KIO 336/20 POSTANOWIENIE dnia 27 lutego 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 336/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  27  lutego  2020  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  lutego  2020  r. 

przez wykonawcę SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Bronisława Czecha 

49/51, 04-555 Warszawa 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – Akademia 

Wychowa

nia  Fizycznego  i  Sportu im.  J.  Śniadeckiego w  Gdańsku,  ul.  K.  Górskiego  1,  

336 Gdańsk  

postanawia: 

umarza postępowanie

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

00 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO  336/20 

U z a s a d n i e n i e 

Akademia  Wychowania  Fizycznego  i  Sportu  im.  J. 

Śniadeckiego  w  Gdańsku  (dalej: 

„Zamawiający”) prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 - 

dalej: „ustawa Pzp”) postępowanie o udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest 

„Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania AWFiS wraz ze świadczeniem 

usługi  serwisu  gwarancyjnego”.    Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w 

Dzienniku U

rzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 lutego 2020 r. pod nr 2020/S 026-058619. 

Zamawiający  zamieścił  Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  na  własnej  stronie 

internetowej w tym samym dniu. 

W dniu 17 lutego 2020 r. 

SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie złożyła odwołanie od 

czynności i zaniechań Zamawiającego polegających na:  

postawieniu  nadmiernego  warunku  udziału  w  postępowaniu  polegającego  na  żądaniu 

wykazania  się  doświadczeniem  w  realizacji  zadania,  którego  przedmiot  nie  jest 

obligatoryjnym elementem przedmiotu zamówieniu, czym naruszył przepis art. 22 ust.  1 

ustawy Pzp oraz art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp; 

nadmiernym  żądaniu  prezentacji  oferowanego  systemu  w  zasadzie  gotowego  systemu, 

już  na  etapie  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  co  narusza  par.  13  ust.  1  pkt  1 

rozporządzenia w sprawie dokumentów w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zw. z 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wskazując na powyższe, Odwołujący wniósł o: 

1)  merytoryczne rozpatrzen

ie przez Izbę odwołania i jego uwzględnienie; 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  dokumentacji  postępowania  oraz  z  innych 

dowodów na okoliczności wskazane w odwołaniu; 

nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany postanowień SIWZ w sposób wskazany w 

od

wołaniu, tj.: 

a)   w odniesieniu do zarzutu nr 1:  

nakazanie  Zamawiającemu  wykreślenie  z  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dot

yczącego Kierownika Projektu oraz doświadczenia wykonawcy sformułowania 

„systemu obsługi elektronicznych wniosków studenckich w oparciu o elektroniczny 

obieg dokumentów zintegrowany z systemem”;  


w  przypadku,  gdyby  Krajowa  Izba  Odwoławcza  nie  zgodziła  się  na  całkowite 

wykreślenie ww. fragmentu warunku udziału w postępowaniu, Odwołujący wniósł 

o  zmianę  przytoczonego  powyżej  fragmentu  na  następujący:  „systemu  obsługi 

elektronicznych wniosków studenckich”. 

b) w odniesieniu do zarzutu nr 2 - n

akazanie Zamawiającemu dokonanie: 

wykreślenia wszelkich postanowień z dokumentacji postępowania, które w swojej 

treści  zawierają  oświadczenie  o  tym,  że  oferowany  system  ma  być  gotowy  w 

100% na dzień składania ofert; 

-   u

sunięcia zapisów wskazujących na to, że każdy potencjalny Wykonawca chcący 

przystąpić  do  postępowania  musi  pozostawać  w  gotowości  zademonstrowania 

próbki  spełniającej  wszystkie  wymagania  postawione  przez  Zamawiającego 

wobec prz

yszłego systemu informatycznego, 

-  zdefiniowania  scenariusza  prezentacji 

uwzględniającego  kluczowe  procesy 

realizowane przez system, jakie powinien zademonstrować każdy z potencjalnych 

wykonawców.  Scenariusz  zachowując  warunki  konkurencyjne,  powinien  zostać 

opublikowany  przez  Zamawiającego już  na  etapie opublikowania  SIWZ  a nie na 

etapie dokonania wyboru oferty danego Wykonawcy. 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  kosztów  zastępstwa  przed  KIO,  według  norm  przepisanych  i 

zgodnie z fakturą przedstawioną przez Odwołującego na rozprawie. 

Jak  wynika  z  pisma  Za

mawiającego  z  dnia  20  lutego  2020  r.,  kopia  odwołania  wraz  z 

wezwaniem  do  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  została  przez  niego 

przekazana wykonawcom 

za pośrednictwem Platformy zakupowej w dniu 18 lutego 2020 r. 

W  terminie  określonym  w  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  żaden  z  wykonawców  nie  zgłosił 

swojego przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

Przed  terminem  posiedzenia  i  rozprawy  pismem  z  dnia  26

lutego

2020 r., Zamawiający 

złożył  oświadczenie  o  uwzględnieniu  zarzutów  odwołania  w  całości  i  wniósł  o  umorzenie 

postępowania.  

Skuteczne uwzględnienie w całości zarzutów odwołania przez Zamawiającego, skutkuje 

zakończeniem  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów 

odwołania.  Zgodnie bowiem  z  art.  186 ust.  2  ustawy  Pzp 

 

przypadku  uwzględnienia przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania 

odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w 


postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Mając powyższe na uwadze, stosownie do przepisu art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, należało 

umorzyć postępowanie.  

O  kosztach  postępowania  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Prz

ewodniczący:      …………………………….. 


wiper-pixel