KIO 332/20 Sygn. akt: KIO 332/20 WYROK dnia 5 marca 2020 r.

Data: 21 kwietnia 2020

 Sygn. akt: KIO 332/20 

WYROK 

z dnia 5 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicząca: 

Renata Tubisz 

                                                          Protokolant:   

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  Warszawie  w  dniu  3  marca  2020r.  w  sprawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  17  luty  2020  r.  przez 

odwołującego  Konsorcjum  w  składzie:  T4B  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie,  Al.  Stanów 

Zjednoczonych  32/U15,  04-

036  Warszawa  (pełnomocnik)  i  Sprint  S.A.  w  Olsztynie  ul. 

Jagiellończyka  26,  10-062  Olsztyn  w  postępowaniu  powadzonym    przez  zamawiającego

Gmina Kielce 

– Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce,   

przy udziale 

przystępujący: Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. Oddział w Polsce 

ul. Galicyjska 22, 32-087 Zielonki 

po stronie zamawiającego 

orzeka 

oddala odwołanie 

kosztami  postępowania  obciąża  T4B  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie,  Al.  Stanów 

Zjednoczonych 32/U15, 04-

036 Warszawa (pełnomocnik) i Sprint S.A. w Olsztynie ul. 

Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn i 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 

00  gr  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną 

przez 

T4B Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 32/U15, 

036  Warszawa  (pełnomocnik)  i  Sprint  S.A.  w  Olsztynie  ul. 

Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn tytułem wpisu od odwołania 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach. 

Przewodniczący:      …………………………………. 


Uzasadnienie 

Odwołujący wniósł odwołanie wnosząc i wywodząc jak poniżej.  

Przedmiot  zamówienia:  „Wdrożenie  Inteligentnego  Systemu  Transportowego  (ITS)  w 

Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury” - w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

Postępowanie nr WZP.26.1.11.2019  

Numer  ogłoszenia,  jeżeli  zostało  zamieszczone  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Numer 

Europejskiej: 2019/S164-401806. 

Wskazanie  czynności  lub  zaniechania  czynności  zamawiającego,  której  zarzuca  się 

niezgodność  z  przepisami  ustawy  Pzp:  Badanie  i  ocena  ofert  oraz  wybór  oferty 

najkorzystniejszej. 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Alumbrados 

Viarios  Sociedad  Anonima  S.A.  Oddział  w  Polsce  (dalej:  „Wykonawca")  z  postępowania 

pomimo  niewykazania  przez  niego  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  (dotyczy 

pkt: 1-3 uzasadnienia); 

2)  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania  Wykonawcy  do  udzielenia 

wyjaśnień  w  zakresie  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w 

postępowaniu (dotyczy pkt: 2 i 3 uzasadnienia); 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez dwukrotne wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia braków 

w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dotyczy: pkt 1 i 2 uzasadnienia); 

art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania  Wykonawcy  do  uzupełnienia 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (dotyczy pkt 3 

uzasadnienia odwołania); 

5)  art.  24  ust.  1  pkt  16)  i  17)  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  Wykonawcy  z 

postępowania pomimo podania nieprawdziwych i nierzetelnych informacji wprowadzających i 

mogących wprowadzić Zamawiającego w błąd (dotyczy pkt: 2-4 uzasadnienia odwołania); 

6)  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  dokonanie  oceny  oferty  Wykonawcy  w  kryterium 

Doświadczenie Kluczowego Zespołu Wykonawcy z naruszeniem treści SIWZ (dotyczy pkt: 4 

i 5 uzasadnienia odwołania); 


7)  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp 

przez  dokonanie  niedopuszczalnych  zmian  w  treści  oferty 

Wykonawcy (dotyczy pkt 5 uzasadnienia odwołania). 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert; 

odrzucenie oferty Wykonawcy i wykluczenie go z postępowania, ewentualnie wezwanie do 

uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  oraz  udzielenia  wyjaśnień  w 

trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie z treścią uzasadnienia odwołania; 

powtórzenie  oceny  oferty  Wykonawcy  w  kryterium  Doświadczenie  Kluczowego  Zespołu 

Wykonawcy i stosowne obniżenie punktacji w tym kryterium zgodnie z treścią uzasadnienia 

odwołania. 

I. 

Odwołujący  jako  wykonawca,  który  złożył  ważną  ofertę  w  przedmiotowym  postępowania 

posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia.  Oferta  Odwołującego  sklasyfikowana  została  na 

drugim  miejscu  spośród  złożonych  ofert,  co  oznacza,  że  będące  przedmiotem  odwołania 

zaniechania ze strony Zamawiającego mogły pozbawić Odwołującego możliwości uzyskania 

zamówienia. 

II. 

Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału 

kadrowego,  co  w  świetle  art.  24  ust.  1  pkt  12)  ustawy  Pzp  winno  było  skutkować  jego 

wykluczeniem z postępowania. 

S

tosownie do pkt 1.3.2) IDW, w odniesieniu do większości osób wymaganych w ramach opis 

warunku  (z  wyjątkiem  osób  wymienionych  pod  lit.  d  oraz  i),  Zamawiający  wymagał 

posiadania przez nie wskazanego okresu doświadczenia przy pełnieniu danych funkcji. 

W myśl pkt 6.1.2) IDW w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Zamawiający wymagał 

złożenia wykazu osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia  i  wykształcenia.  W  treści  załącznika  nr  10  do  SIWZ  (wzór  wykazu  osób) 

Zam

awiający  wskazał,  iż  zawarty  w  treści  wykazu  opis  doświadczenia  ujętych  w  nim  osób 

musi  zawierać  informacje  pozwalające  jednoznacznie  stwierdzić,  że  Wykonawca  spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 


W oparciu o treść przedmiotowego warunku oraz wskazany w  IDW sposób wykazania jego 

spełnienia  oczywistym  było,  że  dla  wykazania  spełnienia  wymagań  dotyczących  okresu 

doświadczenia  w  pełnieniu  danych  funkcji  należało  podać  w  treści  załącznika  nr  10  m.in. 

informacje takie  jak:  nazwa  projektu  przy  którym  dana  osoba  nabyła  doświadczenie;  okres 

uczestnictwa w realizacji projektu; funkcja w realizacji projektu. 

Jak wynika z treści wykazu osób (wykaz z dnia 30.12.2019 r.) złożonego przez Wykonawcę 

na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp  zabrakło  w  nim  wyżej  wymienionych 

informacji.  Wykonawca  ograniczył  się  do  podania  ogólnych  informacji  o  okresie 

doświadczenia  poszczególnych  osób,  bez  podania  nazw  projektów,  pełnionych  funkcji  i 

czasu trwania danego doświadczenia. 

Działając  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  pismem  z  dnia  16.01.2020  r.  Zamawiający 

wezwał Wykonawcę do uzupełnienia ww. braków tj. złożenia wykazu osób potwierdzającego 

spełnienie  warunku.  W  treści  wezwania  Zamawiający  wprost  wskazał,  iż  z  przedłożonego 

wykazu nie wynikają informacje niezbędne do oceny spełnienia warunku takie jak: konkretne 

daty  projektów;  nazwy  zadań;  terminy  realizacji  zadań;  zakresy  zadań;  funkcje  pełnione 

przez poszczególne osoby. 

W  odpowiedzi  na  powyższe,  pismem  z  dnia  23.01.2020  r.  Wykonawca  przedłożył  nowy 

wykaz  osób,  który  jednak  w  dalszym  ciągu  zawierał  braki  uniemożliwiające  potwierdzenie 

spełnienia  warunków  dotyczących  okresu  doświadczenia  poszczególnych  osób.  W 

uzupełnionym  wykazie  ponownie  zabrakło  bowiem  informacji  takich  jak:  nazwy  projektów, 

okresy udziału w realizacji projektów oraz funkcje na nich pełnione. 

Odwołujący  stwierdza,  że  powyższe  winno  było  skutkować  wykluczeniem  wykonawcy  z 

postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12)  ustawy  Pzp.  Czynność  wezwania  do 

uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ma charakter jednokrotny. 

Pomimo wskazanych wyżej braków, Zamawiający z naruszeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

po raz drugi wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wykazu osób (pismo z dnia 30.01.2020 r.) 

o brakujące informacje w zakresie m.in. nazw projektów i okresu pełnienia funkcji na nich. 

Pismem  z  dnia  04.02.2020  r.  Wykonawca  po  raz  drugi  uzupełnił  wykaz  osób,  w  którym 

ostatecznie pojawiły się wymagane przez Zamawiającego informacje. 

Niezależnie od okoliczności, w której wykaz osób z dnia 04.02.2020 r. w ogóle nie powinien 

być brany pod uwagę przy ocenie spełnienia warunku, Odwołujący z ostrożności wskazuje, 

że  jego  treść  wyklucza  możliwość  przyjęcia,  iż  Wykonawca  potwierdził  spełnienie 

przedmiotowego  warunku. W  stosunku  do  treści  tego  wykazu  należy  wskazać  następujące 

jego wadliwości: 


•  Osoba  z  poz.  9  wykazu  tj.  projektant  branży  telekomunikacyjnej  -  brak  jest  spełnienia 

warunku  5  letniego  doświadczenia  zawodowego  w  projektowaniu  sieci  przesyłu  danych 

opartych o połączenia kablowe światłowodowe  -  podane  okresy  doświadczenia  w  realizacji 

dwóch  projektów  pokrywają  się,  wskutek  czego  okres  doświadczenia  jest  krótszy  niż 

wymagany; 

• Osoba z poz. 2 wykazu tj. specjalista ds. oprogramowania i rozwiązań w technologii ITS - 

brak  jest  spełnienia  warunku  5-letniego  doświadczenia  w  samodzielnym  kierowaniu  lub 

nadzorowaniu wdrażania rozbudowanych systemów IT oraz oprogramowania systemowego 

zarządzającego  urządzeniami  rozproszonymi  w  wielu  lokalizacjach  terenowych  -  podane 

okresy  doświadczenia  w  realizacji  trzech  projektów  pokrywają  się,  wskutek  czego  okres 

doświadczenia jest krótszy niż wymagany; 

•  Osoba  z  poz.  5  wykazu  tj.  kierownik  robót  telekomunikacyjnych  -  brak  jest  spełnienia 

warunku  5  letniego  doświadczenia  w  pełnieniu  funkcji  inspektora  nadzoru  lub  kierownika 

budowy lub robót w specjalności telekomunikacyjnej - podana przez Zamawiającego funkcja 

pełniona  przez  wskazaną  osobę  na  zadaniu  z  pkt  1  („odpowiedzialny  za  monitoring  i 

sterowanie  sieci

ą  światłowodową  całej  instalacji  oświetleniowej  i  CCTV  w  mieście)  nie 

stanowiła  funkcji  inspektora  nadzoru,  kierownika  budowy  lub  robót,  a  zatem  okres  tego 

doświadczenia  nie  może  być  liczony  do  wymaganego  okresu  doświadczenia  -  okres 

pełnienia  funkcji  na  pozostałych  dwóch  projektach  nie  daje  wymaganego  okresu 

doświadczenia; 

• 

Osoba  z  poz.  6  wykazu  tj.  kierownik  robót  elektrycznych  -  brak  jest  spełnienia 

warunku  5- 

letniego  doświadczenia  w  pełnieniu  funkcji  inspektora  nadzoru  lub  kierownika 

budowy  lub  robót  w  specjalności  elektrycznej  -  projekt  z  pkt  2)  był  jedynie  projektem 

u

trzymaniowym (usługi), co wyklucza możliwość przyjęcia, że na zadaniu tym osoba pełniła 

funkcję  inspektora  nadzoru  lub  kierownika  budowy  lub  robót  w  zakresie  wykonania  roboty 

budowlanej - 

w konsekwencji warunek 5 letniego doświadczenia nie jest spełniony. 

Odwołujący  stwierdza,  że  Zamawiający  w  sposób  wadliwy  dokonał  oceny  spełnienia  przez 

Wykonawcę warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia. Przedstawione przez Wykonawcę 

informacje  dotyczące  projektu  referencyjnego  z  poz.  1  wykazu  („Instalacja  Obszarowego 

Systemu  Sterowania  Ruchem  w  Accra")  nie  pozwalają  na  potwierdzenia  spełnienia 

warunków opisanych w pkt 1.3.1) lit. a) i b) IDW. 

Należy  zauważyć,  że  w  odpowiedzi  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp 

Wykonawca  przedłożył  referencję  z  dnia  05.11.2019  r.  wystawioną  przez  Dyrektora 


Generalnego  spółki  Joint  Venture  DAKAL  CONSTRUCTION  WORKS-ALUVISA.  Wynika  z 

niej, że wykonawcą zamówienia referencyjnego była ww. spółka, a ALUMBRADOS VIARIOS 

S.A. był jedynie podwykonawcą ww. spółki. 

Z  kolei,  w  odpowiedzi 

na  wezwanie  Zamawiającego  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

Wykonawca  przedłożył  nową  referencję  dotyczącą  tego  samego  zadania,  tym  razem 

wystawioną przez Departament Dróg Miejskich, Rządu Republiki Ghany, z której wynika, że 

wykonawcą  projektu  była  spółka  Joint  Venture  ALUMBRADOS  VIARIOS  S.A.  -  DAKAL 

CONSTRUCTION WORKS. 

Mając na uwadze powyższe rozbieżności Zamawiający winien był skierować do Wykonawcy 

wezwanie do udzielenia wyjaśnień, jaką faktycznie funkcję w realizacji projektu pełniła spółka 

ALUMBRADO

S VIARIOS S.A. Zdziwienie budzi sytuacja, w której Zamawiający bez żadnych 

wyjaśnień  uznał,  że Wykonawca był  faktycznym  wykonawcą projektu  referencyjnego,  a nie 

jedynie  podwykonawcą  co  wynikało  z  pierwotnej  referencji.  W  tym  zakresie  Odwołujący 

zarzuca  Zam

awiającemu  naruszenie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

wezwania Wykonawcy do udzielenia wyjaśnień. 

Przyjmując natomiast ostatnie stanowisko Wykonawcy, iż to spółka Alumbrados Viarios S.A. 

była wykonawcą projektu referencyjnego w mieście Accra, należy zarzucić Zamawiającemu 

zaniechanie  ustalenia  jaka  była  rola  Wykonawcy  w  realizacji  tego  projektu,  skoro  był  on 

wykonany w konsorcjum z udziałem spółki DAKAL CONSTRUCTION WORKS. Stosownie do 

stanowiska  doktryny  wykonawca  nie  nabywa  doświadczenia  poprzez  sam  udział  w 

wykonaniu zamówienia w konsorcjum z innym podmiotem, ale przez faktyczne zrealizowanie 

danego  zakresu  prac.  Zamawiający  winien  był  zatem  ustalić  jaki  zakres  prac  na  projekcie 

wykonany  został  samodzielnie  przez  Wykonawcę,  a  następnie  ustalić,  czy  zakres  ten 

pozwala na przyjęcie spełnienia warunku. Bez posiadania informacji w tym zakresie nie było 

możliwe  potwierdzenie  spełnienia  warunku.  Należy  dodać,  że  treść  przedłożonej  referencji 

nie określała jaki zakres prac został samodzielnie wykonany przez Wykonawcę, a jaki przez 

DAKAL CONSTRUCTION WORKS. 

Niezależnie  od  powyższego,  Odwołujący  podnosi,  że  istotna  część  prac,  w  tym  objętych 

warunkami  z  pkt  1.3.1)  lit.  a  i  b  IDW,  została  wykonana  przez  DAKAL  CONSTRUCTION 

WORKS,  co  uniemożliwia  przyjęcie  posiadania  przez  Wykonawcę  wymaganego 

doświadczenia.  Okoliczność  ta  winna  była  skutkować  wykluczeniem  Wykonawcy  z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 


W oparciu o posiadane informacje Odwołujący stwierdza, że projekt referencyjny w mieście 

Accra  nie  spełnia  warunku  z  pkt  1.3.1)  lit.  a)  IDW,  gdyż  system  sterowania  ruchem 

obejmował  mniej  niż  wymagane  minimum  30  skrzyżowań  i  sygnalizacją  świetlną  z 

uruchomioną funkcją nadawania priorytetów  dla pojazdów  komunikacji  publicznej. Wymaga 

podkreślenia,  że  w  treści  warunku  Zamawiający  wymagał  nie  tylko  doświadczenia  w 

zaprojektowaniu, dostarczeniu i montażu systemu, ale również jego uruchomieniu. 

Powyższe winno skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 

12) ustawy Pzp. Ponadto, wskazana wyżej okoliczność świadczy o przedstawieniu 

informacji  wprowadzających  w  błąd  Zamawiającego,  co  winno  skutkować  wykluczeniem 

Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) ustawy Pzp. 

Niezależnie  od  powyższego,  Odwołujący  zauważa,  że  w  treści  wykazu  doświadczenia 

(załącznik  nr  9)  w  ogóle  nie  pojawiła  się  informacja  o  ilości  skrzyżowań  z  uruchomioną 

funkcją  nadawania  priorytetów  w  ramach  projektu  w  mieście  Accra.  Wykonawca  podał  w 

wykazie jedynie ogólną informację o treści „ponad 30 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną z 

funkcją  nadawania  priorytetów  dla  pojazdów  komunikacji  publicznej",  gdy  tymczasem 

Zamawiający wymagał konkretnej informacji w tym zakresie tj. ilości skrzyżowań na których 

wymagana funkcja została uruchomiona. Potwierdzenie spełnienia ww. wymogu nie wynika 

również z treści referencji. Okoliczność ta świadczy o naruszeniu przez Zamawiającego art. 

26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania od uzupełnienia brakujących informacji 

oraz  co  najmniej  o  naruszeniu  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania 

Wykonawcy do udzielenia wyjaśnień w tym zakresie. 

♦ 

Odwołujący  stwierdza,  że  Zamawiający  wadliwie  ocenił  ofertę  Wykonawcy  w  zakresie 

kryterium  Doświadczenie  Kluczowego  Zespołu  Wykonawcy.  Zamawiający  przyznał  bowiem 

punkty  za  doświadczenie  kierownika  robót  telekomunikacyjnych  w  sytuacji,  w  której 

wskazana  w  ofercie  osoba,  w  załączniku  nr  5,  nie  spełnia  wymagań  warunkujących 

przyznanie punktów. 

Wykonawca wskazał w ofercie, że osoba z pkt V wykazu posiada doświadczenie polegające 

na  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót  przy  realizacji  1  roboty  budowlanej,  w  ramach  której 

zrealizowano  22  km  kanalizacji  kablowych  dla  zadań  realizowanych  w  sektorze  transportu 

oraz  obejmującej  60  węzłów  transmisji  danych.  W  treści  wyjaśnień  z  dnia  09.12.2019  r. 

Wykonawca  wskazał  nazwę  projektu  na  którym  ww.  osoba  miała  zdobyć  wymagane 

doświadczenie. Ten sam projekt ujęty został również w treści wykazu osób (załącznik nr 10) 

złożonego  wraz  z  pismem  z  dnia  04.02.2020  r.  Należy  zatem  zauważyć,  że  w  treści  tego 

wykazu Wykonawca wprost wskazał, że na ww. projekcie (zadanie z poz. 1 dla osoby z poz. 


5) wskazana osoba pełniła jedynie funkcję „Odpowiedzialny za monitoring i sterowanie siecią 

światłowodową całej instalacji oświetleniowej i CCTV w mieście." 

Z  uwagi  na  powyższe  wykluczone  jest  przyznanie Wykonawcy  punktów  w  przedmiotowym 

kryterium. Zamawiający z naruszeniem art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dokonał czynności wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 

Równocześnie  opisana  okoliczność  świadczy  o  wprowadzeniu  Zamawiającego  w  błąd.  W 

treści oferty złożonej w dniu 13.11.2020 r. Wykonawca oświadczał, że dana osoba pełniła na 

zadaniu funkcję kierownika robót, gdy w kolejnym oświadczeniu złożonym w dniu 04.02.2020 

r.  wskazał,  że  osoba  ta  pełniła  jedynie  funkcję  osoby  odpowiedzialnej  za  monitoring  i 

sterowanie  siecią  światłowodową  całej  instalacji  oświetleniowej  i  CCTV  w  mieście.  W  tych 

okolicznościach  Zamawiający  naruszył  art.  24  ust.  1  pkt  16)  i  17)  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  Wykonawcy  pomimo  przedstawienia  nieprawdziwych  informacji  i 

wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd.  Podanie  nieprawdziwych  informacji  w  tym  zakresie 

mogło mieć istotny wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący  stwierdza,  że  Zamawiający  wadliwie  ocenił  ofertę  Wykonawcy  w  zakresie 

kryterium  Doświadczenie  Kluczowego  Zespołu  Wykonawcy  również  z  tej  przyczyny,  że 

przyznał  punkty  tej  ofercie  pomimo  wadliwego  opisu  doświadczenia  wymienionych  w  nim 

osób. Oczywistym bowiem jest, że nazwa projektu, przy realizacji którego dana osoba nabyła 

doświadczenie,  winna  była  być  podstawową  informacją  ujętą  w  wykazie  doświadczenia 

osób. Tymczasem, jak wynika z treści oferty (załącznik nr 5) w stosunku do żadnej z osób 

nie podano nazwy projektu, w którym poszczególne osoby nabyły wymagane doświadczenie. 

Brak  ten  uniemożliwiał  zidentyfikowanie  doświadczenia,  co  zresztą  zauważył  sam 

Zamawiający, który wezwał Wykonawcę do usunięcia braków pismem z dnia 03.12.2019 r. 

Odwołujący stwierdza również, że żaden ze wskazanych i opisanych przez Zamawiającego 

w  piśmie  z  dnia  03.12.2019  r.  braków  w  treści  załącznika  nr  5  nie  podlegał  uzupełnieniu. 

Wadliwości  te  były  istotne,  gdyż  bez  brakujących  informacji  nie  było  możliwe  stwierdzenie 

spełnienia wymogu, co z kolei uniemożliwiało przyznanie punktów w kryterium. 

Wykonawca  nie  wskazał  w  treści  oferty  również  funkcji  pełnionych  przez  dane  osoby  na 

projektach referencyjnych, co jest szczególnie widoczne dla osób z pkt ll-IV wykazu. 

Dla  osoby  z  pkt  II  wykazu  wymagane  było  posiadanie  doświadczenia  specjalisty  ds. 

oprogramowania i rozwiązań w technologii ITS w realizacji systemu porównywalnego z ITS 

Kielce,  tj.  obejmującego  dostawę  adaptacyjnego  systemu  sterowania  ruchem  opartego  na 

modelu ruchu, min. 50 skrzyżowań. Tymczasem w treści oferty Wykonawca opisał funkcję tej 


osoby  w  projekcie  jako:  „doświadczenie  w  projektowaniu  systemu  sterowania  i 

monitorowania  ruchu  drogowego  w  ramach  realizowanego  systemu  ITS".  Przy  tak 

lakonicznie określonym doświadczeniu nie jest możliwe przyznanie punktów w kryterium. Nie 

wiadomo bowiem m.in. jak rozumieć stwierdzenie „doświadczenie w projektowaniu systemu", 

nie  sposób  uznać,  że  doświadczenie  to  pokrywa  się  z  warunkiem,  którego  istotą  było 

wykazanie  się  doświadczeniem  w  pełnieniu  funkcji  specjalisty  ds.  oprogramowania  i 

rozwiązań w technologii ITS. 

Analogicznie  należy  się  odnieść  do  osoby  z  poz.  III  wykazu. Wykonawca  nie  wskazał  jaką 

funkcję osoba ta pełniła w ramach projektu referencyjnego, gdy tymczasem z opisu kryterium 

wynikało,  że  miała  posiadać  doświadczenie  w  pełnieniu  funkcji  specjalisty  ds.  sterowania 

ruchem. 

Z  kolei  dla  osoby  z  pkt  IV  wykazu  Zamawiający  wymagał  doświadczenia  specjalisty  ds. 

systemów  wizyjnych  w  realizacji  systemu  porównywalnego  z  ITS  Kielce,  tj.  obejmującego 

min.  150  dedykowanych  kamer  n

adzoru  wizyjnego.  Wykonawca  tymczasem  określił 

doświadczenie osoby jako: doświadczenie w projektowaniu i realizacji 1 systemu wizyjnego 

w  ramach  realizowanego  systemu  ITS  oraz  doświadczenie  we  wdrożeniu  systemu 

obejmującego  291  kamer  nadzoru  wizyjnego.  Taki  opis  doświadczenie  nie  pozwala  na 

uznanie, że wskazana osoba była na projekcie specjalistą ds. systemów wizyjnych. Użyte w 

ofercie określenie „doświadczenie  w projektowaniu i realizacji systemu  wizyjnego" w żaden 

sposób nie pozwala na ustalenie faktycznej funkcji osoby w projekcie referencyjnym, a tym 

samym uniemożliwia przyznanie punktów w kryterium. 

Uwzględniając  powyższe  Odwołujący  zarzuca  Zamawiającemu  naruszenie  art.  91  ust.  1 

ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie  czynności  oceny  oferty  w  kryterium  z  naruszeniem  treści 

SIWZ.  Warunkiem  przyznania  punktów  w  kryterium  było  wyczerpujące  i  jednoznaczne 

podanie wymaganych informacji w treści oferty. Zmiana czy uzupełnienie tych informacji było 

niedopuszczalne,  a  działanie  Zamawiającego  w  tym  zakresie  stanowiło  naruszenie  art.  87 

ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie  niedopuszczalnej  zmiany  treści  oferty  w  istotnym 

zakresie. 

Przystępujący pismem z dnia 2 marca 2020 popierając stanowisko zamawiającego wniósł o 

oddalenie odwołania w całości jako bezzasadnego. 

Krajowa 

Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła 


Na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego na rozprawie z dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z doręczoną dokumentacją 

przez  zamawiającego  na  płycie  CD  oraz  przywołanymi  przez  stawających  w  sprawie 

wynikającymi z niej dokumentami Izba ustaliła i zważyła jak poniżej.  

Przedmiotem  zamówienia  prowadzonego  przez  zamawiającego  jest  Wdrożenie 

Inteligentnego  Systemu  Transportowego  (ITS)  w  Kielcach  wraz  z  budową  niezbędnej 

infrastruktury - w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

Zamówieniu nadano numer wewnętrzny przez zamawiającego: WZP.26.1.11.2019  

Ogłoszenie o  zamówieniu z  uwagi  na  jego wartość  opublikowano  w  Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej: 2019/S 164-401806 w dniu 28 sierpnia 2019 roku. 

Odwołujący  wskazując  czynności  oraz  zaniechania  czynności  przez  zamawiającego, 

wskazał na badanie i ocenę oferty przystępującego w sprawie po jego stronie, którego ofertę 

wybrano jako najkorzystniejszą. 

Odwołujący  w  następujący  sposób  sformułował  zarzuty  odwołania  na  podstawie    ustawy  z 

dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (j.t.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.1843) 

zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

Po  pierwsze  wskazał  na  naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  12)  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie 

wykluczenia 

przystępującego z postępowania pomimo niewykazania przez niego spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu  

Po  drugie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania 

przystępującego  do 

udzielenia wyjaśnień w zakresie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu.  

Po  trzecie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  przez  dwukrotne  wezwanie 

przystępującego  do 

uzupełnienia braków w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

Po  czwarte  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania 

przystępującego  do 

uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

Po  piąte    art.  24  ust.  1  pkt  16)  i  17)  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia 

przystępującego  z postępowania pomimo podania nieprawdziwych i nierzetelnych informacji 

wprowadzających i mogących wprowadzić Zamawiającego w błąd. 

Po szóste art. 91 ust. 1 ustawy Pzp przez dokonanie oceny oferty Wykonawcy w kryterium 

Doświadczenie Kluczowego Zespołu Wykonawcy z naruszeniem treści SIWZ . 


Po  siódme  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  dokonanie  niedopuszczalnych  zmian  w  treści 

oferty 

przystępującego. 

Odwołujący każdy z tych zarzutów doprecyzował pod względem faktycznym w uzasadnieniu 

odwołania przypisując im stosowną numerację w zarzutach i w odwołaniu. 

Na podstawie tak w sposób niepełny sformułowanych zarzutów co do stanu faktycznego w 

sprawie 

odwołujący wniósł następujące żądania.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu:  unieważnienie 

czynn

ości  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert, 

odrzucenie  oferty 

przystępującego  i  wykluczenie  jego  z  postępowania  oraz  ewentualnie 

wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  oraz  udzielenia 

wyjaśnień  w  trybie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  zgodnie  z  treścią  uzasadnienia  odwołania, 

powtórzenie oceny oferty przystępującego w kryterium Doświadczenie Kluczowego Zespołu i 

stosowne obniżenie punktacji w tym kryterium zgodnie z treścią uzasadnienia odwołania. 

Odwołujący  wykazał  swój  interes  we  wniesieniu  odwołania,  ponieważ  w  rankingu  ofert 

zajmuje drugą pozycję a jego oferta nie została odrzucona.  

Co  do  z

arzutu  braku  doświadczenia  zawodowego  osób,  przy  pomocy  których  będzie 

wykonywane zamówienie.  

Podnosząc  zarzut  naruszenia  art.24  ust.1  pkt  12  ustawy  Pzp  przez  nie  wykluczenie 

przystępującego  z  powodu  nie  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie  potencjału  kadrowego  przywołał  następujące  regulacje  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia (siwz), sformułowanych przez zamawiającego: rozdział VI pkt 1 ppkt 

1.3.2) IDW (Instrukcja dla wykonawców), pkt 6.1.2) IDW oraz załącznika nr 10 do siwz. 

Izba wobec przywołanych przez odwołującego postanowień SIWZ ustaliła i zważyła. 

Co  do 

rozdziału  VI  pkt  1  ppkt1.3.2.  siwz  str.8-12  siwz  to  w  zakresie  kwestionowanych 

stanowisk zamawiający dla osób, którymi dysponuje wykonawca wymagał w pkt od (a do (l 

(za  wyjątkiem  pkt  (d  oraz  (i)  posiadania  przez  te  osoby:  odpowiedniego  poziomu  i  rodzaju 

wykształcenia,  określonego  w  latach  i  rodzaju  doświadczenia  zawodowego  bądź 

określonego w  latach  doświadczenia  w  pełnieniu  określonych funkcji kierowniczych czy  też 

samodzielnych.  Przy  czym  nagłówek  ppkt  1.3.2.  (str  8  siwz)  przywołuje  jako  wymóg: 

kwalifikacje  zawodowe,  uprawnienia  oraz  doświadczenie.  Podpunkt  1.3.2  siwz  kończy  się 

uwagą  o  ograniczeniu  w  pełnieniu  funkcji  przez  zadysponowane  osoby  z  opisanymi  tam 

wyjątkami,  zdefiniowanie  uprawnień  budowlanych,  oraz  sposobu  przeliczenia  wartości  na 

PLN w składanych dokumentach ( str.11. i 12 siwz).  


Następnie przywołany  w  odwołaniu  pkt  6.1.2)  IDW (str.16  siwz)  opisuje  Wykaz  osób przez 

wskazanie: rodzaju funkcji, kwalifik

acji, uprawnienia, doświadczenia i wyksztalcenia, zakresu 

czynności, podstawie dysponowania. 

Z  

kolei zał. nr 10 do siwz  Wykaz osób, do wypełnienia tabeli zawiera instrukcję: Informacja 

na  temat kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia i  wykształcenia a w  nawiasie 

(opis  musi  zawierać  informacje  pozwalające  jednoznacznie  stwierdzić,  że  wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w IDW w rozdziale VI pkt 1 ppkt1.3.2.   

W oparciu o treść przedmiotowego warunku oraz wskazany w IDW sposób  wykazania jego 

spełnienia  odwołujący  wywiódł,  że    według  treści  załącznika  nr  10  powinny  być  takie 

informacje  jak 

m.in.:  nazwa  projektu  przy  którym  dana  osoba  nabyła  doświadczenie;  okres 

uczestnictwa w realizacji projektu; funkcja w realizacji projektu

, a czego zabrakło w Wykazie 

przystępującego z dnia 30.12.2019r.   

Faktycznie  zamawiający  wezwał  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  pismem  z  dnia 

16.01.2020 r. 

do uzupełnienia ww. braków: konkretne daty projektów; nazwy zadań; terminy 

realizacji zadań; zakresy zadań; funkcje pełnione przez poszczególne osoby. 

W  odpowiedzi  na  powyższe,  pismem  z  dnia  23.01.2020  r.  przedłożono  uzupełniony  wykaz 

osób,  który  jednak  w  dalszym  ciągu  zawierał  braki:  nazwy  projektów,  okresy  udziału  w 

realizacji projektów oraz funkcje na nich pełnione. Kwitując czynność odwołujący stwierdza, 

że powyższe winno było skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Czynność wezwania do uzupełnienia dokumentów w trybie 

art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  ma  charakter  jednokrotny. 

Pomimo  wskazanych  wyżej  braków, 

z

amawiający z naruszeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp po raz drugi wezwał Wykonawcę do 

uzupełnienia  wykazu  osób  (pismo  z  dnia  30.01.2020  r.)  o  brakujące  informacje  w  zakresie 

m.in.  nazw  projektów  i  okresu  pełnienia  funkcji  na  nich.  I  jak  dalej  twierdzi  odwołujący 

pismem  z  dnia  04.02.2020  r. 

przystępujący  po  raz  drugi  uzupełnił  wykaz  osób,  w  którym 

ostatecznie pojawiły się wymagane przez zamawiającego informacje dotyczące wskazanych 

osób. 

Dalej odwołujący wywodzi, że pomimo nieprawidłowego dwukrotnego wzywania w trybie 26 

ust.3  ustawy  Pzp  to  nadal  osoby,  którymi  dysponuje  przystępujący  nie  spełniają  warunku 

udziału  w  postępowaniu.  Odwołujący  z  ostrożności  wskazuje,  że  jego  treść  wyklucza 

możliwość  przyjęcia,  iż  potwierdzono  spełnienie  przedmiotowego  warunku  i  wskazuje  na 

wadliwości takie jak: 

poz.  9  wykazu  tj.  projektant  branży  telekomunikacyjnej  -  brak  5  letniego  doświadczenia 

zawodowe

go  w  projektowaniu  sieci  przesyłu  danych  opartych  o  połączenia  kablowe 


światłowodowe - podane okresy doświadczenia w realizacji dwóch projektów pokrywają się, 

wskutek czego okres doświadczenia jest krótszy niż wymagany; 

poz.  2  wykazu  tj.  specjalista  ds.  op

rogramowania  i  rozwiązań  w  technologii  ITS  -  brak 

spełnienia warunku 5-letniego doświadczenia w samodzielnym kierowaniu lub nadzorowaniu 

wdrażania 

rozbudowanych 

systemów 

IT 

oraz 

oprogramowania 

systemowego 

zarządzającego  urządzeniami  rozproszonymi  w  wielu  lokalizacjach  terenowych  -  podane 

okresy  doświadczenia  w  realizacji  trzech  projektów  pokrywają  się,  wskutek  czego  okres 

doświadczenia jest krótszy niż wymagany; 

poz. 5 wykazu tj. kierownik robót telekomunikacyjnych - brak jest 5 letniego doświadczenia w 

pełnieniu  funkcji  inspektora  nadzoru  lub  kierownika  budowy  lub  robót  w  specjalności 

telekomunikacyjnej - podana przez z

amawiającego funkcja pełniona przez wskazaną osobę 

na zadaniu z pkt 1 („odpowiedzialny  za monitoring i sterowanie siecią światłowodową całej 

instalacji  oświetleniowej  i  CCTV  w  mieście)  nie  stanowiła  funkcji  inspektora  nadzoru, 

kierownika  budowy  lub  robót,  a  zatem  okres  tego  doświadczenia  nie  może  być  liczony  do 

wymaganego okresu doświadczenia; 

poz. 6 wykazu tj. kierownik robót elektrycznych - brak 5- letniego doświadczenia w pełnieniu 

funkcji  inspektora  nadzoru  lub  kierownika  budowy  lub  robót  w  specjalności  elektrycznej  - 

projekt  z  pkt  2)  był  jedynie  projektem  utrzymaniowym  (usługi),  co  wyklucza  możliwość 

przyjęcia,  że  na  zadaniu  tym  osoba  pełniła  funkcję  inspektora  nadzoru  lub  kierownika 

budowy  lub  robót  w  zakresie  wykonania  roboty  budowlanej  -  warunek  5  letniego 

doświadczenia nie jest spełniony. 

Izba 

odnosząc  się  do  podnoszonego  zarzutu  stwierdza,  że  odwołujący  nie  udowodnił  w 

żadnym  z  podanych  powyżej  przypadków,  iż  nie  jest  spełniony  warunek  udziału  w 

post

ępowaniu przez zadysponowanie osób do jego realizacji.  

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że postanowienia zarówno co do wymaganych 

doświadczeń, kwalifikacji, wykształcenia oraz opisu do czego służy wykaz jak i sam wykaz 

są na tyle nieprecyzyjne, niejednoznaczne, co do wymaganych informacji w samym już 

wykazie, że wykonawca stosując wprost wykaz nie miał obowiązku, jak twierdzi odwołujący, 

do podawania nazw projektów, dat realizacji projektów czy też okresów udziału danej osoby 

w projekcie. Te argumenty, które podnosi odwołujący nie znajdują odzwierciedlenia ani w 

postanowieniach opisujących wymagania, jak i opisie wykazu a w szczególności w treści 

wzoru wykazu. Dlateg

o też uprawnionym było po stronie zamawiającego zwracanie się o 

uszczegółowienie opisów zawartych w Wykazie czemu przystępujący sprostał. Oceniając 

treść postanowień zawartych w Wykazie, w ocenie Izby, bezczynność wykonawcy na 

wezwanie zamawiającego do uzupełnień byłaby nawet usprawiedliwiona i nie powinna 


działać na jego szkodę. Niemniej jak wynika z dokumentacji postępowania prowadzonej 

przez zamawiającego już w piśmie z dnia 09.12.2019 r. dot. „Doświadczenia kluczowego 

personelu” przystępujący udzielił wyczerpujących wyjaśnień co do rodzaju pełnionych funkcji 

przez poszczególne osoby, które mieszczą się w wymaganiach opisanych w rozdziale VI pkt 

1 ppkt 

1.3.2.  siwz. Powyższe odnosi się do zarzutu pod adresem poz. 5 wykazu tj. kierownik 

robót telekomunikacyjnych - brak jest 5 letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru lub kierownika budowy lub robót w specjalności telekomunikacyjnej - podana przez 

zamawiającego funkcja pełniona przez wskazaną osobę na zadaniu z pkt 1 („odpowiedzialny 

za m

onitoring i sterowanie siecią światłowodową całej instalacji oświetleniowej i CCTV w 

mieście) nie stanowiła funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy lub robót, a zatem 

okres tego doświadczenia nie może być liczony do wymaganego okresu doświadczenia; 

W

yjaśniono, że osoba przy której użyto sformułowania „odpowiedzialna”, pełniła wymaganą 

funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych. Również w przywołanym piśmie z dnia 

05.12.2019 roku przystępujący wyjaśnił, że nazwa zadania „utrzymanie urządzeń kontroli 

ruchu i zarządzania ruchem w mieście Granada” oraz „Poprawa instalacji sygnalizacji 

świetlnej i ich dostosowanie do warunków wizualnych” dotyczyła funkcji kierownika zarówno 

projektu oraz kierownika robót elektrycznych w obu w/w zadaniach. Powyższe odnosi się do 

zarzutu poz. 6 wykazu tj. kierownik robót elektrycznych - brak 5- letniego doświadczenia w 

pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub robót w specjalności 

elektrycznej - 

projekt z pkt 2) był jedynie projektem utrzymaniowym (usługi), co wyklucza 

możliwość przyjęcia, że na zadaniu tym osoba pełniła funkcję inspektora nadzoru lub 

kierownika budowy lub robót w zakresie wykonania roboty budowlanej - warunek 5 letniego 

doświadczenia nie jest spełniony. 

Z  kolei  odnosząc  się  do  zarzutu  odwołania  w  zakresie  zakazu  aby  pokrywały  się  okresy 

doświadczeń na różnych zadaniach u różnych podmiotów, taka argumentacja odwołującego 

nie jest uprawniona 

w postanowieniach siwz. Znajduje się w tym zakresie zastrzeżenie co do 

zakazu  ale  łączenia  funkcji  na  budowie  przez  jedną  osobę  (Punkt  1.3.2  siwz  kończy  się 

uwagą  o  ograniczeniu  w  pełnieniu  funkcji  przez  zadysponowane  osoby  z  opisanymi  tam 

wyjątkami).  Zapis  ten  dotyczy  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  a  nie  wykazanego 

doświadczenia osób przeznaczonych do realizacji zamówienia. Izba nie znajduje podstaw do 

przenoszenia  tego  zakazu  na  wymagane  doświadczenie  osób.  Powyższe  dotyczy  zarzutu 

(poz.  9  wykazu  tj.  projektant  branży  telekomunikacyjnej  -  brak  5  letniego  doświadczenia 

zawodowego  w  projektowaniu  si

eci  przesyłu  danych  opartych  o  połączenia  kablowe 

światłowodowe - podane okresy doświadczenia w realizacji dwóch projektów pokrywają się, 

wskutek czego okres doświadczenia jest krótszy niż wymagany; poz. 2 wykazu tj. specjalista 

ds.  oprogramowania  i  rozwiązań  w  technologii  ITS  -  brak  spełnienia  warunku  5-letniego 


doświadczenia  w  samodzielnym  kierowaniu  lub  nadzorowaniu  wdrażania  rozbudowanych 

systemów  IT  oraz  oprogramowania  systemowego  zarządzającego  urządzeniami 

rozproszonymi w wielu lokalizacjach terenowych - 

podane okresy doświadczenia w realizacji 

trzech  projektów  pokrywają  się,  wskutek  czego  okres  doświadczenia  jest  krótszy  niż 

wymagany). 

Kwitując  postawione  zarzuty  co  do  dwukrotnego  wezwania  co  do  uzupełnień  i  w 

konsekwencji  nadal  niespełnienia  warunku  udziału  w  zakresie  osób  Izba  stwierdza,  że 

przywołane powyżej postanowienia siwz w szczególności w zakresie informacji wymaganych 

w  Wykazie 

o osobach były  na  tyle nieprecyzyjne  i  niejednoznaczne  co  do  informacji  jakich 

wymagał  zamawiający,  że  wykonawcy  mieli  prawo  je  różnie  rozumieć.  W  związku  z 

powyższym  wezwania  do  uzupełnień  czy  też  wyjaśnień  ze  strony  zamawiającego  były 

uprawnione, czemu p

rzystępujący sprostał. Natomiast ani w przywołanych postanowieniach 

siwz,  ani  w  treści  Wykazu  zamawiający  nie  wymagał  odnoszenia  wymaganego 

doświadczenia  do  oznaczonego  projektu,  czasu  pełnienia  w  nim  funkcji.  W  związku  z  tym 

wymóg  w  Wykazie  co  do  zawarcia  informacji  pozwalających  jednoznacznie  stwierdzić 

wymagane doświadczenie osób należało odnieść do zapisu rozdz.VI pkt 1 ppkt 1.3.2., które 

nie odnosiły się do nazw projektu, pełnionych w nim funkcji i czasu ich pełnienia, a na czym 

odwołujący  oparł  swój  zarzut.  Pomimo  to  w  wyniku  wezwań  zamawiającego  przystępujący 

powyższe informacje przekazał.  

Należy też zaznaczyć, że odwołujący w tym zakresie nie wykazał nieprawdziwych informacji 

co  do  doświadczenia  osób  a  tylko  ograniczył  się  do  w  jego  ocenie  nieprawidłowego  opisu 

doświadczenia osób w wykazie.  

Reasumując zarzut nie spełnienia warunku udziału stanowiącego podstawę do stwierdzenia 

naruszenia  przez  zamawiającego  art.  24  ust.1  pk12  w  związku  z  art.  24  ust.1  pkt  16  i  17, 

art.26 ust.3 i ust.4 jak i art.91 ust.1 

ustawy Pzp. nie został przez odwołującego udowodniony. 

Co do zarzutu braku doświadczenia zawodowego wykazanego przez przystępującego  

Odwołujący  w  tym  zarzucie  stwierdza,  że  zamawiający  w  sposób  wadliwy  dokonał  oceny 

spełnienia  przez  wykonawcę  warunku  w  zakresie  wiedzy  i  doświadczenia.  Przedstawione 

przez w

ykonawcę informacje dotyczące projektu referencyjnego z poz. 1 wykazu („Instalacja 

Obszarowego  Systemu  Sterowania  Ruchem  w  Accra")  nie  pozwalają  na  potwierdzenia 

spełnienia warunków opisanych w pkt 1.3.1) lit. a) i b) IDW. 

Faktycznie 

przystępujący  w  odpowiedzi  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp 

przedłożył  referencję  z  dnia  05.11.2019  r.  wystawioną  przez  Dyrektora Generalnego  spółki 


Joint Venture DAKAL CONSTRUCTION WORKS-

ALUVISA. Sam odwołujący potwierdza, że 

z  referencji  wynika,  że  wykonawcą  zamówienia  referencyjnego  była  ww.  spółka,  a 

ALUMBRADOS VIARIOS S.A. był jedynie podwykonawcą ww. spółki. 

Niemniej przyznaje odwołujący, że w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp) 

przystępujący przedłożył referencję dotyczącą tego samego zadania, tym razem 

wystawioną przez Departament Dróg Miejskich, Rządu Republiki Ghany, z której wynika, że 

wykonawcą  projektu  była  spółka  Joint  Venture  ALUMBRADOS  VIARIOS  S.A.  -  DAKAL 

CONSTRUCTION WORKS. 

Według  odwołującego,  zamawiający  miał  obowiązek  wyjaśnić  wątpliwość  i  wezwać  do 

udzielenia  wyjaśnień,  jaką  faktycznie  funkcję  w  realizacji  projektu  pełniła  spółka 

ALUMBRADOS VIARIOS S.A. 

Na podstawie tej okoliczności odwołujący sformułował zarzut 

naruszenie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania 

przystępującego  do 

udzielenia wyjaśnień. 

Dalej odwołujący rozwija w oparciu o zaistniałą sytuację zarzut braku wyjaśnienia udziału w 

konsorcjum  przystępującego  w  zakresie  wykonanych  robót  oraz  podnosi,  że  istotna  część 

prac, w tym objętych warunkami z pkt 1.3.1) lit. a i b IDW, została wykonana przez DAKAL 

CONSTRUCTION  WORKS,  co  uniemożliwia  przyjęcie  posiadania  przez  Wykonawcę 

wymaganego  doświadczenia.  Okoliczność  ta  winna  była  skutkować  wykluczeniem 

Wykonawc

y z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 

Kolejno powołuje się na posiadane informacje, że projekt referencyjny w mieście Accra nie 

spełnia  warunku z  pkt  1.3.1)  lit.  a)  IDW, gdyż  system  sterowania ruchem  obejmował  mniej 

niż  wymagane  minimum  30  skrzyżowań  i  sygnalizacją  świetlną  z  uruchomioną  funkcją 

nadawania  priorytetów  dla  pojazdów  komunikacji  publicznej.  Powyższe  winno  skutkować 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 

Ponadto, 

wskazana 

wyżej  okoliczność  świadczy  o  przedstawieniu  informacji 

wprowadzających  w  błąd  Zamawiającego,  co  winno  skutkować  wykluczeniem  Wykonawcy 

na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16)  i  17)  ustawy  Pzp. 

Kończąc  zarzut  w  tym  zakresie 

stwierdza

,  że  w  treści  wykazu  doświadczenia  (załącznik  nr  9)  w  ogóle  nie  pojawiła  się 

informacja  o  ilości  skrzyżowań  z  uruchomioną  funkcją  nadawania  priorytetów  w  ramach 

projektu  w  mieście  Accra.  wykonawca  podał  w  wykazie  jedynie  ogólną  informację  o  treści 

„ponad 30 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną z funkcją nadawania priorytetów dla pojazdów 

komunikacji publicznej", gdy tymczasem  z

amawiający wymagał konkretnej informacji w tym 

zakresie  tj.  ilości  skrzyżowań  na  których  wymagana  funkcja  została  uruchomiona. 

Potwierdzenie spełnienia ww. wymogu nie wynika również z treści referencji. Okoliczność ta 

świadczy  o  naruszeniu  przez  zamawiającego  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie 


wezwania od uzupełnienia brakujących informacji oraz co najmniej o naruszeniu art. 26 ust. 

4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  w

ykonawcy  do  udzielenia  wyjaśnień  w  tym 

zakresie. 

Na  posiedzeniu 

odwołujący  złożył  dowód  z  portalu  internetowego  na  okoliczność 

nieprawdziwego oświadczenia rządu Ghany na okoliczność, że w złożonej ofercie brakowało 

zarówno w wykazie, jak i w referencji i w miejscu doświadczenia zawodowego wskazania, na 

ilu  skrzyżowaniach  jest  pierwszeństwo  systemowe  dla  komunikacji  publicznej  podjęliśmy 

podejrzenie,  że  niespełniony  jest  wymóg  30  skrzyżowań  z  takim  pierwszeństwem  dla 

komunikacji  publiczne

j  i  w  związku  z  tym  poszukiwaliśmy  dowodów  celem  wykazania 

naszych podejrzeń. Udało nam się dotrzeć do krajowego portalu internetowego z Ghany w 

Afryce  Środkowej/Zachodniej  zbieżnego  z  naszymi  portalami  Onet,  Interia  –  portale 

informacyjne

”. Dokument z portalu pochodzi 22 lutego 2018r. i mówi o przyszłej inwestycji. 

Zamawiający  i  przystępujący  wniósł  o  oddalenie  dowodu  z  portalu.  Zamawiający  na 

rozprawie  wyjaśnił,  że  chodziło  o  sytuację  w  której  referencje  były  wystawione  przez 

wykonawcę,  ponieważ  przystępujący  był  tam  podwykonawcą  i  my  poprosiliśmy,  żeby 

referencje  wystawił  inwestor,  czyli  zamawiający,  tj.  Departament  Dróg  Miejskich  Rządu 

Republiki Ghany

. Poza tym podniesiono, że dowód z portalu Graphic jest sprzed rozpoczęcia 

inwestycji.  

Izba  dokonując  rozpoznania  przedmiotowego  zarzutu  porównała  referencje  wystawione 

przez Departament Dróg Miejskich Rządu Republiki Ghany z informacją z portalu Graphic i 

stwierdza 

wiarygodność  pierwszego  dokumentu,  który  nie  dotyczy  okresu  sprzed 

rozpoczęcia inwestycji.  

Sam przystępujący powyżej w odwołaniu przyznaje, że „Niemniej przyznaje odwołujący, że w 

odpowiedzi  na  wezwanie  zamaw

iającego  (art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp)  przystępujący 

przedłożył  referencję  dotyczącą  tego  samego  zadania,  tym  razem  wystawioną  przez 

Departam

ent  Dróg  Miejskich,  Rządu  Republiki  Ghany,  z  której  wynika,  że  wykonawcą 

projektu  była  spółka  Joint  Venture  ALUMBRADOS  VIARIOS  S.A.  -  DAKAL 

CONSTRUCTION WORKS.

” 

W  ocenie  Izby  odwołujący  złożonym  dokumentem  z  portalu  internetowego  obejmującym 

informacje  o  projektowanej,  a  nie  realizowanej  inwestycji  nie 

udowodnił  nieprawdy  w 

oświadczeniu Departament Dróg Miejskich, Rządu Republiki Ghany. 

Zarzut  nieprawdziwej  informacji  oparł  na  podejrzeniach,  których  w  postępowaniu 

odwoławczym nie udowodnił. Również, że w wykazie stwierdza się o ponad 30 skrzyżowań z 


sygnalizacją świetlną z funkcją nadawania priorytetów dla pojazdów komunikacji publicznej, 

nie oznacza, 

że brak konkretnej informacji, skoro wymóg był na poziomie 30 skrzyżowań. 

Natomiast  zamawiający  powziął  wątpliwość  na  podstawie  pierwszej  referencji,  z  której 

wskazano, że przystępujący był podwykonawcą i dlatego żądał referencji od zamawiającego 

a przystępujący temu wezwaniu sprostał.  

Reasumując zarzutu nieprawdziwych informacji (art.24 ust.1 pkt 16 i pkt 17 ustawy Pzp.) nie 

udowodniono, 

jak  również  naruszenia  pozostałych  przepisów  to  jest  art.24  ust.1  pkt  12, 

art.26  ust.3  i  ust.4    nie  udowodniono.  Izba  nie  znajduje  podstaw  do  nakazania 

zamawiającemu dalszych wyjaśnień (art.26 ust.4 ustawy Pzp). 

Co do zarzutu niespełnienia wymogu co do personelu kluczowego  

Odwołujący  formułując  zarzut    w  zakresie  kryterium  Doświadczenie  Kluczowego  Zespołu 

Wykonawcy

,  podkreślił, że przyznawano  w  tym  zakresie punkty  w  ramach kryterium  oceny 

ofert. 

Zarzuty sformułowano wobec następujących stanowisk: 

kierownika robót telekomunikacyjnych gdzie osoba wskazana pełniła jedynie funkcję 

„Odpowiedzialny  za  monitoring  i  sterowanie  siecią  światłowodową  całej  instalacji 

oświetleniowej i CCTV w mieście." 

z  pkt  II  wykazu  wymagane  było  posiadanie  doświadczenia  specjalisty  ds. 

oprogramowania i rozwiązań w technologii ITS w realizacji systemu porównywalnego 

z  ITS  Kielce,  Przy  tak  lakonicznie  określonym  doświadczeniu  nie  jest  możliwe 

przyznanie punktów w kryterium. 

z  poz.  III  wykazu.  Wykonawca  nie  wskazał  jaką  funkcję  osoba  ta  pełniła  w  ramach 

projektu  referencyjnego,  gdy  tymczasem  z  opisu  kryterium  wynikało,  że  miała 

posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji specjalisty ds. sterowania ruchem. 

4.  z  pkt  IV  wykazu  Z

amawiający  wymagał  doświadczenia  specjalisty  ds.  systemów 

wizyjnych  w  realizacji  systemu  porównywalnego z  ITS  Kielce, tj.  obejmującego  min. 

150  dedykowanych  kamer  nadzoru  wizyjnego.  Wykonawca  tymczasem  określił 

doświadczenie  osoby  jako:  doświadczenie  w  projektowaniu  i  realizacji  1  systemu 

wizyjnego w ramach realizowanego systemu ITS oraz doświadczenie we wdrożeniu 

systemu obejmującego 291 kamer nadzoru wizyjnego.  


Uwzględniając  powyższe  odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  art.  91  ust.  1 

ustawy  Pzp 

przez  dokonanie  czynności  oceny  oferty  w  kryterium  z  naruszeniem  treści 

siwz

.  Warunkiem  przyznania  punktów  w  kryterium  było  wyczerpujące  i  jednoznaczne 

podanie wymaganych informacji w treści oferty. Zmiana czy uzupełnienie tych informacji 

było niedopuszczalne,  a działanie  zamawiającego w  tym  zakresie stanowiło naruszenie 

art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  dokonanie  niedopuszczalnej  zmiany  treści  oferty  w 

istotnym zakresie. 

Izba rozstrzygając powyższy zarzut stwierdza, że dokonała analizy siwz w tym zakresie 

t

o  jest  treści  wykazu,  który  wymaga  „nazwy  i  adresu  podmiotu  zamawiającego  i  „opisu 

doświadczenia”.  Odwołujący  nie  wykazał,  że  była  inna  treść  wykazu.  W  związku  z  tym 

wykonawcy  mogli 

w  sposób  przez  siebie  rozumiany  wypełniać  opis  doświadczenia. 

Odwołujący używa tutaj zbieżnej argumentacji jak w zarzucie odnoszącym się do wykazu 

osób do realizacji zadania, która nie znajduje oparcia w postanowieniach siwz. 

W tym stanie rzeczy zamawiający miał prawo zastosować art.87 ust.1 ustawy Pzp. celem 

uzyskania 

wyjaśnień i usunięcia wszelkich wątpliwości, a których jemu udzielono (dowód: 

pismo  z  dnia  19.12.2019r. 

przystępującego).    W  ocenie  Izby  zamawiający  nie  naruszył 

wskazanych  przepisów  to  jest  art.91.ust.1,  art.24  ust.1  pkt  16  i  pkt  17  i  art.87  ust.1 

ustawy Pzp.  

W  t

ym  stanie  rzeczy  żaden  z  zarzutów  nie  potwierdził  się.  Odwołujący  nie  sprostał 

obowiązkowi dowodowemu z art.6 k.c. w związku z art. 14 ust.1 ustawy Pzp.  

Odwołanie na podstawie art.192 ust.2 ustawy Pzp nie zasługuje na uwzględnieniu wobec 

braku 

stwierdzenia  naruszenia  przepisów  ustawy  Pzp.,  które  miałyby  wpływ  na  wynik 

post

ępowania.  

Na  marginesie  Izba  stwierdza,  że  nieprecyzyjne  i  niejednoznaczne  zapisy  postanowień 

siwz  należy  oprotestować  przed  terminem  składania  ofert,  w  terminie  ustawą 

przewidzianym. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na 

podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy,  a  także  w  oparciu  o  przepisy  §  3  b  oraz  §  5 

r

ozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

i sposo

bu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) zaliczając na poczet 

niniejszego  postępowania  odwoławczego  koszt  wpisu  od  odwołania  uiszczony  przez 

odwołującego  w  kwocie  20.000,00  złotych.  Nie  zasądzono  wynagrodzenia  na  koszty 

pełnomocnika zamawiającego z uwagi na brak przedłożenia  rachunku ani faktury vat. 


Przewodniczący:   …………………….. 


wiper-pixel