KIO 339/20 Postanowienie dnia 27.02.2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 339/20 

Postanowienie 

z dnia 27.02.2020  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Emil Kawa 

Protokolant:            

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  u

działem  stron  i  uczestnika  postępowania  w 

dniu  27  lutego  2020  roku  w  Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  17.02.2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia  Kosorcjum:  RISER  Sp.  z  o.o.,  RISER  DOMY  Sp.  z  o.o.,  ul. 

Inwalidów  Wojennych  8,  43-603  Jaworzno  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz, ul. Waleriana 

Łukasińskiego 3, 32-300 Olkusz 

przy udziale wykonawcy ZRB P. Sp. z o. o., ul. Osiecka 3a, 32-300 Olkusz 

zgłaszającego 

swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

                                                                postanawia 

Umarza postępowanie odwoławcze 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego    Konsorcjum:  RISER  Sp.  z  o.o.,  RISER  DOMY  Sp.  z  o.o.,  ul.  Inwalidów 

Wojennych  8,  43-603  Jaworzno  kwoty  10 

000,00  (dziesięć  tysięcy)  złotych  tytułem  zwrotu 

kwoty uiszczonego wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w  Krakowie. 

Przewodniczący ……………………………… 


Sygn..KIO 315/20 

                                                    UZASADNIENIE 

Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  Olkusz  ul. 

Łukasińskiego  3,  32-300  Olkusz  prowadzi  postepowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  pod  nazwą  „Budowa  budynku  biurowo-konferencyjnego  siedziby  Nadleśnictwa 

Olkusz  wraz  z  towarzyszącą  infrastrukturą  techniczną  oraz  układem  komunikacyjnym  i 

parkingami,  budowa  budynku  gospoda

rczego  ze  stacją  uzdatniania  wody  i  generatorem 

prądu,  budowa  masztu  antenowego,  budowa  studni  głębinowej  gł.100-120m,  przebudowa 

istniejącego zbiornika p.poż oraz budowa oczyszczalni biologicznej na nieczystości ciekłe o 

poj.  powyżej  10  m3.  Olkusz  ul.  Ponikowska  32,  nr  geod.działki  844/1,  obręb  0002 

Pomorzany, jedn.ew.Olkusz-

M”; nr postępowania: SA.270.9.2019.AFG”. 

Postępowanie  znajduje  się  na  etapie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  za  którą 

została uznana oferta wykonawcy ZRB P. Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu przy ul. Osieckiej 

3a.  Od takiej  czynności  zamawiającego odwołujący  Konsorcjum:  RISER  Sp.  z  o.o.,  RISER 

DOMY  Sp.  z  o.o.,  ul.  Inwalidów  Wojennych  8,  43-603  Jaworzno,  wniósł  odwołanie  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  którym  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  art.  91 

ust.  1,  ust.2  pkt  5  oraz  art.  22a  ust.1  Pzp  i  jako  zarzut  ewentualny  wskazał  na  naruszenie 

przepisu art. 26 ust.3 Pzp.   

W  dniu  25  lutego  2020  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła 

odpowiedź  zamawiającego na odwołanie w którym oświadczył, że uwzględnia odwołanie w 

zakresie części podniesionych zarzutów.  

W  dniu  27  lutego  2020  roku   

w  trakcie  posiedzenia    przed  KIO  z  udziałem  stron 

pełnomocnik  odwołującego  oświadczył,  że  cofa  przedmiotowe  odwołanie  w  zakresie 

zarzutów nieuwzględnionych przez zamawiającego. 

Przystępujący  do  postepowania  odwoławczego  wykonawca  ZRB  P.  Sp.  z  o.  o.,  ul. 

Osiecka 3a, 32-300 Olkusz 

oświadczył, że nie zamierza zgłaszać sprzeciwu co do zarzutów 

uwzględnionych przez zamawiającego. 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza działając na podstawie art. 187 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień Publicznych oraz w związku § 13 

ust.  2  pkt.  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regulamin

u postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r poz.1092) umorzyła 

postępowania odwoławcze w przedmiotowej sprawie.  

Zgodnie  z  art.  186  ust  3a  oraz  ust.  6  pkt  1  Pzp, 

Izba orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz 

Odwołującego konsorcjum całej kwoty wpisu, który został uiszczony w wysokości 10 000,00 

złotych.  


Przewodniczący …………………………. 


wiper-pixel