KIO 337/20 POSTANOWIENIE dnia 28 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 337/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:  Dagmara Gałczewska - Romek 

wobec  cofnięcia  w  dniu  24  lutego  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  lutego  2020  r.  przez                

Zieleń  Miejską  we  Włocławku  Sp.  z  o.o.  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Miejski 

Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje  z

wrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz            

Zieleni  Miejskiej we Włocławku Sp. z o.o. kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy 

siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie  7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Włocławku. 

Przewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 337/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający - Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku - prowadzi 

w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na  utrzymanie 

czystości  i  porządku  na  nieruchomościach  stanowiących  własność  i  będących  w  zarządzie 

Gminy Miasto Włocławek w roku 2020. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - 

zwanej dalej „Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych z dnia 11.02.2020r. pod nr 511614-N-2020. 

W  dniu  24  lutego  2020r.  Odw

ołujący  -  Zieleń  Miejska  we Włocławku  Sp.  z  o.o.  -  złożył  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oświadczenie  o wycofaniu odwołania z  dnia  17  lutego 

2020r

.  Oświadczenie  o  wycofaniu  zostało  złożone  przez  osobę  upoważnioną  do 

reprezentowania  Odwołującego  i  skutkuje  koniecznością  umorzenia  postępowania 

odwoławczego.  

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  o  zwrocie 

na rzecz odwołującego 90% wpisu, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych. 

Przewodniczący      …………………..…… 


wiper-pixel