  VI  pkt  4  lit  c,  gdzie 

wskazano,  iż  dowód  udostępnienia  zasobów  powinien  określać  w  szczególności:  „…4)  czy 

podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

post

ępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  warunków  udziału, 

zrealizuje  dostawy/usługi,  których  wskazane  zdolności  dotyczą”,  wywodzi  iż  zakres 

udostępnienia zasobów przez Siemens Industry Inc, jest niewystraczający bowiem spółka ta 

oddaje  do  dyspozycji  Siemens  Sp.  z  o.o.  zasoby  w  postaci  doświadczenia  we  wdrożeniu  i 

uruchomieniu  w  środowisku  produkcyjnym  Systemu  NMMS”,  i  aby  takie  zobowiązanie 

można  uznać  za  spełniające  warunki  udziału  w  postępowaniu,  Siemens  Industry  powinien 

zobowiązać  się  również  do  wdrożenia,  tymczasem  treść  zobowiązania  nie  przewiduje 

udziału we „wdrożeniu”. 

Wskazać  należy,  że  zgodnie  z  informacją  zawartą  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu 

sektorowym przedmiotem zamówienia są dostawy. Zgodnie natomiast z art. 22a ust. 4 Pzp w 

odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W 

związku  z  powyższym,  wbrew  stanowisku  Odwołującego,  skład  orzekający  stwierdził,  że 

Przystępujący  nie  był  zobligowany  do  wykazania,  że  spółka  Siemens  Industry  Inc.,  jako 

podmiot trzeci udostępniający zasoby, będzie brał udział w realizacji zamówienia w zakresie 

także  wdrożenia.  Co  więcej  Zamawiający  uwzględniając  treść  powołanego  wyżej  przepisu 

nie mógł wprowadzić do SIWZ takiego wymogu.   

Izba 

w składzie orzekającym za niezasadny uznała także zarzut dotyczący złożonych 

przez Przystępującego referencji. 

W

skazać  należy,  że  referencje  złożone  w  postępowaniu  czytane  wraz  z  wykazem 

dostaw  zrealizowanych  przez  Siemens  Industry  Inc.  zawiera

ją  szczegółowe  informacje  na 

temat zakresu oraz terminu realizacji poszczególnych zamówień. Również listy referencyjne 

złożone  w  postępowaniu  potwierdzają  należyte  wykonanie  zamówień.  Okoliczność  ta 

znajduje potwierdzenie w dowodach złożonych przez Przystępującego przy piśmie z dnia 9 

marca 2020r. potwierdzające, że spółka ta zrealizowała projekty dla California Independent 

System  Operator  (CAISO),  PJM  Interconnection,  Electric  Reliability  Council  of  Texas,  Inc. 


(ERCOT) (Dowód nr 8) oraz potwierdzenia należytego wykonania projektów dla CAISO oraz 

ERCOT (odpowiednio Dowód nr 10 i Dowód nr 11) 

Podkreślić  należy,  że  list  referencyjny  nie  musi  zawierać  szczegółowych  danych  na 

temat  ilości  czy  rodzaju  dostawy,  miejsca  dostawy  oraz  innych  informacji  dotyczących 

przedmiotu  zr

ealizowanego  zamówienia.  Jedyne,  co  musi  wynikać  z  referencji  to 

potwierdzenie  należytego  wykonania  zamówienia  i  ta  okoliczność  wynika  z  treści 

przedłożonych przez Przystępującego referencji.  

Co  istotne  w  niniejszym  postępowaniu,  to  to,  że  sam  Zamawiający  potwierdził,  że 

posiada  wiedzę  na  temat  referencyjnych  dostaw,  zarówno  dostaw  realizowanych  przez 

Siemens  Industry,  Inc.,  pozyskiwaną  z  powszechnie  dostępnych  źródeł  (prasy  branżowej) 

czy  też  materiałów  z  konferencji  branżowych  takich  jak  „The  CIM  Users  Group-Americas 

2017  Meeting",  listopad  7-

9,  2017  w  New  Albany,  Ohio,  która  zawiera  szczegółowe 

informacje  dotyczące  systemu  uruchomionego  w  ERCOT  oraz  etapów  jego  wdrożenia  i 

uruchomienia.  

W  związku  z  powyższym  skład  orzekający  uznał,  że  w  niniejszym  postępowaniu 

niedoszło do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców. 

Izba postanowiła oddalić wniosek o powołanie dowodu z opinii biegłego, stwierdzając, 

że  stan  sprawy  ustalony  w  toku  przeprowadzonego  postępowania  odwoławczego  nie 

wymaga wiadomości specjalnych do wydania orzeczenia. 

Odnośnie  ekspertyzy  biegłego  sądowego  z  dnia  2  marca  2020r.  złożonej  przez 

Odwołującego wraz z pismem z 9 marca 2020r., Izba przypomina za judykaturą, że mają one 

charakter  opinii  prywatnych, 

które,  jednakże  nie  mogą  stanowić  dowodu  w  sprawie 

wskazując, iż na podstawie art. 278 k.p.c opinią biegłego jest wyłącznie opinia sporządzona 

przez  osobę  wyznaczoną  przez  sąd  (uzasadnienie  wyroku  SN  z  10.12.1998  r.,  I  CKN 

922/97).  Według  judykatury,  nie  może  być  traktowana  jako  dowód  w  postępowaniu  opinia 

biegłego (w tym również biegłego sądowego) sporządzona na polecenie strony i złożona do 

akt  sądowych  (za  wyrokiem  SO  we Wrocławiu  z  22.01.2009  r.,  sygn.  akt:  X  Ga  22/08). W 

konsekwencji  stwierdzając,  że  niniejsza  opinia  prywatna  jest  stanowiskiem  strony,  w  tym 

wypadku Odwołującego, to uznać ją należy jedynie dowód tego, że osoba lub osoby, które ją 

podpisały  wyraziły  zawarty  w  niej  pogląd,  nie  korzystają  one  natomiast  z  domniemania 

zgodności  z  prawdą  zawartych  w  niej  twierdzeń.  Stanowisko  doktryny  jasno  pokazuje,  że 

ekspertyza  prywatna  nie  może  być  podstawą  wniosków  sądu  pozostających  w  opozycji  do 

stanowiska  strony  przeciwnej.  W  orzecznictwie  SN  wyrażono  także  stanowisko,  że  gdyby 

ekspertyzę  prywatną  przyjęto  za  podstawę  orzeczenia,  stanowiłoby  to  istotne  uchybienie 


procesowe, które mogłoby być nawet podstawą skutecznego zarzutu apelacyjnego (tak SN 

w wyroku z 29.09.1956 r., III CR 121/56, OSN 1958, nr 1, poz. 16). Podkreśla się również, że 

gdy o wyborze osoby bi

egłego rozstrzyga jedna ze stron, która ze względów oczywistych nie 

może być bezstronna w swojej sprawie w sensie procesowym (nemo iudex in causa sua), to 

przekłada  się  na  wątpliwości  co  do  bezstronności  biegłego.  Tym  bardziej,  gdy  materiał 

badawczy  określa  strona,  która  swobodnie  udostępnia  (lub  nie)  pełne  informacje  o 

okolicznościach  faktycznych  istotnych  dla  opiniowania.  W  takiej  sytuacji:  „nie  można 

wykluczyć  swoistego  „dopasowywania”  opinii  prywatnej  do  potrzeb  zlecającego, 

„solidaryzowania  się"  jej  autom  z  poglądami  zlecającego,  obdarzenia  go  sympatią  czy 

wreszcie  motywu  finansowego  (skoro  zlecono  komuś  wykonanie  za  wynagrodzeniem 

stosownego  opracowania  w  określonym  celu,  zleceniobiorca  może  czuć  się  w  obowiązku 

wykonać  zamówienie,  by  cel  ten  został  osiągnięty)”  -  tak  m.in.  w  wyroku  SO  w  Łodzi  z 

30.06.2017  r.,  sygn.  akt:  III  Ca  531/17.  Nadto  należy  stwierdzić,  za  wyrokiem  KIO  z 

25.02.2019 r., sygn. akt: KIO 181/19, że: „w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą 

wnioski  dowodowe,  których  celem  nie  jest  stwierdzenie  faktów,  a  transponowanie  do 

materiału dowodowego subiektywnych ocen, ocen co do prawa, stanowiska co do wykładni 

czy polemik o charakterze prawnym są z zasady niedopuszczalne, jako nieznane procedurze 

postępowania  przed  Izbą.  Omawiany  „dowód”  ma  taki  właśnie  charakter  -  nie  został 

powołany  na  okoliczność  faktów,  a  stanowi  nic  więcej,  jak  próbę  transponowania  do 

materiału  dowodowego  ocen,  twierdzeń  i  subiektywnych  przekonań  autora  co  do  tego  jak 

należy interpretować treść korespondencji pomiędzy Zamawiającym a CEPS a.s. Powyższa 

zaś kwestia należy zaś do składu orzekającego Izby, a nie autora opinii prywatnej. Z uwagi 

na to, wniosek dowodowy w tym zakresie należało pominąć jako niedopuszczalny, albowiem 

nie zmierzający do ustalenia faktów, z których strona wywodzi skutki prawne. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

Pzp, stosownie do wyniku postępowania. 

P

rzewodniczący:…………………………………… 

Członkowie: ………………………………………… 

……………………………………….. 


wiper-pixel