KIO 34/20 POSTANOWIENIE dnia 17 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 34/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 stycznia 2020  r.  

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  w  dniu  17  stycznia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  7  stycznia  2020  r.  przez 

wykonawcę  Centrum  Diabetologii  Sp.  z  o.o.,  ul.  Niedźwiedzia  29B,  02-737  Warszawa  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej 

Centralny  Szpital  Kliniczny  Uniwersytetu  Medyczneg

o  w  Łodzi,  ul.  Pomorska  251,  

213 Łódź 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Centrum  Diabetologii  Sp.  z  o.o.,  ul.  Niedźwiedzia  29B,  02-737 

Warszawa  kwoty  15  0

00  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 34/20 

U z a s a d n i e n i e 

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Centralny  Szpital  Kliniczny 

Uniwersytetu  Medycznego  w  Łodzi  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  sprzedaż  

i dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Postępowanie to prowadzone jest 

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  poz.  1843

),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w  dniu  16  sierpnia  2019  r.  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod 

pozycją 2019/S 157-387167.  

W  dniu  7  stycznia  2020  r.  wykonawca  Centrum  Diabetologii  Sp.  z  o.o.  (dalej: 

„Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności 

unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 39.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art. 93 ust. 7 ustawy Pzp przez jego nieprawidłowe zastosowanie, gdyż postępowanie nie 

jest  obarczone  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasady równego 

traktowania wykonawców polegającego na tym, że Zamawiający systematycznie preferował 

wykonawców  oferujących  konkretny  produkt  i  nie  mogąc  pogodzić  się  z  faktem,  że  oferta 

Odwołującego  spełnia  wszystkie  wymagania  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  

i powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza, unieważnił postępowanie.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 39, 

wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.  

Izba ustaliła, że w terminie wynikającym z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp nie zgłoszono do 

Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

W dniu 15 stycznia 2020 r. (pismem z dnia 14 stycznia 2020 r.) wpłynęła do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź Zamawiającego na odwołanie, w której Zamawiający 


złożył  oświadczenie,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  i  wniósł  

o umorzenie postępowania na posiedzeniu niejawnym.  

W  świetle  oświadczenia  Zamawiającego,  wobec  braku  zgłoszenia  przystąpienia  do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza, 

działając  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp,  postanowiła  postępowanie  odwoławcze 

umorzyć.  

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp  

w zw. z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. 

Orzek

ając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  art.  186  ust.  6  

pkt  1  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel